hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Pithruguna sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ/
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಸುದೇವತೆಗಳು ಅಹಂಕಾರ ತ್ರಯದೊಳು
ಚತುರವಿಂಶತಿ ರೂಪದಿಂದಲಿ ಭೋಜ್ಯನೆನಿಸುವನು
ಹುತವಹಾಕ್ಷ ಅಂತರ್ಗತ ಜಯಾಪತಿಯು ತಾನೇ ಮೂರಧಿಕ ತ್ರಿಂಶತಿ ಸುರೂಪದಿ
ಭೋಕ್ತ್ರು ಎನಿಸುವ ಭೋಕ್ತ್ರುಗಳೊಳಿದ್ದು||1||

ಆರಧಿಕ ಮೂವತ್ತು ರೂಪದಿ ವಾರಿಜಾಪ್ತನೊಳು ಇರುತಿಹನು
ಮಾಯಾರಮಣ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ಕಾಲನಾಮದಲಿ
ಮೂರುವಿಧ ಪಿತೃಗಳೊಳು ವಸು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಆದಿತ್ಯಗ ಅನಿರುದ್ಧನು
ತೋರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯನು ಎನಿಸಿಕೊಂಬ||2||

ಸ್ವವಶ ನಾರಾಯಣನು ತಾ ಷಣ್ಣವತಿ ನಾಮದಿ ಕರೆಸುತಲಿ
ವಸು ಶಿವ ದಿವಾಕರ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಳಗಿದ್ದು
ನೆವನವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯದಲಿ ತನ್ನವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಂಡು
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೀವ ಅನಂತಾನಂತ ಸುಖಗಳನು||3||

ತಂತು ಪಟದಂದದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪಂಚಾತ್ಮಕನು ಎನಿಸಿ
ವಸು ಕಂತು ಹರ ರವಿ ಕರ್ತೃಗಳೊಳಿದ್ದು
ಅನವರತ ತನ್ನ ಚಿಂತಿಸುತ ಸಂತರನು ಗುರು ಮಧ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸಂತೈಸುವನು
ಸಂತತ ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ||4||

ತಂದೆ ತಾಯ್ಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ನಿಂದ್ಯ ಕರ್ಮವ ತೊರೆದು
ವಿಹಿತಗಳು ಒಂದು ಮೀರದೆ ಸಾಂಗ ಕರ್ಮಗಳನು ಆಚರಿಸುವವರು
ವಂದನೀಯರಾಗಿ ಇಳೆಯೊಳಗೆ ದೈನಂದಿನದಿ ದೈಶಿಕ ದೈಹಿಕ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳ್ವರು
ಬಹು ದಿವಸದಲಿ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ||5||

ಅಂಶಿ ಅಂಶ ಅಂತರ್ಗತತ್ರಯ ಹಂಸವಾಹನ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರ ಅಸಂಶಯದಿ ತಿಳಿದು
ಅಂತರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕದಿ
ಷಡಾಧಿಕ ತ್ರಿಂಶತಿತ್ರಯ ರೂಪವರಿತು
ವಿಪಾಂಸಗನ ಪೂಜಿಸುವರು ಅವರೇ ಕೃತಾರ್ಥರು ಎನಿಸುವರು||6||

ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಅರೆ ನೂರೈದು ರೂಪದಿ ಜನಾರ್ಧನ
ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದಂತೆ
ಬಹುಪ್ರಕಾರ ಖರಾರಿ ಕಾಪಾಡುವನು ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳೊಳಿದ್ದು
ಅವರವರ ಪೆಸರಿಂದ ಕರೆಸುತಲಿ||7||

ಜಯ ಜಯ ಜಯಾಕಾಂತ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಕಪಿಲ ಮಹಿದಾಸ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ
ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮಾನಘನ
ಹಯವದನ ಹರಿ ಹಂಸ ಲೋಕತ್ರಯ ವಿಲಕ್ಷಣ
ನಿಖಿಳ ಜಗದಾಶ್ರಯ ನಿರಾಮಯ ದಯದಿ ಸಂತೈಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು||8||

ಷಣ್ಣವತಿಯೆಂಬ ಅಕ್ಷರ ಈಡ್ಯನು ಷಣ್ಣವತಿ ನಾಮದಲಿ ಕರೆಸುತ
ತನ್ನವರು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಮಾಡುತಿಹ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ಸಲಹುವನು
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಲಿ||9||

ದೇಹಗಳ ಕೊಡುವವನು ಅವರವರ ಅಹರಗಳ ಕೊಡದಿಹನೆ
ಸುಮನಸ ಮಹಿತ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತನು
ಅನವರತ ಅಹಿಕ ಪಾರತ್ರಿಕ ಸುಖಪ್ರದ ವಹಿಸಿ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಬೆಟ್ಟವ
ಅಮೃತವ ದ್ರುಹಿಣ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಉಣಿಸಿದ ಮುರಿದ ನಹಿತರನ||10||

ದ್ರುಹಿಣ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರಿಗೆ ಸನ್ಮಹಿತ ಮಾಯಾರಮಣ
ತಾನೇ ಸ್ವಹನೆನಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಪ್ರಹಿತ ಸಂಕರುಷಣನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅಹರನೆನಿಪ ಸ್ವಧಾಖ್ಯರೂಪದಿ
ಮಹಿಜ ಫಲ ತೃಣ ಪೆಸರಿನಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ||11||

ಅನ್ನನೆನಿಸುವ ನೃಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಂಡದೊಳು
ಸಂತತ ತನ್ನನ ಈಪರಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೈವ ಭಕ್ತರನ ಬನ್ನಬಡಿಸದೆ
ಭವ ಸಮುದ್ರ ಮಹ ಉನ್ನತಿಯ ದಾಟಿಸಿ
ಚತುರ್ವಿಧ ಅನ್ನಮಯನು ಆತ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಖವನೀವ ಹರಿ||12||

ಮನವಚನ ಕಾಯಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ ಅನುದಿನದಿ ಬಿಡದೆ ಆಚರಿಸುತಿಪ್ಪ
ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ ಅನಿಳ ದೇವನೊಳಿಪ್ಪ
ನಾರಾಯಣಗೆ ಇದು ಅನ್ನವೆಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನುತ ಕೊಡು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೈಪ ಕರುಣಾಳು||13||

ಏಳು ವಿಧ ಅನ್ನ ಪ್ರಕರಣವ ಕೇಳಿ ಕೋವಿದರ ಆಸ್ಯದಿಂದಲಿ
ಆಲಸವ ಮಾಡದಲೆ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪಗಳ
ಕಾಲಕಾಲದಿ ನೆನೆದು ಪೂಜಿಸು ಸ್ಥೂಲ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಇದನು ಪೇಳದೆ
ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ ವಲ್ಲಭನೆ ಅನ್ನಾದನ್ನಾದನು||14||

ಎಂದರಿದು ಸಪ್ತಾನ್ನಗಳ ದೈನಂದಿನದಿ ಮರೆಯದೆ
ಸದಾ ಗೋವಿಂದಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ನಿರ್ಭಯದಿ ಮಹಾಯಜ್ಞವು ಇದೆಂದು
ಇಂದಿರೇಶನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯದಿಂದ ಬೇಡಿಸಿಕೊಳದೆ
ತವಕದಿ ತಂದು ಕೊಡುವನು ಪರಮ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ||15||

ಸೂಜಿ ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ಸಮರವ ನಾ ಜಯಿಸುವೆನು ಎಂಬ ನರನಂತೆ
ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳು ಉಳ್ಳ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಶ್ರೀ ಜಗತ್ಪತಿ ಚರಣ ಯುಗಳ ಸರೋಜ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಿಸದೆ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮವ ಬಯಸಿ ಬಳಲುವರು||16||

ಶಕಟ ಭಂಜನ ಸಕಲ ಜೀವರ ನಿಕಟಗನು ತಾನಾಗಿ
ಲೋಕಕೆ ಪ್ರಕಟನಾಗದೆ ಸಕಲ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ
ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕ ಭಕುತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖದನೆನಿಸುವ ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಅಕಟಕಟ ಈತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಂಬೆ||17||

ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭನು ವೈಕುಂಠ ಆಲಯದಿ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಕೃತಿ
ಕೀಲಾಲಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ಚೇತನರೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಮೂಲ ಕಾರಣಾoಶಿ ನಾಮದಿ ಲೀಲೆಗೈಸುತ ತೋರಿ ಕೊಳ್ಳದೆ
ಪಾಲಿನೊಳು ಘೃತವಿದ್ದ ತೆರದಂತೆ ಇಪ್ಪ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ||18||

ಮೂರು ಯುಗದಲಿ ಮೂಲ ರೂಪನು ಸೂರಿಗಳ ಸಂತೈಸಿ
ದಿತಿಜ ಕುಮಾರಕರ ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನು ಉಳುಹಬೇಕೆಂದು
ಕಾರುಣಿಕ ಭೂಮಿಯೊಳು ನಿಜ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಅವತರಿಸಿ
ಬಹು ವಿಧ ತೋರಿದನು ನರವತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಕಲ ಚೇತನಕೆ||19||

ಕಾರಣಾಹ್ವಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಆರಧಿಕ ಹದಿನೆಂಟು ತತ್ತ್ವವ
ತಾ ರಚಿಸಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಗಳನೆ ಧರಿಸಿ
ನೀರಜ ಭವಾಂಡವನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾರುಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯ ರೂಪದಿ ತೋರುವನು
ಸಹಜಾಹಿತಾಚಲಗಳಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||20||

ಜೀವರಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಶಿ ಕಳೇವರಗಳೊಳಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ
ತಾ ವಿಹಾರವ ಗೈಯುತ ಅನುದಿನ ಅಂಶ ನಾಮದಲಿ
ಈ ವಿಷಯಗಳನುಂಡು ಸುಖಮಯವೀವ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವ
ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರಿಗೆ ಅವಿರತ ಸುಧಾಮ ಸಖ||21||

ದೇಶ ದೇಶವ ಸುತ್ತಿ ದೇಹಾಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ದುರಾಶೆಗೊಳಗಾಗದಲೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಅಖಿಳ ಚೇತನರು
ಭೂ ಸಲಿಲ ಪಾವಕ ಸಮೀರ ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ತತ್ತ್ವ
ಪರೇಶಗೆ ಇವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಎಂದರಿತು ಅರ್ಚಿಸು ಅನವರತ||22||

ಎರಡು ವಿಧದಲಿ ಲೋಕದೊಳು ಜೀವರುಗಳು ಇಪ್ಪರು ಸಂತತ
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ವಿಲಿಂಗ ಸಲಿಂಗ ಸೃಜ್ಯ ಅಸೃಜ್ಯ ಭೇದದಲಿ ಕರೆಸುವದು
ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರ ಮಹದಣು ಕಾಲ ನಾಮದಿ
ಹರಿ ಸಹಿತ ಭೇದಗಳ ಪಂಚಕ ಸ್ಮರಿಸು ಸರ್ವತ್ರ||23||

ಜೀವ ಜೀವರ ಭೇದ ಜಡ ಜಡ ಜೀವ ಜಡಗಳ ಭೇದ
ಪರಮನು ಜೀವ ಜಡ ಸುವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಈ ವಿರಿಂಚಿ ಅಂಡದೊಳು ಎಲ್ಲ ಟಾವಿನಲಿ ತಿಳಿದೈದು ಭೇದ
ಕಳೇವರದೊಳರಿತು ಅಚ್ಯುತನ ಪದವೈದು ಶೀಘ್ರದಲಿ||24||

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಖ್ಯ ದ್ವೇಧ ಅಕ್ಷರದೊಳು ರಮಾ ಮಧುಸೂದನರು
ಕ್ಷರಗಳೊಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಣವ ಕಾಲಗಳು ವೇದ ಮುಖ್ಯ ತೃಣಾoತ ಜೀವರ
ಭೇದಗಳನರಿತು ಈ ರಹಸ್ಯವ ಭೋದಿಸದೇ ಮಂದರಿಗೆ
ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಚಿಂತಿಪುದು||25||

ದೀಪದಿಂ ದೀಪಗಳು ಪೊರಮಟ್ಟು ಆಪಣ ಆಲಯಗಳ ತಿಮಿರಗಳ ತಾ ಪರಿಹರಗೈಸಿ
ತದ್ಗತ ಪದಾರ್ಥ ತೋರ್ಪಂತೆ
ಸೌಪರಣಿ ವರವಹನು ತಾ ಬಹು ರೂಪ ನಾಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು
ಯಥೇಷ್ಟ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರ್ಪ ತಿಳಿಸದಲೆ||26||

ನಳಿನ ಮಿತ್ರಗೆ ಇಂದ್ರಧನು ಪ್ರತಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ
ಜಗತ್ರಯವು ಕಂಗೊಳಿಪುದು ಅಣು ಉಪಾಧಿಯಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಹ್ವಯದಿ ಹರಿಗೆ
ತಿಳಿಯೆ ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮನ ಅತಿ ಮಂಗಳ ಸುರೂಪವ
ಸರ್ವ ಟಾವಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಹೃದಯಕೆ ಪ್ರತಿದಿವಸ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪೋಷಕನು||27||

ರಸ ವಿಶೇಷದೊಳು ಅತಿ ವಿಮಲಾ ಸಿತವಸನ ತೋಯಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯೊಳಗಿಡೆ
ಪಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಕಾಶ ನಸಗುಂದದಲೆ ಸರ್ವತ್ರ
ತ್ರಿಶಿರ ದೂಷಣ ವೈರಿ ಭಕ್ತಿ ಸುರಸದಿ ತೋಯ್ದ ಮಹಾತ್ಮರನು
ಬಾಧಿಸವು ಭವದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆಯು ಸರಿ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳು||28||

ವಾರಿನಿಧಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಅಖಿಳ ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರಂತರದಿ ವಿಹಾರಗೈಯುತ
ಪರಮ ಮೋದದಲಿಪ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮಾನಿನಿಯೆನಿಸುವ ಶ್ರೀ ರಮಾ ರೂಪಗಳು ಹರಿಯಲಿ ತೋರಿತಿಪ್ಪವು
ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಸಮರಹಿತವೆನಿಸಿ||29||

ಕೋಕನದ ಸಖನ ಉದಯ ಘೋಕಾಲೋಕನಕೆ ಸೊಗಸದಿರೆ
ಭಾಸ್ಕರ ತಾ ಕಳಂಕನೆ? ಈ ಕೃತೀಪತಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿರೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸುಖಪಡಲು ಅರಿಯದ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಏನಹುದು
ಈ ಕವಿತ್ವವ ಕೇಳಿ ಸುಖಪಡದಿಹರೆ ಕೋವಿದರು||30||

ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಲಿ ಗುರು ಮಾತರಿಶ್ವಾಂತರ್ಗತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ನಿರಂತರದಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದಲೇ
ಕಾತರವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ವಿಷಯದಲಿ ಧಾನರ ಮೋಹಿಸುವ
ನಿರ್ಭೀತ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯ ನಿರ್ದೋಷ ನಿರವದ್ಯ||31||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

kRutiramaNa pradyumna vasudEvategaLu ahankAra trayadoLu
caturaviMSati rUpadindali BOjyanenisuvanu
hutavahAkSha antargata jayApatiyu tAnE mUradhika triMSati surUpadi
BOktru enisuva BOktrugaLoLiddu||1||

Aradhika mUvattu rUpadi vArijAptanoLu irutihanu
mAyAramaNa SrI vAsudEvanu kAlanAmadali
mUruvidha pitRugaLoLu vasu tripurAri Adityaga aniruddhanu
tOrikoLLade kartRu karma kriyanu enisikoMba||2||

svavaSa nArAyaNanu tA ShaNNavati nAmadi karesutali
vasu Siva divAkara kartRu karma kriyegaLoLagiddu
nevanavillade nityadali tannavaru mADuva sEve kaikonDu
avara pitRugaLigIva anantAnanta suKagaLanu||3||

taMtu paTadandadali lakShmIkAnta pancAtmakanu enisi
vasu kantu hara ravi kartRugaLoLiddu
anavarata tanna ciMtisuta santaranu guru madhvAntarAtmaka santaisuvanu
santata aKiLArthagaLa pAlisi iha paraMgaLali||4||

tande tAygaLa prItigOsuga nindya karmava toredu
vihitagaLu ondu mIrade sAnga karmagaLanu Acarisuvavaru
vandanIyarAgi iLeyoLage dainandinadi daiSika daihika suKadinda bALvaru
bahu divasadali kIrtiyutarAgi||5||

aMSi aMSa antargatatraya haMsavAhana muKya divijara asaMSayadi tiLidu
antarAtmaka SrI janArdhanana saMsmaraNe pUrvakadi
ShaDAdhika triMSatitraya rUpavaritu
vipAMsagana pUjisuvaru avarE kRutArtharu enisuvaru||6||

mUruvare sAvirada mEle are nUraidu rUpadi janArdhana
sUrigaLu mADuva samArAdhanege viGnagaLu bAradante
bahuprakAra KarAri kApADuvanu sarva SarIragaLoLiddu
avaravara pesarinda karesutali||7||

jaya jaya jayAkAnta dattAtraya kapila mahidAsa Baktapriya
purAtana puruSha pUrNAnaMda mAnaGana
hayavadana hari haMsa lOkatraya vilakShaNa
niKiLa jagadASraya nirAmaya dayadi santaisendu prArthisuvanu||8||

ShaNNavatiyeMba akShara IDyanu ShaNNavati nAmadali karesuta
tannavaru sadBakti pUrvakadinda mADutiha puNya karmava svIkarisi
kAruNya sAgara salahuvanu
brahmaNyadEva BavAbdhipOta bahu prakAradali||9||

dEhagaLa koDuvavanu avaravara aharagaLa koDadihane
sumanasa mahita mangaLa carita sadguNa Baritanu
anavarata ahika pAratrika suKaprada vahisi bennili beTTava
amRutava druhiNa modalAdavarige uNisida murida nahitarana||10||

druhiNa modalAda amararige sanmahita mAyAramaNa
tAnE svahanenisi saMtRuptipaDisuva sarvakAladali
prahita sankaruShaNanu pitRugaLige aharanenipa svadhAKyarUpadi
mahija Pala tRuNa pesarinali pradyumna aniruddha||11||

annanenisuva nRupaSugaLige hiraNya garBAnDadoLu
santata tannana Ipariyinda upAsanegaiva Baktarana bannabaDisade
Bava samudra maha unnatiya dATisi
caturvidha annamayanu Atma pradarSana suKavanIva hari||12||

manavacana kAyagaLa deSeyinda anudinadi biDade Acarisutippa
anucitOcita karmagaLa sadBakti pUrvakadi aniLa dEvanoLippa
nArAyaNage idu annavendu kRuShNArpaNavenuta koDu
svIkarisi santaipa karuNALu||13||

ELu vidha anna prakaraNava kELi kOvidara Asyadindali
Alasava mADadale aniruddhAdi rUpagaLa
kAlakAladi nenedu pUjisu sthUla matigaLige idanu pELade
SrI lakumi vallaBane annAdannAdanu||14||

endaridu saptAnnagaLa dainandinadi mareyade
sadA gOvindage arpisu nirBayadi mahAyaj~javu idendu
indirESanu svIkarisi dayadiMda bEDisikoLade
tavakadi taMdu koDuvanu parama mangaLa tanna dAsarige||15||

sUji karadali piDidu samarava nA jayisuvenu eMba naranante
I jagattinoLu uLLa aj~jAnigaLu nityadali
SrI jagatpati caraNa yugaLa sarOja Bakti j~jAna pUrvaka pUjisade
dharmArtha kAmava bayasi baLaluvaru||16||

SakaTa Banjana sakala jIvara nikaTaganu tAnAgi
lOkake prakaTanAgade sakala karmava mADi mADisuta
akuTilAtmaka Bakuta janarige suKadanenisuva sarvakAladi
akaTakaTa Itana mahA mahimegaLige EneMbe||17||

SrI lakumivallaBanu vaikunTha Alayadi praNava prakRuti
kIlAlajAsana muKya cEtanaroLage nelesiddu
mUla kAraNAoSi nAmadi lIlegaisuta tOri koLLade
pAlinoLu GRutavidda teradante ippa tristhaLadi||18||

mUru yugadali mUla rUpanu sUrigaLa santaisi
ditija kumArakara saMharisi dharmavanu uLuhabEkendu
kAruNika BUmiyoLu nija parivAra sahita avatarisi
bahu vidha tOridanu naravat pravRuttiya sakala cEtanake||19||

kAraNAhvaya prakRutiyoLagiddu Aradhika hadinenTu tattvava
tA racisi tadrUpa tannAmagaLane dharisi
nIraja BavAnDavanu nirmisi kAruNika kAryAKya rUpadi tOruvanu
sahajAhitAcalagaLali pratidinadi||20||

jIvarantaryAmi aMSi kaLEvaragaLoLage indriyagaLali
tA vihArava gaiyuta anudina aMSa nAmadali
I viShayagaLanunDu suKamayavIva suKa saMsAra duHKava
dEva mAnava dAnavarige avirata sudhAma saKa||21||

dESa dESava sutti dEhAyAsagoLisade kAmya karma durASegoLagAgadale
brahmAdi aKiLa cEtanaru
BU salila pAvaka samIra AkASa modalAda aKiLa tattva
parESage ivu adhiShThAnavu endaritu arcisu anavarata||22||

eraDu vidhadali lOkadoLu jIvarugaLu ipparu santata
kSharAkShara vilinga salinga sRujya asRujya BEdadali karesuvadu
jaDa prakRuti praNavAkShara mahadaNu kAla nAmadi
hari sahita BEdagaLa pancaka smarisu sarvatra||23||

jIva jIvara BEda jaDa jaDa jIva jaDagaLa BEda
paramanu jIva jaDa suvilakShaNanu endaridu nityadali
I viriMci anDadoLu ella TAvinali tiLidaidu BEda
kaLEvaradoLaritu acyutana padavaidu SIGradali||24||

Adiyalli kSharAkSharAKya dvEdha akSharadoLu ramA madhusUdanaru
kSharagaLoLu prakRuti praNava kAlagaLu vEda muKya tRuNAota jIvara
BEdagaLanaritu I rahasyava BOdisadE mandarige
sarvatradali ciMtipudu||25||

dIpadiM dIpagaLu poramaTTu ApaNa AlayagaLa timiragaLa tA pariharagaisi
tadgata padArtha tOrpante
sauparaNi varavahanu tA bahu rUpa nAmadi ella kaDeyali vyApisiddu
yathEShTa mahimeya tOrpa tiLisadale||26||

naLina mitrage indradhanu prati Palisuvante
jagatrayavu kangoLipudu aNu upAdhiyali pratibiMba ahvayadi harige
tiLiye trikakuddhAmana ati mangaLa surUpava
sarva TAvili poLeva hRudayake pratidivasa prahlAda pOShakanu||27||

rasa viSEShadoLu ati vimalA sitavasana tOyisi agniyoLagiDe
pasarisuvudu prakASa nasagundadale sarvatra
triSira dUShaNa vairi Bakti surasadi tOyda mahAtmaranu
bAdhisavu BavadoLage iddareyu sari durita rASigaLu||28||

vArinidhiyoLaguLLa aKiLa nadigaLu bEre bEre nirantaradi vihAragaiyuta
parama mOdadalippa teradante
mUru guNagaLa mAniniyenisuva SrI ramA rUpagaLu hariyali tOritippavu
sarva kAladi samarahitavenisi||29||

kOkanada saKana udaya GOkAlOkanake sogasadire
BAskara tA kaLankane? I kRutIpati jagannAthanire
svIkarisi suKapaDalu ariyada avivEkigaLu nindisidare Enahudu
I kavitvava kELi suKapaDadihare kOvidaru||30||

cEtanAcEtanagaLali guru mAtariSvAntargata jagannAtha viThala
niraMtaradi vyApisi tiLisi koLLadalE
kAtarava puTTisi viShayadali dhAnara mOhisuva
nirBIta nityAnandamaya nirdOSha niravadya||31||

One thought on “Pithruguna sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s