dasara padagalu · MADHWA · madhwa matha

Madhwa matha

ಮಧ್ವ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡಬೇಡ
ಬಿಡಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡ ಕೆಡಬೇಡ ||ಪ||

ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಮ ಬೆನ್ನೆಟ್ಟುವ ಮೂಢ ||ಅ.ಪ||

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಹುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವ-
ನರಿತು ಬಾಳ್ವುದಕೆ ಪರತರವಾದ ಮತ ||1||

ಘೋರ ಯಮನ ಭಯ ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಮು-
ರಾರಿಯ ಚರಣವ ಸೇರೋ ಸನ್ಮಾರ್ಗವ ||2||

ಭಾರತೀಶ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ
ನೀರಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ||3||

Madhwamatada siddhaantada paddati bidabedi bidabedi
Bittu kedabedi || pa ||

Hari sarvottamanahudembo j~jaanava |
aaratamyadinda tiliso maargava || 1 ||

Ghora yamana bhaya doora odisi |
Muraariya charanava toro maargava || 2 ||

Bhaarateesha mukhya praanaantargata |
Neerajaaksha namma purundaravittalana || 3 ||


ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣ ಪಡೆಯದವ |
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

ಮಧ್ವಮತವೇ ಮತವು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತವು |
ಮಧ್ವರಾಯರ ಧ್ಯಾನ ಅಮೃತಪಾನ ||
ಮಧ್ವರಾಯರ ಲೀಲೆ ನವರತುನದಾ ಮಾಲೆ |
ಮಧ್ವೇಶನಾ ಸ್ಮರಣೆ ಕುಲಕೋಟಿ ಉದ್ಧರಣೆ ||

ಮಧ್ವರಾಯರ ಕಥೆಯ ಕೇಳಲದು ದುರಿತ ಹತ |
ಮಧ್ವರಾಯರ ಭಕುತಿ ಮಾಡೆ ಮುಕುತಿ ||
ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವ ಸತ್ಪಾತ್ರ |
ಮಧ್ವರಾಯರ ಭಜನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ತ್ಯಜನೆ ||

ಮಧ್ವರಾಯರ ದಾಸನಾದವನೆ ನಿರ್ದೋಷ |
ಮಧ್ವರಾಯರ ಬಂಟ ಜಗಕೆ ನೆಂಟ ||
ಮಧ್ವರಮಣಾ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನಾದ |
ಮಧ್ವೇಶನಾ ಕರುಣೆ ಪಡೆದವನೆ ಶರಣ ||

Madhwaraayara karuna | padeyadava dhareyolage |
Iddarenu illadiddarenu || pa ||

Madhwamatave matavu sakala shruti sammatavu |
Madhwaraayara dhyaana amruta paanaa |
Madhwaraayara leele navaratunada maale |
Madhwaraayara smarane kulakoti uddhaara || 1 ||

Madhwaraayara kathe kelaladu duritahara |
Madhwaraayara bhakuti maade mukuti |
Madhwaraayara stotra maadidava satpaatra |
Madhwaraayara bhajane dushkarma tyajane || 2 ||

Madhwaraayara daasanaadavane nirdoshaa |
Madhwaraayara banta jagake nenta |
Madhwesha namma vijayavittalanaada |
Madhweshana karune padedavane dhanya || 3 ||


ಮಧ್ವಮತವ ಪೊಂದದವನ ಭಕುತಿಯಾತಕೆ ||pa||

ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರ ತಿದ್ದದವನ ಕರ್ಮವ್ಯಾತಕೆ||a.pa||

ದಾನವನ್ನು ಮಾಡದವನ ದ್ರವ್ಯವ್ಯಾತಕೆ |
ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡದವನ ಮೌನವ್ಯಾತಕೆ |
ಮಾನಿನಿಯು ಇಲ್ಲದವನ ಬದುಕು ಯಾತಕೆ |
ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅರಿಯದವನ ಪೂಜೆ ಯಾತಕೆ ||1||

ವಂಶವನ್ನುದ್ಧರಿಸದಂಥ ಮಗನು ಯಾತಕೆ |
ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುವಂಥ ಅರಸು ಯಾತಕೆ ||
ಸಂಸಾರವನು ಒಲ್ಲದಂಥ ಸತಿಯು ಯಾತಕೆ |
ಕಂಸಾರಿಯನು ತಿಳಿಯದಂಥ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾತಕೆ ||2||

ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಬ ನೆಂಟರ್ಯಾತಕೆ |
ಕಂದರನ್ನು ಮಾರುತಿಪ್ಪ ತಂದೆಯಾತಕೆ ||
ಬಂದ ಅತಿಥಿಗನ್ನವಿಕ್ಕದ ಸದನವ್ಯಾತಕೆ |
ನಿಂದೆಗಳು ಮಾಡುತಿಹನಾಚಾರವ್ಯಾತಕೆ ||3||

ಗುರೂಪದೇಶವಿಲ್ಲದಂಥ ಮಂತ್ರವ್ಯಾತಕೆ |
ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಾಕದವನ ಪುಣ್ಯವ್ಯಾತಕೆ ||
ಚರಿಸಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡದ ದೇಹವ್ಯಾತಕೆ |
ವರ-ಪ್ರಸಾದವೀಯದಂಥ ದೇವರ್ಯಾತಕೆ||4||

ಏಕಾದಶಿಯ ಮಾಡದವನ ವ್ರತವು ಯಾತಕೆ |
ಏಕಮನಸು ಇಲ್ಲದವನ ನಡತೆ ಯಾತಕೆ ||
ಸಾಕಿದವನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಭಂಟನ್ಯಾತಕೆ |
ಲೋಕವಾರ್ತೆ ಬಿಡದವನ ಜಪವು ಯಾತಕೆ ||5||

ಭಾಷೆ ಬದ್ಧವಿಲ್ಲದವನ ಮಾತು ಯಾತಕೆ |
ಕಾಸುವೀಸÀಕೆ ಬಡಿದಾಡುವ ಅನುಜರ್ಯಾತಕೆ ||
ಲೇಸು ಹೊಲ್ಲೆಹ ನೋಡದಂಥ ಗೆಳೆಯನ್ಯಾತಕೆ |
ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡದ ಸನ್ಯಾಸವ್ಯಾತಕೆ ||6||

ತಪ್ತ ಮುದ್ರೆಯಿಲ್ಲದವನ ಜನ್ಮವ್ಯಾತಕೆ |
ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿಪ್ಪ ದಾಸನ್ಯಾತಕೆ ||
ಆಪ್ತಬಂಧು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಶ್ರೀ ಚರಣದಿ |
ಕ್ಲುಪ್ತ ಮೀರದೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನರಕವ್ಯಾತಕೆ ||7||

Madhvamatava pondadavana bakutiyatake ||pa||

Udhrvapundra tiddadavana karmavyatake||a.pa||

Danavannu madadavana dravyavyatake |
Snanavannu madadavana maunavyatake |
Maniniyu illadavana baduku yatake |
Dhyanavannu ariyadavana puje yatake ||1||

Vamsavannuddharisadantha maganu yatake |
Himseyannu padisuvantha arasu yatake ||
Samsaravanu olladantha satiyu yatake |
Kamsariyanu tiliyadantha gnana vyatake ||2||

Bandhu balaga bittu umba nentaryatake |
Kandarannu marutippa tandeyatake ||
Banda atithigannavikkada sadanavyatake |
Nindegalu madutihanacaravyatake ||3||

Gurupadesavilladantha mantravyatake |
Hiriyarannu sakadavana punyavyatake ||
Carisi tirthayatre madada dehavyatake |
Vara-prasadaviyadantha devaryatake||4||

Ekadasiya madadavana vratavu yatake |
Ekamanasu illadavana nadate yatake ||
Sakidavana kolluvantha bantanyatake |
Lokavarte bidadavana japavu yatake ||5||

Bashe baddhavilladavana matu yatake |
Kasuvisaàke badidaduva anujaryatake ||
Lesu holleha nodadantha geleyanyatake |
Aseyannu bidada sanyasavyatake ||6||

Tapta mudreyilladavana janmavyatake |
Guptadalli nadeyadippa dasanyatake ||
Aptabandhu vijayaviththalana sri caranadi |
Klupta mirade nadeda mele narakavyatake ||7||


ಮಧ್ವಮತಕಿನ್ನು ಸರಿಯುಂಟೆ – ಪ್ರ – |ಸಿದ್ಧ ವೈಕುಂಠಕಿಂತಧಿಕ ಮತ್ತುಂಟೆ ? ||

.ವೃಕ್ಷದೊಳಗೆ ತುಳಸಿ ವೃಕ್ಷಕಧಿಕವಿಲ್ಲ |ಪಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ ||
ದಕ್ಷ ಹನುಮಂತನಂತೆ ಲೋಕದೊಳು ಬಂಟರಿಲ್ಲ |ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |ಪಕ್ಷಿವಾಹನನೆನಿಪ ದೇವ ತಾ ಬಲ್ಲ ||

ಸಕಲ ಮಣಿಗಳಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ |ಮಿಕ್ಕ ರತ್ನಮೊಳಗೆ ಮಾಣಿಕತೆ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ ||
ಭಕುತರೊಳಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ |ಮುಕುತಿ ಸುಖಗಳಿಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |ಅಖಿಳಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ತಾ ಬಲ್ಲ||

ಪ್ರಥಮಯುಗದಲಿ ಹನುಮ , ದ್ವಿತಿಯ ಯುಗದಲಿ ಭೀಮ |ತೃತಿಯ ಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿ ||ಸತುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿದಿರಿಲ್ಲಅಮೃತಕಿಂತಧಿಕವಿಲ್ಲ |ರತಿಪತಿಗಿಂತ ಚೆಲುವರಿಲ್ಲ – ನೀ ಕೇಳೊ |
ಕಥೆಯನು ಪುರಂದರವಿಠಲ ತಾ ಬಲ್ಲ ||

Madhvamatakinnu sariyunte – pra – |siddha vaikunthakintadhika mattunte ||pa||

Vrukshadolage tulasi vrukshakadhikavilla |
Pakshiyolage garuda pakshiginta migililla ||
Daksha hanumantanante lokadolu bantarilla |
Lakshmige sariyada striyarilla – ni kelo |pakshivahananenipa deva ta balla ||1||

Sakala manigalali chintamanige sariyilla |
Mikka ratnamolage manikate migililla ||
Bakutarolagella camdrasekarage sariyilla |mukuti sukagaligeneyilla – ni kelo |
Akilabrahmandanayaka ta balla ||2||

Prathamayugadali hanuma , dvitiya yugadali bima |
Trutiya yugadali madhvacaryarendenisi ||
Satusastra kidirilla^^amrutakimtadhikavilla |ratipatiginta celuvarilla – ni kelo |
Katheyanu purandaravithala ta balla ||3||

3 thoughts on “Madhwa matha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s