dasara padagalu · MADHWA · sesha devaru

Dasara padagalu on Sesha devaru

Balu ramyavagide srihariya manca || pa ||

Yalaruni kula raja rajesvarana manca|| a.pa ||

Pavana tanayanenipa pavanatara manca|
Buvanatrayava potta bari manca|
Kivigalillada mancasriniketana manca|
Sivarupadali srihariya olisida manca|| 1 ||

Nilambaravanuttu nalanalisuva manca|
Nalige eradulla naija manca|
Nalvattu kalpadi tapava madida manca|
Tala musala halava pididiha manca|| 2 ||

Ramananujanagi ranava jayisida manca|
Tamasa rudrana padeda manca|
Bimananujanolu avesisida manca|
Jimuta mallaranu kuttida manca|| 3 ||

Jiva namakanagi vyaptanada hariya |
Sevisi sukisuva divya manca|
Savira mukadinda stutisi higguva manca|
Devakiya jatharadali janisida manca|| 4 ||

Varuni devige varanenisida manca|
Saruva Baktara poreva manca|
Karunya nidhi jagannatha viththalana
Viharakke yogyavada seshamanca|| 5 ||


Seshadeva varuni pati pahi || pa ||

Seshadeva traigoshana muka | pari |
Poshisu yemmabilasheya salasi || a. Pa ||

Bajisuve sarvada sujanarabishtava |
Sujanaradhaka bujagottamsa || 1 ||

Punya charita susaranyage | subra |
Hmanyadeva karunya muruti || 2 ||

Varuni sumuka saroruha dinakara |
Toru tavamgri mahoragaraja || 3 ||

Asita vasana hala musalayudha dhara |
Dvisahasrekshana susarana pala || 4||

Patalapa puruhutanuta | jaga |
Nnathaviththalana priti vishayane || 5 ||


Naganayaka palisaneka |
Bogadharaka || pa ||

Agama goshaka ragavananuja | na |
Taga nagahari BO gata soka || a. Pa ||

Cakshusravagatra purva trinetra |
Pakshi sama kshetra |
Takshakapanilabakshaka harabuja |
Raksha bamdha parikshita kala || 1 ||

Varunivara patala vihara |
Dharunidhara |
Paruganiso tavaradhane | yi |
Ttiradvara hari toriso tvaradi || 2||

Dosha haraka jivabida hali |
Seshanamaka |
Poshaka tande venkatesa vithalana |
Dasarolidu bayalaseya bidisi || 3||

 

One thought on “Dasara padagalu on Sesha devaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s