dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · nadee taratamya

Nadhi taratamya by Jagannatha dasaru

ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಜ
ಭಾಗವತ ತಿಲಕ ನಿಮಿರಾಜಗೊಲಿದು ವಸಿಷ್ಠ
ಯೋಗೀಶ ಪೇಳ್ದ ಸುಕಥಾಕುತೂಹಲವನು
ರಾಗದಲಿ ಕೇಳಿ ಜನರಯ್ಯಾ ||pa||

ಒಂದು ದಿನ ಗೋದಾವರಿಯ ತಟದಿ ನಿಮಿರಾಜ
ಸಂದು ಯಜ್ಞವ ಮಾಡುತಿರಲಾಗ ಪರಮೇಷ್ಠಿ
ನಂದನೆನಿಪ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಮುನಿ ನಡೆತಂದ ಮೇಧಾಗಾರಕೆ
ಬಂದ ಯತಿವರನ ಮಣಿಪೀಠದಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ತನ್ನಯ ಮನೋವಾಂಛಿತವ
ಸುಂದರಾಧಿಪ ಬೆಸಸಿದಾ ||1||

ವ್ರತಿಪತಿ ವಶಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವಕುಲ ಶಿರೋರತುನ
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗಂಗಾದಿ ಪುಣ್ಯತೀ
ರ್ಥ ತಾರತಮ್ಯ ಎನಗರುಪು ಕರುಣದಲೀ
ಮತ್ಪಿತನೆನುತ ಪದಕೆರಗುವಾ
ಕ್ಷಿತಿಪನೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳುತಾನಂದ ಶರಧಿಯೊಳು
ಗತನಾಗಿ ರೋಮ ಲಕ್ಷಣ ಕಳೇವರದಿ ಪುಳ
ಕಿತವಾದವನ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಯತಿವರನುನ್ನತ
ನೃಪತಿಗಿಂತೆಂದನು ||2||

ಕೇಳು ಜನನಾಥ ಮಹಭಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಶ್ನ
ದೇಳಿಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ಕಲ್ಪತರು ತ
ತ್ಕಾಲ ಉದಿಸಿ ಫಲೋನ್ಮು ಖವಾಯಿತು
ಶಿಷ್ಯರೊಳು ಮೌಳಿಮಣಿ ನೀನಹುದು
ಮಾಲತಿ ಮೊದಲೊಂಡು ನಿಖಿಳ ನದಿಗೊಳಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀಲೋಲನ ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಸುವಿ
ಶಾಲವ ನಿನಗೊರೆವೆ ಮಾನವ ಚಂಚಲಿಸದೆ
ಇದನಾಲಿಪುದು ನೀನೆಂದನು ||3||

ಹರಿಪಾದನಖದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಿ
ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆನಿಸುವಳು ನದಿಗಳೊಳು
ದರರಥಾಂಗನದಾ ವಿಧೃತಪಾಣಿ ಮಾಧವನು
ದೊರೆಮೆನಿಪನಾ ತೀರ್ಥಕೆ
ಸರಿತಾಗಗಣ್ಯ ಗೋದಾವರಿ ನಳಿನಿಗಿಂ
ಕೊರತೆಯೆನಿಪಳೈ ವತ್ತು ಗುಣದಲಿ ಶಂಖ
ಚರಣ ಸುಗದಾಬ್ಜ ಶೋಭಿತ ವೀರನಾರಾಯಣ-
ರಸೆನಿಪನಾ ಸಲಿಲಕೆ ||4||

ಹರಜಟೋದ್ಭವ ಕುಶಾವರ್ತಿಗೆ ಸಹಸ್ರಗುಣ
ವರಳೆನಿಪ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಾಸ್ಲಂದನದಿ ಚಾರು ಕಂ
ಬುರಲಿ ವಾರುಚಿ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಯಮನಂದನಲಿ
ವಿಹರಿಸುತಿಹನಾಜಲದೊಳು
ತುರುಗಾಯ್ದ ದೇವನಂಗಜ ನದಿಗೆ ಈರೈದು
ನೆರೆ ಗುಣವಿರುವ ಹೀನ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶರಧಿಯೊಳು ಪು
ಷ್ಕರನಾಭ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮಳು ಕಾವೇರಿ
ಗೋದ ರಂಗನಾಥನೆನಿಪ ||5||

ಆ ಯಮಳನದಿಗಳಿಗೆರಡು ಗುಣಾಧಮ ಸರಯು
ತೋಯಾಧಿಪತಿ ರಾಮ ಸರಯು ನೀರೆಂದು ಗುಣ
ದಿ ಯಮುನೆ ಕಡಿಮೆನಿಪಳಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ
ವಿಹಾಯ ಸಮಮಣಿತನಯಳೆ
ಸ್ಥಾಯಕೆ ಚತುರ್ಬಾಹು ವಿಷ್ಣು ಕಾವೇರಿಗೆ
ರಾಯಕೇಳ್ವರಾಹಿನೂರೊಂದುಗುಣ ಕಡಿಮೆ
ನಾಯಕ ವರಾಹದೇವಾ||6||

ಸಿಂಧು ಭವನಾಶಿಗೀರ್ವರು ಸಮರು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ
ಮಂದಿರ ನೃಸಿಂಹರಲ್ಲಿಹರು ಭವನಾಶನಿಗೆ
ಸುಂದರ ಕುಮುದ್ವತಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ಗುಣಾಧಮಳು
ತಂದೆಯೆನಿಪ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಒಂದೆನಿಸುವುವು ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಗುಣಗಳಿಂದ
ಮುಂದಿಹ ಪದದಿ ಪೇಳ್ವೆ ಪೆಸರು ಹರಿರೂಪ ನೆಲ
ದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನೆನುತ ಕರುಣದಲಿ
ತಮ್ಮಿಂದೀರಗಿಂತೆಂದನೂ ||7||

ವಾಜಿವದನು ಮಂಝರಾನದಿಯೊಳಿಹನು ನವ
ರಾಜೀವನಯನ ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮರಥಿಯೊಳಿಹ
ರಾಜಶಯನಾನಂತ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಯೊಳಗೆ
ವಿರಾಜಿಪ ಮಲಾಪಹಾರಿ
ಭಾಜನದೊಳಿಪ್ಪ ದುಷ್ಟ ಜನರನು ಮರ್ದಿಸುವ
ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣದಿಂದಾ
ಈ ಜಗತಿಯೊಳಧಮರೆನಿಸುತಿಪ್ಪರು ನಿತ್ಯ
ನೈಜಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನದಿ ||8||

ಭೀಮರಥಿ ಸಮ ಪಿನಾಕಿನಿಯೊಳಗೆ ಕೇಶವನು
ಭೂಮಿಯೊಳು ಪೃಥಕು ಪೃಥಕು
ಸಮಾನವೆನಿಪವು ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ತಮೊಳಸಮವೊಪ್ಪುತ
ಸುಖ ಸುಜ್ಞಾನದಿ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ
ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವನಲ್ಲ ಸ್ನಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ
ಧೀಮಂತರಾಚರಿತೆ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ
ಮೋಕ್ಷ ಗಳೀವನೊ||9||

ಈ ನದಿಗಳೆರಡು ಗುಣ ಪುಷ್ಕರಣಿನಿಚಯ
ನ್ಯೂನವೆನಿಪವು ಮುಕ್ತಿ ದತ್ತಾತ್ರಯನು ಕೃಷ್ಣ
ವೇಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಮಾನಸ ಸರೋವರದೊಳು
ಸುಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ವಾಮನನ ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಸ
ನ್ನಾನನಾಬ್ಜದಿದರೆ ಜಘನಸ್ಥಿತಾಭಯ ಸು
ಪಾಣಿ ವೆಂಕಟನ ಮಧುಸೂದÀನನ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ
ಧೇನಿಪುದು ಎಂದಾ ||10||

ದೇವಖಾತಗಳು ಶತಗುಣಕಡಿಮೆ ಮಾನಸ ಸ
ರೋವರಕೆ ಇತರ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿಗಲ್ಪಗುಣ
ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ ಸುಗಧಾಧರನ ಪಾಪಿಗಳ
ಪಾವನವಗೈವ ಕ್ಷುದ್ರಾ
ಪ್ರಾವಹಿಗಳೀರೈದು ಗುಣದಿ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದೇವಿಪತಿ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತಿಸೆಂದು ನೃಪ
ಗಾ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನೀಶ ಪೇಳ್ದ ಶ್ರೀಘ್ರದಲಿ
ಭವನೋವ ಪರಿಹರಿಪುದೆಂದು ||11||

ಈ ಸಲಿಲತೀರ್ಥಂಗಳೆರಡು ಗುಣದಿ ತಟಾಕ
ಶೇಷಪರ್ಯಂಕ ಅಚ್ಯುತನಿಹನು ಸಜ್ಜನರ
ದೋಷಗಳ ಕಳೆವ ವಾಪಿಗಳೆರಡು ಕಡಿಮೆ
ವಾಸವಾಗಿಹನು ಚಕ್ರಿ
ಘೋಷಗೈವ ಧರಾಂತಕೂಪಗಳೊಳಿರುತಿಹ ನಾ
ಕೇಶನದಿಗಳ ತಾರÀತಮ್ಯ ರೂಪಗಳನುಪ
ದೇಶಿಸದೆ ಸರ್ವವು ನಿನಗೆ ಮಹಾರಹಸ್ಯವಿದು
ಪಾಸನಗೈವುದೆದೆಂದು ||12||

ಈ ತೆರದಿ ನಿಮಿರಾಜಗೋಸುಗ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿ
ತಾ ತಿಳಿದ ಕಥಾತಿಶಯ ಪರಮ ವಿಬುಧರು ಧ
ರಾತಳದೊಳಿಪ್ಪ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಜಪ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಲು
ಶೀತಾಂಶು ಕಮಲಾಪ್ತರುಳ್ಳನಕ ಸುರಪತಿ ನಿ
ಕೇತನದಿ ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಲಿಸುವನು ತನ್ನವರ
ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದನುರಾಗದೀ ||13||

BAgIrathyAdi nadigaLa tAratamya nija
BAgavata tilaka nimirAjagolidu vasiShTha
yOgISa pELda sukathAkutUhalavanu
rAgadali kELi janarayyA ||pa||

ondu dina gOdAvariya taTadi nimirAja
sandu yaj~java mADutiralAga paramEShThi
nandanenipa vaSiShTha
mahamuni naDetanda mEdhAgArake
banda yativarana maNipIThadali kuLLirisi
mandahAsadali tannaya manOvAnChitava
sundarAdhipa besasidA ||1||

vratipati vaSiShTha vaiShNavakula SirOratuna
SrutiSAstra sarvaj~ja gangAdi puNyatI
rtha tAratamya enagarupu karuNadalI
matpitanenuta padakeraguvA
kShitipanOktiya kELutAnanda SaradhiyoLu
gatanAgi rOma lakShaNa kaLEvaradi puLa
kitavAdavana kAruNyadali yativaranunnata
nRupatigiMteMdanu ||2||

kELu jananAtha mahaBAga ninnaya praSna
dELigege enna santOSha kalpataru ta
tkAla udisi PalOnmu KavAyitu
SiShyaroLu mauLimaNi nInahudu
mAlati modalonDu niKiLa nadigoLippa
SrIlOlana sumUrtigaLu tAratamya suvi
SAlava ninagoreve mAnava chancalisade
idanAlipudu nInendanu ||3||

haripAdanaKada saMsparSa mAtradiMdali
suratarangiNi SrEShThaLenisuvaLu nadigaLoLu
dararathAnganadA vidhRutapANi mAdhavanu
doremenipanA tIrthake
saritAgagaNya gOdAvari naLinigiM
korateyenipaLai vattu guNadali SanKa
caraNa sugadAbja SOBita vIranArAyaNa-
rasenipanA salilake ||4||

harajaTOdBava kuSAvartige sahasraguNa
varaLenipa kRuShNAKyAslaMdanadi cAru kaM
burali vAruci dhanurdhAri yamanaMdanali
viharisutihanAjaladoLu
turugAyda dEvanangaja nadige Iraidu
nere guNaviruva hIna vAgdEvi SaradhiyoLu pu
ShkaranABa A sarasvati samaLu kAvEri
gOda raMganAthanenipa ||5||

A yamaLanadigaLigeraDu guNAdhama sarayu
tOyAdhipati rAma sarayu nIrendu guNa
di yamune kaDimenipaLalli dAmOdara
vihAya samamaNitanayaLe
sthAyake chaturbAhu viShNu kAvErige
rAya kELvarAhinUronduguNa kaDime
nAyaka varAhadEvA||6||

sindhu BavanASigIrvaru samaru kShIrAbdhi
mandira nRusiMharalliharu BavanASanige
sundara kumudvatiya kincitguNAdhamaLu
tandeyenipa trivikrama
ondenisuvuvu nAlku nadigaLu guNagaLinda
mundiha padadi pELve pesaru harirUpa nela
dindali SrImantanenuta karuNadali
tammindIragintendanU ||7||

vAjivadanu manJarAnadiyoLihanu nava
rAjIvanayana SrIdhara BImarathiyoLiha
rAjaSayanAnanta tAmraparNiyoLage
virAjipa malApahAri
BAjanadoLippa duShTa janaranu mardisuva
SrI janArdana nAlku nadigaLu dviguNadindA
I jagatiyoLadhamarenisutipparu nitya
naijaBakti suj~jAnadi ||8||

BImarathi sama pinAkiniyoLage kESavanu
BUmiyoLu pRuthaku pRuthaku
samAnavenipavu pinAkinige tamoLasamavopputa
suKa suj~jAnadi
SrI manOrama kESavAdi rUpagaLinda
svAmiyenisuvanalla snAnAdi satkarma
dhImantarAcarite pratidinadi dharmArtha kAma
mOkSha gaLIvano||9||

I nadigaLeraDu guNa puShkaraNinicaya
nyUnavenipavu mukti dattAtrayanu kRuShNa
vENige samAna chandra svAmi puShkaraNi
mAnasa sarOvaradoLu
suj~jAnAtma vAmanana SrI BU sahita prasa
nnAnanAbjadidare jaGanasthitABaya su
pANi venkaTana madhusUdaÀnana tristhaLadi
dhEnipudu endA ||10||

dEvaKAtagaLu SataguNakaDime mAnasa sa
rOvarake itara puShkaraNigaLigalpaguNa
BAvisuvudalla sugadhAdharana pApigaLa
pAvanavagaiva kShudrA
prAvahigaLIraidu guNadi kaDime lakShmI
dEvipati nArAyaNana cintisendu nRupa
gA vaSiShTha munISa pELda SrIGradali
BavanOva pariharipudendu ||11||

I salilatIrthangaLeraDu guNadi taTAka
SEShaparyanka acyutanihanu sajjanara
dOShagaLa kaLeva vApigaLeraDu kaDime
vAsavAgihanu cakri
GOShagaiva dharAntakUpagaLoLirutiha nA
kESanadigaLa tAraÀtamya rUpagaLanupa
dESisade sarvavu ninage mahArahasyavidu
pAsanagaivudedendu ||12||

I teradi nimirAjagOsuga vaSiShThamuni
tA tiLida kathAtiSaya parama vibudharu dha
rAtaLadoLippa tIrthagaLalli snAna japa
prItiyindAcarisalu
SItAMSu kamalAptaruLLanaka surapati ni
kEtanadi vividha BOgagaLittu SrI jaga
nnAtha viThThala pAlisuvanu tannavara
saMprItiyindanurAgadI ||13||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s