damodara · Karthika maasa · MADHWA · tulasi vivaha

Damodara sthothram

ಮತ್ಸ್ಯಾಕೃತಿಧರ ಜಯದೇವೇಶ ವೇದವಿಭೋದಕ ಕೂರ್ಮಸ್ವರೂಪ |
ಮಂದರಗಿರಿಧರ ಸೂಕರರೂಪ ಭೂಮಿವಿಧಾರಕ ಜಯ ದೇವೇಶ || ೧ ||

ಕಾಂಚನಲೋಚನ ನರಹರಿರೂಪ ದುಷ್ಟಹಿರಣ್ಯಕ ಭಂಜನ ಜಯ ಭೋ |
ಜಯ ಜಯ ವಾಮನ ಬಲಿವಿಧ್ವಂಸಿನ್ ದುಷ್ಟಕುಲಾಂತಕ ಭಾರ್ಗವರೂಪ || ೨ ||

ಜಯವಿಶ್ರವಸ: ಸುತವಿಧ್ವಂಸಿನ್ ಜಯ ಕಂಸಾರೇ ಯದುಕುಲತಿಲಕ |
ಜಯವೃಂದಾವನಚರ ದೇವೇಶ ದೇವಕಿನಂದನ ನಂದಕುಮಾರ || ೩ ||

ಜಯಗೋವರ್ಧನಧರ ವತ್ಸಾರೇ ಧೇನುಕಭಂಜನ ಜಯ ಕಂಸಾರೇ |
ರುಕ್ಮಿಣಿನಾಯಕ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಸತ್ಯಾವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ || ೪ ||

ಖಗವರವಾಹನ ಜಯಪೀಠಾರೇ ಜಯ ಮುರಭಂಜನ ಪಾರ್ಥಸಖೇತ್ವಮ್ |
ಭೌಮವಿನಾಶಕ ದುರ್ಜನಹಾರಿನ್ ಸಜ್ಜನಪಾಲಕ ಜಯದೇವೇಶ || ೫ ||

ಶುಭಗುಣಗಣಪೂರಿತ ವಿಶ್ವೇಶ ಜಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿತ್ಯವಿಬೋಧ |
ಭೂಮಿಭರಾಂತಕ ಕಾರಣರೂಪ ಜಯ ಖರಭಂಜನ ದೇವವರೇಣ್ಯ || ೬ ||

ವಿಧಿಭವಮುಖಸುರ ಸತತಸುವಂದಿತ ಸಚ್ಚರಣಾಂಬುಜ ಕಂಜಸುನೇತ್ರ |
ಸಕಲಸುರಾಸುರನಿಗ್ರಹಕಾರಿನ್ ಪೂತನಿಮಾರಣ ಜಯದೇವೇಶ || ೭ ||

ಯದ್ಭ್ರೂವಿಭ್ರಮ ಮಾತ್ರಾತ್ತದಿದಂ ಆಕಮಲಾಸನ ಶಂಭುವಿಪಾದ್ಯಂ |
ಸೃಷ್ಠಿಸ್ಥಿತಿಲಯಮೃಚ್ಚತಿಸರ್ವಂ ಸ್ಥಿರಚರವಲ್ಲಭಸತ್ತ್ವಂ ಜಯಭೋ || ೮ ||

ಜಯ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಮೂರ್ತೇ ಜಯ ಗೋಪೀಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಾಂಗ |
ಪಾಂಚಾಲೀ ಪರಿಪಾಲನ ಜಯ ಭೋ ಜಯ ಗೋಪೀಜನರಂಜನ ಜಯ ಭೋ ||೯ ||

ಜಯ ರಾಸೋತ್ಸವರತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸತತ ಸುಖಾರ್ಣವ ಜಯ ಕಂಜಾಕ್ಷ |
ಜಯ ಜನನೀಕರ ಪಾಶಸುಬದ್ಧ ಹರಣಾನ್ನವನೀತಸ್ಯ ಸುರೇಶ || ೧೦ ||

ಬಾಲಕ್ರೀಡನಪರ ಜಯ ಭೋ ತ್ವಂ ಮುನಿವರವಂದಿತಪಾದ ಪದ್ಮೇಶ |
ಕಾಲಿಯಫಣಿಫಣಮರ್ದನ ಜಯ ಭೋ ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯರ್ಪಿತ ಮತ್ಸಿವಿಭೋನ್ನಂ ||೧೧ ||

ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಕೃತನಿಲಯನ ದೇವ ವರದ ಮಹಾಬಲ ಜಯ ಜಯಕಾಂತ |
ದುರ್ಜನ ಮೋಹಕ ಬುದ್ಧಸ್ವರೂಪ ಸಜ್ಜನ ಬೋಧಕ ಕಲ್ಕಿಸ್ವರೂಪ || ೧೨ ||

ಜಯ ಯುಗಕೃತ್ ದುರ್ಜನ ವಿಧ್ವಂಸಿನ್ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಭೋ ಜಯ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಮಂತ್ರಂ ಪಠನ್ನೇವ ಕುರ್ಯಾನ್ನೀರಾಜನಂ ಬುಧ: |
ಘಟಿಕಾದ್ವಯಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ನಾನಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾವಿಧಿ | ೧೪ ||

ಅನ್ಯಥಾ ನರಕಂ ಯಾತಿ ಯಾವದಿಂದ್ರಾಶ್ಚತುರ್ದಶ |
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||೧೫||

Matsyakrutidhara jaya devesha vedavibodhaka kurmasvarupa |
Mandaragiridhara sukararupa bumividharaka jaya devesha ||1||

Kanchanalocana naraharirupa dushtahiranyakabanjana jaya BO |
Jaya jaya vamana balividhvamsin dushtakulamtaka bargavarupa ||2||

Jaya vishravasahsutavidhvamsin jaya kamsare yadukulatilaka |
Jaya vrundavanachara devesha devakinanda nandakumara ||3||

Jaya govardhanadhara vatsare dhenukabanjana jaya kamsare |
Rukmininayaka jaya govinda satyavallaba pandavabandho ||4||

Kagavaravahana jaya pithare jaya murabamjana parthasaketvam |
Boumavinashaka durjanaharin sajjanapalaka jaya devesha ||5||

Shubhagunaganapurita vishvesha jaya purushottama nityavibodha |
Bumi dharantakakaranarupa jaya karabanjana devavarenya ||6||

Vidhibavamukasura satatasuvandita saccharanambuja kanjasunetra |
Sakala surasurani grahakarin putanivarana jaya devesha ||7||

Yadbruvibramamatrattadidamakamalasanashambuvipadyam |
Srushtisthitilayamruccati sarvam sthiracaravallaba sa tvam jaya BO ||8||

Jayayamalarjunabamjanamurte jaya gopikucakumkumamkitamga |
Pamcaliparipalana jaya BO jaya gopijanaramjana jaya BO ||9||

Jaya rasotsavarata laksmisha satatasukarnava jaya kamjaksha |
Jaya jananikarapashasubaddha haranannavanitasya suresha ||10||

Balakridanapara jaya BO tvam munivaravanditapadapadmesha |
Kaliyapanipanamardana jaya BO dvijapatnyarpitamatsi vibonnam ||11||

Kshirambudhikrutanilayana deva varada mahabala jaya jaya kanta|
Durjanamohaka buddhasvarupa sajjanabodhaka kalkisvupa |
Jaya yugakruddu^r^janavidhvamsin jaya jaya BO jaya vishvatman ||12||

Iti mantram pathanneva kuryannirajanam budhah |
Gatikadvayashishtayam snanam kuryadyathavidhi ||

||iti shripancharatragame hamsabrahmasamvade shridamodarastotram ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s