hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru

Shwaasa sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಭಾರತೀಶನು ಘಳಿಗೆಯೊಳು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸುರ ಜಪಗಳ ತಾ ರಚಿಸುವನು
ಸರ್ವ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ಬೇಸರದೆ
ಕಾರುಣಿಕ ಅವರವರ ಸಾಧನ ಪೂರೈಸಿ ಭೂ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವ ಸೇರಿಸುವ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕನು||1||

ತಾಸಿಗೆ ಒಂಭೈನೂರು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚಾಸಗಳ ನಡೆಸುತಲಿ
ಚೇತನ ರಾಶಿಯೊಳು ಹಗಲಿರುಳು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಈ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ ಲೇಶ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಷಿಸುತ
ಮೂಲೇಶನ ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಮೂಲದಲಿಪ್ಪ ಕಾಣಿಸದೆ||2||

ಅರಿವುದೊಂದು ಯಾಮದೊಳು ಶ್ವಾಸಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರನು
ಶರ ಸಹಸ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾನೂರು ಅಹವು ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ
ಮರಳಿ ಯಾಮತ್ರಯಕೆ ವಸು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ನೂರು ಎಣಿಕೆಯಲಿ
ಹನ್ನೆರೆಡು ತಾಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಅಹವು||3||

ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಅನಿಳ ಇಪ್ಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರು
ಮುಕುಂದನಾಜ್ಞದಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವನೆಂದು ಪವನನ ಪೊಗಳುತಿರು
ಎಂದೆಂದೂ ಮರೆಯದೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಸಂಕ್ರಂದನಾದ್ಯರಿಗುಂಟೆ
ನೋಡಲು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ||4||

ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಂಶತಿ ಈರೆರೆಡು ಸಾವಿರವು ಪಕ್ಷಕೆ
ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರವು ಮಾರುತನು ಮಾಸಕೆ ಜಪಿಸಿ
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಸುಜನರ ಪಾರುಗಾಣಿಸಿ
ಸಲಹುವನು ಬಹು ಭೋಗಗಳನಿತ್ತು||5||

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಹುದು ಋತು ಭೂ ಸುರರು ತಿಳಿವುದು
ಶ್ವಾಸ ಜಪ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಭತ್ತಾರು ಸಹಸ್ರ
ಕರೆಸುವದು ಅಯನ ಅಹ್ವಯದಿ ಅರೆ ವರುಷ
ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿವುದು ಎಂಭತ್ತೆಂಟು ಸಹಸ್ರ ಕೋವಿದರು||6||

ವರುಷಕೆ ಇದರ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಪಂಗಳ ಗುರುವರಿಯ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವನು ಚಿಂತಿಸುವ ಸಜ್ಜನರ
ಸುರ ವಿರೋಧಿಗಳೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅರವಿದೂರ
ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇರವರಿತು ಸೋಹಂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪನು ಅವರಂತೆ||7||

ಇನಿತು ಉಪಾಸನೆ ಸರ್ವ ಜೀವರೊಳು ಅನಿಲದೇವನು ಮಾಡುತಿರೆ
ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡದೆ ಕಂಡ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾದಿ
ಆಸನದಿ ಕುಳಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಹು ಸಜ್ಜನನು ಎನಿಸಿ
ಜಪ ಮಣಿಗಳ ಎಣಿಸಿದರೇನು ಬೇಸರದೆ||8||

ಓದನೋದಕವು ಎರಡು ತೇಜದೊಳು ಐದುವವು ಲಯ
ತದಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶಿವ ಪವನರು ರಮಾಧೀನತ್ವ ಐದಿಹರು
ಈ ದಿವಿಜರ ಒಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನನ ಐದುವಳೆಂದರಿದು
ಆದರದಲಿ ಅನ್ನೋದಕವ ಕೊಡುತ ಉಣುತ ಸುಖಿಸುತಿರು||9||
ಜಾಲಿ ತೊಪ್ಪಲ ಅಜಾವಿಗಳು ಮೆದ್ದು ಆಲಯದಿ ಸ್ವೆಚ್ಚಾನುಸಾರದಿ
ಪಾಲಗರೆವ ಅಂದದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ತನ್ನವರ ಕೀಳು ಕರ್ಮವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಿಟ್ಟು ಅವರ ಪೊರೆವ
ಕೃಪಾಳು ಕಾಮದ ಕೈರವದಳ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ||10||

ಶಶಿ ದಿವಾಕರ ಪಾವಕರೊಳಿಹ ಅಸಿತಸಿತಲೋಹಿತಗಳಲಿ
ಶಿವಸ್ವಸನ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೂವರೊಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಯವದನ ವಸುಧಿಪಾರ್ದನ
ತ್ರಿವೃತುಯೆನಿಸಿ ವಸುಮತಿಯೊಳು ಅನ್ನೋದಕ ಅನಳ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ
ಸರ್ವ ಜೀವರ ಸಲಹುವನು ಕರುಣಿ||11||

ದೀಪ ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ಕಾಣದೆ ಕೂಪದೊಳು ಬಿದ್ದಂತೆ
ವೇದ ಮಹೋಪನಿಷದ್ ಅರ್ಥಗಳ ನಿತ್ಯದಿ ಪೇಳುವವರೆಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಪವನಮುಖ ವಿನುತನ ಅಮಲ ಸುರೂಪಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ತಿಳಿಯದೆ
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕೆ ಜೀವ ಕರ್ತೃ ಆಕರ್ತೃ ಹರಿಯೆಂಬ||12||

ಅನಿಲದೇವನು ವಾಗ್ಮನಃ ಮಯನು ಎನಿಸಿ ಪಾವಕ ವರುಣ
ಸಂಕ್ರಂದನ ಮುಖಾದ್ಯರೊಳಿದ್ದು ಭಗವದ್ರೂಪ ಗುಣಗಳನು
ನೆನೆನೆನೆದು ಉಚ್ಚರಿಸುತಲಿ ನಮ್ಮನು ಸದಾ ಸಂತೈಸುವನು
ಸನ್ಮುನಿ ಗಣ ಆರಾಧಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಗೋಜ ಸುರರಾಜ||13||

ಪಾದವು ಎನಿಪವು ವಾಗ್ಮನಃಮಯ ಪಾದರೂಪ ದ್ವಯಗಳೊಳು
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪೋಷಕ ಸಂಕರುಷಣಾಹ್ವಯದಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂವಾದ ರೂಪದಿ ಮನನಗೈವುತ
ಮೋದಮಯ ಸುಖವಿತ್ತು ಸಲಹುವ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನರ||14||

ಗಂಧವಹ ದಶ ದಿಶಗಳೊಳಗೆ ಅರವಿಂದ ಸೌರಭ ಪಸರಿಸುತ
ಘ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸುಖವನೀವುತ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ
ಇಂದಿರೇಶನ ಸುಗುಣಗಳ ದೈನಂದಿನದಿ ತುತಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ
ಅಂಧಬಧಿರ ಸುಮೂಕನಂತಿರು ಮಂದ ಜನರೊಡನೆ||15||

ಶ್ರೀರಮಣನ ಅರಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದಲಿ ಇಹ ಸಂಜ್ಞಸೂರ್ಯಗ
ಭಾರತೀಪತಿ ಪ್ರಾಣನ ಒಳಗಿಹ ಲಕುಮಿ ನಾರಾಯಣನ ಸೇರಿ ಮನುಜೋತ್ತಮರು
ಸರ್ವ ಶರೀರಗತ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಗುಣಗಳ ತುತಿಸುತಲಿ
ಮೋದಿಪರು ಮುಕ್ತಿಯಲಿ||16||

ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಪುರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕವಾಟದಲಿಪ್ಪ
ಶಶಿ ರೋಹಿಣಿಗತ ವ್ಯಾನಸ್ಥ ಕೃತಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪವನು
ಗುಣಗಳನು ಸಂಸ್ತುತಿಸುತಲಿ ಪಿತೃ ಗಣ ಗಧಾಧರನ ಅತಿವಿಮಲ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ
ಸ್ವೇಚ್ಚಾನುಸಾರದಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಹರು||17||

ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮನ ಆಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕವಾಟದಿ ಸತಿಸಹಿತ ಸಂಭ್ರಮದಿ
ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನೆ ಪೊಗಳುತಲೇ ಮೋದಿಸುವ
ಸುಮನಸಾಸ್ಯನೊಳಿಪ್ಪ ಅಪಾನಗ ದಮನ ಸಂಕರುಷಣನ
ನಿಹ ಹೃತ್ಕಮಲದೊಳು ಧೇನಿಸುವ ಋಷಿಗಣವ ಐದಿ ಸುಖಿಸುವರು||18||

ಸ್ವರಮಣನ ಗುಣ ರೂಪ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿಂದಲಿ ಪಾಡುತಿಹ
ತುಂಬುರನೆ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ಗಂಧರ್ವರು
ರಮಾಪತಿಯ ಪುರದ ಉತ್ತರ ಬಾಗಿಲಧಿಪ ಸುರಪ ಶಚಿಗ ಸಮಾನ ವಾಯುಗ
ಹರಿನ್ಮಣಿನಿಭ ಶಾಂತಿಪತಿ ಅನಿರುದ್ಧನ ಐದುವರು||19||
ಗರುಡ ಶೇಷ ಅಮರ ಇಂದ್ರಮುಖ ಪುಷ್ಕರನೆ ಕಡೆಯಾಗಿಪ್ಪ ಅಖಿಳ ನಿರ್ಜನರು
ಊರ್ಧ್ವ ದ್ವಾರಗತ ಭಾರತಿ ಉದಾನದೊಳು ಮೆರೆವ ಮಾಯಾ ವಾಸುದೇವನ
ಪರಮ ಮಂಗಳ ಅವಯವಗಳ ಮಂದಿರವನು ಐದಿ
ಸದಾ ಮುಕುಂದನ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುವರು||20||

ದ್ವಾರ ಪಂಚಕ ಪಾಲರೊಳಗಿಹ ಭಾರತೀ ಪ್ರಾಣಾಂತರಾತ್ಮಕ
ಮಾರಮಣನ ಐ ರೂಪ ತತ್ತತ್ದ್ವಾರದಲಿ ಬಪ್ಪ
ಮೂರೆರೆಡು ವಿಧ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವನರಿತು ಅವರ
ಕಂಸಾರಿ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸಿ ಮುಕ್ತರಣ ಮಾಳ್ಪ||21||

ಬೆಳಗಿದ ಹೂಜಿಯು ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಂದದಿ
ತೊಳೆದು ದೇಹವ ನಾಮ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಒಲಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ಕುತರ್ಕ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಅಲವಬೋಧರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಯದಿಹ ನರ
ಬರಿದೆ ಇದರೊಳು ಶಂಕಿಸಿದರೇನು||22||

ಉದಧಿಯೊಳು ಊರ್ವಿಗಳು ತೋರ್ಪಂದದಲಿ ಹಂಸೋದ್ಗೀಥ ಹರಿ
ಹಯವದನ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅಮಿತ ಅವತಾರಗಳು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪದುಮನಾಭನೊಳು ಇರುತಿಹವು ಸರ್ವದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ಹೃದಯಗತ ರೂಪಗಳು
ಅವ್ಯವಧಾನದಲಿ ಬಿಡದೆ||23||

ಶರಧಿಯೊಳು ಮಕರಾದಿ ಜೀವರು ಇರುಳು ಹಗಲು ಏಕ ಪ್ರಕಾರದಿ
ಚರಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ ಇಪ್ಪಂದದಿ
ಜಗತ್ರಯವು ಇರುತಿಹುದು ಜಗದೀಶನುದರದಿ
ಕರೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾಮದಿ ಧರಿಸಿಹುದು ಹರಿ ನಾಮ ರೂಪಂಗಳನು ಅನವರತ||24||

ಜನನಿ ಸೌಷ್ಠ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭೋಜನವ ಮಾಡಲು ಗರ್ಭಗತ ಶಿಶು ದಿನದಿನದಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೈದುವ ತೆರದಿ
ಜೀವರಿಗೆ ಪದುಮನಾಭನು ಸರ್ವ ರಸ ಉಂಡುಣಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ
ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಖಿಳ ದೋಷ ವಿದೂರ ಗಂಭೀರ||25||

ಆಶೆಗೆ ಒಳಗಾದವನು ಜನರಿಗೆ ದಾಸನೆನಿಸುವ
ಆಶೆಯನು ನಿಜ ದಾಸಗೆ ಐದಿಹ ಪುಂಸಗೆ ಎಲ್ಲರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು
ಶ್ರೀಶನ ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಯುಗಳ ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲಿ ಭಜಿಸೆ ಒಲಿದು
ರಮಾ ಸಹಿತ ತನ್ನನೆ ಕೊಡುವ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಹರಿ||26||

ದ್ಯುನದಿ ಆದ್ಯಂತವನು ಕಾಣದೆ ಮನುಜನು ಏಕತ್ರದಲಿ ತಾ ಮಜ್ಜನವ ಗೈಯೆ
ಸಮಸ್ತ ದೋಷದಿ ಮುಕ್ತನಹ ತೆರದಿ
ಅನಘನ ಅಮಲಾನಂತನಂತ ಸುಗುಣಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಗುಣ
ಉಪಾಸನೆಯಗೈವ ಮಹಾತ್ಮ ಧನ್ಯ ಕೃತಾರ್ಥನು ಎನಿಸುವನು||27||

ವಾಸುದೇವನು ಕರೆಸುವನು ಕಾರ್ಪಾಸ ನಾಮದಿ ಸಂಕರುಷಣನು ವಾಸವಾಗಿಹ ತೂಲದೊಳು
ತಂತುಗನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ವಾಸ ರೂಪ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇವನು
ಭೂಷಣನು ತಾನಾಗಿ ತೋರ್ಪ ಪರೇಶ ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವದ ಮಾನ್ಯ ಮಾನದನು||28||

ಲಲನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಚೈಲಗಳೊಳಗೆ ಓತಪ್ರೋತ ರೂಪದಿ
ನೆಲೆಸಿಹನು ಚತುರಾತ್ಮಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು
ಛಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅರ ಘಳಿಗೆ ಬಿಡದಲೇ ಕಾವನು ಎಂದರಿದು
ಇಳೆಯೊಳು ಅರ್ಚಿಸುತಿರು ಸದಾ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕನ||29||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

BAratISanu GaLigeyoLu munnUra aravattu sura japagaLa tA racisuvanu
sarva jIvaroLiddu bEsarade
kAruNika avaravara sAdhana pUraisi BU svarga narakava sErisuva
sarvaj~ja sakalEShTa pradAyakanu||1||

tAsige oMBainUru SvAsOccAsagaLa naDesutali
cEtana rASiyoLu hagaliruLu jAgRutanAgi nityadali
I sumanasOttaMsa lESa AyAsavillade pOShisuta
mUlESana anGri sarOja mUladalippa kANisade||2||

arivudondu yAmadoLu SvAsagaLu eraDu sAvirada ELu nUranu
Sara sahasrada mEle nAnUru ahavu dvitIyakke
maraLi yAmatrayake vasu sAvirada mEle nUru eNikeyali
hannereDu tAsige hattu sAvirada enTu nUra ahavu||3||

ondu dinadoLage aniLa ipppattoMdu sAvirada Aru nUru
mukundanAj~jadi mADi mADisi lOkagaLa porevanendu pavanana pogaLutiru
endendU mareyade I mahime sankrandanAdyarigunTe
nODalu sarva kAladali||4||

mUru lakShada mEle viMSati IrereDu sAviravu pakShake
Aru lakShada mEle nAlvattenTu sAviravu mArutanu mAsake japisi
saMsAra sAgaradinda sujanara pArugANisi
salahuvanu bahu BOgagaLanittu||5||

eraDu tingaLige ahudu Rutu BU suraru tiLivudu
SvAsa japa hanneraDu lakShada mEle toMBattAru sahasra
karesuvadu ayana ahvayadi are varuSha
mUvattenTu lakSha I pari tiLivudu eMBattenTu sahasra kOvidaru||6||

varuShake idara immaDi japangaLa guruvariya tA mADi mADisi
duritagaLa pariharisuvanu cintisuva sajjanara
sura virOdhigaLoLage nelesiddu aravidUra
tama adhikArigaLa iravaritu sOhaM upAsane mALpanu avarante||7||

initu upAsane sarva jIvaroLu aniladEvanu mADutire
cintaneya mADade kanDa nIroLu muLugi nityadali maneyoLage kRuShNAjinAdi
Asanadi kuLitu viSiShTa bahu sajjananu enisi
japa maNigaLa eNisidarEnu bEsarade||8||

OdanOdakavu eraDu tEjadoLu aiduvavu laya
tadaBimAnigaLAda Siva pavanaru ramAdhInatva aidiharu
I divijara oDagUDi SrI madhusUdanana aiduvaLendaridu
Adaradali annOdakava koDuta uNuta suKisutiru||9||

jAli toppala ajAvigaLu meddu Alayadi sveccAnusAradi
pAlagareva andadali lakShmI ramaNa tannavara kILu karmava svIkarisi
tanna AlayadoLiTTu avara poreva
kRupALu kAmada kairavadaLa SyAma SrIrAma||10||

SaSi divAkara pAvakaroLiha asitasitalOhitagaLali
Sivasvasana BArgavi mUvaroLu SrI kRuShNa hayavadana vasudhipArdana
trivRutuyenisi vasumatiyoLu annOdaka anaLa pesarinindali
sarva jIvara salahuvanu karuNi||11||

dIpa karadali piDidu kANade kUpadoLu biddante
vEda mahOpaniShad arthagaLa nityadi pELuvavarella
SrI pavanamuKa vinutana amala surUpagaLa vyApAra tiLiyade
pApa puNyake jIva kartRu AkartRu hariyeMba||12||

aniladEvanu vAgmanaH mayanu enisi pAvaka varuNa
sankrandana muKAdyaroLiddu BagavadrUpa guNagaLanu
nenenenedu uccarisutali nammanu sadA santaisuvanu
sanmuni gaNa ArAdhita padAMbuja gOja surarAja||13||

pAdavu enipavu vAgmanaHmaya pAdarUpa dvayagaLoLu
prahlAda pOShaka sankaruShaNAhvayadi nelesiddu
vEda SAstra purANagaLa saMvAda rUpadi mananagaivuta
mOdamaya suKavittu salahuva sarva sajjanara||14||

gandhavaha daSa diSagaLoLage aravinda sauraBa pasarisuta
GrANa indriyagaLige suKavanIvuta sancarisuvante
indirESana suguNagaLa dainandinadi tutisuta anumOdisuta
andhabadhira sumUkanantiru manda janaroDane||15||

SrIramaNana aramaneya pUrva dvAradali iha saMj~jasUryaga
BAratIpati prANana oLagiha lakumi nArAyaNana sEri manujOttamaru
sarva SarIragata nArAyaNana avatAra guNagaLa tutisutali
mOdiparu muktiyali||16||

praNava pratipAdyana purada dakShiNa kavATadalippa
SaSi rOhiNigata vyAnastha kRuti pradyumna rUpavanu
guNagaLanu saMstutisutali pitRu gaNa gadhAdharana ativimala paTTaNada oLage
svEccAnusAradi sancarisutiharu||17||

amita vikramana Alayada paScima kavATadi satisahita saMBramadi
BagavadguNagaLane pogaLutalE mOdisuva
sumanasAsyanoLippa apAnaga damana sankaruShaNana
niha hRutkamaladoLu dhEnisuva RuShigaNava aidi suKisuvaru||18||

svaramaNana guNa rUpa saptasvaragaLindali pADutiha
tuMburane modalAda aKiLa gaMdharvaru
ramApatiya purada uttara bAgiladhipa surapa Saciga samAna vAyuga
harinmaNiniBa SAntipati aniruddhana aiduvaru||19||

garuDa SESha amara indramuKa puShkarane kaDeyAgippa aKiLa nirjanaru
Urdhva dvAragata BArati udAnadoLu mereva mAyA vAsudEvana
parama mangaLa avayavagaLa mandiravanu aidi
sadA mukundana nODi suKisuvaru||20||

dvAra pancaka pAlaroLagiha BAratI prANAntarAtmaka
mAramaNana ai rUpa tattatdvAradali bappa
mUrereDu vidha mukti yOgyara tAratamyavanaritu avara
kaMsAri saMsArAbdhi dATisi muktaraNa mALpa||21||

beLagida hUjiyu nOLparige thaLathaLisutali kangoLisuva andadi
toLedu dEhava nAma mudregaLinda alankarisi olisi
nitya kutarka yuktigaLa alavabOdhara SAstra marmava tiLiyadiha nara
baride idaroLu SankisidarEnu||22||

udadhiyoLu UrvigaLu tOrpandadali haMsOdgItha hari
hayavadana kRuShNAdi amita avatAragaLu nityadali
padumanABanoLu irutihavu sarvada samasta prANigaLa cit~hRudayagata rUpagaLu
avyavadhAnadali biDade||23||

SaradhiyoLu makarAdi jIvaru iruLu hagalu Eka prakAradi
carisuta anumOdisuta ippandadi
jagatrayavu irutihudu jagadISanudaradi
karesuvudu pratibiMba nAmadi dharisihudu hari nAma rUpangaLanu anavarata||24||

janani sauShTha padArthagaLu BOjanava mADalu garBagata SiSu dinadinadi
aBivRuddhiyaiduva teradi
jIvarige padumanABanu sarva rasa unDuNisi sanrakShisuva
jAhnavi janaka janmAdi aKiLa dOSha vidUra gaMBIra||25||

ASege oLagAdavanu janarige dAsanenisuva
ASeyanu nija dAsage aidiha puMsage ellaru dAsarenisuvaru
SrISana aMGri sarOjayugaLa nirASeyindali Bajise olidu
ramA sahita tannane koDuva karuNA samudra hari||26||

dyunadi Adyantavanu kANade manujanu Ekatradali tA majjanava gaiye
samasta dOShadi muktanaha teradi
anaGana amalAnantananta suguNagaLoLage ondE guNa
upAsaneyagaiva mahAtma dhanya kRutArthanu enisuvanu||27||

vAsudEvanu karesuvanu kArpAsa nAmadi sankaruShaNanu vAsavAgiha tUladoLu
taMtuganu pradyumna
vAsa rUpa aniruddha dEvanu
BUShaNanu tAnAgi tOrpa parESa nArAyaNanu sarvada mAnya mAnadanu||28||

lalaneyindoDagUDi cailagaLoLage OtaprOta rUpadi
nelesihanu caturAtmaka jagannAtha viThalanu
CaLi bisilu maLe gALiyinda ara GaLige biDadalE kAvanu endaridu
iLeyoLu arcisutiru sadA sarvAntarAtmakana||29||

One thought on “Shwaasa sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s