bhagavatham · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Chathu sloki bagavatha

Just before creation, Narayana gives upadEsha to chaturmukha brahma. This is in 4 shlokas and is called chatusshloki bhAgavatam. (These 4 verses appear in the 2nd skaMda and 9th chapter of the bhagavatam.)

This was then passed on to nArada from brahma , who then told it to vedavyAsa dEvaru. vEdavyASa then elaborated the bhAgvata mahApurANa. vEdavyAsa passed on the purANa to His son shukAchArya. When shukAchArya recited the bhAgavatam on the banks of the Ganga to parIkshit rAja, sUta purANika was also present there. sUta then narrated the entire purANa to shounaka and other sages in naimiShAraNya. It contains 18000 verses

FOUR PRIME SLOKAS FROM SRIMAD BHAGAVATAM

reading or chanting of the four stanzas tantamounts to reading all the 18,000 stanzas in Srimad Bhagavatam.

CºÀªÉÄêÁ¸ÀªÀÄUÉæà ZÀ £Á£ÀåzÀåvÀìzÀ¸ÀvÀàgÀA
¥À±ÁÑzÀºÀA vÀéªÉÄÃvÀZÀÑ AiÉÆĪÀ²µÉÃvÀ ¸ÉÆĸÀä÷åºÀA||1||

IÄvÉÄxÀðA AiÀÄvÀàçwÃAiÉÄÃvÀ £À ¥ÀæwÃAiÉÄÃvÀ ZÁvÀä¤
vÀ¢ézÁåzÁvÀä£ÉÆà ªÀiÁAiÀiÁA AiÀÄxÁ¨sÁ¸ÉÆà AiÀÄxÁ vÀªÀÄB||2||

AiÀÄxÁ ªÀĺÁAw ¨sÀÆvÁ¤ ¨sÀÆvÉõÀÆZÁÒªÀZÉõÀÄ ZÀ
¥À櫵ÁÖ£Àå¥À櫵ÁÖ¤ vÀxÁ vÉõÀÄ £À vÉõÀéºÀA||3||

KvÁªÀzÉêÀ feÁиÀåA vÀvÀéfeÁиÀÄ£Á„„vÀä£ÀB
C£ÀéAiÀÄ ªÀåwgÉÃPÁ¨sÁåA AiÀÄvÁì÷åªÀðvÀæ ¸ÀªÀðzÁ||4||

Sri Bhagavanuvacha

aham evasam evagre nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca yo ‘vasisyeta so ‘smy aham

rte ‘rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam yathabhaso yatha tamah

yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesv anu
pravistany apravistani tatha tesu na tesv aham

etavad eva jijnasyam tattva jijnasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada

One thought on “Chathu sloki bagavatha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s