MADHWA · narasimha · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri narasimha devara suladi

ರಾಗ – ನಾಟಿ    ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ವೀರ ಸಿಂಹನೆ ನಾರಸಿಂಹನೆ ದಯ ಪಾರಾ
ವಾರನೆ ಭಯ ನಿವಾರಣ ನಿರ್ಗುಣ
ಸಾರಿದವರ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲ
ಬೇರರಿಸಿ ಕೀಳುವ ಬಿರಿದು ಭಯಂಕರ
ಘೋರವತಾರ ಕರಾಳವದನ ಅ-
ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರ ಮಾಯಾಕಾರ
ಕ್ರೂರದೈತ್ಯರ ಶೋಕ ಕಾರಣ ಉದುಭವ
ಈರೇಳು ಭುವನ ಸಾಗರದೊಡೆಯ
ಅರೌದ್ರನಾಮಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಗ
ವೀರರ ಸಾತುಂಗ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಂಗ || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಮಗುವನು ರಕ್ಕಸನು ಹಗಲಿರುಳು ಬಿಡದೆ
ಹಗೆಯಿಂದಲಿ ಹೊಯ್ದು ನಗಪನ್ನಗ ವನಧಿ
ಗಗನ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಗಣಿತ ಬಾಧಿಯಲಿ
ನೆಗೆದು ಒಗದು ಸಾವು ಬಗೆದು ಕೊಲ್ಲುತಿರಲು ಹೇ
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನೇ ಸುಗುಣಾನಾದಿಗನೆ
ನಿಗಮಾ ವಂದಿದತೆ ಪೊಗಳಿದ ಭಕುತರ
ತಗಲಿ ತೊಲಗನೆಂದೂ ಮಿಗೆ ಕೂಗುತಲಿರಲು
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ದಯಾಳುಗಳ ದೇವರದೇವ
ಯುಗಾದಿ ಕೃತನಾಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಹೋ ಹೋ
ಯುಗಳ ಕರವ ಮುಗಿದು ಮಗುವು ಮೊರೆ ಇಡಲು || ೨ ||

ತಾಳ – ರೂಪಕ

ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ ಲಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತನ್ನ ಮೌಳಿ ವೇಗದಲಿ ಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು
ತಾಳಿಸಂತೋಷವ ತೂಳಿ ತುಂಬಿದಂತೆ
ಮೂಲೋಕದಪತಿವಾಲಯದಿಂದ ಸು
ಸ್ತೀಲ ದುರ್ಲಭ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂಚ
ಮೌಳಿ ಮಾನವ ಕಂಭ ಸೀಳಿ ಮೂಡಿದ ದೇವ || ೩ ||

ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಲಟಲಟಾ ಲಟಲಟಾ ಲಟಕಟಿಸಿ ವನಜಾಂಡ
ಕಟಹ ಪಟ ಪಟ ಪುಟುತ್ಕಟದಿ ಬಿಚ್ಚುತಲಿರಲು
ಪುಟ ಪುಟ ಪುಟನೆಗೆದು ಚೀರಿಹಾರುತ್ತ ಪ-
ಲ್ಕಟಾಕಟಾ ಕಟ ಕಡಿದು ರೋಷದಿಂದ
ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟನೆ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ಊರ್ಭಟಗೆ ಅರ್ಭಟವಾಗಿರಲು
ಕುಟಿಲ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಶಕ್ತ
ದಿಟಿ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರ ಸುರಕಟಕ ಪರಿಪಾಲಾ || ೪ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಬೊಬ್ಬಿರಿಯೇ ವೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತನಿಗಿಡಿ
ಹಬ್ಬಿ ಮುಂಚೋಣಿ ಉರಿ ಹೊರಗೆದ್ದು ಸುತ್ತೆ
ಉಬ್ಬಸ ರವಿಗಾಗೆ ಅಬ್ಜ ನಡುಗುತಿರೆ
ಅಬ್ಧಿಸಪುತ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ
ಅಬುಜ ಭವಾದಿಗಳು ತಬ್ಬಬ್ಬಿ ಗೊಂಡಾರಿ
ಅಬ್ಬರವೇನೆನುತ ನಭದ ಗೂಳೆಯು ತಗೆಯೆ
ಶಬ್ದ ತುಂಬಿತು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಪರಿಯಂತ
ನಿಬ್ಬರ ತರುಗಿರಿ ಝರಿ ಝರಿಸಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಶವಲ್ಲದ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಂಭದಿಂದ ಪೊರಮಟ್ಟಾ || ೫ ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಘಡಿಘಡಿಸುತ ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲು ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಡೆದಂತೆ ಚೀರಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಲಿ ಲಂಘಿಸಿ
ಹಿಡಿದು ರಕ್ಕಸನ್ನ ಕೆಡಹಿ ಮಡುಹಿ ತುಡುಕಿ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಹೇರೊಡಲ ಕೂರುಗುರದಿಂದ
ಪಡುವಲ ಗಡಲ ತಡಿಯ ತರಣಿಯ ನೋಡಿ
ಕಡುಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸದಬಡಿದು ರಕ್ಕಸನ ಕೆಡಹಿ
ನಿಡಿಗರಳನು ಕೊರಳೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಸಡಗರದ ದೈವ
ಕಡುಗಲಿ ಭೂರ್ಭೂವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯಾ ಶರಣರ ವಡೆವೆ ವಡನೊಡನೆ || ೬ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಉರಿಮಸೆಗೆ ಚತುರ್ದಶ ಧರಣಿ ತಲ್ಲಣಿಸಲು
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಹರಸುರರು ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಶರಣನ್ನ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾಗಿ
ಹರಹಿದೆ ದಯವನ್ನು ಸುರರು ಕುಸುಮ ವರುಷ
ಗರಿಯಲು ಭೇರಿ ವಾದ್ಯ ಮೊರೆ ಉತ್ತರರೆ ಎನುತ
ಪರಿಪರಿ ವಾಲಗ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಮೆರೆದು ಸುರರುಪದ್ರ ಹರಿಸಿ ಬಾಲಕನ ಕಾಯ್ದೆ
ಪರದೈವೆ ಗಂಭೀರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮ
ಚರಿತೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಭೀಕರವೋ ಸಜ್ಜನ ಪಾಲ || ೭ ||
ಜತೆ

ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ಲೇಶಭಂಜನ್ನ
ಮಹಹವಿಷೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನರಮೃಗವೇಷಾ || ೮ ||

Raga-kalyana dhruvatala

Vira simhane narasimhane daya para |
Varane Baya nivarana nirguna |
Saridavara samsara vrukshada mula |
Berarisi kiluva biridu Bayankara |
Goravatara karalavadana a |
Gora durita samhara mayakara |
Kruradaityara soka karana udubava |
Irelu Buvana sagaradodeya |
Araudranamaka vijaya viththala narasinga |
Virarasatunga karunyapanga || 1 ||

-mattatala-
Maguvina rakkasanu hagalirulu bidade |
Hageyindali hoydu nagapannaga vanadhi |
Gagana migilada aganita badhiyali |
Negedu ogadu savu bagadu kollutiralu he |
Jagada vallabane sugunanadigane |
Nigama vanditane pogalida Bakutara |
Tagali tolaganendu mige kugutaliralu |
Yuga yugadolu dayalugala devaradeva |
Yugadi krutanama vijaya viththala ho ho |
Yugala karava mugidu maguvu more idalu || 2 ||

Rupakatala-
Kelidakshanadali lalisi Baktanna mauli vegadali palisuvenendu |
Tali samtoshava tuli tumbidante |
Mulokada pativalayadinda su- |
Stila durlaba nama vijaya viththala pancha |
Mauli manava kamba sili mudida deva || 3 ||

-jampetala-
Latalata latalata lata katisi vanajajanda |
Kataha pata pata pututkatadi biccutaliralu |
Puta puta putanegedu ciriharutta pal |
Katakata kata kadidu roshadinda |
Miti miti mitane raktakshiyalli nodi |
Tatitkoti urbatage arbatavagiralu |

Kutila rahita vyakta vijaya viththala Sakta |
Dita nitila netra surakataka paripala || 4 ||

-trividitala-
Bobbiriye vira dhvaniyinda tanigidi |
Habbi munchoni uri horageddu sutte |
Ubbasa ravigage abjanadugutire |
Abdhisaputa ukki horacelli barutire |
Abuja bavadigalu tabbibbi gondari |
Abbaravenenuta nabada guliyu tagiye |
Sabda tumbitu avyakrutakasa pariyanta |
Nibbara tarugiri Jari Jarisalu |
Obbarigosavallada namma vijaya viththala |
Ibbageyagi kambadinda poramatta || 5 ||

-attatala-
Gudi gudisuta koti sidilu girige bandu |
Hodedante ciri bobbidutali lamgisi |
Hididu rakkasanna kedahi maduhi tuduki |
Todiya melirisi herodala koruguradinda |
Paduvala gadala tadiya taraniya nodi |
Kadukopadalli sadabadidu rakkasana kedahi |
Nidigaralanu koraladiyalli dharisida sadagarada daiva |
Kadugali burbuva vijaya viththala |
Palgadalodeya saranara vadeve vadanodane || 6 ||

-aditala-
Urimasege chaturdasa dharani tallanisalu |
Parameshthi harasuraru siridevige moreyidalu |
Karunadindali tanna sarananna sahita ninna |
Charanakke eragalu parama santanagi |
Harahide dayavannu suraru kusuma varusha |
Gariyalu beri vadya more uttarare enuta |
Paripari valaga vistaradinda kaikollutta |
Meredu surarupadra harisi balakana kayde |
Paradaiva gambiratma vijaya viththala nimma |
Charite dushtarige bikaravo sajjana pala || 7 ||

-jate-
Prahladavarada prapanna klesabanjanna |
Mahahavishe vijayaviththala naramrugavesha || 8 ||

6 thoughts on “Sri narasimha devara suladi

 1. Fantastic effort. However, for folks like me who cannot read Kannada fluently, the English Transliteration can be better. A simple copy/paste in google for the first stanza results in:
  vīra sinhane narasinhane daya pārā
  vārane bhaya nivāraṇa nirguṇa
  sāridavara sansāra vr̥kṣada mūla
  bērrisi kīralu birudu bhayaṅkara
  ghōratāra karāvaḷi
  ghōra durita sāhāra māyākāra
  krūraityara śōka kāraṇa udubhava
  īreḷu bhuvana sāgaradoḍeya
  aruvudranaka vijaya viṭhṭhala narasiṅga
  vīrara sātuṅga kārṇyapāṅg || 1 ||
  —————————————–
  This makes for pronunciation a lot easier… Thank you again!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s