hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Panchatanmathra sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಭೂಸಲಿಲ ಶಿಖಿ ಪವನ ಭೂತ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಐದೈದು ತನ್ಮಾತ್ರಾ ಸಹಿತ
ಒಂದಧಿಕ ಪಂಚಾಶತ್ ವರಣ ವೇದ್ಯ
ಈ ಶರೀರದಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಸುರಾಸುರರಿಗೆ ನಿರಂತರದಲಿ
ಸುಖಾಸುಖಪ್ರದನಾಗಿ ಆಡುವ ದ್ವೇಷಿಪರ ಬಡಿವ||1||

ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತ್ರಿನಾಮದಿ ತನುವಿನೊಳು ತ್ರಿಸ್ಥಾನಗ ಅನಿರುದ್ಧನು
ತ್ರಿಪಂಚಕ ಏಕ ವಿಂಶತಿ ಚತುರ ವಿಂಶತಿಗನು ಎನಿಸಿ
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇನಿತು ನಾಡಿಗಳೊಳು ನಿಯಾಮಿಸುತ ಇನ ಭಸ್ತಿಗ
ಲೋಕದೊಳು ಸರ್ವತ್ರ ಬೆಳಗುವನು||2||

ಜೀವಲಿಂಗಾನಿರುದ್ಧ ಸ್ಥೂಲ ಕಳೇವರಗಳಲಿ
ವಿಶ್ವತುರಗಗ್ರೀವ ಮೂಲೇಶ ಅಚ್ಯುತತ್ರಯ ಹಂಸ ಮೂರ್ತಿಗಳ
ಈ ವಿಧ ಚತು: ಸ್ಥಾನದಲಿ ಶಾಂತೀವರನ ಈರೆರಡು ರೂಪದಿ ಭಾವಿಸುವುದು
ಏಕ ಊನ ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ||3||

ಕಲುಷವಿಲ್ಲದ ದರ್ಪಣದಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುವಂದದಲಿ
ಬಿಂಬ ಜಡ ಚೇತನಗಳೊಳಗಿದ್ದು
ಪೊಳೆವ ಬಹುರೂಪದಲಿ ಸಜ್ಜನರೊಳಗೆ ಮನದರ್ಪಣದಿ ತಾ
ನಿಶ್ಚಲ ನಿರಾಮಯ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರಾಶ್ರಯಾನಂತ||4||

ಈ ಶರೀರ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಕೋಶ ಧಾತುಗ ಭಾರತಿಪ ಪ್ರಾಣೇಶನು
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರೆನಿಪ ಶ್ವಾಸ ರೂಪಕ ಹಂಸ
ಭಾಸ್ಕರ ಭೇಶರೊಳಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೈವಿಡಿದು
ಈ ಸರೋಜ ಭವಾಂಡದೊಳು ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿಹನು||5||

ಶಿರಗಳೈದು ಐದೆರೆಡು ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ಪಾದಗಳು
ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಉದರದಿ ಶೋಭಿಪ ವಾಕ್ಮನೋಮಯನೆನಿಸಿ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಕರಣ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಲಿ ಇಪ್ಪ
ಅರವಿದೂರನು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಎನಿಸಿ||6||

ಈರೆರೆಡು ದೇಹ ಊರ್ಮಿ ಭೂತಗಳಾರು ಅಧಿಕ ದಶ ಋಗ್ವಿನುತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯ ರೂಪದಿ ಚತು ಷಷ್ಠಿ ಕಲಾಧಾರಕನು ತಾನಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾರಿ ಮುಖ್ಯರೊಳಿದ್ದು ಸತತ ವಿಹಾರ ಮಾಳ್ಪನು
ಚತುಷ್ಪಾದ ಆಹ್ವಯದಿ ಲೋಕದೊಳು||7||

ತೃಣ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಜೀವರ ತನುಗಳ ತ್ರಯಗಳಲಿ
ನಾರಾಯಣನ ಸಾವಿರದೈನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮೇಲೆ ಆರು
ಗಣನೆ ಮಾಳ್ಪುದು ಬುಧರು ರೂಪವ
ಘ್ರುಣಿ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ನಾಮಗಳು ಅನುದಿನದಿ ಜಪಿಸುವರಿಗೆ ಈವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದವ||8||

ಐದು ನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಭೌತಿಕದಲಿ ತಿಳಿವುದು
ಐದೆರೆಡು ಶತ ಏಕ ವಿಂಶತಿ ರೂಪವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಭೇದಗಳು ಇನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಧಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಆದರದಲಿ ಅಧಿದೈವದೊಳು ಚಿಂತಿಪುದು ಭೂಸುರರು||9||

ಸುರುಚಿ ಶಾರ್ವರೀಕರನು ಎನಿಸಿ ಸಂಕರುಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಶಶಿ ಭಾಸ್ಕರರೊಳಗೆ ಅರವತ್ತಧಿಕ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪದಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಬನು
ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರನೆನಿಪನು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಮದಲಿ ಅರಿತವರಿಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನು ಈವ ಆನಂದಮಯ||10||

ಏಕ ಪಂಚಾಶತ್ ವರಣ ಗತ ಮಾಕಳತ್ರನು ಸರ್ವರೊಳಗ
ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶಾಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಗಮತತಿಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾರತ
ಮುಖಾದಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಭಾಷ್ಯ ಅನೀಕಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಮನೋ ವಾಙ್ಮಯನೆನಿಸಿಕೊಂಬ||11||

ಭಾರಭೃತ್ ನಾಮಕನ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಮೂರುತಿಗಳು
ಚರಾಚರದಿ ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿಹವು
ಆರು ನಾಲ್ಕು ಜಡಗಳಲಿ ಹದಿನಾರು ಚೇತನಗಳಲಿ ಚಿಂತಿಸೆ
ತೋರಿಕೊಂಬನು ತನ್ನ ರೂಪವ ಸಕಲ ಟಾವಿನಲಿ||12||

ಮಿಸುಣಿ ಮೇಲಿಹ ಮಣಿಯವೊಳ್ ರಾಜಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮನದಲಿ
ಬಿಸಿಜಜಾಂಡ ಅಧಾರಕನು ಅಧೇಯನೆಂದೆನಿಸಿ
ದ್ವಿಶತ ನಾಲ್ವತ್ತೆರಡು ರೂಪದಿ ಶಶಿಯೊಳು ಇಪ್ಪನು
ಶಶದೊಳಗೆ ಶೋಭಿಸುವ ನಾಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅಧಿಕ ಶತ ರೂಪದಲಿ ಬಿಡದೆ||13||

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ರೂಪವನರಿತು ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥದಲಿ
ಶ್ರೀ ವರನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ವಾರಗಳ ಬೇಡು ಕೊಂಡಾಡು
ಬರಿದೆ ಜಲದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಬಿಸಿಲೊಳು ಬೆರಳನು ಎಣಿಸಿದರೇನು
ಸದ್ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಸರಿಸಿ ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದಿಹ ನರನು||14||

ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲಿದ್ದು
ಜೀವರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲಿ ಹಗಲು ಇರಲು ಬಪ್ಪ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತಾ ಮೃತ್ಯುವೆನಿಸುವ
ಭೃತ್ಯ ವಾತ್ಸಲ ಭಯವಿನಾಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ||15||

ಜ್ವರನೊಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹರನೊಳಗೆ ಇರುವನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪದಿ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಧಿಕ ಜ್ವರಹರ ಆಹ್ವಯ
ನಾರಸಿಂಹನ ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳು ಇರದೇ ಪೋಪವು
ತರಣಿ ಬಿಂಬವ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ||16||

ಮಾಸ ಪರಿಯಂತರವು ಬಿಡದೆ ನೃಕೇಸರಿಯ ಶುಭನಾಮ ಮಂತ್ರ
ಜಿತಾಸನದಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿ ನಿಷ್ಕಪಟದಿಂದ ಬೇಸರದೆ ಜಪಿಸಲು
ವೃಜಿನಗಳ ನಾಶಗೈಸಿ
ಮನೋರಥಗಳ ಪರೇಶ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವನು ಕಡೆಗೆ ಪರಗತಿಯ||17||

ಚತುರ ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಹರಿಯು ತ್ರಿಂಶತಿ ಸುರೂಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಳು
ಮಾರುತನೊಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪದೊಳು ಇಪ್ಪ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಸುತರೊಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಅತುಳ ರೂಪಗಳ ಅರಿತು
ವತ್ಸರ ಶತಗಳಲಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿರು ಚತುರಾತ್ಮಕನ ಪದವ||18||

ನೂರು ವರುಷಕೆ ದಿವಸ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಹವು
ನಾಡಿ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇನಿತು ಇಹವು ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭೇದದಲಿ
ಹರಿಯ ಈರಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರುತಿಗಳನೆ ನೆನೆದು
ಸರ್ವಾಧಾರಕನ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜಿಸು ಪೂರ್ಣನೆಂದರಿದು||19||

ಕಾಲಕರ್ಮಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಆಲಯನು ತಾನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲ
ತತ್ತದ್ರೂಪ ನಾಮಡಿ ಕರೆಸುತ ಒಳಗಿದ್ದು
ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಸರ್ವಜೀವರ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಹರಿಪ ಸೃಷ್ಟಿಪ
ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮನೆಮಾಡಿ||20||

ತಿಲಜವರ್ತಿಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ದೀಪಗಳು
ಆಲಯದ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಂಗಿಸಿ ತದ್ಗತಾರ್ಥವ ತೋರುವಂದದಲಿ
ಜಲರುಹೇಕ್ಷಣ ತನ್ನವರ ಮನದೊಳಗೆ
ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕೆ ಒಲಿದು ಪೊಳೆವುತ ತೋರುವನು ಗುಣ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳನು||21||

ಆವ ದೇಹವ ಕೊಡಲಿ ಹರಿ ಮತ್ತಾವ ಲೋಕದೊಳು ಇಡಲಿ
ತಾ ಮತ್ತಾವ ದೇಶದೊಳು ಇಡಲಿ ಆವಾವಸ್ಥೆಗಳು ಬರಲಿ
ಈ ವಿಧದಿ ಜಡ ಚೇತನದೊಳು ಪರಾವರೇಶನ ರೂಪ ಗುಣಗಳ ಭಾವಿಸುತ
ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡು ಕೊಂಡಾಡು||22||

ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಬೆರದಿಹವು ಇಂದಿರೇಶನ ರೂಪಗಳ ಮನಬಂದ ತೆರದಲಿ
ಚಿಂತಿಸಿದಕೆ ಅನುಮಾನವಿನಿತಿಲ್ಲ
ಸಿಂಧು ರಾಜನೊಳು ಅಂಬರ ಆಲಯ ಬಂಧಿಸಲು
ಪ್ರತಿ ತಂತುಗಳೊಳು ಉದಬಿಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇರುತಿಪ್ಪನು ಚರಾಚರದಿ||23||

ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ರೋಮದೊಳು ಒಂದು ದೇಶದಿ ಪೊಂದಿ ಇಪ್ಪವು
ಅಜಾಂಡ ಅನಂತಾನಂತ ಕೋಟಿಗಳು
ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯ ಕಾಣನೆ ಒಂದು ರೂಪದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳು
ಇಂದಿರೇಶನೊಳು ಏನಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸದಾ||24||

ಒಂದು ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪಗಳು ಒಂದೇ ರೂಪದೊಳು ಇಹವು ಲೋಕಗಳು ಒಂದೇ ರೂಪದಿ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರ
ಒಂದೇ ಕಾಲಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸದೆ ಸಂದಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಜಗದೊಳು
ನಂದ ನಂದನ ರಣದೊಳು ಇಂದ್ರ ಆತ್ಮಜಗೆ ತೋರಿಸನೆ||25||

ಶ್ರೀರಮೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನವ ನಾರಿ ಕುಂಜರದಂತೆ ಏಕಾಕಾರ ತೋರ್ಪವು
ಅವಯವಾಹ್ವಾಯ ಅವಯಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶರೀರದೊಳು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ
ವಿಕಾರಶೂನ್ಯ ವಿರಾಟನೆನಿಸುವ ಪದುಮಜಾಂಡದೊಳು||26||

ವಾರಿಜಭವಾಂಡದೊಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಸಿಂಹನ ರೂಪಗುಣಗಳು
ವಾರಿಧಿಯೊಳಿಹ ತೆರಗಳಂದದಿ ಸಂದಣಿಸಿ ಇಹವು
ಕಾರಣಾoಶಾವೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಾವತಾರ ಕಾರ್ಯಾವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತವು
ಈರೈದು ವಿಭೂತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪಗಳು||27||

ಮಣಿಗಳೊಳಗಿಹ ಸೂತ್ರದಂದದಿ ಪ್ರಣವ ಪಾದ್ಯನು ಚೇತನಾಚೇತನ
ಜಗತ್ತಿನೊಳು ಅನುದಿನದಲು ಆಡುವನು ಸುಖಪೂರ್ಣ
ದಣಿವಿಕೆಯು ಇವಗಿಲ್ಲ ಬಹು ಕಾರುಣಿಕ ಅನಂತಾನಂತ ಜೀವರ ಗಣದೊಳು
ಏಕಾಂಶ ಅಂಶ ರೂಪದಿ ನಿಂತು ನೇಮಿಸುವ||28||

ಜೀವ ಜೀವರ ಭೇದ ಜಡ ಜಡ ಜೀವ ಜಡ
ಜಡ ಜೀವರಿಂದಲಿ ಶ್ರೀವರನು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣನು
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂವರಿಂದಲಿ ಪದ್ಮಜಾಂದದಿ ತಾ ವಿಲಕ್ಷಣಳು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪಳು
ಸಾ ಅಧಿಕಸಮ ಶೂನ್ಯಳು ಎಂದರಿತು ಈರ್ವರನು ಭಜಿಸು||29||

ಆದಿತೇಯರು ತಿಳಿಯದಿಹ ಗುಣ ವೇದಮಾನಿಗಳು ಎಂದೆನಿಪ ವಾಣಿ ಆದಿಗಳು ಬಲ್ಲರು
ಅವರು ಅರಿಯದ ಗುಣಂಗಳನು ವೇಧ ಬಲ್ಲನು
ಬೊಮ್ಮನು ಅರಿಯದ ಅಗಾಧ ಗುಣಗಳು ಲಕುಮಿ ಬಲ್ಲಳು
ಶ್ರೀಧರ ಒಬ್ಬನು ಉಪಾಸ್ಯ ಸದ್ಗುಣಪೂರ್ಣ ಹರಿಯೆಂದು||30||

ಇಂತ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಂತಗಾಣದೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ
ಭಗವಂತಗೆ ಆಭರಣ ಆಯುಧ ಅಂಬರ ಆಲಯಗಳಾಗಿ
ಸ್ವಾಂತದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಪರಮ ದುರಂತ ಮಹಿಮನ ದೌತ್ಯಕರ್ಮ
ನಿರಂತರದಿ ಮಾಡುತಲಿ ತದಧೀನತ್ವಯೈದಿಹಳು||31||

ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿಯೊಳು ಉಳ್ಳ ನಾವೆಯು ಹೊಲಬುಗಾಣದೆ ಸುತ್ತುವಂದದಿ
ಜಲರುಹೇಕ್ಷಣನ ಅಮಲ ಗುಣರೂಪಗಳ ಚಿಂತಿಸುತ
ನೆಲೆಯಗಾಣದೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಚಂಚಲವನು ಐದಿಹಳು
ಅಲ್ಪ ಜೀವರಿಗೆ ಅಳವಡುವದೇನು ಇವನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ||32||

ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯ ಗಯಾಸುರ ಅರ್ದನ ಮೌನಿಕುಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಮಾನದ ಮಾತುಳ ದ್ವ್ಹಂಸಿ
ದೀನಜನ ಮಂದಾರ ಮಧುರಿಪು ಪ್ರಾಣದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ತಾನೇ ಗತಿಯೆಂದು ಅನುದಿನದಿ ನಂಬಿದವರ ಪೊರೆವ||33||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

BUsalila SiKi pavana BUta AkASadoLage aidaidu tanmAtrA sahita
oMdadhika pancASat varaNa vEdya
I SarIradi vyApisiddu surAsurarige nirantaradali
suKAsuKapradanAgi ADuva dvEShipara baDiva||1||

praNava pratipAdya trinAmadi tanuvinoLu tristhAnaga aniruddhanu
tripancaka Eka viMSati catura viMSatiganu enisi
eppatteraDu sAvira initu nADigaLoLu niyAmisuta ina Bastiga
lOkadoLu sarvatra beLaguvanu||2||

jIvalingAniruddha sthUla kaLEvaragaLali
viSvaturagagrIva mUlESa acyutatraya haMsa mUrtigaLa
I vidha catu: sthAnadali SAntIvarana IreraDu rUpadi BAvisuvudu
Eka Una viMSati mUrti sarvatra||3||

kaluShavillada darpaNadi pratiPalisi sarva padArthagaLu kangoLisuvandadali
biMba jaDa cEtanagaLoLagiddu
poLeva bahurUpadali sajjanaroLage manadarpaNadi tA
niScala nirAmaya nirvikAra nirASrayAnanta||4||

I SarIra catuShTayagaLu kOSa dhAtuga BAratipa prANESanu
ippattondu sAvirada ArunUrenipa SvAsa rUpaka haMsa
BAskara BESaroLagiddu avara kaiviDidu
I sarOja BavAnDadoLu sarvatra tuMbihanu||5||

SiragaLaidu aidereDu bAhugaLu eraDu pAdagaLu
ondu madhya udaradi SOBipa vAkmanOmayanenisi nityadali
karaNa dhAtugaLalli eppatteraDu sAvira nADigaLali ippa
aravidUranu BArata pratipAdyanu enisi||6||

IrereDu dEha Urmi BUtagaLAru adhika daSa Rugvinuta
lakShmIramaNa viShNvAKya rUpadi catu ShaShThi kalAdhArakanu tAnAgi
brahmapurAri muKyaroLiddu satata vihAra mALpanu
catuShpAda Ahvayadi lOkadoLu||7||

tRuNa modalu brahma anta jIvara tanugaLa trayagaLali
nArAyaNana sAviradainUrippattu mEle Aru
gaNane mALpudu budharu rUpava
GruNi sUrya Aditya nAmagaLu anudinadi japisuvarige Iva ArOgya saMpadava||8||

aidu nUru eppattu nAlku adhiBautikadali tiLivudu
aidereDu Sata Eka viMSati rUpavu AdhyAtma
BEdagaLu innUru mUvattAda mEle ondadhika mUrtigaLu
Adaradali adhidaivadoLu cintipudu BUsuraru||9||

suruci SArvarIkaranu enisi sankaruShaNa pradyumna
SaSi BAskararoLage aravattadhika munnUru rUpadali karesikoMbanu
ahaH saMvatsaranenipanu viSiShTa nAmadali aritavarige
ArOgya BAgyavanu Iva Anandamaya||10||

Eka pancASat varaNa gata mAkaLatranu sarvaroLaga
avyAkRuta AkASAnta vyApisi nigamatatigaLu vyAkaraNa BArata
muKAdi anEka SAstra purANa BAShya anIkagaLa kalpisi
manO vA~gmayanenisikoMba||11||

BAraBRut nAmakana sAvirada ArunUra ippattanAlku mUrutigaLu
carAcaradi sarvatra tuMbihavu
Aru nAlku jaDagaLali hadinAru cEtanagaLali cintise
tOrikoMbanu tanna rUpava sakala TAvinali||12||

misuNi mEliha maNiyavoL rAjisuva brahmAdigaLa manadali
bisijajAnDa adhArakanu adhEyanendenisi
dviSata nAlvatteraDu rUpadi SaSiyoLu ippanu
SaSadoLage SOBisuva nAlvatteraDu adhika Sata rUpadali biDade||13||

eraDu sAvirada enTu rUpavanaritu sarva padArthadali
SrI varana pUjeya mADu vAragaLa bEDu konDADu
baride jaladoLu muLugi bisiloLu beraLanu eNisidarEnu
sadguru hiriyara anusarisi idara marmavannu ariyadiha naranu||14||

matte citdEhadoLage eMBattu sAvirada ELu nUra ippattaidu
narasiMha rUpadaliddu
jIvarige nityadali hagalu iralu bappa apamRutyuvige tA mRutyuvenisuva
BRutya vAtsala BayavinASana BAgya saMpanna||15||

jvaranoLu ippattELu haranoLage iruvanu ippattenTu rUpadi
eraDu sAvirada enTu nUrippattELu adhika jvarahara Ahvaya
nArasiMhana smaraNemAtradi durita rASigaLu iradE pOpavu
taraNi biMbava kanDa himadaMte||16||

mAsa pariyantaravu biDade nRukEsariya SuBanAma mantra
jitAsanadali EkAgra cittadi niShkapaTadinda bEsarade japisalu
vRujinagaLa nASagaisi
manOrathagaLa parESa pArTiya mADi koDuvanu kaDege paragatiya||17||

catura mUrtyAtmaka hariyu triMSati surUpadi brahmanoLu
mArutanoLu ippattELu rUpadoLu ippa pradyumna
sutaroLu ippattaidu hadinenTu atuLa rUpagaLa aritu
vatsara SatagaLali pUjisutaliru caturAtmakana padava||18||

nUru varuShake divasa mUvattAru sAvira vahavu
nADi SarIradoLage initu ihavu strIpuMBEdadali
hariya Iradhika eppattu sAvira mUrutigaLane nenedu
sarvAdhArakana sarvatra pUjisu pUrNanendaridu||19||

kAlakarmaguNa svaBAvagaLa Alayanu tAnAgi lakShmIlOla
tattadrUpa nAmaDi karesuta oLagiddu
lIleyindali sarvajIvara pAlisuva saMharipa sRuShTipa
mUla kAraNa prakRuti guNa kAryagaLa manemADi||20||

tilajavartigaLa anusarisi prajvalisi dIpagaLu
Alayada kattaleya Bangisi tadgatArthava tOruvandadali
jalaruhEkShaNa tannavara manadoLage
Bakti j~jAna karmake olidu poLevuta tOruvanu guNa rUpa kriyegaLanu||21||

Ava dEhava koDali hari mattAva lOkadoLu iDali
tA mattAva dESadoLu iDali AvAvasthegaLu barali
I vidhadi jaDa cEtanadoLu parAvarESana rUpa guNagaLa BAvisuta
suj~jAna Bakutiya bEDu konDADu||22||

oMdaroLagondu beradihavu indirESana rUpagaLa manabanda teradali
ciMtisidake anumAnavinitilla
siMdhu rAjanoLu aMbara Alaya bandhisalu
prati tantugaLoLu udabindu vyApisidante irutippanu carAcaradi||23||

ondu rUpadoLu ondu avayavadoLu ondu rOmadoLu ondu dESadi pondi ippavu
ajAnDa anantAnanta kOTigaLu
hinde mArkAnDeya kANane ondu rUpadi sRuShTi praLayagaLu
indirESanoLu Enidu accari apramEya sadA||24||

ondu anantAnanta rUpagaLu ondE rUpadoLu ihavu lOkagaLu ondE rUpadi
sRuShTi sthiti modalAda vyApAra
ondE kAlaDi mADi tiLisade sandaNisi konDippa jagadoLu
nanda nandana raNadoLu indra Atmajage tOrisane||25||

SrIramESana mUrtigaLu nava nAri kuMjaradaMte EkAkAra tOrpavu
avayavAhvAya avayagaLalli
bErebEre kaMgoLisuva SarIradoLu nAnA prakAra
vikAraSUnya virATanenisuva padumajAMDadoLu||26||

vArijaBavAnDadoLu lakShmInArasiMhana rUpaguNagaLu
vAridhiyoLiha teragaLandadi sandaNisi ihavu
kAraNAoSAvESa vyAptAvatAra kAryAvyaktavyaktavu
Iraidu viBUti antaryAmi rUpagaLu||27||

maNigaLoLagiha sUtradandadi praNava pAdyanu cEtanAcEtana
jagattinoLu anudinadalu ADuvanu suKapUrNa
daNivikeyu ivagilla bahu kAruNika anantAnanta jIvara gaNadoLu
EkAMSa aMSa rUpadi nintu nEmisuva||28||

jIva jIvara BEda jaDa jaDa jIva jaDa
jaDa jIvarindali SrIvaranu atyanta Binna vilakShaNanu
lakShmI mUvarindali padmajAndadi tA vilakShaNaLu enisutippaLu
sA adhikasama SUnyaLu endaritu Irvaranu Bajisu||29||

AditEyaru tiLiyadiha guNa vEdamAnigaLu endenipa vANi AdigaLu ballaru
avaru ariyada guNangaLanu vEdha ballanu
bommanu ariyada agAdha guNagaLu lakumi ballaLu
SrIdhara obbanu upAsya sadguNapUrNa hariyeMdu||30||

inta anantAnanta guNagaLa prAntagANade mahAlakumi
Bagavantage ABaraNa Ayudha aMbara AlayagaLAgi
svAntadali nelegoLisi parama duranta mahimana dautyakarma
nirantaradi mADutali tadadhInatvayaidihaLu||31||

praLaya jaladhiyoLu uLLa nAveyu holabugANade suttuvandadi
jalaruhEkShaNana amala guNarUpagaLa cintisuta
neleyagANade mahAlakumi cancalavanu aidihaLu
alpa jIvarige aLavaDuvadEnu ivana mahimegaLu I jagatrayadi||32||

SrInikEtana sAtvatAMpati j~jAna gamya gayAsura ardana maunikula sanmAnya
mAnada mAtuLa dvhaMsi
dInajana mandAra madhuripu prANada jagannAtha viThala
tAnE gatiyendu anudinadi naMbidavara poreva||33||

One thought on “Panchatanmathra sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s