hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Kaksha taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗ ಸಾರಭೋಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ
ದೋಷ ವಿದೂರ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಪೂರ್ಣ
ಮೂರುಗುಣ ವರ್ಜಿತ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯೋದಯ ಕಾರಣ
ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ ನರಹರೆ ಸಲಹೊ ಸಜ್ಜನರ||1||

ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಳೆ ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣೆ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಜಗದಾಧಾರೆ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಗಣ ವಿನುತೆ
ಚಿತ್ತೈಸು ಬಿನ್ನಪವ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವಕ್ಷೋ ನಿವಾಸಿನಿ
ಭೃತ್ಯ ವರ್ಗವ ಕಾಯೆ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ||2||

ರೋಮ ಕೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ ಪೃಥಕು ಆ ಮಹಾ ಪುರುಷನ
ಸ್ವಮೂರ್ತಿ ತಾಮರಸಜಾಂಡಗಳ ತದ್ಗತ ವಿಶ್ವ ರೂಪಗಳ
ಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆ ರೂಪಗಳ ಗುಣಗಳ ಸೀಮೆಗಾಣದೆ ಯೋಚಿಸುತ
ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಯದು ಎಂತೋ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ||3||

ಒಂದು ಅಜಾಂಡದೊಳು ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ನಖದೊಳಗೆ
ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಪಾರುಗಾಣದೆ ಕೃತ ಪುಟಾಂಜಲಿಯಿಂ
ಮಂದಜಾಸನ ಪುಳಕ ಪುಳಕಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳಿಂದ
ಇಂದಿರಾವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಗಂಭೀರ ತೆರವೆಂದ||4||

ಏನು ಧನ್ಯರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ರಾಯರು
ಈ ಪರಿಯಲಿ ರಮಾ ನಿವಾಸನ ವಿಮಲ ಲಾವಣ್ಯ ಅತಿಶಯಗಳನು
ಸಾನುರಾಗದಿ ನೋಡಿ ಸುಖಿಪ ಮಹಾನುಭಾವರ ಭಾಗ್ಯವೆಂತೋ
ಭವಾನಿಧವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಲು ನರರ ಪಾಡೇನು||5||

ಆ ಪಿತಾಮಹ ನೂರು ಕಲ್ಪ ರಮಾಪತಿಯ ಗುಣ ಜಪಿಸಿ ಒಲಿಸಿ
ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಹನುಮ ಭೀಮ ಆನಂದ ಮುನಿಯೆನಿಸಿ
ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸುನಾಭೀ ಕೂಪಸಂಭವ ನಾಮದಲಿ ಮೆರೆವ
ಆ ಪಯೋಜಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ ಸತತ||6||

ವಾಸುದೇವನ ಮೂರ್ತಿ ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ
ತಾರೇಶನಂದದಿ ಕಾಣುತ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಲಿ ತುತಿಪ
ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ
ಪರಮೋಲ್ಲಾಸದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯ ಸಲಿಸಲಿ ಎಮಗೆಂದು||7||

ಜಗದುದರನ ಸುರೋತ್ತಮನ ನಿಜಪೆಗಳೊಂತಾತು ಕರಾಬ್ಜದೊಳು ಪದಯುಗ ಧರಿಸಿ
ನಖ ಪಂಕ್ತಿಯೊಳು ರಮಣೀಯ ತರವಾದ ನಗಧರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ
ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಖಗ ಕುಲಾಧಿಪ
ಕೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸರ್ವ ಸುಜನರಿಗೆ||8||

ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯಕೆ ನಿಲುಕ ನಿಗಮಾಗಮೈಕ ವಿನುತನ
ಪರಮಾನುರಾಗದಲಿ ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ಜಿಹ್ವೆಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವ
ಭೂಗಗನ ಪಾತಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತನ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಸ್ಪದನು ಎನಿಪ
ಗುರು ನಾಗರಾಜನ ಪದಕೆ ನಮಿಸುವೆ ಮನದೊಳು ಅನವರತ||9||

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ
ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸನ್ಮುದವನಿತ್ತು
ಯಕ್ಷಪತಿ ಸಖ ಯಜಪರಿಗೆ ಸುರವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದಾನುಜಾರಿ
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಕ ದೂರ್ವಾಸ ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಸಂತೈಸು||10||

ನಂದಿವಾಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌಳಿ ಇಂದು ಶೇಖರ ಶಿವ ತ್ರಿಯಂಬಕ
ಅಂಧಕಾಸುರ ಮಥನ ಗಜ ಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಧರ
ಮಂದಜಾಸನ ತನಯ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ
ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಮಹದೇವ||11||

ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ಲವ ಜಲಧಿಯೊಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನ ಒಲಿಸಿ
ಕೃತಕ್ರುತ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ
ದುರಾತ್ಮರ ನಿತ್ಯ ನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸಿದ
ಕೃತ್ತಿ ವಾಸನೆ ನಮಿಪೆ ಪಾಲಿಸೊ ಪಾರ್ವತೀ ರಮಣ||12||

ಫಣಿ ಫಣಾoಚಿತ ಮಕುಟ ರಂಜಿತ ಕ್ವಣಿತ ಡಮರು ತ್ರಿಶೂಲ
ಶಿಖಿ ದಿನ ಮಣಿ ನಿಶಾಕರ ನೇತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಪ್ರಮಥ ಸುರಮುನಿ ಗಣ ಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ
ರಾವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಶೇಷ ಪದ ಅರ್ಹನು ಅಹುದೆಂದು||13||

ಕಂಬುಪಾಣಿಯ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ನಿತಂಬಿನಿಯರು ಎಂದೆನಿಪ
ಲಕ್ಷಣೆ ಜಾಂಬವತಿ ಕಾಳಿಂದಿ ನೀಲಾ ಭದ್ರ ಸಖ ವಿಂದಾರೆಂಬ
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ದಿವ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ
ಮಮ ಹೃದಯಾಂಬರದಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮರಸನ ಒಡಗೂಡಿ||14||

ಆ ಪರಂತಪನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಸದಾ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿ
ಭಗವದ್ರೂಪ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಪತಿಗಳ ಆನನದಿ ತಿಳಿವ
ಸೌಪರ್ಣಿ ವಾರುಣಿ ನಗಾತ್ಮಜರ ಆಪನಿತು ಬಣ್ಣಿಸುವೆ
ಎನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದೆ ಈಯಲಿ ಪರಮ ಮಂಗಳವ||15||

ತ್ರಿದಿವತರು ಮಣಿ ಧೇನುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೆನಿಪ ತ್ರಿದಶಾಲಯಾಬ್ಧಿಗೆ
ಬದರನಂದದಲಿ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮನ
ಮೃಧು ಮಧುರ ಸುಸ್ತವನದಿಂದಲಿ ಮಧು ಸಮಯ ಪಿಕನಂತೆ ಪಾಡುವ
ಮುದಿರ ವಾಹನನಂಘ್ರಿ ಯುಗ್ಮಂಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು||16||

ಕೃತಿ ರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನ ಅತುಳ ಬಲ ಲಾವಣ್ಯ ಗುಣ ಸಂತತ ಉಪಾಸನ
ಕೇತು ಮಾಲಾ ಖಂಡದೊಳು ರಚಿಪ
ರತಿ ಮನೋಹರನಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ ನತಿಸುವೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ
ಮಮ ದುರ್ಮತಿ ಕಳೆದು ಸನ್ಮತಿಯನು ಈಯಲಿ ನಿರುತ ಎಮಗೊಲಿದು||17||

ಚಾರುತರ ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ಗಂಭೀರ ವಾರಾಶಿಯೊಳು
ಪರಮೋದಾರ ಮಹಿಮನ ಹೃದಯ ಫಣಿಪತಿ ಪೀಠದಲಿ ಭಜಿಪ
ಭೂರಿ ಕರ್ಮಾಕರನು ಎನಿಸುವ ಶರೀರಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಪದ ವಾರಿರುಹಕೆ ಅನಮಿಪೆ
ಮದ್ಗುರುರಾಯನು ಅಹುದೆಂದು||18||

ವಿತತ ಮಹಿಮನ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖನ ಅತುಳ ಭುಜ ಬಲ ಕಲ್ಪತರುವು
ಆಶ್ರಿತರೆನಿಸಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟ ಪಡೆದು ಅನುದಿನದಿ ಮೋದಿಸುವ
ರತಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ದಕ್ಷ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬಿಡೌಜನ ಮಡದಿ ಶಚಿ
ಮನ್ಮಥ ಕುಮಾರ ಅನಿರುದ್ಧರು ಎಮಗೀಯಲಿ ಸುಮಂಗಲವ||19||

ಭವ ವನದಿ ನವ ಪೋತ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪಾದವನರುಹ
ಭವನ ನಾವಿಕನಾಗಿ ಭಕುತರ ತಾರಿಸುವ ಬಿಡದೆ
ಪ್ರವಹ ಮಾರುತದೇವ ಪರಮೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ
ಮಹಾ ಪ್ರವಹದಂದದಿ ಕೊಡಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಸಂತತಿಗೆ||20||

ಜನರನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆನೆನುತ ನಿಜ ಜನಕನ ಅನುಮತದಲಿ
ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನಿಂದಲಿ ಪಡೆದೆ ಸುಕುಮಾರಕರನು ಒಲುಮೆಯಲಿ
ಜನನಿ ಶತ ರೂಪಾ ನಿತಂಬಿನಿ ಮನವಚನಕಾಯದಲಿ ತಿಳಿದು
ಅನುದಿನದಿ ನಮಿಸುವೆ ಕೊಡು ಎಮಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವನೊಲಿದು||21||

ನರನ ನಾರಾಯಣನ ಹರಿಕೃಷ್ಣರ ಪಡೆದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೆರದಲಿ
ತರಣಿ ಶಶಿ ಶತರೂಪರಿಗೆ ಸಮನೆನಿಸಿ
ಪಾಪಿಗಳ ನಿರಯದೊಳು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಸಜ್ಜನ ನೆರವಿಯನು ಪಾಲಿಸುವ
ಔದುಂಬರ ಸಲಹು ಸಲಹೆಮ್ಮ ಬಿಡದಲೆ ಪರಮ ಕರುಣದಲಿ||22||

ಮಧು ವಿರೋಧಿ ಮನುಜ ಕ್ಷೀರೋದಧಿ ಮಥನ ಸಮಯದಲಿ ಉದಯಿಸಿ
ನೆರೆ ಕುಧರಜಾ ವಲ್ಲಭನ ಮಸ್ತಕ ಮಂದಿರದಿ ಮೆರೆವ ವಿಧು
ತವಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಾ ಯುಗಳಕೆ ಮಧುಪನಂದದಲಿ ಎರಗಲು ಎನ್ಮನದ ಅಧಿಪ
ವಂದಿಪೆನು ಅನುದಿನ ಅಂತಸ್ತಾಪ ಪರಿಹರಿಸು||23||

ಶ್ರೀ ವನರುಹಾಂಬಕನ ನೇತ್ರಗಳೇ ಮನೆಯೆನಿಸಿ
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕರಾವಲಂಬನವೀವ ತೆರದಿ ಮಯೂಖ ವಿಸ್ತರಿಪ
ಆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ನೆನಿಸಿ ಕೊಂಬ ವಿಭಾವಸು
ಅಹರ್ನಿಶಿಗಳಲಿ ಕೊಡಲೀ ವಸುಂಧರೆಯೊಳು ವಿಪಶ್ಚಿತರೊಡನೆ ಸುಜ್ಞಾನ||24||

ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಪಡೆದು ನೀ ಜಗದೇಕಪಾತ್ರನಿಗಿತ್ತ ಕಾರಣ
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಸಮೇತ ನೆಲಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಿ
ಆ ಕಮಲಭವ ಮುಖರು ಬಿಡದೆ ಪರಾಕೆನುತ ನಿಂದಿಹರೋ
ಗುಣ ರತ್ನಾಕರನೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ಕೊಡು ಎಮಗೆ ಸನ್ಮನವ||25||

ಪಣೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ತಿಲಕ ತುಳಸೀ ಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತ ಕಂಠ
ಕರದಲಿ ಕ್ವಣಿತ ವೀಣಾ ಸುಸ್ವರದಿ ಬಹು ತಾಳ ಗತಿಗಳಲಿ
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಗುಣಂಗಳ ಕುಣಿದು ಪಾಡುತ
ಪರಮ ಸುಖ ಸಂದಣಿಯೊಳು ಆಡುವ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ||26||

ಆ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರದಲಿ ಬಿನ್ನೈಸಲು ಆ ಮುನಿಗಳ ನುಡಿಗೆ
ಜಡಜಾಸನ ಮಹೇಶ ಅಚ್ಯುತರ ಲೋಕಂಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ
ತಾ ಸಕಲ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೇಶವನೆ ಪರದೈವವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವ
ಭೃಗು ಮುನಿಪ ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ||27||

ಬಿಸರುಹಾಂಬಕನ ಆಜ್ಞೆಯಲಿ ಸುಮನಸ ಮುಖನು ತಾನೆನಿಸಿ
ನಾನಾ ರಸಗಳುಳ್ಳ ಹರಿಸ್ಸುಗಳನು ಅವರವರಿಗೊಯ್ದು ಈವ
ವಸುಕುಲಾಧಿಪ ಯಜ್ಞಪುರುಷನ ಅಸಮ ಬಲ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ಸು ವಿದ್ಯ ಸುಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲೆಮಗೆ||28||

ತಾತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ನೀ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳ ಅರವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಪಡೆದು ಅವರವರಿಗಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿದೆ
ವೀತಿ ಹೋತ್ರನ ಸಮಳೆನಿಸುವ ಪ್ರಸೂತಿ ಜನನಿ
ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ ನಾ ತುತಿಸಿ ತಲೆಬಾಗುವೆ ಎಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹುವುದು||29||
ಶತ ಧೃತಿಯ ಸುತರೀರ್ವರ ಉಳಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುತಪೋ ನಿಧಿಗಳ
ಪರಾಜಿತನ ಸುಸಮಾಧಿಯೊಳು ಇರಿಸಿ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆವ
ವ್ರತಿವರ ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ ಪುಲಹಾ ಕ್ರತು ವಸಿಷ್ಠ ಪುಲಸ್ತ್ಯ
ವೈವಸ್ವತನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂಗಿರರ ಅಂಘ್ರಿಗೆರಗುವೆನು||30||

ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರೊಳು ಮೊದಲಿಗನಾದ ಮಿತ್ರ
ಪ್ರವಹ ಮಾನಿನಿಯಾದ ಪ್ರಾವಹಿ ನಿರ್ಋತಿ ನಿರ್ಜರ ಗುರು ಮಹಿಳೆ ತಾರಾ
ಈ ದಿವೌಕಸರು ಅನುದಿನ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಟಳವ ಅಳಿದು
ವಿಬುಧರಿಗೆ ಆದರದಿ ಕೊಡಲಿ ಅಖಿಳ ಮಂಗಳವ ಆವ ಕಾಲದಲಿ||31||

ಮಾನನಿಧಿಗಳು ಎನಿಸುವ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಧನಪ ಗಜಾನನರಿಗೆ
ಸಮಾನರು ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷ ಶತಸ್ಥ ದೇವಗಣಕೆ ಆ ನಮಿಸುವೆನು
ಬಿಡದೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ಸುಬುದ್ಧಿನಿತ್ತು
ಸದಾನುರಾಗದಲಿ ಎಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಿಸಲೆಂದೆನುತ||32||

ಭೂತ ಮರುತನು ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ತಪಸ್ವಿ ಮರೀಚಿ ಮುನಿ
ಪುರುಹೂತ ನಂದನ ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತರು ಎಮಗೊಲಿದು
ಕಾತರವ ಪುಟ್ಟಿಸದೆ ವಿಷಯದಿ ವೀತಭಯನ ಪದಾಬ್ಜದಲಿ
ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯನು ಈಯದೆ ಸದಾ ಪಾಲಿಸಲೆಮ್ಮ||33||

ಓದಿಸುವ ಗುರುಗಳನು ಜರಿದು ಸಹ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ
ಮಹದಾದಿ ಕಾರಣ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿಯೆಂದು ವಾದಿಸುವ
ತತ್ಪತಿಯ ತೋರೆಂದು ಆ ದನುಜ ಬೆಸಗೊಳಲು
ಸ್ತಂಭದಿ ಶ್ರೀದನ ಆಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಲಹೆಮ್ಮ||34||

ಬಲಿ ಮೊದಲು ಸಪ್ತ ಇಂದ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಕಲಿತ ಕರ್ಮಜ ದಿವಿಜರು ಎಂಬರು
ಉಳಿದ ಏಕಾದಶ ಮನುಗಳು ಉಚಿಥ್ಥ್ಯ ಚವನ ಮುಖ
ಕುಲರ್ಷಿಗಳು ಎಂಭತ್ತು ಹೈಹಯ ಇಳಿಯ ಕಂಪನಗೈದ ಪೃಥು
ಮಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಹುಷ ನಾಭಿ ಯಯಾತಿ ಶಶಿಬಿಂದು||35||

ಶತಕ ಸಂಕೇತ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಭರತ ಮಾಂಧಾತ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಿತರು
ಜಯವಿಜಯಾದಿಗಳು ಗಂಧರ್ವರೆಂಟು ಜನ
ಹುತವಹಜ ಪಾವಕ ಸನಾತನ ಪಿತೃಗಳು ಎಳ್ವರು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು
ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಪಾಲಿಸಲಿ ತಮ್ಮವನೆಂದು ಎಮಗೊಲಿದು||36||

ವಾಸವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪ ವಿಮಲ ಜಲಾಶಯಗಳೊಳು ರಮಿಪ ಊರ್ವಶಿ
ಭೇಶ ರವಿಗಳ ರಿಪುಗಳೆನಿಸುವ ರಾಹುಕೇತುಗಳು
ಶ್ರೀಶ ಪದ ಪಂಥಾನ ಧೂಮಾರ್ಚೀರ ದಿವಿಜರು
ಕರ್ಮಜರಿಗೆ ಸದಾ ಸಮಾನ ದಿವೌಕಸರು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||37||

ದ್ಯುನದಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಸಂಜ್ಞ ರೋಹಿಣಿ ಘನಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ವನಿತೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಭಿಮಾನಿ ವಿರಾಟ ದೇವಿಯರ ನೆನೆವೆನು
ಆ ನಲವಿಂದೆ ದೇವಾನನ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಾಹಾಖ್ಯರು
ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂ ಭಗವದ್ಗುಣoಗಳಲಿ||38||

ವಿಧಿಪಿತನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ಮಧುಪನಾಂತೆ ವಿರಾಜಿಪಾಮಲ
ಉದಕಗಳಿಗೆ ಸದಾಭಿಮಾನಿಯು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಬುಧಗೆ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ ಸಮ್ಮೋದದಿ
ನಿರಂತರವು ಒಲಿದೆಮಗೆ
ಅಭ್ಯುದಯ ಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪರಮೋತ್ಸವದೊಳು ಅನುದಿನದಿ||39||

ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಾದ್ಯರ ಮನಕೆ ನಿಲುಕಾವ ಕಾಲಕೆ
ಜನನ ರಹಿತನ ತಾವೊಲಿಸಿ ಮಗನೆಂದು ಮುದ್ದಿಸಿ ಲೀಲೆಗಳ ನೋಳ್ಪ
ದೇವಕಿಗೆ ವಂದಿಪೆ ಯಶೋದಾ ದೇವಿಗೆ ಆನಮಿಸುವೆನು
ಪರಮ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಂದ ಸಲಹುವುದು ಎಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ||40||

ಪಾಮರರನ ಪವಿತ್ರಗೈಸುವ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ವಿಮಲ ಮಂಗಳ
ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಷಾಖ್ಯ ದೇವಿಯರು
ಭೂಮಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಅಖಿಳ ಸಜ್ಜನರ ಆಮಯಾದಿಗಳ ಅಳಿದು ಸಲಹಲಿ
ಆ ಮರುತ್ವಾನ್ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯರ ರಮಣಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||41||

ಪುರುಟ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಕದ್ದೊಯ್ದಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ
ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ತರವ ಲಾಲಿಸಿ ತಂದ ವರಾಹ ರೂಪ ತಾನಾಗಿ
ಧರಣಿ ಜನನಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಸುವನು
ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೋಷಗಳು ಎಣಿಸದಿರೆಂದು||42||

ವನಧಿವಸನೆ ವರಾದ್ರಿ ನಿಚಯ ಸ್ತನವಿರಾಜಿತೆ
ಚೇತನಾಚೇತನ ವಿಧಾರಕೆ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪಾದಿ ಗುಣ ವಪುಷೆ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ಕಶ್ಯಪನ ನಿಜತನುಜೆ ನಿನಗೆ ಅನಮಿಪೆ
ಎನ್ನವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪಾಲಿಪುದು ಪರಮಾತ್ಮನರ್ಧಾಂಗಿ||43||

ಹರಿ ಗುರುಗಳ ಅರ್ಚಿಸದ ಪಾಪಾತ್ಮರನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲೋಸುಗ
ಶನೈಶ್ಚರನೆನಿಸಿ ದುಷ್ಫಲಗಳೀವೆ ನಿರಂತರದಿ ಬಿಡದೆ
ತರಣಿ ನಂದನ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುರುಹಗಳಿಗೆ ಆ ನಮಿಪೆ
ಬಹು ದುಸ್ತರ ಭವಾರ್ಣದಿ ಮಗ್ನನಾದೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು||44||

ನಿರತಿಶಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ವಿರಚಿಸುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳರಿತು
ತತ್ತತ್ಕಾಲದಲಿ ತಜ್ಜನ್ಯ ಫಲರಸವ ಹರಿಯ ನೇಮದಲಿ ಉಣಿಸಿ
ಬಹುಜೀವರಿಗೆ ಕರ್ಮಪನೆನಿಪ
ಗುರುಪುಷ್ಕರನು ಸತ್ಕ್ರಿಯಂಗಳಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ ಕೊಡಲಿ||45||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯಾನಿ ವಾಸಸ್ಥಾನರು ಎನಿಪ ಕೃಶಾನುಜರು
ಸಹಸ್ರ ಷೋಡಶ ಶತರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನಿನಿಯರು ಎಪ್ಪತ್ತು
ಯಕ್ಷರು ದಾನವರು ಮೂವತ್ತು
ಚಾರಣ ಅಜಾನಜ ಅಮರರು ಅಪ್ಸರರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ನಮಿಪೆ||46||

ಕಿನ್ನರರು ಗುಹ್ಯಕರು ರಾಕ್ಷಸ ಪನ್ನಗರು ಪಿತೃಗಳು ಸಿದ್ಧರು
ಸನ್ನುತ ಅಜಾನಜರು ಸಮರು ಇವರು ಅಮರ ಯೋನಿಜರು
ಇನ್ನಿವರ ಗಣವೆಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಎನ್ನೊಳವೆ
ಕರುಣದಲಿ ಪರಮಾಪನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಸನ್ಮುದ ಪರಮ ಸ್ನೇಹದಲಿ||47||

ಆ ಯಮುನೆಯೊಳು ಸಾದರದಿ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತಧರಿಸಿ
ಕೆಲರು ದಯಾಯುಧನೆ ಪತಿಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಜಾರತನದಲ್ಲಿ
ವಾಯುಪಿತನೊಲಿಸಿದರು ಈರ್ವಗೆ ತೋಯ ಸರಸರ
ಪಾದಕಮಲಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ಮನೋರಥಂಗಳ ಸಲಿಸಲಿ ಅನುದಿನದಿ||48||

ನೂರುಮುನಿಗಳ ಉಳಿದು ಮೇಲಣ ನೂರು ಕೋಟಿ ತಪೋಧರನ
ಪಾದಾರವಿಂದಕೆ ಮುಗಿವೆ ಕರಗಳನು ಉದ್ಧರಿಸಲೆಂದು
ಮೂರು ಸಪ್ತ ಶತಾಹ್ವಯರ ತೊರೆದು ಈ ಋಷಿಗಳ ಅನಂತರಲಿಹ
ಭೂರಿ ಪಿತೃಗಳು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಸಂತತ ಸುಮಂಗಳವ||49||

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನು ಎನಿಸುವ ರಮಾ ವಿನೋದಿಯ ಗುಣಗಣoಗಳ
ಸಾವಧಾನದಲಿ ಏಕ ಮಾನಸರಾಗಿ ಸುಸ್ವರದಿ
ಆ ವಿಬುಧಪತಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಾನಾ ವಿಲಾಸದಿ ಪಾಡಿ ಸುಖಿಸುವ
ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ||50||

ಭುವನ ಪಾವನ ಮಾಳ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧವನ
ಮಂಗಳ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸ್ತವನಗೈವ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ
ಪ್ರವರ ಭೂಭುಜರ ಉಳಿದು ಮಧ್ಯಮ ಕುವಲಯಪರು ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಬರ
ದಿವಸ ದಿವಸಂಗಳಲಿ ನೆನೆವನು ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ||51||

ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಮೂರ್ತಿಸಲೆ ಸೌದಾಮಿನಿಯೋಳ್ ಹೃದಯ ವಾರಿಜ
ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕಾಣುತಲಿ ಮೋದಿಸುವ
ಆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರ ಪದಯುಗ ತಾಮರಸಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ
ಸದಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳಿತ್ತು ಸಲಹಲಿ ಪ್ರಣತ ಜನತತಿಯ||52||

ಈ ಮಹೀ ಮಂಡಲದೊಳಿಹ ಗುರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಗರು
ಆ ಮಹಾವೈಷ್ಣವರ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಬ್ಜ ಮಧುಕರರ ಸ್ತೋಮಕೆ ಅನಮಿಸುವೆನು
ಅವರವರ ನಾಮಗಳನು ಏಂ ಪೇಳ್ವೆ ಬಹುವಿಧ
ಯಾಮ ಯಾಮಂಗಳಲಿ ಬೋಧಿಸಲಿ ಎಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||53||

ಮಾರನಯ್ಯನ ಕರುಣ ಪಾರಾವಾರ ಮುಖ್ಯ ಸುಪಾತ್ರರು ಎನಿಪ
ಸರೋರುಹಾಸನ ವಾಣಿ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರ
ತಾರತಮ್ಯಾತ್ಮಕ ಸುಪದ್ಯಗಳ ಆರು ಪಠಿಸುವರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ರಮಾರಮಣ ಪೂರೈಸಲಿ ಈಪ್ಸಿತ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ||54||

ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತುತಿಸೆ ಶರೀರ ವಾನ್ಗ್ಮನಃ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ದೂರಗೈಸುವದು ಅಖಿಳ ಪಾಪ ಸಮೂಹ ಪ್ರತಿದಿನದಿ
ಚೋರಭಯ ರಾಜಭಯ ನಕ್ರ ಚಮೂರ ಶಸ್ತ್ರ ಜಲಾಗ್ನಿ ಭೂತ
ಮಹೋರಗ ಜ್ವರ ನರಕ ಭಯ ಸಂಭವಿಸದು ಎಂದೆಂದು||55||

ಜಯಜಯತು ತ್ರಿಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಯಜಯತು ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ
ಜಯಜಯತು ಜಾನಕೀ ರಮಣ ನಿರ್ಗತ ಜರಾಮರಣ
ಜಯಜಯತು ಜಾಹ್ನವೀ ಜನಕ ಜಯಜಯತು ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ
ಭವಾಮಯ ಹರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವಿಠಲ ಪಾಹಿಮಾಂ ಸತತ||56||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIramaNa sarvESa sarvaga sAraBOkta svatantra
dOSha vidUra j~jAnAnaMda balaiSvarya suKa pUrNa
mUruguNa varjita saguNa sAkAra viSva sthiti layOdaya kAraNa
kRupAsAndra narahare salaho sajjanara||1||

nitya muktaLe nirvikAraLe nitya suKa saMpUrNe
nityAnitya jagadAdhAre muktAmukta gaNa vinute
cittaisu binnapava SrI puruShOttamana vakShO nivAsini
BRutya vargava kAye trijaganmAte viKyAte||2||

rOma kUpagaLalli pRuth pRuthaku A mahA puruShana
svamUrti tAmarasajAnDagaLa tadgata viSva rUpagaLa
SrI mahiLe rUpagaLa guNagaLa sImegANade yOcisuta
mama svAmi mahimeyadu entO endu aDigaDige beragAde||3||

ondu ajAMDadoLu ondu rUpadoLu ondu avayavadoLu ondu naKadoLage
ondu guNagaLa pArugANade kRuta puTAnjaliyiM
mandajAsana puLaka puLakAnanda bAShpa todalu nuDigaLiMda
indirAvallaBana mahime gaMBIra teraveMda||4||

Enu dhanyarO brahma guru pavamAna rAyaru
I pariyali ramA nivAsana vimala lAvaNya atiSayagaLanu
sAnurAgadi nODi suKipa mahAnuBAvara BAgyaventO
BavAnidhavanige asAdhyavenisalu narara pADEnu||5||

A pitAmaha nUru kalpa ramApatiya guNa japisi olisi
mahA parAkrama hanuma BIma Ananda muniyenisi
A parabrahmana sunABI kUpasaMBava nAmadali mereva
A payOjAsana samIrarige aBinamipe satata||6||

vAsudEvana mUrti hRudaya AkASa manDala madhyadali
tArESanandadi kANuta ati santOShadali tutipa
A sarasvati BAratIyarige nA satata vandisuve
paramOllAsadali suj~jAna Bakutiya salisali emagendu||7||

jagadudarana surOttamana nijapegaLontAtu karAbjadoLu padayuga dharisi
naKa panktiyoLu ramaNIya taravAda nagadharana pratibiMba kANuta
mige haruShadiM pogaLi higguva Kaga kulAdhipa
koDali mangaLa sarva sujanarige||8||

yOgigaLa hRudayake niluka nigamAgamaika vinutana
paramAnurAgadali dvisahasra jihvegaLinda varNisuva
BUgagana pAtALa vyAptana yOga nidrAspadanu enipa
guru nAgarAjana padake namisuve manadoLu anavarata||9||

dakSha yaj~ja viBaMjanane virupAkSha vairAgyAdhipati
saMrakShisemmanu sarvakAladi sanmudavanittu
yakShapati saKa yajaparige suravRukSha vRukShadAnujAri
lOkAdhyakSha Suka dUrvAsa jaigIShavya saMtaisu||10||

nandivAhana naLinidhara mauLi indu SEKara Siva triyaMbaka
andhakAsura mathana gaja SArdUla carmadhara
mandajAsana tanaya trijagadvandya Suddha sPaTika sanniBa
vandisuvenu anavarata karuNisi kAyO mahadEva||11||

hattu kalpadi lava jaladhiyoLu uttama SlOkana olisi
kRutakrutyanAgi jagatpatiya nEmadi kuSAstragaLa bittarisi mOhisi
durAtmara nitya niraya nivAsarenisida
kRutti vAsane namipe pAliso pArvatI ramaNa||12||

PaNi PaNAocita makuTa ranjita kvaNita Damaru triSUla
SiKi dina maNi niSAkara nEtra parama pavitra sucaritra
praNata kAmada pramatha suramuni gaNa supUjita caraNayuga
rAvaNa mada viBanjana SESha pada arhanu ahudendu||13||

kaMbupANiya parama prEma nitaMbiniyaru endenipa
lakShaNe jAMbavati kALindi nIlA Badra saKa vindAreMba
ShaNmahiShiyara divya padAMbujagaLige namipe
mama hRudayAMbaradi nelesali biDade tammarasana oDagUDi||14||

A parantapana olumeyinda sadA aparOkShigaLenisi
BagavadrUpa guNagaLa mahime svapatigaLa Ananadi tiLiva
sauparNi vAruNi nagAtmajara Apanitu baNNisuve
enna mahAparAdhagaLa eNisade Iyali parama mangaLava||15||

tridivataru maNi dhEnugaLige Aspadanenipa tridaSAlayAbdhige
badaranandadali opputippa upEndra candramana
mRudhu madhura sustavanadindali madhu samaya pikanante pADuva
mudira vAhanananGri yugmangaLige namisuvenu||16||

kRuti ramaNa pradyumna dEvana atuLa bala lAvaNya guNa santata upAsana
kEtu mAlA KaMDadoLu racipa
rati manOharananGri kamalake natisuvenu Bakutiyali
mama durmati kaLedu sanmatiyanu Iyali niruta emagolidu||17||

cArutara navavidha Bakuti gaMBIra vArASiyoLu
paramOdAra mahimana hRudaya PaNipati pIThadali Bajipa
BUri karmAkaranu enisuva SarIramAni prANapati pada vAriruhake anamipe
madgururAyanu ahudendu||18||

vitata mahimana viSvatO muKana atuLa Buja bala kalpataruvu
ASritarenisi sakala iShTa paDedu anudinadi mOdisuva
rati svayaMBuva dakSha vAcaspati biDaujana maDadi Saci
manmatha kumAra aniruddharu emagIyali sumangalava||19||

Bava vanadi nava pOta puNya SravaNa kIrtana pAdavanaruha
Bavana nAvikanAgi Bakutara tArisuva biDade
pravaha mArutadEva paramOtsava viSESha nirantara
mahA pravahadandadi koDali BagavadBakta santatige||20||

janaranu uddharisuvenenuta nija janakana anumatadali
svayaMBuva manuvinindali paDede sukumArakaranu olumeyali
janani Sata rUpA nitaMbini manavacanakAyadali tiLidu
anudinadi namisuve koDu emage sanmangaLavanolidu||21||

narana nArAyaNana harikRuShNara paDede puruShArtha teradali
taraNi SaSi SatarUparige samanenisi
pApigaLa nirayadoLu nelegoLisi sajjana neraviyanu pAlisuva
auduMbara salahu salahemma biDadale parama karuNadali||22||

madhu virOdhi manuja kShIrOdadhi mathana samayadali udayisi
nere kudharajA vallaBana mastaka mandiradi mereva vidhu
tavAnGri sarOjA yugaLake madhupanandadali eragalu enmanada adhipa
vandipenu anudina aMtastApa pariharisu||23||

SrI vanaruhAMbakana nEtragaLE maneyenisi
sajjanarige karAvalaMbanavIva teradi mayUKa vistaripa
A vivasvAn nenisi koMba viBAvasu
aharniSigaLali koDalI vasundhareyoLu vipaScitaroDane suj~jAna||24||

lOka mAteya paDedu nI jagadEkapAtranigitta kAraNa
SrI kumAri samEta nelasida ninna mandiradi
A kamalaBava muKaru biDade parAkenuta niMdiharO
guNa ratnAkarane baNNisalaLave koDu emage sanmanava||25||

paNeyoLoppuva tilaka tuLasI maNigaNAnvita kanTha
karadali kvaNita vINA susvaradi bahu tALa gatigaLali
praNava pratipAdyana guNangaLa kuNidu pADuta
parama suKa sandaNiyoLu ADuva dEvarShi nAradarige aBinamipe||26||

A sarasvati tIradali binnaisalu A munigaLa nuDige
jaDajAsana mahESa acyutara lOkaMgaLige pOgi
tA sakala guNagaLa vicArisi kESavane paradaivavu endu upadESisuva
BRugu munipa koDali emage aKiLa puruShArtha||27||

bisaruhAMbakana Aj~jeyali sumanasa muKanu tAnenisi
nAnA rasagaLuLLa harissugaLanu avaravarigoydu Iva
vasukulAdhipa yaj~japuruShana asama bala rUpangaLige vandisuve
j~jAna yaSassu vidya subuddhi koDalemage||28||

tAtana appaNeyinda nI praKyAtiyuLLa aravattu makkaLa
prItiyindali paDedu avaravarigittu manniside
vIti hOtrana samaLenisuva prasUti janani
tvadanGri kamalake nA tutisi talebAguve emma kuTuMba salahuvudu||29||

Sata dhRutiya sutarIrvara uLida apratima sutapO nidhigaLa
parAjitana susamAdhiyoLu irisi mUrlOkadoLu mereva
vrativara marIci atri pulahA kratu vasiShTha pulastya
vaivasvatanu viSvAmitra angirara anGrigeraguvenu||30||

dvAdaSa AdityaroLu modaliganAda mitra
pravaha mAniniyAda prAvahi nir^^Ruti nirjara guru mahiLe tArA
I divaukasaru anudina AdhivyAdhi upaTaLava aLidu
vibudharige Adaradi koDali aKiLa mangaLava Ava kAladali||31||

mAnanidhigaLu enisuva viShvaksEna dhanapa gajAnanarige
samAnaru eMBattaidu SESha Satastha dEvagaNake A namisuvenu
biDade mithyA j~jAna kaLedu subuddhinittu
sadAnurAgadali emma paripAlisalendenuta||32||

BUta marutanu avAntara aBimAni tapasvi marIci muni
puruhUta nandana pAdamAni jayantaru emagolidu
kAtarava puTTisade viShayadi vItaBayana padAbjadali
viparIta buddhiyanu Iyade sadA pAlisalemma||33||

Odisuva gurugaLanu jaridu saha Odugarige upadESisida
mahadAdi kAraNa sarvaguNa saMpUrNa hariyeMdu vAdisuva
tatpatiya tOrendu A danuja besagoLalu
staMBadi SrIdana AkShaNa tOrisida prahlAda salahemma||34||

bali modalu sapta indraru ivarige kalita karmaja divijaru eMbaru
uLida EkAdaSa manugaLu uciththya cavana muKa
kularShigaLu eMBattu haihaya iLiya kaMpanagaida pRuthu
mangaLa parIkShita nahuSha nABi yayAti SaSibindu||35||

Sataka sankEta uLLa priyavrata Barata mAMdhAta puNyASritaru
jayavijayAdigaLu gandharvarenTu jana
hutavahaja pAvaka sanAtana pitRugaLu eLvaru citraguptaru
pratidinadi pAlisali tammavanendu emagolidu||36||

vAsavAlaya Silpa vimala jalASayagaLoLu ramipa UrvaSi
BESa ravigaLa ripugaLenisuva rAhukEtugaLu
SrISa pada panthAna dhUmArcIra divijaru
karmajarige sadA samAna divaukasaru koDali emage mangaLava||37||

dyunadi SyAmala saMj~ja rOhiNi Ganapa parjanya aniruddhana vanite
brahmAnDABimAni virATa dEviyara nenevenu
A nalavinde dEvAnana mahiLe svAhAKyaru
AlOcane koDali nirviGnadiM BagavadguNaogaLali||38||

vidhipitana pAdAMbujagaLige madhupanAnte virAjipAmala
udakagaLige sadABimAniyu eMdenisikoMba budhage nA vandisuve sammOdadi
niraMtaravu olidemage
aByudaya pAlisalendu paramOtsavadoLu anudinadi||39||

SrI viriMcAdyara manake nilukAva kAlake
janana rahitana tAvolisi maganendu muddisi lIlegaLa nOLpa
dEvakige vandipe yaSOdA dEvige Anamisuvenu
parama kRupAvalOkanadinda salahuvudu emma santatiya||40||

pAmararana pavitragaisuva SrI mukundana vimala manMgaLa
nAmagaLige aBimAniyAda uShAKya dEviyaru
BUmiyoLaguLLa aKiLa sajjanara AmayAdigaLa aLidu salahali
A marutvAn maneya vaidyara ramaNi pratidinadi||41||

puruTa lOcana ninna kaddoydiralu prArthise
dEvategaLa uttarava lAlisi taMda varAha rUpa tAnAgi
dharaNi janani ninna pAdakkeragi binnaisuvanu
pAdasparSa modalAda aKiLa dOShagaLu eNisadireMdu||42||

vanadhivasane varAdri nicaya stanavirAjite
cEtanAcEtana vidhArake gandha rasa rUpAdi guNa vapuShe
munikulOttama kaSyapana nijatanuje ninage anamipe
ennavaguNagaLu eNisade pAlipudu paramAtmanardhAngi||43||

hari gurugaLa arcisada pApAtmarana SikShisalOsuga
SanaiScaranenisi duShPalagaLIve nirantaradi biDade
taraNi nandana ninna pAdAMburuhagaLige A namipe
bahu dustara BavArNadi magnanAdenna uddharisabEku||44||

niratiSaya suj~jAna pUrvaka viracisuva niShkAma karmagaLaritu
tattatkAladali tajjanya Palarasava hariya nEmadali uNisi
bahujIvarige karmapanenipa
gurupuShkaranu satkriyangaLali nirviGnateya koDali||45||

SrInivAsana parama kAruNyAni vAsasthAnaru enipa kRuSAnujaru
sahasra ShODaSa Sataru SrI kRuShNa mAniniyaru eppattu
yakSharu dAnavaru mUvattu
cAraNa ajAnaja amararu apsararu gandharvarige namipe||46||

kinnararu guhyakaru rAkShasa pannagaru pitRugaLu siddharu
sannuta ajAnajaru samaru ivaru amara yOnijaru
innivara gaNaventu baNNisalu ennoLave
karuNadali paramApanna janarige koDali sanmuda parama snEhadali||47||

A yamuneyoLu sAdaradi kAtyAyanI vratadharisi
kelaru dayAyudhane patiyendu kelavaru jAratanadalli
vAyupitanolisidaru Irvage tOya sarasara
pAdakamalake nA eraguve manOrathaMgaLa salisali anudinadi||48||

nUrumunigaLa uLidu mElaNa nUru kOTi tapOdharana
pAdAravindake mugive karagaLanu uddharisalendu
mUru sapta SatAhvayara toredu I RuShigaLa anantaraliha
BUri pitRugaLu koDali emage saMtata sumangaLava||49||

pAvanake pAvananu enisuva ramA vinOdiya guNagaNaogaLa
sAvadhAnadali Eka mAnasarAgi susvaradi
A vibudhapati saBeyoLage nAnA vilAsadi pADi suKisuva
dEva gaMdharvaru koDali emage aKiLa puruShArtha||50||

Buvana pAvana mALpa lakShmI dhavana
mangaLa divya nAma stavanagaiva manuShya gandharvarige vandisuve
pravara BUBujara uLidu madhyama kuvalayaparu endu enisikoMbara
divasa divasangaLali nenevanu karaNa Suddhiyali||51||

SrI mukundana mUrtisale saudAminiyOL hRudaya vArija
vyOma manDala madhyadali kANutali mOdisuva
A manuShyOttamara padayuga tAmarasagaLige eraguve
sadA kAmitArthagaLittu salahali praNata janatatiya||52||

I mahI maMDaladoLiha guru SrImadAcAryara matAnugaru
A mahAvaiShNavara viShNu padAbja madhukarara stOmake anamisuvenu
avaravara nAmagaLanu EM pELve bahuvidha
yAma yAmaMgaLali bOdhisali emage sanmatiya||53||

mAranayyana karuNa pArAvAra muKya supAtraru enipa
sarOruhAsana vANi rudra iMdrAdi suranikara
tAratamyAtmaka supadyagaLa Aru paThisuvaru A janarige
ramAramaNa pUraisali Ipsita sarvakAladali||54||

mUru kAlagaLalli tutise SarIra vAngmanaH Suddhi mALpudu
dUragaisuvadu aKiLa pApa samUha pratidinadi
cOraBaya rAjaBaya nakra camUra Sastra jalAgni BUta
mahOraga jvara naraka Baya saMBavisadu endendu||55||

jayajayatu trijagadvilakShaNa jayajayatu jagadEka kAraNa
jayajayatu jAnakI ramaNa nirgata jarAmaraNa
jayajayatu jAhnavI janaka jayajayatu daitya kulAntaka
BavAmaya hara jagannAth viThala pAhimAM satata||56||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Neivedhya prakarana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಕುಮಿಯನು ಬೊಮ್ಮನ ಪೊಕ್ಕಳಿಂದಲಿ ಪಡೆದ
ಪೊಸ ಪೊಂಬಕ್ಕಿದೇರನು ಪಡೆದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ದಿವಿಜರನಾ
ಮಕ್ಕಳಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸರ್ವದ ರಕ್ಕಸಾಂತಕ
ರಣದೊಳಗೆ ನಿರ್ದುಃಖ ಸುಖಮಯ ಕಾಯ್ದ ಪಾರ್ಥನ ಸೂತನೆಂದೆನಿಸಿ||1||

ದೋಷ ಗಂಧ ವಿದೂರ ನಾನಾ ವೇಷಧಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ
ಮನೀಷಿ ಮಾಯಾ ರಮಣ ಮಧ್ವಾಂತಃಕರಣ ರೂಢ
ಶೇಷಸಾಯಿ ಶರಣ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಣ ಸುಕಂಧರ
ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾರನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ||2||

ಸಾಶನಾನ ಶನೇ ಅಭೀಯೆಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನಿಸುವ
ಕೇಶವನ ರೂಪದ್ವಯವ ಚಿದ್ದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ
ಬೇಸರದೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಗೈಯುತಲಿ ಬುಧರು
ಹುತಾಶನನಯೊಳಿಪ್ಪನೆಂದು ಅನವರತ ತುತಿಸುವರು||3||

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಖಿಳ ದೋಷ ವಿದೂರ
ಪ್ರಕಟಾಪ್ರಕಟ ಸದ್ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗತ ಸಂಸಾರಿ ಕಂಸಾರಿ
ನಕುಲ ನಾನಾ ರೂಪ ನಿಯಾಮಕ ನಿಯಮ್ಯ ನಿರಾಮಯ
ರವಿ ಪ್ರಕರ ಸನ್ನಿಭ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ||4||

ಚೇತನಾಚೇತನ ಜಗತ್ತಿನೊಳು ಆತನನು ತಾನಾಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸರ್ವರೊಳಿಪ್ಪ ತತ್ತದ್ರೂಪಗಳ ಧರಿಸಿ
ಜಾತಿಕಾರನ ತೆರದಿ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿನೊಳಗಿದ್ದು
ಅಖಿಳ ಕರ್ಮವ ತಾ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ನಗುತಿಪ್ಪ||5||

ವೀತಭಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಕ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು
ಖಳಾರಾತಿ ಖಗ ವರ ವಹನ ಕಮಲಾಕಾಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತ
ಮಾತರಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾತನ ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ
ವಿಧಾತೃ ಜನಕ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿಗೇಯಾ||6||

ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮ ಸಮೀರನುತ
ಸಕಲ ಇಷ್ಟದಾಯಕ ಸ್ವರತ ಸುಖಮಯ ಮಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ
ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತ ಕರೀಂದ್ರ ವರದ
ಯಥೇಷ್ಟ ತನು ಉನ್ನತ ಸುಕರ್ಮಾ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||7||

ಪಾಕಶಾಸನ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣ ಪಿನಾಕಿ ಸನ್ನುತ ಮಹಿಮ
ಸೀತಾ ಶೋಕ ನಾಶನ ಸುಲಭ ಸುಮುಖ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ ಸುಖಿ
ಮಾಕಳತ್ರ ಮನೀಷಿ ಮಧುರಿಪು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ರೂಪ
ಪ್ರತೀಕ ದೇವಗಣಾಂತರಾತ್ಮಕ ಪಾಲಿಸುವುದೆಮ್ಮ||8||

ಅಪ್ರಮೇಯ ಅನಂತರೂಪ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಾಬ್ಜ
ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಪ್ರದಾಯಕ ಸುಮನಸ ಆರಾಧಿತ ಪದಾಂಭೋಜ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಗ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾಯಕ ಕ್ಷಿತೀಶ
ಯದು ಪ್ರವೀರ ವಿತರ್ಕ್ಯ ವಿಶ್ವಸು ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ||9||
ಗಾಳಿ ನಡೆವಂದದಲಿ ನೀಲ ಘನಾಳಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ಶಕ್ರಾರ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವಗಣ
ಕಾಲಕರ್ಮ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಾ ಲಕುಮಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆವರು
ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕನು ಶ್ರೀಹರಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬ||10||

ಮೋಡ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆಯಿಂದಲಿ ಓಡಿಸುವೆನೆಂಬನ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಕೂಡುವುದೆ ಕಲ್ಪಾಂತಕೆ ಆದರು ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭನು ಜೋಡು ಕರ್ಮವ ಜೀವರೊಳು
ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲಗಳುಣಿಸುವ
ಪ್ರೌಢರಾದವರು ಇವನ ಭಜಿಸಿ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟುವರು||11||

ಕ್ಷೇಶ ಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನ ದೋಷ ವಿನಾಶಕ ವಿರಿಂಚಿ ಅಂಡದೊಳಗೆ
ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಿಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸದೆ ತನ್ನವರ ಅನಾಯಾಸ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ
ಮಹಾ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಾಂಭೋಜ ಸುರರಾಜ ವಿರಾಜ||12||

ಕನ್ನಡಿಯ ಕೈವಿಡಿದು ನೋಳ್ಪನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆರಗದೆ
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನೆ ಕಾಂಬುವ ದರ್ಪಣವ ಬಿಟ್ಟು
ಧನ್ಯರು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುತ
ಸನ್ನುತಿಸುತ ಆನಂದ ವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹರು||13||

ಅನ್ನ ಮಾನಿ ಶಶಾಂಕನೊಳು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ಕೇಶವನು
ಪರಮಾನ್ನದೊಳು ಭಾರತಿಯು ನಾರಾಯಣನು
ಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ಸೊನ್ನಗದಿರನು ಮಾಧವನು
ಶ್ರುತಿ ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಘೃತದೊಳು ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಅಭಿಧನು ಇರುತಿಪ್ಪ ಎಂದೆಂದು||14||

ಕ್ಷೀರಮಾನಿ ಸರಸ್ವತೀ ಜಗತ್ಸಾರ ವಿಷ್ಣುವ ಚಿಂತಿಸುವುದು
ಸರೋರುಹಾಸನ ಮಂಡಿಗೆಯೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ ಮಧು ವೈರಿ
ಮಾರುತನು ನವನೀತದೊಳು ಸಂಪ್ರೇರಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು
ದಧಿಯೊಳು ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮರೊಳಗೆ ಇರುತಿಪ್ಪ ವಾಮನನು||15||

ಗರುಡ ಸೂಪಕೆ ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರನ ಮೂರುತಿ
ಪತ್ರಶಾಖಕೆ ವರನೆನಿಪ ಮಿತ್ರಾಖ್ಯ ಸೂರ್ಯನು ಹೃಶೀಕಪನ ಮೂರ್ತಿ
ಉರಗ ರಾಜನು ಫಲ ಸುಶಾಖಕೆ ವರನೆನಿಸುವನು
ಪದ್ಮನಾಭನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭುಂಜಿಸುತಿಹರು ಬಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||16||

ಗೌರಿ ಸರ್ವ ಆಮ್ಲಸ್ಥಳು ಎನಿಪಳು ಶೌರಿ ದಾಮೋದರನ ತಿಳಿವುದು
ಗೌರಿಪ ಅನಾಮ್ಲಸ್ಥ ಸಂಕರುಷಣನ ಚಿಂತಿಪುದು
ಸಾರಶರ್ಕರ ಗುಡದೊಳಗೆ ವೃತ್ರಾರಿ ಇರುತಿಹ
ವಾಸುದೇವನ ಸೂರಿಗಳು ಧೇನಿಪರು ಪರಮಾದರದಿ ಸರ್ವತ್ರ||17||

ಸ್ಮರಿಸು ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಸೂಪಸ್ಕರದೊಳಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಇಪ್ಪನು
ನಿರಯಪತಿ ಯಮಧರ್ಮ ಕಾಟು ದ್ರವ್ಯದೊಳಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ
ಸರಷಪ ಶ್ರೀ ರಾಮಠ ಏಳದಿ ಸ್ಮರಣ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಕರ್ಪೂರದಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿರು ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||18||

ನಾಲಿಗಿಂದಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಪ ರಸಪಾಲು ಮೊದಲಾದ ಅದರೊಳಗೆ
ಘೃತ ತೈಲ ಪಕ್ವ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿಹ ಚಂದ್ರನಂದನನ
ಪಾಲಿಸುವ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ಚಿಂತಿಸು
ಸ್ಥೂಲ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ತಿಲ ಮಾಷಜ ಈ ಲಲಿತ ಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ದಕ್ಷನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ||19||

ಮನವು ಮಾಷ ಸುಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡು ಅಚ್ಯುತನ
ನಿರ್ಋತಿ ಮನೆಯೆನಿಪ ಲವಣದೊಳು ಮರೆಯದೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನನ
ನೆನೆವುತಿರು ಫಲ ರಸಗಳೊಳು ಪ್ರಾಣನ ಉಪೇಂದ್ರನ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಳು ದ್ಯುನದಿ ಹರಿ ರೂಪವನೇ ಕೊಂಡಾಡುತಲೆ ಸುಖಿಸುತಿರು||20||

ವೇದ ವಿನುತಗೆ ಬುಧನು ಸುಸ್ವಾದ ಉದಕ ಅಧಿಪನು ಎನಿಸಿಕೊಂಬನು
ಶ್ರೀದ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತಿರು ನಿರಂತರದಿ
ಸಾಧು ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕರನು ಸುನಿವೇದಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ
ಶುದ್ಧಿಯಗೈದ ಗೋಸುಗ ಹಂಸನಾಮಕಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಲಿಪ್ಪ||21||

ರತಿ ಸಕಲ ಸುಸ್ವಾದು ರಸಗಳ ಪತಿಯೆನಿಸುವಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನು
ಹುತವಹನ ಚೂಲಿಗಳೊಳಗೆ ಭಾರ್ಗವನ ಚಿಂತಿಪುದು
ಕ್ಷಿತಿಜ ಗೋಮಯಜ ಆದಿಯೊಳು ಸಂಸ್ಥಿತ ವಸಂತನ ಋಷಭ ದೇವನ
ತುತಿಸುತಿರು ಸಂತತ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ||22||

ಪಾಕ ಕರ್ತೃಗಳೊಳು ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಮಾತೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ
ಗತಶೋಕ ವಿಶ್ವಂಭರನ ಚಿಂತಿಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಚೌಕ ಶುದ್ಧ ಸುಮಂಡಲದಿ ಭೂ ಸೂಕರಾಹ್ವಯ
ಉಪರಿ ಚೈಲಪ ಏಕದಂತ ಸನತ್ಕುಮಾರನ ಧ್ಯಾನಿಪುದು ಬುಧರು||23||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವ ಕಾಣಗೊಡದಂದದಲಿ
ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪರಿಖಾ ರೂಪನಾಗಿಹನು ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಖ್ಯ
ತಾನೇ ಪೂಜಕ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಸಿ ನಿಜಾನುಗರ ಸಂತೈಪ
ಗುರು ಪವಮಾನ ವಂದಿತ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ||24||

ನೂತನ ಸಮೀಚೀನ ಸುರಸೋಪೇತ ಹೃದ್ಯ ಪದಾರ್ಥದೊಳು
ವಿಧಿಮಾತೆ ತತ್ತದ್ರಸಗಳೊಳು ರಸ ರೂಪ ತಾನಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪಡಿಸುತ ನಿತ್ಯದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕೂಡಿ
ತಾ ನಿರ್ಭೀತಳಾಗಿಹಳು ಎಂದರಿದು ನೀ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಸುತಿರು||25||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadiMdApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

lekkisade lakumiyanu bommana pokkaLiMdali paDeda
posa poMbakkidEranu paDeda avayavagaLiMda divijaranA
makkaLaMdadi poreva sarvada rakkasAMtaka
raNadoLage nirduHKa suKamaya kAyda pArthana sUtaneMdenisi||1||

dOSha gaMdha vidUra nAnA vEShadhAri vicitra karma
manIShi mAyA ramaNa madhvAMtaHkaraNa rUDha
SEShasAyi SaraNya kaustuBa BUShaNa sukaMdhara
sadA saMtOSha bala sauMdarya sArana mahimege EneMbe||2||

sASanAna SanE aBIyeMba I Sruti pratipAdyanenisuva
kESavana rUpadvayava ciddEhada oLahorage
bEsarade sadBaktiyiMda upAsaneyagaiyutali budharu
hutASananayoLippaneMdu anavarata tutisuvaru||3||

sakala sadguNa pUrNa janmAdi aKiLa dOSha vidUra
prakaTAprakaTa sadvyApAri gata saMsAri kaMsAri
nakula nAnA rUpa niyAmaka niyamya nirAmaya
ravi prakara sanniBa praBu sadA mAM pAhi paramAtma||4||

cEtanAcEtana jagattinoLu Atananu tAnAgi
lakShmInAtha sarvaroLippa tattadrUpagaLa dharisi
jAtikArana teradi ellara mAtinoLagiddu
aKiLa karmava tA tiLisi koLLadalE mADisi nODi nagutippa||5||

vItaBaya vij~jAna dAyaka BUta Bavya BavatpraBu
KaLArAti Kaga vara vahana kamalAkAMta niSciMta
mAtariSva priya purAtana pUtanA prANApahAri
vidhAtRu janaka vipaScita janapriya kavigEyA||6||

duShTa jana saMhAri sarvOtkRuShTa mahima samIranuta
sakala iShTadAyaka svarata suKamaya mama kulasvAmi
hRuShTa puShTa kaniShTha sRuShTi Adi aShTakarta karIndra varada
yathEShTa tanu unnata sukarmA namipenu anavarata||7||

pAkaSAsana pUjya caraNa pinAki sannuta mahima
sItA SOka nASana sulaBa sumuKa suvarNavarNa suKi
mAkaLatra manIShi madhuripu EkamEvAdvitIya rUpa
pratIka dEvagaNAntarAtmaka pAlisuvudemma||8||

apramEya anantarUpa sadA prasanna muKAbja
mukti suKapradAyaka sumanasa ArAdhita padAMBOja
svaprakASa svatantra sarvaga kShipra PaladAyaka kShitISa
yadu pravIra vitarkya viSvasu taijasa prAj~ja||9||

gALi naDevandadali nIla GanALi vartisuvante
brahma triSUladhara SakrArka modalAda aKiLa dEvagaNa
kAlakarma guNABimAni mahA lakumi anusarisi naDevaru
mUla kAraNa mukti dAyakanu SrIhariyenisikoMba||10||

mODa kaibIsaNikeyindali ODisuveneMbana prayatnavu
kUDuvude kalpAntake Adaru lakumivallaBanu jODu karmava jIvaroLu
tA mADi mADisi PalagaLuNisuva
prauDharAdavaru ivana Bajisi BavAbdhi dATuvaru||11||

kShESa mOha aj~jAna dOSha vinASaka virinci anDadoLage
AkASada upAdiyali tuMbiha ella kAladali
GAsigoLisade tannavara anAyAsa saMrakShisuva
mahA karuNA samudra prasanna vadanAMBOja surarAja virAja||12||

kannaDiya kaiviDidu nOLpana kaNNugaLu kanDalligeragade
tanna pratibiMbavane kAMbuva darpaNava biTTu
dhanyaru iLeyoLage ella kaDeyali ninna rUpava nODi suKisuta
sannutisuta Ananda vAridhiyoLage muLugiharu||13||

anna mAni SaSAnkanoLu kAruNya sAgara kESavanu
paramAnnadoLu BAratiyu nArAyaNanu
BakShyadoLu sonnagadiranu mAdhavanu
Sruti sannuta SrIlakShmI GRutadoLu mAnya gOviMda aBidhanu irutippa endendu||14||

kShIramAni sarasvatI jagatsAra viShNuva cintisuvudu
sarOruhAsana manDigeyoLu irutippa madhu vairi
mArutanu navanItadoLu saMprEraka trivikramanu
dadhiyoLu vArinidhi candramaroLage irutippa vAmananu||15||

garuDa sUpake mAni SrI SrIdharana mUruti
patraSAKake varanenipa mitrAKya sUryanu hRuSIkapana mUrti
uraga rAjanu Pala suSAKake varanenisuvanu
padmanABana smarisi Bunjisutiharu ballavaru ella kAladali||16||

gauri sarva AmlasthaLu enipaLu Sauri dAmOdarana tiLivudu
gauripa anAmlastha sankaruShaNana cintipudu
sAraSarkara guDadoLage vRutrAri irutiha
vAsudEvana sUrigaLu dhEniparu paramAdaradi sarvatra||17||

smarisu vAcaspatiya sUpaskaradoLage pradyumnanu ippanu
nirayapati yamadharma kATu dravyadoLage aniruddha
saraShapa SrI rAmaTha ELadi smaraNa SrI puruShOttamana
karpUradi cintisi pUjisutaliru parama Bakutiyali||18||

nAligindali svIkaripa rasapAlu modalAda adaroLage
GRuta taila pakva padArthadoLagiha candranandanana
pAlisuva adhOkShajana cintisu
sthUla kUShmAnDa tila mAShaja I lalita BakShyadoLu dakShanu lakShmI narasiMha||19||

manavu mASha suBakShyadoLu cintaneya mADu acyutana
nir^^Ruti maneyenipa lavaNadoLu mareyade SrI janArdhanana
nenevutiru Pala rasagaLoLu prANana upEndrana
vILyadeleyoLu dyunadi hari rUpavanE konDADutale suKisutiru||20||

vEda vinutage budhanu susvAda udaka adhipanu enisikoMbanu
SrIda kRuShNana tiLidu pUjisutiru nirantaradi
sAdhu karmava puShkaranu sunivEdita padArthagaLa
Suddhiyagaida gOsuga haMsanAmakage arpisutalippa||21||

rati sakala susvAdu rasagaLa patiyenisuvaLu alli viSvanu
hutavahana cUligaLoLage BArgavana cintipudu
kShitija gOmayaja AdiyoLu saMsthita vasaMtana RuShaBa dEvana
tutisutiru saMtata sadBakti pUrvakadi||22||

pAka kartRugaLoLu caturdaSa lOkamAte mahAlakumi
gataSOka viSvaMBarana cintipudu ella kAladali
cauka Suddha sumanDaladi BU sUkarAhvaya
upari cailapa Ekadanta sanatkumArana dhyAnipudu budharu||23||

SrInivAsana BOgya vastuva kANagoDadaMdadali
viSvaksEna pariKA rUpanAgihanu alli puruShAKya
tAnE pUjaka pUjyanenisi nijAnugara santaipa
guru pavamAna vandita sarva kAlagaLalli sarvatra||24||

nUtana samIcIna surasOpEta hRudya padArthadoLu
vidhimAte tattadrasagaLoLu rasa rUpa tAnAgi
prIti paDisuta nityadi jagannAtha viThalana kUDi
tA nirBItaLAgihaLu endaridu nI Bajisi suKisutiru||25||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Dhaithya taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀಶ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಸುರವರ ವಾಸುದೇವಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಕಮಲಾಸನನು ಪೇಳಿದನು ದೈತ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳನು||

ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎನಿತಿಹವೊ ಪ್ರಾಣನಲಿ ತಿಳಿಯದೆ
ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ಭೇದಗಳ ಪೇಳುವವ ದನುಜ
ಘೋರಾಂಧಂತಮಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಸಂಶಯ
ನಿನ್ನ ಬೈವರ ಕೊನೆಯ ನಾಲಿಗೆ ಪಿಡಿದು ಛೇದಿಪೆನು ಎಂದನು ಅಬ್ಜ ಭವ||1||

ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಸುಖ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಗೆ ಹೀನ ಗುಣನೆಂಬುವನು
ಈಶ್ವರ ತಾನೇ ಎಂಬುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಶ್ರೀನಿತಂಬಿನಿಗೆ ಈಶಗೆ ವಿಯೋಗಾನು ಚಿಂತನೆ
ಛೇದ ಭೇದ ವಿಹೀನ ದೇಹಗೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಭಯ ಪೇಳುವವ ದೈತ್ಯ||2||

ಲೇಶ ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ಶೂನ್ಯಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪೇಳುವವ
ರಾಮ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ವಿಪ್ರತ್ವ ಪೇಳುವವ
ದಾಶರಥಿ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಕೆ ಕೇಶಖಂಡನೆ ಪೇಳ್ವ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸುವ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುವವ ದೈತ್ಯ||3||

ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥ ರಾಮ ಉಮಾಪತಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ
ಭಗವದ್ರೂಪ ರೂಪಕೆ ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಳ್ಪ ಮಾನವನು
ಆಪಗಳು ಸದೀರ್ಥ ಗುರು ಮಾತಾಪಿತರ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಮ ಭೂತ ದಯಾಪರರು
ಕಂಡವರೆ ದೇವರು ಎಂಬುವನೆ ದೈತ್ಯ||4||

ಸುಂದರ ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಗಳು ಎಂಬುವನು
ನರರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಈಶ್ವರಗೆ ಅಭಿನಮಿಸುತಿಹ ನರನು
ಕಂದುಗೊರಳ ದಿವಾಕರನು ಹರಿಯೊಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಸುರೋತ್ತಮ
ಜಗದ್ವಂದ್ಯನೆಂಬುವ ವಿಷ್ಣು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದವ ದೈತ್ಯ||5||

ನೇಮದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ತುಳಸೀ ಸೋಮಧರನಲಿ ವಿಮಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನಿಟ್ಟು
ಅಭಿನಮಿಪ ನರ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಸದಾ
ಭೂಮಿಯೊಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಿ ಸುಕಾಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಂದಿಸೆ ದುಃಖವೈದುವನು ||6||

ವಿತ್ತ ಮಹಿಮನ ಬಿಟ್ಟು ಸುರರಿಗೆ ಪೃಥಕು ವಂದನೆ ಮಾಳ್ಪ ಮಾನವ
ದಿತಿಜನೆ ಸರಿ ಹರಿಯು ತಾ ಸಂಸ್ಥಿತನು ಎನಿಸನಲ್ಲಿ
ಚತುರ ಮುಖ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳೊಳಗಿಹನೆಂದು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ವಂದಿಸೆ ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ಅವರ||7||

ಶೈವ ಶೂದ್ರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಮಹಾದೇವ ವಾಯು ಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ವೃಂದಾವನದಿ ಮಾಸದ್ವಯದೊಳಿಹ ತುಳಸಿ
ಅಪ್ರಸವ ಗೋ ವಿವಾಹವರ್ಜಿತ ಅಶ್ವತ್ಥಾ ವಿಟಪಿಗಳ
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವಿಸುವ ನರ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ದುಃಖವೈದುವನು||8||

ಕಮಲ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ಮನುಜೋತ್ತಮರ ಪರ್ಯಂತರದಿ ಮುಕ್ತರು
ಸಮ ಶತಾಯುಷ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಕಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನುಪಾದಿ
ಕ್ರಮದಿ ನೀಚರು ದೈತ್ಯರು ನರಾಧಮರ ವಿಡಿದು
ಕುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲಿ ಅನುಪಮರು ಎನಿಸುವರು ಅಸುರರೊಳು ದ್ವೇಷಾದಿ ಗುಣದಿಂದ||9||

ವನಜ ಸಂಭವನ ಅಬ್ದ ಶತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಹಾ ಕಲಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು
ದಿನದಿನಗಳಲಿ ಬೀಳ್ವರು ಅಂಧಂತಮದಿ ಕಲಿ ಮಾರ್ಗ
ದನುಜರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶತಾಬ್ದಾಂತದಲಿ
ಲಿಂಗವು ಅನಿಲನ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರದಿಂದಲಿ ಭಂಗವೈದುವದು||10||

ಮಾರುತನ ಗದೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪೋದ ಅನಂತರ
ತಮೋ ದ್ವಾರವೈದಿ ಸ್ವರೂಪ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಿಸುತಿಹರು
ವೈರ ಹರಿ ಭಕ್ತರಲಿ ಹರಿಯಲಿ ತಾರತಮ್ಯದಲಿ ಇರುತಿಹುದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ||11||

ಜ್ನಾನವೆಂಬುದೇ ಮಿಥ್ಯ ಅಸಮೀಚೀನ ದುಃಖ ತರಂಗವೇ
ಸಮೀಚೀನ ಬುದ್ಧಿ ನಿರಂತರದಿ ಕಲಿಗಿಹುದು
ದೈತ್ಯರೊಳು ಹೀನಳೆನಿಪಳು ಶತ ಗುಣದಿ ಕಲಿ ಮಾನಿನಿಗೆ ಶತ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಗೆ
ಊನ ಶತ ಗುಣ ಕಾಲನೇಮಿಯೇ ಕಂಸನೆನಿಸಿದನು||12||

ಕಾಲನೇಮಿಗೆ ಪಂಚ ಗುಣದಿಂ ಕೀಳು ಮಧು ಕೈಟಭರು
ಜನ್ಮವ ತಾಳಿ ಇಳೆಯೊಳು ಹಂಸಡಿಭಿಕ ಆಹ್ವಯದಿ ಕರೆಸಿದರು
ಐಳ ನಾಮಕ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತ ಸಮಾಳುಯೆನಿಪ
ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಶೂಲ ಪಾಣೀ ಭಕ್ತ ನರಕಗೆ ಶತ ಗುಣ ಅಧಮನು||13||

ಗುಣಗಳ ತ್ರಯ ನೀಚರೆನಿಸುವ ಕನಕ ಕಸಿಪುಗೆ ಹಾಟಕಾಂಬಗೆ
ಎಣೆಯೆನಿಪ ಮಣಿಮಂತಗಿಂತಲಿ ಕಿಂಚಿದೂನ ಬಕ
ದನುಜವರ ತಾರಕನು ವಿಂಶತಿ ಗುಣದಿ ನೀಚನು
ಲೋಕ ಕಂಟಕನು ಎನಿಪ ಶಂಬರ ತಾರಕಾಸುರಗೆ ಅಧಮ ಷಡ್ಗುಣದಿ||14||

ಸರಿಯೆನಿಸುವರು ಸಾಲ್ವನಿಗೆ ಸಂಕರನಿಗೆ ಅಧಮನು ಶತಗುಣದಿ ಶಂಬರಗೆ
ಷಡ್ಗುಣ ನೀಚನೆನಿಪ ಹಿಡಿಂಬಕಾ ಬಾಣಾಸುರನು ದ್ವಾಪರ ಕೀಚಕನು
ನಾಲ್ವರು ಸಮರು ದ್ವಾಪರನೆ ಶಕುನೀ ಕರೆಸಿದನು ಕೌರವಗೆ
ಸಹೋದರ ಮಾವನು ಅಹುದೆಂದು||15||

ನಮುಚಿಲ್ವರ ಪಾಕನಾಮಕ ಸಮರು ಬಾಣಾದ್ಯರಿಗೆ ದಶಗುಣ ನಮುಚಿ ನೀಚನು
ನೂರು ಗುಣದಿಂ ಅಧಮ ವಾತಾಪಿ
ಕುಮತಿ ಧೇನುಕ ನೂರು ಗುಣದಿಂದ ಅಮರರಿಪು ವಾತಾಪಿಗಧಮನು
ವಮನ ಧೇನುಕಗಿಂದಲಿ ಅರ್ಧ ಗುಣ ಅಧಮನು ಕೇಶಿ||16||

ಮತ್ತೆ ಕೇಶಿ ನಾಮಕ ತ್ರುಣಾವರ್ತ ಸಮ ಲವಣಾಸುರನು ಒಂಭತ್ತು ನೀಚ
ಅರಿಷ್ಟ ನಾಮಕ ಪಂಚ ಗುಣದಿಂದ
ದೈತ್ಯ ಸತ್ತಮ ಹಂಸ ಡಿಭಿಕ ಪ್ರಮತ್ತವೇನನು ಪೌಂಡ್ರಕನು
ಒಂಭತ್ತು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮ ಮೂವರು ಲವಣ ನಾಮಕರಿಗೆ||17||

ಈಶನೆ ನಾನೆಂಬ ಖಳ ದುಶ್ಯಾಶನ ವೃಷಸೇನ ದೈತ್ಯಾಗ್ರೇಸರ ಜರಾಸಂಧ ಸಮ
ಪಾಪಿಗಳೊಳು ಅತ್ಯಧಿಕ
ಕಂಸ ಕೂಪ ವಿಕರ್ಣ ಸರಿ ರುಗ್ಮೀ ಶತಾಧಮ
ರುಗ್ಮಿಗಿಂತ ಮಹಾಸುರನು ಶತಧನ್ವಿ ಕಿರ್ಮೀರರು ಶತಾಧಮರು||18||

ಮದಿರಪಾನೀ ದೈತ್ಯ ಗಣದೊಳಗೆ ಅಧಮರೆನಿಪರು ಕಾಲಿಕೇಯರು
ಅಧಿಕರಿಗೆ ಸಮರು ಅಹರು ದೇವ ಆವೇಶಬಲದಿಂದ
ವಾದನ ಪಾಣೀ ಪಾದ ಶ್ರೋತ್ರೀಯ ಗುದ ಉಪಸ್ಥ ಘ್ರಾಣ ತ್ವಕ್ಮನಕೆ
ಅಧಿಪ ದೈತ್ಯರು ನೀಚರೆನಿಪರು ಕಾಲಿಕೇಯರಿಗೆ||19||

ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲ್ಯಾದಿ ಅಖಿಳ ದೈತ್ಯರು
ಹೀನ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತಿಹರು ಸರ್ವರೊಳು
ವಾಣಿ ಭಾರತಿ ಕಮಲಭವ ಪವಮಾನರಿವರು ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಾಣಾಸುರ ಆವೇಶ ರಹಿತರು ಆಖನಾಶ್ಮ ಸಮ||20||

ಹುತವಹಾಕ್ಷಾದಿ ಅಮರರೆಲ್ಲರು ಯುತರು ಕಲ್ಯಾವೇಶ
ವಿಧಿ ಮಾರುತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿಯ ಅವತಾರದೊಳಗಿಲ್ಲ
ಕೃತ ಪುಟ ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ತನ್ನಯ ಪಿತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಆನತಿಸಿ
ಬಿನ್ನೈಸಿದನು ಎನ್ನೊಳು ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು||21||

ದ್ವೇಷಿ ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವು ದೂಷಣೆಯು ಭೂಷಣಗಳೆನ್ನದೆ
ದೋಷವೆಂಬುವ ದ್ವೇಷಿ ನಿಶ್ಚಯ
ಇವರ ನೋಡಲ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶಗಳನು ಐದುವನು ಬಹು ವಿಧ
ಸಂಶಯವು ಪಡ ಸಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ||22||

ಜಾಲಿ ನೆಗ್ಗಿಲು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಬರಿಗಾಲ ಪುರುಷನ ಭಾದಿಪವು
ಚಮ್ಮೊಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವಗೆ ಉಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ
ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಅಘ
ಯಮನ ಆಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ||23||

ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕರಾದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಂತರ್ಗತ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಲಿರು
ಕರ್ಮಗಳ ದುಃಖವ ಕಲಿ ಮುಖಾದ್ಯರಿಗೆ ಉಣ್ಣಲೀವನು
ಸಕಲ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವೀವ||24||

ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣಗಳ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವಿ ರಮಣ ಗುಣ ಗುಣಿಗಳೊಳಗೆ
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮಗಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮ ಫಲ
ಸ್ವವಶರು ಆದ ಅಮರಾಸುರರ ಗಣಕೆ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ
ದೇವ ಪ್ರವರವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||25||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrISa muktAmukta suravara vAsudEvage Baktiyali
kamalAsananu pELidanu daitya svaBAva guNagaLanu||

enage ninnali Bakti j~jAnagaLu enitihavo prANanali tiLiyade
hanumadAdi avatAragaLa BEdagaLa pELuvava danuja
GOrAndhantamasige yOgyanu nasaMSaya
ninna baivara koneya nAlige piDidu CEdipenu endanu abja Bava||1||

j~jAna bala suKa pUrNa vyAptage hIna guNaneMbuvanu
ISvara tAnE eMbuva saccidAnandAtmage utpatti
SrInitaMbinige ISage viyOgAnu cintane
CEda BEda vihIna dEhage SastragaLa Baya pELuvava daitya||2||

lESa Baya SOkAdi SUnyage klESagaLu pELuvava
rAma vyAsa rUpaMgaLige RuShi vipratva pELuvava
dASarathi kRuShNAdi rUpake kESaKanDane pELva
makkaLigOsuva SivArcaneya mADidanu eMbuvava daitya||3||

pApa parihArArtha rAma umApatiya nirmisida
BagavadrUpa rUpake BEda cintane mALpa mAnavanu
ApagaLu sadIrtha guru mAtApitara praBu pratima BUta dayApararu
kaMDavare dEvaru eMbuvane daitya||4||

sundara svayaMvyaktavu cidAnanda rUpagaLu eMbuvanu
nararinda nirmita ISvarage aBinamisutiha naranu
kandugoraLa divAkaranu hariyoMde sUrya surOttama
jagadvandyaneMbuva viShNu dUShaNe mADidava daitya||5||

nEmadiMda aSvattha tuLasI sOmadharanali vimala sAligrAmagaLaniTTu
aBinamipa nara muktiyOgya sadA
BUmiyoLu dharmArtha mukti sukAma apEkShegaLiMda
sAligrAmagaLa vyatirikta vaMdise duHKavaiduvanu ||6||

vitta mahimana biTTu surarige pRuthaku vandane mALpa mAnava
ditijane sari hariyu tA saMsthitanu enisanalli
catura muKa modalAda aKiLa dEvategaLoLagihanendu
lakShmIpatige vandise ondarekShaNa biTTagalanu avara||7||

Saiva SUdra karArcita mahAdEva vAyu hari pratime
vRuMdAvanadi mAsadvayadoLiha tuLasi
aprasava gO vivAhavarjita aSvatthA viTapigaLa
BaktipUrvaka sEvisuva nara nitya SASvata duHKavaiduvanu||8||

kamala sanBava muKya manujOttamara paryantaradi muktaru
sama SatAyuShya uLLavanu kali brahmanupAdi
kramadi nIcaru daityaru narAdhamara viDidu
kulakShmi kali anupamaru enisuvaru asuraroLu dvEShAdi guNadinda||9||

vanaja saMBavana abda Sata obbanE mahA kali Sabda vAcyanu
dinadinagaLali bILvaru andhaMtamadi kali mArga
danujarellara pratIkShisuta brahmana SatAbdAntadali
lingavu anilana gadA prahAradindali Bangavaiduvadu||10||

mArutana gadeyinda linga SarIra pOda anantara
tamO dvAravaidi svarUpa duHKagaLa anuBavisutiharu
vaira hari Baktarali hariyali tAratamyadali irutihudu saMsAradalli
tamassinalli atyadhika kaliyalli||11||

jnAnaveMbudE mithya asamIcIna duHKa tarangavE
samIcIna buddhi nirantaradi kaligihudu
daityaroLu hInaLenipaLu Sata guNadi kali mAninige Sata vipracittige
Una Sata guNa kAlanEmiyE kaMsanenisidanu||12||

kAlanEmige panca guNadiM kILu madhu kaiTaBaru
janmava tALi iLeyoLu haMsaDiBika Ahvayadi karesidaru
aiLa nAmaka vipracitta samALuyenipa
hiraNya kaSyapu SUla pANI Bakta narakage Sata guNa adhamanu||13||

guNagaLa traya nIcarenisuva kanaka kasipuge hATakAMbage
eNeyenipa maNimaMtagintali kiMcidUna baka
danujavara tArakanu viMSati guNadi nIcanu
lOka kaMTakanu enipa SaMbara tArakAsurage adhama ShaDguNadi||14||

sariyenisuvaru sAlvanige sankaranige adhamanu SataguNadi SaMbarage
ShaDguNa nIcanenipa hiDiMbakA bANAsuranu dvApara kIcakanu
nAlvaru samaru dvAparane SakunI karesidanu kauravage
sahOdara mAvanu ahudendu||15||

namucilvara pAkanAmaka samaru bANAdyarige daSaguNa namuci nIcanu
nUru guNadiM adhama vAtApi
kumati dhEnuka nUru guNadinda amararipu vAtApigadhamanu
vamana dhEnukagiMdali ardha guNa adhamanu kESi||16||

matte kESi nAmaka truNAvarta sama lavaNAsuranu oMBattu nIca
ariShTa nAmaka panca guNadiMda
daitya sattama haMsa DiBika pramattavEnanu pauMDrakanu
oMBattu guNadinda adhama mUvaru lavaNa nAmakarige||17||

ISane nAneMba KaLa duSyASana vRuShasEna daityAgrEsara jarAsandha sama
pApigaLoLu atyadhika
kaMsa kUpa vikarNa sari rugmI SatAdhama
rugmiginta mahAsuranu Satadhanvi kirmIraru SatAdhamaru||18||

madirapAnI daitya gaNadoLage adhamareniparu kAlikEyaru
adhikarige samaru aharu dEva AvESabaladinda
vAdana pANI pAda SrOtrIya guda upastha GrANa tvakmanake
adhipa daityaru nIcareniparu kAlikEyarige||19||

j~jAna karma indriyagaLige aBimAni kalyAdi aKiLa daityaru
hIna karmava mADi mADisutiharu sarvaroLu
vANi BArati kamalaBava pavamAnarivaru accinna Baktaru
prANAsura AvESa rahitaru AKanASma sama||20||

hutavahAkShAdi amararellaru yutaru kalyAvESa
vidhi mAruti sarasvati BAratiya avatAradoLagilla
kRuta puTa anjaliyinda tannaya pitana sammuKadalli nindu Anatisi
binnaisidanu ennoLu kRupeya mADeMdu||21||

dvEShi daityara tAratamyavu dUShaNeyu BUShaNagaLennade
dOShaveMbuva dvEShi niScaya
ivara nODalke klESagaLanu aiduvanu bahu vidha
saMSayavu paDa salla vEdavyAsa garuDa purANadalli pELidanu RuShigaLige||22||

jAli neggilu kShudra Sile barigAla puruShana BAdipavu
cammoLigeya meTTidavage unTe kanTakagaLa Baya
cELu sarpava konda vArteya kELi mOdiparige illavu aGa
yamana ALugaLa Bayavilla daityara nindisuva narage||23||

puNya karmava puShkarAdi hiraNya garBAntargata
brahmaNya dEvanige arpisutaliru
karmagaLa duHKava kali muKAdyarige uNNalIvanu
sakala lOka SaraNya SASvata miSra janarige miSra PalavIva||24||

trividha guNagaLa mANi SrI BArgavi ramaNa guNa guNigaLoLage
avaravara yOgyate karmagaLanu anusarisi karma Pala
svavaSaru Ada amarAsurara gaNake avadhiyillade koDuva
dEva pravaravara jagannAtha viThala viSva vyApakanu||25||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Anukramanika tharatamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮನುಜೋತ್ತಮವಿಡಿದು ಸಂಕರುಷಣನ ಪರ್ಯಂತರದಿ ಪೇಳಿದ
ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಪದ್ಯವನು ಕೇಳುವುದು ಸಜ್ಜನರು||

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಗ ಧೀಮತಾಂ ವರರಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ
ಸೋಮಪಾನಾರ್ಹರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತಾ ಗಣಕೆ
ಹೈಮವತಿ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದ ವ್ಯೋಮಕೇಶಗೆ ವಾಣಿ ವಾಯೂ
ತಾಮರಸ ಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಿಪೆ||1||

ಶ್ರೀಮತಾಂವರ ಶ್ರೀಪತೆ ಸತ್ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಸೌಮ್ಯ
ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ತ್ರಿ ಚತುಪಾದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಚಾರ್ವಾಂಗ
ಗೋಮತಿಪ್ರಿಯ ಗೌಣ ಗುರುತಮ ಸಾಮಗಾಯನಲೋಲ
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮಕುಲದೈವ ಸಂತೈಸುವುದು ಸಜ್ಜನರ||2||

ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲ ಭಯಂಕರ ಸಾಮಜ ಇಂದ್ರಪ್ರಿಯ
ಮನೋ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಚಿತ್ಸುಖಪ್ರದ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ
ಭೂಮ ಭೂಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗದ ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು
ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದೆನಿಪ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ||3||

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಗ ಕರ್ಣ ಹೀನ ಸುಶಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ವರ್ಣ ಚತುರ ಆಶ್ರಮ ವಿವರ್ಜಿತ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ
ಅರ್ಣ ಸಂಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಾಯು ಸುಪರ್ಣ ವರ ವಹನ ಪ್ರತಿಮ
ವಟ ಪರ್ಣ ಶಯನ ಆಶ್ರಯತಮ ಸತ್ಚರಿತ ಗುಣಭರಿತ||4||

ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣ ಧಾಮ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿಶೂನ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ಜಗದ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಆಪನ್ನ ಪರಿಪಾಲ
ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತ ತ್ರಿಭುವನ ಈಶ್ವರ ಹಗಲಿರುಳು ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ ಇಹರ ಬಿಟ್ಟಗಲ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||5||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

manujOttamaviDidu saMkaruShaNana paryantaradi pELida
anukramaNikeya padyavanu kELuvudu sajjanaru||

SrImadAcAryara matAnuga dhImatAM vararanGri kamalake
sOmapAnArharige tAtvika dEvatA gaNake
haimavati ShaNmahiShiyara pada vyOmakESage vANi vAyU
tAmarasa Bava lakShmi nArAyaNarige namipe||1||

SrImatAMvara SrIpate satkAmita prada saumya
trikakuddhAma tri catupAda pAvana carita cArvAnga
gOmatipriya gauNa gurutama sAmagAyanalOla
sarva svAmi mamakuladaiva santaisuvudu sajjanara||2||

rAma rAkShasa kula Bayankara sAmaja indrapriya
manO vAcAma gOcara citsuKaprada cArutara svarata
BUma BUsvargApa vargada kAmadhEnu sukalpataru
cintAmaNiyendenipa nija Baktarige sarvatra||3||

svarNavarNa svatantra sarvaga karNa hIna suSayya SASvata
varNa catura ASrama vivarjita cArutara svarata
arNa saMpratipAdya vAyu suparNa vara vahana pratima
vaTa parNa Sayana ASrayatama satcarita guNaBarita||4||

agaNita suguNa dhAma niScala svagata BEda viSUnya SASvata
jagada jIva atyanta Binna Apanna paripAla
triguNa varjita triBuvana ISvara hagaliruLu smarisutali ihara biTTagala
SrI jagannAtha viThala viSva vyApakanu||5||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Bruhat taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಹರಿ ಸಿರಿ ವಿರಂಚೀರ ಮುಖ ನಿರ್ಜನರ ಆವೇಶಾವತಾರಗಳ
ಸ್ಮರಿಸು ಗುಣಗಳ ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ||

ಮೀನ ಕೂರ್ಮ ಕ್ರೋಡ ನರಹರಿ ಮಾಣವಕ ಭೃಗುರಾಮ ದಶರಥ ಸೂನು
ಯಾದವ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕೀ ಕಪಿಲ ವೈಕುಂಠ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವ್ಯಾಸ ಋಷಭ ಹಯಾನನಾ ನಾರಾಯಣೀ ಹಂಸ ಅನಿರುದ್ಧ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷೀಕೇಶ||1||

ಹರಿಯು ನಾರಾಯಣನು ಕೃಷ್ಣ ಅಸುರ ಕುಲಾಂತಕ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ಕರೆಸುವನು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾನೆಂದು
ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾತನ
ಜರಾಮರಣ ವರ್ಜಿತ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಅಮಿತ ರೂಪಾತ್ಮ||2||

ಈ ನಳಿನಭವ ಜನನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಳು ಎನಿಪಳು
ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಬಲದಿ
ಹೀನಳು ಎನಿಪಳು ಅನಂತ ಗುಣದಿ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಗೆ
ಪ್ರಕೃತಿಗಿನ್ನು ಸಮಾನರು ಎನಿಸುವರಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಸುರರೊಳಗೆ||3||

ಗುಣಗಳ ತ್ರಯಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಕುಂಭಿಣಿ ಮಹಾ ದುರ್ಗ ಅಂಭ್ರಣೀ ರುಗ್ಮಿಣಿಯು
ಸತ್ಯಾಶಾಂತಿಕೃತಿ ಜಯ ಮಾಯ ಮಹಲಕುಮಿ ಜನಕಜಾಕಮಲ ಆಲಯಾ
ದಕ್ಷಿಣೆ ಸುಪದ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕ ಈಶ್ವರಿ
ಅಣು ಮಹತ್ತಿನೊಳಿದ್ದು ಉಪಮಾರಹಿತಳು ಎನಿಸುವಳು||4||

ಘೋಟಕಾಸ್ಯನ ಮಡದಿಗಿಂತಲಿ ಹಾಟಕ ಉದರಪವನರು ಈರ್ವರು
ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮರು ಎನಿಪರು ಆವಕಾಲದಲಿ
ಖೇಟಪತಿ ಶೇಷ ಅಮರೇಂದ್ರರ ಪಾಟಿಮಾಡದೆ
ಶ್ರೀಶನ ಕೃಪಾ ನೋಟದಿಂದಲಿ ಸರ್ವರೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವರು||5||

ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಮರುತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ
ಗುರುವರ ಮಹಾಧ್ಯಾತ ಬಲ ವಿಜ್ಞಾತ ವಿಖ್ಯಾತ ಗರಳಭುಗ್
ಭವರೋಗ ಭೇಷಜ ಸ್ವರವರಣ ವೇದಸ್ಥ ಜೀವೇಶ್ವರ
ವಿಭೀಷಣ ವಿಶ್ವ ಚೇಷ್ಟಕ ವೀತಭಯ ಭೀಮ||6||

ಅನಿಲಸ್ಥಿತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ರೋಚನ ವಿಮುಕ್ತಿಗಾನಂದ ದಶಮತಿ
ಅನಿಮಿಶೇಷ ಅನಿದ್ರ ಶುಚಿ ಸತ್ವಾತ್ಮಕ ಶರೀರ
ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪಾತ್ಮಕ ಅಮೃತ ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರ
ಪದ್ಮಾಸನ ಪದವಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಪರಿಸರಾಖಣ ಆಶ್ಮಸಮ||7||

ಮಾತರಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮರು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಅಧಮ ಅಧೀನರೆನಿಪರು
ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನು ಈರ್ವರೊಳು ಆವ ಕಾಲದಲಿ
ನೀತ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ರೂಪ ಅತಿಶಯದಿಂದಿದ್ದು
ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೊಳು ವ್ಯಾಪ್ತರೆನಿಪರು ತತ್ತದಾಹ್ವಯದಿ||8||

ಸರಸ್ವತೀ ವೇದ ಆತ್ಮಿಕಾ ಭುಜಿ ನರಹರೀ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ
ಪರಮ ಸುಖ ಬಲ ಪೂರ್ಣೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಯತ್ರೀ
ಗರುಡ ಶೇಷರ ಜನನಿ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ ಜಯ ತನುಜೆ
ವಾಣೀ ಕರಣ ನಿಯಾಮಕೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಸನ್ಮಾನ್ಯೇ||9||

ಕಾಳಿಕಾಶಿಜೆ ವಿಪ್ರಜೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಶಿವಕನ್ಯ ಇಂದ್ರಸೇನಾ
ಕಾಲಮಾನೀ ಚಂದ್ರದ್ಯುಸಭಾ ನಾಮ ಭಾರತಿಗೆ
ಘಾಳಿಬ್ರಹ್ಮರ ಯುವತಿಯರು ಏಳೇಳು ಐವತ್ತೊಂದು ಗುಣದಿಂ ಕೀಳರೆನಿಪರು
ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಂದಲಿ ಆವಾಗ||10||

ಹರಿ ಸಮೀರ ಆವೇಶ ನರ ಸಂಕರುಷಣ ಆವೇಶ ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶುಕ್ಲ ಕೇಶ ಆವೇಶ ಬಲರಾಮ
ಹರ ಸದಾಶಿವ ತಪಾಹಂಕೃತು ಮೃತ ಯುಕ್ತ ಶುಕ ಊರ್ಧ್ವಾಪಟು
ತತ್ಪುರುಷ ಜೈಗೀಶೌರ್ವ ದ್ರೌಣೀ ವ್ಯಾಧ ದೂರ್ವಾಸ||11||

ಗರುಡ ಶೇಷ ಶಶಿ ಅಂಕದಳ ಶೇಖರರು ತಮ್ಮೊಳು ಸಮರು
ಭಾರತಿ ಸರಸಿಜಾಸನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಂದ
ಹರಿ ಮಡದಿ ಜಾಂಬವತಿಯೊಳು ಶ್ರೀ ತರುಣಿಯ ಆವೇಶವಿಹುದು ಎಂದಿಗೂ
ಕೊರತೆಯೆನಿಪರು ಗರುಡ ಶೇಷರಿಗೆ ಐವರು ಐದುಗುಣ||12||

ನೀಲಭದ್ರಾ ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಮೇಲೆನಿಪ ಕಾಳಿಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಬಾಲೆಯರಿಗಿಂದ ಅಧಮ ವಾರುಣಿ ಸೌಪರಣಿ ಗಿರಿಜಾ
ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯುತ ರೇವತೀ ಶ್ರೀ ಮೂಲ ರೂಪದಿ ಪೇಯಳು ಎನಿಪಳು
ಶೈಲಜಾದ್ಯರು ದಶಗುಣ ಅಧಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಗೆ||13||

ನರಹರಿ ಈರ ಆವೇಶ ಸಂಯುತ ನರಪುರಂದರಗಾಧಿ ಕುಶ
ಮಂದರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಕುಕ್ಷಿ ವಾಲೀ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ
ಭರತ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಟ ಸಾಂಬ ಸುದರ್ಶನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಸನಕಾದ್ಯರೊಳಗಿಪ್ಪ ಸನತ್ಕುಮಾರನು ಷನ್ಮುಕನು ಕಾಮ||14||

ಈರೈದು ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಾರುಣೀಯರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಕಾಮ
ಶರೀರಮಾನಿ ಪ್ರಾಣ ದಶ ಗುಣ ಅವರ ಶಕ್ರನಿಗೆ
ಮಾರಜಾ ರತಿ ದಕ್ಷ ಗುರುವೃತ್ತ ಅರಿ ಜಾಯಾ ಶಚಿ ಸ್ವಯಂಭುವರು
ಆರು ಜನ ಸಮ ಪ್ರಾಣಗೆ ಅವರರು ಹತ್ತು ಗುಣದಿಂದ||15||

ಕಾಮ ಪುತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧ ಸೀತಾರಾಮನ ಅನುಜ ಶತ್ರುಹನ ಬಲರಾಮನನುಜ
ಪೌತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧನೊಳಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ
ಕಾಮ ಭಾರ್ಯಾ ರುಗ್ಮವತಿ ಸನ್ನ್ನಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಳು ಎನಿಸುವಳು
ಪೌಲೋಮಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯು ತಾರಾ ಎರಡು ಪೆಸರುಗಳು||16||

ತಾರ ನಾಮಕ ತ್ರೈತೆಯೊಳು ಸೀತಾ ರಮಣನ ಆರಾಧಿಸಿದನು
ಸಮೀರಯುಕ್ತ ಉದ್ಧವನು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರೀಯನೆನಿಸಿದನು
ವಾರಿಜಾಸನ ಯುಕ್ತ ದ್ರೋಣನು ಮೂರಿಳೆಯೊಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಅವತಾರವೆಂಬರು
ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಳಗೆ||17||

ಮನು ಮುಖಾದ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರವಹಾ ಗುಣದಿ ಪಂಚಕ ನೀಚನೆನಿಸುವ
ಿನ ಶಶಾಂಕರು ಧರ್ಮ ಮಾನವಿ ಎರಡು ಗುಣದಿಂದ ಕನಿಯರೆನಿಪರು ಪ್ರವಹಗಿಂತಲಿ
ದಿನಪ ಶಶಿ ಯಮ ಧರ್ಮ ರೂಪಗಳು
ಅನುದಿನದಿ ಚಿಂತಿಪುದು ಸಂತರು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ||18||

ಮರುತನ ಆವೇಶಯುತ ಧರ್ಮಜ ಕರಡಿ ವಿದುರನು ಸತ್ಯಜಿತು
ಈರೆರೆಡು ಧರ್ಮನ ರೂಪ
ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಟ ಸುಗ್ರೀವ ಹರಿಯ ರೂಪಾವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣನು ತರಣಿಗೆ ಎರಡು ಅವತಾರ
ಚಂದ್ರಮ ಸುರಪನ ಆವೇಶಯುತನು ಅಂಗದನು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಪ್ಪ||19||

ತರಣಿಗಿಂತಲಿ ಪಾದ ಪಾದರೆ ವರುಣ ನೀಚನು
ಮಹಭಿಷಕು ದುರ್ದರ ಸುಶೇಷಣನು ಶಂತನೂ ನಾಲ್ವರು ವರುಣ ರೂಪ
ಸುರಮುನೀ ನಾರದನು ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರತೆ ವರುಣಗೆ
ಅಗ್ನಿ ಭೃಗು ಅಜ ಗೊರಳ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮೂವರು ನಾರದನಿಗೆ ಅಧಮ||20||

ನೀಲ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಲವ ಈ ಲೇಲಿಹಾನನ ರೂಪಗಳು
ಭೃಗು ಕಾಲಿಲಿ ಒದ್ದದರಿಂದ ಹರಿಯ ವ್ಯಾಧನೆನಿಸಿದನು
ಏಳು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮರು ಮುನಿ ಮೌಳಿ ನಾರದಗೆ ಅಧಮ ಮೂವರು
ಘಾಳಿಯುತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಾಹ್ಲಿಕರಾಯನು ಎನಿಸಿದನು||21||

ಜನಪ ಕರ್ಮಜರೊಳಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿ
ಪ್ರಹ್ಲಾದನಳ ಭೃಗು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯರಿಗೆ ಸಮನು ಎನಿಸಿಕೊಂಬ
ಮನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಗಾಧಿಜ ಈರ್ವರು ಅನಳಗಿಂತಲಿ ಕಿಂಚಿತು ಅಧಮ
ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||22||

ಕಮಲಸಂಭವ ಭವರೆನಿಪ ಸಂಯಮಿ ಮರೀಚೀ ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರಸುಮತಿ
ಪುಲಹಾಕ್ರುತು ವಸಿಷ್ಠ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಸ್ವಾಹಾ ರಮಣಗೆ ಅಧಮರು
ಮಿತ್ರನಾಮಕ ದ್ಯುಮಣಿ ರಾಹುಯುಕ್ತ ಭೀಷ್ಮಕ ಯಮಳರೂಪನು
ತಾರನಾಮಕನು ಎನಿಸಿ ತ್ರೈತೆಯೊಳು||23||

ನಿರ್ಋತಿಗೆ ಎರಡವತಾರ ದುರ್ಮುಖ ಹರಯುತ ಘಟೋತ್ಕಚನು
ಪ್ರಾವಹಿ ಗುರು ಮಡದಿ ತಾರಾ ಸಮರು ಪರ್ಜನ್ಯಗೆ ಉತ್ತಮರು
ಕರಿಗೊರಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಭಗದತ್ತರಸು ಕತ್ಥನ ಧನಪ ರೂಪಗಳೆರೆಡು
ವಿಘ್ನಪ ಚಾರುದೇಷ್ಣನು ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಸಮ||24||

ಡೋನಾ ಧ್ರುವ ದೋಷಾರ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾಣ ದ್ಯುವಿಭಾವಸುಗಳು ಎಂಟು
ಕೃಶಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ಯುನಾಮ ವಸು ಭೀಷ್ಮಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಯುತ
ದ್ರೋಣ ನಾಮಕ ನಂದ ಗೋಪ ಪ್ರಧಾನ ಅಗ್ನಿಯನು ಉಳಿದು ಏಳು ಸಮಾನರೆನಿಪರು
ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣದಿಂದ||25||

ಭೀಮರೈವತ ಓಜ ಅಜೈಕಪದ ಆ ಮಹನ್ಬಹು ರೂಪಕನು ಭವ
ವಾಮ ಉಗ್ರ ವೃಶಾಕಪೀ ಅಹಿರ್ ಬುಧ್ನಿಯೆನಿಸುತಿಹ ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಉಮಾ ಮನೋಹರೋತ್ತಮನು
ದಶನಾಮಕರು ಸಮರೆನಿಸಿಕೊಂಬರು ತಮ್ಮೊಳು ಎಂದೆಂದು||26||

ಭೂರಿ ಅಜೈಕಪ ಪದಾಹ್ವ ಅಹಿರ್ ಬುಧ್ನಿ ಈರೈದು ರುದ್ರಗಣ ಸಂಯುತ
ಭೂರಿಶ್ರವನು ಎಂದೆನಿಪ ಶಲ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ನಾಮಕನು
ಸೂರಿ ಕೃಪ ವಿಷ್ಕಂಭ ಸಹದೇವಾ ರಣಾಗ್ರಣಿ
ಸೋಮದತ್ತನು ತಾ ರಚಿಸಿದ ದ್ವಿರೂಪ ಧರೆಯೊಳು ಪತ್ರತಾಪಕನು||27||

ದೇವ ಶಕ್ರ ಉರುಕ್ರಮನು ಮಿತ್ರಾ ವರುಣ ಪರ್ಜನ್ಯ ಭಗ
ಪೂಷಾ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸವಿತೃ ಧಾತಾ ಆರ್ಯಮ ತ್ವಷ್ಟ್ರು
ದೇವಕೀ ಸುತನಲ್ಲಿ ಸವಿತೃ ವಿಭಾವಸೂ ಸುತ ಭಾನುಯೆನಿಸುವ
ಜ್ಯಾವನಪಯುತ ವೀರಸೇನನು ತ್ವಷ್ಟ್ರು ನಾಮಕನು||28||

ಎರಡಧಿಕ ದಶ ಸೂರ್ಯರೊಳು ಮೂರೆರೆಡು ಜನರು ಉತ್ತಮ
ವಿವಸ್ವಾನ್ ವರುಣ ಶಕ್ರ ಉರುಕ್ರಮನು ಪರ್ಜನ್ಯ ಮಿತ್ರಾಖ್ಯ
ಮರುತನ ಆವೇಶಯುತ ಪಾಂಡೂವರ ಪರಾವಹನು ಎಂದೆನಿಪ
ಕೇಸರಿ ಮೃಗಪ ಸಂಪಾತಿ ಶ್ವೇತತ್ರಯರು ಮರುದಂಶ||29||

ಪ್ರತಿಭವಾತನು ಚೇಕಿತನು ವಿಪ್ರುಥುವು ಎನಿಸುವನು ಸೌಮ್ಯ ಮಾರುತ
ವಿತತ ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗ ಗಜನಾಮಕರು ಪ್ರಾಣ ಅಂಶ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಾನ ಗವಾಕ್ಷ ಗವಯ ತೃತೀಯ ವ್ಯಾನ
ಉದಾನ ವೃಷಪರ್ವ ಅತುಳ ಶರ್ವತ್ರಾತ ಗಂಧ ಸುಮಾದನರು ಸಮಾನ||30||

ಐವರೊಳಗೆ ಈ ಕುಂತಿಭೋಜನು ಆವಿ ನಾಮಕ ನಾಗಕೃಕಲನು
ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯರು ಅವತಾರ ವರ್ಜಿತರು
ಆವಹೋದ್ವಹ ವಿವಹ ಸಂವಹ ಪ್ರಾವಹೀ ಪತಿ ಮರುತ ಪ್ರವಹನಿಗೆ
ಆವಕಾಲಕು ಕಿಂಚಿತು ಅಧಮರು ಮರುದ್ಗಣರೆಲ್ಲ||31||

ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನರ ಐವರನು ಉಳಿದು ಮರುತರು ಊನರೆನಿಪರು
ಹತ್ತು ವಿಶ್ವೇದೇವರು ಇವರಿಂದ ಸೂನುಗಳುಯೆನಿಸುವನು
ಐವರ ಮಾನಿನೀ ದ್ರೌಪತಿಗೆ
ಕೆಲವರು ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳು ಕೈಕೇಯರು ಎನಿಪರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||32||

ಪ್ರತಿವಿಂದ್ಯ ಶ್ರುತ ಸೋಮಶ್ರುತ ಕೀರ್ತಿ ಶತಾನಿಕ ಶ್ರುತಕರ್ಮ
ದ್ರೌಪತಿ ಕುವರರು ಇವರೊಳಗೆ ಅಭಿತಾಮ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರರಥನು ಗೋಪ ಕಿಶೋರ
ಬಲರೆಂಬ ಅತುಲರು ಐ ಗಂಧರ್ವರಿಂದಲಿ ಯುತರು
ಧರ್ಮ ವೃಕೋದರ ಆದಿಜರು ಎಂದು ಕರೆಸುವರು||33||

ವಿವಿದಮೈಂದರು ನಕುಲ ಸಹದೇವ ವಿಭು ತ್ರಿಶಿಖ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಇವರೊಳು
ದಿವಿಪನ ಆವೇಶವು ಇಹುದು ಎಂದಿಗು
ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಋಭು ಪವನ ಸುತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನು ಉಮಾ ಕುವರ ವಿಘ್ನಪ
ಧನಪ ಮೊದಲಾದವರು ಮಿತ್ರಗೆ ಕಿಂಚಿತು ಅಧಮರು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಹರು||34||

ಪಾವಕಾಗ್ನಿ ಕುಮಾರನು ಎನಿಸುವ ಚಾವನೋಚಿಥ್ಯ ಮುನಿ
ಚಾಕ್ಶುಷ ರೈವತ ಸ್ವಾವರೋಚಿಷ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ
ದೇವಧರ್ಮನು ದಕ್ಷನಾಮಕ ಸಾವರ್ಣಿ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರುಥು
ಪ್ರೀಯವ್ರತನು ಮಾಂಧಾತ ಗಯನು ಕಕುಸ್ಥ ದೌಷ್ಯಂತಿ||35||

ಭರತ ಋಷಭಜ ಹರಿಣಿಜ ದ್ವಿಜ ಭರತ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳರಾಯರೊಳಿರುತಿಹುದು
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಣಾವೇಶ ಪ್ರತಿದಿನದಿ
ವರ ದಿವಸ್ಪತಿ ಶಂಭು: ಅದ್ಭುತ ಕರೆಸುವನು ಬಲಿ ವಿಧೃತ ಧೃತ
ಶುಚಿ ನೆರೆಖಲೂ ಕೃತಧಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟ ಗಂಧರ್ವ||36||

ಅರಸುಗಳು ಕರ್ಮಜರು ವೈಶ್ವಾನರಗೆ ಅಧಮ ಶತಗುಣದಿ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಗೆ ಕಿಂಚಿದ್ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಬಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾವಕರು
ಶರಭ ಪರ್ಜನ್ಯಾಖ್ಯ ಮೇಘಪ ತರಣಿ ಭಾರ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆ
ಶಾರ್ವರೀಕರನ ಪತ್ನೀ ರೋಹಿಣೀ ಶಾಮಲಾ ದೇವಕಿಯು||37||

ಅರಸಿಯೆನಿಪಳು ಧರ್ಮರಾಜಗೆ ವರುಣ ಭಾರ್ಯ ಉಷಾದಿ ಷಟ್ಕರು
ಕೊರತೆಯೆನಿಪರು ಪಾವಕಾದ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ಗುಣದಿಂದ
ಎರಡು ಮೂರ್ಜನರಿಂದ ಅಧಮ ಸ್ವಹ ಕರೆಸುವಳು
ಉಷಾದೇವಿ ವೈಶ್ವಾನರನ ಮಡದಿಗೆ ದಶ ಗುಣ ಅವರಳು ಅಶ್ವಿನೀ ಭಾರ್ಯಾ||38||

ಸುದರ್ಶನ ಶಕ್ರಾದಿ ಸುರಯುತ ಬುಧನು ತಾನು ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಎನಿಸುವ
ಬುಧನಿಗಿಂತ ಅಶ್ವಿನೀ ಭಾರ್ಯ ಶಲ್ಯ ಮಾಗಧರ ಉದರಜ
ಉಷಾ ದೇವಿಗಿಂತಲಿ ಅಧಮನೆನಿಪ ಶನೈಶ್ಚರನು
ಶನಿಗೆ ಅಧಮ ಪುಷ್ಕರ ಕರ್ಮಪನೆನಿಸುವನು ಬುಧರಿಂದ||39||

ಉದ್ವಹಾ ಮರುತಾನ್ವಿತ ವಿರಾಧ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಜಯನು ತುಂಬುರ
ವಿದ್ವದೋತ್ತಮ ಜನ್ಮೇಜಯ ತ್ವಷ್ಟ್ರುಯುತ ಚಿತ್ರರಥ
ಸದ್ವಿನುತ ದಮ ಘೋಷಕ ಕಬಂಧದ್ವಯರು ಗಂಧರ್ವದನು
ಮನುಪದ್ಮಸಂಭವಯುತ ಅಕ್ರೂರ ಕಿಶೋರನೆನಿಸುವನು||40||

ವಾಯುಯುತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಿವಿಜರ ಗಾಯಕನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ನಕ್ರನುರಾಯ ದ್ರುಪದನು ವಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂಹು ಗಂಧರ್ವ
ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ವಿವಹ ಹಾಹಾಜ್ಞೆಯ
ವಿದ್ಯಾಧರನೆ ಅಜಗರ ತಾ ಯೆನಿಸುವನು ಉಗ್ರಸೇನನೆ ಉಗ್ರಸೇನಾಖ್ಯ||41||

ಬಿಸಜ ಸಂಭವ ಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾವಸು ಯುಧಾಮನ್ಯು
ಉತ್ತ ಮೌಜಸ ಬಿಸಜ ಮಿತ್ರಾರ್ಯಮ ಯುತ ಪರಾವಸುಯೆನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಅಸಮ ಮಿತ್ರಾನ್ವಿತನು ಸತ್ಯಜಿತು ವಸುಧಿಯೊಳು ಚಿತ್ರಸೇನ
ಅಮೃತಾಂಧಸರು ಗಾಯಕರೆಂದು ಕರೆಸುವರು ಆವ ಕಾಲದಲಿ||42||

ಉಳಿದ ಗಂಧರ್ವರುಗಳು ಎಲ್ಲರು ಬಲಿ ಮೊದಲು ಗೋಪಾಲರೆನಿಪರು
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸೈರೆಂಧ್ರಿ ಪಿಂಗಳೆ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯಳು
ತಿಲೋತ್ತಮೆಯು ಪೂರ್ವದಲಿ ನಕುಲನ ಲಲನೆ ಪಾರ್ವತಿಯೆನಿಸುವಳು
ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರು ಎಲ್ಲ ಶಬರೀ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಸರರು||43||

ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನ ಸುತರೊಳಗೆ ಶತದ್ವಾಷ್ಟ ಸಾವಿರ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಿಷ್ಟಳು ಆಗಿ ರಮಾಂಬ ತತ್ತನ್ನಾಮ ರೂಪದಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಷಿಯರೊಳಗಿಪ್ಪಳು
ತ್ವಷ್ಟ್ರು ಪುತ್ರಿ ಕಶೇರು ಇವರೊಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಎನಿಪಳು
ಉಳಿದ ಋಷಿ ಗಣ ಗೋಪಿಕಾ ಸಮರು||44||

ಸೂನುಗಳೆನಿಸುವರು ದೇವ ಕೃಷಾನುವಿಗೆ ಕ್ರಥು ಸಿಂಧು ಶುಚಿ ಪವಮಾನ
ಕೌಶಿಕರೈದು ತುಂಬುರು ಊರ್ವಶೀ ಶತರು ಮೇನಕೀ ಋಷಿ ರಾಯರುಗಳು
ಆಜಾನು ಸುರರಿಗೆ ಸಮರೆನಿಪರು
ಸುರಾಣಕರು ಅನಾಖ್ಯಾತ ದಿವಿಜರ ಜನಕರು ಎನಿಸುವರು||45||

ಪಾವಕರಿಗಿಂತ ಅಧಮರು ಎನಿಸುವ ದೇವ ಕುಲಜ ಆನಾಖ್ಯ ಸುರಗಣ ಕೋವಿದರು
ನಾನಾ ಸುವಿದ್ಯದಿ ಸೋತ್ತಮರ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪರು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ
ಸ್ವವರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವರು
ನಿರಾವಲಂಬನ ವಿಮಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ||46||

ಸುರರೊಳಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮೊಳು ನಿರುಪಮರೆಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಬರು ತಾರತಮ್ಯದಲಿ
ಗುರು ಸುಶಿಷ್ಯತ್ವವು ಈ ಋಷಿಗಳೊಳಗೆ ಇರುತಿಹುದು
ಆಜಾನ ಸುರರಿಗೆ ಚಿರ ಪಿತೃ ಶತಾಧಮರು ಎನಿಸುವರು ಏಳು ಜನರುಳಿದು||47||

ಚಿರ ಪಿತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಧಮ ಗಂಧರ್ವರುಗಳು ಎನಿಪರು
ದೇವನಾಮಕ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಗಂಧರ್ವ
ನರರೊಳು ಉತ್ತಮರೆನಿಸುವರು ಹನ್ನೆರೆಡು ಎಂಭತ್ತೆಂಟು ಗುಣದಲಿ
ಹಿರಿಯರೆನಿಪರು ಕ್ರಮದಿ ದೇವಾವೇಶ ಬಲದಿಂದ||48||

ದೇವತೆಗಳಿಂ ಪ್ರೇಷ್ಯರೆನಿಪರು ದೇವ ಗಂಧರ್ವರುಗಳು
ಇವರಿಂದ ಆವ ಕಾಲಕು ಶಿಕ್ಷಿತರು ನರನಾಮ ಗಂಧರ್ವ
ಕೇವಲ ಅತಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯಾವದಿಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಾಮಕ
ಶ್ರೀವರನೆಂದರಿದು ಭಜಿಪರು ಮಾನುಷೋತ್ತಮರು||49||

ಬಾದರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲಿ ಬಹುವಿಧ
ದ್ವಾದಶ ದಶ ಸುಪಂಚ ವಿಂಶತಿ ಶತ ಸಹಸ್ರಯುತ ಭೇದಗಳ ಪೇಳಿದನು
ಸೋತ್ತಮ ಆದಿತೇಯ ಆವೇಶ ಬಲದಿ ವಿರೋಧ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು
ಇದು ಸಾಧು ಜನ ಸಮ್ಮತವು||50||

ಇವರು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬರು ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳ
ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಮಾಡುತ ಕೇಳಿ ನಲಿಯುತ
ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ತ್ರಿವಿಧ ಫಲವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಶ್ರೀಪವನ ಮುಖ ದೇವಾಂತರಾತ್ಮಕ
ಪ್ರವರತಮ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟ ದಾಯಕನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುವರು||51||

ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಗುಣ ದೋಷಾತ್ಮಕರು
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ಭೃತ್ಯರೆಂಬರು ರಾಜನ ಉಪಾದಿಯಲಿ ಹರಿಯೆಂಬ
ಕೃತ್ತಿವಾಸನು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತ್ರಯರು ಸಮ
ದುಃಖ ಸುಖೋತ್ಪತ್ತಿ ಮೃತಿ ಭವ ಪೇಳುವರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ||52||

ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸೂರಿಗಳ ನಿಂದಿಸುತ ನಿತ್ಯದಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪರು ಸುಜನರ ಉಪಾದಿಯಲಿ ನರರೊಳಗೆ
ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆ ಗೋಸುಗದಿ
ಸಂಚಾರ ಮಾಳ್ಪರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ನೀಚರ ಆಲಯದಿ||53||

ದಶ ಪ್ರಮತಿ ಮತಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಸುಮನಸರೆನಿಪ ರತ್ನಗಳನು
ಅವಲೋಕಿಸಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಕೃತ ಸುಭಾಷಾ ತಂತುಗಳ ರಚಿಸಿ
ಅಸುಪತಿ ಶ್ರೀ ರಮಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ ಸತ್ಜನರು ಇದನು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ
ದೋಷಗಳ ಎಣಿಸದಲೆ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ನಿತ್ಯ||54||

ನಿರುಪಮನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ವಾಯು ವಾಣೀ
ಗರುಡ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು ಪಾರ್ವತಿ ಶಕ್ರ ಸ್ಮರ ಪ್ರಾಣ ಗುರು
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರವಹ ಸೂರ್ಯನು ವರುಣ ನಾರದ ವಹ್ನಿ ಸಪ್ತ ಅಂಗಿರರು
ಮಿತ್ರ ಗಣೇಶ ಪೃಥು ಗಂಗಾ ಸ್ವಾಹಾ ಬುಧನು||55||

ತರಣಿ ತನಯ ಶನೈಶ್ಚರನು ಪುಷ್ಕರನು ಆಜಾನಜ ಚಿರಪಿತರು
ಗಂಧರ್ವರೀರ್ವರು ದೇವ ಮಾನುಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು
ನರರೊಳುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಕರೆಸುವರು ಮಧ್ಯ ಉತ್ತಮರು
ಈರೆರೆಡು ಜನ ಕೈವಲ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅನಮಿಪೆ||56||

ಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂ ಬೃಹತ್ತಾರತಮ್ಯವನು ಅರಿತು ಪಠಿಸುವ
ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಿನದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಸಿ
ಕಾರುಣಿಕ ಮರುತಾಂತರಾತ್ಮಕ ಮಾರಮಣ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ತೋರಿಕೊಂಬನು ಹೃತ್ಕಮಲದೊಳು ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು||57||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

hari siri viraMcIra muKa nirjanara AvESAvatAragaLa
smarisu guNagaLa sarva kAladi Bakti pUrvakadi||

mIna kUrma krODa narahari mANavaka BRugurAma daSaratha sUnu
yAdava buddha kalkI kapila vaikunTha
SrInivAsa vyAsa RuShaBa hayAnanA nArAyaNI haMsa aniruddha
trivikrama SrIdhara hRuShIkESa||1||

hariyu nArAyaNanu kRuShNa asura kulAntaka sUrya samapraBa
karesuvanu nirduShTa suKa paripUrNa tAnendu
sarvadEvOttamanu sarvaga parama puruSha purAtana
jarAmaraNa varjita vAsudEvAdi amita rUpAtma||2||

I naLinaBava janani lakShmI j~jAna bala BaktAdi guNa saMpUrNaLu enipaLu
sarva kAladi hari kRupA baladi
hInaLu enipaLu anaMta guNadi purANa puruShage
prakRutiginnu samAnaru enisuvarilla muktAmukta suraroLage||3||

guNagaLa trayamAni SrI kuMBiNi mahA durga aMBraNI rugmiNiyu
satyASAntikRuti jaya mAya mahalakumi janakajAkamala AlayA
dakShiNe supadmA trilOka ISvari
aNu mahattinoLiddu upamArahitaLu enisuvaLu||4||

GOTakAsyana maDadigintali hATaka udarapavanaru Irvaru
kOTi guNadinda adhamaru eniparu AvakAladali
KETapati SESha amarEndrara pATimADade
SrISana kRupA nOTadindali sarvaroLu vyApAra mADuvaru||5||

puruSha brahma virinci mahAn maruta muKyaprANa dhRuti smRuti
guruvara mahAdhyAta bala vij~jAta viKyAta garaLaBug
BavarOga BEShaja svaravaraNa vEdastha jIvESvara
viBIShaNa viSva cEShTaka vItaBaya BIma||6||

anilasthiti vairAgya nidhi rOcana vimuktigAnanda daSamati
animiSESha anidra Suci satvAtmaka SarIra
aNu mahadrUpAtmaka amRuta hanumadAdi avatAra
padmAsana padavi saMprApta parisarAKaNa ASmasama||7||

mAtariSva brahmaru jaganmAtege adhama adhInareniparu
SrI taruNi vallaBanu IrvaroLu Ava kAladali
nIta Bakti j~jAna bala rUpa atiSayadindiddu
cEtanAcEtanagaLoLu vyAptareniparu tattadAhvayadi||8||

sarasvatI vEda AtmikA Buji naraharI guruBakti brAhmI
parama suKa bala pUrNe SraddhA prIti gAyatrI
garuDa SEShara janani SrI sankaruShaNana jaya tanuje
vANI karaNa niyAmake caturdaSa Buvana sanmAnyE||9||

kALikASije vipraje pAncAli Sivakanya indrasEnA
kAlamAnI chandradyusaBA nAma BAratige
GALibrahmara yuvatiyaru ELELu aivattondu guNadiM kILareniparu
tamma patigaLiMdali AvAga||10||

hari samIra AvESa nara sankaruShaNa AvESa yuta lakShmaNa
parama puruShana Sukla kESa AvESa balarAma
hara sadASiva tapAhankRutu mRuta yukta Suka UrdhvApaTu
tatpuruSha jaigISaurva drauNI vyAdha dUrvAsa||11||

garuDa SESha SaSi ankadaLa SEKararu tammoLu samaru
BArati sarasijAsana patnige adhamaru nUru guNadinda
hari maDadi jAMbavatiyoLu SrI taruNiya AvESavihudu endigU
korateyeniparu garuDa SESharige aivaru aiduguNa||12||

nIlaBadrA mitravindA mElenipa kALiMdi lakShmaNa
bAleyarigiMda adhama vAruNi sauparaNi girijA
SrI lakumiyuta rEvatI SrI mUla rUpadi pEyaLu enipaLu
SailajAdyaru daSaguNa adhama tamma patigaLige||13||

narahari Ira AvESa saMyuta narapurandaragAdhi kuSa
mandaradyumna vikukShi vAlI indrana avatAra
Barata brahmAviShTa sAMba sudarSana pradyumna
sanakAdyaroLagippa sanatkumAranu Shanmukanu kAma||14||

Iraidu guNa kaDime pArvati vAruNIyarige indra kAma
SarIramAni prANa daSa guNa avara Sakranige
mArajA rati dakSha guruvRutta ari jAyA Saci svayaMBuvaru
Aru jana sama prANage avararu hattu guNadinda||15||

kAma putra aniruddha sItArAmana anuja Satruhana balarAmananuja
pautra aniruddhanoLage aniruddha
kAma BAryA rugmavati sannnAma lakShmaNaLu enisuvaLu
paulOmi citrAngadeyu tArA eraDu pesarugaLu||16||

tAra nAmaka traiteyoLu sItA ramaNana ArAdhisidanu
samIrayukta uddhavanu kRuShNage prIyanenisidanu
vArijAsana yukta drONanu mUriLeyoLu bRuhaspatige avatAraveMbaru
mahABArata tAtparyadoLage||17||

manu muKAdyariginta pravahA guNadi pancaka nIcanenisuva
#0CBF;na SaSAnkaru dharma mAnavi eraDu guNadinda kaniyareniparu pravahagintali
dinapa SaSi yama dharma rUpagaLu
anudinadi cintipudu santaru sarva kAladali||18||

marutana AvESayuta dharmaja karaDi viduranu satyajitu
IrereDu dharmana rUpa
brahmAviShTa sugrIva hariya rUpAviShTa karNanu taraNige eraDu avatAra
chandrama surapana AvESayutanu angadanu enisikoLutippa||19||

taraNigintali pAda pAdare varuNa nIcanu
mahaBiShaku durdara suSEShaNanu SantanU nAlvaru varuNa rUpa
suramunI nAradanu kincit korate varuNage
agni BRugu aja goraLa patni prasUti mUvaru nAradanige adhama||20||

nIla duShTadyumna lava I lElihAnana rUpagaLu
BRugu kAlili oddadariMda hariya vyAdhanenisidanu
ELu RuShigaLige uttamaru muni mauLi nAradage adhama mUvaru
GALiyuta prahlAda bAhlikarAyanu enisidanu||21||

janapa karmajaroLage nArada muni anugraha baladi
prahlAdanaLa BRugu dAkShAyaNiyarige samanu enisikoMba
manu vivasvAn gAdhija Irvaru anaLagintali kincitu adhama
eNeyenisuvaru saptarShigaLige ella kAladali||22||

kamalasaMBava Bavarenipa saMyami marIcI atri angirasumati
pulahAkrutu vasiShTha pulastya muni svAhA ramaNage adhamaru
mitranAmaka dyumaNi rAhuyukta BIShmaka yamaLarUpanu
tAranAmakanu enisi traiteyoLu||23||

nir^^Rutige eraDavatAra durmuKa harayuta GaTOtkacanu
prAvahi guru maDadi tArA samaru parjanyage uttamaru
karigoraLa saMyukta Bagadattarasu katthana dhanapa rUpagaLereDu
viGnapa cArudEShNanu aSvinigaLu sama||24||

DOnA dhruva dOShArka agni prANa dyuviBAvasugaLu enTu
kRuSAnu SrEShTha dyunAma vasu BIShmArya brahma yuta
drONa nAmaka nanda gOpa pradhAna agniyanu uLidu ELu samAnareniparu
tammoLage j~jAnAdi guNadinda||25||

BImaraivata Oja ajaikapada A mahanbahu rUpakanu Bava
vAma ugra vRuSAkapI ahir budhniyenisutiha I mahAtmara madhyadali
umA manOharOttamanu
daSanAmakaru samarenisikoMbaru tammoLu endendu||26||

BUri ajaikapa padAhva ahir budhni Iraidu rudragaNa saMyuta
BUriSravanu endenipa Sala virupAkSha nAmakanu
sUri kRupa viShkaMBa sahadEvA raNAgraNi
sOmadattanu tA racisida dvirUpa dhareyoLu patratApakanu||27||

dEva Sakra urukramanu mitrA varuNa parjanya Baga
pUShA vivasvAn savitRu dhAtA Aryama tvaShTru
dEvakI sutanalli savitRu viBAvasU suta BAnuyenisuva
jyAvanapayuta vIrasEnanu tvaShTru nAmakanu||28||

eraDadhika daSa sUryaroLu mUrereDu janaru uttama
vivasvAn varuNa Sakra urukramanu parjanya mitrAKya
marutana AvESayuta pAnDUvara parAvahanu endenipa
kEsari mRugapa saMpAti SvEtatrayaru marudaMSa||29||

pratiBavAtanu cEkitanu vipruthuvu enisuvanu saumya mAruta
vitata sarvOttunga gajanAmakaru prANa aMSa
dvitIya pAna gavAkSha gavaya tRutIya vyAna
udAna vRuShaparva atuLa SarvatrAta gandha sumAdanaru samAna||30||

aivaroLage I kuntiBOjanu Avi nAmaka nAgakRukalanu
dEvadatta dhananjayaru avatAra varjitaru
AvahOdvaha vivaha saMvaha prAvahI pati maruta pravahanige
AvakAlaku kincitu adhamaru marudgaNarella||31||

prANApAna vyAnOdAna samAnara aivaranu uLidu marutaru Unareniparu
hattu viSvEdEvaru ivarinda sUnugaLuyenisuvanu
aivara mAninI draupatige
kelavaru kShONiyoLu kaikEyaru eniparu ella kAladali||32||

prativindya Sruta sOmaSruta kIrti SatAnika Srutakarma
draupati kuvararu ivaroLage aBitAmra pramuKa citrarathanu gOpa kiSOra
balareMba atularu ai gandharvariMdali yutaru
dharma vRukOdara Adijaru endu karesuvaru||33||

vividamaindaru nakula sahadEva viBu triSiKa aSvinigaLu ivaroLu
divipana AvESavu ihudu endigu
dyAvA pRuthvi RuBu pavana suta viSvaksEnanu umA kuvara viGnapa
dhanapa modalAdavaru mitrage kincitu adhamaru enisikoLutiharu||34||

pAvakAgni kumAranu enisuva cAvanOcithya muni
cAkSuSha raivata svAvarOciSha uttama brahma rudra indra
dEvadharmanu dakShanAmaka sAvarNi SaSibindu pruthu
prIyavratanu mAndhAta gayanu kakustha dauShyanti||35||

Barata RuShaBaja hariNija dvija Barata modalAda aKiLarAyaroLirutihudu
SrI viShNu prANAvESa pratidinadi
vara divaspati SaMBu: adButa karesuvanu bali vidhRuta dhRuta
Suci nereKalU kRutadhAma modalAda aShTa gaMdharva||36||

arasugaLu karmajaru vaiSvAnarage adhama SataguNadi
viGnESvarage kiMcid guNa kaDime bali muKya pAvakaru
SaraBa parjanyAKya mEGapa taraNi BAryA saMj~je
SArvarIkarana patnI rOhiNI SAmalA dEvakiyu||37||

arasiyenipaLu dharmarAjage varuNa BArya uShAdi ShaTkaru
korateyeniparu pAvakAdyarige eraDu guNadinda
eraDu mUrjanarinda adhama svaha karesuvaLu
uShAdEvi vaiSvAnarana maDadige daSa guNa avaraLu aSvinI BAryA||38||

sudarSana SakrAdi surayuta budhanu tAnu aBimanyuvu enisuva
budhaniginta aSvinI BArya Salya mAgadhara udaraja
uShA dEvigintali adhamanenipa SanaiScaranu
Sanige adhama puShkara karmapanenisuvanu budharinda||39||

udvahA marutAnvita virAdha dvitIya saMjayanu tuMbura
vidvadOttama janmEjaya tvaShTruyuta citraratha
sadvinuta dama GOShaka kabaMdhadvayaru gandharvadanu
manupadmasaMBavayuta akrUra kiSOranenisuvanu||40||

vAyuyuta dhRutarAShTra divijara gAyakanu dhRutarAShTra
nakranurAya drupadanu vaha viSiShTa hUhu gandharva
nAyaka virAT vivaha hAhAj~jeya
vidyAdharane ajagara tA yenisuvanu ugrasEnane ugrasEnAKya||41||

bisaja saMBava yukta viSvAvasu yudhAmanyu
utta maujasa bisaja mitrAryama yuta parAvasuyenisutippa
asama mitrAnvitanu satyajitu vasudhiyoLu citrasEna
amRutAndhasaru gAyakarendu karesuvaru Ava kAladali||42||

uLida gandharvarugaLu ellaru bali modalu gOpAlareniparu
iLeyoLage sairendhri pingaLe apsara strIyaLu
tilOttameyu pUrvadali nakulana lalane pArvatiyenisuvaLu
gOkulada gOpiyaru ella SabarI muKya apsararu||43||

kRuShNavartmana sutaroLage SatadvAShTa sAvira strIyaralli
praviShTaLu Agi ramAMba tattannAma rUpadali kRuShNa mahiShiyaroLagippaLu
tvaShTru putri kaSEru ivaroLu SrEShThaLu enipaLu
uLida RuShi gaNa gOpikA samaru||44||

sUnugaLenisuvaru dEva kRuShAnuvige krathu sindhu Suci pavamAna
kauSikaraidu tuMburu UrvaSI Sataru mEnakI RuShi rAyarugaLu
AjAnu surarige samareniparu
surANakaru anAKyAta divijara janakaru enisuvaru||45||

pAvakariginta adhamaru enisuva dEva kulaja AnAKya suragaNa kOvidaru
nAnA suvidyadi sOttamara nitya sEviparu sadBakti pUrvaka
svavararige upadESisuvaru
nirAvalaMbana vimala guNagaLa prati divasadalli||46||

suraroLage varNASramagaLeMba eraDu dharmagaLilla
tammoLu nirupamarendenisi koMbaru tAratamyadali
guru suSiShyatvavu I RuShigaLoLage irutihudu
AjAna surarige cira pitRu SatAdhamaru enisuvaru ELu janaruLidu||47||

cira pitrugaLiMda adhama gandharvarugaLu eniparu
dEvanAmaka korateyenisuva cakravartigaLiMda gaMdharva
nararoLu uttamarenisuvaru hannereDu eMBatteMTu guNadali
hiriyareniparu kramadi dEvAvESa baladiMda||48||

dEvategaLiM prEShyareniparu dEva gaMdharvarugaLu
ivariMda Ava kAlaku SikShitaru naranAma gaMdharva
kEvala ati sadBaktipUrvaka yAvadindriyagaLa niyAmaka
SrIvaraneMdaridu Bajiparu mAnuShOttamaru||49||

bAdarAyaNa BAgavata modalAda SAstragaLali bahuvidha
dvAdaSa daSa supanca viMSati Sata sahasrayuta BEdagaLa pELidanu
sOttama AditEya AvESa baladi virOdha cintisabAradu
idu sAdhu jana sammatavu||50||

ivaru mukti yOgyareMbaru SravaNa mananAdigaLa
paramOtsavadi mADuta kELi naliyuta
dharma kAmArtha trividha Palava apEkShisade SrIpavana muKa dEvAMtarAtmaka
pravaratama SiShTEShTa dAyakanendu smarisuvaru||51||

nitya saMsArigaLu guNa dOShAtmakaru
brahmAdi jIvara BRutyareMbaru rAjana upAdiyali hariyeMba
kRuttivAsanu brahma SrI viShNutrayaru sama
duHKa suKOtpatti mRuti Bava pELuvaru avatAragaLige sadA||52||

tAratamya j~jAnavillade sUrigaLa niMdisuta nityadi
tOrutipparu sujanara upAdiyali nararoLage
krUra karmAsaktarAgi SarIra pOShaNe gOsugadi
saMcAra mALparu anya dEvate nIcara Alayadi||53||

daSa pramati matAbdhiyoLu sumanasarenipa ratnagaLanu
avalOkisi tegedu prAkRuta suBAShA tantugaLa racisi
asupati SrI ramaNanige samarpiside satjanaru idanu santOShisali
dOShagaLa eNisadale kAruNyadali nitya||54||

nirupamanu SrIviShNu lakShmI sarasijOdBava vAyu vANI
garuDa ShaNmahiShiyaru pArvati Sakra smara prANa guru
bRuhaspati pravaha sUryanu varuNa nArada vahni sapta angiraru
mitra gaNESa pRuthu gangA svAhA budhanu||55||

taraNi tanaya SanaiScaranu puShkaranu AjAnaja cirapitaru
gaMdharvarIrvaru dEva mAnuSha cakravartigaLu
nararoLuttama madhyama adhama karesuvaru madhya uttamaru
IrereDu jana kaivalya mArgastharige anamipe||56||

sAra Bakti j~jAnadiM bRuhattAratamyavanu aritu paThisuva
sUrigaLige anudinadi puruShArthagaLa pUraisi
kAruNika marutAntarAtmaka mAramaNa jagannAtha viThala
tOrikoMbanu hRutkamaladoLu yOgyateyanaritu||57||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru

Guna Taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀಧರಾ ದುರ್ಗಾ ಮನೋರಮ ವೇಧಮುಖ ಸುಮನಸ ಗಣ ಸಮಾರಾಧಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ಜಗದಂತರ್ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತ
ಗೋಧರ ಫಣಿಪ ವರಾತಪತ್ರ ನಿಷೇಧ ಶೇಷ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ
ಸುಬೋಧ ಸುಖಮಯ ಗಾತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ||1||

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿಗಮ ವೇದಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ದೂರವರ್ಜಿತ
ಸ್ತುತ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಗಣ ಸೇವ್ಯ
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ಭಯ ನಿವಾರಣ
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಪ್ರಿಯತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾಂ ಪಾಹಿ||2||

ಪರಮ ಪುರುಷನ ರೂಪ ಗುಣವ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಾಂಬಳು ಪ್ರವಹದಂದದಿ
ನಿರುಪಮಳು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣಳು ಎನಿಸುವಳು
ಹರಿಗೆ ಧಾಮತ್ರಯಳು ಎನಿಸಿ ಆಭರಣ ವಸನ ಆಯುಧಗಳು ಆಗಿದ್ದು
ಅರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಸುವಳು ಅಕ್ಷರಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡು||3||

ಈತಗಿಂತ ಅನಂತ ಗುಣದಲಿ ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ತಾ ಕಡಿಮೆಯೆನಿಪಳು
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಳು ನಿರ್ವಿಕಾರಳು ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತಳು
ಧೌತ ಪಾಪ ವಿರಿಂಚಿ ಪವನರ ಮಾತೆಯೆನಿಪ ಮಹಾಲಕುಮಿ
ವಿಖ್ಯಾತಳು ಆಗಿಹಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣದೊಳು||4||

ಕಮಲ ಸಂಭವ ಪವನರೀರ್ವರು ಸಮರು ಸಮವರ್ತಿಗಳು
ರುದ್ರಾದಿ ಅಮರಗಣ ಸೇವಿತರು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮಕರು
ಯಮಳರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನುತ್ತಮಳು ಕೋಟಿ ಸಜಾತಿ ಗುಣದಿಂದ
ಅಮಿತ ಸುವಿಜಾತಿ ಅಧಮರು ಎನಿಪರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯುಗಳು||5||

ಪತಿಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತಿಗಳು ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣ ಪರಿಮಿತ ವಿಜಾತಿ ಅವರರು
ಬಲ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣದಿಂದ ಅತಿಶಯರು ವಾಗ್ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿಗೆ
ಪದಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಧಿ ಮಾರುತರವೋಳ್ ಚಿಂತಿಪುದು
ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಕೋವಿದರು||6||

ಖಗಪ ಫಣಿಪತಿ ಮ್ರುಡರು ಸಮ ವಾಣಿಗೆ ಶತಗುಣ ಅವರರು ಮೂವರು
ಮಿಗಿಲೆನಿಸುವನು ಶೇಷ ಪದದಿಂದಲಿ ತ್ರಿಯಂಬಕಗೆ
ನಗಧರನ ಷಣ್ಮ ಹಿಷಿಯರು ಪನ್ನಗ ವಿಭೂಷಣಗೈದು
ಮೇನಕಿ ಮಗಳು ವಾರುಣಿ ಸೌಪರ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕವು ಎರಡು ಗುಣ||7||

ಗರುಡ ಶೇಷ ಮಹೇಷರಿಗೆ ಸೌಪರಣಿ ವಾರುಣಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂರರು ದಶಾಧಮ
ವಾರುಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸುವಳು ಗೌರೀ
ಹರನ ಮಡದಿಗೆ ಹತ್ತು ಗುಣದಲಿ ಸುರಪ ಕಾಮರು ಕಡಿಮೆ
ಇಂದ್ರಗೆ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವ ಮನ್ಮಥನು ಪದದಿಂದಲಿ ಆವಾಗ||8||

ಈರೈದು ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಾಣನು ಮನೋಜ ನಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅನಿರುದ್ಧ ರತಿ ಮನು ದಕ್ಷ ಗುರು ಶಚಿಯು ಆರು ಜನ ಸಮ
ಪ್ರಾಣನಿಂದಲಿ ಹೌರಗ ಎನಿಪರು ಹತ್ತು ಗುಣದಲಿ
ಮಾರಜಾದ್ಯರಿಗೆ ಐದು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮ ಪ್ರವಹಾಖ್ಯ||9||

ಗುಣದ್ವಯದಿಂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಹಗೆ ಿನ ಶಶಾಂಕಯಮ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ಮಡದಿ ಶತರೂಪ
ನಾಲ್ವರು ಪಾದ ಪಾದಾರ್ಧ ವನಧಿ ನೀಚ
ಪಾದಾರ್ಧ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಭೃಗು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸೂತಿಗಳು
ಎನಿಸುವರು ಪಾದಾರ್ಧ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮರಹುದೆಂದು||10||

ಹುತವಹಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಅಧಮರು ವಿಧಿಸುತ ಮರೀಚಾದಿಗಳು
ವೈವಸ್ವತನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿದ್ ಗುಣಾಧಮನು
ವ್ರತಿವರ ಜಗನ್ಮಿತ್ರ ವರ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರಾವಹಿ ತಾರರಿಗೆ
ಕಿಂಚಿತ್ ಗುಣ ಅಧಮ ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ಎನಿಸುವರು||11||

ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಗೌರೀ ತನಯರಿಗೆ ಉಕ್ತ ಇತರರು ಸಮರೆನಿಸುವರು
ಎಂಭತ್ತೈದು ಜನ ಶೇಷ ಶತರೆಂದು
ದಿನಪರಾರು ಏಳಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತನಿಲರು ಏಳು ವಸು
ರುದ್ರರೀರೈದು ಅನಿತು ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಋಭು ಅಶ್ವಿನೀ ಪಿತೃ ಧರಣೀ||12||

ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ಕೊರತೆಯೆನಿಪರು ಚ್ಯವನ ಸನಕಾದಿಗಳು
ಪಾವಕ ಕವಿ ಉಚಿಥ್ಥ್ಯ ಜಯಂತ ಕಶ್ಯಪ ಮನುಗಳು ಎಕದಶ
ಧ್ರುವ ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಹೈಹಯ ದೌಷ್ಯಂತಿ ವಿರೋಚನನ ನಿಜ ಕುವರ
ಬಲಿ ಮೊದಲಾದ ಸಪ್ತ ಇಂದ್ರರು ಕಕುತ್ಸ್ಥ ಗಯ||13||

ಪೃಥು ಭರತ ಮಾಂಧಾತ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮರುತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುಪರೀಕ್ಷಿತ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂಬರೀಷ ಉತ್ತನಪಾದ ಮುಖ
ಶತ ಸುಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರು ಗದಾ ಭ್ರುತಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರು
ಸುಪ್ರಿಯವ್ರತಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಅಧಮರು ಕರ್ಮಜರು ಎಂದು ಕರೆಸುವರು||14||

ನಳಿನಿ ಸಂಜ್ಞಾ ರೋಹಿಣೀ ಶ್ಯಾಮಲ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯರು ಅಧಮರು
ಯಲರು ಮಿತ್ರನ ಮಡದಿ ದ್ವಿಗುಣ ಅಧಮಳು ಬಾಂಬೊಳಗೆ
ಜಲ ಮಯ ಬುಧ ಅಧಮನು ದ್ವಿಗುಣದಿ ಕೆಳಗೆನಿಸುವಳು ಉಷಾ
ಶನೈಶ್ಚರಳಿಗೆ ಈರು ಗುಣಾಧಮರು ಉಷಾ ದೇವಿ ದ್ಯಸಿಯಿಂದಾ||15||

ಎರಡು ಗುಣ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಪುಷ್ಕರ ಕಡಿಮೆ
ಆಜಾನು ದಿವಿಜರು ಚಿರ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರು ಕಿಂಕರರು ಪುಷ್ಕರಗೆ
ಸುರಪನಾಲಯ ಗಾಯಕ ಉತ್ತಮ ಎರಡೈದು ಗುಣದಿಂದಾಧಮ
ತುಂಬುರಗೆ ಸಮ ನೂರುಕೋಟಿ ಋಷಿಗಳು ನೂರುಜನರುಳಿದು||16||

ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯರು ಅಪ್ಸರ ಯುವತಿಯರು ಸಮ
ಉತ್ತಮರನುಳಿದು ಅವರರೆನಿಪರು ಮನುಜ ಗಂಧರ್ವರು ದ್ವಿಷಡ್ಗುಣದಿ
ಕುವಲಯಾಧಿಪರು ಈರು ಐದು ಗುಣ ಅವನಿಪ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ದಶೋತ್ತರ ನವತಿ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮರು ಎನಿಪರು ಮಾನುಷೋತ್ತಮರು||17||

ಸತ್ವಸತ್ವರು ಸತ್ವರಾಜಸ ಸತ್ವತಾಮಸ ಮೂವರು
ರಜಸ್ಸತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಎನಿಸುವರು
ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು ರಜೋರಜರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭೂಸ್ವರ್ಗದೊಳು
ನರಕದಿ ಪೃಥ್ವಿಯೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಪ್ಪರು ರಜಸ್ತಾಮಸರು||18||

ತಮಸ್ಸಾತ್ವಿಕರು ಎನಿಸಿಕೊಂಬರು ಅಮಿತನ ಆಖ್ಯಾತ ಅಸುರರ ಗಣ
ತಮೋ ರಾಜಸರು ಎನಿಸಿಕೊಂಬರು ದೈತ್ಯ ಸಮುದಾಯ
ತಮಸ್ತಾಮಸ ಕಲಿ ಪುರಂಧ್ರಿಯು ಅಮಿತ ದುರ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ
ಸರ್ವಾಧಮರೊಳು ಅಧಮಾಧಮ ದುರಾತ್ಮನು ಕಲಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬ||19||

ಇವನ ಪೋಲುವ ಪಾಪಿ ಜೀವರು ಭುವನ ಮೂವರೊಳಿಲ್ಲ ನೋಡಲು
ನವ ವಿಧ ದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಆಕಾರನು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಪ್ಪ
ಬವರದೊಳು ಬಂಗಾರದೊಳು ನಟ ಯುವತಿ ದ್ಯೂತಾ ಪೇಯ ಮೃಷದೊಳು
ಕವಿಸಿ ಮೋಹದಿ ಕೆಡಿಸುವನುಯೆಂದರಿದು ತ್ಯಜಿಸುವದು||20||

ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವ ಪ್ರತತಿಗಳ ಸಗ್ಗ ಆವೊಳೆಯಾಣ್ಮ ಆಲಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
ಯುವತಿಯರೊಡಗೂಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವನು ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ
ದಿವಿಜ ದಾನವ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿವರ ತಿಳಿವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
ಬಾನ್ನವಿರ ಸಖ ತಾನೊಲಿದು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ದಯದಿಂದ||21||

ದೇವ ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವು ಪಾವಮಾನಿ ಮತಾನುಗರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯಕವು
ತಿಳಿವುದು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ
ದಾವಶಿಖಿ ಪಾಪಾಟವಿಗೆ ನವ ನಾವೆಯೆನಿಪುದು ಭವ ಸಮುದ್ರಕೆ
ಪಾವಟಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕೆ ಇದೆಂದು ಕರೆಸುವುದು||22||

ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ದ್ವಾರವು ಎನಿಪುದು ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿ ಪೇಳಿ
ಸುಖಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಲೋಲ್ಯಾಡುವುದು ಬುಧರು
ಕ್ರೂರ ಮಾನವರಿಗಿದು ಕರ್ಣ ಕಟೋರವು ಎನಿಪುದು
ನಿತ್ಯದಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿದನ ಅರುಪುವುದು ದುಸ್ತರ್ಕಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು||23||

ಹರಿಸಿರಿವಿರಿಂಚಿ ಈರಭಾರತಿ ಗರುಡ ಫಣಿ ಪತಿ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು
ಗಿರಿಜನಾಕ ಈಶ ಸ್ಮರ ಪ್ರಾಣ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಚೀದೇವೀ
ಗುರು ರತೀ ಮನು ದಕ್ಷ ಪ್ರವಹಾ ಮರುತ ಮಾನವಿ ಯಮ ಶಶಿ ದಿವಾಕರ
ವರುಣ ನಾರದ ಸುರಾಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಭೃಗು ಮುನಿಪ||24||

ವ್ರತತಿಜಾಸನ ಪುತ್ರರೆನಿಸುವ ವ್ರತಿವರ ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ
ವೈವಸ್ವತನು ತಾರಾ ಮಿತ್ರ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರವಹ ಮಾರುತನ ಸತಿ
ಧನ ಈಶ ಅಶ್ವಿನಿಗಳ ಈರ್ಗಣಪತಿಯು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಶೇಷನು ಶತರು
ಮನುಗಳು ಉಚಿಥ್ಯ ಛಾವಣ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ||25||

ಶತ ಸುಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರು ಎನಿಸುವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು
ಬಾಗೀರಥಿ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಂಜ್ಞಾಹುತ ವಹನ ಮಹಿಳಾ
ಬುಧ ಉಷಾ ಕ್ಷಿತಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪುಷ್ಕರರಿಗೆ
ಆನತಿಸಿ ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು||26||

ನೂರಧಿಕವು ಆಗಿಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ನಂದ ಗೋಪ ಕುಮಾರನ
ಅರ್ಧಾಂಗಿಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಆದೇ ಮುನೀಶ್ವರರು
ಊರ್ವಶೀ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ಸರ ನಾರಿಯರು ಶತ ತುಂಬುರರು
ಕಂಸಾರಿ ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎನ್ನಿಂದ||27||

ಪಾವನರು ಶುಚಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮಕ ದೇವತೆಗಳು ಆಜಾನ ಚಿರ ಪಿತೃ
ದೇವ ನರ ಗಂಧರ್ವರು ಅವನಿಪ ಮಾನುಷೋತ್ತಮರು
ಈ ವಸುಮತಿಯೊಳು ಉಳ್ಳ ವೈಷ್ಣವರ ಅವಳಿಯೊಳು ಇಹನೆಂದು
ನಿತ್ಯಡಿ ಸೇವಿಪುದು ಸಂತೋಷದಿಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಲಿ||28||

ಮಾನುಷೋತ್ತಮರನ ವಿಡಿದು ಚತುರಾನನ ಅಂತ ಶತ ಉತ್ತಮತ್ವ
ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಂತಿಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಈವನು
ನಿರಂತರ ಸಾನುರಾಗದಿ ಪಠಿಸುವುದು ಸಂತರಿದ ಮರೆಯದಲೆ||29||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIdharA durgA manOrama vEdhamuKa sumanasa gaNa samArAdhita padAMbuja
jagadaMtar bahirvyApta
gOdhara PaNipa varAtapatra niShEdha SESha vicitra karma
subOdha suKamaya gAtra parama pavitra sucaritra||1||

nitya nirmala nigama vEdaya utpatti sthiti laya dUravarjita
stutya pUjya prasiddha muktAmukta gaNa sEvya
satyakAma saSaraNya SASvata BRutyavatsala Baya nivAraNa
atyadhika saMpriyatama jagannAtha mAM pAhi||2||

parama puruShana rUpa guNava anusarisi kAMbaLu pravahadandadi
nirupamaLu nirduShTa suKa saMpUrNaLu enisuvaLu
harige dhAmatrayaLu enisi ABaraNa vasana AyudhagaLu Agiddu
arigaLanu saMharisuvaLu akSharaLu enisikoMDu||3||

Itaginta ananta guNadali SrI taruNi tA kaDimeyenipaLu
nityamuktaLu nirvikAraLu triguNa varjitaLu
dhauta pApa virinci pavanara mAteyenipa mahAlakumi
viKyAtaLu AgihaLu ella kAladi Sruti purANadoLu||4||

kamala saMBava pavanarIrvaru samaru samavartigaLu
rudrAdi amaragaNa sEvitaru aparabrahma nAmakaru
yamaLarige mahAlakShmi tAnuttamaLu kOTi sajAti guNadiMda
amita suvijAti adhamaru eniparu brahma vAyugaLu||5||

patigaLinda sarasvatI BAratigaLu adhamaru nUru guNa parimita vijAti avararu
bala j~jAnAdi guNadinda atiSayaru vAgdEvi SrI BAratige
padaprayukta vidhi mArutaravOL ciMtipudu
sadBaktiyali kOvidaru||6||

Kagapa PaNipati mruDaru sama vANige SataguNa avararu mUvaru
migilenisuvanu SESha padadindali triyaMbakage
nagadharana ShaNma hiShiyaru pannaga viBUShaNagaidu
mEnaki magaLu vAruNi sauparNigaLige adhikavu eraDu guNa||7||

garuDa SESha mahESharige sauparaNi vAruNi pArvati mUraru daSAdhama
vAruNige kaDime enisuvaLu gaurI
harana maDadige hattu guNadali surapa kAmaru kaDime
indrage korateyenisuva manmathanu padadiMdali AvAga||8||

Iraidu guNa kaDime ahankArika prANanu manOja nagArigaLige
aniruddha rati manu dakSha guru Saciyu Aru jana sama
prANanindali hauraga eniparu hattu guNadali
mArajAdyarige aidu guNadinda adhama pravahAKya||9||

guNadvayadiM kaDime pravahage SaSAMkayama svayaMBuva manu maDadi SatarUpa
nAlvaru pAda pAdArdha vanadhi nIca
pAdArdha nArada munige BRugu agni prasUtigaLu
enisuvaru pAdArdha guNadinda adhamarahudendu||10||

hutavahage dviguNa adhamaru vidhisuta marIcAdigaLu
vaivasvatanu viSvAmitrarige kiMcid guNAdhamanu
vrativara jaganmitra vara nir^^Ruti prAvahi tArarige
kiMcit guNa adhama dhanapa viSvaksEnaru enisuvaru||11||

dhanapa viSvaksEna gaurI tanayarige ukta itararu samarenisuvaru
eMBattaidu jana SESha Satarendu
dinaparAru ELadhika nAlvattanilaru ELu vasu
rudrarIraidu anitu viSvE dEva RuBu aSvinI pitRu dharaNI||12||

ivarigintali korateyeniparu cyavana sanakAdigaLu
pAvaka kavi uciththya jayanta kaSyapa manugaLu ekadaSa
dhruva nahuSha SaSibindu haihaya dauShyaMti virOcanana nija kuvara
bali modalAda sapta indraru kakutstha gaya||13||

pRuthu Barata mAndhAta priyavrata maruta prahlAda suparIkShita
hariScandra aMbarISha uttanapAda muKa
Sata supuNya SlOkaru gadA Brutage adhiShThAnaru
supriyavratage dviguNa adhamaru karmajaru eMdu karesuvaru||14||

naLini sanj~jA rOhiNI SyAmala virAT parjanyaru adhamaru
yalaru mitrana maDadi dviguNa adhamaLu bAMboLage
jala maya budha adhamanu dviguNadi keLagenisuvaLu uShA
SanaiScaraLige Iru guNAdhamaru uShA dEvi dyasiyiMdA||15||

eraDu guNa karmAdhipati puShkara kaDime
AjAnu divijaru cira pitRugaLinda uttamaru kiMkararu puShkarage
surapanAlaya gAyaka uttama eraDaidu guNadindAdhama
tuMburage sama nUrukOTi RuShigaLu nUrujanaruLidu||16||

avaravara patniyaru apsara yuvatiyaru sama
uttamaranuLidu avarareniparu manuja gaMdharvaru dviShaDguNadi
kuvalayAdhiparu Iru aidu guNa avanipa strIyaru
daSOttara navati guNadinda adhamaru eniparu mAnuShOttamaru||17||

satvasatvaru satvarAjasa satvatAmasa mUvaru
rajassatva adhikArigaLu BagavadBaktaru enisuvaru
nitya baddharu rajOrajaru utpatti BUsvargadoLu
narakadi pRuthviyoLu sancarisutipparu rajastAmasaru||18||

tamassAtvikaru enisikoMbaru amitana AKyAta asurara gaNa
tamO rAjasaru enisikoMbaru daitya samudAya
tamastAmasa kali purandhriyu amita durguNa pUrNa
sarvAdhamaroLu adhamAdhama durAtmanu kaliyenisikoMba||19||

ivana pOluva pApi jIvaru Buvana mUvaroLilla nODalu
nava vidha dvEShagaLige AkAranu enisikoLutippa
bavaradoLu bangAradoLu naTa yuvati dyUtA pEya mRuShadoLu
kavisi mOhadi keDisuvanuyendaridu tyajisuvadu||20||

trividha jIva pratatigaLa sagga AvoLeyANma Alayanu nirmisi
yuvatiyaroDagUDi krIDisuvanu kRupAsAndra
divija dAnava tAratamyada vivara tiLiva mahAtmarige
bAnnavira saKa tAnolidu uddharisuvanu dayadinda||21||

dEva daityara tAratamyavu pAvamAni matAnugarige idu kEvala avaSyakavu
tiLivudu sarva kAladali
dAvaSiKi pApATavige nava nAveyenipudu Bava samudrake
pAvaTige vaikunTha lOkake idendu karesuvudu||22||

tAratamya j~jAna mukti dvAravu enipudu Bakta janarige tOri pELi
suKAbdhiyoLu lOlyADuvudu budharu
krUra mAnavarigidu karNa kaTOravu enipudu
nityadali adhikArigaLigidana arupuvudu dustarkigaLa biTTu||23||

harisirivirinci IraBArati garuDa PaNi pati ShaNmahiShiyaru
girijanAka ISa smara prANa aniruddha SacIdEvI
guru ratI manu dakSha pravahA maruta mAnavi yama SaSi divAkara
varuNa nArada surAsya prasUti BRugu munipa||24||

vratatijAsana putrarenisuva vrativara marIci atri
vaivasvatanu tArA mitra nir^^Ruti pravaha mArutana sati
dhana ISa aSvinigaLa IrgaNapatiyu viSvaksEna SEShanu Sataru
manugaLu ucithya CAvaNa munigaLige namipe||25||

Sata supuNya SlOkaru enisuva kShitiparige namisuvenu
bAgIrathi virAT parjanya rOhiNi SyAmalA sanj~jAhuta vahana mahiLA
budha uShA kShiti SanaiScara puShkararige
Anatisi binnayisuvenu Bakti j~jAna koDalendu||26||

nUradhikavu Agippa matte hadinAru sAvira nanda gOpa kumArana
ardhAngiyaru agastya AdE munISvararu
UrvaSI modalAda apsara nAriyaru Sata tuMburaru
kaMsAri guNagaLa kIrtaneya mADisali enninda||27||

pAvanaru Suci Suddha nAmaka dEvategaLu AjAna cira pitRu
dEva nara gandharvaru avanipa mAnuShOttamaru
I vasumatiyoLu uLLa vaiShNavara avaLiyoLu ihanendu
nityaDi sEvipudu santOShadiM sarva prakAradali||28||

mAnuShOttamarana viDidu caturAnana anta Sata uttamatva
kramENa cintipa Baktarige catura vidha puruShArtha
SrInidhi jagannAtha viThala tAnE olidu Ivanu
nirantara sAnurAgadi paThisuvudu santarida mareyadale||29||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Bimbaparoksha sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮುಕ್ತ ಬಿಂಬನು ತುರಿಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಬಿಂಬನು ವಿಶ್ವ
ಶ್ರುತಿ ಸಂಸಕ್ತ ಬಿಂಬನು ತೈಜಸನು ಅಸೃಜ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ
ಶಕ್ತನಾದರು ಸರಿಯೆ ಸರ್ವ ಉದ್ರಕ್ತ ಮಹಿಮನು
ದುಃಖ ಸುಖಗಳ ವಕ್ತೃ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತದಲಿ ಬಪ್ಪರಿಗೆ||1||

ಅಣ್ಣ ನಾಮಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಅಚ್ಚಿನ್ನನು ಆಗಿಹ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮದಿ
ಸೊನ್ನ ಒಡಲ ಮೊದಲಾದ ಅವರೊಳು ಅನ್ನಾದ ತೈಜಸನು
ಅನ್ನದ ಅಂಬುದ ನಾಭ ವಿಶ್ವನು ಭಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲಿ
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾ ರಮಿಪ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯ||2||

ಬೂದಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಪ್ಪ ಅನಳನ ಉಪಾದಿ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳು
ಅನ್ನಾದ ಅನ್ನಾಹ್ವಯದಿ ಕರೆಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ರೂಪಿ
ಓದನ ಪ್ರದ ವಿಷ್ಣು ಪರಮ ಆಹ್ಲಾದವ ಈವುತ
ತೃಪ್ತಿ ಬಡಿಸುವ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮನ ಚಿತ್ರ ಕರ್ಮವನು ಆವ ಬಣ್ಣಿಸುವ||3||

ನಾದ ಭೋಜನ ಶಬ್ದದೊಳು ಬಿಂಬು ಓದನ ಉದಕದೊಳಗೆ
ಘೋಷ ಅನುವಾದದೊಳು ಶಾಂತಾಖ್ಯ ಜಠರಾಗ್ನಿಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಪ್ಪ
ವೈದಿಕ ಸುಶಬ್ದದೊಳು ಪುತ್ರ ಸಹೋದರ ಅನುಗರೊಳು ಅತಿ ಶಾಂತನ ಪಾದ ಕಮಲ
ಅನವರತ ಚಿಂತಿಸು ಈ ಪರಿಯಲಿಂದ||4||

ವೇದ ಮಾನಿ ರಮಾ ಅನುಪಾಸ್ಯ ಗುಣ ಉದಧಿ ಗುಣ ತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತ
ಸ್ವೋದರಸ್ಥಿತ ನಿಖಿಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದಿ ವಿಲಕ್ಷಣನು
ಸಾಧು ಸಮ್ಮತವೆನಿಸುತಿಹ ನಿಷುಸೀದ ಗಣಪತಿಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು
ಅನವರತ ಅವನ ಗುಣ ಪ್ರಾಂತ ಗಾಣದಲೆ||5||

ಕರೆಸುವನು ಮಾಯಾ ರಮಣ ತಾ ಪುರುಷ ರೂಪದಿ ತ್ರಿಸ್ಥಳಗಳೊಳು
ಪರಮ ಸತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಹತ್ತತ್ವದೊಳಗಿದ್ದು
ಸರಸಿಜ ಭವಾಂಡ ಸ್ಥಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳ
ಏಕೋತ್ತರ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಹಾ ಭೂತಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ||6||

ಈ ಶರೀರಗ ಪುರುಷ ತ್ರಿ ಗುಣದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಿತ ತಾನಿದ್ದು
ಜೀವರಿಗೆ ಆಶೆ ಲೋಭ ಅಜ್ಞಾನ ಮದ ಮತ್ಸರ ಕುಮೋಹ ಕ್ಷುಧ
ಹಾಸ ಹರ್ಷ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪಿಪಾಸ ಜಾಗ್ರತಿ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮೃತಿ
ದೋಷ ಪುಣ್ಯ ಜಯಾಪಜಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದ||7||

ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣಮಯ ದೇಹ ಜೀವಕೆ ಕವಚದಂದದಿ ತೊಡಿಸಿ
ಕರ್ಮ ಪ್ರವಹದೊಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸುತಿಪ್ಪ ಜೇವರನಾ
ಕವಿಸಿ ಮಾಯಾರಮಣ ಮೋಹವ ಭವಕೆ ಕಾರಣನಾಗುವನು
ಸಂಶ್ರವಣ ಮನನವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ಮೋಚಕನು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ||8||

ಸಾಶನಾಹ್ವಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೊಳು ವಾಸವಾಗಿಹನು ಎಂದರಿದು
ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿ ತೋಷಿಸು ಸ್ವಾವರೋತ್ತಮರ
ಕ್ಲೇಶ ನಾಶನ ಅಚಲಗಳೊಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಲಿಹ
ಅನಶನ ರೂಪ ಉಪಾಸನವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ತೋರ್ಪನು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪ||9||

ಪ್ರಕಾರಾಂತರ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳು ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪವ
ಪ್ರಕಟ ಮಾಳ್ಪೆನು ಯಥಾ ಮತಿಯೊಳು ಗುರುಕೃಪಾಬಲದಿ
ಮುಕುರ ನಿರ್ಮಿತ ಸದನದೊಳು ಪೊಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ರೂಪವ ಕಾಂಬ ತೆರದಂತೆ
ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮ ಚರಾಚರದಿ ಸರ್ವತ್ರ ತೋರುವನು||10||

ಪರಿಚ್ಛೇದ ತ್ರಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಹನು ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪಕ
ಧರಿಸಿ ಆತ್ಮಾದಿ ತ್ರಿ ರೂಪವ ಈಷಣತ್ರಯದಿ
ಸುರುಚಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿ ತುರಿಯ ನಾಮಕ ವಾಸುದೇವನ ಸ್ಮರಿಸು
ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಪ್ರದಾಯಕನು ಈತನಹುದೆಂದು||11||

ಕಮಲಸಂಭವ ಜನಕ ಜಡ ಜಂಗಮರ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತಿಪ್ಪ ಬೇಸರದೆ
ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಾಮ ಕ್ಷಮೀಹನಾಹ್ವಯ ಸುಮನಸ ಅಸುರರೊಳಗೆ
ಅಹಂ ಮಮನಮಮ ಎಂದು ಈ ಉಪಾಸನೆ ಏವ ಪ್ರಾಂತದಲಿ||12||

ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಈಶಾವ್ಯಾಸವು ಎನಿಪುದು
ಕಾರ್ಯ ರೂಪವು ನಾಶವಾದರು ನಿತ್ಯವೇ ಸರಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ
ಶ್ರೀಶಗೆ ಜಡ ಪ್ರತಿಮೆಯೆನಿಪುದು ಮಾಸದು ಒಮ್ಮಿಗು ಸನ್ನಿಧಾನವು
ವಾಸವಾಗಿಹ ನಿತ್ಯ ಶಾಲಗ್ರಾಮದ ಉಪಾದಿ||13||

ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ರೂಪ ಅನೇಕ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು
ತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮೋಹಿಸುತಿಪ್ಪ ತಿಳಿಸದಲೆ
ಮೂಕ ಬಧಿರ ಅಂಧಾದಿ ನಾಮಕ ಈ ಕಳೇವರದೊಳಗೆ ಕರೆಸುವ
ಮಾಕಳತ್ರನ ಲೌಕಿಕ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ||14||

ಲೋಕ ಬಂಧು ಲೋಕನಾಥ ವಿಶೋಕ ಭಕ್ತರ ಶೋಕ ನಾಶನ
ಶ್ರೀ ಕರಾರ್ಚಿತ ಸೋಕದಂದದಲಿಪ್ಪ ಸರ್ವರೊಳು
ಸಾಕುವನು ಸಜ್ಜನರ ಪರಮ ಕೃಪಾಕರ ಈಶ ಪಿನಾಕಿ ಸನ್ನುತ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನತರು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳ||15||

ಅಹಿತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎನಿಸುವವು ದೇಹ ಗೇಹ ಅಪತ್ಯ ಸತಿ ಧನ
ಲೋಹ ಕಾಷ್ಠ ಶಿಲಾಮೃದ್ ಆತ್ಮಕವು ಆದ ದ್ರವ್ಯಗಳು
ನೇಹ್ಯದಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಗೆ ಇತ್ತೀಹನು ಎಂದರಿದು ಅನುದಿನದಿ
ಸಮ್ಮೋಹಕೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ಪೂಜಿಸು ಸರ್ವ ನಾಮಕನ||16||

ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭಗೆ ಜೀವರು ಚೇತನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು
ಓತಪ್ರೋತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತಿಹ
ಹೋತ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳು ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಂಡುಣಿಸಿ ವಿಷಯ
ನಿರ್ವಾತ ದೇಶಗ ದೀಪದಿಂದಲಿಪ್ಪ ನಿರ್ಭಯದಿ||17||

ಭೂತ ಸೋಕಿದ ಮಾನವನು ಬಹು ಮಾತನಾಡುವ ತೆರದಿ
ಮಹಾ ಭೂತ ವಿಷ್ಣ್ವಾವೇಷದಿಂದಲಿ ವರ್ತಿಪುದು ಜಗವು
ಕೈತವೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಶೇಷ ಫಣಾತ ಪತ್ರಗೆ
ಜೀವ ಪಂಚಕ ವ್ರಾತವೆಂದಿಗು ಭಿನ್ನ ಪಾದಾಹ್ವಯದಿ ಕರೆಸುವುದು||18||

ದಿವಿಯೊಳಿಪ್ಪವು ಮೂರು ಪಾದಗಳು ಅವನಿಯೊಳಗಿಹುದೊಂದು
ಈ ವಿಧ ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ಕರೆಸುವ ಚತುಷ್ಪಾತು ತಾನೆಂದು
ಇವನ ಪಾದ ಚತುಷ್ಟಯಗಳ ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ನಿರಂತರದಿ
ಉದ್ಧವನ ಸಖ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು||19||

ವಂಶ ಬಾಗಿಲು ಬೆಳೆಯೆ ಕಂಡು ನರಾಂಶದಲಿ ಶೋಭಿಪುದು
ಬಾಗದ ವಂಶ ಪಾಶದಿ ಕಟ್ಟಿ ಏರುಪ ಡೊಂಬ ಮಸ್ತಕಕೆ
ಕಂಸ ಮರ್ದನ ದಾಸರಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯದಿ ಎರಗದಲೆ
ನಾ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಎಂದು ಅಹಂಕರಿಸೆ ಭವಗುಣದಿ ಬಂಧಿಸುವ||20||

ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆರೋಪಿತ
ಸುಪೌರುಷ ಧಾತು ಸಪ್ತಕ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ
ಮಾತು ಮಾನ ಮಹತ್ವ ಸಹನ ಸುನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ದೇಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಭೂತ ಪಂಚಕ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ||21||

ಜೀವ ರಾಶಿಯೊಳು ಅಮೃತ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾವರಗಳೊಳು ಸ್ಥಾಣು ನಾಮಕ
ಆವಕಾಲದಲಿಪ್ಪ ಅಜಿತಾನಂತನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ಗಾಯನಪ್ರಿಯ ಸಾವಯವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ
ಪರಾವರೇಶ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಸುಸಾಮ||22||

ಮಾಧವನ ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ
ಧನ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಹವು
ಸ್ವೋದರಂಭರಣಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಡಿ ಸಾಧು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರು ಸರಿ
ಯೈದುವನು ದೇಹಾಂತರವ ಸಂದೇಹವು ಇನಿತಿಲ್ಲ||23||

ಅಪಗತಾಶ್ರಯ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಉಪಮನು ಎನಿಪ ಅನುಪಮ ರೂಪನು
ಶಫರ ಕೇತನ ಜನಕ ಮೋಹಿಪ ಮೋಹಕನ ತೆರದಿ
ತಪನ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ಸಿತವಪುವು ಎನಿಪ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಕ
ವಿಪಗಳಂತೆ ಉಂಡುಣಿಪ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು||24||

ಅಡವಿಯೊಳು ಬಿತ್ತದಲೆ ಬೆಳೆದಿಹ ಗಿಡದ ಮೂಲಿಕೆ
ಸಕಲ ಜೀವರ ಒಡಲೊಳಿಪ್ಪ ಆಮಯವ ಪರಿಹರಗೈಸುವಂದದಲಿ
ಜಡಜ ಸಂಭವ ಜನಕ ತ್ರಿಜಗದ್ವಡೆಯ ಸಂತೈಸೆನಲು
ಅವರು ಇದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಂದೊದಗುವನು ಭಕ್ತರ ಭಿಡೆಯ ಮೀರದಲೆ||25||

ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ ತನ್ನವರ ದೇಹ ಅನುಬಂಧಿಗಳಂತೆ ಅವ್ಯವಧಾನದಲಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ
ಸರ್ವದ ಸಕಲ ಕಾಮದನು
ಕೊಟ್ಟರು ಭುಂಜಿಸುತ ಮದ್ದಾನೆಯಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು
ಮತ್ತೇನು ಬೇಡದೆ ಭಜಿಸುತಿರು ಅವನ ಅಂಘ್ರಿ ಕಮಲಗಳ||26||

ಬೇಡದಲೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಸುರರಿಗೆ ಬೇಡಿದರೆ ಕೊಡುತಿಹನು ನರರಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಬಳಲುವ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡನು ಒಮ್ಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಮೂಢರು ಅನುದಿನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರು ಸರಿ
ಅಹಿಕ ಫಲಗಳ ನೀಡಿ ಉನ್ಮತ್ತರನು ಮಾಡಿ ಮಹಾ ನಿರಯವೀವ||27||

ತರಣಿ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಕಿರಣವ ಹರಹಿ ತತ್ತದ್ ವಸ್ತುಗಳನು ಸರಿಸಿ
ಅದರ ಅದರಂತೆ ಛಾಯವ ಕಂಗೊಳಿಪ ತೆರದಿ
ಅರಿಧರ ಏಜಾನೇಜ ಜಗದೊಳಗಿರುವ ಛಾಯಾ ತಪವೆನಿಸಿ
ಸಂಕರುಷಣಾಹ್ವಯ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಂತೆ ಇಪ್ಪ||28||

ಈ ವಿಧದಿ ಸರ್ವತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂ ವನಿತೆಯರ ಕೂಡಿ
ತನ್ನ ಕಳಾ ವಿಶೇಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ ತುಂಬಿ ಸೇವ್ಯತಮ
ಸೇವಕನು ತಾನೆನಿಸಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ರಮಣ
ಪ್ರವಿಷ್ಟ ರೂಪವ ಸೇವೆ ಮಾಳ್ಪ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಕರುಣಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ||29||

ಪ್ರಣವ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಪರಾತ್ಪರ
ಚೇತನಾಚೇತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಂತ ಸತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಅನುಪಮನು ಉಪಾಸಿತ ಗುಣ ಉದಧಿ ಅನಘ ಅಜಿತ ಅನಂತ
ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರಾಶ್ರಯ ಅವ್ಯಕ್ತಾ||30||

ಗೋಪ ಭೀಯ ಭವಾಂಧಕಾರಕೆ ದೀಪವಟ್ಟಿಗೆ
ಸಕಲ ಸುಖ ಸದನ ಉಪರಿಗ್ರಹವು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪುದು ಹರಿಕಥಾಮೃತವು
ಗೋಪತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಸಮೀಪದಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಭಕ್ತರನು ಆಪವರ್ಗರ ಮಾಡುವನು ಮಹ ದುಃಖ ಭಯದಿಂದ||31||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

mukta biMbanu turiya jIvanmukta biMbanu viSva
Sruti saMsakta biMbanu taijasanu asRujyarige prAj~ja
SaktanAdaru sariye sarva udrakta mahimanu
duHKa suKagaLa vaktRu mADutalippa kalpAntadali bapparige||1||

aNNa nAmaka prakRutiyoLage accinnanu Agiha prAj~janAmadi
sonna oDala modalAda avaroLu annAda taijasanu
annada aMbuda nABa viSvanu Binna nAma kriyegaLindali
tannoLage tA ramipa pUrNAnanda j~jAnamaya||2||

bUdiyoLage aDagippa anaLana upAdi cEtana prakRutiyoLu
annAda annAhvayadi karesuva brahma Siva rUpi
Odana prada viShNu parama AhlAdava Ivuta
tRupti baDisuva agAdha mahimana citra karmavanu Ava baNNisuva||3||

nAda BOjana SabdadoLu biMbu Odana udakadoLage
GOSha anuvAdadoLu SAntAKya jaTharAgniyoLage irutippa
vaidika suSabdadoLu putra sahOdara anugaroLu ati SAntana pAda kamala
anavarata cintisu I pariyalinda||4||

vEda mAni ramA anupAsya guNa udadhi guNa traya vivarjita
svOdarasthita niKiLa brahmAnDa Adi vilakShaNanu
sAdhu sammatavenisutiha niShusIda gaNapatiyeMba Sruti pratipAdisuvudu
anavarata avana guNa prAnta gANadale||5||

karesuvanu mAyA ramaNa tA puruSha rUpadi tristhaLagaLoLu
parama satpuruShArthada mahattatvadoLagiddu
sarasija BavAnDa sthita strI puruSha tanmAtragaLa
EkOttara daSa indriyagaLa mahA BUtagaLa nirmisida||6||

I SarIraga puruSha tri guNadi strI sahita tAniddu
jIvarige ASe lOBa aj~jAna mada matsara kumOha kShudha
hAsa harSha suShupti svapna pipAsa jAgrati janma sthiti mRuti
dOSha puNya jayApajaya dvaMdvagaLa kalpisida||7||

trividha guNamaya dEha jIvake kavacadaMdadi toDisi
karma pravahadoLu sancAra mADisutippa jEvaranA
kavisi mAyAramaNa mOhava Bavake kAraNanAguvanu
saMSravaNa mananava mALparige mOcakanu enisutippa||8||

sASanAhvaya strI puruSharoLu vAsavAgihanu endaridu
viSvAsapUrvaka Bajisi tOShisu svAvarOttamara
klESa nASana acalagaLoLu prakASisutaliha
anaSana rUpa upAsanava mALparige tOrpanu tanna nijarUpa||9||

prakArAntara ciMtisuvudu I prakRutiyoLu viSvAdi rUpava
prakaTa mALpenu yathA matiyoLu gurukRupAbaladi
mukura nirmita sadanadoLu poge svakIya rUpava kAMba teradaMte
akuTilAtma carAcaradi sarvatra tOruvanu||10||

paricCEda traya prakRutiyoLage irutihanu viSvAdi rUpaka
dharisi AtmAdi tri rUpava IShaNatrayadi
suruci j~jAnAtma svarUpadi turiya nAmaka vAsudEvana smarisu
mukti suKa pradAyakanu Itanahudendu||11||

kamalasaMBava janaka jaDa jangamara oLage nelesiddu
krama vyutkramadi karmava mADi mADisutippa bEsarade
kShama kShAma kShamIhanAhvaya sumanasa asuraroLage
ahaM mamanamama endu I upAsane Eva prAntadali||12||

I samasta jagattu ISAvyAsavu enipudu
kArya rUpavu nASavAdaru nityavE sari kAraNa prakRuti
SrISage jaDa pratimeyenipudu mAsadu ommigu sannidhAnavu
vAsavAgiha nitya SAlagrAmada upAdi||13||

EkamEvAdvitIya rUpa anEka jIvaroLiddu
tA pratyEka karmava mADi mOhisutippa tiLisadale
mUka badhira andhAdi nAmaka I kaLEvaradoLage karesuva
mAkaLatrana laukika mahA mahimege EneMbe||14||

lOka bandhu lOkanAtha viSOka Baktara SOka nASana
SrI karArcita sOkadandadalippa sarvaroLu
sAkuvanu sajjanara parama kRupAkara ISa pinAki sannuta
svIkarisuva anataru koTTa samasta karmagaLa||15||

ahita pratimegaLu enisuvavu dEha gEha apatya sati dhana
lOha kAShTha SilAmRud Atmakavu Ada dravyagaLu
nEhyadali paramAtma enage ittIhanu eMdaridu anudinadi
sammOhake oLagAgadale pUjisu sarva nAmakana||16||

SrI taruNi vallaBage jIvaru cEtana pratimegaLu
OtaprOtanAgiddu ellaroLu vyApAra mADutiha
hOta sarva iMdriyagaLoLu saMprItiyinda unDuNisi viShaya
nirvAta dESaga dIpadindalippa nirBayadi||17||

BUta sOkida mAnavanu bahu mAtanADuva teradi
mahA BUta viShNvAvEShadindali vartipudu jagavu
kaitavOktigaLalla SESha PaNAta patrage
jIva pancaka vrAtavendigu Binna pAdAhvayadi karesuvudu||18||

diviyoLippavu mUru pAdagaLu avaniyoLagihudondu
I vidha kaviBirIDita karesuva catuShpAtu tAnendu
ivana pAda catuShTayagaLa anuBavake tandu nirantaradi
uddhavana saKa sarvAntarAtmakanu endu smarisutiru||19||

vaMSa bAgilu beLeye kanDu narAMSadali SOBipudu
bAgada vaMSa pASadi kaTTi Erupa DoMba mastakake
kaMsa mardana dAsarige nissaMSayadi eragadale
nA vidvAMsanu endu ahankarise BavaguNadi bandhisuva||20||

jyOti rUpage pratimegaLu sAnkEtika ArOpita
supauruSha dhAtu saptaka dhairya Saurya audArya cAturya
mAtu mAna mahatva sahana sunIti nirmala dESa brAhmaNa
BUta pancaka buddhi modalAda indriya sthAna||21||

jIva rASiyoLu amRuta SASvata sthAvaragaLoLu sthANu nAmaka
AvakAladalippa ajitAnantanu endenisi
gOvidAMpati gAyanapriya sAvayava sahasra nAma
parAvarESa pavitrakarma vipaScita susAma||22||

mAdhavana pUjArthavAgi niShEdha karmava mADi
dhana saMpAdisalu satpuNya karmagaLu enisikoLutihavu
svOdaraMBaraNArtha nityaDi sAdhu karmava mADidaru sari
yaiduvanu dEhAntarava sandEhavu initilla||23||

apagatASraya ellaroLagiddu upamanu enipa anupama rUpanu
SaPara kEtana janaka mOhipa mOhakana teradi
tapana kOTi samapraBA sitavapuvu enipa kRuShNAdi rUpaka
vipagaLaMte uMDuNipa sarvatradali nelesiddu||24||

aDaviyoLu bittadale beLediha giDada mUlike
sakala jIvara oDaloLippa Amayava pariharagaisuvandadali
jaDaja saMBava janaka trijagadvaDeya santaisenalu
avaru iddeDege bandodaguvanu Baktara BiDeya mIradale||25||

SrI nikEtana tannavara dEha anubandhigaLante avyavadhAnadali nelesippa
sarvada sakala kAmadanu
koTTaru Bunjisuta maddAneyandadi sancarisu
mattEnu bEDade Bajisutiru avana anGri kamalagaLa||26||

bEDadale koDutippa surarige bEDidare koDutihanu nararige
bEDi baLaluva daityarige koDanu omme puruShArtha
mUDharu anudina dharma karmava mADidaru sari
ahika PalagaLa nIDi unmattaranu mADi mahA nirayavIva||27||

taraNi sarvatradali kiraNava harahi tattad vastugaLanu sarisi
adara adaraMte CAyava kangoLipa teradi
aridhara EjAnEja jagadoLagiruva CAyA tapavenisi
saMkaruShaNAhvaya avaravara yOgyategaLaMte ippa||28||

I vidhadi sarvatra lakShmI BU vaniteyara kUDi
tanna kaLA viSEShagaLa ella kaDeyali tuMbi sEvyatama
sEvakanu tAnenisi mAyAdEvi ramaNa
praviShTa rUpava sEve mALpa SaraNya SASvata karuNi kamalAkSha||29||

praNava kAraNa kArya pratipAdyanu parAtpara
cEtanAcEtana vilakShaNa ananta satkalyANa guNapUrNa
anupamanu upAsita guNa udadhi anaGa ajita ananta
niShkiMcana janapriya nirvikAra nirASraya avyaktA||30||

gOpa BIya BavAndhakArake dIpavaTTige
sakala suKa sadana uparigrahavu enisutippudu harikathAmRutavu
gOpati jagannAtha viThala samIpadali nelesiddu
Baktaranu Apavargara mADuvanu maha duHKa Bayadinda||31||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Kreedavilasa sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ/
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಿತೆಗಳ ಪರಮಾನುರಾಗದಿ ಬೆಸೆಗೊಳಲು
ಮುನಿ ಶೌನಕಾದ್ಯರಿಗೆ ಅರುಪಿದನು ಸೂತಾರ್ಯ ದಯದಿಂದ||

ಪಚನ ಭಕ್ಷಣ ಗಮನ ಭೋಜನ ವಚನ ಮೈಥುನ ಶಯನ ವೀಕ್ಷಣ
ಅಚಲನಾ ಚಲನ ಪ್ರಯತ್ನದಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಜನಕೆ
ಶುಚಿ ಸದನ ದಯದಿಂದ ಜೀವರ ನಿಚಯದೊಳು ತಾ ನಿಂತು ಮಾಡುವ
ಉಚಿತಾನುಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನೆಂದರಿದು ಕೊಂಡಾಡು||1||

ವಿಷ್ಟರ ಶ್ರವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಿರಂತರದಿ
ಬಹು ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಮಾಡುತಿರೆ ಕಂಡು ಸಜೀವಿಯೆನುತಿಹರು
ಹೃಷ್ಟರಾಗುವರು ನೋಡಿ ಕನಿಷ್ಟರು ಎಲ್ಲರು ಸೇವೆ ಮಾಳ್ಪರು
ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕುಣಪ ಸಮವೆಂದರಿದು ಅನುಪೇಕ್ಷಿಪರು||2||

ಕ್ರೀಡೆಗೋಸುಗ ಅವರವರ ಗತಿ ನೀಡಲೋಸುಗ ದೇಹಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಆಡುವನು ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶಾದ್ಯರೊಳು ಪೊಕ್ಕು
ಮಾಡುವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹು ವಿಧ ಮೂಢ ದೈತ್ಯರೊಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ
ಕೇಡು ಲಾಭಗಳಿಲ್ಲವು ಇದರಿಂದ ಆವ ಕಾಲದಲಿ||3||

ಅಕ್ಷರ ಈಡ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಸುರಪಾಸುರ ಅಸುರರೊಳು
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತಿಹ
ಅಕ್ಷಯನು ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಸರ್ವರೊಳಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣನು ತಾನಾಗಿ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸುತಲಿಪ್ಪ||4||

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀ ಗಿರಿಜಾ ಶಚೀ ರತಿ ರೋಹಿಣೀ ಸಂಜ್ಞಾ ಶತ ಸುರೂಪಾದಿ
ಅಖಿಳ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲರಿಗೆ
ವಿಶ್ವಾಸ ತನ್ನಲಿ ಕೊಡುವ
ಅವರಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುತಿಪ್ಪನು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳರಿತು||5||

ಕೋಲು ಕುದುರೆಯ ಮಾಡಿ ಆಡುವ ಬಾಲಕರ ತೆರದಂತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರೊಳಗಿಟ್ಟು
ಲೀಲೆಗೈವನು ತನ್ನವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ
ಖುಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗಿಹ ಪ್ರಕಟನಾಗದಲೆ||6||

ಸೌಪರ್ಣಿ ವರವಹನ ನಾನಾ ರೂಪ ನಾಮದಿ ಕರೆಸುತ ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು
ಅಖಿಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆರೆಡು ಅವರ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ ಉಣಿಪ
ಪರೋಪಕಾರಿ ಪರೇಶ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಘನ||7||

ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಮೈಥುನಗಳ ಅಹರಾಹರ ಬಯಸಿ ಬಳಲುವ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಿತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳನು ಎಂತರಿವ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಅಹಿಕ ಸೌಖ್ಯವ ಮರೆದು ಮನದಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳ
ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ಕೊಂಡಾಡುತಲೆ ಮೈಮರೆದವರಿಗಲ್ಲದಲೆ||8||

ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದನ ಜ್ಞಾನವು ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆಂತು ದೊರೆವುದು
ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಖಾನುಭವ ಪರ್ವತಕೆ ಸಮ ದುಃಖವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ
ಅನ್ಯ ದೈವಗಳಿಂದ ಸುಖವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು
ಮುಕುಂದನ ಆರಾಧನೆಯ ಬಿಟ್ಟವಗೆ ಉಂಟೆ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ||9||

ರಾಜ ತನ್ನ ಅಮಾತ್ಯ ಕರುಣದಿ ನೈಜ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸುತ
ಮಾನಾಪಮಾನವ ಮಾಳ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಅಪರಾಜಿತನು ತಾನಾಗಿ
ಸರ್ವ ಪ್ರಯೋಜನವ ಮಾಡಿಸುತ ಮಾಡುವ ಫಲಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿ||10||

ವಾಸುದೇವ ಸ್ವತಂತ್ರವ ಸರೊಜಾಸನಾದಿ ಅಮರಾಸುರರಿಗೆ ಈಯಲೋಸುಗ ಅರ್ಧವ ತೆಗೆದು
ಅದರೊಳರ್ಧವ ಚತುರ್ಭಾಗಗೈಸಿ
ವಂದನು ಶತವಿಧ ದ್ವಿ ಪಂಚಾಶತಾಬ್ಜಜಗೆ
ಅಷ್ಟ ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ ಅನಿಲಗಿತ್ತ ವಾಣೀ ಭಾರತೀಗರ್ಧ||11||

ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಶತ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ
ತಾ ವಿಂಶತಿ ಉಮೇಶನೊಳಿಟ್ಟ ಇಂದ್ರನೊಳು ಐದಧಿಕ ಹತ್ತು
ರತಿಪನೊಳಗೆ ಇನಿತಿಟ್ಟ ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆ ಈರೈದು
ಜೀವ ಪ್ರತತಿಯೊಳು ದಶ ಐದಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ದೈತ್ಯರೊಳು||12||

ಕಾರುಣಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ್ವವ ಮೂರು ವಿಧಗೈಸಿ ಎರಡು ತನ್ನೊಳು
ನಾರಿಗೊಂದನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಸರ್ವರಿಗೆ ಧಾರುಣಿಪ ತನ್ನ ಅನುಗರಿಗೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಾಗುಣಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ತೆರದಿ
ತ್ರಿಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನೆ ಮಾಳ್ಪ||13||

ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಧನ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾದಿ ದೈತ್ಯರ
ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನೀವ ದಿವಿಜರ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಫಲಾನ್ಯ ಕರ್ಮವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ
ಅನುಗುಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಬಹು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರನು ಈ ತೆರದಿ ಭಕ್ತರನು ಸಂತೈಪ||14||

ನಿರುಪಮಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವವ ತದ್ಭಕ್ತರೊಳು ಮತ್ಸರಿಸುವವ
ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಭೇದಗಳ ಪೇಳುವವ
ದರ ಸುದರ್ಶನ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರವ ಧರಿಸುವರೊಳು ದ್ವೇಷಿಸುವ
ಹರಿ ಚರಿತೆಗಳ ಕೇಳದಲೆ ಲೋಗರ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವವ||15||

ಏವಮಾದೀ ದ್ವೇಷವುಳ್ಳ ಕುಜೀವರೆಲ್ಲರು ದೈತ್ಯರೆಂಬರು
ಕೋವಿದರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವ ನೋಡಿ ನಿಂದಿಪರು
ದೇವ ದೇವನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ಜೀವ ಪರ್ಯಂತರದಿ ತುಚ್ಚರ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಉಪಜೀವಿಸುವರು ಅಜ್ಞಾನಕೆ ಒಳಗಾಗಿ||16||

ಕಾಮ ಲೋಭ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಹಿಂಸಾಮಯ ಅನೃತ ಕಪಟ
ತ್ರಿಧಾಮನ ಅವತಾರಗಳ ಭೇದಾಪೂರ್ಣ ಸುಖಬದ್ಧ
ಆಮಿಷ ಅನಿವೇದಿತ ಅಭೋಜ್ಯದಿ ತಾಮಸ ಅನ್ನವನು ಉಂಬ ತಾಮಸ
ಶ್ರೀ ಮದಾಂಧರ ಸಂಗದಿಂದಲಿ ತಮವೆ ವರ್ಧಿಪುದು||17||

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ವಿನಯ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನ
ದಾನ ಶಮ ದಮ ಯಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸ ಭೂತದಯ
ಧ್ಯಾನ ಭಗವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಮೌನ ಜಪ ತಪ ವ್ರತ
ಸುತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನ ಸಜ್ಜನರ ಗುಣವು||18||

ಲೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವನು ಪ್ರವೇಶಗೈಸಿದ ಕಾರಣದಿ
ಗುಣ ದೋಷಗಳು ತೋರುವವು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ಜೀವರೊಳು
ಶ್ವಾಸ ಭೋಜನ ಪಾನ ಶಯನ ವಿಲಾಸ ಮೈಥುನ ಗಮನ ಹರುಷ
ಕ್ಲೇಷ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಜಾಗ್ರತಿಯು ಅಹವು ಚೇತನಕೆ||19||

ಅರ್ಧ ತನ್ನೊಳಗಿರಿಸಿ ಉಳಿದೊಂದರ್ಧವ ವಿಭಾಗಗೈಸಿ
ವೃಜಿನ ಅರ್ದನನು ಪೂರ್ವದಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಸ್ವರ್ಧುನೀಪಿತ ಕೊಡುವ ಅವರ ಸುಖ ವೃದ್ಧಿ ಗೋಸುಗ
ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅವರೊಳಿದ್ದು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು||20||

ಹಲಧರಾನುಜ ಮಾಳ್ಪ ಕೃತ್ಯವ ತಿಳಿಯದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ
ಎನ್ನುಳಿದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಪಾತ್ರರಿಲ್ಲವೆಂಬುವಗೆ
ಫಲಗಳ ದ್ವಯಕೊಡುವ ದೈತ್ಯರ ಕಲುಷ ಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವ ಸೆಳೆದು
ತನೂಳಗಿಟ್ಟು ಕ್ರಮದಿಂ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ||21||

ತೋಯಜಾಪ್ತನ ಕಿರಣ ವೃಕ್ಷ ಛಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಸುವಂತೆ
ಕಮಲದಳಾಯತಾಕ್ಷನು ಸರ್ವರೊಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಕಾರಣದಿ
ಹೇಯ ಸದ್ಗುಣ ಕರ್ಮ ತೋರ್ಪವು ನ್ಯಾಯ ಕೋವಿದರಿಗೆ
ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಯರಸ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮನು ಎಂದು ಪೇಳುವರು||22||

ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಪ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಸುಲೀಲೆಗೈವುತ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳರ್ಪಿಸಲು ಪತಿಗೆ
ಪಾಲಗಡಲೊಳು ಬಿದ್ದ ಜಲ ಕೀಲಾಲವು ಎನಿಪುದೆ
ಜೀವಕೃತ ಕರ್ಮಾಳಿ ತದ್ವತು ಶುಭವೆನಿಪವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||23||

ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ಬಲ ಪೂರ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಳ್ಪವು ತ್ರಿಗುಣ ಕಾರ್ಯ
ಕೃಶಾನುವಿನ ಕೃಮಿಕವಿದು ಭಕ್ಷಿಪದುಂಟೆ ಲೋಕದೊಳು
ಈ ನಳಿನಜಾಂಡವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶಾನ ಮುಖ್ಯ ಸುರಾಸುರರ
ಕಾಲಾನಳನವೊಳ್ ನುಂಗುವಗೆ ಈ ಪಾಪಗಳ ಭಯವೆ||24||

ಮೋದ ಶಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷವೆಂದು
ಋಗಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪೇಳುವವು ಆನಂದಮಯ ಹರಿಗೆ
ಮೋದ ವೈಷಿಕ ಸುಖ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮೋದ ಪಾರತ್ರಿಕ ಸುಖಪ್ರದನು
ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದನು ಎನಿಸಿದನು||25||

ಎಂದಿಗಾದರು ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗಿಪ್ಪ
ಅಖಿಳ ಜಲದಿಂ ಸಿಂಧು ವೃದ್ಧಿಯನು ಐದುವದೆ ಬಾರದಿರೆ ಬರಿದಹುದೆ
ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದಿಹ ಸ್ವಾನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಭಾವಗೆ
ಬಂದು ಮಾಡುವದೇನು ಕರ್ಮಾಕರ್ಮ ಜನ್ಯ ಫಲ||26||

ದೇಹ ವೃಕ್ಷದೊಳು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಹವು ಎಂದಿಗು ಬಿಡದೆ ಪರಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲಿ
ಕರ್ಮಜ ಫಲಗಳುಂಬ ಜೀವ ಖಗ
ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ತಾ ಸಾರಭೋಕ್ತನು ದ್ರೋಹಿಸುವ ಕಲ್ಯಾದಿ ದೈತ್ಯ ಸಮೂಹಕೆ
ಈವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಪವ ಲೇಶವೆಲ್ಲರಿಗೆ||27||

ದ್ಯುಮಣಿ ಕಿರಣವ ಕಂಡ ಮಾತ್ರದಿ ತಿಮಿರವು ಓಡುವ ತೆರದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಘ ನಾಶವು ಐದುವದು
ಕಮಲ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸುಮನಸರೊಳು ಇಹ ಪಾಪ ರಾಶಿಯ
ಅಮರಮುಖನಂದದಲಿ ಭಸ್ಮವ ಮಾಳ್ಪ ಹರಿ ತಾನು||28||

ಚತುರ ಶತ ಭಾಗದಿ ದಶಾಂಶದೊಳು ಇತರ ಜೀವರಿಗೀವ
ಲೇಶವ ದಿತಿಜ ದೇವಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದುಃಖ ಸುಖ
ಮತಿವಿಹೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯ ಸುಖ ಮೃತಿ ದುಃಖ
ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು ಪಿಪೀಲಮಶಕಾದಿಗಳಿಗೀವ ಹರಿ||29||

ನಿತ್ಯ ನನಿರಯಾಂಧಾಖ್ಯ ಕೂಪದಿ ಭೃತ್ಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ
ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ವರ್ಜಿತ ಲೋಕವೈದುವ ಕಲಿಯು ದ್ವೇಷದಲಿ
ಸತ್ಯ ಲೋಕಾಧಿಪ ಚತುರ್ಮುಖ ತತ್ವ ದೇವಕ್ಕಳ ಸಹಿತ
ನಿಜಮುಕ್ತಿಯ ಐದುವ ಹರಿ ಪದಾಬ್ಜವ ಭಜಿಸಿ ಭಕುತಿಯಲಿ||30||

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಎರಡು ಮರೆಯದೆ ಮಧು ವಿರೋಧಿಯ ಪಾದಕರ್ಪಿಸು
ಅದಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೀವ ಪುಣ್ಯವ ಪಾಪ ದೈತ್ಯರಿಗೆ
ಸುದರ್ಶನ ಧರೆಗೆ ಈಯದಿರೆ ಬಂದೊದಗಿ ಒಯ್ವರು ಪುಣ್ಯ ದೈತ್ಯರು
ಅಧಿಪರಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷಗಳ ಫಲದಂತೆ ನಿತ್ಯದಲಿ||31||

ತಿಲಜ ಕಲ್ಮಶ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೀಪವು ತಿಳಿಯ ತೈಲವ ಗ್ರಹಿಸಿ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಪ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಿ
ಕಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಅಖಿಳ ದಾನವ ಕುಲಜರು ಅನುದಿನ ಮಾಳ್ಪ ಪುಣ್ಯಜ ಫಲವ
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಮಿಸುವನು||32||

ಇದ್ದಲೆಯು ನಿತ್ಯದಲಿ ಮೇಧ್ಯಾಮೇಧ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಂಡು
ಲೋಕದಿ ಶುದ್ಧ ಶುಚಿಯೆಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಬನು ವೇದ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳು
ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಬುಧರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕರ್ಮ
ನಿಷಿದ್ಧವಾದರು ಸರಿಯೇ ಕೈಕೊಂಡು ಉದ್ಧರಿಸುತಿಪ್ಪ||33||

ಒಡೆಯರಿದ್ದ ವನಸ್ಥ ಫಲಗಳ ಬಡಿದು ತಿಂಬುವರುಂಟೆ
ಕಂಡರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಸುಟುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂ ನೋಡಲಂಜುವರು
ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು
ಕಾರೊಡಲನ ಆಳ್ಗಳೆಂದ ಮಾತ್ರದಲಿ ಓಡುವವು ದುರಿತ||34||

ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಲಿರು ಕಾಲಕಾಲದಲಿ
ಪ್ರಾಣ ಪತಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಾನಾ ಯೋನಿಯೈದಿಸನು
ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡದಿರೆ ದಾನವರು ಸೆಳೆದೊಯ್ವರು ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿಗಳ||35||

ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಅಹಂಮತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು
ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸನು ಪಾಪಗಳನು ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಹರಿ
ಚತುರ ದಶ ಭುವನ ಅಧಿಪತಿ ಕೃತ ಕೃತ ಕೃತಜ್ಞ ನಿಯಾಮಕನುಯೆನೆ
ಮತಿಭ್ರಂಶ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಕಟ ದೋಷವಾಗಿಲ್ಲ||36||

ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯರು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಮಾರಮಣನು
ಎಂದರಿದು ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಫಲ
ಸಾರಭೋಕ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ
ಪಾಪಫಲವ ಕುಬೇರ ನಾಮಕ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ನೋಯಿಸುವ||37||

ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯರೊಳಿದ್ದು ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ಹರಿಗೆ ಕುಬೇರನೆಂಬರು
ಎಲ್ಲರೊಳು ನಿರ್ಗತ ರತಿಗೆ ನಿರತಿ
ಸೂರಿ ಗಮ್ಯಗೆ ಸೂರ್ಯನೆಂಬರು ದೂರ ಶೋಕಗೆ ಶುಕ್ಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ
ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿ ಅಕಾಯನೆನಿಸುವನು||38||

ಪೇಳಲು ವಶವಲ್ಲದ ಮಹಾ ಪಾಪಾಳಿಗಳನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಿ ನಿರ್ಮೂಲಗೈಸಲು ಬೇಕು
ಎಂಬುವಗೆ ಒಂದೇ ಹರಿನಾಮ
ನಾಲಿಗೆಯೊಳುಳ್ಳವಗೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಕೃಷ್ಣನು ಕೈವಿಡಿದು
ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಿಟ್ಟು ಅನುದಿನದಿ ಆನಂದ ಪಡಿಸುವನು||39||

ರೋಗಿ ಔಷಧ ಪಥ್ಯದಿಂದ ನಿರೋಗಿಯೆನಿಸುವ ತೆರದಿ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸುಶ್ರವಣಗೈದು ಭವಾಖ್ಯ ರೋಗವನು ನೀಗಿ
ಶಬ್ಧಾದಿ ಅಖಿಳ ವಿಷಯ ನಿಯೋಗಿಸು ದಶ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನಿಲನೊಳು
ಶ್ರೀ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪ್ರೀತನಾಗುವನು||40||
harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve/
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrInivAsana caritegaLa paramAnurAgadi besegoLalu
muni SaunakAdyarige arupidanu sUtArya dayadinda||

pacana BakShaNa gamana BOjana vacana maithuna Sayana vIkShaNa
acalanA calana prayatnadi sAdhyavE janake
Suci sadana dayadinda jIvara nicayadoLu tA nintu mADuva
ucitAnucita karmagaLanendaridu konDADu||1||

viShTara Srava dEhadoLage praviShTanAgi nirantaradi
bahu cEShTegaLa mADutire kanDu sajIviyenutiharu
hRuShTarAguvaru nODi kaniShTaru ellaru sEve mALparu
biTTa kShaNadali kuNapa samavendaridu anupEkShiparu||2||

krIDegOsuga avaravara gati nIDalOsuga dEhagaLa koTTu ADuvanu svEcceyali
brahma ISAdyaroLu pokku
mADuvanu vyApAra bahu vidha mUDha daityaroLiddu pratidina
kEDu lABagaLillavu idarinda Ava kAladali||3||

akShara IDyanu brahma vAyu tryakSha surapAsura asuraroLu
adhyakShanAgiddu ellaroLu vyApAra mADutiha
akShayanu satyAtmaka parApEkSheyillade
sarvaroLage vilakShaNanu tAnAgi lOkava rakShisutalippa||4||

SrI sarasvati BAratI girijA SacI rati rOhiNI sanj~jA Sata surUpAdi
aKiLa strIyaroLu strI rUpa vAsavAgiddellarige
viSvAsa tannali koDuva
avaraBilAShegaLa pUraisutippanu yOgyategaLaritu||5||

kOlu kudureya mADi ADuva bAlakara teradaMte
lakShmI lOla svAtantrya guNava brahmAdyaroLagiTTu
lIlegaivanu tannavarige anukUlanAgiddu ella kAladi
Kullarige pratikUlanAgiha prakaTanAgadale||6||

sauparNi varavahana nAnA rUpa nAmadi karesuta avara samIpadalliddu
aKiLa vyApAragaLa mADuvanu
pApa puNyagaLereDu avara svarUpagaLa anusarisi uNipa
parOpakAri parESa pUrNAnanda j~jAna Gana||7||

AhAra nidrA maithunagaLa aharAhara bayasi baLaluva
lakShmI mahitana mahA mahimegaLanu entariva nityadali
ahika sauKyava maredu manadali grahisi SAstrArthagaLa
paramOtsAhadi konDADutale maimaredavarigalladale||8||

baMdhamOkSha pradana j~jAnavu mandamatigaLigentu dorevudu
bindu mAtra suKAnuBava parvatake sama duHKavendu tiLiyade
anya daivagaLinda suKava apEkShisuvaru
mukundana ArAdhaneya biTTavage unTe mukti suKa||9||

rAja tanna amAtya karuNadi naija janarige koTTu kArya niyOjisuta
mAnApamAnava mALpa teradante
SrI janArdhana sarvaroLage aparAjitanu tAnAgi
sarva prayOjanava mADisuta mADuva Palake gurimADi||10||

vAsudEva svatantrava sarojAsanAdi amarAsurarige IyalOsuga ardhava tegedu
adaroLardhava caturBAgagaisi
vandanu Satavidha dvi pancASatAbjajage
aShTa catvAriMSad anilagitta vANI BAratIgardha||11||

dvitIya pAdava tegedukonDu ada Sata viBAgava mADi
tA viMSati umESanoLiTTa indranoLu aidadhika hattu
ratipanoLage initiTTa aKiLa dEvategaLoLage Iraidu
jIva pratatiyoLu daSa aidadhika nAlvattu daityaroLu||12||

kAruNika svAtantryatvava mUru vidhagaisi eraDu tannoLu
nArigondanu koTTa svAtantryava sarvarige dhAruNipa tanna anugarige
vyApAra koTTu guNAguNagaLa vicAra mADuva teradi
triguNa vyaktiyane mALpa||13||

puNya karmake sahAyavAguva dhanyarige kalyAdi daityara
puNya PalagaLanIva divijara pApa karma PalAnya karmava mALparige
anuguNya janarige koDuva
bahu kAruNya sAgaranu I teradi Baktaranu saMtaipa||14||

nirupamage sariyunTendu uccarisuvava tadBaktaroLu matsarisuvava
guNaguNigaLige BEdagaLa pELuvava
dara sudarSana Urdhva punDrava dharisuvaroLu dvEShisuva
hari caritegaLa kELadale lOgara vArte kELuvava||15||

EvamAdI dvEShavuLLa kujIvarellaru daityareMbaru
kOvidara vij~jAna karmava nODi niMdiparu
dEva dEvana biTTu yAvatjIva paryaMtaradi tuccara sEveyinda
upajIvisuvaru aj~jAnake oLagAgi||16||

kAma lOBa krOdha mada hiMsAmaya anRuta kapaTa
tridhAmana avatAragaLa BEdApUrNa suKabaddha
AmiSha anivEdita aBOjyadi tAmasa annavanu uMba tAmasa
SrI madAMdhara saMgadiMdali tamave vardhipudu||17||

j~jAna Bakti virakti vinaya purANa SravaNa SAstra cintana
dAna Sama dama yaj~ja satya ahiMsa BUtadaya
dhyAna BagavannAma kIrtana mauna japa tapa vrata
sutIrtha snAna mantra stOtra vandana sajjanara guNavu||18||

lESa svAtaMtrya guNavanu pravESagaisida kAraNadi
guNa dOShagaLu tOruvavu satyAsatya jIvaroLu
SvAsa BOjana pAna Sayana vilAsa maithuna gamana haruSha
klESha svapna suShupti jAgratiyu ahavu cEtanake||19||

ardha tannoLagirisi uLidondardhava viBAgagaisi
vRujina ardananu pUrvadali svAtantryava koTTante
svardhunIpita koDuva avara suKa vRuddhi gOsuga
brahma vAyu kapardi modalAda avaroLiddu avara yOgyateyanaritu||20||

haladharAnuja mALpa kRutyava tiLiyade ahankAradinda
ennuLidu vidhi niShEdha pAtrarillaveMbuvage
PalagaLa dvayakoDuva daityara kaluSha karmava biTTu puNyava seLedu
tanULagiTTu kramadiM koDuva Baktarige||21||

tOyajAptana kiraNa vRukSha CAya vyaktisuvante
kamaladaLAyatAkShanu sarvaroLu vyApisida kAraNadi
hEya sadguNa karma tOrpavu nyAya kOvidarige
niraMtara SrIyarasa sarvOttamOttamanu endu pELuvaru||22||

mUla kAraNa prakRutiyenipa mahAlakumi ellaroLagiddu sulIlegaivuta
puNya pApagaLarpisalu patige
pAlagaDaloLu bidda jala kIlAlavu enipude
jIvakRuta karmALi tadvatu SuBavenipavu ella kAladali||23||

j~jAna suKa bala pUrNa viShNuvige Enu mALpavu triguNa kArya
kRuSAnuvina kRumikavidu BakShipadunTe lOkadoLu
I naLinajAnDavanu brahma ISAna muKya surAsurara
kAlAnaLanavoL nunguvage I pApagaLa Bayave||24||

mOda Sira dakShiNa supakSha pramOda uttara pakShavendu
RugAdi SrutigaLu pELuvavu AnaMdamaya harige
mOda vaiShika suKa viSiShTa pramOda pAratrika suKapradanu
Ada kAraNadinda mOda pramOdanu enisidanu||25||

eMdigAdaru vRuShTiyinda vasundhareyoLagippa
aKiLa jaladiM sindhu vRuddhiyanu aiduvade bAradire baridahude
kundu korategaLilladiha svAnaMda saMpUrNa svaBAvage
bandu mADuvadEnu karmAkarma janya Pala||26||

dEha vRukShadoLu eraDu pakShigaLihavu endigu biDade parama snEhadindali
karmaja PalagaLuMba jIva Kaga
SrI hariyu tA sAraBOktanu drOhisuva kalyAdi daitya samUhake
Iva viSiShTa pApava lESavellarige||27||

dyumaNi kiraNava kanDa mAtradi timiravu ODuva teradi
lakShmI ramaNa nODida mAtradinda aGa nASavu aiduvadu
kamala saMBava muKya ellA sumanasaroLu iha pApa rASiya
amaramuKanandadali Basmava mALpa hari tAnu||28||

catura Sata BAgadi daSAMSadoLu itara jIvarigIva
lESava ditija dEvakkaLige koDuva viSiShTa duHKa suKa
mativihIna prANigaLige Ahutiya suKa mRuti duHKa
avara yOgyateyanaritu pipIlamaSakAdigaLigIva hari||29||

nitya nanirayAndhAKya kUpadi BRutyarindoDagUDi
punarAvRutti varjita lOkavaiduva kaliyu dvEShadali
satya lOkAdhipa caturmuKa tatva dEvakkaLa sahita
nijamuktiya aiduva hari padAbjava Bajisi Bakutiyali||30||

vidhi niShEdhagaLu eraDu mareyade madhu virOdhiya pAdakarpisu
aditi makkaLigIva puNyava pApa daityarige
sudarSana dharege Iyadire bandodagi oyvaru puNya daityaru
adhiparillada vRukShagaLa Paladante nityadali||31||

tilaja kalmaSa tyajisi dIpavu tiLiya tailava grahisi
mandiradoLage vyApisippa kattale Bangisuva teradi
kali modalugonDa aKiLa dAnava kulajaru anudina mALpa puNyaja Palava
brahmAdyarige koTTu allallE ramisuvanu||32||

iddaleyu nityadali mEdhyAmEdhya vastugaLunDu
lOkadi Suddha Suciyendenisi koMbanu vEda smRutigaLoLu
buddhipUrvakavAgi vibudharu Sraddheyinda arpisida karma
niShiddhavAdaru sariyE kaikonDu uddharisutippa||33||

oDeyaridda vanastha PalagaLa baDidu tiMbuvarunTe
kaMDare hoDedu bisuTuvareMba BayadiM nODalanjuvaru
biDade mADuva karmagaLa mane maDadi makkaLu bandhugaLu
kAroDalana ALgaLeMda mAtradali ODuvavu durita||34||

j~jAna karma indriyagaLinda EnEnu mADuva karmagaLa
lakShmI nivAsanige arpisutaliru kAlakAladali
prANa pati kaikonDu nAnA yOniyaidisanu
omme koDadire dAnavaru seLedoyvaru ellA puNya rASigaLa||35||

Sruti smRuti arthava tiLidu ahaMmati viSiShTanu karma mADalu
pratigrahisanu pApagaLanu koDutippa nitya hari
catura daSa Buvana adhipati kRuta kRuta kRutaj~ja niyAmakanuyene
matiBraMSa pramAda sankaTa dOShavAgilla||36||

vArijAsana muKyaru Aj~jAdhArakaru sarva svatantra ramAramaNanu
endaridu iShTAniShTa karmaPala
sAraBOktanige arpisalu svIkAra mADuva
pApaPalava kubEra nAmaka daityarige koTTu avara nOyisuva||37||

krUra daityaroLiddu tAnE prErisuva kAraNadi harige kubEraneMbaru
ellaroLu nirgata ratige nirati
sUri gamyage sUryaneMbaru dUra SOkage Sukla linga SarIra
illada kAraNadi akAyanenisuvanu||38||

pELalu vaSavallada mahA pApALigaLanu oMdE kShaNadi nirmUlagaisalu bEku
eMbuvage ondE harinAma
nAligeyoLuLLavage parama kRupALu kRuShNanu kaiviDidu
tanna AlayadoLiTTu anudinadi Ananda paDisuvanu||39||

rOgi auShadha pathyadinda nirOgiyenisuva teradi
SrImadBAgavata suSravaNagaidu BavAKya rOgavanu nIgi
SabdhAdi aKiLa viShaya niyOgisu daSa indriya anilanoLu
SrI guru jagannAtha viThala prItanAguvanu||40||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Swagathaswantrya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಸ್ವಗತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವ ಹರಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು
ಭೃಗು ಮುನಿಪ ಪೇಳಿದನು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕ್ಷಿತಿಪನಿಗೆ||

ಪರಮ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಯಾ ತರುಣಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಪ್ರಾಣರೀರ್ವರು ಸಚಿವರು ಎನಿಸುವರು
ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪ್ರಿಯರು ಉರಗ ಭೂಷಣ ಅಹಂಕೃತಿತ್ರಯ
ಕರೆಸುವ ಅಮರೇಂದ್ರ ಅರ್ಕ ಮುಖರು ಇಂದ್ರಿಯಪರು ಎನಿಸುವರು||1||

ಈ ದಿವೌಕಸರ ಅಂತೆ ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯರು ಸರ್ವ ದೇಹದಿ ತೋದಕರು ತಾವಾಗಿ
ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವರು
ವೇಧನಾಂದದಿ ಕಲಿಯು ಅಹಂಕಾರಾಧಿಪ ಅಧಮ ಮಧುಕುಕೈಟಭ
ಕ್ರೋಧಿಶಂಭರ ಮುಖರು ಮನಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವರು||2||

ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಧಿ ನಿತ್ಯದಿ ಏವಮಾದಿ ನಾಮದಿಂದಲಿ
ಯಾವದಿಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವರು
ಸೇವಕರ ಸೇವ ಅನುಗುಣ ಫಲವೀವ ನ್ರುಪನಂದದಲಿ
ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹರಿ||3||

ಅಗಣಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ನಾಲ್ಬಗೆ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ
ಒಂದನುತೆಗೆದು ದಶವಿಧಗೈಸಿ ಪಾದರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣನಲಿ
ಮೊಗ ಚತುಷ್ಟಯನೊಳು ಸಪಾದೈದು ಗುಣವಿರಸಿದ
ಮತ್ತೆ ದಶ ವಿಧಯುಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸದಾ ಶಿವನೊಳಿಟ್ಟ||4||

ಪಾಕಶಾಸನ ಕಾಮರೊಳು ಸಾರ್ಧೈಕವಿಟ್ಟ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯರ
ಸುದಿವೌಕಸಾದ್ಯರೊಳೊಂದು ಯಾವಜ್ಜೀವರೊಳಗೊಂದು
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕಲ್ಯಾದಿ ದೈತ್ಯಾನೀಕಕಿತ್ತನು
ಎರಡು ತ್ರಿವಿಧ ವಿವೇಕಗೈಸಿ ಇಂದಿರಗೊಂದು ಎರಡು ಆತ್ಮ ತನ್ನೊಳಗೆ||5||

ಈ ವಿಧದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರೊಳು
ರಮಾ ವಿನೋದಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ರಮಿಸುವನು
ಮೂವರೊಳಗಿದ್ದು ಅವರ ಕರ್ಮವ ತಾ ವಿಕಾರವಗೈಸದಲೆ
ಕಲ್ಪವಸಾನಕೆ ಕೊಡುವನು ಅನಾಯಾಸ ಅವರ ಗತಿಯ||6||

ಆಲಯಗಳೊಳಿಪ್ಪ ದೀಪ ಜ್ವಾಲೆ ವರ್ತಿಗಳನುಸರಿಸಿ ಜನರ ಆಲಿಗೊಪ್ಪುವ ತೆರದಿ
ಹರಿ ತಾ ತೋರ್ಪ ಸರ್ವತ್ರ
ಕಾಲ ಕಾಲದಿ ಶ್ರೀಧರಾ ದುರ್ಗಾ ಲಲನೆಯರ ಕೂಡಿ ಸುಖಮಯ ಲೀಲೆಗೈಯಲು
ತ್ರಿಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಹವು ಜೀವರಿಗೆ||7||

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂ ಮಾಳ್ಪ ಕರ್ಮ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತನಗರ್ಪಿಸಲು
ಗೋವಿಂದ ಪುಣ್ಯವ ಕೊಂಡು ಪಾಪವ ಭಸ್ಮವನೆ ಮಾಳ್ಪ
ಇಂದಿರೇಶನು ಭಕ್ತ ಜನರನು ನಿಂದಿಸುವರೊಳಗಿಪ್ಪ
ಪುಣ್ಯವ ತಂದು ತನ್ನವಗೀವ ಪಾಪಗಳ ಅವರಿಗುಣಿಸುವನು||8||

ಹೊತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರ ನಿಂದಿಸದೆ
ತನಗಿಂದ ಉತ್ತಮರ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ ಕೊಂಡಾಡದಲಿಪ್ಪ ಮರ್ತ್ಯರಿಗೆ
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೋಷಗಳಿತ್ತಪನು
ಸಂದೇಹ ಪಡಸಲ್ಲ ಅಖಿಳ ಶಾಸ್ತ್ರಮತ||9||

ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣಗಳ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದ್ಯರಿಗೆ
ಕಲಿಮುಖ ದಾನವರ ಸಂತತಿಗೆ ಅವರಧಿಕಾರವ ಅನುಸರಿಸಿ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೀವ ಬಹು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರನು
ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಗಳ ಉಣ್ಣಲರಿಯದಿರಲು ಉಣ ಕಲಿಸಿದನು ಜೀವರಿಗೆ||10||

ಸತ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲೋಸುಗದಿ
ನಾಲ್ವತ್ತು ಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಲೇಶಾಂಶವನು ಜನಕೀವ
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಮಾಣು ಜೀವಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನು ತಾ ಕೊಟ್ಟು
ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಂಡು ಉಣಿಪ ಸರ್ವದಾಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ||11||

ತಿಮಿರ ತರಣಿಗಳು ಏಕ ದೇಶದಿ ಸಮನಿಸಿಪ್ಪವೆ ಎಂದಿಗಾದರು?
ಭ್ರಮಣ ಛಳಿ ಬಿಸಲು ಅಂಜಿಕೆಗಳುಂಟೇನೋ ಪರ್ವತಕೆ?
ಅಮಿತ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವ
ಕಮಲಪತ್ರ ಸರೋವರಗಳೊಳಗಿಪ್ಪ ತೆರದಂತೆ||12||

ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ಮುಖ್ಯ ಸುರಾ ಕಲಿ ಶಂಬರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕದಂಬಕೆ
ಅನುದಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ವಿಭಾಗವನೆ ಮಾಡಿ
ಅಂಬುಧಿಯ ಜಲವನು ಮಹದ್ಘಟ ದಿಂಬನಿತು ತುಂಬುವ ತೆರದಿ
ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬರೊಳು ತಾನಿದ್ದು ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಫಲವೀವ||13||

ಇನಿತು ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದೊಳು ಭ್ರುಮು ಮುನಿಪ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನಗೆ ಅರುಪಿದದನು
ಬುಧರು ಕೇಳುವುದು ನಿತ್ಯದಿ ಮತ್ಸರವ ಬಿಟ್ಟು
ಅನುಚಿತೋಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆಯು ಸರಿಯೆ ಗಣನೆ ಮಾಡದಿರೆಂದು
ವಿದ್ವದ್ ಜನಕೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಮಾಡುವೆ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕದಿ||13||

ವೇತ ಭಯ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಧಿ ಪಿತ ಮಾತುಳಾಂತಕ ಮಧ್ವ ವಲ್ಲಭ
ಭೂತ ಭಾವನ ಅನಂತ ಭಾಸ್ಕರ ತೇಜ ಮಹಾರಾಜ
ಗೌತಮನ ಮಡದಿಯನು ಕಾಯ್ದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ
ಗುರುತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ||14||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

svagatasvAtantrya guNava hari tegedu brahmAdyarige koTTadu
BRugu munipa pELidanu indradyumna kShitipanige||

parama viShNu svatantra mAyA taruNi vakShasthaLa nivAsi
sarasijOdBava prANarIrvaru sacivaru enisuvaru
sarva karmagaLalli tatpriyaru uraga BUShaNa ahaMkRutitraya
karesuva amarEndra arka muKaru iMdriyaparu enisuvaru||1||

I divaukasara ante kali modalAda daityaru sarva dEhadi tOdakaru tAvAgi
vyApAragaLa mADuvaru
vEdhanAMdadi kaliyu ahankArAdhipa adhama madhukukaiTaBa
krOdhiSaMBara muKaru manasige svAmiyenisuvaru||2||

dEvategaLa upAdhi nityadi EvamAdi nAmadiMdali
yAvadindriyagaLali vyApAragaLa mADuvaru
sEvakara sEva anuguNa PalavIva nrupanaMdadali
tanna svaBAva svAtantrya viBAgava mADikoTTa hari||3||

agaNita svAtantryava nAlbage viBAgava mADi
oMdanutegedu daSavidhagaisi pAdare panca prANanali
moga catuShTayanoLu sapAdaidu guNavirasida
matte daSa vidhayugaLa guNavannu mADi eraDu sadA SivanoLiTTa||4||

pAkaSAsana kAmaroLu sArdhaikaviTTa daSa iMdriyara
sudivaukasAdyaroLondu yAvajjIvaroLagoMdu
nAlkUvare kalyAdi daityAnIkakittanu
eraDu trividha vivEkagaisi indiragondu eraDu Atma tannoLage||5||

I vidhadi svAtantryava dEva mAnava dAnavaroLu
ramA vinOdi viBAga mADiTTu allE ramisuvanu
mUvaroLagiddu avara karmava tA vikAravagaisadale
kalpavasAnake koDuvanu anAyAsa avara gatiya||6||

AlayagaLoLippa dIpa jvAle vartigaLanusarisi janara Aligoppuva teradi
hari tA tOrpa sarvatra
kAla kAladi SrIdharA durgA lalaneyara kUDi suKamaya lIlegaiyalu
triguNa kAryagaLihavu jIvarige||7||

indriyagaLiM mALpa karma dvandvagaLa tanagarpisalu
gOvinda puNyava konDu pApava Basmavane mALpa
indirESanu Bakta janaranu nindisuvaroLagippa
puNyava tandu tannavagIva pApagaLa avariguNisuvanu||8||

hottu oTTige pApa karma pravartakara nindisade
tanaginda uttamara guNa karmagaLa konDADadalippa martyarige
gObrAhmaNa strI hatya modalAda aKiLa dOShagaLittapanu
sandEha paDasalla aKiLa SAstramata||9||

tanna svAtantrya guNagaLa hiraNya garBAdyarige
kalimuKa dAnavara santatige avaradhikArava anusarisi
puNya pApagaLIva bahu kAruNya sAgaranu
alpaSaktigaLa uNNalariyadiralu uNa kalisidanu jIvarige||10||

satya vikrama puNya pApa samastarige koDalOsugadi
nAlvattu BAgava mADi lESAMSavanu janakIva
atyalpa paramANu jIvage sAmarthyavanu tA koTTu
sthUla padArthagaLa unDu uNipa sarvadAsarva jIvarige||11||

timira taraNigaLu Eka dESadi samanisippave endigAdaru?
BramaNa CaLi bisalu anjikegaLuMTEnO parvatake?
amita jIvaroLiddu lakShmI ramaNa vyApAragaLa mADuva
kamalapatra sarOvaragaLoLagippa teradaMte||12||

aMbujOdBava muKya surA kali SaMbarAdi samasta daitya kadaMbake
anudina puNya pApa viBAgavane mADi
aMbudhiya jalavanu mahadGaTa diMbanitu tuMbuva teradi
prati biMbaroLu tAniddu yOgyateyante PalavIva||13||

initu viShNu rahasyadoLu Brumu munipa iMdradyumnage arupidadanu
budharu kELuvudu nityadi matsarava biTTu
anucitOktigaLiddareyu sariye gaNane mADadireMdu
vidvad janake vij~jApaneya mADuve vinaya pUrvakadi||13||

vEta Baya viSvESa vidhi pita mAtuLAntaka madhva vallaBa
BUta BAvana ananta BAskara tEja mahArAja
gautamana maDadiyanu kAyda anAtha rakShaka
gurutama jagannAtha viThala tanna naMbida Bakutaranu poreva||14||

 

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Dhatthasvathanthriya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ|
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಕಾರುಣಿಕ ಹರಿ ತನ್ನೊಳಿಪ್ಪ ಅಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವ ನಾನೂರು ತೆಗೆದು
ಸಪಾದ ಆರೊಂದಧಿಕ ಅರವತ್ತು ನಾರಿಗಿತ್ತ
ದ್ವಿ ಷೋಡಶ ಅಧಿಕ ನೂರು ಪಾದತ್ರಯವ ತನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ
ಈಪರಿ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಪದಾಹ್ವ||1||

ಸತ್ಯ ಲೋಕಾಧಿಪನೊಳಗೆ ಐವತ್ತೆರೆಡು ಪವಮಾನನೊಳು ನಾಲ್ವತ್ತು ಮೇಲೆಂಟು
ಅಧಿಕ ಶಿವನೊಳಗಿಟ್ಟನಿಪ್ಪತ್ತು ಚಿತ್ತಜ ಇಂದ್ರರೊಳು ಐದಧಿಕ ದಶ
ತತ್ವಮಾನಿಗಳು ಎನಿಪ ಸುರರೊಳು ಹತ್ತು
ಈರೈದು ಅಖಿಳ ಜೀವರೊಳಿಟ್ಟ ನಿರವದ್ಯ||2||

ಕಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಅಖಿಳ ದಾನವರೊಳಗೆ ನಾಲ್ವತ್ತೈದು
ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಮರೆಯದೆ ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಆಳಾನೆಂದು
ಸರ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಸಂತೈಸುತಿಪ್ಪನು ಗೆಳೆಯನಂದದಲಿ||3||

ಅವನಿಪ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮವ ಸ್ವವಶ ಮಾತ್ಯರಿಗಿತ್ತು
ತಾ ಮತ್ತವರ ಮುಖದಲಿ ರಾಜ ಕಾರ್ಯಾವ ಮಾಡಿಸುವ ತೆರದಿ
ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ತನ್ನ ಕಳೆಗಳ ದಿವಿಜ ದಾನವ ಮಾನವರೊಳಿಟ್ಟು
ಅವಿರತ ಗುಣತ್ರಯಜ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||4||

ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಈ ತೆರದಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ದೇವದಾನವ ಮಾನವರೊಳಿಟ್ಟು
ಅವರ ಫಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನೆ ಮಾಡಿ
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಸನ್ನುತ ಸುಕರ್ಮ ಫಲತೆಗೆದು
ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸುಖಪಡಿಸುವನು ಸುಭುಜಾಹ್ವ||5||

ಮಾಣಿಕವ ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯೊಳು ಅಜಿವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುರುಷನ
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ತೆರದಿ ದೈತ್ಯರು ನಿತ್ಯದಲಿ ಮಾಳ್ಪ
ದಾನ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಫಲ ಪವಮಾನ ಪಿತನು ಅಪಹರಿಸಿ
ಅಸಮೀಚೀನ ಸುಖಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಸುರರ ಮತ್ತರನು ಮಾಳ್ಪ||6||

ಏಣ ಲಾಂಛನನ ಅಮಲ ಕಿರಣ ಕ್ರಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಯನು ಐದಿ
ಲೋಗರ ಕಾಣಗೊಡದಿಹ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಂತೆ
ವೈನತೇಯಾಂಗಸನ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ವರ್ಧಿಸಿ ಸುಖವೇ ಕೊಡುತಿಹರು||7||

ಜನಪನ ಅರಿಕೆಯ ಚೋರ ಪೊಳಲೊಳು ಧನವ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಈಯಲು
ಅವನ ಅವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪೊರೆವ ಕೊಡದಿರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ತೆರದಿ
ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನಲು
ಕೈಕೊಂಡು ತನ್ನರಮನೆಯೊಳಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವ ಮಾಧವಾನತರ||8||

ಅನ್ನದ ಅನ್ನಾದ ಅನ್ನ ನಾಮಕ ಮುನ್ನ ಪೇಳ್ದ ಪ್ರಕಾರ
ಜೀವರೊಳು ಅನ್ನ ರೂಪ ಪ್ರವೇಶಗೈದು ಅವರವರ ವ್ಯಾಪಾರ
ಬನ್ನಬಡದಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಧನ್ಯರಿವರು ಅಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತ ತತ್ತದಾಹ್ವಯನು ಆಗಿ ಕರೆಸುವನು||9||

ಸಲಿಲಬಿಂದು ಪಯಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಬೀಳಲು ವಿಕಾರವನು ಐದ ಬಲ್ಲದೆ
ಜಲವು ತದ್ರೂಪವನೆ ಐದುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಕಲಿಲಮಲಾಪಹನ ಅರ್ಚಿಸುವ ಸತ್ಕುಲಜರ ಕುಕರ್ಮಗಳು
ತಾನಿಷ್ಕಲುಷ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುತಿಹರು||10||

ಮೊಗದೊಳಗೆ ಮೊಗವಿಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಗುವಿನಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ರಂಬಿಸಿ
ನೇಹದಿ ತೆಗೆದು ತನ್ನಯ ಸ್ತನಗಳು ಉಣಿಸುವ ಜನನಿಯಂದದಲಿ
ಅಗಣಿತಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಗಳ ಧೇನಿಪ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಘಟಕನು ತಾನಾಗಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಏವ ಸರ್ವತ್ರ||11||

ತೋಟಿಗನು ಭೂಮಿಯೊಳು ಬೀಜವ ನಾಟಬೇಕೆಂದೆನುತ
ಹಿತದಲಿ ಮೋಟೆಯಿಂ ನೀರೆತ್ತಿ ಸಸಿಗಳ ಸಂತೈಸುವಂತೆ
ಪಾಟುಬಡದಲೆ ಜಗದಿ ಜೀವರ ಘೋಟಕಾಸ್ಯನು ಸೃಜಿಸಿ
ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾಟಗೊಡದಲೆ ಸಲಹುತಿಪ್ಪನು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ||12||

ಭೂಮಿಯೊಳು ಜಲವಿರೆ ತೃಷಾರ್ತನು ತಾ ಮರೆದು
ಮೊಗವೆತ್ತಿ ಎಣ್ದೆಸೆವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಕಾಣದೆ ಮಿಡುಕುವಂದದಲಿ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಸರ್ವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಆಗಿರೆ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ
ಭ್ರಾಮಕರು ಭಜಿಸುವರು ಭಕುತಿಯಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ||13||

ಮುಖ್ಯ ಫಲ ವೈಕುಂಠ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯ ಫಲ ಮಹದಾದಿ ಲೋಕಾ
ಅಮುಖ್ಯ ಫಲ ವೈಷಯಿಕವು ಎಂದರಿದು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ರಕ್ಕಸ ಅರಿಯ ಭಜಿಸುತಲಿ ನಿರ್ದುಃಖನಾಗು
ನಿರಂತರದಿ ಮೊರೆ ಪೊಕ್ಕವರ ಬಿಡ ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ಭಾರತೀಶ ಪಿತ||14||

ವ್ಯಾಧಿಯಿಂ ಪೀಡಿತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಗುಡೋದಕವ ನೆರೆದು ಅದಕೆ ಔಷಧ ತೇದು
ಕುಡಿಸುವ ತಾಯಿಯ ಉಪಾದಿಯಲಿ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಾದರಾಯಣ ಭಕ್ತ ಜನಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕನಾಗಿ
ಭಾಗವತಾದಿಯಲಿ ಪೇಳಿದನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳೇ ಫಲವೆಂದು||15||

ದೂರದಲ್ಲಿಹ ಪರ್ವತ ಘನಾಕಾರ ತೋರ್ಪುದು ನೋಳ್ಪ ಜನರಿಗೆ
ಸಾರಗೈಯಲು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಿಂದ ಭಯವಿಹುದು
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಸೌಖ್ಯ ಅಸಾರತರವೆಂದು ಅರಿತು
ನಿತ್ಯ ರಮಾರಮಣನ ಆರಾಧಿಸುವರು ಅದರಿಂದ ಬಲ್ಲವರು||16||

ಕೆಸರ ಘಟಗಳ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದರು ಅದು
ಘನ ರಸವು ತುಂಬಲು ಬಹುದೇ? ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಾನೆಂಬ
ಪಶುಪ ನರನು ಏನೇನು ಮಾಳ್ಪ ಅನಶನ ದಾನ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮಗಳು
ಒಸರಿ ಪೋಪವು ಬರಿದೆ ದೇಹ ಆಯಾಸವನೆ ಕೊಟ್ಟು||17||

ಎರಡು ದೀಕ್ಷೆಗಳಿಹವು ಬಾಹ್ಯಾಂತರವು ಎನಿಪ ನಾಮದಲಿ
ಬುಧರಿಂದರಿತು ದೀಕ್ಷಿತನು ಆಗು ದೀರ್ಘ ದ್ವೇಷಗಳ ಬಿಟ್ಟು
ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ
ಜನ್ಮಾದಿ ಅರವಿ ದೂರ ಸುಖಾತ್ಮ ಸರ್ವಗನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು||18||

ಹೇಯವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲವು ಉಪಾದೇಯ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಲ್ಲ ಕಮಲದಳಾಯತ ಅಕ್ಷಗೆಯೆನಲು
ಈಸುವ ಕಾಯಿಯಂದದಿ ಮುಳಗಗೊಡದೆ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸುವ||19||
ಮಂದನಾದರು ಸರಿಯೆ ಗೋಪೀಚಂದನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರೆಗಳ ನಲಿವಿಂದ ಧರಿಸುತ
ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಸರಗಳನು ಕಂಧರದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಧರಿಸಿ
ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯ
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಕುಲದೈವವು ಎನೆ ಪೊರೆವ||20||

ಪ್ರಾಯ ಧನ ಮದದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕ ಪ್ರಭುವೆಂಬಿ
ಪೂರ್ವದಿ ತಾಯಿ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಿರಲು ಪ್ರಭುವೆಂದೇಕೆ ಕರೆಯರಲೈ?
ಕಾಯ ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗಲು ರಾಯಾ ನೀನೆಂಬುವ ಪ್ರಭುತ್ವ
ಪಲಾಯನವನೈದಿತು ಸಮೀಪದಲಿದ್ದರೆ ಅದು ತೋರು||21||

ವಾಸುದೇವ ಏಕ ಪ್ರಕಾರದಿ ಈಶನೆನಿಸುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಶಚಿ ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು
ಈ ಸುಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಹಮುಪಾಸನೆಯಗೈವ ನರ
ದೇಹಜ ದೈಶಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರಲು ಅವನು ಏಕೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ||22||

ಆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಲಿ ತ್ರಿಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಾತ್ವ ನಿಯಾಮಕಾತ್ವ
ಸ್ಥಾಪಕಾತ್ವ ವಶಾತ್ವ ಈಶಾತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲ
ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪವು ಎನಿಪವು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಪೋಪವಲ್ಲವು
ಜೀವರಿಗೆ ದಾಸಾತ್ವದುಪಾದಿ||23||

ನಿತ್ಯನೂತನ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸುಹೃತ್ತಮ ಪ್ರಣವಸ್ಥ
ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣ ವಾಗ್ಮನಃಮಯ ಸಾಮಗಾನರತ
ದತ್ತ ಕಪಿಲ ಹಯಾಸ್ಯ ರೂಪದಿ ಪೃಥ್ ಪ್ರುತಗ್ ಜೀವರೊಳಗಿದ್ದು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನು
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮವ ಅನುಸರಿಸಿ||24||

ಶೃತಿಗಳು ಆತನ ಮಾತು ವಿಮಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆ
ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಹವು
ಇತರ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ
ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬೇಡದಿರು ಸ್ವಪ್ನದಲಿ||25||

ಭೂತಳಾಧಿಪನು ಆಜ್ಞ ಧಾರಕ ದೂತರಿಗೆ
ಸೇವಾನುಸಾರದಿ ವೇತನವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಂತೋಷಿಸುವ ತೆರದಂತೆ
ಮಾತರಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯನು ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ
ಸದ್ಗುಣಂಗಳ ಗಾಧಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವ ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ||26||

ದೀಪ ದಿವದಲಿ ಕಂಡರಾದಡೆ ಲೋಪಗೈಸುವರು ಆ ಕ್ಷಣ
ಹರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೆ ನಂದ ನಾಮ ಸುನಂದವು ಎನಿಸುವವು
ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ ಸುಜನರ ಪಾಪ ಕರ್ಮವು ಪುಣ್ಯವು ಎನಿಪವು
ಪಾಪಿಗಳ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವು ಪಾಪವು ಎನಿಸುವವು||27||

ಧನವ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದ್ರಾವಣಿಕರಂದದದಿ
ಕೋವಿದರ ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಗೋಸುಗದಿ
ಮನನಗೈದು ಉಪದೇಶಿಸುತ ದುರ್ಜನರ ಕೂಡಿ ಆಡದಿರು ಸ್ವಪ್ನದಿ
ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ||28||

ಕಾರಕ ಕ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ ವಿಭ್ರಮ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ
ಬಹು ಸಂಸಾರಕೆ ಇವು ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ ದೂರ ಓಡಿಸಿ
ಭ್ರಾಮಕತ್ರಯ ಮಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ

ಸರ್ವಾರಾಧಕನ ಚಿಂತಿಸುತಲಿರು ಸರ್ವತ್ರ ಮರೆಯದಲೆ||29||

ಕರಣ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಕಾಲದಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರವ ಕೊಡದಲೆ ಸುಮ್ಮನಿಪ್ಪನು
ಜಾಗರಾವಸ್ಥೆ ಕರುಣಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ
ಬರಲು ನಾಲ್ಕವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಳನು ಏತಕೆ? ಸ್ವತಂತ್ರನು ತಾನೆಯೆಂಬುವನು||30||

ಯುಕ್ತಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತ ಮಾತುಗಳಿವು
ವಿಚಾರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಗಿವು ಸೋಪಾನವು ಎನಿಪವು ಪ್ರತಿಪ್ರತಿ ಪದವು
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖ
ಪ್ರವಿವಿರಕ್ತನ ಮಾಡುವನು ಭವಭಯದಿಂದ ಬಹು ರೂಪ||31||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸುಗುಣ ಮಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣಮಾತ ವಯುನಾಖ್ಯ ಸೂತ್ರದಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಮಾಲಿಕೆಯ
ವಾಗ್ಮಯಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಕ್ ವಿಷಯವುಹುದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ತೋರ್ಪುದು
ಮಾಣಿಕವ ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತೆರದಂತೆ||32||

ಶ್ರೀವಿಧಿ ಈರ ವಿಪಾಹಿಪ ಈಶ ಶಚೀ ವರಾತ್ಮಭವ ಅರ್ಕ ಶಶಿ
ದಿಗ್ದೇವ ಋಷಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಗಣ ಸೇವಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಲವಂಬಿಗಳು ಆದ ಭಕ್ತರ ಕಾವ
ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃತ್ಕುಮುದ ಚಂದ್ರ||33||

ಆದರಿಶ ಅಗತಾಕ್ಷ ಭಾಷಾ ಭೇದದಿಂದಲಿ ಕರೆಯಲು ಅದನು
ನಿಷೇಧಗೈದು ಅವಲೋಕಿಸದೆ ಬಿಡುವರೆ ವಿವೇಕಿಗಳು
ಮಾಧವನ ಗುಣ ಪೇಳ್ವ ಪ್ರಾಕೃತವು ಆದರೆಯು ಸರಿ
ಕೇಳಿ ಪರಮ ಆಹ್ಲಾದಬಡದಿಪ್ಪರೆ? ನಿರಂತರ ಬಲ್ಲ ಕೋವಿದರು||34||

ಭಾಸ್ಕರನ ಮಂಡಲವ ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮೋದಿಸದೆ
ದ್ವೇಷದಿ ತಸ್ಕರನು ನಿಂದಿಸಲು ಕುಂದಹುದೇ ದಿವಾಕರಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತವು ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಹಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಏನಹುದು?
ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರದಿ ಕೇಳ್ವರಿಗೊಲಿವನು ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಸದಾ||35||

ಪತಿತನ ಕಪಾಲದೊಳು ಭಾಗೀರಥಿಯ ಜಲವಿರೆ ಪೇಯವು ಎನಿಪುದೆ?
ಇತರ ಕವಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕುಕಾವ್ಯ ಅಶ್ರಾವ್ಯ ಬುಧರಿಂದ
ಕೃತಿ ಪತಿಕಥಾನ್ವಿತವು ಎನಿಪ ಪ್ರಾಕೃತವೆ ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಎನಿಸಿ
ಸದ್ಗತಿಯನೀವುದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿ ಪೇಳ್ವರಿಗೆ||36||

ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಯುಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದಿ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ
ಸಂತತ ಸಾಧುಗಳ ಸಹವಾಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಮೋದ ತೀರ್ಥ ಆರ್ಯರ ಮತಾನುಗರು ಆದವರ ಕರುಣದಲಿ ಪೇಳ್ದೆ
ರಮಾಧವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತಿಳಿಸಿದದರೊಳಗೆ||37||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve|
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

kAruNika hari tannoLippa apAra svAtantrya guNava nAnUru tegedu
sapAda Arondadhika aravattu nArigitta
dvi ShODaSa adhika nUru pAdatrayava tanna SarIradoLage
Ipari viBAgava mADi tripadAhva||1||

satya lOkAdhipanoLage aivattereDu pavamAnanoLu nAlvattu mEleMTu
adhika SivanoLagiTTanippattu cittaja indraroLu aidadhika daSa
tatvamAnigaLu enipa suraroLu hattu
Iraidu aKiLa jIvaroLiTTa niravadya||2||

kali modalugonDa aKiLa dAnavaroLage nAlvattaidu
I pari tiLidu upAsane mADu mareyade parama Bakutiyali
iLeyoLage sancarisu lakShmI nilayana ALAnendu
sarva sthaLagaLali santaisutippanu geLeyanandadali||3||

avanipa svAmitva dharmava svavaSa mAtyarigittu
tA mattavara muKadali rAja kAryAva mADisuva teradi
kaviBirIDita tanna kaLegaLa divija dAnava mAnavaroLiTTu
avirata guNatrayaja karmava mADi mADisuva||4||

puNya pApagaLu I teradi kAruNya sAgara dEvadAnava mAnavaroLiTTu
avara Pala vyatyAsavane mADi
banna baDisuva BaktihInara sannuta sukarma Palategedu
prapannarige koTTu avara suKapaDisuvanu suBujAhva||5||

mANikava konDu angaDiyoLu ajivAna koTTu A puruShana
samAdhAna mADuva teradi daityaru nityadali mALpa
dAna yaj~jAdigaLa Pala pavamAna pitanu apaharisi
asamIcIna suKagaLa koTTu asurara mattaranu mALpa||6||

ENa lAnCanana amala kiraNa kramENa vRuddhiyanu aidi
lOgara kANagoDadiha kattaleya Bangisuva teradante
vainatEyAngasana mUrti dhyAnavuLLa mahAtmarige
suj~jAna BaktyAdigaLu vardhisi suKavE koDutiharu||7||

janapana arikeya cOra poLaloLu dhanava kaddoyda Iyalu
avana avaguNagaLu eNisade poreva koDadire SikShisuva teradi
anucitOcita karma kRuShNArpaNavenalu
kaikonDu tannaramaneyoLiTTu Ananda baDisuva mAdhavAnatara||8||

annada annAda anna nAmaka munna pELda prakAra
jIvaroLu anna rUpa pravESagaidu avaravara vyApAra
bannabaDadale mADi mADisi dhanyarivaru ahudu endenisi
traiguNya varjita tattadAhvayanu Agi karesuvanu||9||

salilabindu payAbdhiyoLu bILalu vikAravanu aida ballade
jalavu tadrUpavane aiduvudu ella kAladali
kalilamalApahana arcisuva satkulajara kukarmagaLu
tAniShkaluSha karmagaLAgi puruShArthagaLa koDutiharu||10||

mogadoLage mogaviTTu muddisi maguvinaM bigidappi raMbisi
nEhadi tegedu tannaya stanagaLu uNisuva jananiyandadali
agaNitAtmanu tanna pAdAbjagaLa dhEnipa Bakta janarige
praGaTakanu tAnAgi sauKyagaLu Eva sarvatra||11||

tOTiganu BUmiyoLu bIjava nATabEkendenuta
hitadali mOTeyiM nIretti sasigaLa santaisuvante
pATubaDadale jagadi jIvara GOTakAsyanu sRujisi
yOgyate dATagoDadale salahutippanu sarva kAladali||12||

BUmiyoLu jalavire tRuShArtanu tA maredu
mogavetti eNdesevyOma manDaladoLage kANade miDukuvandadali
SrI manOrama sarvara antaryAmiyu Agire tiLiyalariyade
BrAmakaru Bajisuvaru Bakutiyali anya dEvateya||13||

muKya Pala vaikuMTha muKyAmuKya Pala mahadAdi lOkA
amuKya Pala vaiShayikavu endaridu ati Bakutiyinda
rakkasa ariya Bajisutali nirduHKanAgu
nirantaradi more pokkavara biDa BRutyavatsala BAratISa pita||14||

vyAdhiyiM pIDita SiSuvige guDOdakava neredu adake auShadha tEdu
kuDisuva tAyiya upAdiyali
sarvaj~ja bAdarAyaNa Bakta janake prasAda rUpakanAgi
BAgavatAdiyali pELidanu dharmAdigaLE PalaveMdu||15||

dUradalliha parvata GanAkAra tOrpudu nOLpa janarige
sAragaiyalu sarva vyAGragaLinda Bayavihudu
GOratara saMsAra sauKya asArataravendu aritu
nitya ramAramaNana ArAdhisuvaru adarinda ballavaru||16||

kesara GaTagaLa mADi bEsige bisiloLage iTTu oNagisidaru adu
Gana rasavu tuMbalu bahudE? sarva svAtantra nAneMba
paSupa naranu EnEnu mALpa anaSana dAna snAna karmagaLu
osari pOpavu baride dEha AyAsavane koTTu||17||

eraDu dIkShegaLihavu bAhyAntaravu enipa nAmadali
budharindaritu dIkShitanu Agu dIrGa dvEShagaLa biTTu
hariyE sarvOttama kSharAkShara puruSha pUjita pAda
janmAdi aravi dUra suKAtma sarvaganu endu smarisutiru||18||

hEyavastugaLillavu upAdEya vastugaLilla
nyAyAnyAya dharmagaLilla dvESha asUye modalilla
tAyi tandegaLilla kamaladaLAyata akShageyenalu
Isuva kAyiyandadi muLagagoDade BavAbdhi dATisuva||19||

mandanAdaru sariye gOpIcandana SrI mudregaLa nalivinda dharisuta
SrI tuLasi padumAkShi saragaLanu kandharada madhyadali dharisi
mukunda SrI BUramaNa trijagadvandya
sarva svAmi mama kuladaivavu ene poreva||20||

prAya dhana madadinda janarige nAyaka praBuveMbi
pUrvadi tAyi poTTeyoLiralu praBuvendEke kareyaralai?
kAya ninnanu biTTu pOgalu rAyA nIneMbuva praButva
palAyanavanaiditu samIpadaliddare adu tOru||21||

vAsudEva Eka prakAradi ISanenisuva
brahma rudra Saci ISa modalAda amararellaru dAsarenisuvaru
I sumArgava biTTu sOhamupAsaneyagaiva nara
dEhaja daiSika klESagaLu baralu avanu Eke biDisikoLa||22||

A para brahmanali trijagadvyApakAtva niyAmakAtva
sthApakAtva vaSAtva ISAtvAdi guNagaLige lOpavilla
Eka prakAra svarUpavu enipavu sarva kAladi pOpavallavu
jIvarige dAsAtvadupAdi||23||

nityanUtana nirvikAra suhRuttama praNavastha
varNOtpatti kAraNa vAgmanaHmaya sAmagAnarata
datta kapila hayAsya rUpadi pRuth prutag jIvaroLagiddu pravartisuvanu
avaravara yOgyate karmava anusarisi||24||

SRutigaLu Atana mAtu vimalA smRutigaLu Atana SikShe
jIva pratati prakRutigaLu eraDu pratimegaLu enisikoLutihavu
itara karmagaLu ella lakShmI patige pUjegaLendu smarisuta
catura vidha puruShArthagaLa bEDadiru svapnadali||25||

BUtaLAdhipanu Aj~ja dhAraka dUtarige
sEvAnusAradi vEtanava koTTu avara santOShisuva teradante
mAtariSva priyanu parama prIti pUrvaka
sadguNangaLa gAdhakara santOSha paDisuva iha parangaLali||26||

dIpa divadali kanDarAdaDe lOpagaisuvaru A kShaNa
hari samIpadallire nanda nAma sunandavu enisuvavu
aupacArikavalla sujanara pApa karmavu puNyavu enipavu
pApigaLa satpuNya karmavu pApavu enisuvavu||27||

dhanava saMpAdisuva pradrAvaNikarandadadi
kOvidara manemanegaLali sancarisu SAstra SravaNa gOsugadi
mananagaidu upadESisuta durjanara kUDi ADadiru svapnadi
praNata kAmada koDuva sauKyagaLa iha parangaLali||28||

kAraka kriya dravya viBrama mUru vidha jIvarige
bahu saMsArake ivu kAraNavu enisuvavu ella kAladali dUra ODisi
BrAmakatraya mArige oLagAgadale
sarvArAdhakana cintisutaliru sarvatra mareyadale||29||

karaNa karmava mADidare vismaraNe kAladi mAtugaLige
uttarava koDadale summanippanu
jAgarAvasthe karuNisalu vyApAra mADuva
baralu nAlkavasthegaLu pariharisi koLanu Etake? svatantranu tAneyeMbuvanu||30||

yukti mAtugaLalla Sruti smRuti ukta mAtugaLivu
vicArisi muktigivu sOpAnavu enipavu pratiprati padavu
BaktipUrvaka paThisuvavarige vyakti koDuva svarUpa suKa
praviviraktana mADuvanu BavaBayadinda bahu rUpa||31||

SrInivAsana suguNa maNigaLa prANamAta vayunAKya sUtradi pONisida mAlikeya
vAgmayage samarpisida
j~jAnigaLa dRuk viShayavuhuda aj~jAnigaLige asahya tOrpudu
mANikava markaTana kaiyali koTTa teradante||32||

SrIvidhi Ira vipAhipa ISa SacI varAtmaBava arka SaSi
digdEva RuShi gandharva kinnara siddha sAdhya gaNa sEvita padAMbuja
tvatpAdAlavaMbigaLu Ada Baktara kAva
karuNA sAMdra lakShmI hRutkumuda chandra||33||

AdariSa agatAkSha BAShA BEdadiMdali kareyalu adanu
niShEdhagaidu avalOkisade biDuvare vivEkigaLu
mAdhavana guNa pELva prAkRutavu Adareyu sari
kELi parama AhlAdabaDadippare? nirantara balla kOvidaru||34||

BAskarana manDalava kanDu namaskarisi mOdisade
dvEShadi taskaranu nindisalu kundahudE divAkarage
saMskRutavu idalla endu kuhaka tiraskarisalu Enahudu?
Bakti puraskaradi kELvarigolivanu puShkarAkSha sadA||35||

patitana kapAladoLu BAgIrathiya jalavire pEyavu enipude?
itara kavi nirmita kukAvya aSrAvya budhariMda
kRuti patikathAnvitavu enipa prAkRutave tA saMskRutavu enisi
sadgatiyanIvudu Bakti pUrvaka kELi pELvarige||36||

SAstra sayukti granthagaLu Odi kELdavanalla
santata sAdhugaLa sahavAsa sallApagaLu modalilla
mOda tIrtha Aryara matAnugaru Adavara karuNadali pELde
ramAdhava jagannAtha viThala tiLisidadaroLage||37||