appanacharya · ashtothram · MADHWA · raghavendra

Sri Raghavendra Ashtothra Shata Namavali

 1. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಶ್ರಿಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಶ್ರೀದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಶ್ರೀದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶ್ರೀಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಶ್ರೀದುಸ್ತಿರ್ಣೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಶ್ರೀತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ಷುಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿಚರಣಸರೋಜರಜೋಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಶ್ರೀದುರಿತಕಾನನದವಭೂತಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಶ್ರೀಸತತಸನ್ನಿಹಿತಶೇಷದೇವತಾಸಮುದಾಯಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸಿದ್ದಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಶ್ರೀಯತಿಕುಲತಿಲಕಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸುಪುತ್ರಾದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿವಾದಿಮಾತಂಗಕಂಠೀರವಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಶ್ರೀದಯಾದಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗಮ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಶ್ರೀಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶ್ರೀಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಶ್ರೀಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಗುರುವೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಶ್ರೀಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶ್ರೀತರ್ಕತಾಂಡವವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಶ್ರೀಆರ್ಯಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿಧಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಶ್ರೀಯಮನಿಯಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಮ್ಯಾಮಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಠನನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಗಾಮ್ನಾಯಕುಶಲಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶ್ರೀತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಶ್ರೀಜಪಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಶ್ರೀಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಶ್ರೀಟೀಕಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಶ್ರಿಶೈವಪಾಷಂಡಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶ್ರೀಸದೋಪಾಸಿತಹನುಮತೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಶ್ರೀಪಂಚಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಮೂಲನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಶ್ರೀಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗನಾಶಕಾಯು ನಮಃ
 70. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗ್ರ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಚಲಪರಿಮಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಶ್ರೀಕೋವಿದೇಶಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶ್ರೀಚತುರೂಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರೀಶ್ವರಮತನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಶ್ರೀಜಯರಾಜಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇತ್ರೇ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಟೀಕಾದ್ಯವಿರುದ್ಧಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಶ್ರೀಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಷಾಯಚೈಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಶ್ರೀದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರೂಪಹರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಶ್ರೀಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಶ್ರೀಗಾತ್ರಧೃತವಿಷ್ಣುಧರಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಜ್ಜನವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಯಿಕರ್ಮಂದಿಮದಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಶ್ರೀವಾದಾವಲ್ಯರ್ಥವಾದಿನೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಂಶಜೇವಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾದ್ಯಮಿಕಮತವನಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾರ್ಥಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಶ್ರೀಅಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಶ್ರೀಕಂದರ್ಪವೈರಿಣೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಶ್ರೀವೈರಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಶ್ರೀದೂರೀಕೃತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಶ್ರೀಭ್ರಾಂತಿಲೇಶವಿದುರಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪಂಡಿತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅನಂತವೃಂದಾವನನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪ್ನಭಾವ್ಯರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಶ್ರೀಯಥಾರ್ಥವಚನಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಗುಣಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಶ್ರೀಅನಾದ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನಗುರುಪರಂಪರೋಪದೇಶಲಬ್ಧಮಂತ್ರಜಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಶ್ರೀಧೃತಸರ್ವವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ:||


1. OM sriragavendraya namah
2. OM srisakalapradatre namah
3. OM srikshamasurendraya namah
4. OM srisvapadabaktapapadribedanadrushtivajraya namah
5. OM sriharipadapadmanishevanallabdhasarvasampade namah
6. OM sridevasvabavaya namah
7. OM sridivijadrumaya namah
8. OM sribavyasvarupaya namah
9. OM srisukadhairyasaline namah
10. OM sridushtagrahanigrahakartre namah
11. OM sridustirnopaplavasindhusetave namah
12. OM srividvatparij~jeyamahaviseshaya namah
13. OM srisamtanapradayakaya namah
14. OM sritapatrayavinasakaya namah
15. OM sricakshupradayakaya namah
16. OM sriharicaranasarojarajobushitaya namah
17. OM sriduritakananadavabutaya namah
18. OM srisarvatantrasvatantraya namah
19. OM srimadhvamatavardhanaya namah
20. OM srisatatasannihitaseshadevatasamudayaya namah
21. OM srisudhimdravaraputrakaya namah
22. OM srivaishnavasiddamtapratishthapakaya namah
23. OM sriyatikulatilakaya namah
24. OM srij~janabaktyayurarogyasuputradivardhanaya namah
25. OM sriprativadimatamgakanthiravaya namah
26. OM srisarvavidyapravinaya namah
27. OM sridayadakshinyavairagyasaline namah
28. OM sriramapadambujasaktaya namah
29. OM sriramadasapadasaktaya namah
30. OM sriramakathasaktaya namah
31. OM sridurvadidhvantaravaye namah
32. OM srivaishnavendivaremdave namah
33. OM srisapanugrahasaktaya namah
34. OM sri^^agamyamahimne namah
35. OM srimahayasase namah
36. OM srimadhvamatadugdhabdhichandramase namah
37. OM sripadavakyapramanaparavaraparangataya namah
38. OM sriyogindraguruve namah
39. OM srimantralayanilayaya namah
40. OM sriparamahamsaparivrajakacaryaya namah
41. OM srisamagratikavyakyakartre namah
42. OM sricamdrikaprakasakarine namah
43. OM srisatyadhirajaguruve namah
44. OM sribaktavatsalaya namah
45. OM sripratyakshapaladaya namah
46. OM srij~janapradayakaya namah
47. OM srisarvapujyaya namah
48. OM sritarkatandavavyakyatre namah
49. OM srikrushnopasakaya namah
50. OM srikrushnadvaipayanasuhrude namah
51. OM sri^^aryanuvartine namah
52. OM srinirastadoshaya namah
53. OM sriniravadyaveshaya namah
54. OM sripratyarthimukatvanidhanabashaya namah
55. OM sriyamaniyamasanapranamyamapratyaharadhyanadharana samadhyashtamgayoganushthananiyamaya namah
56. OM srisamgamnayakusalaya namah
57. OM srij~janamurtaye namah
58. OM sritapomurtaye namah
59. OM srijapaprakyataya namah
60. OM sridushtasikshakaya namah
61. OM srisishtarakshakaya namah
62. OM sritikapratyakshararthaprakasakaya namah
63. OM srisaivapashamdadhvantabaskaraya namah
64. OM sriramanujamatamardakaya namah
65. OM srivishnubaktagresaraya namah
66. OM srisadopasitahanumate namah
67. OM sripanchabedapratyakshasthapakaya namah
68. OM sri^^advaitamulanikrumtanaya namah
69. OM srikushthadiroganasakayu namah
70. OM sri^^agryasampatpradatre namah
71. OM sribrahmanapriyaya namah
72. OM srivasudevacalaparimaya namah
73. OM srikovidesaya namah
74. OM srivrundavanarupine namah
75. OM srivrundavanantargataya namah
76. OM sricaturupasrayaya namah
77. OM srinirisvaramatanivartakaya namah
78. OM srisampradayapravartakaya namah
79. OM srijayarajamukyabiprayavetre namah
80. OM sribashyatikadyaviruddhagramthakartre namah
81. OM srisada svasthanakshemacimtakaya namah
82. OM srikashayacailabushitaya namah
83. OM sridandakamandalumanditaya namah
84. OM srichakrarupaharinivasaya namah
85. OM srilasadurdhvapundraya namah
86. OM srigatradhrutavishnudharaya namah
87. OM srisarvasajjanavanditaya namah
88. OM srimayikarmandimadamardakaya namah
89. OM srivadavalyarthavadine namah
90. OM srisamsajevaya namah
91. OM srimadyamikamatavanakutharaya namah
92. OM sripratipadam pratyaksharam bashyatikarthagrahine namah
93. OM sri^^amanushavigrahaya namah
94. OM srikamdarpavairine namah
95. OM srivairagyanidhaye namah
96. OM sribattasangrahakartre namah
97. OM sridurikrutarishadvargaya namah
98. OM sribramtilesaviduraya namah
99. OM srisarvapanditasammataya namah
100. OM sri anantavrundavananilayaya namah
101. OM srisvapnabavyarthavaktre namah
102. OM sriyatharthavacanaya namah
103. OM srisarvagunasamruddhaya namah
104. OM sri^^anadyaviccinnaguruparanparopadesalabdhamantrajaptre namah
105. OM sridhrutasarvavrataya namah
106. OM srirajadhirajaya namah
107. OM srigurusarvabaumaya namah
108. OM srisrimularamarcaka srimadragavendrayatindraya namah

|| iti srimadappannacharya kruta sriragavendrashtottarasatanamavali: samapta: ||

ashtothram · Kubera · MADHWA

Kubera Ashtothra sathanamavali

1.Om Kuberaya Namah
2. Om Dhanadaya Namah
3. Om Srimate Namah
4. Om Yakshesaya Namah
5. Om Gugyakeswaraya Namah
6. Om Nidhisiya Namah
7. Om Sankara Sakaya Namah
8. Om Mahalakshmi Nivasabhuve Namah
9. Om Maha Padma Nidhisiya Namah
10. Om Poornaya Namah
11. Om Padmanithiswaraya Namah
12. Om Sankaya Nithi Nadha Namah
13. Om Makaragya Nithi Priya Namah
14. Om Sookachhappa Nidhisaya Namah
15. Om Mukunda Nithi Nayakaya Namah
16. Om Kundakyanidhinathya Namah
17. Om Neela Nithyadipaya Namah
18. Om mahathe Namah
19. Om Varanithyadhi Paya Namah
20. Om Poojyaya Namah
21. Om Lakshmi Samrajya Dayakya Namah
22. Om Ilapilapadayaya Namah
23. Om Kosadeesaya Namah
24. Om Kulodisaya Namah
25. Om Ashvarudaya Namah
26. Om Vishvaranthyaya Namah
27. Om Visheshagnaya Namah
28. Om Visharadaya Namah
29. Om Nalakooparanadaya Namah
30. Om Manigreeva Pithre Namah
31. Om Kootamandraya Namah
32. Om Vaishravanaya Namah
33. Om Chitra Laka Manapriyaya Namah
34. Om Eykapinkaya Namah
35. Om Alaka deeyascye Namah
36. Om Boulasathya Namah
37. Om Naravahanya Namah
38. Om Kailasa Saila Nilaya Namah
39. Om Rajya daya Namah
40. Om Ravanakrajaya Namah
41. Om Chithra Chaithra Radaya Namah
42. Om Udhyana Vihara Namah
43. Om Suguthunalaya Namah
44. Om Mahot Sahaya Namah
45. Om Mahapragyaya Namah
46. Om Sadhpushpaka Vahanaya Namah
47. Om Sarvaboumaya Namah
48. Om Anganathya Namah
49. Om Somaya Namah
50. Om Sowmyadikeswaraya Namah
51. Om Punyathmane Namah
52. Om Puruhuthasriyai Namah
53. Om Sarvapunya Janeswaraya Namah
54. Om Nithya Kurthaye Namah
55. Om Needhivetra Namah
56. Om Lankaprakthana Nayakaya Namah
57. Om Yakshaya Namah
58. Om Paramasanthathmana Namah
59. Om Yaksharaje Namah
60. Om Yakshaniviruthaya Namah
61. Om Kinnaresaya Namah
62. Om Kimpurushaya Namah
63. Om Nathaya Namah
64. Om Katkayuthaya Namah
65. Om Vasine Namah
66. Om Esana Dakshaparch Vasthaya Namah
67. Om Vayuvasamasaraja Namah
68. Om Dharmamargainirathya Namah
69. Om Dharmasammuka Samstitiya Namah
70. Om Nitheswaraya Namah
71. Om Dhanakasyaya Namah
72. Om Ashtalakshmi Yastrithalaya Namah
73. Om Manushyadharmaya Namah
74. Om Sathviruthaya Namah
75. Om Koslakshmi Samasrithaya Namah
76. Om Dhanalakshmi Nithyavasaya Namah
77. Om Danyalakshmi Nivasabhuve Namah
78. Om Ashwalakshmi Sadahavasya Namah
79. Om Gaja Lakshmi Striyalaya Namah
80. Om Rajayalakshmi Janmakeyaya Namah
81. Om Dairya Lakshmi Kirupsaraya Namah
82. Om Akandaishwarya Samynkthaya Namah
83. Om Nithya Nandhaya Namah
84. Om Sukasrayaya Namah
85. Om Nithyathrupthaya Namah
86. Om Nirasaya Namah
87. Om Nirupathravaya Namah
88. Om Nityakamaya Namah
89. Om Nirukankshyaya Namah
90. Om Niurpathigavasabhuve Namah
91. Om Shanthya Namah
92. Om Sarvogunobedaya Namah
93. Om Sarvagnaya Namah
94. Om Sarasammadhaya Namah
95. Om Sarvanikarunapathraya Namah
96. Om Sadhanandha Krupalaya Namah
97. Om Gandharvakulasamsevyaya Namah
98. Om Sowgangdikusamapriyaya Namah
99. Om Swrnanagarivasaya Namah
100. Om Nithipeeta Samasrayaya Namah
101. Om Mahamerudhvasthayene Namah
102. Om Dhustyaya Namah
103. Om Surpanakajeshtaya Namah
104. Om Sivapoojarathaya Namah
105. Om Rajayoga Samaukuthya Namah
106. Om Rajasekera Poojakaya Namah
107. Om Raja Rajaya Namah
108. Om Namanidha Parimala Pushpani Samarpayani

ashtothram · durga · MADHWA · navrathri

Durga Ashtothra Satha namavali

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಮಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||10||
ಓಂ ದೇವ ಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||20||
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾದಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವನೀಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ||30||
ಓಂ ವಹ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಙ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ||40||
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಸುರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಜಯಾಯೈ ನಮಃ ||50||
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ||60||
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಪರಿವೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ||70||
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||80||
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಙ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಧಾನಾರೀ ಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ ||90||
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಶುಭವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||100||
ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಲಭ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ || 108 ||

1. Om Durgayai namaha
2. Om Sivayai namaha
3. Om Mahalakshmyai namaha
4. Om Maha gowryai namaha
5. Om Chandikayai namaha
6. Om Sarvajnayai namaha
7. Om Sarva Lokesayai namaha
8. Om Sarva karma Phala Pradayai namaha
9. Om Sarva teertha mayayai namaha
10. Om Punyayai namaha
11. Om Deva yonaye namaha
12. Om Ayonijayai namaha
13. Om Bhumijayai namaha
14. Om Nirgunayai namaha
15. Om Adhara Sakthyai namaha
16. Om Aneeswaryai namaha
17. Om Nirgamayai namaha
18. Om Nirahamkarayai namaha
19. Om Sarva Garva Vimardinyai namaha
20. Om Sarva Loka Priyayai namaha
21. Om Vanyai namaha
22. Om Sarva Vidyadi devatayai namaha
23. Om Parvatyai namaha
24. Om Deva matre namaha
25. Om Vaneesayai namaha
26. Om Vindhya Vasinyai namaha
27. Om Tejo vatyai namaha
28. Om Maha Matre namaha
29. Om Koti Surya Sama prabhayai namaha
30. Om Devatayai namaha
31. Om Vahni Roopayai namaha
32. Om Satejase namaha
33. Om Varna Roopinyai namaha
34. Om Gunasrayayai namaha
35. Om Guna madhyayai namaha
36. Om Gunatraya vivarjitayai namaha
37. Om Karma jnana pradayai namaha
38. Om Kanthayai namaha
39. Om Sarva Samharakarinyai namaha
40. Om Dharma jnanayai namaha
41. Om Dharma Nishtayai namaha
42. Om Sarva Karma Vivarjitayai namaha
43. Om Kamakshyai namaha
44. Om Kamaa Samhamtryai namaha
45. Om Kama krodha vivarjithayai namaha
46. Om Sankaryai namaha
47. Om Sambhavyai namaha
48. Om Santhayai namaha
49. Om Chandra Suryagnilochanayai namaha
50. Om Sujayayai namaha
51. Om Jayayai namaha
52. Om Bhoomishtayai namaha
53. Om Jahnavyai namaha
54. Om Jana poojithayai namaha
55. Om Sastrayai namaha
56. Om Sastra mayayai namaha
57. Om Nityayai namaha
58. Om Subhayai namaha
59. Om chandrartha mastakayai namaha
60. Om Bharatyai namaha
61. Om Bhramaryai namaha
62. Om Kalpayai namaha
63. Om Karalyai namaha
64. Om Krishna Pingalayai namaha
65. Om Brahmai namaha
66. Om Narayanyai namaha
67. Om Roudryai namaha
68. Om Chandramrutha Parisruthayai namaha
69. Om Jyestayai namaha
70. Om Indirayai namaha
71. Om maha mayayai namaha
72. Om Jagatsrushtyadhikarinyai namaha
73. Om Brahmanda koti Samsthanayai namaha
74. Om Kaminyai namaha
75. Om Kamalalayayai namaha
76. Om Katyayanyai namaha
77. Om Kalatheethayai namaha
78. Om Kala samhara karinyai namaha
79. Om yoga nishtayai namaha
80. Om Yogi Gamyayai namaha
81. Om Tapasvinyai namaha
82. Om Jnana Roopayai namaha
83. Om Nirakarayai namaha
84. Om Bhakthabheesta phala pradayai namaha
85. Om Bhoothathmikayai namaha
86. Om Bhootha matre namaha
87. Om Bhoothesayai namaha
88. Om Bhootha dharinyai namaha
89. Om Swadha naari Madhya gathayai namaha
90. Om Shadadharadhi vardhinyai namaha
91. Om Mohithayai namaha
92. Om Subhayai namaha
93. Om Subhrayai namaha
94. Om Sukshmayai namaha
95. Om Matrayai namaha

96. Om Niralasayai namaha
97. Om Nimagnayai namaha
98. Om Neela Samkasayai namaha
99. Om nityanandayai namaha
100. Om harayai namaha
101. Om Parayai namaha
102. Om Sarva Jnana pradayai namaha
103. Om Anandayai namaha
104. Om Satyayai namaha
105. Om Durga Bharupinyai namaha
106. Om Sarasvatyai namaha
107. Om Sarva gathayai namaha
108. Om Sarvabheestapradayinyai namah

ashtothram · MADHWA · navrathri · saraswathy · saraswathy pooja

saraswathy Ashtothra satha namavali

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷ್ರೈಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಸ್ತ ಕಧ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಙ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ||10 ||
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾತ ಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಮಹೊತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರ ಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ವಸುಧಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿ ಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾ ನೈಕಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌದಾಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಸುರ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಂಭಾ ಸುರಪ್ರಮದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಣಾಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇ ವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾ ಸುರ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ವಾರಿ ಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಗಂಧಾ ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಂಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || 108 ||

 

1. Om Saraswatyai namaha
2. Om Maha Bhadrayai namaha
3. Om Maha Mayayai namaha
4. Om Vara Pradayai namaha
5. Om Sri Pradayai namaha
6. Om Padmanilayayai namaha
7. Om Padmakshyai namaha
8. Om Padmavaktragayai namaha
9. Om Sivanujayai namaha
10. Om Pustaka Dhruthe namaha
11. Om Jnana Samudrayai namaha
12. Om Ramayai namaha
13. Om Parayai namaha
14. Om Kamarupayai namaha
15. Om Maha Vidyayai namaha
16. Om Maha Pathaka Nasinyai namaha
17. Om Mahasrayayai namaha
18. Om Malinyai namaha
19. Om maha bhogayai namaha
20. Om Mahabhujayai namaha
21. Om Maha Bhagayai namaha
22. Om Mahotsahayai namaha
23. Om Divyangayai namaha
24. Om Sura Vandithayai namaha
25. Om Mahakalyai namaha
26. Om Mahapasayai namaha
27. Om Mahakarayai namaha
28. Om Mahankusayai namaha
29. Om Seethayai namaha
30. Om Vimalayai namaha
31. Om Viswayai namaha
32. Om Vidyunmalayai namaha
33. Om Vaishnavyai namaha
34. Om Chandrikayai namaha
35. Om Chandra vadanayai namaha
36. Om Chandralekha vibhushithayai namaha
37. Om Savitryai namaha
38. Om Surasayai namaha
39. Om Devyai namaha
40. Om Divyalankara bhushithayai namaha
41. Om Vagdevyai namaha
42. Om Vasudhayai namaha
43. Om Theevrayai namaha
44. Om Maha bhadrayai namaha
45. Om Mahabalayai namaha

46. Om bhogadayai namaha
47. Om Bharatyai namaha
48. Om Bhamayai namaha
49. Om Govindayai namaha
50. Om Gomatyai namaha
51. Om Sivayai namaha
52. Om Jatilayai namaha
53. Om Vindhya vasayai namaha
54. Om Vindhyachala virajithayai namaha
55. Om Chandikayai namaha
56. Om Vaishnavyai namaha
57. Om Brahmyai namaha
58. Om brahma jnanaika sadhanayai namaha
59. Om Saudhaminyai namaha
60. Om Sudha murthaye namaha
61. Om Subhadrayai namaha
62. Om Sura pujithayai namaha
63. Om Suvasinyai namaha
64. Om Sunasayai namaha
65. Om Vinidrayai namaha
66. Om padmalochanayai namaha
67. Om Vidya Roopayai namaha
68. Om Visalakshyai namaha
69. Om Brahma jayayai namaha
70. Om Maha phalayai namaha
71. Om Thrayee moortyai namaha
72. Om Trikalajnayai namaha
73. Om Trigunayai namaha
74. Om Sastra Roopinyai namaha
75. Om Sumbhasura pramadhinyai namaha
76. Om Subhadayai namaha
77. Om Sarvathmikayai namaha
78. Om Raktha beeja nihamtryai namaha
79. Om Chamundayai namaha
80. Om Ambicayai namaha
81. Om Mundakaya praharanayai namaha
82. Om Dhumralochana mardhanayai namaha
83. Om Sarvadeva sthuthayai namaha
84. Om Soumyayai namaha
85. Om Surasura namaskruthayai namaha
86. Om Kalaratryai namaha
87. Om Kaladharayai namaha
88. Om Roopa Soubhagya dayinyai namaha
89. Om Vagdevyai namaha
90. Om Vararohayai namaha
91. Om Varahyai namaha
92. Om Varijasanayai namaha
93. Om Chitrambarayai namaha

94. Om Chitragandhayai namaha
95. Om Chitra malya vibhushithayai namaha
96. Om Kanthayai namaha
97. Om Kamapradayai namaha
98. Om Vandyayai namaha
99. Om Vidyadhara Supujithayai namaha
100. Om Swethasanayai namaha
101. Om Neela bhujayai namaha
102. Om Chaturvarga phala pradayai namaha
103. Om Chaturanana Samrajyayai namaha
104. Om Raktha Madhyayai namaha
105. Om Niranjanayai namaha
106. Om Hamsasanayai namaha
107. Om Neelajanghayai namaha
108. Om Brahma Vishnu Sivathmikayai namaha

ananta chathurdasi · ananta vrata · ashtothram · FESTIVALS · MADHWA

Ananta Padmanabha Ashtothra namavali

1. OM shriimad anantaya namah
2. OM krishnaya namah
3. OM achyutaya namah
4. OM purushaya namah
5. OM anantaya namah
6. OM sakshine namah
7. OM yogaya namah
8. OM gyanaya namah
9. OM gyanapriyaya namah
10. OM padmanabhaya namah
11. OM purushottamaya namah
12. OM prabhave namah
13. OM iishvaraya namah
14. OM adhokshajaya namah
15. OM pavitraya namah
16. OM mangalaya namah
17. OM shriigarbhaya namah
18. OM prajapataye namah
19. OM trivikramaya namah
20. OM siddhaya namah
21. OM ravanachedanaya namah
22. OM mahaviiraya namah
23. OM shriivatsalaya namah
24. OM dharmaya namah
25. OM shrishtikartre namah
26. OM santushtaya namah
27. OM varahaya namah
28. OM narayanaya namah
29. OM puurnaya namah
30. OM aushadhaya namah
31. OM shashvataya namah
32. OM shriipataye namah
33. OM vibhave namah
34. OM jyeshthaya namah
35. OM shreshtaya namah
36. OM vikramine namah
37. OM dhanvine namah
38. OM medhaya namah
39. OM adhiishaya namah
40. OM kratave namah
41. OM kalaya namah
42. OM vatsalaya namah
43. OM vishwaya namah
44. OM paratraye namah
45. OM rudraya namah
46. OM brahmane namah
47. OM amritaya namah
48. OM vedangaya namah
49. OM chaturatmane namah
50. OM bhoktre namah
51. OM suchaye namah
52. OM achanchalaya namah
53. OM indraya namah
54. OM haraye namah
55. OM svargaya namah
56. OM anantamuurtaye namah
57. OM medhaya namah
58. OM vedyaya namah
59. OM darpagne namah
60. OM mayaya namah
61. OM mohaya namah
62. OM suranandaya namah
63. OM sagaraya namah
64. OM tapase namah
65. OM sinhaya namah
66. OM mrigaya namah
67. OM lokapalakaya namah
68. OM sthitaya namah
69. OM aushadhaya namah
70. OM dikpalakaya namah
71. OM dhanurdharaya namah
72. OM ambujaya namah
73. OM vakyaya namah
74. OM gurave namah
75. OM shobhanaya namah
76. OM varashreshtaya namah
77. OM sanvritaya namah
78. OM sampradaya namah
79. OM vahnaye namah
80. OM vayuve namah
81. OM shikharaya namah
82. OM anekaya namah
83. OM anartanaya namah
84. OM shriipadaya namah
85. OM guhyaya namah
86. OM ananta udaraya namah
87. OM ananta thridayaya namah
88. OM kamalaya namah
89. OM darpagne namah
90. OM anaatahastaya namah
91. OM anantabahave namah
92. OM anantamukhaya namah
93. OM anantajihvaya namah
94. OM Ananta daunshtraya namah
95. OM shriipadaya namah
96. OM shrotraya namah
97. OM ananta chakshase namah
98. OM ananta shirase namah
99. OM mukutaya namah
100. OM ambaraya namah
101. OM abharanaya namah
102. OM ayudhaya namah
103. OM hriivallabhaya namah
104. OM guptaya namah
105. OM pushkaraya namah
106. OM dhridaya namah
107. OM swarnanabhaya namah
108. OM anekamuurtaye namah

OM shrii Ananta padmanabhaya namah
||Iti ashtothra satha namavali samarpayaami||

ashtothram · MADHWA · tulasi · tulasi vivaha

Tulasi ashtothra satha namavali

 
ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಥಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರವೇದವಿದಾಮ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೋತ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವ ದೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಚ್ಯಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಚಿಂತೇಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವಿರ್ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸಿವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯೋವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಿಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ॥


 1. Om Shri Tulasyai Namah।
 2. Om Nandinyai Namah।
 3. Om Devyai Namah।
 4. Om Shikhinyai Namah।
 5. Om Dharinyai Namah।
 6. Om Dhatryai Namah।
 7. Om Savitryai Namah।
 8. Om Satyasandhayai Namah।
 9. Om Kalaharinyai Namah।
 10. Om Gauryai Namah।
 11. Om Devagitayai Namah।
 12. Om Draviyasyai Namah।
 13. Om Padminyai Namah।
 14. Om Sitayai Namah।
 15. Om Rukminyai Namah।
 16. Om Priyabhushanayai Namah।
 17. Om Shreyasyai Namah।
 18. Om Shrimatyai Namah।
 19. Om Manyayai Namah।
 20. Om Gauryai Namah।
 21. Om Gautamarchitayai Namah।
 22. Om Tretayai Namah।
 23. Om Tripathagayai Namah।
 24. Om Tripadayai Namah।
 25. Om Traimurtyai Namah।
 26. Om Jagatrayayai Namah।
 27. Om Trasinyai Namah।
 28. Om Gatrayai Namah।
 29. Om Gatriyayai Namah।
 30. Om Garbhavarinyai Namah।
 31. Om Shobhanayai Namah।
 32. Om Samayai Namah।
 33. Om Dwiradayai Namah।
 34. Om Aradyai Namah।
 35. Om Yagyavidyayai Namah।
 36. Om Mahavidyayai Namah।
 37. Om Guhyavidyayai Namah।
 38. Om kamakshyai Namah।
 39. Om Kulayai Namah।
 40. Om Shriyai Namah।
 41. Om Bhumyai Namah।
 42. Om Bhavitryai Namah।
 43. Om Savitryai Namah।
 44. Om Saravedavidamvarayai Namah।
 45. Om shankhinyai Namah।
 46. Om Chakrinyai Namah।
 47. Om Charinyai Namah।
 48. Om Chapalekshanayai Namah।
 49. Om Pitambarayai Namah।
 50. Om Prota Somayai Namah।
 51. Om Saurasayai Namah।
 52. Om Akshinyai Namah।
 53. Om Ambayai Namah।
 54. Om Sarasvatyai Namah।
 55. Om Samshrayayai Namah।
 56. Om Sarva Devatyai Namah।
 57. Om Vishvashrayayai Namah।
 58. Om Sugandhinyai Namah।
 59. Om Suvasanayai Namah।
 60. Om Varadayai Namah।
 61. Om Sushronyai Namah।
 62. Om Chandrabhagayai Namah।
 63. Om Yamunapriyayai Namah।
 64. Om Kaveryai Namah।
 65. Om Manikarnikayai Namah।
 66. Om Archinyai Namah।
 67. Om Sthayinyai Namah।
 68. Om Danapradayai Namah।
 69. Om Dhanavatyai Namah।
 70. Om Sochyamanasayai Namah।
 71. Om Shuchinyai Namah।
 72. Om Shreyasyai Namah।
 73. Om Pritichintekshanyai Namah।
 74. Om Vibhutyai Namah।
 75. Om Akrityai Namah।
 76. Om Avirbhutyai Namah।
 77. Om Prabhavinyai Namah।
 78. Om Gandhinyai Namah।
 79. Om Swarginyai Namah।
 80. Om Gadayai Namah।
 81. Om Vedyayai Namah।
 82. Om Prabhayai Namah।
 83. Om Sarasyai Namah।
 84. Om Sarasivasayai Namah।
 85. Om Sarasvatyai Namah।
 86. Om Sharavatyai Namah।
 87. Om Rasinyai Namah।
 88. Om Kalinyai Namah।
 89. Om Shreyovatyai Namah।
 90. Om Yamayai Namah।
 91. Om Brahmapriyayai Namah।
 92. Om Shyamasundarayai Namah।
 93. Om Ratnarupinyai Namah।
 94. Om Shamanidhinyai Namah।
 95. Om Shatanandayai Namah।
 96. Om Shatadyutaye Namah।
 97. Om Shitikanthayai Namah।
 98. Om Prayayai Namah।
 99. Om Dhatryai Namah।
 100. Om Shri Vrindavanyai Namah।
 101. Om Krishnayai Namah।
 102. Om Bhaktavatsalayai Namah।
 103. Om Gopikakridayai Namah।
 104. Om Harayai Namah।
 105. Om Amritarupinyai Namah।
 106. Om Bhumyai Namah।
 107. Om Shri Krishnakantayai Namah।
 108. Om Shri Tulasyai Namah।
ashtothram · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA

Ganesha ashtothra satha namavali

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸುಖ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬ ಜಠರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವ ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ||

ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಸ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ||

ಓಂ ವಿಶ್ವ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೋತ್ಷಿಪ್ತ ವಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥವನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಿ ದಾನಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನೆರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ||

ಓಂ ಗಂಭೀರ ನಿನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ನಿಥಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವ ಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ವಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಖಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸಾಂಬು ನಿಥಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀ ಮೇಖಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತತೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘಾತ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ದೃಶೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತ ವೇಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ತ್ವೆಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕ್ರಾಂತ ಚಿದ ಚಿತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ||

Om Ganeshaya namaha
Om Ganadhyakshaya namaha
Om Vignarajaya namaha
Om Vinayakaya namaha
Om Dwimaturaya namaha
Om Dwimukhaya namaha
Om Pramukhaya namaha
Om Sumukhaya namaha
Om Krutine namaha
Om Supradeepaya namaha
Om Sukhanidhaye namaha
Om Suradhyakshaya namaha
Om Surarighnaya namaha
Om Mahaganapataye namaha
Om Manyaya namaha
Om Mahakalaya namaha
Om Mahabalaya namaha
Om Herambaya namaha
Om Lambajatharaya namaha
Om Haswagrivaya namaha
Om Mahodaraya namaha
Om Madotkataya namaha
Om Mahaviraya namaha
Om Mantrine namaha
Om Mangalaswarupaya namaha
Om Pramodaya namaha
Om Pradhamaya namaha
Om Pragnaya namaha
Om Vignagatriye namaha
Om Vignahantre namaha
Om Viswanetraya namaha
Om Viratpataye namaha
Om Sripataye namaha
Om Vakpataye namaha
Om Srungarine namaha
Om Ashritavatsalaya namaha
Om Shivapriyaya namaha
Om Sheeghrakarine namaha
Om Saswataya namaha
Om Balaya namaha
Om Balodhitaya namaha
Om Bhavatmajaya namaha
Om Puranapurushaya namaha
Om Pushne namaha
Om Pushkarochita namahaya
Om Agraganyaya namaha
Om Agrapujyaya namaha
Om Agragamine namaha
Om Mantrakrutaye namaha
Om Chamikaraprabhaya namaha
Om Sarvaya namaha
Om Sarvopasyaya namaha
Om Sarvakartre namaha
Om Sarvanetraya namaha
Om Sarvasiddhipradaya namaha
Om Sarvasiddaye namaha
Om Panchahastaya namaha
Om Parvatinadanaya namaha
Om Prabhave namaha
Om Kumaragurave namaha
Om Akshobhyaya namaha
Om Kunjarasurabhanjanaya namaha
Om Pramodaptanayanaya namaha
Om Modakapriya namaha
Om Kantimate namaha
Om Dhrutimate namaha
Om Kamine namaha
Om Kavidhapriyaya namaha
Om Brahmacharine namaha
Om Brahmarupine namaha
Om Brahmavidhyadhipaya namaha
Om Jishnave namaha
Om Vishnupriyaya namaha
Om Bhaktajivitaya namaha
Om Jitamanmadhaya namaha
Om Ishwaryakaranaya namaha
Om Jayase namaha
Om Yakshakinnerasevitaya namaha
Om Gangansutaya namaha
Om Ganadhisaya namaha
Om Gambhiraninadaya namaha
Om Vatave namaha
Om Abhishtavaradaya namaha
Om Jyotishe namaha
Om Bhktanidhaye namaha
Om Bhavagamyaya namaha
Om Mangalapradaya namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Aprakrutaparakramaya namaha
Om Satyadharmine namaha
Om Sakhye namaha
Om Sarasambhunidhaye namaha
Om Mahesaya namaha
Om Divyangaya namaha
Om Manikinkinimekhalaya namaha
Om Samastadivataya namaha
Om Sahishnave namaha
Om Satatodditaya namaha
Om Vighatakarine namaha
Om Viswadrushe namaha
Om Viswarakshakrute namaha
Om Kalyanagurave namaha
Om Unmattaveshaya namaha
Om Avarajajite namaha
Om Samstajagadhadharaya namaha
Om Sarwaishwaryaya namaha
Om Akrantachidakchutprabhave namaha
Om Srivigneswaraya namaha

Iti Shree Ganesha Ashtottara Shatanamavali Samaptam

ashtothram · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishna ashtothram satha namaavali

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ನಭೋಕ್ರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ರುಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||
1.Om Sri Krishnaya Namah
2.Om Kamala Nathaya Namah
3.Om Vasudevaya Namah
4.Om Sanatanaya Namah
5.Om Vasudevatmajaya Namah
6.Om Punyaya Namah
7.Om Lila Manusa Vigrahaya Namah
8.Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah
9.Om Yasoda Vatsalaya Namah
10.Om Haraye Namah
11.Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah
12.Om Devaki Nandanaya Namah
13.Om Drisaya Namah
14.Om Dandagopa Priyatmajaya Namah
15.Om Yamuna Vega Samharine Namah
16.Om Dalabhadra Priyanujaya Namah
17.Om Putana Jivita Haraya Namah
18.Om Sakatasura Bhanjanaya Namah
19.Om Nandavraja Jananandine Namah
20.Om Sachiidananda Vigrahaya Namah
21.Om Navanita Viliptangaya Namah
22.Om Navanita Nataya Namah
23.Om Anaghaya Namah
24.Om Navanita Navaharaya Namah
25.Om Mucukunda Prasadakaya Namah
26.Om Sodasastri Sahasresaya Namah
27.Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah
28.Om Sukavag Amrtabdhindave Namah
29.Om Govindaya Namah
30.Om Yoginam Pataye Namah
31.Om Vatsapalana Sancarine Namah
32.Om Anantaya Namah
33.Om Dhenukasura Mardanaya Namah
34.Om Trnikrta Trnavartaya Namah
35.Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah
36.Om Uttalatala Bhetre Namah
37.Om Tamala Syamalakrtaye Namah
38.Om Gopa Gopisvaraya Namah
39.Om Yogine Namah
40.Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah
41.Om Ilapataye Namah
42.Om Parasmai Jyotise Namah
43.Om Yadavendraya Namah
44.Om Yadu Dvahaya Namah
45.Om Vanamaline Namah
46.Om Pita Vasase Namah
47.Om Parijatapaharakaya Namah
48.Om Govardhanacaloddhartre Namah
49.Om Gopalaya Namah
50.Om Sarva Palakaya Namah
51.Om Ajaya Namah
52.Om Niranjanaya Namah
53.Om Kama Janakaya Namah
54.Om Kanja Locanaya Namah
55.Om Madhughne Namah
56.Om Mathura Nathaya Namah
57.Om Dvaraka Nayakaya Namah
58.Om Baline Namah
59.Om Vrndavananta Sancarine Namah
60.Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah
61.Om Syamantaka Maner Hartre Namah
62.Om Nara Narayanatmakaya Namah
63.Om Kubjakrstambara Dharaya Namah
64.Om Mayine Namah
65.Om Parama Purusaya Namah
66.Om Mustikasura Canura Malla Yuddha Visaradaya Namah
67.Om Samsara Vairine Namah
68.Om Kamsaraye Namah
69.Om Muraraye Namah
70.Om Narakantakaya Namah
71.Om Anadi Brahmacarine Namah
72.Om Krsnavyasana Karsakaya Namah
73.Om Sisupala Siras Chetre Namah
74.Om Duryodhana Kulantakaya Namah
75.Om Vidurakrura Varadaya Namah
76.Om Visvarupa Pradarsakaya Namah
77.Om Satya Vace Namah
78.Om Satya Sankalpaya Namah
79.Om Satyabhama Rataya Namah
80.Om Jayine Namah
81.Om Subhadra Purvajaya Namah
82.Om Visnave Namah
83.Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah
84.Om Jagad Gurave Namah
85.Om Jagannathaya Namah
86.Om Venu Nada Saradaya Namah
87.Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah
88.Om Banasura Karantakaya Namah
89.Om Yudhisthira Pratisthatre Namah
90.Om Barhi Varhavatamsakaya Namah
91.Om Parthasarathaye Namah
92.Om Avyaktaya Namah
93.Om Gitamrta Mahodadhaye Namah
94.Om Kaliya Phani Manikya Ranjita Sri Padambujaya Namah
95.Om Damodaraya Namah
96.Om Yajna Bhoktre Namah
97.Om Danavendra Vinasakaya Namah
98.Om Narayanaya Namah
99.Om Para Brahmane Namah
100.Om Pannagasana Vahanaya Namah
101.Om Jala Kridasamasakta Gopi Vastrapaharakaya Namah
102.Om Punya Slokaya Namah
103.Om Tirtha Karaya Namah
104.Om Veda Vedyaya Namah
105.Om Daya Nidhaye Namah
106.Om Sarva Bhutatmakaya Namah
107.Om Sarvagraha Rupine Namah
108.Om Paratparaya Namah
Dvaitha · FESTIVALS · MADHWA · Mahalakshmi

Sri Lakshmi ashtothra sathanamavali

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ (10)
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ (20)
ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೋಧಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪರಾಯೈ ನಮಃ (30)
ಓಂ ಋದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಶೋಕ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ (40)
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ (50)
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಗಂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ (60)
ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದುಶೀತುಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆಹ್ಲೋದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ (70)
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ (80)
ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಕರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತ್ರೈಣ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೃಪವೇಶ್ಮ ಗತಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ (90)
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮುದ್ರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ (100)
ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ ವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲ ಙ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ (108)


Om prakrityai namah .
Om vikrityai namah .
Om vidyaayai namah .
Om sarvabhuutahitapradaayai namah .
Om shraddhaayai namah .
Om vibhuutyai namah .
Om surabhyai namah .
Om paramaatmikaayai namah .
Om vaache namah .
Om padmaalayaayai namah .
Om padmaayai namah .
Om shuchaye namah .
Om svaahaayai namah .
Om svadhaayai namah .
Om sudhaayai namah .
Om dhanyaayai namah .
Om hiranmayyai namah .
Om laxmyai namah .
Om nityapushhtaayai namah .
Om vibhaavaryai namah .
Om adityai namah .
Om ditye namah .
Om diipaayai namah .
Om vasudhaayai namah .
Om vasudhaarinyai namah .
Om kamalaayai namah .
Om kaantaayai namah .
Om kaamaaxyai namah .
Om krodhasambhavaayai namah .
Om anugrahapradaayai namah .
Om buddhaye namah .
Om anaghaayai namah .
Om harivallabhaayai namah .
Om ashokaayai namah .
Om amritaayai namah .
Om diiptaayai namah .
Om lokashokavinaashinyai namah .
Om dharmanilayaayai namah .
Om karunaayai namah .
Om lokamaatre namah .
Om padmapriyaayai namah .
Om padmahastaayai namah .
Om padmaaxyai namah .
Om padmasundaryai namah .
Om padmodbhavaayai namah .
Om padmamukhyai namah .
Om padmanaabhapriyaayai namah .
Om ramaayai namah .
Om padmamaalaadharaayai namah .
Om devyai namah .
Om padminyai namah .
Om padmagandhinyai namah .
Om punyagandhaayai namah .
Om suprasannaayai namah .
Om prasaadaabhimukhyai namah .
Om prabhaayai namah .
Om chandravadanaayai namah .
Om chandraayai namah .
Om chandrasahodaryai namah .
Om chaturbhujaayai namah .
Om chandraruupaayai namah .
Om indiraayai namah .
Om indushiitalaayai namah .
Om aahlaadajananyai namah .
Om pushhtayai namah .
Om shivaayai namah .
Om shivakaryai namah .
Om satyai namah .
Om vimalaayai namah .
Om vishvajananyai namah .
Om tushhtayai namah .
Om daaridryanaashinyai namah .
Om priitipushhkarinyai namah .
Om shaantaayai namah .
Om shuklamaalyaambaraayai namah .
Om shriyai namah .
Om bhaaskaryai namah .
Om bilvanilayaayai namah .
Om varaarohaayai namah .
Om yashasvinyai namah .
Om vasundharaayai namah .
Om udaaraa.ngaayai namah .
Om harinyai namah .
Om hemamaalinyai namah .
Om dhanadhaanyakarye namah .
Om siddhaye namah .
Om strainasaumyaayai namah .
Om shubhapradaaye namah .
Om nripaveshmagataanandaayai namah .
Om varalaxmyai namah .
Om vasupradaayai namah .
Om shubhaayai namah .
Om hiranyapraakaaraayai namah .
Om samudratanayaayai namah .
Om jayaayai namah .
Om mangalaa devyai namah .
Om vishhnuvaxassthalasthitaayai namah .
Om vishhnupatnyai namah .
Om prasannaaxyai namah .
Om naaraayanasamaashritaayai namah .
Om daaridryadhv.nsinyai namah .
Om devyai namah .
Om sarvopadrava vaarinyai namah .
Om navadurgaayai namah .
Om mahaakaalyai namah .
Om brahmaavishhnushivaatmikaayai namah .
Om trikaalagyaanasampannaayai namah .
Om bhuvaneshvaryai namah .

 

ashtothram · Gowri · MADHWA · Mangala gowri · Sravana maasa

Gowri ashtothra namavali

 1. Om Shree gauryai namah
 2. Om Ganesha jananyai namah
 3. Om Guhambi kayai namah
 4. Om Jaga nnetryai namah
 5. Om Giritanu bhavayai namah
 6. Om Veera bhadra prasuve namah
 7. Om Vishva vyapinyai namah
 8. Om Vishva rupinyai namah
 9. Om Ashta murtyat mekayai namah
 10. Om Ashta daridrya shamanyai namah
 11. Om Shivayai namah
 12. Om Shambha vayai namah
 13. Om Shan karyai namah
 14. Om Balaayai namah
 15. Om Bhavanyai namah
 16. Om Haima vatyai namah
 17. Om Parvatyai namah
 18. Om Papa nasinyai namah
 19. Om Narayanam shajaayai namah
 20. Om Nityayai namah
 21. Om Nirma laayai namah
 22. Om Ambi kayai namah
 23. Om Hemadri jaayai namah
 24. Om Vedanta lakshanayai namah
 25. Om Karma bramha mayai namah
 26. Om Ganga dhara kutumbinyai namah
 27. Om Mrudanyai namah
 28. Om Muni samsevyayai namah
 29. Om Maninyai namah
 30. Om Menakat majaayai namah
 31. Om Kumaryai namah
 32. Om Kanyakayai namah
 33. Om Durgayai namah
 34. Om Kalidosha vighatinyai namah
 35. Om Katya yanyai namah
 36. Om Bhadra daenyai namah
 37. Om Mangalya daenyai namah
 38. Om Sarva mangalayai namah
 39. Om Manju bhashinyai namah
 40. Om Mahe shvaryai namah
 41. Om Maha mayayai namah
 42. Om Mantra radhyayai namah
 43. Om Maha balayai namah
 44. Om Satyai namah
 45. Om Sarva mayai namah
 46. Om Soubhagya dayai namah
 47. Om Kama kala nayai namah
 48. Om Kamkshi tardha pradayai namah
 49. Om Chandrarka yuta tatamkayai namah
 50. Om Chidambara shareerinyai namah
 51. Om Sree chakra vasinyai namah
 52. Om Devyai namah
 53. Om Kameshva rapatyai namah
 54. Om Kamalayai namah
 55. Om Murari priyardhamgyai namah
 56. Om Putra poutra varapradayai namah
 57. Om Punyayai namah
 58. Om Krupa prurnayai namah
 59. Om Kalyanyai namah
 60. Om Anchit yayai namah
 61. Om Tripurayai namah
 62. Om Trigunam bikayai namah
 63. Om Purushardha pradayai namah
 64. Om Satya dharma ratayai namah
 65. Om Sarva sakshinyai namah
 66. Om Shashamka rupinyai namah
 67. Om Sarasvatyai namah
 68. Om Virajayai namah
 69. Om Svahayai namah
 70. Om Svadhayai namah
 71. Om Pratyamgi rambikayai namah
 72. Om Aaryayai namah
 73. Om Dakshaenyai namah
 74. Om Deekshayai namah
 75. Om Sarvottamotta mayai namah
 76. Om Shivabhinama deyayai namah
 77. Om Sreevidyayai namah
 78. Om Pranavardha svarupinyai namah
 79. Om Hrinkaryai namah
 80. Om Naada rupayai namah
 81. Om Sundaryai namah
 82. Om Shodashakshara devatayai namah
 83. Om Mahagouryai namah
 84. Om Shyamalayai namah
 85. Om Chandyai namah
 86. Om Bhaga malinyai namah
 87. Om Bhagalayai namah
 88. Om Matrukayai namah
 89. Om Shulinyai namah
 90. Om Amalayai namah
 91. Om Annapurnayai namah
 92. Om Akhilagama samstut yayai namah
 93. Om Ambayai namah
 94. Om Bhanukoti sandyatayai namah
 95. Om Parayai namah
 96. Om Seetamshu kruta shekha rayai namah
 97. Om Sarvakala sumangalyai namah
 98. Om Soma shekharyai namah
 99. Om Amara samsev yayai namah
 100. Om Amrutai shvaryai namah
 101. Om Sukha sachi chudara sayai namah
 102. Om Balyaradita bhutidayai namah
 103. Om Hiranyayai namah
 104. Om Sukshmayai namah
 105. Om Haridra kumkuma radhyayai namah
 106. Om Sarvabhoga pradayai namah
 107. Om Markandeya varapradayai namah
 108. Om Sree nityagouree devatayai namah

Ithi Shree Gauri Astottara Shatanamavali Samaptam