hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Namasmarana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ/
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ ಮಡದಿಯೊಳು ಅಕ್ಕರದಿ ನಗುವಾಗ
ಹಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗಜ ಮೊದಲಾದ ವಾಹನಗಳು ಏರಿ ಮೆರೆವಾಗ
ಬಿಕ್ಕುವಾಗ ಆಕಳಿಸುತಲಿ ದೇವಕ್ಕಿ ತನಯನ ಸ್ಮರಿಸುತಿಹ ನರ
ಸಿಕ್ಕ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಆವ ಆವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು||1||

ಸಾರಿತು ಪ್ರವಹಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಬರದಿ ಪತ್ರಾದಿಯಲಿ
ಹರುಷಾ ಮರುಷ ವಿಸ್ಮ್ರುತಿಯಂದಲಿ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು
ಹರಿ ಹರೀ ಹರಿಯೆಂಬ ಎರಡಕ್ಷರ ನುಡಿದ ಮಾತ್ರದಲಿ
ದುರಿತಗಳು ಇರದೇ ಪೋಪವು ತೂಲ ರಾಶಿಯೊಳು ಅನಲ ಪೊಕ್ಕಂತೆ||2||

ಮಲಗುವಾಗಲಿ ಏಳುವಾಗಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡುತಲಿ
ಮನೆಯೊಳು ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡುತಲಿ ಮೈದೊಳೆವಾಗ ಮೆಲುವಾಗ
ಕಲುಷ ದೂರನ ಸಕಲ ಟಾವಿಲಿ ತಿಳಿಯೆ ತತ್ತನ್ನಾಮ ರೂಪವ ಬಳಿಯಲಿಪ್ಪನು
ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ಅವರ||3||

ಆವ ಕುಲದವನು ಆದಡೆ ಏನು ಇನ್ನಾವ ದೇಶದೊಳು ಇದ್ದಡೇನು
ಇನ್ನಾವ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಲೇನು ಇನ್ನಾವ ಕಾಲದಲಿ
ಶ್ರೀವರನ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಸಂಭಾವಿಸುತ ಪೂಜಿಸುತ ಮೋದಿಪ
ಕೋವಿದರಿಗೆ ಉಂಟೇನೋ ಭಯ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು||4||

ವಾಸುದೇವನ ಗುಣ ಸಮುದ್ರದೊಳು ಈಸಬಲ್ಲವ ಭವ ಸಮುದ್ರ
ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ದಾಟುವನು ಶೀಘ್ರದಲಿ ಜಗದೊಳಗೆ
ಬೇಸರದೆ ದುರ್ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲಿ ಬಳಲುವವ
ನಾನಾ ಕ್ಲೇಷಗಳನು ಅನುಭವಿಪ ಭಕ್ತಿ ಸುಮಾರ್ಗ ಕಾಣದಲೇ||5||

ಸ್ನಾನ ಜಪ ದೇವಾರ್ಚನೆಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾರತ ಮುಖ ಮಹೋಪಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ
ಪೇಳಿ ಕೇಳಿದರೇನು ದಿನದಿನದಿ
ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಅರ್ಪಿಸದ ಮಾನವನು||6||

ದೇವ ಗಂಗೆಯೊಳು ಉಳ್ಳವಗೆ ದುರಿತ ಅವಳಿಗಳು ಉಂಟೇ ವಿಚಾರಿಸೆ
ಪಾವುಗಳ ಭಯವುಂಟೆ ವಿಹಗಾಧಿಪನ ಮಂದಿರದಿ
ಜೀವ ಕರ್ತೃತ್ವವನು ಮರೆದು ಪರಾವರೇಶನೆ ಕರ್ತೃ ಎಂದರಿದು
ಆವ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರು ಲೆಪಿಸವು ಕರ್ಮಗಳು||7||

ಏನು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಆಣೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಅಧಮ
ಹೀನ ಕರ್ಮಕೆ ಪಾತ್ರ ನಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯೆಂಬ ಮಾನವನು ಮಧ್ಯಮನು
ದ್ವಂದ್ವಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಕರ್ತೃವೆಂದು
ಸದಾನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವರೇ ನರೋತ್ತಮರು||8||

ಈ ಉಪಾಸನೆಗೈವರು ಇಳೆಯೊಳು ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲದಲೇ ನರರಲ್ಲ
ಆವ ಬಗೆಯಿಂದಾದರು ಅವರ ಅರ್ಚನೆಯು ಹರಿಪೂಜೆ
ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎನಿಪರು ರಮಾ ವಿನೋದಗೆ
ಇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ವರಾನುಗ್ರಹವೆನಿಸುವುದು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ||9||
ತನುವೆ ನಾನೆಂಬುವೆನು ಸತಿ ಸುತ ಮನೆ ಧನಾದಿಗಳು ಎನ್ನದೆಂಬುವ
ದ್ಯುನದಿ ಮೊದಲಾದ ಉದಕಗಳೆ ಸತ್ ತೀರ್ಥವು ಎಂಬುವನು
ಅನಲ ಲೋಹಾದಿ ಪ್ರತೀಕ ಅರ್ಚನವೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ
ಸುಜನರ ಮನುಜರು ಅಹುದು ಎಂಬುವನು ಗೋಖರನೆನಿಪ ಬುಧರಿಂದ||10||

ಅನಲ ಸೋಮಾರ್ಕ ಇಂದು ತಾರ ಅವನಿ ಸುರಾಪಗ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು
ಅನಿಲ ಗಗನ ಮನಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ಎನಿಪ ಸುರರು
ವಿಪಶ್ಚಿತರ ಸನ್ಮನದಿ ಭಜಿಸದೆಯಿಪ್ಪರನ
ಪಾವನವ ಮಾಡರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದರು ಸರಿಯೇ||11||

ಕೆಂಡ ಕಾಣದೆ ಮುಟ್ಟಿದರು ಸರಿಕಂಡು ಮುಟ್ಟಲು ದಹಿಸದೆ ಇಪ್ಪುದೆ
ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಯತಾಕ್ಷನ ವಿಮಲ ಪದ ಪದ್ಮ
ಬಂಡುಣಿಗಳು ಎಂದೆನಿಪ ಭಕ್ತರ ಹಿಂಡು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಲಿ
ತನುದಿಂಡುಗೆಡಹಿದ ನರನ ಪಾವನ ಮಾಳ್ಪರು ಆ ಕ್ಷಣದಿ||12||

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು
ಕುಮಾನವರ ಕೂಡಿ ಆಡದಿರು ಲೌಕಿಕಕೆ ಮರುಳಾಗಿ
ವೈನತೇಯ ಅಂಸಗನ ಸರ್ವ ಸ್ಥಾನದಲಿ ತನ್ನಾಮ ರೂಪವ ಧೇನಿಸುತ ಸಂಚರಿಸು
ಇತರ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಿಟ್ಟು||13||

ಈ ನಳಿನಜಾಂಡದೊಳು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗಿದ್ದು ಅನವರತ
ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು ತಿಳಿಸದಲೆ
ಏನು ಕಾಣದೆ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳು ಆನೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ನರನು
ಕುಯೋನಿ ಐದುವ ಕರ್ತೃ ಹರಿ ಎಂದವನೇ ಮುಕ್ತನಹ||14||

ಕಲಿಮಲಾಪಹಳು ಎನಿಸುತಿಹ ಬಾಂಬೊಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಬದುಕುವ
ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಲ್ಲವೆ ತೀರ್ಥ ಮಹಿಮೆಯನು
ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಕರುಣಾ ಬಲದಿ ಬಲ್ಲಿದರು ಆದ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಿಲ ವಿಪ ಈಶಾದಿ ಅಮರರು ಅರಿಯರು ಅನಂತನ ಅಮಲ ಗುಣ||15||

ಶ್ರೀಲಕುಮಿ ವಲ್ಲಭನು ಹೃತ್ಕೀಲಾಲಜದೊಳಿದ್ದು ಅಖಿಳ ಚೇತನ ಜಾಲವನು ಮೋಹಿಸುವ
ತ್ರಿಗುಣದಿ ಬದ್ಧರನು ಮಾಡಿ
ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮದಿ ರತರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲೀಲೆಗಳ ತಿಳಿಸದಲೆ
ಭವಾದಿ ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದ ತೆರದಿ ತಿರುಗಿಸುತಿಹನು ಮಾನವರ||16||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗೈದು ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮವ ತೊರೆದು ನಿತ್ಯದಿ
ಸಾಧು ಕರ್ಮವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖವ ಈವ
ಐದಿಸುವ ಪಾಪಿಅಗಲ ನಿರಯವ ಖೇದ ಮೋದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ದುರ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂಧಂತಮದಿ ಮಹಾ ದುಃಖಗಳನು ಉಣಿಪ||17||

ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸಕಗೆ ಗುಣ ಸಂಸರ್ಗ ದೋಷಗಳು ಈಯದಲೆ
ಅಪವರ್ಗದಲಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸುವನು ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ
ದುರ್ಗಮನು ಎಂದೆನಿಪ ತ್ರೈವಿಧ್ಯರ್ಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ
ಸಂತತ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂ ನರಕದಲಿ ಸಂಚಾರವನೆ ಮಾಡಿಸುವ||18||

ಮೂವರೊಳಗಿದ್ದರು ಸರಿಯೆ ಸುಖ ನೋವುಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗವು
ಪಾವನಕೆ ಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪೂರ್ಣ ಸುಖವನದಿ
ಈ ವನರುಹ ಭವಾಂಡದೊಳು ಸ್ವ ಕಳೇವರ ತದಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಾವರೇಶ
ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವ||19||

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರಂತರ ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವವನು ಮರೆದು
ಏನೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಹರಿ ಒಳಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತಾನೇ ಮಾಡುವೆನೆಂದು
ಮದ್ದಾನೆಯಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು
ಪವಮಾನ ವಂದಿತ ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಗಲ ನಿನ್ನ||20||

ಹಲವು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ದೇಹವ ಬಳಲಿಸದೆ ದಿನದಿನದಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಸದನದಿ
ವಿರಾಜಿಸುವ ಹರಿ ಮೂರ್ತಿಯನೆ ಭಜಿಸು
ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರಣವ ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪ ಅಗ್ರೋದಕ
ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗಳನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪನು ವಾಸುದೇವ ಸದಾ||21||

ಧರಣಿ ನಾರಾಯಣನು ಉದಕದಿ ತುರ್ಯ ನಾಮಕ ಅಗ್ನಿಯೊಳು ಸಂಕರುಷಣ ಆಹ್ವಯ
ವಾಯುಗನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಇರುತಿಹನು ಆಕಾಶದೊಳು
ಮೂರೆರೆಡು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಭೂತಗ ಕರೆಸುವನು
ತನ್ನಾಮ ರೂಪದಿ ಪ್ರಜರ ಸಂತೈಪ||22||

ಘನಗತನು ತಾನಾಗಿ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನಾಮದಲಿ ಕರೆಸುತ
ವನದ ಗರ್ಭ ಉದಕದಿ ನೆಲೆಸಿಹ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯ
ಧ್ವನಿ ಸಿಡಿಲು ಸಂಕರುಷಣನು ಮಿಂಚಿನೊಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ವೃಷ್ಟಿಯ ಹನಿಗಳೊಳಗೆ ಅನಿರುದ್ಧನಿಪ್ಪನು ವರುಷನೆಂದೆನಿಸಿ||23||

ಗೃಹ ಕುಟುಂಬ ಧನಾದಿಗಳ ಸನ್ನಹಗಳನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ
ವಿಹಿತಾವಿಹಿತ ಧರ್ಮ ಸುಕರ್ಮಗಳ ತಿಳಿಯದಲೆ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಅಹರ ಮೈಥುನ ನಿದ್ರೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇಹರು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಹೃದ್ಗುಹ ನಿವಾಸಿಯನು ಅರಿಯದಲೆ ಭವದೊಳಗೆ ಬಳಲುವರು||24||

ಜಡಜ ಸಂಭವ ಖಗ ಫಣಿಪ ಕೆಂಜೆಡೆಯರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ರಾಜಿಸುತ ಅಡವಿಯೊಳಗಿಪ್ಪನು ಸದಾ ಗೋಜಾದ್ರಿಜನೆನಿಸಿ
ಉಡುಪನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ತಾ ಕೊಡುತ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾಹಿಗಳ
ಕಾರೊಡಲ ಕಾವನು ತತ್ತದಾಹ್ವಯನು ಆಗಿ ಜೇವರನ||25||

ಅಪರಿಮಿತ ಸನ್ಮಹಿಮ ನರಹರಿ ವಿಪಿನದೊಳು ಸಂತೈಸುವನು
ಕಾಶ್ಯಪಿಯನು ಅಳಿದವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕೇಶವನು
ಖಪತಿ ಗಗನದಿ ಜಲಗಳಲಿ ಮಹ ಶಫರನಾಮಕ
ಭಕ್ತರನು ನಿಷ್ಕಪಟದಿಂದಲಿ ಸಲಹುವನು ಕರುಣಾಳು ದಿನದಿನದಿ||26||

ಕಾರಣಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ಥೂಲ ಅವತಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಾಂಶ ಆದಿ ರೂಪಕೆ
ಸಾರ ಶುಭ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತ ಆನಂದ ಸ್ಥೂಲ ನಿಸ್ಸಾರ
ಆರು ರಸಗಳನು ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವ ಪೇಳದೆ
ಸದಾಪಾರ ಮಹಿಮನ ರೂಪ ಗುಣಗಳ ನೆನೆದು ಸುಖಿಸುತಿರು||27||

ಜಲಗತ ಉಡುಪನ ಅಮಲ ಬಿಂಬವ ಮೆಲುವೆವು ಎಂಬ ಅತಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿತ್ಯದಿ ಯತ್ನಗೈವಂತೆ
ಹಲಧರಾನುಜ ಭೋಗ್ಯ ರಸಗಳ ನೆಲೆಯನರಿಯದೆ ಪೂಜಿಸುತ
ಹಂಬಲಿಸುವರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಕುಲಜರು ಆವೆಂದು||28||

ದೇವ ಋಷಿ ಗಂಧರ್ವ ಪಿತೃ ನರ ದೇವ ಮಾನವ ದನುಜ ಗೋ ಅಜ
ಖರಾವಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ಚೇತನ ಭೋಗ್ಯ ರಸಗಳನು
ಯಾವದವಯವಗಳೊಳಗಿದ್ದು ರಮಾವರನು ಸ್ವೀಕರಿಪ
ಯಾವಜ್ಜೀವ ಗಣಕೆ ಸ್ವಯೋಗ್ಯ ರಸಗಳನು ಈವನು ಎಂದೆಂದು||29||
ಒರಟು ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ಹರಟೆಗಳ ನೀಡಾಡಿ
ಕಾಂಚನ ಪರಟಿ ಲೋಷ್ಟ ಆದಿಗಳು ಸಮವೆಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪುರುಟ ಗರ್ಭಾಂಡ ಉದರನು ಸತ್ಪುರುಷನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಉರುಟ ಕರ್ಮವ ಮಾಳ್ಪನು ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನೆವುತಿರು||30||

ಭೂತಳದಿ ಜನರುಗಳು ಮರ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸದೆ
ಘಾತಿಸುವರು ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಹೆಚ್ಚರಿಪ ತೆರದಿ
ಮಾತುಳಾಂತಕ ಜಾರ ಹೇ ನವನೀತ ಚೋರನೆನಲು
ತನ್ನ ನಿಕೇತನದೊಳಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಂತೈಸುವನು ಕರುಣಾಳು||31||

ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವಿದು ಸಂತರು ಸದಾ ಚಿತ್ತೈಸುವುದು
ನಿಷ್ಠುರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಶುನರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಇದನು ಪೇಳದಲೇ
ನಿರುತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭಗವತ್ ಚರಿತೆಗಳ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಿಗ್ಗುವ
ಪರಮ ಭಗವತ್ ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ರಹಸ್ಯ||32||

ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸದಾ ಏನು ಇತ್ತದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆoದರಿದು
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂತೋಷದಿಂ ನೆನೆವುತ್ತ ಭುಂಜಿಪುದು
ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಬತ್ತಿಸಿ ಭವಾಂಬುಧಿಯ ಚಿತ್ಸುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||33||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

makkaLADisuvAga maDadiyoLu akkaradi naguvAga
haya pallakki gaja modalAda vAhanagaLu Eri merevAga
bikkuvAga AkaLisutali dEvakki tanayana smarisutiha nara
sikka yamadUtarige Ava Avalli nODidaru||1||

sAritu pravahagaLalli divyAMbaradi patrAdiyali
haruShA maruSha vismrutiyandali Agali omme bAyi teredu
hari harI hariyeMba eraDakShara nuDida mAtradali
duritagaLu iradE pOpavu tUla rASiyoLu anala pokkante||2||

malaguvAgali ELuvAgali kuLitu mAtADutali
maneyoLu kelasagaLa mADutali maidoLevAga meluvAga
kaluSha dUrana sakala TAvili tiLiye tattannAma rUpava baLiyalippanu
ondarekShaNa biTTagalanu avara||3||

Ava kuladavanu AdaDe Enu innAva dESadoLu iddaDEnu
innAva karmava mADalEnu innAva kAladali
SrIvarana sarvatradali saMBAvisuta pUjisuta mOdipa
kOvidarige unTEnO Baya duHKAdi dOShagaLu||4||

vAsudEvana guNa samudradoLu Isaballava Bava samudra
AyAsavillade dATuvanu SIGradali jagadoLage
bEsarade durviShayagaLa aBilASheyali baLaluvava
nAnA klEShagaLanu anuBavipa Bakti sumArga kANadalE||5||

snAna japa dEvArcaneyu vyAKyAna BArata muKa mahOpapurANa kathegaLa
pELi kELidarEnu dinadinadi
j~jAna karma indriyagaLinda EnEnu mADuva karmagaLu
lakShmI nivAsana pUjeyendu arpisada mAnavanu||6||

dEva gangeyoLu uLLavage durita avaLigaLu unTE vicArise
pAvugaLa BayavunTe vihagAdhipana maMdiradi
jIva kartRutvavanu maredu parAvarESane kartRu eMdaridu
Ava karmava mADidaru lepisavu karmagaLu||7||

Enu mADuva puNya pApagaLu ANe mADuveneMba adhama
hIna karmake pAtra nA puNyakke hariyeMba mAnavanu madhyamanu
dvaMdvake SrInivAsane kartRuvendu
sadAnurAgadi nenedu suKisuvarE narOttamaru||8||

I upAsanegaivaru iLeyoLu dEvategaLu alladalE nararalla
Ava bageyindAdaru avara arcaneyu haripUje
kEvala pratimegaLu eniparu ramA vinOdage
ivara anugrahavE varAnugrahavenisuvudu mukti yOgyarige||9||

tanuve nAneMbuvenu sati suta mane dhanAdigaLu ennadeMbuva
dyunadi modalAda udakagaLe sat tIrthavu eMbuvanu
anala lOhAdi pratIka arcanave dEvara pUje
sujanara manujaru ahudu eMbuvanu gOKaranenipa budharinda||10||

anala sOmArka indu tAra avani surApaga muKya tIrthagaLu
anila gagana manADi indriyagaLigaBimAni enipa suraru
vipaScitara sanmanadi Bajisadeyipparana
pAvanava mADaru tamma pUjeya mADidaru sariyE||11||

kenDa kANade muTTidaru sarikaMDu muTTalu dahisade ippude
punDarIka daLAyatAkShana vimala pada padma
banDuNigaLu endenipa Baktara hinDu nODida mAtradali
tanudiMDugeDahida narana pAvana mALparu A kShaNadi||12||

I nimitta punaH punaH suj~jAnigaLa sahavAsa mADu
kumAnavara kUDi ADadiru laukikake maruLAgi
vainatEya aMsagana sarva sthAnadali tannAma rUpava dhEnisuta sancarisu
itara AlOcaneya biTTu||13||

I naLinajAnDadoLu sarva prANigaLoLagiddu anavarata
vij~jAnamaya vyApAragaLa mADuvanu tiLisadale
Enu kANade sakala karmagaLu Ane mADuveneMba naranu
kuyOni aiduva kartRu hari endavanE muktanaha||14||

kalimalApahaLu enisutiha bAMboLeyoLage sancarisi badukuva
jalacara prANigaLu ballave tIrtha mahimeyanu
halavu bageyali hariya karuNA baladi ballidaru Ada
brahmAnila vipa ISAdi amararu ariyaru anantana amala guNa||15||

SrIlakumi vallaBanu hRutkIlAlajadoLiddu aKiLa cEtana jAlavanu mOhisuva
triguNadi baddharanu mADi
sthUla karmadi ratara mADi svalIlegaLa tiLisadale
BavAdi kulAla cakrada teradi tirugisutihanu mAnavara||16||

vEda SAstra vicAragaidu niShEdha karmava toredu nityadi
sAdhu karmava mALparige svargAdi suKava Iva
aidisuva pApi^^agala nirayava KEda mOda manuShyarige
durvAdigaLige andhantamadi mahA duHKagaLanu uNipa||17||

nirguNa upAsakage guNa saMsarga dOShagaLu Iyadale
apavargadali suKavittu pAlisuvanu kRupAsAndra
durgamanu endenipa traividhyarge triguNAtIta
santata svarga BU narakadali sancAravane mADisuva||18||

mUvaroLagiddaru sariye suKa nOvugaLu saMbandhavAgavu
pAvanake pAvana parAtpara pUrNa suKavanadi
I vanaruha BavAnDadoLu sva kaLEvara tadAkAra mADi parAvarESa
carAcarAtmaka lOkagaLa poreva||19||

I nimitta nirantara svAdhIna kartRutvavanu maredu
EnEnu mADuvudu ella hari oLahorage nelesiddu tAnE mADuvenendu
maddAneyandadi sancarisu
pavamAna vandita ondarekShaNa biTTagala ninna||20||

halavu karmava mADi dEhava baLalisade dinadinadi hRudaya kamala sadanadi
virAjisuva hari mUrtiyane Bajisu
tiLiyade I pUjA prakaraNava Pala supuShpa agrOdaka
SrI tuLasigaLanu arpisalu oppanu vAsudEva sadA||21||

dharaNi nArAyaNanu udakadi turya nAmaka agniyoLu sankaruShaNa Ahvaya
vAyuganu pradyumna aniruddha irutihanu AkASadoLu
mUrereDu rUpava dharisi BUtaga karesuvanu
tannAma rUpadi prajara santaipa||22||

Ganagatanu tAnAgi nArAyaNanu tannAmadali karesuta
vanada garBa udakadi nelesiha vAsudEvAKya
dhvani siDilu sankaruShaNanu mincinoLu SrI pradyumna
vRuShTiya hanigaLoLage aniruddhanippanu varuShaneMdenisi||23||

gRuha kuTuMba dhanAdigaLa sannahagaLanu uLLavarAgi
vihitAvihita dharma sukarmagaLa tiLiyadale nityadali
ahara maithuna nidregoLagAgi iharu sarva prANigaLu
hRudguha nivAsiyanu ariyadale BavadoLage baLaluvaru||24||

jaDaja saMBava Kaga PaNipa kenMjeDeyarinda oDagUDi
rAjisuta aDaviyoLagippanu sadA gOjAdrijanenisi
uDupaninda aBivRuddhigaLa tA koDuta pakShi mRugAhigaLa
kAroDala kAvanu tattadAhvayanu Agi jEvarana||25||

aparimita sanmahima narahari vipinadoLu santaisuvanu
kASyapiyanu aLidava sthaLagaLali sarvatra kESavanu
Kapati gaganadi jalagaLali maha SaParanAmaka
Baktaranu niShkapaTadindali salahuvanu karuNALu dinadinadi||26||

kAraNAntaryAmi sthUla avatAra vyAptAMSa Adi rUpake
sAra SuBa pravivikta Ananda sthUla nissAra
Aru rasagaLanu arpisalparige I rahasyava pELade
sadApAra mahimana rUpa guNagaLa nenedu suKisutiru||27||

jalagata uDupana amala biMbava meluvevu eMba ati haruShadindali
jalacara prANigaLu nityadi yatnagaivante
haladharAnuja BOgya rasagaLa neleyanariyade pUjisuta
haMbalisuvaru puruShArthagaLa satkulajaru Avendu||28||

dEva RuShi gandharva pitRu nara dEva mAnava danuja gO aja
KarAvi modalAda aKiLa cEtana BOgya rasagaLanu
yAvadavayavagaLoLagiddu ramAvaranu svIkaripa
yAvajjIva gaNake svayOgya rasagaLanu Ivanu endendu||29||

oraTu buddhiya biTTu laukika haraTegaLa nIDADi
kAncana paraTi lOShTa AdigaLu samavendaridu nityadali
puruTa garBAnDa udaranu satpuruShanu endenisi
ellaroLagiddu uruTa karmava mALpanu endu aDigaDige nenevutiru||30||

BUtaLadi janarugaLu marmaka mAtugaLanADidare sahisade
GAtisuvaru ati kOpadindali heccaripa teradi
mAtuLAntaka jAra hE navanIta cOranenalu
tanna nikEtanadoLiTTu avara santaisuvanu karuNALu||31||

harikathAmRuta sAravidu santaru sadA cittaisuvudu
niShThurigaLige piSunarige ayOgyarige idanu pELadalE
niruta sadBaktiyali Bagavat caritegaLa konDADi higguva
parama Bagavat dAsarige tiLisuvudu I rahasya||32||

satya sankalpanu sadA Enu ittade puruShArthaveodaridu
atyadhika santOShadiM nenevutta Bunjipudu
nitya suKa saMpUrNa parama suhRuttama jagannAtha viThala
battisi BavAMbudhiya citsuKa vyakti koDutippa||33||

3 thoughts on “Namasmarana sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s