dasara padagalu · garuda devaru · jagannatha dasaru · MADHWA

Dasara padagalu on Garuda devaru

Atisobisutide sripatiya vahana |
Caturdasalokakapratima vahana || pa ||

Kala namakanagi kamala Bavanali janisi |
Kalatmaka hariya sevipa vahana |
Kalagadi kapivarara kattu bidisida vahana |
Valakilyara varava padediha vahana || 1 ||

Vinuta kasyapa rushiya tanayanenisida vahana |
Anujara kaddoyda adhya vahana |
Vanada madhyadi avru kari bakshisida vahana |
Janakanaj~jadi kurma gaja nungida vahana ||2||

Kuparadedege mandara oyda vahana |
Nijarupadali hariya sevegaida vahana |
Sapatniyarige amruta prapta madida vahana |
Sauparnipatiyemba pombanna vahana || 3 ||

Kulisa praniyarodane kalaha madida vahana |
Olapokku piyusha tamda vahana |
Malatayi makkalanu maralugolisida vahana |
Balirajanoyda mukutava tanda vahana || 4 ||

Pannagasanavada patita pavana vahana |
Sannutipa sajjanara poreva vahana |
Pannagacalavasa jagannatha viththalanige |
Unnata priyavada garuda vahana || 5 ||


Vinutatmajata namo namo |
Kanakadviparna namo || pa ||

Municacca korabdhi tanuja kalahvaya |
Vanajayatakshavahana vihangama || a. Pa ||

Bujanga vamsarati sadguna |
Vajra dvijadhipati |
Ajatavairi kadrujata vancaka |
Vijeta Buvana virajita carita || carana ||

Avikara rupatmaka papadri |
Pavikoti sama taraka |
Savanahvayana suvanajadvayadhari |
Bavanagagaruda papavana havyavahana || carana ||

Visamaresanuta | tamde venka |
Tesaviththala toshita |
Dasa janarti vinasaka vibava | pra |
Desana toro udasina madade || carana ||

2 thoughts on “Dasara padagalu on Garuda devaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s