dasara padagalu · MADHWA · vishnu theertharu

Dasara Padagalu on Madanur Vishnu theertharu

ಸ್ಮರಿಸೊ ಸಂತತ ಮಾನವ ಗುರುವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ||pa||

ಸ್ಮರಿಸೊ ಟೀಕೆಯ ವಿರಚಿಸಿದ ಗುರುವರರ
ಕರುಣದಿ ಜನಿಸಿ
ಧರೆಯೊಳು ನಿರುತ ಸ್ಮರಿಸುವ ಶರಣು ಜನರಘ
ತರಿದ ಭೀಷ್ಠೆಯ ಗರಿವರಂಘ್ರಿಯ ||a.pa||

ಪುರಹರಾಂಶಜರೆನಿಸಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯರ
ತರುಣಿ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿ
ಮಳಖೇಡ ಮಂದಿರ ಗುರುನಾಮದಲಿ ಕರಿಸಿ
ವಟು ವ್ರತವ ಧರಿಸಿ
ಗುರುಕುಲದಿ ರಾಮಾರ್ಯರಿಂದಲಿ ಅರಿತು
ವೇದವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವ
ಗುರುಸುತನ ಮಹಜ್ವರ ಹರಣ ನರಹರಿಯ
ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿದವರನು ||1||

ಗುರುತುರಗವನುಸರಿಸಿ ಬರುತಿರಲು ಬಿಸಿಲೊಳು
ಗುರುಪ್ರೀತಿಯನು ಬಯಸಿ ಗುರುವಿತ್ತ ಪಾದುಕವೆರಡು
ಶಿರದಲಿ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಮೆಯನು ತಿಳಿಸಿ ಧರಿಸಿ ದ್ವಿತಿಯಾ
ಶ್ರಮದಿ ನೋಡಲು ಪರಮ ಸತ್ಕುಲ ಜಾದಿ ಗುಣಯುತ
ವರವಧೂ ಮಣಿಸಹಿತ ವಿಭವದಿ ಸಿರಿಯ
ತನದೋಳ್ಮೆರೆವರಂಘ್ರಿಯ||2||

ಮಂಚದೊಳ್ ಸುಖತಲ್ಪದಿ ಪದವತ್ತು
ತಿರೆ ಮೃಗಲಾಂಚನ ಮುಖಸಹಿತದಿ
ಪವಡಿಸಿರಲೊಂದಿನ ಕಿಂಚಿದ್ದೇಹಾಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿ
ಹರಿದಾಸ ಪಾಡಿದ
ಮಂಚಬಾರದು ಮಡದಿಬಾರಳು ಮುಂಚೆ
ಮಾಡಿರಿ ಧರ್ಮವೆಂಬುವ
ಕಿಂಚಗೀತೆಯ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರಪಂಚ
ಸುಖವನು ತ್ಯಜಿಸಿಪೊರಟರ ||3||

ಫಣಿಯ ರೂಪವ ನೋಡುತ್ತ ಮಾರ್ಗದೊಳು
ಚರಿಸುತ ಗಮನ
ನಿರೋಧಿಸುತ ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡುತಯಿರಲು
ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸೂಚಿತ
ಶಿಷ್ಯರ ಸಮೇತ ಅನವರತ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸುಧಾ
ಪ್ರವಚನ ವಿಜಯ ಮುನಿ
ಮನಕೆ ಸಮ್ಮತವೆನುತ ಮುನಿ ವೃತ್ತಿಯಲಿ ಸತಿಸಹ
ಮುನಿಯವಲ್ಲಿ ಯೊಳಿರುವ ಗುರುಗಳ ||4||

ಸಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚಿಸಿ ಸತ್ಯವರತೀರ್ಥ
ಕುಮಾರಕರೆಂದೆನಿಸಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ
ಮೋದನೂರೊಳು ತನುವಿರಿಸಿ ಹರಿಪದವ
ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸೇರಿದವರ ಘ
ದೂರ ಮಾಡುವ ಚಾರು ಕೃಷ್ಣಾತೀರ
‘ಕಾರ್ಪರ ನಾರಶಿಂಹ’ ವಲಿಮೆ ಪಡೆದ
ಅಪಾರ ಮಹಿಮರ ಚಾರು ಚರಣವ||5||

smariso santata mAnava guruviShNu tIrthara ||pa||

smariso TIkeya viracisida guruvarara
karuNadi janisi
dhareyoLu niruta smarisuva SaraNu janaraGa
tarida BIShTheya garivaranGriya ||a.pa||

puraharAMSajarenisi bALAcAryara
taruNi garBadi janisi
maLaKEDa mandira gurunAmadali karisi
vaTu vratava dharisi
gurukuladi rAmAryarindali aritu
vEdavEdAnta SAstrava
gurusutana mahajvara haraNa narahariya
mantrava japisidavaranu ||1||

guruturagavanusarisi barutiralu bisiloLu
guruprItiyanu bayasi guruvitta pAdukaveraDu
Siradali dharisi mahimeyanu tiLisi dharisi dvitiyA
Sramadi nODalu parama satkula jAdi guNayuta
varavadhU maNisahita viBavadi siriya
tanadOLmerevaranGriya||2||

mancadoL suKatalpadi padavattu
tire mRugalAncana muKasahitadi
pavaDisiralondina kinciddEhAsvAsthyadi
haridAsa pADida
mancabAradu maDadibAraLu munce
mADiri dharmaveMbuva
kincagIteya kELidoDane prapanca
suKavanu tyajisiporaTara ||3||

PaNiya rUpava nODutta mArgadoLu
carisuta gamana
nirOdhisuta yOcaneya mADutayiralu
svapnadi sUcita
SiShyara samEta anavarata SrI matsudhA
pravacana vijaya muni
manake sammatavenuta muni vRuttiyali satisaha
muniyavalli yoLiruva gurugaLa ||4||

sAra granthagaLa racisi satyavaratIrtha
kumArakarendenisi sukShEtra
mOdanUroLu tanuvirisi haripadava
dhyAnisi sEridavara Ga
dUra mADuva cAru kRuShNAtIra
‘kArpara nAraSiMha’ valime paDeda
apAra mahimara cAru charaNava||5||


ಅಡವಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಡಿಯ ಪೊಂದಿದ ಜನರು
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಹುಪುಣ್ಯ ಪಡೆದು ಕೊಂಬುವರು ||pa||

ಪೊಡವಿಯಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಡುವಿನಲಿ ಮುಣಿಮುಣಿಗಿ
ಬಡವರಂತತಿ ಬಾಯ ಬಿಡುವರಲ್ಲವರು ||a.pa||

ಪಂಚರತ್ನವ ಪಠಿಸಿ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು
ಮುಂಚೆ ತಿಳಿವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಭೇದವ ತಿಳಿದು
ಪಂಚ ಮಹಾ ಪಾಪಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಳೆಯುವರು ||1||

ಭಂಗ ಬಿಡಿಸುವ ಸುಧೆಯ ಮಂಗಳಾರ್ಥವ ತಿಳಿದು
ಅಂಗದಲಿ ಸುರಿವರು ಕಂಗಳೊದಕವ
ಮಂಗಳಾಂಗನ ಅಂತರಂಗದಿ(ದಲಿ) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ
ಮುಂಗೈಯ್ಯ ಮುದ್ರೆಗಳ ಧರಿಸುವರಿವರು||2||

ವಾಸುದೇವನ ದಾಸ ದಾಸರಾದೆವೆಂಬೊ
ಆಶೆಯಲಿ ಅವನ ಸಹವಾಸ ಬಯಸುವರು
ಶ್ರೀಸುಧಾರ್ಥಾನಂತಾದ್ರೀಶನಲ್ಲೇ ಭಕುತಿ
ಯೇಸು ಕಾಲಕು ಬಿಡದೆ ಬ್ಯಾಸರದೆ ಬೇಡುವರು ||3||

aDavi AcAryara aDiya pondida janaru
aDigaDige bahupuNya paDedu koMbuvaru ||pa||

poDaviyali saMsAra maDuvinali muNimuNigi
baDavarantati bAya biDuvarallavaru ||a.pa||

pancaratnava paThisi panchamUrtigaLannu
munce tiLivaru I prapancadalli
hancikeyali matte panchaBEdava tiLidu
panca mahA pApagaLa munce kaLeyuvaru ||1||

Banga biDisuva sudheya mangaLArthava tiLidu
angadali surivaru kangaLodakava
mangaLAngana antarangadi(dali) smarisutta
mungaiyya mudregaLa dharisuvarivaru||2||

vAsudEvana dAsa dAsarAdeveMbo
ASeyali avana sahavAsa bayasuvaru
SrIsudhArthAnantAdrISanallE Bakuti
yEsu kAlaku biDade byAsarade bEDuvaru ||3||


ವರದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥಾನೀ ಕೊಡು ಕರುಣದಿ
ಪುರುಷಾರ್ಥ ||pa||

ವರದ ಅಭೀಷ್ಟೆಯ ಕರದು ಎನಗೆ ನೀ
ವರದನೆಂಬೊ ನಿನ್ನ ಬಿರುದನ ರಕ್ಷಿಸು ||a.pa||

ಅಜನ ಜನಕನÀಲ್ಲಿ ಇರುವಿಯೊ ವಿಜನ ದೇಶದಲ್ಲೀ
ಸುಜನರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವೆಯೊ ಭಜನೆಮಾಡುವಲ್ಲೀ
ಸುಜನರ ತಾಪಕೆ ವ್ಯಜನನು ನೀನೂ
ಸುಜನಕಲ್ಪತರು ಕುಜನಕುಠಾರಾ ||1||

ನಂದನಂದನನೂ ಅವನಿನ್ನ ಬಂಧನದೊಳಗಿಹನೂ
ಅಂಧನಾಗಿ ನಾನೂ ಸಂಸೃತಿ ಬಂಧನದೊಳಗಿನ್ನೂ
ನೊಂದೆನು ಬೆಂದೆನು ಬಂದೆನು ನಿನ್ನಲಿ
ಕಂದನ ಲಾಲಿಸು ಒಂದಿನ ಬಿಡದೆ ||2||

ಮರೆತೆನು ನಾನಿನ್ನಾ ಅವಗುಣ ಮರೆತು ಪಾಲಿಸು ಮುನ್ನಾ
ಪರತರಗುರು ನಿನ್ನಾ ಹೊರತು ಗತಿ ಗುರುತತಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ
ಅರಿತು ಅನಂತಾದ್ರಿ ನಿರತನ ತೋರಿಸು
ತ್ವರತ ಮೋದ ಪುರನಿರತ ಸದ್ಗುರುವೆ ||3||

varada viShNu tIrthAnI koDu karuNadi
puruShArtha ||pa||

varada aBIShTeya karadu enage nI
varadaneMbo ninna birudana rakShisu ||a.pa||

ajana janakanaÀlli iruviyo vijana dESadallI
sujanaru iddalli baruveyo BajanemADuvallI
sujanara tApake vyajananu nInU
sujanakalpataru kujanakuThArA ||1||

nandanandananU avaninna bandhanadoLagihanU
andhanAgi nAnU saMsRuti bandhanadoLaginnU
nondenu beMdenu bandenu ninnali
kandana lAlisu ondina biDade ||2||

maretenu nAninnA avaguNa maretu pAlisu munnA
parataraguru ninnA horatu gati gurutatilla munnA
aritu anantAdri niratana tOrisu
tvarata mOda puranirata sadguruve ||3||


 

2 thoughts on “Dasara Padagalu on Madanur Vishnu theertharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s