hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · Rudra · siva

Hari Kathamruta saaradhalli Rudra devaru

ವಾಮದೇವ ವಿರಂಚಿತನಯ ಉ
ಮಾಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ
ಸಾಮಜಾಜಿನವಸನ ಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ
ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸಮಂದಿರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಳ ವಿಲೋಚನ
ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾ
ಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪಸಮೀರನಲಿ ಶಿ
ಷ್ಯತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅಖಿಳಾಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯಲಿ
ಹತ್ತುಕಲ್ಪದಿ ತಪವ ಗೈದಾ
ದಿತ್ಯರೊಳಗುತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಪುರು
ಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೊ ಮಹದೇವ||

ನಂದಿವಾಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌ
ಳೇಂದು ಶೇಖರ ಶಿವತ್ರಿಯಂಬಕ
ಅಂಧಕಾಸುರಮಥನ ಗಜಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಧರ
ಮಂದಜಾಸನ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ
ದ್ವಂದ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ
ವಂದಿಸುವೆ ನನವರತ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾರ್ವತೀರಮಣ||

ಫಣಿ ಫಣಾಂಚಿತ ಮುಕುಟರಂಜಿತ
ಕ್ವಣಿತಡಮುರುತ್ರಿಶೂಲ ಶಿಖಿದಿನ
ಮಣಿ ನಿಶಾಕರ ನೇತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಪ್ರಣತಕಾಮದ ಪ್ರಮಥ ಸುರಮುನಿ
ಗಣಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ ರಾ
ವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಸತತ ಮಾಂಪಾಹಿ ಮಹದೇವ||

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರು
ಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಂ
ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸನ್ಮುದವನಿತ್ತು
ಯಕ್ಷ ಪತಿಸಖ ಯಜಪರಿಗೆ ಸುರ
ವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದನುಜಾರಿ ಲೋಕಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಶುಕದುರ್ವಾಸ ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಸಂತಯಿಸು ||

ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ಲವಣ ಜಲಧಿಯೊ
ಳುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನವೊಲಿಸಿ ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ ದುರಾತ್ಮರ
ನಿತ್ಯನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸಿದ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಗೆ ನಮಿಪೆ ಶೇಷಪದಾರ್ಹನಹುದೆಂದು||

vAmadEva virancitanaya u
mAmanOhara ugra dhUrjaTi
sAmajAjinavasana BUShaNa sumanasOttaMsa
kAmahara kailAsamaMdira
sOmasUryAnaLa vilOcana
kAmitaprada karuNisemage sadA sumangaLava ||

kRuttivAsane hinde nI nA
lvattu kalpasamIranali Si
Shyatva vahisi aKiLAgamArthagaLOdi jaladhiyali
hattukalpadi tapava gaidA
dityaroLaguttamanenisi puru
ShOttamana pariyanka padavaidideyo mahadEva||

nandivAhana naLinidhara mau
LEndu SEKara SivatriyaMbaka
andhakAsuramathana gajaSArdUla carmadhara
mandajAsana tanaya trijaga
dvandya Suddha spaTika sanniBa
vandisuve nanavarata pAlisO pArvatIramaNa||

PaNi PaNAncita mukuTaranjita
kvaNitaDamurutriSUla SiKidina
maNi niSAkara nEtra paramapavitra sucaritra
praNatakAmada pramatha suramuni
gaNasupUjita caraNayuga rA
vaNa mada viBanjana satata mAMpAhi mahadEva||

dakShayaj~ja viBanjanane viru
pAkSha vairAgyAdhipati saM
rakShisemmanu sarvakAladi sanmudavanittu
yakSha patisaKa yajaparige sura
vRukSha vRukShadanujAri lOkA
dhyakShya SukadurvAsa jaigIShavya santayisu ||

hattu kalpadi lavaNa jaladhiyo
Luttama SlOkanavolisi kRuta
kRutyanAgi jagatpatiya nEmadi kuSAstragaLa
bittarisi mOhisi durAtmara
nityaniraya nivAsarenisida
kRuttivAsage namipe SEShapadArhanahudendu||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Sri Hari Kathamruta Saara/ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ

HarikathamrutasAra is the magnum opus composition of Sri Jagannatha Dasaru. This great  composition is written in Bhamini Shatpadi and consists of thirty two chapters explaining both jnana and its means. It starts with a benediction prayer to all deities as per the hierarchy.

The phala sruthy of this great work is written by Srida vittala dasaru.

Complete Harikathmruta sara in Kannada(PDF) – HKS

Sandhi No Sandhi title
1 ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ / Mangala Charana sandhi
2 ಕರುಣಾ ಸಂಧಿ / Karuna sandhi
3 ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿ / Vyapthi sandhi
4 ಭೋಜನ ಸಂಧಿ / Bhojana sandhi
5 ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿ / Vibhooti sandhi
6 ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಸಂಧಿ / Panchamahayagna Sandhi
7 ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಂಧಿ / Pancha tanmathra sandhi/Durita Nivaraana sandhi
8 ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ / Mathruka sandhi
9 ಶ್ರೀ ವರ್ಣಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಧಿ / Sri VarnaPrakriya sandhi /  Udaattaanudaatta Sandhi
10 ಸರ್ವಪ್ರತೀಕ ಸಂಧಿ /Sarva Pratheeka sandhi
11 ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮ ಸಂಧಿ/Sthavarajangama sandhi/ Dhyaana prakriyasandhi
12 ಶ್ರೀ ನಾಡೀಪ್ರಕರಣ ಸಂದಿ / Nadeeprakarana Sandhi
13 ಶ್ರೀ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಸಂಧಿ / Namasmarana sandhi
14 ಶ್ರೀ ಪಿತೃಗಣ ಸಂಧಿ / Pithruguna sandhi / Jeevanaprakriya sandhi
15 ಶ್ರೀ ಶ್ವಾಸ ಸಂಧಿ  / Shwaasa sandhi
16 ಶ್ರೀ ದತ್ತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಧಿ / Dhatthasvathanthriya sandhi / SwAtantrnya vibhajane Sandhi
17 ಶ್ರೀ ಸ್ವಗತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಧಿ / Swagathaswantrya sandhi
18 ಶ್ರೀ ಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸ ಸಂಧಿ/Kreedavilasa sandhi / sarvaswatantrya sandhi
19 ಶ್ರೀ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಸಂಧಿ / Bimbaparoksha sandhi/ Bimbopasana sandhi / Bimba pratibimba sandhi
20 ಶ್ರೀ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Guna Taratamya sandhi
21 ಶ್ರೀ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಸಂಧಿ / Karma vimochana sandhi
22 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣು ಸಂಧಿ / Bhaktaradhasahishnu sandhi /SakaladuritanivaaraNa Sandhi
23 ಶ್ರೀ ಬೃಹತ್ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Bruhat taratamya sandhi 
24 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪಸಾಧನ ಸಂಧಿ/ಶ್ರೀ ಅಪರೋಕ್ಷ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Kalpa sadhana sandhi/Aparoksha Taratamya sandhi
25 ಶ್ರೀ ಆರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Aarohana taratamya sandhi
26 ಶ್ರೀ ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Avarohana taratamya sandhi
27 ಶ್ರೀ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Anukramanika tharatamya sandhi
28 ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ/ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ
Sri Vigneshwara stothra sandhi/Sri Ganapathy stothra sandhi
29 ಶ್ರೀ ಅಣುತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Anu taratamya sandhi
30 ಶ್ರೀ ದೈತ್ಯತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Dhaithya taratamya sandhi
31 ಶ್ರೀ ನೈವೇದ್ಯಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ / Neivedhya prakarana sandhi
32 ಶ್ರೀ ಕಕ್ಷಾತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Kaksha taratamya sandhi
33 ಶ್ರೀ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಂಧಿ / Palashruthi sandhi
hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · srida vittala

Hari kathamruta saara Phala sruthi sandhi

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸಾರ್ಯರ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದವಿಠಲರು (ಕರ್ಜಿಗಿ ದಾಸರಾಯರು) ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಂಧಿ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುವರ
ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಕರತಲಾಮಲಕವನೆ
ಪೇಳಿದ ಸಕಲ ಸಂಧಿಗಳ
ಪರಮ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿಗಳು
ಮತ್ಸರಿಸಲೆದೆಗಿಚ್ಚಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಸಕರಿಗಿದು
ತೋರಿ ಪೇಳುವದಲ್ಲ ಧರೆಯೊಳಗೆ||1||

ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಯ ರೂಪದಲೀ
ಮಹಾದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯದಾದಿಯೊಳಾ
ಮನೋಹರ ತರತರಾತ್ಮಕ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳ
ಯಾಮಯಾಮಕೆ ಪಠಿಸುವವರ
ಸುಧಾಮಸ ಕೈಪಿಡಿಯಲೋಸುಗ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೇಳ್ದ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯಕೇನೆಂಬೆ||2||

ಸಾರವೆಂದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಸಾರವೆಂಬುದೆಮ್ಮ ಗುರುವರ
ಸಾರಿದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯದೆನುತ ಮಹೇಂದ್ರ ನಂದನನ
ಸಾರಥಿಯ ಬಲಗೊಂಡು ಸಾರಾ
ಸಾರಗಳ ನಿರ್ಣೈಸಿ ಪೇಳ್ದನು
ಸಾರ ನಡೆವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲಿಹುದೋ||3||

ದಾಸವರ್ಯರ ಮುಖದಿ ನಿಂದು
ರಮೇಶನನು ಕೀರ್ತಿಸುವ ಮನದಭಿಲಾಷೆಯಲಿ
ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಲಿದು ಪೇಳಿಸಿದ
ಈ ಸುಲಕ್ಷಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ್ಯತಿ
ಪ್ರಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ
ಲೇಸುಲೇಸನೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಡುದೆ ಕುರುಹು ಕವಿಗಳಿಗೆ||4||

ಪ್ರಾಕೃತೋಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಬರಿದೆ
ಮಹಾಕೃತಘ್ನರು ಜರಿವರಲ್ಲದೆ
ಸ್ವೀಕೃತವ ಮಾಡದಲೆ ಬಿಡುವರೇ ಸುಜನರಾದವರು
ಶ್ರೀಕೃತೀಪತಿ ಅಮಲ ಗುಣಗಳು
ಈ ಕೃತಿಯೊಳುoಟಾದ ಬಳಿಕ
ಪ್ರಾಕೃತವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಡಗರವೇನು ಸುಜನರಿಗೆ||5||

ಶ್ರುತಿಗೆ ಶೋಭನಮಾಗದಡೆ
ಜಡಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವೀಯದಡೆ
ಶ್ರುತಿಸ್ಮ್ರುತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗದಿದ್ದಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯ
ಮಥಿಸಿ ಮಧ್ವಾಗಮ ಪಯೋಬ್ಧಿಯ
ಕ್ಷಿತಿಗೆ ತೋರಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ
ರತರಿಗೀಪ್ಸಿತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವೆನಿಸುವುದು||6||

ಭಕ್ತಿವಾದದಿ ಪೇಳ್ದನೆಂಬ
ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಸಲ್ಲದು ಕಾವ್ಯದೊಳು ಪುನರುಕ್ತಿ
ಶುಷ್ಕ ಸಮಾನ ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ
ಯುಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ
ವಿಭಕ್ತಿ ವಿಷಮಗಳಿರಲು
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಭೋಗ್ಯವಿದೆಂದು ಸಿರಿಮದನಂದ ಮೆಚ್ಚುವನೆ?||7||

ಆಶುಕವಿಕುಲ ಕಲ್ಪತರು
ದಿಗ್ದೇಶವರಿಯಲು ರಂಗನೊಲುಮೆಯ
ದಾಸಕೂಟಸ್ಥರಿಗೆರಗಿ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು
ಈ ಸುಲಕ್ಷಣ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಮೀಸಲರಿಯದೆ ಸಾರದೀರ್ಘ
ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆರೆಯದಲೆ ಸಲಿಸುವದೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ||8||

ಪ್ರಾಸಗಳ ಪೊಂದಿಸದೆ ಶಬ್ದ
ಶ್ಲೇಷಗಳ ಶೋಧಿಸದೆ ದೀರ್ಘ
ಹ್ರಾಸಗಳ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಷಟ್ಪದಿಗತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ
ದೂಷಕರು ದಿನದಿನದಿ ಮಾಡುವ
ದೂಷಣೆಯೆ ಭೂಷಣಗಳೆಂದುಪ
ದೇಶಗಮ್ಯವು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸಾಧ್ಯರಿಗೆ||9||

ಅಶ್ರುತಾಗಮ ಇದರ ಭಾವ
ಪರಿಶ್ರಮವು ಬಲ್ಲವರಿಗಾನಂದಾಶ್ರುಗಳ
ಮಳೆಗರೆಸಿ ಮರೆಸುವ ಚಮತ್ಕ್ರುತಿಯ
ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ದಿವಿಜರ
ಜಸ್ರದಲಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪರಿದರೊಳು
ಪಃಶ್ರುತಿಗಳೈತಪ್ಪವೇ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ||10||

ನಿಚ್ಚ ನಿಜಜನ ನೆಚ್ಚ ನೆಲೆಗೊಂಡಚ್ಚ
ಭಾಗ್ಯವು ಪೆಚ್ಚ ಪೇರ್ಮೆಯು
ಕೆಚ್ಚ ಕೇಳ್ವನು ಮೆಚ್ಚ ಮಲಮರ ಮುಚ್ಚಲೆಂದೆನುತ
ಉಚ್ಚವಿಗಳಿಗೆ ಪೊಚ್ಚ ಪೊಸೆದನ
ಲುಚ್ಚರಿಸದೀ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಯನುಚ್ಚರಿಸೆ
ಸಿರಿವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ಮೆಚ್ಚಲೇನರಿದು||11||

ಸಾಧು ಸಭೆಯೊಳು ಮೆರೆಯೆ ತತ್ವ
ಸುಬೋಧ ವೃಷ್ಟಿಯಗರೆಯೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ
ಬೀಜವು ಹುರಿಯೆ ಖಳರದೆ ಬಿರಿಯೆ ಕರಕರಿಯ
ವಾದಿಗಳ ಪಲ್ಮುರಿಯೆ ಪರಮ
ವಿನೋದಿಗಳ ಮೈಮರೆಯಲೋಸುಗ
ಹಾದಿತೋರಿದ ಹಿರಿಯ ಬಹುಚಾತುರ್ಯ ಹೊಸಪರಿಯ||12||

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರೊಲವೆಯೊ ವಿಠಲೋಪಾಸಕ
ಪ್ರಭುವರ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರ
ದಯವೋ ತಿಳಿಯದು ಓದಿ ಕೇಳದಲೆ
ಕೇಶವನ ಗುಣಮಣಿಗಳನು
ಪ್ರಾಣೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ವಾದಿರಾಜರ
ಕೋಶಕೊಪ್ಪುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪೇಳಿದರು||13||

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ನವರಸಭರಿತ
ಬಹು ಗಂಭೀರ ರತ್ನಾಕರ
ರುಚಿರ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಲಂಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ
ಸರಸ ನರ ಕಂಠೀರವಾಖ್ಯಾರ್ಯರ
ಜನಿತ ಸುಕುಮಾರ ಸಾತ್ವೀಕರಿಗೆ
ಪರಮೋದಾರ ಮಾಡಿದ ಮರೆಯದುಪಕಾರ||14||

ಅವನಿಯೊಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ತೈಲವನು
ಪಾಮರನುಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಲವನೆ
ಪಂಡಿತನೋಕರಿಪವಿವೇಕಿಯಪ್ಪಂತೆ
ಶ್ರವಣ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಸವಿದು ನಿರ್ಗುಣಸಾರ ಮಕ್ಕಿಸಲವ
ನಿಪುಣನೈ ಯೋಗ್ಯಗಲ್ಲದೆ ದಕ್ಕಲರಿಯದಿದು||15||

ಅಕ್ಕರದೊಳೀ ಕಾವ್ಯದೊಳೊಂದಕ್ಕರವ
ಬರೆದೋದಿದವ ದೇವರ್ಕಳಿಂ
ದುಸ್ತಜ್ಯನೆನಿಸಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳ
ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲೋಕೈಕನಾಥನ
ಭಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಗಲ್ಲದೆ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸೊಗಸುವದೆ||16||

ವತ್ತಿಬಹ ವಿಘ್ನಗಳ ತಡೆದಪ
ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಿ ಕಾಲನ
ಭೃತ್ಯರಿಗೆ ಭೀಕರವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ
ಎತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿಸಿ ವನರುಹೇಕ್ಷಣ
ನ್ರುತ್ಯಮಾಡುವವನ ಮನೆಯೊಳು
ನಿತ್ಯಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||17||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮಾಹಾಯಶೋ
ಧೈರ್ಯ ಬಲ ಸಮ ಸಹಾಯ
ಶೌರ್ಯೋದಾರ್ಯ ಗುಣಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೊದಲಾದ
ಆಯುತಗಳುಂಟಾಗಲೊಂದಧ್ಯಾಯ
ಪಠಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂ ಶ್ರವಣೀಯವಲ್ಲದೆ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸುಜನರಿಗೆ||18||

ಕುರುಡ ಕಂಗಳ ಪಡೆವ ಬಧಿರನಿಗೆರೆಡು
ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಬಹವು ಬೆಳೆಯದ
ಮುರುಡ ಮದನಾಕೃತಿಯ ತಾಳ್ವನು ಕೇಳ್ದ ಮಾತ್ರದಲಿ
ಬರಡು ಹೈನಾಗುವದು ಪೇಳ್ದರೆ
ಕೊರಡು ಪಲ್ಲೈಸುವದು ಪ್ರತಿದಿನ
ಹುರುಡಿಲಾದರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನು ಪಠಿಸೆ||19||

ನಿರ್ಜರ ತರಂಗಿಣಿಯೊಳನುದಿನ
ಮಜ್ಜನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ
ವಿವರ್ಜಿತಾಶಾಪಾಶದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದಧಿಕ ಫಲ
ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದೊರೆಯದಿಪ್ಪವೆ
ಸಜ್ಜನರು ಶಿರತೂಗುವಂದದಿ

ಘರ್ಜಿಸುತಲೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||20||

ಸತಿಯರಿಗೆ ಪತಿಭಕುತಿ ಪತ್ನೀವ್ರತ
ಪುರುಷರಿಗೆ ಹರುಷ ನೆಲೆಗೊಂಡತಿ
ಮನೋಹರರಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ
ಸತತ ಮಂಗಳವೀವ ಬಹು
ಸುಕೃತಿಗಳೆನಿಸುತ ಸುಲಭದಿಂ ಸದ್ಗತಿಯ
ಪಡೆವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನು ಪಠಿಸೆ||21||

ಎಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ
ಭಗವಂತನಮಲ ಗುಣಾನುವಾದಗಳೆಂತು
ಪರಿಯಲಿ ಪೂರ್ಣಬೋಧರ ಮತವ ಪೊಂದಿದರ
ಚಿಂತನಗೆ ಬಪ್ಪಂತೆ ಬಹು ದೃಷ್ಟಾಂತ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೇಳ್ದ ಮಹಂತರಿಗೆ
ನರರೆಂದು ಬಗೆವರೆ ನಿರಯ ಭಾಗಿಗಳು||22||

ಮಣಿಖಚಿತ ಹರಿವಾಣದೊಳು ವಾರಣ
ಸುಭೋಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನುತ
ಪಸಿದವರಿಗೋಸುಗ ನೀಡುವಂದದಲಿ
ಪ್ರಣತರಿಗೆ ಪೊಂಗನಡ ವರ
ವಾನ್ಗ್ಮಣಿಗಳಿಂ ವಿರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಯೊಳುಣಿಸಿ
ನೋಡುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ವನುದಾರ||23||

ದುಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ದುರ್ವಿಷಯದಿಂ
ಪುಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ಪೂತಕರ್ಮ
ಭ್ರಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ಶ್ರೀದವಿಠಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ
ಕೃಷ್ಣ ಕೈಪಿಡಿವನು ಸುಸತ್ಯ
ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಸತ್ವವನು ಪಾಲಿಸಿ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||24||

SrI jagannAtha dAsAryara parama muKya
SiShyarAda SrI SrIdaviThalaru (karjigi dAsarAyaru) racisida SrI PalaSruti saMdhi

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadiMdApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

harikathAmRutasAra SrImadguruvara
jagannAtha dAsara karatalAmalakavane
pELida sakala saMdhigaLa
parama paMDita mAnigaLu
matsarisaledegiccAgi tOruvudarisakarigidu
tOri pELuvadalla dhareyoLage||1||

BAminI ShaTpadiya rUpadalI
mahAdButa kAvyadAdiyoLA
manOhara taratarAtmaka nAMdi padyagaLa
yAmayAmake paThisuvavara
sudhAmasa kaipiDiyalOsuga
prEmadiMdali pELda guru kAruNyakEneMbe||2||

sAraveMdare harikathAmRuta
sAraveMbudemma guruvara
sAridallade tiLiyadenuta mahEMdra naMdanana
sArathiya balagoMDu sArA
sAragaLa nirNaisi pELdanu
sAra naDeva mahAtmarige saMsAravellihudO||3||

dAsavaryara muKadi niMdu
ramESananu kIrtisuva manadaBilASheyali
varNABimAnigaLolidu pELisida
I sulakShaNa kAvyadoLagyati
prAsagaLige prayatnavillade
lEsulEsane SrAvya mADude kuruhu kavigaLige||4||

prAkRutOktigaLeMdu baride
mahAkRutaGnaru jarivarallade
svIkRutava mADadale biDuvarE sujanarAdavaru
SrIkRutIpati amala guNagaLu
I kRutiyoLuoTAda baLika
prAkRutave saMskRutada saDagaravEnu sujanarige||5||

Srutige SOBanamAgadaDe
jaDamatige maMgaLavIyadaDe
Srutismrutige sammatavAgadiddaDe namma gururAya
mathisi madhvAgama payObdhiya
kShitige tOrida brahma vidyA
ratarigIpsita harikathAmRutasAravenisuvudu||6||

BaktivAdadi pELdaneMba
prasakti salladu kAvyadoLu punarukti
SuShka samAna pada vyatyAsa modalAda
yukti SAstra viruddha Sabda
viBakti viShamagaLiralu
jIvanmukta BOgyavideMdu sirimadanaMda meccuvane?||7||

ASukavikula kalpataru
digdESavariyalu raMganolumeya
dAsakUTastharigeragi nA bEDikoMbenu
I sulakShaNa harikathAmRuta
mIsalariyade sAradIrGa
dvEShigaLigereyadale salisuvadenna binnapava||8||

prAsagaLa poMdisade Sabda
SlEShagaLa SOdhisade dIrGa
hrAsagaLa sallisade ShaTpadigatige nillisade
dUShakaru dinadinadi mADuva
dUShaNeye BUShaNagaLeMdupa
dESagamyavu harikathAmRutasAra sAdhyarige||9||

aSrutAgama idara BAva
pariSramavu ballavarigAnaMdASrugaLa
maLegaresi maresuva camatkrutiya
miSrarige mare mADi divijara
jasradali kAydipparidaroLu
paHSrutigaLaitappavE nija Bakti uLLavarige||10||

nicca nijajana necca nelegoMDacca
BAgyavu pecca pErmeyu
kecca kELvanu mecca malamara muccaleMdenuta
uccavigaLige pocca posedana
luccarisadI saccaritreyanuccarise
sirivatsa lAMCana meccalEnaridu||11||

sAdhu saBeyoLu mereye tatva
subOdha vRuShTiyagareye kAmakrOdha
bIjavu huriye KaLarade biriye karakariya
vAdigaLa palmuriye parama
vinOdigaLa maimareyalOsuga
hAditOrida hiriya bahucAturya hosapariya||12||

vyAsatIrtharolaveyo viThalOpAsaka
praBuvarya puraMdaradAsarAyara
dayavO tiLiyadu Odi kELadale
kESavana guNamaNigaLanu
prANESagarpisi vAdirAjara
kOSakoppuva harikathAmRutasAra pELidaru||13||

harikathAmRutasAra navarasaBarita
bahu gaMBIra ratnAkara
rucira SRuMgAra sAlaMkAra vistAra
sarasa nara kaMThIravAKyAryara
janita sukumAra sAtvIkarige
paramOdAra mADida mareyadupakAra||14||

avaniyoLu jyOtiShmatI tailavanu
pAmaranuMDu jIrNisalavane
paMDitanOkaripavivEkiyappaMte
SravaNa maMgaLa harikathAmRuta
savidu nirguNasAra makkisalava
nipuNanai yOgyagallade dakkalariyadidu||15||

akkaradoLI kAvyadoLoMdakkarava
baredOdidava dEvarkaLiM
dustajyanenisi dharmArthakAmagaLa
lekkisade lOkaikanAthana
Bakti BAgyava paDeva jIvanmuktagallade
harikathAmRutasAra sogasuvade||16||

vattibaha viGnagaLa taDedapa
mRutyuvige maremADi kAlana
BRutyarige BIkarava puTTisi sakala siddhigaLa
ettigoLLisi vanaruhEkShaNa
nrutyamADuvavana maneyoLu
nityamaMgaLa harikathAmRutasAra paThisuvara||17||

AyurArOgyaiSvarya mAhAyaSO
dhairya bala sama sahAya
SauryOdArya guNagAMBIrya modalAda
AyutagaLuMTAgaloMdadhyAya
paThisida mAtradiM SravaNIyavallade
harikathAmRutasAra sujanarige||18||

kuruDa kaMgaLa paDeva badhiranigereDu
kivi kELbahavu beLeyada
muruDa madanAkRutiya tALvanu kELda mAtradali
baraDu hainAguvadu pELdare
koraDu pallaisuvadu pratidina
huruDilAdaru harikathAmRutasAravanu paThise||19||

nirjara taraMgiNiyoLanudina
majjanAdi samasta karma
vivarjitASApASadiMdali mADidadhika Pala
hejjehejjege doreyadippave
sajjanaru SiratUguvaMdadi

GarjisutalI harikathAmRutasAra paThisuvara||20||

satiyarige patiBakuti patnIvrata
puruSharige haruSha nelegoMDati
manOhararAgi guru hiriyarige jagadoLage
satata maMgaLavIva bahu
sukRutigaLenisuta sulaBadiM sadgatiya
paDevaru harikathAmRutasAravanu paThise||21||

eMtu baNNisalennaLave
BagavaMtanamala guNAnuvAdagaLeMtu
pariyali pUrNabOdhara matava poMdidara
ciMtanage bappaMte bahu dRuShTAMta
pUrvakavAgi pELda mahaMtarige
narareMdu bagevare niraya BAgigaLu||22||

maNiKacita harivANadoLu vAraNa
suBOjya padArtha kRuShNArpaNavenuta
pasidavarigOsuga nIDuvaMdadali
praNatarige poMganaDa vara
vAngmaNigaLiM viracisida kRutiyoLuNisi
nODuva harikathAmRutasAra vanudAra||23||

duShTarennade durviShayadiM
puShTarennade pUtakarma
BraShTarennade SrIdaviThala vENugOpAla
kRuShNa kaipiDivanu susatya
viSiShTa dAsatvavanu pAlisi
niShTheyiMdali harikathAmRutasAra paThisuvara||24||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Kaksha taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗ ಸಾರಭೋಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ
ದೋಷ ವಿದೂರ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಪೂರ್ಣ
ಮೂರುಗುಣ ವರ್ಜಿತ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯೋದಯ ಕಾರಣ
ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ ನರಹರೆ ಸಲಹೊ ಸಜ್ಜನರ||1||

ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಳೆ ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣೆ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಜಗದಾಧಾರೆ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಗಣ ವಿನುತೆ
ಚಿತ್ತೈಸು ಬಿನ್ನಪವ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವಕ್ಷೋ ನಿವಾಸಿನಿ
ಭೃತ್ಯ ವರ್ಗವ ಕಾಯೆ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ||2||

ರೋಮ ಕೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ ಪೃಥಕು ಆ ಮಹಾ ಪುರುಷನ
ಸ್ವಮೂರ್ತಿ ತಾಮರಸಜಾಂಡಗಳ ತದ್ಗತ ವಿಶ್ವ ರೂಪಗಳ
ಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆ ರೂಪಗಳ ಗುಣಗಳ ಸೀಮೆಗಾಣದೆ ಯೋಚಿಸುತ
ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಯದು ಎಂತೋ ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ||3||

ಒಂದು ಅಜಾಂಡದೊಳು ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ನಖದೊಳಗೆ
ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಪಾರುಗಾಣದೆ ಕೃತ ಪುಟಾಂಜಲಿಯಿಂ
ಮಂದಜಾಸನ ಪುಳಕ ಪುಳಕಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳಿಂದ
ಇಂದಿರಾವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಗಂಭೀರ ತೆರವೆಂದ||4||

ಏನು ಧನ್ಯರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ರಾಯರು
ಈ ಪರಿಯಲಿ ರಮಾ ನಿವಾಸನ ವಿಮಲ ಲಾವಣ್ಯ ಅತಿಶಯಗಳನು
ಸಾನುರಾಗದಿ ನೋಡಿ ಸುಖಿಪ ಮಹಾನುಭಾವರ ಭಾಗ್ಯವೆಂತೋ
ಭವಾನಿಧವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಲು ನರರ ಪಾಡೇನು||5||

ಆ ಪಿತಾಮಹ ನೂರು ಕಲ್ಪ ರಮಾಪತಿಯ ಗುಣ ಜಪಿಸಿ ಒಲಿಸಿ
ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಹನುಮ ಭೀಮ ಆನಂದ ಮುನಿಯೆನಿಸಿ
ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸುನಾಭೀ ಕೂಪಸಂಭವ ನಾಮದಲಿ ಮೆರೆವ
ಆ ಪಯೋಜಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ ಸತತ||6||

ವಾಸುದೇವನ ಮೂರ್ತಿ ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ
ತಾರೇಶನಂದದಿ ಕಾಣುತ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಲಿ ತುತಿಪ
ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ
ಪರಮೋಲ್ಲಾಸದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯ ಸಲಿಸಲಿ ಎಮಗೆಂದು||7||

ಜಗದುದರನ ಸುರೋತ್ತಮನ ನಿಜಪೆಗಳೊಂತಾತು ಕರಾಬ್ಜದೊಳು ಪದಯುಗ ಧರಿಸಿ
ನಖ ಪಂಕ್ತಿಯೊಳು ರಮಣೀಯ ತರವಾದ ನಗಧರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ
ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಖಗ ಕುಲಾಧಿಪ
ಕೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸರ್ವ ಸುಜನರಿಗೆ||8||

ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯಕೆ ನಿಲುಕ ನಿಗಮಾಗಮೈಕ ವಿನುತನ
ಪರಮಾನುರಾಗದಲಿ ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ಜಿಹ್ವೆಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವ
ಭೂಗಗನ ಪಾತಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತನ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಸ್ಪದನು ಎನಿಪ
ಗುರು ನಾಗರಾಜನ ಪದಕೆ ನಮಿಸುವೆ ಮನದೊಳು ಅನವರತ||9||

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ
ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸನ್ಮುದವನಿತ್ತು
ಯಕ್ಷಪತಿ ಸಖ ಯಜಪರಿಗೆ ಸುರವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದಾನುಜಾರಿ
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಕ ದೂರ್ವಾಸ ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಸಂತೈಸು||10||

ನಂದಿವಾಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌಳಿ ಇಂದು ಶೇಖರ ಶಿವ ತ್ರಿಯಂಬಕ
ಅಂಧಕಾಸುರ ಮಥನ ಗಜ ಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಧರ
ಮಂದಜಾಸನ ತನಯ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ
ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಮಹದೇವ||11||

ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ಲವ ಜಲಧಿಯೊಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನ ಒಲಿಸಿ
ಕೃತಕ್ರುತ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ
ದುರಾತ್ಮರ ನಿತ್ಯ ನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸಿದ
ಕೃತ್ತಿ ವಾಸನೆ ನಮಿಪೆ ಪಾಲಿಸೊ ಪಾರ್ವತೀ ರಮಣ||12||

ಫಣಿ ಫಣಾoಚಿತ ಮಕುಟ ರಂಜಿತ ಕ್ವಣಿತ ಡಮರು ತ್ರಿಶೂಲ
ಶಿಖಿ ದಿನ ಮಣಿ ನಿಶಾಕರ ನೇತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಪ್ರಮಥ ಸುರಮುನಿ ಗಣ ಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ
ರಾವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಶೇಷ ಪದ ಅರ್ಹನು ಅಹುದೆಂದು||13||

ಕಂಬುಪಾಣಿಯ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ನಿತಂಬಿನಿಯರು ಎಂದೆನಿಪ
ಲಕ್ಷಣೆ ಜಾಂಬವತಿ ಕಾಳಿಂದಿ ನೀಲಾ ಭದ್ರ ಸಖ ವಿಂದಾರೆಂಬ
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ದಿವ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ
ಮಮ ಹೃದಯಾಂಬರದಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮರಸನ ಒಡಗೂಡಿ||14||

ಆ ಪರಂತಪನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಸದಾ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿ
ಭಗವದ್ರೂಪ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಪತಿಗಳ ಆನನದಿ ತಿಳಿವ
ಸೌಪರ್ಣಿ ವಾರುಣಿ ನಗಾತ್ಮಜರ ಆಪನಿತು ಬಣ್ಣಿಸುವೆ
ಎನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದೆ ಈಯಲಿ ಪರಮ ಮಂಗಳವ||15||

ತ್ರಿದಿವತರು ಮಣಿ ಧೇನುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೆನಿಪ ತ್ರಿದಶಾಲಯಾಬ್ಧಿಗೆ
ಬದರನಂದದಲಿ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮನ
ಮೃಧು ಮಧುರ ಸುಸ್ತವನದಿಂದಲಿ ಮಧು ಸಮಯ ಪಿಕನಂತೆ ಪಾಡುವ
ಮುದಿರ ವಾಹನನಂಘ್ರಿ ಯುಗ್ಮಂಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು||16||

ಕೃತಿ ರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನ ಅತುಳ ಬಲ ಲಾವಣ್ಯ ಗುಣ ಸಂತತ ಉಪಾಸನ
ಕೇತು ಮಾಲಾ ಖಂಡದೊಳು ರಚಿಪ
ರತಿ ಮನೋಹರನಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ ನತಿಸುವೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ
ಮಮ ದುರ್ಮತಿ ಕಳೆದು ಸನ್ಮತಿಯನು ಈಯಲಿ ನಿರುತ ಎಮಗೊಲಿದು||17||

ಚಾರುತರ ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ಗಂಭೀರ ವಾರಾಶಿಯೊಳು
ಪರಮೋದಾರ ಮಹಿಮನ ಹೃದಯ ಫಣಿಪತಿ ಪೀಠದಲಿ ಭಜಿಪ
ಭೂರಿ ಕರ್ಮಾಕರನು ಎನಿಸುವ ಶರೀರಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಪದ ವಾರಿರುಹಕೆ ಅನಮಿಪೆ
ಮದ್ಗುರುರಾಯನು ಅಹುದೆಂದು||18||

ವಿತತ ಮಹಿಮನ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖನ ಅತುಳ ಭುಜ ಬಲ ಕಲ್ಪತರುವು
ಆಶ್ರಿತರೆನಿಸಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟ ಪಡೆದು ಅನುದಿನದಿ ಮೋದಿಸುವ
ರತಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ದಕ್ಷ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬಿಡೌಜನ ಮಡದಿ ಶಚಿ
ಮನ್ಮಥ ಕುಮಾರ ಅನಿರುದ್ಧರು ಎಮಗೀಯಲಿ ಸುಮಂಗಲವ||19||

ಭವ ವನದಿ ನವ ಪೋತ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪಾದವನರುಹ
ಭವನ ನಾವಿಕನಾಗಿ ಭಕುತರ ತಾರಿಸುವ ಬಿಡದೆ
ಪ್ರವಹ ಮಾರುತದೇವ ಪರಮೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ
ಮಹಾ ಪ್ರವಹದಂದದಿ ಕೊಡಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಸಂತತಿಗೆ||20||

ಜನರನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆನೆನುತ ನಿಜ ಜನಕನ ಅನುಮತದಲಿ
ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನಿಂದಲಿ ಪಡೆದೆ ಸುಕುಮಾರಕರನು ಒಲುಮೆಯಲಿ
ಜನನಿ ಶತ ರೂಪಾ ನಿತಂಬಿನಿ ಮನವಚನಕಾಯದಲಿ ತಿಳಿದು
ಅನುದಿನದಿ ನಮಿಸುವೆ ಕೊಡು ಎಮಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವನೊಲಿದು||21||

ನರನ ನಾರಾಯಣನ ಹರಿಕೃಷ್ಣರ ಪಡೆದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೆರದಲಿ
ತರಣಿ ಶಶಿ ಶತರೂಪರಿಗೆ ಸಮನೆನಿಸಿ
ಪಾಪಿಗಳ ನಿರಯದೊಳು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಸಜ್ಜನ ನೆರವಿಯನು ಪಾಲಿಸುವ
ಔದುಂಬರ ಸಲಹು ಸಲಹೆಮ್ಮ ಬಿಡದಲೆ ಪರಮ ಕರುಣದಲಿ||22||

ಮಧು ವಿರೋಧಿ ಮನುಜ ಕ್ಷೀರೋದಧಿ ಮಥನ ಸಮಯದಲಿ ಉದಯಿಸಿ
ನೆರೆ ಕುಧರಜಾ ವಲ್ಲಭನ ಮಸ್ತಕ ಮಂದಿರದಿ ಮೆರೆವ ವಿಧು
ತವಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಾ ಯುಗಳಕೆ ಮಧುಪನಂದದಲಿ ಎರಗಲು ಎನ್ಮನದ ಅಧಿಪ
ವಂದಿಪೆನು ಅನುದಿನ ಅಂತಸ್ತಾಪ ಪರಿಹರಿಸು||23||

ಶ್ರೀ ವನರುಹಾಂಬಕನ ನೇತ್ರಗಳೇ ಮನೆಯೆನಿಸಿ
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕರಾವಲಂಬನವೀವ ತೆರದಿ ಮಯೂಖ ವಿಸ್ತರಿಪ
ಆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ನೆನಿಸಿ ಕೊಂಬ ವಿಭಾವಸು
ಅಹರ್ನಿಶಿಗಳಲಿ ಕೊಡಲೀ ವಸುಂಧರೆಯೊಳು ವಿಪಶ್ಚಿತರೊಡನೆ ಸುಜ್ಞಾನ||24||

ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಪಡೆದು ನೀ ಜಗದೇಕಪಾತ್ರನಿಗಿತ್ತ ಕಾರಣ
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಸಮೇತ ನೆಲಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಿ
ಆ ಕಮಲಭವ ಮುಖರು ಬಿಡದೆ ಪರಾಕೆನುತ ನಿಂದಿಹರೋ
ಗುಣ ರತ್ನಾಕರನೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ಕೊಡು ಎಮಗೆ ಸನ್ಮನವ||25||

ಪಣೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ತಿಲಕ ತುಳಸೀ ಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತ ಕಂಠ
ಕರದಲಿ ಕ್ವಣಿತ ವೀಣಾ ಸುಸ್ವರದಿ ಬಹು ತಾಳ ಗತಿಗಳಲಿ
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಗುಣಂಗಳ ಕುಣಿದು ಪಾಡುತ
ಪರಮ ಸುಖ ಸಂದಣಿಯೊಳು ಆಡುವ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ||26||

ಆ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರದಲಿ ಬಿನ್ನೈಸಲು ಆ ಮುನಿಗಳ ನುಡಿಗೆ
ಜಡಜಾಸನ ಮಹೇಶ ಅಚ್ಯುತರ ಲೋಕಂಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ
ತಾ ಸಕಲ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೇಶವನೆ ಪರದೈವವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವ
ಭೃಗು ಮುನಿಪ ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ||27||

ಬಿಸರುಹಾಂಬಕನ ಆಜ್ಞೆಯಲಿ ಸುಮನಸ ಮುಖನು ತಾನೆನಿಸಿ
ನಾನಾ ರಸಗಳುಳ್ಳ ಹರಿಸ್ಸುಗಳನು ಅವರವರಿಗೊಯ್ದು ಈವ
ವಸುಕುಲಾಧಿಪ ಯಜ್ಞಪುರುಷನ ಅಸಮ ಬಲ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ಸು ವಿದ್ಯ ಸುಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲೆಮಗೆ||28||

ತಾತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ನೀ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳ ಅರವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಪಡೆದು ಅವರವರಿಗಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿದೆ
ವೀತಿ ಹೋತ್ರನ ಸಮಳೆನಿಸುವ ಪ್ರಸೂತಿ ಜನನಿ
ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ ನಾ ತುತಿಸಿ ತಲೆಬಾಗುವೆ ಎಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹುವುದು||29||
ಶತ ಧೃತಿಯ ಸುತರೀರ್ವರ ಉಳಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುತಪೋ ನಿಧಿಗಳ
ಪರಾಜಿತನ ಸುಸಮಾಧಿಯೊಳು ಇರಿಸಿ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆವ
ವ್ರತಿವರ ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ ಪುಲಹಾ ಕ್ರತು ವಸಿಷ್ಠ ಪುಲಸ್ತ್ಯ
ವೈವಸ್ವತನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂಗಿರರ ಅಂಘ್ರಿಗೆರಗುವೆನು||30||

ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರೊಳು ಮೊದಲಿಗನಾದ ಮಿತ್ರ
ಪ್ರವಹ ಮಾನಿನಿಯಾದ ಪ್ರಾವಹಿ ನಿರ್ಋತಿ ನಿರ್ಜರ ಗುರು ಮಹಿಳೆ ತಾರಾ
ಈ ದಿವೌಕಸರು ಅನುದಿನ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಟಳವ ಅಳಿದು
ವಿಬುಧರಿಗೆ ಆದರದಿ ಕೊಡಲಿ ಅಖಿಳ ಮಂಗಳವ ಆವ ಕಾಲದಲಿ||31||

ಮಾನನಿಧಿಗಳು ಎನಿಸುವ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಧನಪ ಗಜಾನನರಿಗೆ
ಸಮಾನರು ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷ ಶತಸ್ಥ ದೇವಗಣಕೆ ಆ ನಮಿಸುವೆನು
ಬಿಡದೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ಸುಬುದ್ಧಿನಿತ್ತು
ಸದಾನುರಾಗದಲಿ ಎಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಿಸಲೆಂದೆನುತ||32||

ಭೂತ ಮರುತನು ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ತಪಸ್ವಿ ಮರೀಚಿ ಮುನಿ
ಪುರುಹೂತ ನಂದನ ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತರು ಎಮಗೊಲಿದು
ಕಾತರವ ಪುಟ್ಟಿಸದೆ ವಿಷಯದಿ ವೀತಭಯನ ಪದಾಬ್ಜದಲಿ
ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯನು ಈಯದೆ ಸದಾ ಪಾಲಿಸಲೆಮ್ಮ||33||

ಓದಿಸುವ ಗುರುಗಳನು ಜರಿದು ಸಹ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ
ಮಹದಾದಿ ಕಾರಣ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿಯೆಂದು ವಾದಿಸುವ
ತತ್ಪತಿಯ ತೋರೆಂದು ಆ ದನುಜ ಬೆಸಗೊಳಲು
ಸ್ತಂಭದಿ ಶ್ರೀದನ ಆಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಲಹೆಮ್ಮ||34||

ಬಲಿ ಮೊದಲು ಸಪ್ತ ಇಂದ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಕಲಿತ ಕರ್ಮಜ ದಿವಿಜರು ಎಂಬರು
ಉಳಿದ ಏಕಾದಶ ಮನುಗಳು ಉಚಿಥ್ಥ್ಯ ಚವನ ಮುಖ
ಕುಲರ್ಷಿಗಳು ಎಂಭತ್ತು ಹೈಹಯ ಇಳಿಯ ಕಂಪನಗೈದ ಪೃಥು
ಮಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಹುಷ ನಾಭಿ ಯಯಾತಿ ಶಶಿಬಿಂದು||35||

ಶತಕ ಸಂಕೇತ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಭರತ ಮಾಂಧಾತ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಿತರು
ಜಯವಿಜಯಾದಿಗಳು ಗಂಧರ್ವರೆಂಟು ಜನ
ಹುತವಹಜ ಪಾವಕ ಸನಾತನ ಪಿತೃಗಳು ಎಳ್ವರು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು
ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಪಾಲಿಸಲಿ ತಮ್ಮವನೆಂದು ಎಮಗೊಲಿದು||36||

ವಾಸವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪ ವಿಮಲ ಜಲಾಶಯಗಳೊಳು ರಮಿಪ ಊರ್ವಶಿ
ಭೇಶ ರವಿಗಳ ರಿಪುಗಳೆನಿಸುವ ರಾಹುಕೇತುಗಳು
ಶ್ರೀಶ ಪದ ಪಂಥಾನ ಧೂಮಾರ್ಚೀರ ದಿವಿಜರು
ಕರ್ಮಜರಿಗೆ ಸದಾ ಸಮಾನ ದಿವೌಕಸರು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||37||

ದ್ಯುನದಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಸಂಜ್ಞ ರೋಹಿಣಿ ಘನಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ವನಿತೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಭಿಮಾನಿ ವಿರಾಟ ದೇವಿಯರ ನೆನೆವೆನು
ಆ ನಲವಿಂದೆ ದೇವಾನನ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಾಹಾಖ್ಯರು
ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂ ಭಗವದ್ಗುಣoಗಳಲಿ||38||

ವಿಧಿಪಿತನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ಮಧುಪನಾಂತೆ ವಿರಾಜಿಪಾಮಲ
ಉದಕಗಳಿಗೆ ಸದಾಭಿಮಾನಿಯು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಬುಧಗೆ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ ಸಮ್ಮೋದದಿ
ನಿರಂತರವು ಒಲಿದೆಮಗೆ
ಅಭ್ಯುದಯ ಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪರಮೋತ್ಸವದೊಳು ಅನುದಿನದಿ||39||

ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಾದ್ಯರ ಮನಕೆ ನಿಲುಕಾವ ಕಾಲಕೆ
ಜನನ ರಹಿತನ ತಾವೊಲಿಸಿ ಮಗನೆಂದು ಮುದ್ದಿಸಿ ಲೀಲೆಗಳ ನೋಳ್ಪ
ದೇವಕಿಗೆ ವಂದಿಪೆ ಯಶೋದಾ ದೇವಿಗೆ ಆನಮಿಸುವೆನು
ಪರಮ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಂದ ಸಲಹುವುದು ಎಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ||40||

ಪಾಮರರನ ಪವಿತ್ರಗೈಸುವ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ವಿಮಲ ಮಂಗಳ
ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಷಾಖ್ಯ ದೇವಿಯರು
ಭೂಮಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಅಖಿಳ ಸಜ್ಜನರ ಆಮಯಾದಿಗಳ ಅಳಿದು ಸಲಹಲಿ
ಆ ಮರುತ್ವಾನ್ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯರ ರಮಣಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||41||

ಪುರುಟ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಕದ್ದೊಯ್ದಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ
ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ತರವ ಲಾಲಿಸಿ ತಂದ ವರಾಹ ರೂಪ ತಾನಾಗಿ
ಧರಣಿ ಜನನಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಸುವನು
ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೋಷಗಳು ಎಣಿಸದಿರೆಂದು||42||

ವನಧಿವಸನೆ ವರಾದ್ರಿ ನಿಚಯ ಸ್ತನವಿರಾಜಿತೆ
ಚೇತನಾಚೇತನ ವಿಧಾರಕೆ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪಾದಿ ಗುಣ ವಪುಷೆ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ಕಶ್ಯಪನ ನಿಜತನುಜೆ ನಿನಗೆ ಅನಮಿಪೆ
ಎನ್ನವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪಾಲಿಪುದು ಪರಮಾತ್ಮನರ್ಧಾಂಗಿ||43||

ಹರಿ ಗುರುಗಳ ಅರ್ಚಿಸದ ಪಾಪಾತ್ಮರನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲೋಸುಗ
ಶನೈಶ್ಚರನೆನಿಸಿ ದುಷ್ಫಲಗಳೀವೆ ನಿರಂತರದಿ ಬಿಡದೆ
ತರಣಿ ನಂದನ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುರುಹಗಳಿಗೆ ಆ ನಮಿಪೆ
ಬಹು ದುಸ್ತರ ಭವಾರ್ಣದಿ ಮಗ್ನನಾದೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು||44||

ನಿರತಿಶಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ವಿರಚಿಸುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳರಿತು
ತತ್ತತ್ಕಾಲದಲಿ ತಜ್ಜನ್ಯ ಫಲರಸವ ಹರಿಯ ನೇಮದಲಿ ಉಣಿಸಿ
ಬಹುಜೀವರಿಗೆ ಕರ್ಮಪನೆನಿಪ
ಗುರುಪುಷ್ಕರನು ಸತ್ಕ್ರಿಯಂಗಳಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ ಕೊಡಲಿ||45||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯಾನಿ ವಾಸಸ್ಥಾನರು ಎನಿಪ ಕೃಶಾನುಜರು
ಸಹಸ್ರ ಷೋಡಶ ಶತರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನಿನಿಯರು ಎಪ್ಪತ್ತು
ಯಕ್ಷರು ದಾನವರು ಮೂವತ್ತು
ಚಾರಣ ಅಜಾನಜ ಅಮರರು ಅಪ್ಸರರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ನಮಿಪೆ||46||

ಕಿನ್ನರರು ಗುಹ್ಯಕರು ರಾಕ್ಷಸ ಪನ್ನಗರು ಪಿತೃಗಳು ಸಿದ್ಧರು
ಸನ್ನುತ ಅಜಾನಜರು ಸಮರು ಇವರು ಅಮರ ಯೋನಿಜರು
ಇನ್ನಿವರ ಗಣವೆಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಎನ್ನೊಳವೆ
ಕರುಣದಲಿ ಪರಮಾಪನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಸನ್ಮುದ ಪರಮ ಸ್ನೇಹದಲಿ||47||

ಆ ಯಮುನೆಯೊಳು ಸಾದರದಿ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತಧರಿಸಿ
ಕೆಲರು ದಯಾಯುಧನೆ ಪತಿಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಜಾರತನದಲ್ಲಿ
ವಾಯುಪಿತನೊಲಿಸಿದರು ಈರ್ವಗೆ ತೋಯ ಸರಸರ
ಪಾದಕಮಲಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ಮನೋರಥಂಗಳ ಸಲಿಸಲಿ ಅನುದಿನದಿ||48||

ನೂರುಮುನಿಗಳ ಉಳಿದು ಮೇಲಣ ನೂರು ಕೋಟಿ ತಪೋಧರನ
ಪಾದಾರವಿಂದಕೆ ಮುಗಿವೆ ಕರಗಳನು ಉದ್ಧರಿಸಲೆಂದು
ಮೂರು ಸಪ್ತ ಶತಾಹ್ವಯರ ತೊರೆದು ಈ ಋಷಿಗಳ ಅನಂತರಲಿಹ
ಭೂರಿ ಪಿತೃಗಳು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಸಂತತ ಸುಮಂಗಳವ||49||

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನು ಎನಿಸುವ ರಮಾ ವಿನೋದಿಯ ಗುಣಗಣoಗಳ
ಸಾವಧಾನದಲಿ ಏಕ ಮಾನಸರಾಗಿ ಸುಸ್ವರದಿ
ಆ ವಿಬುಧಪತಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಾನಾ ವಿಲಾಸದಿ ಪಾಡಿ ಸುಖಿಸುವ
ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಅಖಿಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ||50||

ಭುವನ ಪಾವನ ಮಾಳ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧವನ
ಮಂಗಳ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸ್ತವನಗೈವ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ
ಪ್ರವರ ಭೂಭುಜರ ಉಳಿದು ಮಧ್ಯಮ ಕುವಲಯಪರು ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಬರ
ದಿವಸ ದಿವಸಂಗಳಲಿ ನೆನೆವನು ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ||51||

ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಮೂರ್ತಿಸಲೆ ಸೌದಾಮಿನಿಯೋಳ್ ಹೃದಯ ವಾರಿಜ
ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕಾಣುತಲಿ ಮೋದಿಸುವ
ಆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರ ಪದಯುಗ ತಾಮರಸಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ
ಸದಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳಿತ್ತು ಸಲಹಲಿ ಪ್ರಣತ ಜನತತಿಯ||52||

ಈ ಮಹೀ ಮಂಡಲದೊಳಿಹ ಗುರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಗರು
ಆ ಮಹಾವೈಷ್ಣವರ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಬ್ಜ ಮಧುಕರರ ಸ್ತೋಮಕೆ ಅನಮಿಸುವೆನು
ಅವರವರ ನಾಮಗಳನು ಏಂ ಪೇಳ್ವೆ ಬಹುವಿಧ
ಯಾಮ ಯಾಮಂಗಳಲಿ ಬೋಧಿಸಲಿ ಎಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||53||

ಮಾರನಯ್ಯನ ಕರುಣ ಪಾರಾವಾರ ಮುಖ್ಯ ಸುಪಾತ್ರರು ಎನಿಪ
ಸರೋರುಹಾಸನ ವಾಣಿ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರ
ತಾರತಮ್ಯಾತ್ಮಕ ಸುಪದ್ಯಗಳ ಆರು ಪಠಿಸುವರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ರಮಾರಮಣ ಪೂರೈಸಲಿ ಈಪ್ಸಿತ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ||54||

ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತುತಿಸೆ ಶರೀರ ವಾನ್ಗ್ಮನಃ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ದೂರಗೈಸುವದು ಅಖಿಳ ಪಾಪ ಸಮೂಹ ಪ್ರತಿದಿನದಿ
ಚೋರಭಯ ರಾಜಭಯ ನಕ್ರ ಚಮೂರ ಶಸ್ತ್ರ ಜಲಾಗ್ನಿ ಭೂತ
ಮಹೋರಗ ಜ್ವರ ನರಕ ಭಯ ಸಂಭವಿಸದು ಎಂದೆಂದು||55||

ಜಯಜಯತು ತ್ರಿಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಯಜಯತು ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ
ಜಯಜಯತು ಜಾನಕೀ ರಮಣ ನಿರ್ಗತ ಜರಾಮರಣ
ಜಯಜಯತು ಜಾಹ್ನವೀ ಜನಕ ಜಯಜಯತು ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ
ಭವಾಮಯ ಹರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವಿಠಲ ಪಾಹಿಮಾಂ ಸತತ||56||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIramaNa sarvESa sarvaga sAraBOkta svatantra
dOSha vidUra j~jAnAnaMda balaiSvarya suKa pUrNa
mUruguNa varjita saguNa sAkAra viSva sthiti layOdaya kAraNa
kRupAsAndra narahare salaho sajjanara||1||

nitya muktaLe nirvikAraLe nitya suKa saMpUrNe
nityAnitya jagadAdhAre muktAmukta gaNa vinute
cittaisu binnapava SrI puruShOttamana vakShO nivAsini
BRutya vargava kAye trijaganmAte viKyAte||2||

rOma kUpagaLalli pRuth pRuthaku A mahA puruShana
svamUrti tAmarasajAnDagaLa tadgata viSva rUpagaLa
SrI mahiLe rUpagaLa guNagaLa sImegANade yOcisuta
mama svAmi mahimeyadu entO endu aDigaDige beragAde||3||

ondu ajAMDadoLu ondu rUpadoLu ondu avayavadoLu ondu naKadoLage
ondu guNagaLa pArugANade kRuta puTAnjaliyiM
mandajAsana puLaka puLakAnanda bAShpa todalu nuDigaLiMda
indirAvallaBana mahime gaMBIra teraveMda||4||

Enu dhanyarO brahma guru pavamAna rAyaru
I pariyali ramA nivAsana vimala lAvaNya atiSayagaLanu
sAnurAgadi nODi suKipa mahAnuBAvara BAgyaventO
BavAnidhavanige asAdhyavenisalu narara pADEnu||5||

A pitAmaha nUru kalpa ramApatiya guNa japisi olisi
mahA parAkrama hanuma BIma Ananda muniyenisi
A parabrahmana sunABI kUpasaMBava nAmadali mereva
A payOjAsana samIrarige aBinamipe satata||6||

vAsudEvana mUrti hRudaya AkASa manDala madhyadali
tArESanandadi kANuta ati santOShadali tutipa
A sarasvati BAratIyarige nA satata vandisuve
paramOllAsadali suj~jAna Bakutiya salisali emagendu||7||

jagadudarana surOttamana nijapegaLontAtu karAbjadoLu padayuga dharisi
naKa panktiyoLu ramaNIya taravAda nagadharana pratibiMba kANuta
mige haruShadiM pogaLi higguva Kaga kulAdhipa
koDali mangaLa sarva sujanarige||8||

yOgigaLa hRudayake niluka nigamAgamaika vinutana
paramAnurAgadali dvisahasra jihvegaLinda varNisuva
BUgagana pAtALa vyAptana yOga nidrAspadanu enipa
guru nAgarAjana padake namisuve manadoLu anavarata||9||

dakSha yaj~ja viBaMjanane virupAkSha vairAgyAdhipati
saMrakShisemmanu sarvakAladi sanmudavanittu
yakShapati saKa yajaparige suravRukSha vRukShadAnujAri
lOkAdhyakSha Suka dUrvAsa jaigIShavya saMtaisu||10||

nandivAhana naLinidhara mauLi indu SEKara Siva triyaMbaka
andhakAsura mathana gaja SArdUla carmadhara
mandajAsana tanaya trijagadvandya Suddha sPaTika sanniBa
vandisuvenu anavarata karuNisi kAyO mahadEva||11||

hattu kalpadi lava jaladhiyoLu uttama SlOkana olisi
kRutakrutyanAgi jagatpatiya nEmadi kuSAstragaLa bittarisi mOhisi
durAtmara nitya niraya nivAsarenisida
kRutti vAsane namipe pAliso pArvatI ramaNa||12||

PaNi PaNAocita makuTa ranjita kvaNita Damaru triSUla
SiKi dina maNi niSAkara nEtra parama pavitra sucaritra
praNata kAmada pramatha suramuni gaNa supUjita caraNayuga
rAvaNa mada viBanjana SESha pada arhanu ahudendu||13||

kaMbupANiya parama prEma nitaMbiniyaru endenipa
lakShaNe jAMbavati kALindi nIlA Badra saKa vindAreMba
ShaNmahiShiyara divya padAMbujagaLige namipe
mama hRudayAMbaradi nelesali biDade tammarasana oDagUDi||14||

A parantapana olumeyinda sadA aparOkShigaLenisi
BagavadrUpa guNagaLa mahime svapatigaLa Ananadi tiLiva
sauparNi vAruNi nagAtmajara Apanitu baNNisuve
enna mahAparAdhagaLa eNisade Iyali parama mangaLava||15||

tridivataru maNi dhEnugaLige Aspadanenipa tridaSAlayAbdhige
badaranandadali opputippa upEndra candramana
mRudhu madhura sustavanadindali madhu samaya pikanante pADuva
mudira vAhanananGri yugmangaLige namisuvenu||16||

kRuti ramaNa pradyumna dEvana atuLa bala lAvaNya guNa santata upAsana
kEtu mAlA KaMDadoLu racipa
rati manOharananGri kamalake natisuvenu Bakutiyali
mama durmati kaLedu sanmatiyanu Iyali niruta emagolidu||17||

cArutara navavidha Bakuti gaMBIra vArASiyoLu
paramOdAra mahimana hRudaya PaNipati pIThadali Bajipa
BUri karmAkaranu enisuva SarIramAni prANapati pada vAriruhake anamipe
madgururAyanu ahudendu||18||

vitata mahimana viSvatO muKana atuLa Buja bala kalpataruvu
ASritarenisi sakala iShTa paDedu anudinadi mOdisuva
rati svayaMBuva dakSha vAcaspati biDaujana maDadi Saci
manmatha kumAra aniruddharu emagIyali sumangalava||19||

Bava vanadi nava pOta puNya SravaNa kIrtana pAdavanaruha
Bavana nAvikanAgi Bakutara tArisuva biDade
pravaha mArutadEva paramOtsava viSESha nirantara
mahA pravahadandadi koDali BagavadBakta santatige||20||

janaranu uddharisuvenenuta nija janakana anumatadali
svayaMBuva manuvinindali paDede sukumArakaranu olumeyali
janani Sata rUpA nitaMbini manavacanakAyadali tiLidu
anudinadi namisuve koDu emage sanmangaLavanolidu||21||

narana nArAyaNana harikRuShNara paDede puruShArtha teradali
taraNi SaSi SatarUparige samanenisi
pApigaLa nirayadoLu nelegoLisi sajjana neraviyanu pAlisuva
auduMbara salahu salahemma biDadale parama karuNadali||22||

madhu virOdhi manuja kShIrOdadhi mathana samayadali udayisi
nere kudharajA vallaBana mastaka mandiradi mereva vidhu
tavAnGri sarOjA yugaLake madhupanandadali eragalu enmanada adhipa
vandipenu anudina aMtastApa pariharisu||23||

SrI vanaruhAMbakana nEtragaLE maneyenisi
sajjanarige karAvalaMbanavIva teradi mayUKa vistaripa
A vivasvAn nenisi koMba viBAvasu
aharniSigaLali koDalI vasundhareyoLu vipaScitaroDane suj~jAna||24||

lOka mAteya paDedu nI jagadEkapAtranigitta kAraNa
SrI kumAri samEta nelasida ninna mandiradi
A kamalaBava muKaru biDade parAkenuta niMdiharO
guNa ratnAkarane baNNisalaLave koDu emage sanmanava||25||

paNeyoLoppuva tilaka tuLasI maNigaNAnvita kanTha
karadali kvaNita vINA susvaradi bahu tALa gatigaLali
praNava pratipAdyana guNangaLa kuNidu pADuta
parama suKa sandaNiyoLu ADuva dEvarShi nAradarige aBinamipe||26||

A sarasvati tIradali binnaisalu A munigaLa nuDige
jaDajAsana mahESa acyutara lOkaMgaLige pOgi
tA sakala guNagaLa vicArisi kESavane paradaivavu endu upadESisuva
BRugu munipa koDali emage aKiLa puruShArtha||27||

bisaruhAMbakana Aj~jeyali sumanasa muKanu tAnenisi
nAnA rasagaLuLLa harissugaLanu avaravarigoydu Iva
vasukulAdhipa yaj~japuruShana asama bala rUpangaLige vandisuve
j~jAna yaSassu vidya subuddhi koDalemage||28||

tAtana appaNeyinda nI praKyAtiyuLLa aravattu makkaLa
prItiyindali paDedu avaravarigittu manniside
vIti hOtrana samaLenisuva prasUti janani
tvadanGri kamalake nA tutisi talebAguve emma kuTuMba salahuvudu||29||

Sata dhRutiya sutarIrvara uLida apratima sutapO nidhigaLa
parAjitana susamAdhiyoLu irisi mUrlOkadoLu mereva
vrativara marIci atri pulahA kratu vasiShTha pulastya
vaivasvatanu viSvAmitra angirara anGrigeraguvenu||30||

dvAdaSa AdityaroLu modaliganAda mitra
pravaha mAniniyAda prAvahi nir^^Ruti nirjara guru mahiLe tArA
I divaukasaru anudina AdhivyAdhi upaTaLava aLidu
vibudharige Adaradi koDali aKiLa mangaLava Ava kAladali||31||

mAnanidhigaLu enisuva viShvaksEna dhanapa gajAnanarige
samAnaru eMBattaidu SESha Satastha dEvagaNake A namisuvenu
biDade mithyA j~jAna kaLedu subuddhinittu
sadAnurAgadali emma paripAlisalendenuta||32||

BUta marutanu avAntara aBimAni tapasvi marIci muni
puruhUta nandana pAdamAni jayantaru emagolidu
kAtarava puTTisade viShayadi vItaBayana padAbjadali
viparIta buddhiyanu Iyade sadA pAlisalemma||33||

Odisuva gurugaLanu jaridu saha Odugarige upadESisida
mahadAdi kAraNa sarvaguNa saMpUrNa hariyeMdu vAdisuva
tatpatiya tOrendu A danuja besagoLalu
staMBadi SrIdana AkShaNa tOrisida prahlAda salahemma||34||

bali modalu sapta indraru ivarige kalita karmaja divijaru eMbaru
uLida EkAdaSa manugaLu uciththya cavana muKa
kularShigaLu eMBattu haihaya iLiya kaMpanagaida pRuthu
mangaLa parIkShita nahuSha nABi yayAti SaSibindu||35||

Sataka sankEta uLLa priyavrata Barata mAMdhAta puNyASritaru
jayavijayAdigaLu gandharvarenTu jana
hutavahaja pAvaka sanAtana pitRugaLu eLvaru citraguptaru
pratidinadi pAlisali tammavanendu emagolidu||36||

vAsavAlaya Silpa vimala jalASayagaLoLu ramipa UrvaSi
BESa ravigaLa ripugaLenisuva rAhukEtugaLu
SrISa pada panthAna dhUmArcIra divijaru
karmajarige sadA samAna divaukasaru koDali emage mangaLava||37||

dyunadi SyAmala saMj~ja rOhiNi Ganapa parjanya aniruddhana vanite
brahmAnDABimAni virATa dEviyara nenevenu
A nalavinde dEvAnana mahiLe svAhAKyaru
AlOcane koDali nirviGnadiM BagavadguNaogaLali||38||

vidhipitana pAdAMbujagaLige madhupanAnte virAjipAmala
udakagaLige sadABimAniyu eMdenisikoMba budhage nA vandisuve sammOdadi
niraMtaravu olidemage
aByudaya pAlisalendu paramOtsavadoLu anudinadi||39||

SrI viriMcAdyara manake nilukAva kAlake
janana rahitana tAvolisi maganendu muddisi lIlegaLa nOLpa
dEvakige vandipe yaSOdA dEvige Anamisuvenu
parama kRupAvalOkanadinda salahuvudu emma santatiya||40||

pAmararana pavitragaisuva SrI mukundana vimala manMgaLa
nAmagaLige aBimAniyAda uShAKya dEviyaru
BUmiyoLaguLLa aKiLa sajjanara AmayAdigaLa aLidu salahali
A marutvAn maneya vaidyara ramaNi pratidinadi||41||

puruTa lOcana ninna kaddoydiralu prArthise
dEvategaLa uttarava lAlisi taMda varAha rUpa tAnAgi
dharaNi janani ninna pAdakkeragi binnaisuvanu
pAdasparSa modalAda aKiLa dOShagaLu eNisadireMdu||42||

vanadhivasane varAdri nicaya stanavirAjite
cEtanAcEtana vidhArake gandha rasa rUpAdi guNa vapuShe
munikulOttama kaSyapana nijatanuje ninage anamipe
ennavaguNagaLu eNisade pAlipudu paramAtmanardhAngi||43||

hari gurugaLa arcisada pApAtmarana SikShisalOsuga
SanaiScaranenisi duShPalagaLIve nirantaradi biDade
taraNi nandana ninna pAdAMburuhagaLige A namipe
bahu dustara BavArNadi magnanAdenna uddharisabEku||44||

niratiSaya suj~jAna pUrvaka viracisuva niShkAma karmagaLaritu
tattatkAladali tajjanya Palarasava hariya nEmadali uNisi
bahujIvarige karmapanenipa
gurupuShkaranu satkriyangaLali nirviGnateya koDali||45||

SrInivAsana parama kAruNyAni vAsasthAnaru enipa kRuSAnujaru
sahasra ShODaSa Sataru SrI kRuShNa mAniniyaru eppattu
yakSharu dAnavaru mUvattu
cAraNa ajAnaja amararu apsararu gandharvarige namipe||46||

kinnararu guhyakaru rAkShasa pannagaru pitRugaLu siddharu
sannuta ajAnajaru samaru ivaru amara yOnijaru
innivara gaNaventu baNNisalu ennoLave
karuNadali paramApanna janarige koDali sanmuda parama snEhadali||47||

A yamuneyoLu sAdaradi kAtyAyanI vratadharisi
kelaru dayAyudhane patiyendu kelavaru jAratanadalli
vAyupitanolisidaru Irvage tOya sarasara
pAdakamalake nA eraguve manOrathaMgaLa salisali anudinadi||48||

nUrumunigaLa uLidu mElaNa nUru kOTi tapOdharana
pAdAravindake mugive karagaLanu uddharisalendu
mUru sapta SatAhvayara toredu I RuShigaLa anantaraliha
BUri pitRugaLu koDali emage saMtata sumangaLava||49||

pAvanake pAvananu enisuva ramA vinOdiya guNagaNaogaLa
sAvadhAnadali Eka mAnasarAgi susvaradi
A vibudhapati saBeyoLage nAnA vilAsadi pADi suKisuva
dEva gaMdharvaru koDali emage aKiLa puruShArtha||50||

Buvana pAvana mALpa lakShmI dhavana
mangaLa divya nAma stavanagaiva manuShya gandharvarige vandisuve
pravara BUBujara uLidu madhyama kuvalayaparu endu enisikoMbara
divasa divasangaLali nenevanu karaNa Suddhiyali||51||

SrI mukundana mUrtisale saudAminiyOL hRudaya vArija
vyOma manDala madhyadali kANutali mOdisuva
A manuShyOttamara padayuga tAmarasagaLige eraguve
sadA kAmitArthagaLittu salahali praNata janatatiya||52||

I mahI maMDaladoLiha guru SrImadAcAryara matAnugaru
A mahAvaiShNavara viShNu padAbja madhukarara stOmake anamisuvenu
avaravara nAmagaLanu EM pELve bahuvidha
yAma yAmaMgaLali bOdhisali emage sanmatiya||53||

mAranayyana karuNa pArAvAra muKya supAtraru enipa
sarOruhAsana vANi rudra iMdrAdi suranikara
tAratamyAtmaka supadyagaLa Aru paThisuvaru A janarige
ramAramaNa pUraisali Ipsita sarvakAladali||54||

mUru kAlagaLalli tutise SarIra vAngmanaH Suddhi mALpudu
dUragaisuvadu aKiLa pApa samUha pratidinadi
cOraBaya rAjaBaya nakra camUra Sastra jalAgni BUta
mahOraga jvara naraka Baya saMBavisadu endendu||55||

jayajayatu trijagadvilakShaNa jayajayatu jagadEka kAraNa
jayajayatu jAnakI ramaNa nirgata jarAmaraNa
jayajayatu jAhnavI janaka jayajayatu daitya kulAntaka
BavAmaya hara jagannAth viThala pAhimAM satata||56||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Neivedhya prakarana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಕುಮಿಯನು ಬೊಮ್ಮನ ಪೊಕ್ಕಳಿಂದಲಿ ಪಡೆದ
ಪೊಸ ಪೊಂಬಕ್ಕಿದೇರನು ಪಡೆದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ದಿವಿಜರನಾ
ಮಕ್ಕಳಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸರ್ವದ ರಕ್ಕಸಾಂತಕ
ರಣದೊಳಗೆ ನಿರ್ದುಃಖ ಸುಖಮಯ ಕಾಯ್ದ ಪಾರ್ಥನ ಸೂತನೆಂದೆನಿಸಿ||1||

ದೋಷ ಗಂಧ ವಿದೂರ ನಾನಾ ವೇಷಧಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ
ಮನೀಷಿ ಮಾಯಾ ರಮಣ ಮಧ್ವಾಂತಃಕರಣ ರೂಢ
ಶೇಷಸಾಯಿ ಶರಣ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಣ ಸುಕಂಧರ
ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾರನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ||2||

ಸಾಶನಾನ ಶನೇ ಅಭೀಯೆಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನಿಸುವ
ಕೇಶವನ ರೂಪದ್ವಯವ ಚಿದ್ದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ
ಬೇಸರದೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಗೈಯುತಲಿ ಬುಧರು
ಹುತಾಶನನಯೊಳಿಪ್ಪನೆಂದು ಅನವರತ ತುತಿಸುವರು||3||

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಖಿಳ ದೋಷ ವಿದೂರ
ಪ್ರಕಟಾಪ್ರಕಟ ಸದ್ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗತ ಸಂಸಾರಿ ಕಂಸಾರಿ
ನಕುಲ ನಾನಾ ರೂಪ ನಿಯಾಮಕ ನಿಯಮ್ಯ ನಿರಾಮಯ
ರವಿ ಪ್ರಕರ ಸನ್ನಿಭ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ||4||

ಚೇತನಾಚೇತನ ಜಗತ್ತಿನೊಳು ಆತನನು ತಾನಾಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸರ್ವರೊಳಿಪ್ಪ ತತ್ತದ್ರೂಪಗಳ ಧರಿಸಿ
ಜಾತಿಕಾರನ ತೆರದಿ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿನೊಳಗಿದ್ದು
ಅಖಿಳ ಕರ್ಮವ ತಾ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ನಗುತಿಪ್ಪ||5||

ವೀತಭಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಕ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು
ಖಳಾರಾತಿ ಖಗ ವರ ವಹನ ಕಮಲಾಕಾಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತ
ಮಾತರಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾತನ ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ
ವಿಧಾತೃ ಜನಕ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿಗೇಯಾ||6||

ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮ ಸಮೀರನುತ
ಸಕಲ ಇಷ್ಟದಾಯಕ ಸ್ವರತ ಸುಖಮಯ ಮಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ
ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತ ಕರೀಂದ್ರ ವರದ
ಯಥೇಷ್ಟ ತನು ಉನ್ನತ ಸುಕರ್ಮಾ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||7||

ಪಾಕಶಾಸನ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣ ಪಿನಾಕಿ ಸನ್ನುತ ಮಹಿಮ
ಸೀತಾ ಶೋಕ ನಾಶನ ಸುಲಭ ಸುಮುಖ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ ಸುಖಿ
ಮಾಕಳತ್ರ ಮನೀಷಿ ಮಧುರಿಪು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ರೂಪ
ಪ್ರತೀಕ ದೇವಗಣಾಂತರಾತ್ಮಕ ಪಾಲಿಸುವುದೆಮ್ಮ||8||

ಅಪ್ರಮೇಯ ಅನಂತರೂಪ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಾಬ್ಜ
ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಪ್ರದಾಯಕ ಸುಮನಸ ಆರಾಧಿತ ಪದಾಂಭೋಜ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಗ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾಯಕ ಕ್ಷಿತೀಶ
ಯದು ಪ್ರವೀರ ವಿತರ್ಕ್ಯ ವಿಶ್ವಸು ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ||9||
ಗಾಳಿ ನಡೆವಂದದಲಿ ನೀಲ ಘನಾಳಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ಶಕ್ರಾರ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವಗಣ
ಕಾಲಕರ್ಮ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಾ ಲಕುಮಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆವರು
ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕನು ಶ್ರೀಹರಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬ||10||

ಮೋಡ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆಯಿಂದಲಿ ಓಡಿಸುವೆನೆಂಬನ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಕೂಡುವುದೆ ಕಲ್ಪಾಂತಕೆ ಆದರು ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭನು ಜೋಡು ಕರ್ಮವ ಜೀವರೊಳು
ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲಗಳುಣಿಸುವ
ಪ್ರೌಢರಾದವರು ಇವನ ಭಜಿಸಿ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟುವರು||11||

ಕ್ಷೇಶ ಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನ ದೋಷ ವಿನಾಶಕ ವಿರಿಂಚಿ ಅಂಡದೊಳಗೆ
ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಿಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸದೆ ತನ್ನವರ ಅನಾಯಾಸ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ
ಮಹಾ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಾಂಭೋಜ ಸುರರಾಜ ವಿರಾಜ||12||

ಕನ್ನಡಿಯ ಕೈವಿಡಿದು ನೋಳ್ಪನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆರಗದೆ
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನೆ ಕಾಂಬುವ ದರ್ಪಣವ ಬಿಟ್ಟು
ಧನ್ಯರು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುತ
ಸನ್ನುತಿಸುತ ಆನಂದ ವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹರು||13||

ಅನ್ನ ಮಾನಿ ಶಶಾಂಕನೊಳು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ಕೇಶವನು
ಪರಮಾನ್ನದೊಳು ಭಾರತಿಯು ನಾರಾಯಣನು
ಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ಸೊನ್ನಗದಿರನು ಮಾಧವನು
ಶ್ರುತಿ ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಘೃತದೊಳು ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಅಭಿಧನು ಇರುತಿಪ್ಪ ಎಂದೆಂದು||14||

ಕ್ಷೀರಮಾನಿ ಸರಸ್ವತೀ ಜಗತ್ಸಾರ ವಿಷ್ಣುವ ಚಿಂತಿಸುವುದು
ಸರೋರುಹಾಸನ ಮಂಡಿಗೆಯೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ ಮಧು ವೈರಿ
ಮಾರುತನು ನವನೀತದೊಳು ಸಂಪ್ರೇರಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು
ದಧಿಯೊಳು ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮರೊಳಗೆ ಇರುತಿಪ್ಪ ವಾಮನನು||15||

ಗರುಡ ಸೂಪಕೆ ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರನ ಮೂರುತಿ
ಪತ್ರಶಾಖಕೆ ವರನೆನಿಪ ಮಿತ್ರಾಖ್ಯ ಸೂರ್ಯನು ಹೃಶೀಕಪನ ಮೂರ್ತಿ
ಉರಗ ರಾಜನು ಫಲ ಸುಶಾಖಕೆ ವರನೆನಿಸುವನು
ಪದ್ಮನಾಭನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭುಂಜಿಸುತಿಹರು ಬಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||16||

ಗೌರಿ ಸರ್ವ ಆಮ್ಲಸ್ಥಳು ಎನಿಪಳು ಶೌರಿ ದಾಮೋದರನ ತಿಳಿವುದು
ಗೌರಿಪ ಅನಾಮ್ಲಸ್ಥ ಸಂಕರುಷಣನ ಚಿಂತಿಪುದು
ಸಾರಶರ್ಕರ ಗುಡದೊಳಗೆ ವೃತ್ರಾರಿ ಇರುತಿಹ
ವಾಸುದೇವನ ಸೂರಿಗಳು ಧೇನಿಪರು ಪರಮಾದರದಿ ಸರ್ವತ್ರ||17||

ಸ್ಮರಿಸು ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಸೂಪಸ್ಕರದೊಳಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಇಪ್ಪನು
ನಿರಯಪತಿ ಯಮಧರ್ಮ ಕಾಟು ದ್ರವ್ಯದೊಳಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ
ಸರಷಪ ಶ್ರೀ ರಾಮಠ ಏಳದಿ ಸ್ಮರಣ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಕರ್ಪೂರದಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿರು ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||18||

ನಾಲಿಗಿಂದಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಪ ರಸಪಾಲು ಮೊದಲಾದ ಅದರೊಳಗೆ
ಘೃತ ತೈಲ ಪಕ್ವ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿಹ ಚಂದ್ರನಂದನನ
ಪಾಲಿಸುವ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ಚಿಂತಿಸು
ಸ್ಥೂಲ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ತಿಲ ಮಾಷಜ ಈ ಲಲಿತ ಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ದಕ್ಷನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ||19||

ಮನವು ಮಾಷ ಸುಭಕ್ಷ್ಯದೊಳು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡು ಅಚ್ಯುತನ
ನಿರ್ಋತಿ ಮನೆಯೆನಿಪ ಲವಣದೊಳು ಮರೆಯದೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನನ
ನೆನೆವುತಿರು ಫಲ ರಸಗಳೊಳು ಪ್ರಾಣನ ಉಪೇಂದ್ರನ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಳು ದ್ಯುನದಿ ಹರಿ ರೂಪವನೇ ಕೊಂಡಾಡುತಲೆ ಸುಖಿಸುತಿರು||20||

ವೇದ ವಿನುತಗೆ ಬುಧನು ಸುಸ್ವಾದ ಉದಕ ಅಧಿಪನು ಎನಿಸಿಕೊಂಬನು
ಶ್ರೀದ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತಿರು ನಿರಂತರದಿ
ಸಾಧು ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕರನು ಸುನಿವೇದಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ
ಶುದ್ಧಿಯಗೈದ ಗೋಸುಗ ಹಂಸನಾಮಕಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಲಿಪ್ಪ||21||

ರತಿ ಸಕಲ ಸುಸ್ವಾದು ರಸಗಳ ಪತಿಯೆನಿಸುವಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನು
ಹುತವಹನ ಚೂಲಿಗಳೊಳಗೆ ಭಾರ್ಗವನ ಚಿಂತಿಪುದು
ಕ್ಷಿತಿಜ ಗೋಮಯಜ ಆದಿಯೊಳು ಸಂಸ್ಥಿತ ವಸಂತನ ಋಷಭ ದೇವನ
ತುತಿಸುತಿರು ಸಂತತ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ||22||

ಪಾಕ ಕರ್ತೃಗಳೊಳು ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಮಾತೆ ಮಹಾಲಕುಮಿ
ಗತಶೋಕ ವಿಶ್ವಂಭರನ ಚಿಂತಿಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಚೌಕ ಶುದ್ಧ ಸುಮಂಡಲದಿ ಭೂ ಸೂಕರಾಹ್ವಯ
ಉಪರಿ ಚೈಲಪ ಏಕದಂತ ಸನತ್ಕುಮಾರನ ಧ್ಯಾನಿಪುದು ಬುಧರು||23||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವ ಕಾಣಗೊಡದಂದದಲಿ
ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪರಿಖಾ ರೂಪನಾಗಿಹನು ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಖ್ಯ
ತಾನೇ ಪೂಜಕ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಸಿ ನಿಜಾನುಗರ ಸಂತೈಪ
ಗುರು ಪವಮಾನ ವಂದಿತ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ||24||

ನೂತನ ಸಮೀಚೀನ ಸುರಸೋಪೇತ ಹೃದ್ಯ ಪದಾರ್ಥದೊಳು
ವಿಧಿಮಾತೆ ತತ್ತದ್ರಸಗಳೊಳು ರಸ ರೂಪ ತಾನಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪಡಿಸುತ ನಿತ್ಯದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕೂಡಿ
ತಾ ನಿರ್ಭೀತಳಾಗಿಹಳು ಎಂದರಿದು ನೀ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಸುತಿರು||25||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadiMdApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

lekkisade lakumiyanu bommana pokkaLiMdali paDeda
posa poMbakkidEranu paDeda avayavagaLiMda divijaranA
makkaLaMdadi poreva sarvada rakkasAMtaka
raNadoLage nirduHKa suKamaya kAyda pArthana sUtaneMdenisi||1||

dOSha gaMdha vidUra nAnA vEShadhAri vicitra karma
manIShi mAyA ramaNa madhvAMtaHkaraNa rUDha
SEShasAyi SaraNya kaustuBa BUShaNa sukaMdhara
sadA saMtOSha bala sauMdarya sArana mahimege EneMbe||2||

sASanAna SanE aBIyeMba I Sruti pratipAdyanenisuva
kESavana rUpadvayava ciddEhada oLahorage
bEsarade sadBaktiyiMda upAsaneyagaiyutali budharu
hutASananayoLippaneMdu anavarata tutisuvaru||3||

sakala sadguNa pUrNa janmAdi aKiLa dOSha vidUra
prakaTAprakaTa sadvyApAri gata saMsAri kaMsAri
nakula nAnA rUpa niyAmaka niyamya nirAmaya
ravi prakara sanniBa praBu sadA mAM pAhi paramAtma||4||

cEtanAcEtana jagattinoLu Atananu tAnAgi
lakShmInAtha sarvaroLippa tattadrUpagaLa dharisi
jAtikArana teradi ellara mAtinoLagiddu
aKiLa karmava tA tiLisi koLLadalE mADisi nODi nagutippa||5||

vItaBaya vij~jAna dAyaka BUta Bavya BavatpraBu
KaLArAti Kaga vara vahana kamalAkAMta niSciMta
mAtariSva priya purAtana pUtanA prANApahAri
vidhAtRu janaka vipaScita janapriya kavigEyA||6||

duShTa jana saMhAri sarvOtkRuShTa mahima samIranuta
sakala iShTadAyaka svarata suKamaya mama kulasvAmi
hRuShTa puShTa kaniShTha sRuShTi Adi aShTakarta karIndra varada
yathEShTa tanu unnata sukarmA namipenu anavarata||7||

pAkaSAsana pUjya caraNa pinAki sannuta mahima
sItA SOka nASana sulaBa sumuKa suvarNavarNa suKi
mAkaLatra manIShi madhuripu EkamEvAdvitIya rUpa
pratIka dEvagaNAntarAtmaka pAlisuvudemma||8||

apramEya anantarUpa sadA prasanna muKAbja
mukti suKapradAyaka sumanasa ArAdhita padAMBOja
svaprakASa svatantra sarvaga kShipra PaladAyaka kShitISa
yadu pravIra vitarkya viSvasu taijasa prAj~ja||9||

gALi naDevandadali nIla GanALi vartisuvante
brahma triSUladhara SakrArka modalAda aKiLa dEvagaNa
kAlakarma guNABimAni mahA lakumi anusarisi naDevaru
mUla kAraNa mukti dAyakanu SrIhariyenisikoMba||10||

mODa kaibIsaNikeyindali ODisuveneMbana prayatnavu
kUDuvude kalpAntake Adaru lakumivallaBanu jODu karmava jIvaroLu
tA mADi mADisi PalagaLuNisuva
prauDharAdavaru ivana Bajisi BavAbdhi dATuvaru||11||

kShESa mOha aj~jAna dOSha vinASaka virinci anDadoLage
AkASada upAdiyali tuMbiha ella kAladali
GAsigoLisade tannavara anAyAsa saMrakShisuva
mahA karuNA samudra prasanna vadanAMBOja surarAja virAja||12||

kannaDiya kaiviDidu nOLpana kaNNugaLu kanDalligeragade
tanna pratibiMbavane kAMbuva darpaNava biTTu
dhanyaru iLeyoLage ella kaDeyali ninna rUpava nODi suKisuta
sannutisuta Ananda vAridhiyoLage muLugiharu||13||

anna mAni SaSAnkanoLu kAruNya sAgara kESavanu
paramAnnadoLu BAratiyu nArAyaNanu
BakShyadoLu sonnagadiranu mAdhavanu
Sruti sannuta SrIlakShmI GRutadoLu mAnya gOviMda aBidhanu irutippa endendu||14||

kShIramAni sarasvatI jagatsAra viShNuva cintisuvudu
sarOruhAsana manDigeyoLu irutippa madhu vairi
mArutanu navanItadoLu saMprEraka trivikramanu
dadhiyoLu vArinidhi candramaroLage irutippa vAmananu||15||

garuDa sUpake mAni SrI SrIdharana mUruti
patraSAKake varanenipa mitrAKya sUryanu hRuSIkapana mUrti
uraga rAjanu Pala suSAKake varanenisuvanu
padmanABana smarisi Bunjisutiharu ballavaru ella kAladali||16||

gauri sarva AmlasthaLu enipaLu Sauri dAmOdarana tiLivudu
gauripa anAmlastha sankaruShaNana cintipudu
sAraSarkara guDadoLage vRutrAri irutiha
vAsudEvana sUrigaLu dhEniparu paramAdaradi sarvatra||17||

smarisu vAcaspatiya sUpaskaradoLage pradyumnanu ippanu
nirayapati yamadharma kATu dravyadoLage aniruddha
saraShapa SrI rAmaTha ELadi smaraNa SrI puruShOttamana
karpUradi cintisi pUjisutaliru parama Bakutiyali||18||

nAligindali svIkaripa rasapAlu modalAda adaroLage
GRuta taila pakva padArthadoLagiha candranandanana
pAlisuva adhOkShajana cintisu
sthUla kUShmAnDa tila mAShaja I lalita BakShyadoLu dakShanu lakShmI narasiMha||19||

manavu mASha suBakShyadoLu cintaneya mADu acyutana
nir^^Ruti maneyenipa lavaNadoLu mareyade SrI janArdhanana
nenevutiru Pala rasagaLoLu prANana upEndrana
vILyadeleyoLu dyunadi hari rUpavanE konDADutale suKisutiru||20||

vEda vinutage budhanu susvAda udaka adhipanu enisikoMbanu
SrIda kRuShNana tiLidu pUjisutiru nirantaradi
sAdhu karmava puShkaranu sunivEdita padArthagaLa
Suddhiyagaida gOsuga haMsanAmakage arpisutalippa||21||

rati sakala susvAdu rasagaLa patiyenisuvaLu alli viSvanu
hutavahana cUligaLoLage BArgavana cintipudu
kShitija gOmayaja AdiyoLu saMsthita vasaMtana RuShaBa dEvana
tutisutiru saMtata sadBakti pUrvakadi||22||

pAka kartRugaLoLu caturdaSa lOkamAte mahAlakumi
gataSOka viSvaMBarana cintipudu ella kAladali
cauka Suddha sumanDaladi BU sUkarAhvaya
upari cailapa Ekadanta sanatkumArana dhyAnipudu budharu||23||

SrInivAsana BOgya vastuva kANagoDadaMdadali
viSvaksEna pariKA rUpanAgihanu alli puruShAKya
tAnE pUjaka pUjyanenisi nijAnugara santaipa
guru pavamAna vandita sarva kAlagaLalli sarvatra||24||

nUtana samIcIna surasOpEta hRudya padArthadoLu
vidhimAte tattadrasagaLoLu rasa rUpa tAnAgi
prIti paDisuta nityadi jagannAtha viThalana kUDi
tA nirBItaLAgihaLu endaridu nI Bajisi suKisutiru||25||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Dhaithya taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀಶ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಸುರವರ ವಾಸುದೇವಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಕಮಲಾಸನನು ಪೇಳಿದನು ದೈತ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳನು||

ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎನಿತಿಹವೊ ಪ್ರಾಣನಲಿ ತಿಳಿಯದೆ
ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ಭೇದಗಳ ಪೇಳುವವ ದನುಜ
ಘೋರಾಂಧಂತಮಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಸಂಶಯ
ನಿನ್ನ ಬೈವರ ಕೊನೆಯ ನಾಲಿಗೆ ಪಿಡಿದು ಛೇದಿಪೆನು ಎಂದನು ಅಬ್ಜ ಭವ||1||

ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಸುಖ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಗೆ ಹೀನ ಗುಣನೆಂಬುವನು
ಈಶ್ವರ ತಾನೇ ಎಂಬುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಶ್ರೀನಿತಂಬಿನಿಗೆ ಈಶಗೆ ವಿಯೋಗಾನು ಚಿಂತನೆ
ಛೇದ ಭೇದ ವಿಹೀನ ದೇಹಗೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಭಯ ಪೇಳುವವ ದೈತ್ಯ||2||

ಲೇಶ ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ಶೂನ್ಯಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪೇಳುವವ
ರಾಮ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಂಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ವಿಪ್ರತ್ವ ಪೇಳುವವ
ದಾಶರಥಿ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಕೆ ಕೇಶಖಂಡನೆ ಪೇಳ್ವ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸುವ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುವವ ದೈತ್ಯ||3||

ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥ ರಾಮ ಉಮಾಪತಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ
ಭಗವದ್ರೂಪ ರೂಪಕೆ ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಳ್ಪ ಮಾನವನು
ಆಪಗಳು ಸದೀರ್ಥ ಗುರು ಮಾತಾಪಿತರ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಮ ಭೂತ ದಯಾಪರರು
ಕಂಡವರೆ ದೇವರು ಎಂಬುವನೆ ದೈತ್ಯ||4||

ಸುಂದರ ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಗಳು ಎಂಬುವನು
ನರರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಈಶ್ವರಗೆ ಅಭಿನಮಿಸುತಿಹ ನರನು
ಕಂದುಗೊರಳ ದಿವಾಕರನು ಹರಿಯೊಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಸುರೋತ್ತಮ
ಜಗದ್ವಂದ್ಯನೆಂಬುವ ವಿಷ್ಣು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದವ ದೈತ್ಯ||5||

ನೇಮದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ತುಳಸೀ ಸೋಮಧರನಲಿ ವಿಮಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನಿಟ್ಟು
ಅಭಿನಮಿಪ ನರ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಸದಾ
ಭೂಮಿಯೊಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಿ ಸುಕಾಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಂದಿಸೆ ದುಃಖವೈದುವನು ||6||

ವಿತ್ತ ಮಹಿಮನ ಬಿಟ್ಟು ಸುರರಿಗೆ ಪೃಥಕು ವಂದನೆ ಮಾಳ್ಪ ಮಾನವ
ದಿತಿಜನೆ ಸರಿ ಹರಿಯು ತಾ ಸಂಸ್ಥಿತನು ಎನಿಸನಲ್ಲಿ
ಚತುರ ಮುಖ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳೊಳಗಿಹನೆಂದು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ವಂದಿಸೆ ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ಅವರ||7||

ಶೈವ ಶೂದ್ರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಮಹಾದೇವ ವಾಯು ಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ವೃಂದಾವನದಿ ಮಾಸದ್ವಯದೊಳಿಹ ತುಳಸಿ
ಅಪ್ರಸವ ಗೋ ವಿವಾಹವರ್ಜಿತ ಅಶ್ವತ್ಥಾ ವಿಟಪಿಗಳ
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವಿಸುವ ನರ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ದುಃಖವೈದುವನು||8||

ಕಮಲ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ಮನುಜೋತ್ತಮರ ಪರ್ಯಂತರದಿ ಮುಕ್ತರು
ಸಮ ಶತಾಯುಷ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಕಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನುಪಾದಿ
ಕ್ರಮದಿ ನೀಚರು ದೈತ್ಯರು ನರಾಧಮರ ವಿಡಿದು
ಕುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲಿ ಅನುಪಮರು ಎನಿಸುವರು ಅಸುರರೊಳು ದ್ವೇಷಾದಿ ಗುಣದಿಂದ||9||

ವನಜ ಸಂಭವನ ಅಬ್ದ ಶತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಹಾ ಕಲಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು
ದಿನದಿನಗಳಲಿ ಬೀಳ್ವರು ಅಂಧಂತಮದಿ ಕಲಿ ಮಾರ್ಗ
ದನುಜರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶತಾಬ್ದಾಂತದಲಿ
ಲಿಂಗವು ಅನಿಲನ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರದಿಂದಲಿ ಭಂಗವೈದುವದು||10||

ಮಾರುತನ ಗದೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪೋದ ಅನಂತರ
ತಮೋ ದ್ವಾರವೈದಿ ಸ್ವರೂಪ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಿಸುತಿಹರು
ವೈರ ಹರಿ ಭಕ್ತರಲಿ ಹರಿಯಲಿ ತಾರತಮ್ಯದಲಿ ಇರುತಿಹುದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ||11||

ಜ್ನಾನವೆಂಬುದೇ ಮಿಥ್ಯ ಅಸಮೀಚೀನ ದುಃಖ ತರಂಗವೇ
ಸಮೀಚೀನ ಬುದ್ಧಿ ನಿರಂತರದಿ ಕಲಿಗಿಹುದು
ದೈತ್ಯರೊಳು ಹೀನಳೆನಿಪಳು ಶತ ಗುಣದಿ ಕಲಿ ಮಾನಿನಿಗೆ ಶತ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಗೆ
ಊನ ಶತ ಗುಣ ಕಾಲನೇಮಿಯೇ ಕಂಸನೆನಿಸಿದನು||12||

ಕಾಲನೇಮಿಗೆ ಪಂಚ ಗುಣದಿಂ ಕೀಳು ಮಧು ಕೈಟಭರು
ಜನ್ಮವ ತಾಳಿ ಇಳೆಯೊಳು ಹಂಸಡಿಭಿಕ ಆಹ್ವಯದಿ ಕರೆಸಿದರು
ಐಳ ನಾಮಕ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತ ಸಮಾಳುಯೆನಿಪ
ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಶೂಲ ಪಾಣೀ ಭಕ್ತ ನರಕಗೆ ಶತ ಗುಣ ಅಧಮನು||13||

ಗುಣಗಳ ತ್ರಯ ನೀಚರೆನಿಸುವ ಕನಕ ಕಸಿಪುಗೆ ಹಾಟಕಾಂಬಗೆ
ಎಣೆಯೆನಿಪ ಮಣಿಮಂತಗಿಂತಲಿ ಕಿಂಚಿದೂನ ಬಕ
ದನುಜವರ ತಾರಕನು ವಿಂಶತಿ ಗುಣದಿ ನೀಚನು
ಲೋಕ ಕಂಟಕನು ಎನಿಪ ಶಂಬರ ತಾರಕಾಸುರಗೆ ಅಧಮ ಷಡ್ಗುಣದಿ||14||

ಸರಿಯೆನಿಸುವರು ಸಾಲ್ವನಿಗೆ ಸಂಕರನಿಗೆ ಅಧಮನು ಶತಗುಣದಿ ಶಂಬರಗೆ
ಷಡ್ಗುಣ ನೀಚನೆನಿಪ ಹಿಡಿಂಬಕಾ ಬಾಣಾಸುರನು ದ್ವಾಪರ ಕೀಚಕನು
ನಾಲ್ವರು ಸಮರು ದ್ವಾಪರನೆ ಶಕುನೀ ಕರೆಸಿದನು ಕೌರವಗೆ
ಸಹೋದರ ಮಾವನು ಅಹುದೆಂದು||15||

ನಮುಚಿಲ್ವರ ಪಾಕನಾಮಕ ಸಮರು ಬಾಣಾದ್ಯರಿಗೆ ದಶಗುಣ ನಮುಚಿ ನೀಚನು
ನೂರು ಗುಣದಿಂ ಅಧಮ ವಾತಾಪಿ
ಕುಮತಿ ಧೇನುಕ ನೂರು ಗುಣದಿಂದ ಅಮರರಿಪು ವಾತಾಪಿಗಧಮನು
ವಮನ ಧೇನುಕಗಿಂದಲಿ ಅರ್ಧ ಗುಣ ಅಧಮನು ಕೇಶಿ||16||

ಮತ್ತೆ ಕೇಶಿ ನಾಮಕ ತ್ರುಣಾವರ್ತ ಸಮ ಲವಣಾಸುರನು ಒಂಭತ್ತು ನೀಚ
ಅರಿಷ್ಟ ನಾಮಕ ಪಂಚ ಗುಣದಿಂದ
ದೈತ್ಯ ಸತ್ತಮ ಹಂಸ ಡಿಭಿಕ ಪ್ರಮತ್ತವೇನನು ಪೌಂಡ್ರಕನು
ಒಂಭತ್ತು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಮ ಮೂವರು ಲವಣ ನಾಮಕರಿಗೆ||17||

ಈಶನೆ ನಾನೆಂಬ ಖಳ ದುಶ್ಯಾಶನ ವೃಷಸೇನ ದೈತ್ಯಾಗ್ರೇಸರ ಜರಾಸಂಧ ಸಮ
ಪಾಪಿಗಳೊಳು ಅತ್ಯಧಿಕ
ಕಂಸ ಕೂಪ ವಿಕರ್ಣ ಸರಿ ರುಗ್ಮೀ ಶತಾಧಮ
ರುಗ್ಮಿಗಿಂತ ಮಹಾಸುರನು ಶತಧನ್ವಿ ಕಿರ್ಮೀರರು ಶತಾಧಮರು||18||

ಮದಿರಪಾನೀ ದೈತ್ಯ ಗಣದೊಳಗೆ ಅಧಮರೆನಿಪರು ಕಾಲಿಕೇಯರು
ಅಧಿಕರಿಗೆ ಸಮರು ಅಹರು ದೇವ ಆವೇಶಬಲದಿಂದ
ವಾದನ ಪಾಣೀ ಪಾದ ಶ್ರೋತ್ರೀಯ ಗುದ ಉಪಸ್ಥ ಘ್ರಾಣ ತ್ವಕ್ಮನಕೆ
ಅಧಿಪ ದೈತ್ಯರು ನೀಚರೆನಿಪರು ಕಾಲಿಕೇಯರಿಗೆ||19||

ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲ್ಯಾದಿ ಅಖಿಳ ದೈತ್ಯರು
ಹೀನ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತಿಹರು ಸರ್ವರೊಳು
ವಾಣಿ ಭಾರತಿ ಕಮಲಭವ ಪವಮಾನರಿವರು ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಾಣಾಸುರ ಆವೇಶ ರಹಿತರು ಆಖನಾಶ್ಮ ಸಮ||20||

ಹುತವಹಾಕ್ಷಾದಿ ಅಮರರೆಲ್ಲರು ಯುತರು ಕಲ್ಯಾವೇಶ
ವಿಧಿ ಮಾರುತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿಯ ಅವತಾರದೊಳಗಿಲ್ಲ
ಕೃತ ಪುಟ ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ತನ್ನಯ ಪಿತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಆನತಿಸಿ
ಬಿನ್ನೈಸಿದನು ಎನ್ನೊಳು ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು||21||

ದ್ವೇಷಿ ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವು ದೂಷಣೆಯು ಭೂಷಣಗಳೆನ್ನದೆ
ದೋಷವೆಂಬುವ ದ್ವೇಷಿ ನಿಶ್ಚಯ
ಇವರ ನೋಡಲ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶಗಳನು ಐದುವನು ಬಹು ವಿಧ
ಸಂಶಯವು ಪಡ ಸಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ||22||

ಜಾಲಿ ನೆಗ್ಗಿಲು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಬರಿಗಾಲ ಪುರುಷನ ಭಾದಿಪವು
ಚಮ್ಮೊಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವಗೆ ಉಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ
ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಅಘ
ಯಮನ ಆಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ||23||

ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕರಾದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಂತರ್ಗತ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಲಿರು
ಕರ್ಮಗಳ ದುಃಖವ ಕಲಿ ಮುಖಾದ್ಯರಿಗೆ ಉಣ್ಣಲೀವನು
ಸಕಲ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವೀವ||24||

ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣಗಳ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವಿ ರಮಣ ಗುಣ ಗುಣಿಗಳೊಳಗೆ
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮಗಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮ ಫಲ
ಸ್ವವಶರು ಆದ ಅಮರಾಸುರರ ಗಣಕೆ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ
ದೇವ ಪ್ರವರವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||25||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrISa muktAmukta suravara vAsudEvage Baktiyali
kamalAsananu pELidanu daitya svaBAva guNagaLanu||

enage ninnali Bakti j~jAnagaLu enitihavo prANanali tiLiyade
hanumadAdi avatAragaLa BEdagaLa pELuvava danuja
GOrAndhantamasige yOgyanu nasaMSaya
ninna baivara koneya nAlige piDidu CEdipenu endanu abja Bava||1||

j~jAna bala suKa pUrNa vyAptage hIna guNaneMbuvanu
ISvara tAnE eMbuva saccidAnandAtmage utpatti
SrInitaMbinige ISage viyOgAnu cintane
CEda BEda vihIna dEhage SastragaLa Baya pELuvava daitya||2||

lESa Baya SOkAdi SUnyage klESagaLu pELuvava
rAma vyAsa rUpaMgaLige RuShi vipratva pELuvava
dASarathi kRuShNAdi rUpake kESaKanDane pELva
makkaLigOsuva SivArcaneya mADidanu eMbuvava daitya||3||

pApa parihArArtha rAma umApatiya nirmisida
BagavadrUpa rUpake BEda cintane mALpa mAnavanu
ApagaLu sadIrtha guru mAtApitara praBu pratima BUta dayApararu
kaMDavare dEvaru eMbuvane daitya||4||

sundara svayaMvyaktavu cidAnanda rUpagaLu eMbuvanu
nararinda nirmita ISvarage aBinamisutiha naranu
kandugoraLa divAkaranu hariyoMde sUrya surOttama
jagadvandyaneMbuva viShNu dUShaNe mADidava daitya||5||

nEmadiMda aSvattha tuLasI sOmadharanali vimala sAligrAmagaLaniTTu
aBinamipa nara muktiyOgya sadA
BUmiyoLu dharmArtha mukti sukAma apEkShegaLiMda
sAligrAmagaLa vyatirikta vaMdise duHKavaiduvanu ||6||

vitta mahimana biTTu surarige pRuthaku vandane mALpa mAnava
ditijane sari hariyu tA saMsthitanu enisanalli
catura muKa modalAda aKiLa dEvategaLoLagihanendu
lakShmIpatige vandise ondarekShaNa biTTagalanu avara||7||

Saiva SUdra karArcita mahAdEva vAyu hari pratime
vRuMdAvanadi mAsadvayadoLiha tuLasi
aprasava gO vivAhavarjita aSvatthA viTapigaLa
BaktipUrvaka sEvisuva nara nitya SASvata duHKavaiduvanu||8||

kamala sanBava muKya manujOttamara paryantaradi muktaru
sama SatAyuShya uLLavanu kali brahmanupAdi
kramadi nIcaru daityaru narAdhamara viDidu
kulakShmi kali anupamaru enisuvaru asuraroLu dvEShAdi guNadinda||9||

vanaja saMBavana abda Sata obbanE mahA kali Sabda vAcyanu
dinadinagaLali bILvaru andhaMtamadi kali mArga
danujarellara pratIkShisuta brahmana SatAbdAntadali
lingavu anilana gadA prahAradindali Bangavaiduvadu||10||

mArutana gadeyinda linga SarIra pOda anantara
tamO dvAravaidi svarUpa duHKagaLa anuBavisutiharu
vaira hari Baktarali hariyali tAratamyadali irutihudu saMsAradalli
tamassinalli atyadhika kaliyalli||11||

jnAnaveMbudE mithya asamIcIna duHKa tarangavE
samIcIna buddhi nirantaradi kaligihudu
daityaroLu hInaLenipaLu Sata guNadi kali mAninige Sata vipracittige
Una Sata guNa kAlanEmiyE kaMsanenisidanu||12||

kAlanEmige panca guNadiM kILu madhu kaiTaBaru
janmava tALi iLeyoLu haMsaDiBika Ahvayadi karesidaru
aiLa nAmaka vipracitta samALuyenipa
hiraNya kaSyapu SUla pANI Bakta narakage Sata guNa adhamanu||13||

guNagaLa traya nIcarenisuva kanaka kasipuge hATakAMbage
eNeyenipa maNimaMtagintali kiMcidUna baka
danujavara tArakanu viMSati guNadi nIcanu
lOka kaMTakanu enipa SaMbara tArakAsurage adhama ShaDguNadi||14||

sariyenisuvaru sAlvanige sankaranige adhamanu SataguNadi SaMbarage
ShaDguNa nIcanenipa hiDiMbakA bANAsuranu dvApara kIcakanu
nAlvaru samaru dvAparane SakunI karesidanu kauravage
sahOdara mAvanu ahudendu||15||

namucilvara pAkanAmaka samaru bANAdyarige daSaguNa namuci nIcanu
nUru guNadiM adhama vAtApi
kumati dhEnuka nUru guNadinda amararipu vAtApigadhamanu
vamana dhEnukagiMdali ardha guNa adhamanu kESi||16||

matte kESi nAmaka truNAvarta sama lavaNAsuranu oMBattu nIca
ariShTa nAmaka panca guNadiMda
daitya sattama haMsa DiBika pramattavEnanu pauMDrakanu
oMBattu guNadinda adhama mUvaru lavaNa nAmakarige||17||

ISane nAneMba KaLa duSyASana vRuShasEna daityAgrEsara jarAsandha sama
pApigaLoLu atyadhika
kaMsa kUpa vikarNa sari rugmI SatAdhama
rugmiginta mahAsuranu Satadhanvi kirmIraru SatAdhamaru||18||

madirapAnI daitya gaNadoLage adhamareniparu kAlikEyaru
adhikarige samaru aharu dEva AvESabaladinda
vAdana pANI pAda SrOtrIya guda upastha GrANa tvakmanake
adhipa daityaru nIcareniparu kAlikEyarige||19||

j~jAna karma indriyagaLige aBimAni kalyAdi aKiLa daityaru
hIna karmava mADi mADisutiharu sarvaroLu
vANi BArati kamalaBava pavamAnarivaru accinna Baktaru
prANAsura AvESa rahitaru AKanASma sama||20||

hutavahAkShAdi amararellaru yutaru kalyAvESa
vidhi mAruti sarasvati BAratiya avatAradoLagilla
kRuta puTa anjaliyinda tannaya pitana sammuKadalli nindu Anatisi
binnaisidanu ennoLu kRupeya mADeMdu||21||

dvEShi daityara tAratamyavu dUShaNeyu BUShaNagaLennade
dOShaveMbuva dvEShi niScaya
ivara nODalke klESagaLanu aiduvanu bahu vidha
saMSayavu paDa salla vEdavyAsa garuDa purANadalli pELidanu RuShigaLige||22||

jAli neggilu kShudra Sile barigAla puruShana BAdipavu
cammoLigeya meTTidavage unTe kanTakagaLa Baya
cELu sarpava konda vArteya kELi mOdiparige illavu aGa
yamana ALugaLa Bayavilla daityara nindisuva narage||23||

puNya karmava puShkarAdi hiraNya garBAntargata
brahmaNya dEvanige arpisutaliru
karmagaLa duHKava kali muKAdyarige uNNalIvanu
sakala lOka SaraNya SASvata miSra janarige miSra PalavIva||24||

trividha guNagaLa mANi SrI BArgavi ramaNa guNa guNigaLoLage
avaravara yOgyate karmagaLanu anusarisi karma Pala
svavaSaru Ada amarAsurara gaNake avadhiyillade koDuva
dEva pravaravara jagannAtha viThala viSva vyApakanu||25||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Anu taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕನಿಷ್ಠಳು ಎನಿಪಳು ಅನಂತ ಗುಣ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಪವನರು ಕಡಿಮೆ ವಾಣೀ ಭಾರತಿಗಳು ಅಧಮ
ವಿಷ್ಣು ವಹನ ಫಣೀಂದ್ರ ಮೃಡರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಷಿಯರು ಅಧಮರು
ಇವರೊಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಎನಿಪಳು ಜಾಂಬವತಿ ಆವೇಶ ಬಲದಿಂದ||1||

ಪ್ಲವಗ ಪನ್ನಗಪ ಅಹಿ ಭೂಷಣ ಯುವತಿಯರು ಸಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ
ಜಾಂಬವತಿಗಿಂದಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಇಂದ್ರ ಕಾಮರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣನು
ಕಡಿಮೆ ಕಾಮನ ಕುವರ ಶಚಿ ರತಿ ದಕ್ಷ ಗುರು ಮನು
ಪ್ರವಹ ಮಾರುತ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವ ಆರು ಜನರಿಂದ||2||

ಯಮ ದಿವಾಕರ ಚಂದ್ರ ಮಾನವಿ ಸುಮರು ಕೋಣಪ ಪ್ರವಹಗೆ ಅಧಮರು
ದ್ಯುಮಣಿಗಿಂದಲಿ ವರುಣ ನೀಚನು ನಾದದ ಅಧಮನು
ಸುಮನಸಾಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಭೃಗು ಮುನಿ ಸಮರು ನಾರದಗೆ ಅಧಮರು
ಅತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೈವಸ್ವತರು ಅನಳಗೆ ಅಧಮ||3||

ಮಿತ್ರ ತಾರಾ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರವಹಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಾವಹಿ ಸಮರು
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗಿಂದಲಿ ಕೊರತೆ
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಗಣನಾಥ ವಿತ್ತಪತಿ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಅಧಮರು
ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅವರಿಗಿಂದಲಿ ಬಿತ್ತರಿಪೆನು ಶತಸ್ಥ ಮನುಜರ ವ್ಯೂಹ ನಾಮಗಳ||4||

ಮರುತರು ಒಂಭತ್ತು ಅಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ಎರಡು ಅಶ್ವಿನಿ
ವಿಶ್ವೇದೇವರು ಎರಡೈದು ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ
ಗುರು ಪಿತೃ ತ್ರಯ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಭರತ ಭಾರತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಋಭುವು
ಎಂದರಿದು ಇವರನು ಸೋಮರಸ ಪಾನಾರ್ಹರು ಅಹುದೆಂದು||5||

ಈ ದಿವೌಕಸರೊಳಗೆ ಉಕ್ತರು ಐದಧಿಕ ದಶ
ಉಳಿದ ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷರಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಧನಪ ವಿಘ್ನೇಶಾ
ಸಾಧು ವೈವಸ್ವತ ಸ್ವಯಂಭುವ ಶ್ರೀದ ತಾಪಸರುಳಿದು
ಮನು ಎಕಾದಶರು ವಿಘ್ನೇಶಗಿಂತಲಿ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವರು||6||

ಚವನ ನಂದನ ಕವಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರಜ ಉಚಿಥ್ಯಮುನಿ ಪಾವಕ
ಧೃವ ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಕುವಲಯಪರು ಉಕ್ತೇತರಿಂದಲಿ ಅವರ ರೋಹಿಣಿ ಶಾಮಲಾ ಜಾಹ್ನವಿ
ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ದೇವಿಯರು ಅಧಮ||7||

ದ್ಯುನದಿಗಿಂತಲಿ ನೀಚರೆನಿಪರು ಅನಭಿಮಾನಿ ದಿವೌಕಸರು
ಕೇಚನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಹಾ ದೇವಿಗೆ ಅಧಮ ಬುಧ
ಎನಿಸುವಳು ಉಷಾದೇವಿ ನೀಚಳು ಶನಿ ಕಡಿಮೆ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ
ಸದ್ವಿನುತ ಪುಷ್ಕರ ನೀಚನು ಎನಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂದನಗೆ||8||

ಕೊರತೆಯೆನಿಪರು ಅಶೀತಿ ಋಷಿ ಪುಷ್ಕರಗೆ
ಊರ್ವಶಿ ಮುಖ್ಯ ಶತ ಅಪ್ಸರರು ತುಂಬುರ ಮುಖರು ಅಜಾನಜರು ಎನಿಸುತಿಹರು
ಕರೆಸುವುದು ಅನಳಗಣ ನಾಲ್ವತ್ತು ಅರೆ ಚತುರ್ದಶ ದ್ವಿ ಅಷ್ಟ ಸಾವಿರ
ಹರಿ ಮಡದಿಯರು ಸಮರೆನಿಸುವರು ಪಿಂತೆ ಪೇಳ್ವರಿಗೆ||9||
ತದವರರು ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅಪ್ಸರ ಸುದತಿಯರು ಕೃಷ್ಣಾoಗ ಸಂಗಿಗಳು
ಅದರ ತರುವಾಯದಲಿ ಚಿರಪಿತರುಗಳು
ಇವರಿಂದ ತ್ರಿದಶ ಗಂಧರ್ವ ಗಣ ಇವರಿಂದ ಅಧಮ ನರ ಗಂಧರ್ವರು
ಇವರಿಂದ ಉದಧಿ ಮೇಲೆ ಅಖಿಳ ಪತಿಗಳು ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಂದ||10||

ಪೃಥ್ವಿ ಪತಿಗಳಿಗಿಂದ ಶತ ಮನುಜೋತ್ತಮರು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಪರು
ಇವರಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನೂರು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕರಾದವರ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನಮಿಸುತ ಭೃತ್ಯನು ಆನುಹದೆಂಬ
ಭಕ್ತರ ಚಿತ್ತದಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕರುಣಿಪರು ಅಖಿಳ ಸೌಖ್ಯಗಳ||11||

ದ್ರುಮಲತಾ ತೃಣ ಗುಲ್ಮ ಜೀವರು ಕ್ರಮದಿ ನೀಚರು
ಇವರಿಗಿಂತಧಮರು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರಿಗಿಂತಲು ಅಜ್ಞಾನಿ
ತಮಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರ ಭೃತ್ಯರು ಅಧಮರು ಅಮರುಷಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೈತ್ಯರು
ನಮುಚಿ ಮೊದಲಾದ ಅವರಿಗಿಂತಲಿ ವಿಪ್ರಚಿತ ನೀಚ||12||

ಅಲಕುಮಿಯು ತಾ ನೀಚಳೆನಿಪಲು ಕಲಿ ಪರಮ ನೀಚತಮ
ಅವನಿಂದುಳಿದ ಪಾಪಿಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಲು ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ
ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಕಾಲದಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕಲ್ಮಶ ಕುಮಾರ್ಗ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಳ್ಪುದು ಬಲ್ಲವರು ನಿತ್ಯ||13||

ಸತ್ವ ಜೀವರ ಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರೊಳಗೆ ಪುರಂಜನ
ದೈತ್ಯ ಸಮುದಾಯಧಿಪತಿ ಕಲಿಯೆನಿಪ
ಪವಮಾನ ನಿತ್ಯದಲಿ ಅವರೊಳಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕನು ತಾನಾಗಿ
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||14||

ಪ್ರಾಣದೇವನು ತ್ರಿವಿಧರೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಣ ತಾನೆಂದೆನಿಸಿ
ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸಾರದಿ ಕರ್ಮಗಳ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸುರರ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯಮ ಜೀವರಿಗೆ
ಅಜ್ಞಾನ ಮೋಹ ದ್ವೇಷಗಳ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||15||

ದೇವ ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವ ಈ ವಿಧದಿ ತಿಲಿದೆಲ್ಲರೊಳು
ಲಕ್ಷ್ಮೀವರನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದು ಸುಖವೀವ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಸುಖಮಯ
ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಾದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||16||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

viShNu sarvOttamanu prakRuti kaniShThaLu enipaLu ananta guNa
paramEShThi pavanaru kaDime vANI BAratigaLu adhama
viShNu vahana PaNIndra mRuDarige kRuShNa mahiShiyaru adhamaru
ivaroLu SrEShThaLu enipaLu jAMbavati AvESa baladiMda||1||

plavaga pannagapa ahi BUShaNa yuvatiyaru sama tammoLage
jAMbavatigindali kaDime ivaru indra kAmarige avara prANanu
kaDime kAmana kuvara Saci rati dakSha guru manu
pravaha mAruta korateyenisuva Aru janarinda||2||

yama divAkara candra mAnavi sumaru kONapa pravahage adhamaru
dyumaNigindali varuNa nIcanu nAdada adhamanu
sumanasAsya prasUti BRugu muni samaru nAradage adhamaru
atri pramuKa viSvAmitra vaivasvataru anaLage adhama||3||

mitra tArA nir^^Ruti pravahA patni prAvahi samaru
viSvAmitragindali korate
viShvaksEna gaNanAtha vittapati aSvinigaLu adhamaru
mitra modalAda avarigindali bittaripenu Satastha manujara vyUha nAmagaLa||4||

marutaru oMBattu adhika nAlvattu eraDu aSvini
viSvEdEvaru eraDaidu hannondu rudraru dvAdaSAditya
guru pitRu traya aShTavasugaLu Barata BArati pRuthvi RuBuvu
eMdaridu ivaranu sOmarasa pAnArharu ahudendu||5||

I divaukasaroLage uktaru aidadhika daSa
uLida eMBattaidu SESharige eNeyenisuvaru dhanapa viGnESA
sAdhu vaivasvata svayaMBuva SrIda tApasaruLidu
manu ekAdaSaru viGnESagintali korateyenisuvaru||6||

cavana naMdana kavi bRuhaspati avaraja ucithyamuni pAvaka
dhRuva nahuSha SaSibindu priyavratanu prahlAda
kuvalayaparu uktEtarindali avara rOhiNi SAmalA jAhnavi
virAT parjanya saMj~jA dEviyaru adhama||7||

dyunadigintali nIcareniparu anaBimAni divaukasaru
kEcana munigaLige kaDime svAhA dEvige adhama budha
enisuvaLu uShAdEvi nIcaLu Sani kaDime karmAdhipati
sadvinuta puShkara nIcanu enisuva sUryanandanage||8||

korateyeniparu aSIti RuShi puShkarage
UrvaSi muKya Sata apsararu tuMbura muKaru ajAnajaru enisutiharu
karesuvudu anaLagaNa nAlvattu are caturdaSa dvi aShTa sAvira
hari maDadiyaru samarenisuvaru pinte pELvarige||9||

tadavararu anAKyAta apsara sudatiyaru kRuShNAoga sangigaLu
adara taruvAyadali cirapitarugaLu
ivarinda tridaSa gandharva gaNa ivarinda adhama nara gandharvaru
ivarinda udadhi mEle aKiLa patigaLu adhamaru nUru guNadinda||10||

pRuthvi patigaLiginda Sata manujOttamaru kaDime eniparu
ivariMda uttarOttara nUru guNadinda adhikarAdavara
nityadali cintisuta namisuta BRutyanu AnuhadeMba
Baktara cittadali nelegonDu karuNiparu aKiLa sauKyagaLa||11||

drumalatA tRuNa gulma jIvaru kramadi nIcaru
ivarigiMtadhamaru nitya baddharigiMtalu aj~jAni
tamasige yOgyara BRutyaru adhamaru amaruShAdi aBimAni daityaru
namuci modalAda avarigiMtali vipracita nIca||12||

alakumiyu tA nIcaLenipalu kali parama nIcatama
avaninduLida pApigaLilla nODalu I jagatrayadi
malavisarjana kAladali kattaleyoLage kalmaSa kumArga
sthaLagaLali cintaneya mALpudu ballavaru nitya||13||

satva jIvara mAni brahmanu nitya baddharoLage puranjana
daitya samudAyadhipati kaliyenipa
pavamAna nityadali avaroLage karma pravartakanu tAnAgi
SrI puruShOttamana saMprItigOsuga mADi mADisuva||14||

prANadEvanu trividharoLage pravINa tAnendenisi
adhikAra anusAradi karmagaLa tA mADi mADisuva
j~jAna Bakti surarge miSra j~jAna madhyama jIvarige
aj~jAna mOha dvEShagaLa daityarige koDutippa||15||

dEva daityara tAratamyava I vidhadi tilidellaroLu
lakShmIvaranu sarvOttamanendaridu nityadali
sEvisuva Baktarigolidu suKavIva sarvatradali suKamaya
SrI virincAdi amara vandita jagannAtha viThalanu||16||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Anukramanika tharatamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮನುಜೋತ್ತಮವಿಡಿದು ಸಂಕರುಷಣನ ಪರ್ಯಂತರದಿ ಪೇಳಿದ
ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಪದ್ಯವನು ಕೇಳುವುದು ಸಜ್ಜನರು||

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಗ ಧೀಮತಾಂ ವರರಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕೆ
ಸೋಮಪಾನಾರ್ಹರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತಾ ಗಣಕೆ
ಹೈಮವತಿ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದ ವ್ಯೋಮಕೇಶಗೆ ವಾಣಿ ವಾಯೂ
ತಾಮರಸ ಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಿಪೆ||1||

ಶ್ರೀಮತಾಂವರ ಶ್ರೀಪತೆ ಸತ್ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಸೌಮ್ಯ
ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ತ್ರಿ ಚತುಪಾದ ಪಾವನ ಚರಿತ ಚಾರ್ವಾಂಗ
ಗೋಮತಿಪ್ರಿಯ ಗೌಣ ಗುರುತಮ ಸಾಮಗಾಯನಲೋಲ
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮಕುಲದೈವ ಸಂತೈಸುವುದು ಸಜ್ಜನರ||2||

ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲ ಭಯಂಕರ ಸಾಮಜ ಇಂದ್ರಪ್ರಿಯ
ಮನೋ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಚಿತ್ಸುಖಪ್ರದ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ
ಭೂಮ ಭೂಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗದ ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು
ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದೆನಿಪ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ||3||

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಗ ಕರ್ಣ ಹೀನ ಸುಶಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ವರ್ಣ ಚತುರ ಆಶ್ರಮ ವಿವರ್ಜಿತ ಚಾರುತರ ಸ್ವರತ
ಅರ್ಣ ಸಂಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಾಯು ಸುಪರ್ಣ ವರ ವಹನ ಪ್ರತಿಮ
ವಟ ಪರ್ಣ ಶಯನ ಆಶ್ರಯತಮ ಸತ್ಚರಿತ ಗುಣಭರಿತ||4||

ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣ ಧಾಮ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿಶೂನ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ಜಗದ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಆಪನ್ನ ಪರಿಪಾಲ
ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತ ತ್ರಿಭುವನ ಈಶ್ವರ ಹಗಲಿರುಳು ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ ಇಹರ ಬಿಟ್ಟಗಲ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||5||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

manujOttamaviDidu saMkaruShaNana paryantaradi pELida
anukramaNikeya padyavanu kELuvudu sajjanaru||

SrImadAcAryara matAnuga dhImatAM vararanGri kamalake
sOmapAnArharige tAtvika dEvatA gaNake
haimavati ShaNmahiShiyara pada vyOmakESage vANi vAyU
tAmarasa Bava lakShmi nArAyaNarige namipe||1||

SrImatAMvara SrIpate satkAmita prada saumya
trikakuddhAma tri catupAda pAvana carita cArvAnga
gOmatipriya gauNa gurutama sAmagAyanalOla
sarva svAmi mamakuladaiva santaisuvudu sajjanara||2||

rAma rAkShasa kula Bayankara sAmaja indrapriya
manO vAcAma gOcara citsuKaprada cArutara svarata
BUma BUsvargApa vargada kAmadhEnu sukalpataru
cintAmaNiyendenipa nija Baktarige sarvatra||3||

svarNavarNa svatantra sarvaga karNa hIna suSayya SASvata
varNa catura ASrama vivarjita cArutara svarata
arNa saMpratipAdya vAyu suparNa vara vahana pratima
vaTa parNa Sayana ASrayatama satcarita guNaBarita||4||

agaNita suguNa dhAma niScala svagata BEda viSUnya SASvata
jagada jIva atyanta Binna Apanna paripAla
triguNa varjita triBuvana ISvara hagaliruLu smarisutali ihara biTTagala
SrI jagannAtha viThala viSva vyApakanu||5||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Avarohana taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣ ನಿಜಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜರ
ತಾರತಮ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲಿ ಗುರುಬಲದಿ||

ಕೇಶವಗೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಕಮಲಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ವಾಣಿಗೆ
ವೀಶ ಫಣಿಪ ಮಹೇಶರಿಗೆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದಕೆ
ಶೇಷ ರುದ್ರರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸುವಾಸದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು||1||

ಪ್ರಾಣದೇವಗೆ ನಮಿಪೆ ಕಾಮನ ಸೂನು ಮನು ಗುರು ದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ
ಪ್ರವಹ ದೇವಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮ ಯಮ ಮಾನವಿಗೆ ವರುಣನಿಗೆ
ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಪಿಸುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ತಿಳಿಸಲಿ ಎನಗೆಂದು||2||

ಅನಳ ಭೃಗು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯರಿಗೆ ಕನಕ ಗರ್ಭಜ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಪ
ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಗಾಧಿ ಸಂಭವಗೆ
ದನುಜ ನಿರ್ಋತಿ ತಾರ ಪ್ರಾವಹಿ ವನಜ ಮಿತ್ರಗೆ ಅಶ್ವಿನೀ ಗಣಪಾ
ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ||3||

ಉಕ್ತ ದೇವರ್ಕಳನು ಉಳಿದೆಂಭತ್ತೈದು ಜನರುಗಳು ಮನುಗಳು
ಚಿಥ್ಯ ಚಾವನ ಯಮಳರಿಗೆ ಕರ್ಮಜರು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಪ್ರಮುಖ ಶತಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಗಂಗ
ಆದಿತ್ಯ ಯಮ ಸೋಮ ಅನಿರುದ್ಧರ ಪತ್ನಿಯರ ಪದಕೆ||4||

ಹುತವಹನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಸುತ ಬುಧಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಿಕ ಉಷಾ ಸತಿಗೆ
ಛಾಯಾತ್ಮಜ ಶನೈಶ್ಚರಗೆ ಅನಮಿಪೆ ಸತತ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲಿ ಬಿಡದೆ ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯು ಎನಿಪ ಪುಷ್ಕರನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ||5||

ಆ ನಮಿಪೆ ಅಜಾನಜರಿಗೆ ಸುಕೃಶಾನು ಸುತರಿಗೆ ಗೋವ್ರಜದೊಳಿಹ
ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪಿತರು ಶತನೂನ ಶತಕೋಟಿ ಮೌನಿ ಜನರಿಗೆ
ದೇವಮಾನವ ಗಾನ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಅವನಿಪರಿಗೆ
ರಮಾ ನಿವಾಸನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||6||

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ ತಾರತಮ್ಯವ ಅನುದಿನದಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನೆನೆವರಿಗೆ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಫಲಿಸುವವು
ವನಜ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯರು ಅವಯವರು ಎನಿಸುವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಮಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿರು ಮರೆಯದಲೆ||7||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIramaNa nijaBaktarenisuva vArijAsana muKya nirjara
tAratamyava pELve saMkShEpadali gurubaladi||

kESavage nArAyaNage kamalAsana samIrarige vANige
vISa PaNipa mahESarige ShaNmahiShiyara padake
SESha rudrara patniyarige suvAsada pradyumnarige
saMtOShadali vaMdisuve Bakti j~jAna koDalendu||1||

prANadEvage namipe kAmana sUnu manu guru dakSha Saci rati mAniniyarige
pravaha dEvage sUrya sOma yama mAnavige varuNanige
vINA pANi nArada munige napisuve
j~jAna Bakti virakti mArgava tiLisali enageMdu||2||

anaLa BRugu dAkShAyaNiyarige kanaka garBaja saptarShigaLige eNeyenipa
vaivasvata manu gAdhi saMBavage
danuja nir^^Ruti tAra prAvahi vanaja mitrage aSvinI gaNapA
dhanapa viSvaksEnarige vandisuvenu anavarata||3||

ukta dEvarkaLanu uLideMBattaidu janarugaLu manugaLu
cithya cAvana yamaLarige karmajaru enisutippa
kArtavIryArjuna pramuKa Satastharige parjanya ganga
Aditya yama sOma aniruddhara patniyara padake||4||

hutavahana ardhAMginige caMdrama suta budhage nAmAtmika uShA satige
CAyAtmaja SanaiScarage anamipe satata
prati divasadali biDade jIva pratati mADuva karmagaLige
adhipatiyu enipa puShkarana pAdAMbujagaLige namipe||5||

A namipe ajAnajarige sukRuSAnu sutarige gOvrajadoLiha
mAniniyarige cirapitaru SatanUna SatakOTi mauni janarige
dEvamAnava gAna prauDharige avaniparige
ramA nivAsana dAsavargake namipenu anavarata||6||

anukramaNika tAratamyava anudinadi sadBakti pUrvaka nenevarige
dharmArtha kAmAdigaLu Palisuvavu
vanaja saMBava muKyaru avayavaru enisuva jagannAtha viThalana
vinayadindali namisi konDADutiru mareyadale||7||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Aarohana taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಉಕ್ತಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪೇಳ್ದ
ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯವ ಮುನಿಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ||

ಸ್ಥಾವರರ ನೋಡಲ್ಕೆ ತೃಣ ಕ್ರಿಮಿ ಜೀವರೋತ್ತಮ
ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲಿ ಆವಿ ಗೋ ಗಜ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರಾದಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮ
ಕರ್ಮಿಕರ ಭೂ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಿ ನೋಡಲು ಕೋವಿದ ಉತ್ತಮ
ಕವಿಗಳಿಂದಲಿ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಉತ್ತಮರು||1||

ಧರಣಿಪರ ನೋಡಲ್ಕೆ ನರ ಗಂಧರ್ವರು ಉತ್ತಮ
ದೇವ ಗಂಧರ್ವರ ಗುಣೋತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತ ಶತೋನಶತಕೋಟಿ ಪರಮ ಋಷಿಗಳು
ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾನರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ
ಚಿರಪಿತೃಗಳು ಉತ್ತಮರು ಚಿರನಾಮಕ ಪಿತೃಗಳಿಂದ||2||

ಎರಡೈದು ಎಂಭತ್ತು ಋಷಿ ತುಂಬರ ಶತ ಊರ್ವಶಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ಶತಾಜನಜರು ಉತ್ತರ ಚಿರ ಪಿತೃಗಳಿಂದ
ಅವರರು ಊರ್ವಶಿಗಿಂತ ವೈಶ್ವಾನರನ ಸುತರು ಈರೆಂಟು ಸಾವಿರ
ಹರದಿಯರೊಳು ಉತ್ತಮ ಕಶೇರು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜನ||3||

ಸರಿಯೆನಿಪರು ವ್ರಜೌಕಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುರಾಸ್ಯಾತ್ಮಜರಿಗಿಂ ಪುಷ್ಕರನು
ಕರ್ಮಪ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಉತ್ತಮನು
ತರಣಿಜನಿಗೆ ಉತ್ತಮಳು ಉಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುರಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಲಪ ಬುಧ
ಶರಧಿಜಾತ್ಮಜಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಹ ದೇವಿಯೆನಿಸುವಳು||4||

ಅನಳ ಭಾರ್ಯಳಿಗಿಂತ ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು
ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ಘನಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ಸ್ತ್ರೀ ಉಷಾದೇವಿ
ದ್ಯುನದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಾಮಲಾ ರೋಹಿಣಿಗಳು ಆರ್ವರು ಸಮಾನ
ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ನೂರು ಕರ್ಮಜರು||5||

ಪೃಥು ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೃಪರು
ಭಾಗೀರಥಿಯ ನೋಡಲ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬಲ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರ ಸಪ್ತಕರು
ಪಿತೃಗಳು ಏಳು ಎಂಟಧಿಕ ಅಪ್ಸರ ಸತಿಯರು ಈರೈದೊಂದು ಮನಸುಗಳು
ದಿತಿಜ ಗುರು ಚಾವನ ಉಚಿತ್ಥ್ಯರು ಕರ್ಮಜರು ಸಮಾರು||6||

ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಗಣಪಾ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷರಿಗೆ
ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಮಿತ್ರ ತಾರಾ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರಾವಹಿ ಗುಣಗಳಿಂದ
ಐದಧಿಕ ಎಂಭತ್ತು ಎನಿಪ ಶೇಷರಿಗೆ ಉತ್ತಮರು
ಸನ್ಮುನಿ ಮರೀಚಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಪುಲಹಾ ಕ್ರತು ವಸಿಷ್ಠ ಮುಖ||7||

ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರರು ಏಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರು
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೈವಸ್ವತನು ಈಶ ಆವೇಶ ಬಲದಿಂದ
ಮಿತ್ರಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಸ್ವಾಹಾ ಭರ್ತೃ ಭೃಗುವು ಪ್ರಸೂತಿ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತಲಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮರು||8||

ನಾರದ ಉತ್ತಮನು ಅಗ್ನಿಗಿಂತಲಿ ವಾರಿನಿಧಿ ಪಾದ ಉತ್ತಮನು
ಯಮ ತಾರಕ ಈಶ ದಿವಾಕರರು ಶತರೂಪರೋತ್ತಮರು
ವಾರಿಜಾಪ್ತನಿಗಿಂತ ಪ್ರವಹಾ ಮಾರುತೋತ್ತಮ
ಪ್ರವಹಗಿಂತಲಿ ಮಾರಪುತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರುಮನುದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿಯು||9||

ಆರು ಜನರುಗಳಿಂದಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ತಮ
ಅಖಿಳ ಶರೀರಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಗಿಂತಲಿ ಕಾಮ
ಇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರಿ ವಾರುಣಿ ಖಗಪ ರಾಣಿಗೆ ಶೌರಿ ಮಹಿಷಿಯರೊಳಗೆ
ಜಾಂಬವತೀ ರಮಾಯುತಳು ಆದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಲು ಎನಿಸುವಳು||10||

ಹರ ಫಣಿಪ ವಿಹಗ ಇಂದ್ರ ಮೂವರು ಹರಿ ಮಡದಿಯರಿಗುತ್ತಮ
ಸೌಪರಣಿ ಪತಿಗುತ್ತಮರು ಭಾರತಿ ವಾಣಿ ಈರ್ವರಿಗೆ
ಮರುತ ಬ್ರಹ್ಮರು ಉತ್ತಮರು ಇಂದಿರೆಯು ಪರಮ ಉತ್ತಮಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವರು ಇಲ್ಲವು ಎಂದಿಗು ದೇಶ ಕಾಲದೊಳು||11||

ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಮಹಿಳೆ ಲಕುಮಿ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ ಅಮರೇಂದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗೈಸಿ
ಅವರವರ ಧಾಮಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಳು ಅಜರಾಮರಣಳಾಗಿದ್ದು
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಗುರುವೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪಳು ಅಚ್ಯುತನ||12||

ಈಸು ಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರೇಶನ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣದೊಳು
ಲೇಶ ಲೇಶಕೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವಳು ಅವಾವ ಕಾಲದಲಿ
ದೇಶ ಕಾಲಾತೀತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೇಶವನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳವೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು
ಇವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಣೆಯುಂಟೆ||13||

ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ರೋಮದೊಳು
ಒಂದು ದೇಶದಿ ಪೊಂದಿಕೊಂಡಿಹರು ಅಜಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಣ
ಸಿಂಧು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಮೇರು ಸುಮಂದರಾದಿ ಆದ್ರಿಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಂದರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಪರಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ||14||

ಸರ್ವ ದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದ
ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರ ಸರ್ವಾತ್ಮ
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವನಾಮಕ ಸರ್ವಜನ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ಸರ್ವ ಕಾಮದ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವ||15||

ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಹಣವ ಬರೆದು ಆರು ಪಠಿಸುವರೋ ಅವರ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಗಣ ಅಂತರಾತ್ಮಕನು
ಪೂರೈಸುವ ಮನೋರಥಂಗಳ ಕಾರುಣಿಕ ಕೈವಲ್ಯ ದಾಯಕ
ದೂರಗೈಪ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತವ ವೀತ ಶೋಕ ಸುಖ||16||

ಪ್ರಣತ ಕಾಮದನ ಅಂಘ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಳ್ಳವಗೆ
ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯೆನಿಪುದು ಜಡ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತರತಮವು
ಮನವಚನದಿಂ ಸ್ಮರಿಸುವರ ಭವವನಧಿ ಶೋಷಿಸಿ ಪೋಗುವುದು
ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಸಂಪದಕೆ||17||

ಅನಳನೊಳು ಹೋಮಿಸುವ ಹರಿಚಂದನವೆ ಮೊದಲಾದ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು
ಪ್ರತ್ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೋರ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ದನುಜ ಮಾನವ ದಿವಿಜರ ಅವರವರ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ
ವೃಜಿನ ಅರ್ದನನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಪ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ||18||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯ ಪುರುಷ ವಿವಿಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಧಾರ
ಸರ್ವೋದೃಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ದುರ್ಗಮ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ಸ್ವಹಿ
ಶಕ್ತ ಶಾಶ್ವಿತ ಸಕಲ ವೇದೈಕ ಉಕ್ತ ಮಾನದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವ
ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||19||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

Baktarenisuva divya puruShara ukti lAlisi pELda
muktAmukta jIvara tAratamyava munipa SAnDilya||

sthAvarara nODalke tRuNa krimi jIvarOttama
krimigaLiMdali Avi gO gaja vyAGragaLinda SUdrAdi mUvaru uttama
karmikara BU dEvaru uttama karmi nODalu kOvida uttama
kavigaLindali kShitiparu uttamaru||1||

dharaNipara nODalke nara gandharvaru uttama
dEva gaMdharvara guNOttamaru ivariginta SatOnaSatakOTi parama RuShigaLu
apsara strIyaru samAnaru ivarigintali
cirapitRugaLu uttamaru ciranAmaka pitRugaLinda||2||

eraDaidu eMBattu RuShi tuMbara Sata UrvaSi apsara strIyaru
SatAjanajaru uttara cira pitRugaLinda
avararu UrvaSiginta vaiSvAnarana sutaru IrenTu sAvira
haradiyaroLu uttama kaSEru eppattanAlku jana||3||

sariyeniparu vrajaukasa strIyaru surAsyAtmajarigiM puShkaranu
karmapa puShkaranige SanaiScara uttamanu
taraNijanige uttamaLu uSha aSvini surAsige uttama jalapa budha
SaradhijAtmajage uttama svaha dEviyenisuvaLu||4||

anaLa BAryaLiginta anAKyAta animiSha uttamaru
ivarigintali Ganapa parjanya aniruddhana strI uShAdEvi
dyunadi sanj~jA SAmalA rOhiNigaLu Arvaru samAna
anAKyAta animiSha uttamaru ivarigintali nUru karmajaru||5||

pRuthu nahuSha SaSibindu priyavrata parIkShita nRuparu
BAgIrathiya nODalke adhika balyAdi indra saptakaru
pitRugaLu ELu enTadhika apsara satiyaru Iraidondu manasugaLu
ditija guru cAvana ucitthyaru karmajaru samAru||6||

dhanapa viSvaksEna gaNapA aSvinigaLu eMBattaidu SESharige
eNeyenisuvaru mitra tArA nir^^Ruti prAvahi guNagaLinda
aidadhika eMBattu enipa SESharige uttamaru
sanmuni marIci pulastya pulahA kratu vasiShTha muKa||7||

atri angiraru ELu brahmana putraru ivarige samaru
viSvAmitra vaivasvatanu ISa AvESa baladinda
mitragiMta uttamaru svAhA BartRu BRuguvu prasUti
viSvAmitra modalAdavarigintali mUvaru uttamaru||8||

nArada uttamanu agnigintali vArinidhi pAda uttamanu
yama tAraka ISa divAkararu SatarUparOttamaru
vArijAptaniginta pravahA mArutOttama
pravahagintali mAraputra aniruddha gurumanudakSha Saci ratiyu||9||

Aru janarugaLindali ahankArika prANa uttama
aKiLa SarIramANi prANagintali kAma
indrarige gauri vAruNi Kagapa rANige Sauri mahiShiyaroLage
jAMbavatI ramAyutaLu Ada kAraNa adhikalu enisuvaLu||10||

hara PaNipa vihaga indra mUvaru hari maDadiyariguttama
sauparaNi patiguttamaru BArati vANi Irvarige
maruta brahmaru uttamaru indireyu parama uttamaLu
lakShmige sariyenisuvaru illavu endigu dESa kAladoLu||11||

SrI mukundana mahiLe lakumi mahA mahimege EneMbe
brahma ISa amarEndrara sRuShTi sthiti layagaisi
avaravara dhAmagaLa kalpisi koDuvaLu ajarAmaraNaLAgiddu
sarva svAmi mama guruveMdu upAsane mALpaLu acyutana||12||

Isu mahimegaLuLLa lakShmi parESana anantAnanta guNadoLu
lESa lESake sariyenisuvaLu avAva kAladali
dESa kAlAtIta lakShmige kESavana vakSha sthaLave avakASavAyitu
ivana mahimege vyAptige eNeyunTe||13||

ondu rUpadoLu ondu avayavadoLu ondu rOmadoLu
ondu dESadi poMdikonDiharu ajaBavAdi samasta jIvagaNa
sindhu sapta dvIpa mEru sumandarAdi AdrigaLu
brahma purandarAdi samasta lOka parAlayagaLella||14||

sarva dEvOttamanu sarvaga sarvaguNa saMpUrNa sarvada
sarva taMtra svataMtra sarvAdhAra sarvAtma
sarvatOmuKa sarvanAmaka sarvajana saMpUjya SASvata
sarva kAmada sarva sAkShiga sarvajitsarva||15||

tAratamya ArOhaNava baredu Aru paThisuvarO avara
lakShmI nArasiMha samasta dEva gaNa antarAtmakanu
pUraisuva manOrathangaLa kAruNika kaivalya dAyaka
dUragaipa samasta duritava vIta SOka suKa||16||

praNata kAmadana anGri saMdarSanada apEkSheya uLLavage
niccaNikeyenipudu jaDa modalu brahmAnDa taratamavu
manavacanadiM smarisuvara Bavavanadhi SOShisi pOguvudu
kAraNavu enisuvudu j~jAna Bakti virakti saMpadake||17||

anaLanoLu hOmisuva harichandanave modalAda adara suvAsaneyu
pratpratyEka tOrpudu ella kAladali
danuja mAnava divijara avaravara anucitOcita karma
vRujina ardananu vyaktiya mALpa triguNAtIta viKyAta||18||

Baktavatsala BAgya puruSha vivikta viSvAdhAra
sarvOdRukta dRuShTAdRuShTa durgama durviBAvya svahi
Sakta SASvita sakala vEdaika ukta mAnada mAnya mAdhava
sUkta sUkShma sthUla SrI jagannAtha viThalanu||19||