MADHWA

Thank you!

A blog started with the intention of sharing about festivals, slowly extended its wings with sloka, dasara padagalu, suladhi, ugabhoga and many more.

I am so happy to share with our blog visitors and blog followers that our madhwafestivals.com has crossed a new benchmark 3 Million Views with the blessings of Sri Hari Vaayu Gurugalu.

Thanks for all the support and feedback!

 

MADHWA

topics not added in menu

MADHWA

Lock down time

As we are all under lock down to fight against CORONA VIRUS, We have to utilize this time for punya sampadhana.

Undoubtedly Sri Dhanvanthri would protect us all!

Here I have sorted few links in my site.

  1. Dhanvanthri suladhi
  2. sloka for kids
  3. collections (Sloka for everyday)
  4. daily tulasi pooja with slokas
  5. Rangoli
  6. Benefits of Sri Raghavendra Sthothram
  7. Bhajana Taratamya (Order)
  8. Sri Hari Kathamruta Saara/ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ
  9. Animation movies
  10. Yantrodharaka Hanuman Stothram
kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕದರಿ / Kadari

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗದೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆನೊ ಸರ್ವ |
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಅಗಲಾ ಸುತ್ತಯೋಜನ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ |
ಹಗಲೊಂದು ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲಿ ಸುಗುಣನಾಗಿ ಇರಲು |
ಅಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವದೂ |
ನಿಗಮಾಸನ್ನ ಹರಿ ಮೊಗನ ಹಗೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ಖಗರಾಜಾನಿಲ್ಲಿ ತಪಸಿನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ |
ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತು [ಮಿ]ರುಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು |
ಪೊಗಳಿದ ಜನ[ದ] ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳಿವ ಸುಲಭಾ ನರ |
ಮೃಗರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಕದರಿನಿವಾಸ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಚನ್ನಿ[ಗ]ನಾಗಿ ಮೆರೆವ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉದಭವಿಸಿ |
ಅಹಿತದಿತಿಸುತ [ಆ]ವಹದೊಳು ಕೊಂದು |
ಸಾಹವುಳ್ಳ ಸುರರ ದಾನಮಾಡುವೇನೆಂದು |
ಅಹೋಬಲದಿಂದ ಈಮ್ಮಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಮಹಿಧರಕೆ ಬಂದು ವಹಿಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿಖಳಕೊಂದೂ |
ಗಹಗಹಿಸಲು ವಾರಿರುಹ ಭವಬಂದು ಬಿ |
ನ್ನಾಹ ಮಾಡುತಿರಲು ಬಹುಮಹಿಮನಾದ
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಹಸಂತೋಷದಲಿ ಬಾಹುಬಲದಿ ಮೆರೆದಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಈ ತೆರದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಇರುತಿರೆ |
ಶ್ವೇತ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಂದು ವೇಗ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತ ನಿರ್ಮ್ಗಳದಲ್ಲಿ |
ಖ್ಯಾ[ತಿ] ಪಡೆದ ವರವಿನಿಂದ |
ಭೂತಳದೊಳಗಿದ್ದು ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ |
ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯಕಾಣೊ ನಾಮದಲ್ಲೀ |
ಭೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭೃಗನು ಇಲ್ಲಿ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ |
ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ |
ಶ್ವೇತವಾಹನನಂದು ಯಾತ್ರಿಮಾಡುವಾಗ |
ನೀತಿನಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಶುದ್ಧನಾದ |
ಭೂತಾಧಿಪನೆ ಬಲ್ಲ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ನಾರದ ಗರುಹೀದ |
ಮಾತುಳ ವೈರಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಮಾಂ |
ಧಾತಾನಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ವರವನಿತ್ತ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ಭವನಾಶಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥ |
ಶ್ವೇತವಾಹನ ವಶಿಷ್ಟ ನಾರದತೀರ್ಥ |
ಧಾತಾ ನರಸಿಂಗ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥ |
ಪಾಲಕಹರ ಋಣಮೋಚನತೀರ್ಥ ಮ |
ಹಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ರಾಮ ಶಂಖಾಚಕ್ರ |
ಶ್ವೇತ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶು |
ದ್ಧಾತುಮಾ ಬಂದೊಂದು ಮಜ್ಜನಮಾಡಲು |
e್ಞÁತಿಗಳ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಐದುವ |
ವಾತಾವಿನುತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸೆ ಒಲಿದು ಸಂಗಡ ಬಪ್ಪ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಜುನನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಕೂಡ |
ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ[ಗೆ] ನಿ |
ರ್ಲಜ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಯಾ ಗರ್ಜನೆಯಲಿ ನುಡಿದು |
ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಬಲು ಪೂಜ್ಯವಂತರಾಗಿ |
ಅರ್ಜುನ ಮರದೆಡಿಯಾ ಇಪ್ಪ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ನಿರ್ಜರಾಗಣದೊಡನೆ ಪಾಲಿಸುವಾ ಫಲವರಿತು ||5||
ಜತೆ
ಖಾದ್ರಿ ಪುರಾನಿಲಯಾ ನರಶಿಂಗಾ ಭವಭಂಗ |
ಭದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||

Rāga:Bhairavi
dhruvatāḷa
jagadoḷagidakelli migilugāṇeno sarva |
nagara pradēśa idara agalā suttayōjana |
yugayugadalli yātregaḷa māḍida puṇya |
hagalondu kṣaṇavilli suguṇanāgi iralu |
agaṇitadalli bhaktarige tandu koḍuvadū |
nigamāsanna hari mogana hagegaḷigilla |
khagarājānilli tapasināgi kr̥ṣṇana |
hegalalli pottu [mi]ruguva varavannu paḍedu |
pogaḷida jana[da] kaṇṇige suḷiva sulabhā nara |
mr̥garūpa vijayaviṭhalā kadarinivāsa |
bagebageyinda canni[ga]nāgi mereva||1||
maṭṭatāḷa
pral’hādage mecci śrīhari udabhavisi |
ahitaditisuta [ā]vahadoḷu kondu |
sāhavuḷḷa surara dānamāḍuvēnendu |
ahōbaladinda īm’maḍiyoḷage stōtra |
mahidharake bandu vahiladalli keḍahikhaḷakondū |
gahagahisalu vāriruha bhavabandu bi |
nnāha māḍutiralu bahumahimanāda
vijayaviṭhalarēyā |
mahasantōṣadali bāhubaladi meredā ||2||
triviḍitāḷa
ī teradali illi narahari irutire |
śvēta munēśvara bandu vēga |
tā tapavane māḍi betta nirmgaḷadalli |
khyā[ti] paḍeda varavininda |
bhūtaḷadoḷagiddu andārabhyavāgi |
śvētāraṇyakāṇo nāmadallī |
bhītiyindali bhr̥ganu illi tapavane māḍi |
pātaka parihāra māḍikoṇḍa |
śvētavāhananandu yātrimāḍuvāga |
nītinindali ille śud’dhanāda |
bhūtādhipane balla idara mahimeyannu |
prītiyindali nārada garuhīda |
mātuḷa vairi siri vijayaviṭhalā māṁ |
dhātānindali pūjegoṇḍu varavanitta 3
aṭṭatāḷa
śvēta puṣkaraṇiyu bhavanāśi bhr̥gutīrtha |
śvētavāhana vaśiṣṭa nāradatīrtha |
dhātā narasiṅga indrādyaṣṭatīrtha |
pālakahara r̥ṇamōcanatīrtha ma |
hātiśayavuḷḷa rāma śaṅkhācakra |
śvēta nānā tīrthagaḷalli uṇṭu śu |
d’dhātumā bandondu majjanamāḍalu |
eñaÁtigaḷa kūḍa sadgati aiduva |
vātāvinuta svāmi vijayaviṭhalarēyā |
mātumātige nenise olidu saṅgaḍa bappa ||4||
āditāḷa
arjunanadiyalli sajjanakūḍa |
majjanavannu māḍi hejjehejje[ge] ni |
rlajyarāgi hariyā garjaneyali nuḍidu |
mūrjagadoḷu balu pūjyavantarāgi |
arjuna maradeḍiyā ippa vijayaviṭhala |
nirjarāgaṇadoḍane pālisuvā phalavaritu ||5||
jate
khādri purānilayā naraśiṅgā bhavabhaṅga |
bhadrā mūruti janārdhana vijayaviṭhalā ||||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Devaru Kottanu Kottanu Kottanu

Last week I had wonderful opportunity of attending Sri Moola Raama devaru pooa at Uttaradhi Mutt, Kachiguda, Hyderabad. 

Heard this song during bhojana kala naama smaranam. I remember listening to this song in a whatsapp video.

What a wonderful composition

ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ   |
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೋಟ್ಟಾನು  ||

ಡಂಭವ ನೀ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇ ರಂಗನ  |
ನಂಬಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ  ||1||
                    

ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ  ಭಕ್ತರ  |
ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣಿ||2||

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು ನಿನಗಿಹ  |
ಪರಲೋಕದ ಸಂಪದಗಳನೆಲ್ಲ    ||3||

Savadhanadindadiru Manave
Devaru Kottanu Kottanu Kottanu || pa||

Dhambhava nee Bidalolle Rangana |
Nambida Aa Kshanadalle || 1 ||

Drudha Maddatana Smarane Bhakthara |
Bhidatanu Aathi Karuni || 2 ||

Purandara Vittalana Nambu Ninagiha |
Paralokhada Sampadagalanella || 3||

You can listen to this song in this youtube video:

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಗಯಾ / Gaya

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬಲು ಅತೀಂದ್ರಿಯಪಾದ |
ಪಗೆಗಳ ಮಸ್ತಕಾದ್ರಿಗೆ ವಜ್ರಪ್ರಹರಪಾದ |
ಝಗಝಗಿಸುವ ಪರಮಮಂಗಳ ಖಣಿಯ ಪಾದ |
ನಿಗಮಾವಳಿಗೆ ಇದು ನಿಲುಕದ ಪಾದ |
ಅಗಣಿತಗುಣಪೂರ್ಣ ಸೌಮ್ಯಪಾದ |
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದ ಶೃಂಗಾರನಿಧಿಪಾದ |
ಗಗನ ನದಿಯ ಪೆತ್ತ ಗಂಭೀರ ಪಾದ |
ಖಗರಾಜನ ದಿವ್ಯ ಪೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊಳೆವ ಪಾದ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವ ಪಾದ |
ಬಗೆ ಬಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ಪಾದ |
ಮಿಗೆ [ಸಾಹ]ಸವುಳ್ಳ ಮಿ[ಸು]ಣಿಯಾಭರಣ ಪಾದ |
ಅಘದೂರ ಪಾದ ಅತಿ ಚಿತ್ರ ಪಾದ |
ನಗವೈರಿನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪ |
ನ್ನಗ ಶಾಯಿಯ ಪಾದ ವಿಷ್ಣುಪಾದ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರ್ಮಶಿಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆವ ಮಣಿಯ ಪಾದ |
ಕರ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಾಳ್ಪ ಕಲುಷವಿಗತಪಾದ |
ಕರ್ಮವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಗದ ಪಾದ |
[ಪ]ರ್ಮೆಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರೇಮ (ಪ್ರಮೆ) ಭರಿತ ಪಾದ |
ಕೂರ್ಮರೂಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಧರ್ಮ ಮೂರುತಿಯ ಪಾದ ಸಿರಿಪಾದ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಘನಪಾದ |
ಬಹು ಗಮನವಾಗಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಪಾದ |
ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಿಡದೆ ಆನಂದದ ಪಾದ |
ಮಹಪುಣ್ಯತಂದೀವ ಮಂತ್ರಪಾದ |
ದ್ರೋಹಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದೂರವಾದ ಪಾದ |
ಗಹನವಾದಪಾದ ಗುಪ್ತಪಾದ |
ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಸಾಕುವ ನಿಧಿಪಾದ |
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜಪಿಸುವ ಪಾದ |
ತ್ರಾಹಿತಾವರೆನಯನ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸರಸಿ |
ರೂಹ ಪೋಲುವಪಾದ ಆರ್ಜವಪಾದ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಅಸುರಗಯನ ಶಿರದಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಾದ |
ಎಸೆವ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾದದೊಳಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ಶಶಿಮುಖಿ ಗೋಪೇರಮನಕೆ ಮೋಹನಪಾದ |
ವಶವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಬಳೀಯಲಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ವಿಷವರ್ಜಿತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪಾದ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಲಾಲನೆಮಾಡುವ ಪಾದ |
ಅಸಮದೈವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪೆಸರಾದ ಪಾದ ಪರಮಸೌಖ್ಯಪಾದ 4
ಆದಿತಾಳ
ಎಲ್ಲರಿಂದಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಮಲ್ಲ ಮೊದಲಾದವರ ಖಳರ ಜೈಸಿದ ಪಾದ |
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಶುದ್ಧಸ್ತೋತ್ರ ಕೈಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪಾದ ಸರ್ವ ಸೌಕಾರ್ಯ ಪಾದ |
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪಾದ |
ಬಲ್ಲಿದ ಹರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ವಲ್ಲಭನ ಪಾದ ವಜ್ರಾಂಕಿತಪಾದ 5
ಜತೆ
ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲಿ ಮೆರೆವವ ಹತ್ತು ಪಾದ |
ಪಲುಗಣ ಸಾರಥಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾದ 6

rAga:Bairavi
dhruvatALa
jagavella vyApisida balu atIMdriyapAda |
pagegaLa mastakAdrige vajrapraharapAda |
JagaJagisuva paramamaMgaLa KaNiya pAda |
nigamAvaLige idu nilukada pAda |
agaNitaguNapUrNa saumyapAda |
triguNAtItavAda SRuMgAranidhipAda |
gagana nadiya petta gaMBIra pAda |
KagarAjana divya pegalalli poLeva pAda |
yugayugadalli illi pUjegoMbuva pAda |
bage bage varagaLa koDuva pAda |
mige [sAha]savuLLa mi[su]NiyABaraNa pAda |
aGadUra pAda ati citra pAda |
nagavairinuta namma vijayaviThala pa |
nnaga SAyiya pAda viShNupAda 1
maTTatALa
dharmaSiliya mEle mereva maNiya pAda |
karma KaMDane mALpa kaluShavigatapAda |
karmavarma marma karma saMgada pAda |
[pa]rmeyunnatavAda prEma (prame) Barita pAda |
kUrmarUpa namma vijayaviThalarEyana |
dharma mUrutiya pAda siripAda 2
triviDitALa
daharAkASadalli miMcuva GanapAda |
bahu gamanavAgidda BAgyapAda |
ahOrAtriyali biDade AnaMdada pAda |
mahapuNyataMdIva maMtrapAda |
drOhi mAnavarige dUravAda pAda |
gahanavAdapAda guptapAda |
snEhaBAvadiMda sAkuva nidhipAda |
rahasyavAgi japisuva pAda |
trAhitAvarenayana vijayaviThala sarasi |
rUha pOluvapAda ArjavapAda 3
aTTatALa
asuragayana SiradalliniMda pAda |
eseva hadineMTu pAdadoLippa pAda |
SaSimuKi gOpEramanake mOhanapAda |
vaSavAgi Baktara baLIyalippa pAda |
viShavarjita vilakShaNa pAda |
besanelAlisi lAlanemADuva pAda |
asamadaiva namma vijayaviThalarEyA |
pesarAda pAda paramasauKyapAda 4
AditALa
ellariMdali piMDa hAkisikoMba pAda |
malla modalAdavara KaLara jaisida pAda |
mellamellane SuddhastOtra kaikoMba pAda |
sallalita pAda sarva saukArya pAda |
ellelli nODidarU vyaktavAda pAda |
ballida hari namma vijayaviThalarEya |
vallaBana pAda vajrAMkitapAda 5
jate
PalguNi tIradali merevava hattu pAda |
palugaNa sArathi vijayaviThalana pAda 6

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕುಂಭಕೋಣ / Kumbakona

ಧ್ರುವತಾಳ
ಗೆಲ್ಲೋದರÀಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಎದುರು ಇಲ್ಲ|
ಕೊಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲಿದಾರೊಳಗೆ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರೊಳು ನೀನಲ್ಲಾದಿನ್ನಾರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲೂರಾ ದೈವವೆ ಬಿಲ್ಲು ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು |
ಇಲ್ಲಿ ಪವಳಿಸಿಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸವೇನಯ್ಯಾ |
ಮಲ್ಲರಾ ಎದೆದಲ್ಲಾಣ ವಿಜಯವಿಠಲಶಾರಂಗಪಾಣಿ |
ಬಲ್ಲಗಾರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ವೈಕುಂಠ ನಿನ್ನಗೆಲ್ಲೆ ಈ ಪರವೊ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹೇಮಗಿರಿಯಂಥ ಹೇಮ ವಿಮಾನದೊಳು ಹೇಮಪುಟಿವಾಗಿ |
ಹೇಮಮಯದ ಮಕುಟಾ ಹೇಮಕುಂಡಲ ಕರ್ನಾ |
ಹೇಮಹಾರ ಕೊರಳಾ ಹೇಮಕಟಿಸೂತ್ರಾ |
ಹೇಮಾಂಬರ ಚಿತ್ರ ಹೇಮನೂಪುರ ಗೆಜ್ಜೆ |
ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮಾನೆ ಹೇ ಮಲಗಿಪ್ಪನೆ |
ಹೇಮಮುನಿಗೆ ಒಲಿದ ಹೇಮತೀರಥವಾಸ |
ಹೇಮಪುರಿ ನಿಲಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕೋಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ರಂಗ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಾಡುವರಿಲ್ಲೆಂದು ಕೈದುಇಳಹಿಕೊಂಡು |
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದಾಲಾರಿನೆಂದು ಕೈಯಾಸೋತವನೆಂತೊ |
ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದುವದರಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕ್ರೋಧರಬಡಿವೆನೆಂದು |
ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯಿಂದ ದಾನವಾ ಬೇಡಿದ ಕರದಲಿ |
ಕೈದು ಪಿಡಿಯೆನೆಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಸಾಧುಗಳಿಗೆ [ಬಾಧೆ] ಬರಲಾಡಗಿ ಬಿಲ್ಲೂ |
ಸೇದಿ ಬಾಣವನೆಸಿದನೆಂದು ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ವೇದಾತೀತನೆ ಕಲಿಗಿತ್ತಭಾಷಿಗೆ ಅವನ |
ಹಾದಿ ಪೋಗೆನು ಎಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಶ್ರೀದರಮಣ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಶಾರಂ |
ಗಾ ಧನಸ್ಸು ಪಿಡಿದು ನಗುತಾ ಮಲಿಗಿದ ದೇವಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕುಂಭಿಣಿಯೊಳಗೊಬ್ಬಾ ಕುಂಭಾ ಮುನೇಶ್ವರ |
ನೆಂಬೊ ಮಹಾತುಮಾ ಶಂಭುವಿನೊಲಿಸಾಲು |
ಸಾಂಬಾನು ಬಂದು ನೀಲಾಂಬುದನೆ ದೈವ |
ವೆಂಬೋದೆ ಸರಿ ಎಂದೂ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಪೇಳಲಾಗಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಚ[ರ] |
ಣಾಂಬುಜವರ್ಚಿಸಿ ಇಂಬಾದನರಿಪಾಣಿ (?)
ಎಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಜನಾ ನಿಜರಂಭೆ ತೀರದಲ್ಲಿ |
ಸಂಭ್ರಮದೀ ಶತಕುಂಭ ರಥಾದೊಳು |
ಗಂಭೀರ ಕರತಲೆಗಿಂಬಾದ ದೈವಾವೆ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಒಲಿದು ಗುಂಭಾದಿಂದ ವರವಿತ್ತೆ |
ಜಂಭಾಭೇದಿ ಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕುಂಭಕೋಣಿ ಪುರವೆಂಬ ನಿವಾಸ 4
ಆದಿತಾಳ
ಮುನಿ ಭಗವಾನೆಂಬಾತನ ಗುರುವಿನ ಅಸ್ತಿ |
ಯನು ಸುರನದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಸಹಿತಾ ಪೋಗುತಲಿ |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ವಸ್ತಿಯನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ |
ತನ ಶಿಷ್ಯನು ಹಸಿದು ಗಂಟನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗಲಾ |
ವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಸುಮವಾಗೆ |
ಘನನದಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ತೋರಲಾಗಿ |
ಮುನಿಗೆ ನಿಡಿಯಲಂದಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರುಳೆ ಬಂದಾ |
ತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡೆ ಮನಕೆ ಸುಖವಾಗಲು |
ಮುನಿ ಸಕಲಾ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಗೆ |
ಮಣಿ ಎಂದದನು ಪೊಗಳಾ |
ಲ[ನಿ]ಮಿಷಾರೊಲಿದು ಮನ |
ದಣಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡಿದರು |
ಘನ ಶಾರಂಗಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಫಣಿ ಪರಿಯಂತ ಕುಂಭಕೋಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವಾ 5
ಜತೆ
ಗಂಗಾಜನಕ ಶಾರಂಗ ಸಾಯಕ ಹಸ್ತಾ |ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ಚರಣಾ 6

Dhruvatāḷa
gellōdaraÀlli ninagelli eduru illa|
kollōdaralli nīnallāde obbarilla |
ballidāroḷage nīnallāde obbarilla |
ellā bhaktaroḷu nīnallādinnārilla |
ballūrā daivave billu karadalli piḍidu |
illi pavaḷisippa ullāsavēnayyā |
mallarā ededallāṇa vijayaviṭhalaśāraṅgapāṇi |
ballagārarase elle vaikuṇṭha ninnagelle ī paravo 1
maṭṭatāḷa
hēmagiriyantha hēma vimānadoḷu hēmapuṭivāgi |
hēmamayada makuṭā hēmakuṇḍala karnā |
hēmahāra koraḷā hēmakaṭisūtrā |
hēmāmbara citra hēmanūpura gejje |
hē mahāmahimāne hē malagippane |
hēmamunige olida hēmatīrathavāsa |
hēmapuri nilayā vijayaviṭhalarēyā |
kōmaladalli priyā kōmalāṅgane raṅga 2
triviḍitāḷa
kāḍuvarillendu kaidu’iḷahikoṇḍu |
mēdiniyoḷagilli malagiddiyā |
kādālārinendu kaiyāsōtavanento |
pādiyalli bandu maligiddiyā |
kāduvadaridalli idda sthānadinda krōdharabaḍivenendu |
mēdini patiyinda dānavā bēḍida karadali |
kaidu piḍiyenendu maligiddiyā |
sādhugaḷige [bādhe] baralāḍagi billū |
sēdi bāṇavanesidanendu malagiddiyā |
vēdātītane kaligittabhāṣige avana |
hādi pōgenu endu maligiddiyā |
śrīdaramaṇa śrī vijayaviṭhalā śāraṁ |
gā dhanas’su piḍidu nagutā maligida dēvā 3
aṭṭatāḷa
kumbhiṇiyoḷagobbā kumbhā munēśvara |
nembo mahātumā śambhuvinolisālu |
sāmbānu bandu nīlāmbudane daiva |
vembōde sari endū |
kumbhāge pēḷalāgambujākṣana ca[ra] |
ṇāmbujavarcisi imbādanaripāṇi (?)
Embō nāmadalli kumbhajanā nijarambhe tīradalli |
sambhramadī śatakumbha rathādoḷu |
gambhīra karatalegimbāda daivāve |
kumbhāge olidu gumbhādinda varavitte |
jambhābhēdi pālā vijayaviṭhalarēyā |
kumbhakōṇi puravemba nivāsa 4
āditāḷa
muni bhagavānembātana guruvina asti |
yanu suranadige śiṣyana sahitā pōgutali |
vinayadindali vastiyanu illi māḍalā |
tana śiṣyanu hasidu gaṇṭanu biccalāgalā |
vana kaṇṇige kusumavāge |
ghananadi baḷiyalli anumāna tōralāgi |
munige niḍiyalandā kṣaṇadalli maruḷe bandā |
tanu parīkṣeya māḍe manake sukhavāgalu |
muni sakalā puṇyanidhige |
maṇi endadanu pogaḷā |
la[ni]miṣārolidu mana |
daṇiyā koṇḍāḍidaru |
ghana śāraṅgapāṇi vijayaviṭhalarēyā |
phaṇi pariyanta kumbhakōṇapuradalli merevā 5
jate
gaṅgājanaka śāraṅga sāyaka hastā |raṅga vijayaviṭhalā vikasitāmbuja caraṇā 6

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Madurai / ಮಧುರೆ (ಅಳಗಿರಿ)

ಧ್ರುವತಾಳ
ನೀಲಾ ಮಾಣಿಕಾ ವಜ್ರಾರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯ ಪ್ರ |
ವಾಳ ಗೋಮೇಧ ಮೌಕ್ತಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗದಿಂ |
ಕೀಲಿಸಿದ ಮಲಕು ಝಳ ಝಳ ಥಳ ಥಳಾಯಮಾನ |
ಮೌಳಿಯಾ ಕಂಡೆನಾ ಕಣ್ಣಿಲಿ ತಿಮ್ಮನಾ |
ಘಾಲ ಮೃಗ ನಾಭಿ ಸುತ್ತಿವ ಪಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಪೂ |
ಮಾಲೆಗಳು ತೂಗುತಿರೆ ನವಪರಿಮಳವೂ ಕ |
ಪೋಲಾ ಚಿತ್ರಾ ಬರದಾ ಕದಪು ಪಚ್ಚಿದಾ ಕಪ್ಪು |
ನೀಲಾ ಕುಂತಳ ಕೇಶ ಮೃದ ಕೋಮಲಾ ಕಾಂತಿ |
ಭ್ರೂಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ಲತೆ ಚಿಗುವಾರುಯೊ ಕಂಡೆ |
ಮೇಲು ಕುಂಡಲಾ ಮಕರ ಕರ್ನಂತ್ತಾದಿಪ್ಪಾವಿ |
ಶಾಲಾಯುತ ಸೀತಳ ಕರುಣರಸ ಪೂರ್ಣ |
ಥಾಳಿಸುವ ನಯನಾ ಕಾಂಚಾನ ನಾಸಾನನ ಕಂಡೆ |
ಸಾಲು ದಂತ ಪಂಙÂ್ತ ಬಿಗಿ ಮುಗುಳನಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ |
ಏಳೇಳು ಲೋಕವನು ಮುಸುಕಿರಲಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಟ್ರ |
ಲಾಯ ರವಿ ಚಂದ್ರ ವಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದಂತೆ |
ಪೋಲುತಿದೆ ಸ್ವರ ಎಳೆ ವತ್ಸರನ ಸೋಲಿಸೆ |
ಬಾಳೆ ತಿಳಕ್ಯೆಳಸಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಒಪ್ಪಾಲು ಕಂಡೆ |
ನೀಲ ಲೋಹಿತ ವರದ ವಿಜಯ ವಿಠಲಾವೃಷಭ |
ಶೈಲವಾಸಾ ಅಳಗಿರಿ ರಾಯನ ಕಂಡೆ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಚತುರಭುಜ ಬಾಹು ಹಸ್ತಾಂಗುಲಿ ಮುದ್ರೆ |
ರತುನ ಕಂಕಣ ಕಡಗ ಕೇಯೂರ |
ಸತತ ಧರಿಸಿದ ಶಂಖಾರಿಗದ |
ಶತಪತ್ರಾಯುಧಾ ಶೋಭಿಸುತಿರೆ ಕಂಡೆ |
ಶತ ಧೃತಿ ಜನಕ ಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೃಷಭ |
ಕ್ಷಿತಿಧರ ನಿವಾಸಾ ನಿಗಮವಂದ್ಯನ ಕಂಡೆ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಉರ ಉದರಾ ಸುನಾಭಿ ಕಂಬುಕಂದರ ದಿವ್ಯ |
ಶಿರಿ ವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ತುಲಸೀ ದಾಮಾಹಾರ |
ಸರಿಗೆ ನ್ಯಾವಳ ವನಮಾಲೆ ವೈಜಯಂತಿ |
ಹಾರ ಹೀರ ಪಚ್ಚ ಪದಕಾ ಮುತ್ತಿನಹಾರ |
ಧರಿಸಿದವನ ಕಂಡೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪವ ಕಂಡೆ |
ಕಿರಿ ಘಂಟೆಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಂಚಿ ಬಡ್ಯಾಣಾ ವಸನ |
ಕಿರಿಬಟ್ಟಿನಾ ಕೆಳಗೆ ಒಪ್ಪುತಿರಲಾ |
ಮರುಗುವಾ ಕಠಾರಿ ನಡುವಿನಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಲು |
ಬರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾಗಂಟೂ |
ಭರದಾ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಪು ವುಲಿವಾಬಾವಲಿ ಧೀರಾ |
ಪುರುಷ[ಪ]ರಾಕ್ರಮನ ಕಂಡೆ ಮನದಿ |
ಅರೆರೆ ಚೋರರಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೃಷಭಾ |
ಗಿರಿವಾಸಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಳಿಗಿರಿರಾಯಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘ ಗುಲ್ಫ ಪ್ರಪದ ಪಾದ |
ತೋರುವಾ ನಖಕಾಂತಿ ಸುರಗಣ ಶಿರದಲ್ಲಿ |
ಭಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಕುಟ ಪ್ರಕಾಶವ |
ಮೀರಿ ತಿರೋಭಾವ ಗೈಸಲು ಸಂದಣಿ |
ತಾರು ದಟ್ಟಡಿಯಾಗೆ ಉದರಿದರವೆ ವಿಸ್ತಾರುವೇಗಾ |
ತಿರಮಳಲಂತೆ ಶೋಭಿಸಿ |
ಚಾರು ಮುತ್ತಿನ ಪಿಂಡೆ ನೂಪುರಾ ಕಡಗಾ ಬಂ |
ಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರಪಳಿ ಪದ ತಳ |
ವಾರಿ ಜಾದಿ ರೇಖೆ ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಸಾರ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿದಾರ್ಥವನೀವ |
ಆರಾಧಿ ಪರಿಗೆ ಅನುಗಾಲಾ ತಪ್ಪದೆ |
ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲದೇವ |
ವರೇಣ್ಯ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯಾ ಶುಭಕಾಯಾ 4
ಆದಿತಾಳ
ಸುಂದರಾ ರಾಜಾ ರಾಜತೇ ಜಾ |
ಇಂದಿರಾ ನಾಥಾ ಪಾವನ ಪಥಾ |
ಅಂದಿಗೆ ಇಂದಾಲಿ ಆನಂದದಲಿ |
ಅಂದು ಪಡದನಾ ಕಂಡೆ |
ಸುಂದರ ರಾಜರಾಜತೇಜಾ |
ಇಂದು ತುರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಅಂದಾ ವಿಮಾನದಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ಚಂದಾದಿ ಮೆರೆಯುತ ಬರುವನ ಕಂಡೆ |
ಮುಂದೆ ಉರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಬಂದನು ಪೂಜಿಯಗೊಳು ತಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಂ |
ದಾಂಪದದೊಳು ಕುಳಿತದು ಕಂಡೆ |
ವೃಂದಾವನ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯವಿಠಲ ದೀನಾ |
ಬಂದು ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವಾಸನ ಕಂಡೆ 5
ಜತೆ
ಋಷಿ ಮಂಡೂಕ ವರದ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಿಮ್ಮಾ |
ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಅಳಗಿರಿರಾಯನ ಕಂಡೆ 6

Dhruvatāḷa
nīlā māṇikā vajrāratna pacce vaiḍūrya pra |
vāḷa gōmēdha mauktika puṣyarāgadiṁ |
kīlisida malaku jhaḷa jhaḷa thaḷa thaḷāyamāna |
mauḷiyā kaṇḍenā kaṇṇili tim’manā |
ghāla mr̥ga nābhi suttiva paṭṭisuttā pū |
mālegaḷu tūgutire navaparimaḷavū ka |
pōlā citrā baradā kadapu paccidā kappu |
nīlā kuntaḷa kēśa mr̥da kōmalā kānti |
bhrūlalitā bālā late ciguvāruyo kaṇḍe |
mēlu kuṇḍalā makara karnanttādippāvi |
śālāyuta sītaḷa karuṇarasa pūrṇa |
thāḷisuva nayanā kān̄cāna nāsānana kaṇḍe |
sālu danta paṅṅaÂta bigi muguḷanage candrikā |
ēḷēḷu lōkavanu musukiralā bimbōṣṭra |
lāya ravi candra vandeśeyalli ddante |
pōlutide svara eḷe vatsarana sōlise |
bāḷe tiḷakyeḷasāge bennu oppālu kaṇḍe |
nīla lōhita varada vijaya viṭhalāvr̥ṣabha |
śailavāsā aḷagiri rāyana kaṇḍe 1
maṭṭatāḷa
caturabhuja bāhu hastāṅguli mudre |
ratuna kaṅkaṇa kaḍaga kēyūra |
satata dharisida śaṅkhārigada |
śatapatrāyudhā śōbhisutire kaṇḍe |
śata dhr̥ti janaka śiri vijayaviṭhala vr̥ṣabha |
kṣitidhara nivāsā nigamavandyana kaṇḍe 2
triviḍitāḷa
ura udarā sunābhi kambukandara divya |
śiri vatsa kaustubha tulasī dāmāhāra |
sarige n’yāvaḷa vanamāle vaijayanti |
hāra hīra pacca padakā muttinahāra |
dharisidavana kaṇḍe nānā puṣpava kaṇḍe |
kiri ghaṇṭegejje kān̄ci baḍyāṇā vasana |
kiribaṭṭinā keḷage opputiralā |
maruguvā kaṭhāri naḍuvinali kikkiralu |
baridu mallara gaṇḍa mallāgaṇṭū |
bharadā uḍige toḍapu vulivābāvali dhīrā |
puruṣa[pa]rākramana kaṇḍe manadi |
arere cōraraguru vijaya viṭhala vr̥ṣabhā |
girivāsā tim’mayya aḷigirirāyā 3
aṭṭatāḷa
ūru jānu jaṅgha gulpha prapada pāda |
tōruvā nakhakānti suragaṇa śiradalli |
bhāraṇeyāgidda makuṭa prakāśava |
mīri tirōbhāva gaisalu sandaṇi |
tāru daṭṭaḍiyāge udaridarave vistāruvēgā |
tiramaḷalante śōbhisi |
cāru muttina piṇḍe nūpurā kaḍagā baṁ |
gārada gejje sarapaḷi pada taḷa |
vāri jādi rēkhe paripari bageyinda |
sāra sundara nitya bēḍidārthavanīva |
ārādhi parige anugālā tappade |
kāruṇya mūruti vijayaviṭhaladēva |
varēṇya vr̥ṣabhādri nilayā śubhakāyā 4
āditāḷa
sundarā rājā rājatē jā |
indirā nāthā pāvana pathā |
andige indāli ānandadali |
andu paḍadanā kaṇḍe |
sundara rājarājatējā |
indu turaga vāhana nāgi |
andā vimānadā madhyadalli |
candādi mereyuta baruvana kaṇḍe |
munde uraga vāhana nāgi |
bandanu pūjiyagoḷu tāli alliṁ |
dāmpadadoḷu kuḷitadu kaṇḍe |
vr̥ndāvana prīya vijayaviṭhala dīnā |
bandu vr̥ṣabhādri vāsana kaṇḍe 5
jate
r̥ṣi maṇḍūka varada vijayaviṭhala tim’mā |
vr̥ṣabhādri nilaya aḷagirirāyana kaṇḍe 6

dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Ava kulavo ranga

ಆವ ಕುಲವೊ ರಂಗ ಅರಿಯಬಾರದು ||ಪ.||

ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಬಾರದು ಗೋವುಕಾವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷÀವ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದಿತ್ತನಂತೆ ||ಅ.ಪ.||

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವಳರೊಡನೆ ಆಡಿದನಂತೆತಾ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗಪಕ್ಷ್ಷಿಗಳ ಮರುಳುಮಾಡಿದ ದೇವನಂತೆ ||1||

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕಟನ ಒದ್ದನಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬ ಕಿತ್ತನಂತೆಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದು ಬಾಲೇರಿಗೊಲಿದ ದೇವನಂತೆ ||2||

ಗೊಲ್ಲತೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆಮೆಲ್ಲನೆ ಪೂತನಿ ಅಸುವ ಹೀರಿ ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಂತೆ ||3||

ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಂತೆÀರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊಮ್ಮಗನಂತೆ ಮುದ್ದುಮುಖದ ದೇವನಂತೆ ||4||

ತರಳತನದಿ ಒರಳನೆಳೆದು ಮರನ ಕೆಡಹಿ ಮತ್ತವರ ಸಲಹಿದುರುಳ ರಕ್ಕಸರನು ಕೊಂದ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನಂತೆ ||5|

Āva kulavo raṅga ariyabāradu ||pa.||

Āva kulavendariyabāradu gōvukāva gollanantepārijātada vr̥kṣaÀva satyabhāmege tandittanante ||a.Pa.||

Gōkuladalli puṭṭidanante gōvaḷaroḍane āḍidanantetā koḷalanūdi mr̥gapakṣṣigaḷa maruḷumāḍida dēvanante ||1||

kālalli śakaṭana oddanante gūḷiya komba kittanantekāḷiṅgana heḍeya tuḷidu bālērigolida dēvanante ||2||

gollatēra manegaḷalli kaḷḷatanava māḍidanantemellane pūtani asuva hīri ballida kansana kondanante ||3||

sarpa tanna hāsigeyante pakṣi tanna vāhanavanteÀrpabhūṣaṇa mom’maganante muddumukhada dēvanante ||4||

taraḷatanadi oraḷaneḷedu marana keḍahi mattavara salahiduruḷa rakkasaranu konda celuva hayavadananante ||5||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಪ್ರಯಾಗ / Prayaga

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಂತರ್ಗತ |
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ದೇಶಾವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಅಂತರಂಗ ವೇದಿ ಘ[ಟುಲಾ] ಮಧ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವರ ರಾಜಾತಿತೀರ್ಥ (ಕಮಲಾ) ಪ್ರಯಾಗವೊ |
ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸುವಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯಾ |
ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಗಂಗಾ ಸರಸತಿಯ ಯಮುನಾತೀರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವೇದ ಸ್ಮøತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ |
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲಾ |
ಇದೆ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಥಾನ ನಾಭಿ ವಾರಣಾಸಿ |
ಪದಸ್ಥಾನ ಗಯಾವೆನ್ನಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ತ್ರಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡಿದರೆ |
ಇದೆ ಪೂರ್ಣಯಾತ್ರೆಯೆನ್ನಿ e್ಞÁನಿಗಳಿಗೇ |
ತ್ರಿದಶಗಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿನಿ ಕರರೆ ಕಾಶಿ |
ಮುದದಿಂದಾ ಮನುಜೋತ್ತಮಕೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ |
ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂಟು ತರತಮ್ಯದಿ |
ಇದೆ ಭಕ್ತಿ e್ಞÁನಾ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಜನರೊಂದಾಗಿ |
ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ಪದುಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವತೆಗಳು |
ಸದಮಲವಾಗಿ ವರವ ಪಡದಿಪ್ಪರೂ |
ಉದಧಿ ಸಪುತ ಮಿಕ್ಕ ನದನದಿ ಸರೋವರ |
ಹೃದ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಲೋಕದಿ |
ಇದರ ತರುವಾಯಾ ಪೆಸರಾಗಿ ಮೆರವುತ್ತಿವೆ |
ಪದೋಪಗೆ ತೀರ್ಥರಾಜನ ಆಜ್ಞದಿಂದ |
ಮಧುರಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಪ್ತಪುರಿ ಉದ್ಭವಿ |
ಸಿದವು ಏಳುಧಾತುವಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವೆನಿಸಿ |
ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಾಕಾರ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮರಿಯಾದಿ ವಲಿಯಾಕಾರಾ |
ಇದೆ ಪಂಚಕ್ರೋಶಾವಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಗಣಿತಾ |
ಮದಮತ್ಸರವಳಿದು ಗುಣಿಸಬೇಕೂ |
ಬದುಕಿದ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಲೇಶವಾದರು ಬಿಂದು |
ಉದಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾ ಸುe್ಞÁನಿಯಾ |
ಪದ ಪರಾಗವನ್ನು ಆವಾವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೆ |
ಸದಮಲವಾಗುವದು ಅವನದೇಶಾ |
ವದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ವರತೀರ್ಥ ರಾಜಾರಾಜಾ |
ಉದಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನದಡಾಗೇ |
ಎದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿತ್ಯ |
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಸತ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಮಧುವೈರಿ ಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ |
ನ್ನಿಧಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ದೇವಾದಿ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ವರರಾಜಾ ತೀರ್ಥ |
ತರುತಳಿತವಟಾ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾವೆನ್ನಿ |
ಚಿರಕಾಲಾ ಬಿಡದೆ ಮೆರವು ತಲಿಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ |
ಎರಡೇಳು ಭುವನಾ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪದು |
ಸ್ಮರಣೆ ದರುಶನ ಸಂಸ್ಮರಿಶ ಪ್ರಣಮ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಅರಘಳಗೆ ಮಾಡೆ ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮಂಗಳ |
ದುರಿತ ದುರ್ಗತಿನಿಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಯ್ಯಾ |
ಪುರಹರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸುರಗಣದವರಿಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವರವಾ ಪಡೆದು ಸುಖದಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪರು ಕೇಳಿ ಕರುಣಾ |
ಕರಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಶರಣಜನಕೆ ಇದೆ ದೊರಕುವದೆ ಸಿದ್ಧ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರ ಕಾಶಿಪುರ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಪಿರಿಯನೆನಿಸಿ |
ಎಲ್ಲಾ ಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತ್ವಾ ಐದಾಡೆ |
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕಾಣೋ |
ಇಲ್ಲಾವಿಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಂದಿಗಾದರು ಕೇಳಿ |
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಜನರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಾ |
ಬಲ್ಲಿದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸೋಜಿಗಾ |
ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದತನಕಾ |
ಸಲಾರೈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯಾ ಗೌರಿ |
ವಲ್ಲಭಾ ಕಾಶಿಲಿ ಉಪದೇಶವ |
ನಿಲ್ಲಾದೆ ಮಾಡುವ ಇನಿತು ತಿಳಿದು ಸರ್ವ |
ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವದು e್ಞÁನಿಗಳೂ |
ಚಿಲ್ಲರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಎಳ್ಳನಿತು ಬಿಡದಲೆ ಮಾಡಲಾಗೇ |
ಇಲ್ಲಿಲೇಶ ಚರಿಸೆ ಯಾವತ್ತು ಬಲು ಜನ್ಮ |
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ ಬಲುವೆಗ್ಗಳ |
ಸಲ್ಲುವಾದೆ ಸರಿ ಪುಶಿಯಿಂದ ಮನುಜರಿಗೆ |
ಹಲ್ಲು [ಕೀ]ಳುವ ನರಕವಾಗುವದೂ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಕಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತದಿಂದಾ |
ಮೆಲ್ಲಾಮೆಲ್ಲಾನೆ ಕರ್ಮ[ವೆ]ಸಗಲಾಗೇ |
ಮಲ್ಲಾಮರ್ದನ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬಾ ಮಾಧವರೂಪದಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಶತುರಗ ಮೇಧವಾಸುಕಿ ಹಂಸ, ಮಾ |
ನಸ ಚಕ್ರಾ ಗರುಡೇಂದ್ರಾ ಶಂಖ ಲಕುಮಿ ಊ |
ರ್ವಸಿ ರುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ವರುಣಾರ್ಕ |
ಬಿಸಿಜ ಚಂದ್ರಮ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗಾವತಿ ಧರ್ಮಾ |
ವಿಷಹರ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೋಟಿಯು |
ಮಸೆವ ಗದಾ ಋಣ ಮೋಚನ, ಗೋಗುಣ |
ವಸು ವಾಯು ಕುಬೇರ ನೈರುತ್ಯ ಮಧು ಘೃತಾ |
ಕುಶ ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಶನೇಶ್ವರಾ |
ರಸ ದೇವಗಣ ಕಾಮಾ ಭೈರವ, ವಿಘ್ನೇಶಾ |
ವಸುಮತಿ ದುರ್ಗ ತಕ್ಷಕ ಭಾರ್ಗವ ನಾನಾ |
ಋಷಿಗಳ ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿಹವು ಬಲುಪರಿ |
ಪೆಸರುಗೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಜಪ |
ಮಿಸುಣಿ ಸುಯಜ್ಞದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸದ್ಧರ್ಮ |
ಪೆಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ |
ವಸತಿಯಾಗಿಲೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಗೆ |
ಪಶು e್ಞÁನಿಗಾದರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಹ |
ಹಸನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಮಸ್ತಸುಖದಿಂದ |
ನಿಶಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂವ |
ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೋಭೀಷ್ಠೆಕೊಡುವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವಟಕಟ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಮಾನವ ಬಂದು |
ಶಠನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಭಾಸಮಾಡಿ ನಿಂದು |
ವಟವಟವೆಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ಅವನಿಗೆ |
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಪಠಿಸಿದದಕ್ಕೆ e್ಞÁನ ಬರುವದಧಿಕವಾಗಿ |
ಭಟನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಮಾಧವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |
ತುಟಿ ಮಿಸಕಲು ಮುಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಉಂಟು |
ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲ ಬರಿದೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲಾ |
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಬಂದು |
ತೃಟಿಯಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ಲಾಭವೀವ ||5||
ಜತೆ
ತೀರ್ಥರಾಜನ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದವಗೆ ಪುರು |
ಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||6||

rAga:Bairavi
dhruvatALa
idu puNyaBUmi AryAvartAMtargata |
idu brahma vaivartaka dESAvenni |
idu aMtaraMga vEdi Ga[TulA] madhyavenni |
idu vara rAjAtitIrtha (kamalA) prayAgavo |
idu trivENi enisuvAdu illi mAdhavarAyA |
idu viShNu prajApati kShEtravenni |
idu gaMgA sarasatiya yamunAtIravenni |
idu vEda smaøti pratipAdyavenni |
ide ide Adiyalli hariyiMda nirmANa |
idakkiMta adhikavillA sAmyavillA |
ide mastaka sthAna nABi vAraNAsi |
padasthAna gayAvenni sarvadalli |
ide ide praNavAkAra trayAkShEtra kUDidare |
ide pUrNayAtreyenni e#0CCD;~jaÁnigaLigE |
tridaSagaNake illi munini karare kASi |
mudadiMdA manujOttamake viShNupAdA |
ide oMderaDu kShEtra pratyEka pratyEka |
adhikArigaLuMTu taratamyadi |
ide Bakti e#0CCD;~jaÁnA karmayOgya janaroMdAgi |
vidhi mArgavannu tiLidu pUjisuvarU |
padume brahmESa iMdra mikkAda dEvategaLu |
sadamalavAgi varava paDadipparU |
udadhi saputa mikka nadanadi sarOvara |
hRuda nAnA tIrthakShEtra trilOkadi |
idara taruvAyA pesarAgi meravuttive |
padOpage tIrtharAjana Aj~jadiMda |
madhurA migilAda saptapuri udBavi |
sidavu ELudhAtuviniMda dvArAvenisi |
ide puNyAnidhisuttA ELu prAkAra saM |
padavige mariyAdi valiyAkArA |
ide paMcakrOSAviDidu ayOdhyAdigaNitA |
madamatsaravaLidu guNisabEkU |
badukida divasadoLage lESavAdaru biMdu |
udaka sparSavAdA sue#0CCD;~jaÁniyA |
pada parAgavannu AvAvana mEle bILe |
sadamalavAguvadu avanadESA |
vadanadalli prayAga varatIrtha rAjArAjA |
udayAdalli omme nenadaDAgE |
edirAru avanige svargApavarganitya |
sadanadalli ippadu satyavenni |
madhuvairi mAdhava vijayaviThala sa |
nnidhiyAgippanu dEvAdi dEvigaLige ||1||
maTTatALa
sarvakShEtragaLige SirOmaNiyAgippadu |
dharaNiyoLage ide vararAjA tIrtha |
tarutaLitavaTA parama muKyAvenni |
cirakAlA biDade meravu talippAdayyA |
eraDELu BuvanA BaritavAgippadu |
smaraNe daruSana saMsmariSa praNama stOtra |
araGaLage mADe paripari janmaMgaLa |
durita durgatinikara parihAravAguvadayyA |
purahara mikkAda suragaNadavarilli |
hariya olisi uttama varavA paDedu suKadi |
irutipparu kELi karuNA |
karamUrti vijayaviThalarEyana |
SaraNajanake ide dorakuvade siddha ||2||
triviDitALa
illi tapasu mADida rudra kASipura |
dalli vAsavAda piriyanenisi |
ellA purigaLalli paMcatvA aidADe |
alli pApadiMda muktikANO |
illAvillA mOkShA eMdigAdaru kELi |
sollu lAlisi janaru siddhAMtadA |
ballidA kShEtrarAjana mahime sOjigA |
elliMdAdarU illige bAradatanakA |
salArai sadgatige mAtu niScayA gauri |
vallaBA kASili upadESava |
nillAde mADuva initu tiLidu sarva |
dalli koMDADuvadu e#0CCD;~jaÁnigaLU |
cillarakShEtradalli AvAvA satkarma |
eLLanitu biDadale mADalAgE |
illilESa carise yAvattu balu janma |
dalli mADidadakke baluveggaLa |
salluvAde sari puSiyiMda manujarige |
hallu [kI]Luva narakavAguvadU |
kShullakamati biTTu vaiShNava vratadiMdA |
mellAmellAne karma[ve]sagalAgE |
mallAmardana nammA vijayaviThalarEyA |
illi kANisikoMbA mAdhavarUpadali ||3||
aTTatALa
daSaturaga mEdhavAsuki haMsa, mA |
nasa cakrA garuDEMdrA SaMKa lakumi U |
rvasi rudrA brahmAgni pArvati varuNArka |
bisija caMdrama sarasvati BOgAvati dharmA |
viShahara pApa vinASana kOTiyu |
maseva gadA RuNa mOcana, gOguNa |
vasu vAyu kubEra nairutya madhu GRutA |
kuSa rAma lakShaNa sItA, SanESvarA |
rasa dEvagaNa kAmA Bairava, viGnESA |
vasumati durga takShaka BArgava nAnA |
RuShigaLa tIrtha tuMbihavu balupari |
pesarugoMDu snAnA saMdhyAvaMdane japa |
misuNi suyaj~jadi satkarma saddharma |
pesara namaskAra stuti saMkIrtane |
vasatiyAgilESa mAtra mADidavage |
paSu e#0CCD;~jaÁnigAdaru vidyAvaMta nAha |
hasanAgi baduki samastasuKadiMda |
niSi illada lOkadalli bALUva |
asura saMhAri vijayaviThalarEyA |
besanelAlisi bEga manOBIShThekoDuva ||4||
AditALa
vaTakaTa CAyAdalli OrvamAnava baMdu |
SaThana buddhiyiMda ABAsamADi niMdu |
vaTavaTaveMdu kUgi karedare avanige |
saTeyallA sarvaSAstra anaMta janumadalli |
paThisidadakke e#0CCD;~jaÁna baruvadadhikavAgi |
BaTanAgi ippanu mAdhavana maneyalli |
tuTi misakalu mukti I kShEtradali uMTu |
niTilalOcana balla baride uttaravallA |
vaTapatraSAyi vijayaviThalarEyA baMdu |
tRuTiyAdaru illi iddavage lABavIva ||5||
jate
tIrtharAjana yAtri mADidavage puru |
ShArtha siddhisuvudu vijayaviThalanoliva ||6||