dhadhi vamana sloka · everyday · MADHWA · slokas · vaamana · vamana · vamana jayanthi

Dhadhi vamana sthothra

ಹೇಮಾದ್ರಿ-ಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧ-ಸ್ಫಟಿಕ-ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ-ನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೧ ||

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಗಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲ-ಪ್ರಖ್ಯಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿ-ಸಮಪ್ರಭಮ್ || ೨ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ-ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ-ಸುಶೀತಲಮ್ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮಚ್ಯುತಮವ್ಯಯಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವನಮಾಲಾ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ || ೪ ||

ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಪರಿವೃತಮ್-ಅಪ್ಸರೋಗಣ-ಸೇವಿತಮ್ || ೫ ||

ಸನಕಾದಿಭಿರನ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಸಮಂತತಃ |
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಭಿರ್-ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೬ ||

ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈರ್ದೇವೇಶೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನ-ತತ್ಪರೈಃ |
ತ್ರಿಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೭ ||

ದಧಿಮಿಶ್ರಾನ್ನಕವಲಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕರೇಽಪಿ ಚಿಂತಯೇದ್ವಾಮೇ ಪೀಯೂಷಮಮಲಂ ಸುಧೀಃ || ೮ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಮನ್ನಪಾನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಮಧೋಕ್ಷಜಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಚಾನ್ನಸಂಪದಮ್ || ೯ ||

ಅತಿಸುವಿಮಲಗಾತ್ರಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮನ್ನಂ
ಸುಲಲಿತದಧಿಖಂಢಂ ಪಾಣಿನಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ |
ಕಲಶಮಮೃತಪೂರ್ಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ದಧಾನಂ
ತರತಿ ಸಕಲದುಃಖಾದ್ವಾಮನಂ ಭಾವಯೇದ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ಅಕ್ಲೇಶಾದನ್ನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ || ೧೧ ||

ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮಃ ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಸತ್ಕೌಪೀನಃ ಪೀತ-ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಶ್ರೀಃ |
ಛತ್ರೀ ದಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಃ ಪಾಯಾದ್ದೇವೋ ವಾಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ || ೧೨ ||

ಅಜಿನದಂಡ-ಕಮಲು-ಮೇಖಲಾ-ರುಚಿರ-ಪಾವನ-ವಾಮನ-ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೇ ನಿಗಮವಾಕ್ಪಟವೇ ಬಟವೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಭೂಮಿಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ವಾಮನಂ ದೇವಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ-ವರಪ್ರದಮ್ || ೧೪ ||

ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಮನಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ವಾಮನಸ್ತಾರಕೋಭಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Hemadri shikarakaram Shudha spatika sannibham
Poorna chandra nibhanam Devam dwibujam, Vamanam smareth

Padmasanatham devesham Chandra mandala madhyagam,
Jwalath kalanala prakhyam Tadith koti samaprabham.

Soorya koti prathikaasam Chandra koti susheethalam,
Chandra mandala madhyastham  Vishnu mavyaya machutham

Srivathsa kousthuboraskam Divya rathna vibhooshitham,
Peethambaradaram devam, Vana maalaa vibhooshitham.

Sundaram pundarikaaksham Kireetena Virajitham,
Shodasa sthree pariyutham Samyag apsara gana sevitham.

Sanakadhibhir anaischya Sthooyamaanam samathatha
Rig yajursaama atharvana vedaayai Geeyamaanam Janardhanam

Chathurmukhadayai devesai  Stotra aaradhana thath parai.
Tryambaka Maha devo  Nrutyathe yasya sannidhou.

Dadhi misranna kavalam Rukma pathram cha dakshine,
Kare thu chinthaye dhavaamay Peeyusham amalam sudhi.

Sadhakaanaam prayaschantham anna panam anuthamam,
Brahme muhurthe Choddhaya Dhyayed deva madokshajam.
Ayur arogyam  aiswaryam Labhathe Chaa anna sampada.

Athi suvimala gathram rukmapathrastamannam
Sulalitha Dhadhi bhandam paninaa dakshinena
Kalasam amruthapoornam Vaama hasthe dadhaanam
Tharathi sakala dukhaan Vamanam Bhavadeya

Idham stotram padethyasthu pratha kaale dwijothama
Aklesad anna sidhyartham  jnana sidhyartham eva cha.

Abhra shyama shubra yajopaveethi Sath koupeena Peeta Krishnajina sri
ChHathri Dandi Pundareekayathaksha Payed devo Vamano Brahmachsai.

Ajina danda kamandalu  mekhalaa ruchira Pavana Vamana Moorthaye,
Mitha jagat preeithayaa jitharaye Nigama Vak pathaye Vatave Nama.

Sri bhoomi sahitham divyam Mukthaa hara vibhooshitham
Nammami vamanam thwam Bhukthi mukthi vara pradam

amano budhi dathaa cha dravayastho vamana smrutha
Vamana stharakobhabyaam  Vamanaaya namo nama.

2 thoughts on “Dhadhi vamana sthothra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s