hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru

Karma vimochana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನು ಮಾಯಾ ಲೋಲ ಅನಂತ ಅವತಾರ ನಾಮಕ
ವ್ಯಾಳ ರೂಪ ಜಯಾ ರಮಣನ ಆವೆಶನು ಎನಿಸುವನ
ಲೀಲೆಗೈವ ಅನಂತ ಚೇತನ ಜಾಲದೊಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಲಯದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿಹ ಶಾಂತಿ ಅನಿರುದ್ಧ||1||

ಐದು ಕಾರಣ ರೂಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನಿಸುವವು
ಆರೈದು ರೂಪದಿ ರಮಿಸುತಿಪ್ಪನು ಈ ಚರಾಚರದಿ
ಭೇದ ವರ್ಜಿತ ಮೂರ್ಜಗದ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ
ಸ್ವಉದರದೊಳಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನು ಸಂತೈಪ ಸರ್ವಜ್ಞ||2||

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃಗಳೊಳು ಸ್ವಭಾರ್ಯರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ಕ್ರೀಡಿಸುತಿಪ್ಪ ತನ್ನೊಳು ತಾನೆ ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಲಿ
ಪ್ರೇರ್ಯನು ಅಲ್ಲೇ ರಮಾಬ್ಜ ಭವರು ಆರ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು
ಸ್ವವೀರ್ಯದಿಂದಲಿ ದಿವಿಜ ದಾನವ ತತಿಯ ದಿನದಿನದಿ||3||

ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆಕಾಶದೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ
ವ್ಯಾಪ್ತಾವೇಶ ಅವತಾರಾಂತರಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಶ ರಹಿತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶದನು ತಾನಾಗಿ
ಯೋಗೀಶಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ತನ್ನೊಳು ಎಲ್ಲರನಿಟ್ಟು ಸಲಹುವನು||4||

ದಾರು ಪಾಷಾಣಗತ ಪಾವಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪಂತೆ
ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಳಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತೋರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ
ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಫಲಗಳ ಉಣಿಸಿ ಸಂತೈಸುವ ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ||5||

ಊರ್ಮಿಗಳೊಳಿಪ್ಪ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಜನ್ಯ ಫಲ ಅಫಲಂಗಳ
ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉಂಡು ಉಣಿಸುತಿಪ್ಪ
ನಿರ್ಮಮ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಶ್ರಯ ಧರ್ಮವಿತು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮಗ
ದುರ್ಮತೀ ಜನರ ಒಲ್ಲನು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಶ್ರೀನಲ್ಲ||6||

ಜಲದ ವಡಬಾನಳಗಳು ಅಂಬುಧಿ ಜಲವನು ಉಂಬುವವು
ಅಬ್ದ ಮಳೆಗರೆದಿಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನೀವುದು ಅನಲನು ತಾನೇ ಭುಂಜಿಪುದು
ತಿಳಿವುದು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಗುಣ ಕೃತ ಕರ್ಮಜ
ಫಲಾಫಲಗಳು ಉಂಡು ಉಣಿಸುವನು ಸಾರವಾಗ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ||7||

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಲೋಕಿಸುತ ಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳ ಅನಲೇನು
ರವಿಯ ಉದಯಾಸ್ತಮಯ ಪರ್ಯಂತ ಜಪಗಳ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಹೃಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳೊಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ
ನಿರಸ್ತಕಾಮನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವ||8||

ಮದ್ಯ ಭಾಂಡವ ದೇವ ನದಿಯೊಳಗೆ ಅದ್ದಿ ತೊಳೆಯಲು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವು ಅಹುದೆ ಎಂದಿಗಾದರು
ಹರಿ ಪದಾಬ್ಜಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸದವಗೆ ವಿರುದ್ಧವು ಎನಿಸುವವೆಲ್ಲ
ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ದುಃಖವನೆ ಕೊಡುತಿಹವು ಅಧಮ ಜೀವರಿಗೆ||9||

ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕನ
ಸರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅನವರತ ಕೊಂಡಾಡು ಮರೆಯದಲೆ
ಸಕ್ತನಾಗದೆ ಲೋಕವಾರ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳನು ಈಡಾಡಿ
ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡುತಿರು ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯೆಂದರಿದು||10||

ಲೋಪವಾದರು ಸರಿಯೇ ಕರ್ಮಜ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳು ಎರಡು ನಿನ್ನನು ಲೇಪಿಸವು
ನಿಷ್ಕಾಮಕನು ನೀನಾಗಿ ಮಾಡುತಿರೆ
ಸೌಪರಣಿ ವರವಹನ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದಲೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಸತತ ಸುಖಸಾಂದ್ರ||11||

ಸ್ವರತ ಸುಖಮಯ ಸುಲಭ ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಷೋಕ ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತ ಚರಣ ಯುಗ
ಚಾರು ಅಂಗ ಶಾರ್ನ್ಗ ಶರಣ್ಯ ಜಿತಮನ್ಯು
ಪರಮ ಸುಂದರ ತರ ಪರಾತ್ಪರ ಶರಣ ಜನ ಸುರಧೇನು ಶಾಶ್ವತ ಕರುಣಿ
ಕಂಜದಳಾಕ್ಷಕಾಯೆನೆ ಕಂಗೊಳಿಪ ಶೀಘ್ರ||12||

ನಿರ್ಮಮನು ನೀನಾಗಿ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳು ನಿರಂತರದಿ
ಸುಧರ್ಮ ನಾಮಕಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ನಿಷ್ಕಲುಷ ನೀನಾಗು
ಭರ್ಮ ಗರ್ಭನ ಜನಕ ದಯದಲಿ ದುರ್ಮತಿಗಳನು ಕೊಡದೆ
ತನ್ನಯ ಹರ್ಮ್ಯದೊಳಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಕಾವ ಕೃಪೆಯಿಂದ||13||

ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದಿ ಶರಣ ಜನ ವರಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನು
ತನ್ನ ನಿಜ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನುಸಾರದಲಿ ಕೊಡುತಿಪ್ಪನು ಫಲಾಫಲವ
ಅಲ್ಪಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಹಿತಲ್ಪನ ಆರಾಧಿಸದಿರು ಎಂದಿಗು
ಶಿಲ್ಪಗನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಲೆಯಂದದಲಿ ಸಂತೈಪ||14||

ದೇಶ ಭೇದ ಆಕಾಶದಂದದಿ ವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವ ಭೂತ ನಿವಾಸಿಯೆನಿಸಿ
ಚರಾಚರಾತ್ಮಕನು ಎಂದು ಕರೆಸುವನು
ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಗಳೊಳಗೆ
ಅವರ ಉಪಾಸನಗಳಂದದಲಿ ಫಲವೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ್ಹ||15||

ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಗಳ ಕರ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ ಭಜಿಸೆ ಕೆಡುವವು
ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೃದಯ ಅಂಬರದಿ
ವಂಚಿಸುವ ಜನರೊಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷ
ತಾ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರಿಯ ಸುರಮುನಿಗೇಯ ಶುಭಕಾಯ||16||

ಕಾಲದ್ರವ್ಯ ಸುಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯ ಪೇಳುವರು ಅಲ್ಪರಿಗೆ
ಅವು ನಿರ್ಮೂಲ ಗೈಸುವವು ಅಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ತೈಲ ಧಾರೀಯಂತ ಅವನ ಪದ ಓಲೈಸಿ ತುತಿಸದಲೆ ನಿತ್ಯದಿ
ಬಾಲಿಷರು ಕರ್ಮಗಳೆ ತಾರಕವೆಂದು ಪೇಳುವರು||17||

ಕಮಲಸಂಭವ ಶರ್ವ ಶಕ್ರಾದಿ ಅಮರರೆಲ್ಲರು
ಇವನ ದುರತಿಕ್ರಮ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮನವಚನದಿಂ ಪ್ರಾಂತಗಾಣದಲೆ
ಶ್ರಮಿತರಾಗಿ ಪದಾಬ್ಜ ಕಲ್ಪದ್ರುಮದ ನೆಳಲ ಆಶ್ರಯಿಸಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಸಂತೈಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪರು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ||18||

ವಾರಿಚರವು ಎನಿಸುವವು ದರ್ದುರ ತಾರಕಗಳೆಂದರಿದು
ಭೇಕವನು ಏರಿ ಜಲಧಿಯ ದಾಟುವೆನೆಂಬುವನ ತೆರದಂತೆ
ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು ಸೂರಿಗಮ್ಯನ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ
ಸೌರಶೈವ ಮತಾನುಗರ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಡುತಿಹರು||19||

ಕ್ಷೋಣಿಪತಿ ಸುತನೆನಿಸಿ ಕೈದುಗ್ಗಾಣಿಗೊಡ್ಡುವ ತೆರದಿ
ಸುಮನಸ ಧೇನು ಮನೆಯೊಳಗಿರಲು ಗೋಮಯ ಬಯಸುವಂದದಲಿ
ವೇಣುಗಾನಪ್ರಿಯನ ಅಹಿಕ ಸುಖಾನುಭವ ಬೇಡದಲೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣನಾಥನ ಪಾದ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡು ಕೊಂಡಾಡು||20||

ಕ್ಷುಧೆಯ ಗೋಸುಗ ಪೋಗಿ ಕಾನನ ಬದರಿ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲಿ
ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗ ಬಿದ್ದು ಬಾಯ್ದೆರೆದವನ ತೆರದಂತೆ
ವಿಧಿಪಿತನ ಪೂಜಿಸದೆ ನಿನ್ನಯ ಉದರ ಗೋಸುಗ
ಸಾಧುಲಿಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಆರಾಧಿಸುತ ಬಳಲದಿರು ಭವದೊಳಗೆ||21||

ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತೃವೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಕರೆಸುತ ತತ್ತದಾಹ್ವಯದಿ
ಭಾನುಮಂಡಲಗ ಪ್ರದರ್ಶಕ ತಾನೆನಿಸಿ ವಶನಾಗುವನು
ಶುಕ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಹೃದಯಾಕಾಶಗತ ಚಂದ್ರ||22||

ಉದಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದರ್ಶ ಪೌರ್ಣಿಮ ಅಧಿಕ ಯಾಮವು ಶ್ರವಣ ಅಭಿಜಿತು
ಸದನವೈದಿರೆ ಮಾಳ್ಪ ತೆರದಂದದಲಿ ಹರಿಸೇವೆ
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ವಿಧಿಸುತಿರು
ನಿತ್ಯದಲಿ ತನ್ನಯ ಸದನದೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು||23||

ನಂದಿವಾಹನ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದ ದ್ವಾದಶಿ ಪೈತೃಕ ಸಂಧಿಸಿಹ ಸಮಯದಲಿ
ಶ್ರವಣವ ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸದಾ
ನಿಂದ್ಯರಿಂದಲಿ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯವ ಕಣ್ದೆರೆದು ನೋಡದಲೆ
ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಅಂತರ್ಗತನ ಸರ್ವತ್ರ ಭಜಿಸುತಿರು||24||

ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಮೇರು ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ಸತ್ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ನಿಸ್ಸೀಮ
ಪಾವನನಾಮ ದಿವಿಜೋದ್ಧಾಮ ರಘುರಾಮ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ನಿತ್ಯ ತನ್ನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳ ತುತಿಸುವರಿಗೆ
ಸುಧಾಮಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||25||

ತಂದೆ ತಾಯ್ಗಳ ಕುರುಹನರಿಯದ ಕಂದ ದೇಶಾಂತರದೊಳಗೆ ತನ್ನಂದದಲಿ
ಇಪ್ಪವರ ಜನನೀ ಜನಕರನು ಕಂಡು
ಹಿಂದೆಯೆನ್ನನು ಪಡೆದ ಅವರು ಈ ಯಂದದಲಿಪ್ಪರೋ ಅಲ
ನಾನು ಅವರ ಎಂದು ಕಾಣುವೆನೆನುತ ಹುಡುಕುವ ತೆರದಿ ಕೋವಿದರು||26||

ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಸಮೂಹದೊಳು ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳೊಳು
ನಿರ್ಜಿತನ ಗುಣ ರೂಪಗಳ ಪುಡುಕುತ ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ
ಮತಿಮತರು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದ್ರದಿ
ಶಫರಿಯಂದದಿ ಸತತ ಸಂಚರಿಸುವರು ಕಾಣುವ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ||27||

ಮತ್ಸ್ಯಕೇತನ ಜನಕ ಹರಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ನಿಜ ಶರಣ ಜನವತ್ಸಲ
ವರಾರೋಹ ವೈಕುಂಠಆಲಯ ನಿವಾಸಿ
ಚಿತ್ಸುಖಪ್ರದ ಸಲಹೆನಲು ಗೋವತ್ಸ ಧ್ವನಿಗೊದಗುವ ತೆರದಿ
ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ಬಂದೊದಗವುನು ನಿರ್ಮತ್ಸರರ ಬಳಿಗೆ||28||

ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಗ ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ದೂರಾದ್ದೂರತರ
ದುರ್ಲಭನು ಎನಿಸುವನು ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ
ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನೆನೆವವರ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಹೋರಗಕೆ ಸರ್ವಾರಿಯೆನಿಸಿ
ಸದಾ ಸುಸೌಖ್ಯವನು ಈವ ಶರಣರಿಗೆ||29||

ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಗದಾಬ್ಜಧರ ದುರತಿಕ್ರಮ ದುರಾವಾಸ
ವಿಧಿ ಶಿವ ಶಕ್ರ ಸೂರ್ಯಾದ್ಯ ಅಮರ ಪೂಜ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ನಿರ್ಲಜ್ಜ
ಶುಕ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಅಶ್ವಮೇಧಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ ಕೆಡಿಸಿ
ಅಬ್ಜಜಾಂಡವ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಪಡೆದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಹ್ವಯನು||30||

ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರೆಲ್ಲ ಹರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸುರಗಣದೊಳಗೆ
ಸರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತನು ಎನಿಸುವ ಸರ್ವರಿಂದಲಿ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ
ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳ ನೀಡಾಡಿ
ಪರಮಾಸಕ್ತನು ಆಗಿರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ವಿಷಯದಲಿ||31||

ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಭಕ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಣಿಮಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತ
ಗುಣಿ ಗುಣ ತ್ರಯ ದೂರ ವರ್ಜಿತ ಗಹನ ಸನ್ಮಹಿಮ
ಎಣಿಸ ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳ ಕುಂಭಿಣಿಜೆಯಾಣ್ಮ ಶರಣ್ಯ
ರಾಮಾರ್ಪಣವೆನಲು ಕೈಕೊಂಡ ಶಬರಿಯ ಫಲವ ಪರಮಾತ್ಮ||32||

ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲವು ಈತನ ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲ
ಲೋಕದೊಳಿಲ್ಲದಿಹ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವೈ ಅಜ್ಞಾತ ಜನರಿಲ್ಲ
ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚಿನ ಬೊಂಬೆಯಂದದಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀಭೂ ನಲ್ಲ ಇವಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಜಗಕೆಲ್ಲ||33||

ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಶಾರ್ವರೀಕರ ಅಬ್ದ ವಾಹನನನುಜ
ಯದುವಂಶಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಮ ನಿರುಪಮ ಸುನಿಸ್ಸೀಮ ಸಮಿತಸಮ
ಲಬ್ಧನಾಗುವ ತನ್ನವಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಉಣಿಸಿ ತೀವ್ರದಿ
ಕ್ಷುಬ್ಧ ಪಾವಕನಂತೆ ಬಿಡದಿಪ್ಪನು ದಯಾಸಾಂದ್ರ||34||

ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಿ ಆದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ
ದೇವಕಿ ದೇವಿ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸಿದನು ಅಜನು ನರರಂತೆ
ರೇವತೀ ರಮಣ ಅನುಜನು ಸ್ವಪದಾವಲಂಬಿಗಳನು ಸಲಹಿ
ದೈತ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಹರಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||35||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

mUla nArAyaNanu mAyA lOla ananta avatAra nAmaka
vyALa rUpa jayA ramaNana AveSanu enisuvana
lIlegaiva ananta cEtana jAladoLu pradyumna
brahmAnDa Alayada oLa horage nelesiha SAnti aniruddha||1||

aidu kAraNa rUpa ippattaidu kAryagaLu enisuvavu
Araidu rUpadi ramisutippanu I carAcaradi
BEda varjita mUrjagadjanmAdi kAraNa muktidAyaka
sva^^udaradoLiTTu ellaranu saMtaipa sarvaj~ja||2||

kArya kAraNa kartRugaLoLu svaBAryarinda oDagUDi
kapilAcArya krIDisutippa tannoLu tAne svEcceyali
prEryanu allE ramAbja Bavaru Arya rakShisi SikShisuvanu
svavIryadindali divija dAnava tatiya dinadinadi||3||

I samasta jagattinoLage AkASadoLu irutippa
vyAptAvESa avatArAntarAtmakanAgi paramAtma
nASa rahita jagattinoLage avakASadanu tAnAgi
yOgISASaya sthita tannoLu ellaraniTTu salahuvanu||4||

dAru pAShANagata pAvaka bEre bEre ippante
kAraNa kAryagaLa oLagiddu kAraNa kAryanu endenisi
tOrikoLLade ellaroLu vyApAra mADuva
yOgyategaLa anusAra PalagaLa uNisi santaisuva kRupAsAndra||5||

UrmigaLoLippa karma vikarma janya Pala aPalangaLa
nirmalAtmanu mADi mADisi unDu uNisutippa
nirmama nirAmaya nirASraya dharmavitu dharmAtma dharmaga
durmatI janara ollanu apratimalla SrInalla||6||

jalada vaDabAnaLagaLu aMbudhi jalavanu uMbuvavu
abda maLegarediLige SAntiyanIvudu analanu tAnE Bunjipudu
tiLivudu I pariyalli lakShmI nilaya guNa kRuta karmaja
PalAPalagaLu unDu uNisuvanu sAravAga sarva jIvarige||7||

pustakagaLa avalOkisuta mantra stutigaLa analEnu
raviya udayAstamaya paryanta japagaLa mADi PalavEnu
hRustha paramAtmane samasta avasthegaLoLiddu ellaroLage
nirastakAmanu mADi mADipanu endu tiLiyadava||8||

madya BAnDava dEva nadiyoLage addi toLeyalu nityadali
pariSuddhavu ahude endigAdaru
hari padAbjagaLa buddhi pUrvaka Bajisadavage viruddhavu enisuvavella
karma samRuddhigaLu duHKavane koDutihavu adhama jIvarige||9||

Bakti pUrvakavAgi muktAmukta niyAmakana
sarvOdrikta mahimegaLa anavarata konDADu mareyadale
saktanAgade lOkavArte prasaktigaLanu IDADi
SRuti smRuti ukta karmava mADutiru hariyAj~jeyendaridu||10||

lOpavAdaru sariyE karmaja pApapuNyagaLu eraDu ninnanu lEpisavu
niShkAmakanu nInAgi mADutire
sauparaNi varavahana ninna mahAparAdhagaLa eNisadale
svargApavargava koTTu salahuva satata suKasAMdra||11||

svarata suKamaya sulaBa viSvaMBara viShOka surAsurArcita caraNa yuga
cAru aMga SArnga SaraNya jitamanyu
parama suMdara tara parAtpara SaraNa jana suradhEnu SASvata karuNi
kanjadaLAkShakAyene kangoLipa SIGra||12||

nirmamanu nInAgi karma vikarmagaLu nirantaradi
sudharma nAmakage arpisuta niShkaluSha nInAgu
Barma garBana janaka dayadali durmatigaLanu koDade
tannaya harmyadoLagiTTu ella kAladi kAva kRupeyiMda||13||

kalpakalpadi SaraNa jana varakalpavRukShanu
tanna nija sankalpada anusAradali koDutippanu PalAPalava
alpasuKada apEkSheyinda ahitalpana ArAdhisadiru endigu
Silpagana kai sikka Sileyandadali santaipa||14||

dESa BEda AkASadandadi vAsudEvanu sarva BUta nivAsiyenisi
carAcarAtmakanu endu karesuvanu
dvESha snEha udAsInagaLilla I SarIragaLoLage
avara upAsanagaLandadali PalavIvanu parabrahmha||15||

sancitAgAmigaLa karma virinci janakana Bajise keDuvavu
mincinandadi poLeva puruShOttama hRudaya aMbaradi
vancisuva janarolla SrIvatsAncita susadvakSha
tA niShkincana priya suramunigEya SuBakAya||16||

kAladravya sukarma Suddhiya pELuvaru alparige
avu nirmUla gaisuvavu alla pApagaLa ella kAladali
taila dhArIyanta avana pada Olaisi tutisadale nityadi
bAliSharu karmagaLe tArakavendu pELuvaru||17||

kamalasaMBava Sarva SakrAdi amararellaru
ivana duratikrama mahimegaLa manavacanadiM prAntagANadale
SramitarAgi padAbja kalpadrumada neLala ASrayisi
lakShmI ramaNa santaisendu prArthiparu ati Bakutiyinda||18||

vAricaravu enisuvavu dardura tArakagaLendaridu
BEkavanu Eri jaladhiya dATuveneMbuvana teradante
tAratamya j~jAna SUnyaru sUrigamyana tiLiyalariyade
sauraSaiva matAnugara anusarisi keDutiharu||19||

kShONipati sutanenisi kaiduggANigoDDuva teradi
sumanasa dhEnu maneyoLagiralu gOmaya bayasuvandadali
vENugAnapriyana ahika suKAnuBava bEDadale
lakShmI prANanAthana pAda Bakutiya bEDu konDADu||20||

kShudheya gOsuga pOgi kAnana badari PalagaLa apEkSheyindali
podeyoLage siga biddu bAyderedavana teradante
vidhipitana pUjisade ninnaya udara gOsuga
sAdhulinga pradarSakara ArAdhisuta baLaladiru BavadoLage||21||

j~jAna j~jEya j~jAtRuveMba aBidhAnadiM buddhAdigaLa adhiShThAnadali nelesiddu
karesuta tattadAhvayadi
BAnumaMDalaga pradarSaka tAnenisi vaSanAguvanu
Suka SaunakAdi munIndra hRudayAkASagata caMdra||22||

udaya vyApisi darSa paurNima adhika yAmavu SravaNa aBijitu
sadanavaidire mALpa teradandadali harisEve
vidhi niShEdhagaLu Enu nODade vidhisutiru
nityadali tannaya sadanadoLagiMbiTTu salahuva Baktavatsalanu||23||

nandivAhana rAtri sAdhane banda dvAdaSi paitRuka sandhisiha samayadali
SravaNava tyajisuvante sadA
nindyarindali banda dravyava kaNderedu nODadale
SrImadAnandatIrtha antargatana sarvatra Bajisutiru||24||

SrI manOrama mEru trikakuddhAma satkalyANaguNa nissIma
pAvananAma divijOddhAma raGurAma
prEmapUrvaka nitya tanna mahA mahimegaLa tutisuvarige
sudhAmage olidandadali aKiLArthagaLa koDutippa||25||

tande tAygaLa kuruhanariyada kanda dESAntaradoLage tannandadali
ippavara jananI janakaranu kanDu
hindeyennanu paDeda avaru I yandadalipparO ala
nAnu avara endu kANuvenenuta huDukuva teradi kOvidaru||26||

Sruti purANa samUhadoLu BArata prati prati padagaLoLu
nirjitana guNa rUpagaLa puDukuta parama haruShadali
matimataru pratidivasa sArasvata samudradi
SaPariyaMdadi satata sancarisuvaru kANuva lavalavikeyinda||27||

matsyakEtana janaka hari SrIvatsa lAnCana nija SaraNa janavatsala
varArOha vaikunTha^^Alaya nivAsi
citsuKaprada salahenalu gOvatsa dhvanigodaguva teradi
paramOtsAhadi baMdodagavunu nirmatsarara baLige||28||

sUrigaLige samIpaga durAcArigaLige endendu dUrAddUratara
durlaBanu enisuvanu daitya saMtatige
sAri sArige nenevavara saMsAraveMba mahOragake sarvAriyenisi
sadA susauKyavanu Iva SaraNarige||29||

cakra SaMKa gadAbjadhara duratikrama durAvAsa
vidhi Siva Sakra sUryAdya amara pUjya padAbja nirlajja
Sukra SiShyara aSvamEdhA prakriyava keDisi
abjajAMDava atikramisi jAhnaviya paDeda trivikramAhvayanu||30||

Saktarenisuvarella hari vyatirikta suragaNadoLage
sarvOdriktanu enisuva sarvariMdali sarva kAladali
Bakti pUrvakavAgi anya prasaktigaLa nIDADi
paramAsaktanu Agiru harikathAmRuta pAna viShayadali||31||

praNata kAmada Bakta ciMtAmaNi maNimayABaraNa BUShita
guNi guNa traya dUra varjita gahana sanmahima
eNisa Baktara dOShagaLa kuMBiNijeyANma SaraNya
rAmArpaNavenalu kaikoMDa Sabariya Palava paramAtma||32||

balleneMbuvarillavu Itana olleneMbuvarilla
lOkadoLilladiha sthaLavillavai aj~jAta janarilla
belladaccina boMbeyandadi ellaroLagirutippa
SrIBU nalla ivage eNeyilla apratimalla jagakella||33||

Sabda gOcara SArvarIkara abda vAhanananuja
yaduvaMSAbdhi candrama nirupama sunissIma samitasama
labdhanAguva tannavage prArabdha karmagaLa uNisi tIvradi
kShubdha pAvakanante biDadippanu dayAsAndra||34||

SrI virinci Adi amara vaMdita I vasundhareyoLage
dEvaki dEvi jaTharadoLu avatarisidanu ajanu nararante
rEvatI ramaNa anujanu svapadAvalaMbigaLanu salahi
daityAvaLiya saMharisida jagannAtha viThalanu||35||

One thought on “Karma vimochana sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s