kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಪ್ರಯಾಗ / Prayaga

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಂತರ್ಗತ |
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ದೇಶಾವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಅಂತರಂಗ ವೇದಿ ಘ[ಟುಲಾ] ಮಧ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವರ ರಾಜಾತಿತೀರ್ಥ (ಕಮಲಾ) ಪ್ರಯಾಗವೊ |
ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸುವಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯಾ |
ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಗಂಗಾ ಸರಸತಿಯ ಯಮುನಾತೀರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವೇದ ಸ್ಮøತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ |
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲಾ |
ಇದೆ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಥಾನ ನಾಭಿ ವಾರಣಾಸಿ |
ಪದಸ್ಥಾನ ಗಯಾವೆನ್ನಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ತ್ರಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡಿದರೆ |
ಇದೆ ಪೂರ್ಣಯಾತ್ರೆಯೆನ್ನಿ e್ಞÁನಿಗಳಿಗೇ |
ತ್ರಿದಶಗಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿನಿ ಕರರೆ ಕಾಶಿ |
ಮುದದಿಂದಾ ಮನುಜೋತ್ತಮಕೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ |
ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂಟು ತರತಮ್ಯದಿ |
ಇದೆ ಭಕ್ತಿ e್ಞÁನಾ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಜನರೊಂದಾಗಿ |
ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ಪದುಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವತೆಗಳು |
ಸದಮಲವಾಗಿ ವರವ ಪಡದಿಪ್ಪರೂ |
ಉದಧಿ ಸಪುತ ಮಿಕ್ಕ ನದನದಿ ಸರೋವರ |
ಹೃದ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಲೋಕದಿ |
ಇದರ ತರುವಾಯಾ ಪೆಸರಾಗಿ ಮೆರವುತ್ತಿವೆ |
ಪದೋಪಗೆ ತೀರ್ಥರಾಜನ ಆಜ್ಞದಿಂದ |
ಮಧುರಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಪ್ತಪುರಿ ಉದ್ಭವಿ |
ಸಿದವು ಏಳುಧಾತುವಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವೆನಿಸಿ |
ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಾಕಾರ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮರಿಯಾದಿ ವಲಿಯಾಕಾರಾ |
ಇದೆ ಪಂಚಕ್ರೋಶಾವಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಗಣಿತಾ |
ಮದಮತ್ಸರವಳಿದು ಗುಣಿಸಬೇಕೂ |
ಬದುಕಿದ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಲೇಶವಾದರು ಬಿಂದು |
ಉದಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾ ಸುe್ಞÁನಿಯಾ |
ಪದ ಪರಾಗವನ್ನು ಆವಾವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೆ |
ಸದಮಲವಾಗುವದು ಅವನದೇಶಾ |
ವದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ವರತೀರ್ಥ ರಾಜಾರಾಜಾ |
ಉದಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನದಡಾಗೇ |
ಎದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿತ್ಯ |
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಸತ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಮಧುವೈರಿ ಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ |
ನ್ನಿಧಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ದೇವಾದಿ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ವರರಾಜಾ ತೀರ್ಥ |
ತರುತಳಿತವಟಾ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾವೆನ್ನಿ |
ಚಿರಕಾಲಾ ಬಿಡದೆ ಮೆರವು ತಲಿಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ |
ಎರಡೇಳು ಭುವನಾ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪದು |
ಸ್ಮರಣೆ ದರುಶನ ಸಂಸ್ಮರಿಶ ಪ್ರಣಮ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಅರಘಳಗೆ ಮಾಡೆ ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮಂಗಳ |
ದುರಿತ ದುರ್ಗತಿನಿಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಯ್ಯಾ |
ಪುರಹರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸುರಗಣದವರಿಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವರವಾ ಪಡೆದು ಸುಖದಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪರು ಕೇಳಿ ಕರುಣಾ |
ಕರಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಶರಣಜನಕೆ ಇದೆ ದೊರಕುವದೆ ಸಿದ್ಧ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರ ಕಾಶಿಪುರ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಪಿರಿಯನೆನಿಸಿ |
ಎಲ್ಲಾ ಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತ್ವಾ ಐದಾಡೆ |
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕಾಣೋ |
ಇಲ್ಲಾವಿಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಂದಿಗಾದರು ಕೇಳಿ |
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಜನರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಾ |
ಬಲ್ಲಿದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸೋಜಿಗಾ |
ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದತನಕಾ |
ಸಲಾರೈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯಾ ಗೌರಿ |
ವಲ್ಲಭಾ ಕಾಶಿಲಿ ಉಪದೇಶವ |
ನಿಲ್ಲಾದೆ ಮಾಡುವ ಇನಿತು ತಿಳಿದು ಸರ್ವ |
ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವದು e್ಞÁನಿಗಳೂ |
ಚಿಲ್ಲರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಎಳ್ಳನಿತು ಬಿಡದಲೆ ಮಾಡಲಾಗೇ |
ಇಲ್ಲಿಲೇಶ ಚರಿಸೆ ಯಾವತ್ತು ಬಲು ಜನ್ಮ |
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ ಬಲುವೆಗ್ಗಳ |
ಸಲ್ಲುವಾದೆ ಸರಿ ಪುಶಿಯಿಂದ ಮನುಜರಿಗೆ |
ಹಲ್ಲು [ಕೀ]ಳುವ ನರಕವಾಗುವದೂ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಕಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತದಿಂದಾ |
ಮೆಲ್ಲಾಮೆಲ್ಲಾನೆ ಕರ್ಮ[ವೆ]ಸಗಲಾಗೇ |
ಮಲ್ಲಾಮರ್ದನ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬಾ ಮಾಧವರೂಪದಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಶತುರಗ ಮೇಧವಾಸುಕಿ ಹಂಸ, ಮಾ |
ನಸ ಚಕ್ರಾ ಗರುಡೇಂದ್ರಾ ಶಂಖ ಲಕುಮಿ ಊ |
ರ್ವಸಿ ರುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ವರುಣಾರ್ಕ |
ಬಿಸಿಜ ಚಂದ್ರಮ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗಾವತಿ ಧರ್ಮಾ |
ವಿಷಹರ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೋಟಿಯು |
ಮಸೆವ ಗದಾ ಋಣ ಮೋಚನ, ಗೋಗುಣ |
ವಸು ವಾಯು ಕುಬೇರ ನೈರುತ್ಯ ಮಧು ಘೃತಾ |
ಕುಶ ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಶನೇಶ್ವರಾ |
ರಸ ದೇವಗಣ ಕಾಮಾ ಭೈರವ, ವಿಘ್ನೇಶಾ |
ವಸುಮತಿ ದುರ್ಗ ತಕ್ಷಕ ಭಾರ್ಗವ ನಾನಾ |
ಋಷಿಗಳ ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿಹವು ಬಲುಪರಿ |
ಪೆಸರುಗೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಜಪ |
ಮಿಸುಣಿ ಸುಯಜ್ಞದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸದ್ಧರ್ಮ |
ಪೆಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ |
ವಸತಿಯಾಗಿಲೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಗೆ |
ಪಶು e್ಞÁನಿಗಾದರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಹ |
ಹಸನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಮಸ್ತಸುಖದಿಂದ |
ನಿಶಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂವ |
ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೋಭೀಷ್ಠೆಕೊಡುವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವಟಕಟ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಮಾನವ ಬಂದು |
ಶಠನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಭಾಸಮಾಡಿ ನಿಂದು |
ವಟವಟವೆಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ಅವನಿಗೆ |
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಪಠಿಸಿದದಕ್ಕೆ e್ಞÁನ ಬರುವದಧಿಕವಾಗಿ |
ಭಟನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಮಾಧವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |
ತುಟಿ ಮಿಸಕಲು ಮುಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಉಂಟು |
ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲ ಬರಿದೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲಾ |
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಬಂದು |
ತೃಟಿಯಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ಲಾಭವೀವ ||5||
ಜತೆ
ತೀರ್ಥರಾಜನ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದವಗೆ ಪುರು |
ಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||6||

rAga:Bairavi
dhruvatALa
idu puNyaBUmi AryAvartAMtargata |
idu brahma vaivartaka dESAvenni |
idu aMtaraMga vEdi Ga[TulA] madhyavenni |
idu vara rAjAtitIrtha (kamalA) prayAgavo |
idu trivENi enisuvAdu illi mAdhavarAyA |
idu viShNu prajApati kShEtravenni |
idu gaMgA sarasatiya yamunAtIravenni |
idu vEda smaøti pratipAdyavenni |
ide ide Adiyalli hariyiMda nirmANa |
idakkiMta adhikavillA sAmyavillA |
ide mastaka sthAna nABi vAraNAsi |
padasthAna gayAvenni sarvadalli |
ide ide praNavAkAra trayAkShEtra kUDidare |
ide pUrNayAtreyenni e#0CCD;~jaÁnigaLigE |
tridaSagaNake illi munini karare kASi |
mudadiMdA manujOttamake viShNupAdA |
ide oMderaDu kShEtra pratyEka pratyEka |
adhikArigaLuMTu taratamyadi |
ide Bakti e#0CCD;~jaÁnA karmayOgya janaroMdAgi |
vidhi mArgavannu tiLidu pUjisuvarU |
padume brahmESa iMdra mikkAda dEvategaLu |
sadamalavAgi varava paDadipparU |
udadhi saputa mikka nadanadi sarOvara |
hRuda nAnA tIrthakShEtra trilOkadi |
idara taruvAyA pesarAgi meravuttive |
padOpage tIrtharAjana Aj~jadiMda |
madhurA migilAda saptapuri udBavi |
sidavu ELudhAtuviniMda dvArAvenisi |
ide puNyAnidhisuttA ELu prAkAra saM |
padavige mariyAdi valiyAkArA |
ide paMcakrOSAviDidu ayOdhyAdigaNitA |
madamatsaravaLidu guNisabEkU |
badukida divasadoLage lESavAdaru biMdu |
udaka sparSavAdA sue#0CCD;~jaÁniyA |
pada parAgavannu AvAvana mEle bILe |
sadamalavAguvadu avanadESA |
vadanadalli prayAga varatIrtha rAjArAjA |
udayAdalli omme nenadaDAgE |
edirAru avanige svargApavarganitya |
sadanadalli ippadu satyavenni |
madhuvairi mAdhava vijayaviThala sa |
nnidhiyAgippanu dEvAdi dEvigaLige ||1||
maTTatALa
sarvakShEtragaLige SirOmaNiyAgippadu |
dharaNiyoLage ide vararAjA tIrtha |
tarutaLitavaTA parama muKyAvenni |
cirakAlA biDade meravu talippAdayyA |
eraDELu BuvanA BaritavAgippadu |
smaraNe daruSana saMsmariSa praNama stOtra |
araGaLage mADe paripari janmaMgaLa |
durita durgatinikara parihAravAguvadayyA |
purahara mikkAda suragaNadavarilli |
hariya olisi uttama varavA paDedu suKadi |
irutipparu kELi karuNA |
karamUrti vijayaviThalarEyana |
SaraNajanake ide dorakuvade siddha ||2||
triviDitALa
illi tapasu mADida rudra kASipura |
dalli vAsavAda piriyanenisi |
ellA purigaLalli paMcatvA aidADe |
alli pApadiMda muktikANO |
illAvillA mOkShA eMdigAdaru kELi |
sollu lAlisi janaru siddhAMtadA |
ballidA kShEtrarAjana mahime sOjigA |
elliMdAdarU illige bAradatanakA |
salArai sadgatige mAtu niScayA gauri |
vallaBA kASili upadESava |
nillAde mADuva initu tiLidu sarva |
dalli koMDADuvadu e#0CCD;~jaÁnigaLU |
cillarakShEtradalli AvAvA satkarma |
eLLanitu biDadale mADalAgE |
illilESa carise yAvattu balu janma |
dalli mADidadakke baluveggaLa |
salluvAde sari puSiyiMda manujarige |
hallu [kI]Luva narakavAguvadU |
kShullakamati biTTu vaiShNava vratadiMdA |
mellAmellAne karma[ve]sagalAgE |
mallAmardana nammA vijayaviThalarEyA |
illi kANisikoMbA mAdhavarUpadali ||3||
aTTatALa
daSaturaga mEdhavAsuki haMsa, mA |
nasa cakrA garuDEMdrA SaMKa lakumi U |
rvasi rudrA brahmAgni pArvati varuNArka |
bisija caMdrama sarasvati BOgAvati dharmA |
viShahara pApa vinASana kOTiyu |
maseva gadA RuNa mOcana, gOguNa |
vasu vAyu kubEra nairutya madhu GRutA |
kuSa rAma lakShaNa sItA, SanESvarA |
rasa dEvagaNa kAmA Bairava, viGnESA |
vasumati durga takShaka BArgava nAnA |
RuShigaLa tIrtha tuMbihavu balupari |
pesarugoMDu snAnA saMdhyAvaMdane japa |
misuNi suyaj~jadi satkarma saddharma |
pesara namaskAra stuti saMkIrtane |
vasatiyAgilESa mAtra mADidavage |
paSu e#0CCD;~jaÁnigAdaru vidyAvaMta nAha |
hasanAgi baduki samastasuKadiMda |
niSi illada lOkadalli bALUva |
asura saMhAri vijayaviThalarEyA |
besanelAlisi bEga manOBIShThekoDuva ||4||
AditALa
vaTakaTa CAyAdalli OrvamAnava baMdu |
SaThana buddhiyiMda ABAsamADi niMdu |
vaTavaTaveMdu kUgi karedare avanige |
saTeyallA sarvaSAstra anaMta janumadalli |
paThisidadakke e#0CCD;~jaÁna baruvadadhikavAgi |
BaTanAgi ippanu mAdhavana maneyalli |
tuTi misakalu mukti I kShEtradali uMTu |
niTilalOcana balla baride uttaravallA |
vaTapatraSAyi vijayaviThalarEyA baMdu |
tRuTiyAdaru illi iddavage lABavIva ||5||
jate
tIrtharAjana yAtri mADidavage puru |
ShArtha siddhisuvudu vijayaviThalanoliva ||6||

MADHWA · Mukhya praana · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri mukhya prana devara stotra suladi

ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಕೋತಿಯಾದರೆ ಬಿಡೆನೊ ಬಲುಪರಿ
ಭೂತಳದೊಳು ಪಾರ‍್ಯಾಡಲು ಬಿಡೆನೊ
ಖ್ಯಾತಿ ತೊರೆದು ಕಚ್ಚುಟ ಹಾಕಲು ಬಿಡೆನೊ
ಚಾತುರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆನೊ ನಾ ಬಿಡೆನೊ
ಭೀತಿ ಬೀರಲು ಬಿಡೆನೊ ಮಾತು
ಮಾತಿಗೆ ಹಲ್ಲು ತೋರಲು ಬಿಡೆನೊ
ಗಾತುರ ಗಗನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಸಲು ಬಿಡೆನೊ
ಕೋತಿ ಸೇವಿಸಲು ಬಿಡೆನೊ
ಆತುರದಲಿ ವನಧಿ ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಬಿಡೆ
ಆ ತರುಗಳ ಕಿತ್ತಲು ಬಿಡೆನೊ
ವೀತಿಹೊತ್ರನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆ
ಜಾತಿ ಧರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡೆನೊ
ಈ ತೆರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದರೇನಯ್ಯಾ ಬೆ
ನ್ನಾತು ಕೇಳುವದು ನಾ ಬಿಡಬಲ್ಲೆನೇ
ತಾತಾ ಇನ್ನಿದರಿಂದ ಆವದಾದರು ಬರಲಿ
ದಾತಾ ಮತ್ತಿದರಿಂದ ಏನಾದರಾಗಲಿ
ಸೋತು ಹಿಂದೆಗದು ಪೋದರೆ ನಿನ್ನ ಪದದಾಣೆ
ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೊ ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ಖ-
ದ್ಯೋತ ಮಂಡಲ ಪೋಗಲು ಬಿಡೆನೊ
ಮಾತು ಪೊಳ್ಳಾದರೆ ನೂರೊಂದು ಕುಲ ಎನ್ನ
ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಗತಿ ಎಲ್ಲೆದೋ
ವಾತನ್ನ ಮಗವಾತ ಆತನ್ನ ರೂಪವ
ಗಾತುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತೋರೊ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ದೂತದುರ್ಜನಹಾರಿ ದುಃಖನಿವಾರಿ || ೧ ||

ತಾಳ – ಆಟ

ಭೂತಳದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲು ಬಿಡೆ
ಭೀತನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಿಡೆ
ನೀ ತಿರಿದುಂಡರೆ ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ಅ
ರಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೋತು ಅಡವಿ ಸೇರಲು ಬಿಡೆನೊ
ಸೋತುಮತನ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡೆ
ಘಾತಕ ನೀನಾಗಿ ಕುಲವ ಕೊಂದರೆ ಬಿಡೆ
ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯತಿಯಾದರೆ ಬಿಡೆನೊ
ಪ್ರೀತಿ ಸಲಹೊ ಎನ್ನ ಸಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ
ಪೂತರೆ ದ್ವಿತಿಯೇಶನೆಂದು ಪೊಗಳಲ್ಯಾಕೆ
ನಾಥನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿತನವೇನೋ
ಪೋತಭಾವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಆತುಮನದೊಳಗಿಟ್ಟ ಭಾರತೀರಮಣಾ || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಭಾರವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶರಣಾ ನಿನಗಲ್ಲವೆ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಹಿಕ ಸೌಖ್ಯ
ಮೀರದೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಸರಿಸು ವಿ
ಸ್ತಾರವಾಗಿ ಗುರುವೆ ಕಾಡಿದೆನೇ
ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿ ಪಾರುಗಾಣದ ಸಂ
ಸಾರಹೇಯವೆಂದು ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ
ದೂರಿದೆನೂ ಇದು ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ವಿ
ಚಾರಿಸಿದರೊಳಿತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೇಸೆ
ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಚರಣವ
ತೋರಿಸಿ ಧನ್ಯನ್ನ ಮಾಡೆಂದೆನೋ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಕೈಟಭಾರಿಪ್ರಿಯನೆ
ಆರನ್ನ ಕಾಣೆನೊ ನಿನ್ನ ವಿನಾ
ಕೀರುತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ
ವಾರಣಾವರವಂದ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಸೇರುವ ಪರಿಮಾಡೊ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ || ೩ ||

ತಾಳ – ಆಟ

ನೀನು ಒಲಿಯೇ ಹರಿ ತಾನೆ ಒಲಿವನಯ್ಯಾ
ನೀನು ಮುನಿದಡೆ ಹರಿ ತಾನೆ ಮುನಿವನು
ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಹರಿಕಾರುಣ್ಯ
ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನದಿ ತಾನಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಾಣೇಶ ನಮೋ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಕ್ಕೆ
ವಾನರೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿಸಾಕ್ಷಿ
ಜ್ಞಾನೇಶ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತೇಶ ಅಮರೇಶ
ಆನಂದ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಗುರುರಾಯ
ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡು ಪತಿತಪಾವನ ದೇವ
ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹ ಚೇತನ ಚಿತ್ತವ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ವ ನಿನ್ನಾಧೀನವೆಂದು
ನೀನಿರೆಲಾವಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಾನು
ಬಿನ್ನೈಪೇನೆ ದೇಹತ್ಯಾಗವಾಗಿ
ಶ್ರೀನಾಥ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ ಪಾದ
ರೇಣು ಧರಿಸುವ ಸರ್ವರುದ್ಧಾರೀ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಮನುಜರ ಪದಪಾಂಸಶಿರ
ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಂತತ ಮತಿಯಿತ್ತು
ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಮ ಬಿಡಿಸು ಬಲವಂತ ಗುಣವಂತ
ಬಲ್ಲವ ಭವದೂರ ನೀನೆ ಗತಿಯೊ ಜಗ
ದೊಲ್ಲಭ ಮುಂದಣ ವಾಣೀಶ ಸುಖಪೂರ್ಣ
ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಕಾವ ಕರುಣಿಯ ಕಾಣೆ
ಮಲ್ಲಮರ್ದನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ || ೫ ||

ಜತೆ

ಅನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಗುರು ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವೇ ಕೊಡು ಜೀಯಾ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲದಾಸಾ || ೬ ||

Raga- kambodhi dhruvatala

Kotiyadare bidano balupari |  butaladolu par^yadalu bideno |  kyati toredu kaccuta hakalu bideno | chatura bittare bideno na bideno |  biti biralu bideno matu |  matige hallu toralu bideno |  gatura gaganakke belisalu bideno |  koti sevisalu bideno   Aturadali vanadhi lamgisidare bide | A tarugala kittalu bideno |  vitihotrana baladalli ittare bide |  jati dharmava bittare bideno |  Itaradalli ninu iddarenayya be |  nnatu keluvudu na bidaballene |  tata innidarinda avadadaru barali | data mattidarinda enadaragali | sotu hindagadu podare ninna padadane | yatakke samsayavo bideno bideno Ka | dyota mandala pogalu bideno | matu polladare nuromdu kula enna | gotradavarige gati ellado |  vatanna magavata Atanna rupava |  gaturadalli ninnolage toro |  jyotirmaya rupa vijaya viththala reyana | Duta durjanahari du:kanivari || 1 ||

-mattatala-

Butaladoluge idda bumi suttalu bide |Bitinamavannu ittukondare bide |Ni tiridundare bideno bideno A | ratigalige sotu adavi seralu bideno | sotumatava bittu adagi madalu bide | gataka ninagi kulava kondare bide | matugarikeyinda yatiyadare bide | priti salaho enna sakadiddare ninna | putare dvitiyesanendu pogalalyake | nathanalli ninna mantritanaveno | potabava namma vijaya viththalareyana |Atumanadolagitta baratiramana || 2 ||

-trividitala-

Barave nanobba sarana ninagallave | bari barige ninna ahika saukya | mirade kodu endu bedi byasarisi vi | staravagi guruve kadidene | dharuniyolu putti paraganada sam | saraheyavemdu keli ninage | durideno idu dainyadimdali vi | charisidarolite illadiddare lese | sari sarige ninna saubagya charanava | torisi dhanyanna madendeno | karunyadali kaitabaripriyane | Aranna kaneno ninna vina |Kiruti apakirti ninnadayya | varanavaravandya vijayaviththalareyana | Seruva parimado taratamya bavadali || 3 ||

-attatala-

Ninu oliye hari tane olivanayya | ninu munidade hari tane minivanu | enembe ninna melana harikarunya | ninalladillada sthanadi tanilla |Pranesa namo namo ninna padabjakke |Vanaresa sugriva vali sakshi | j~janesa Bakti viraktesa amaresa | Ananda anamda muruti gururaya | panigrahana madu patitapavana deva | pranemdriyagalu deha cetana cittava | dhyana madali sarva ninnadhinavendu | ninire-lavaga anya janarige mattanu |  binnaipene dehatyagavagi | Srinatha vijayaviththalareyana pada | Renu dharisuva sarvaruddhari || 4 ||

-aditala-

Ella kaladalli ninnalli Bakti ippa |  sallilita manujara padapamsa Sira |  dalli dharisuvante santata matiyittu |  ballida kama bidisu balavanta gunavanta | ballava bavadura nine gatiyo jaga | dollaba mundana vanisa sukapurna | alladiddare enna kava karuniya kane | mallamardana namma vijayaviththalareyana | nillisi manadalli pratikulavagide || 5 ||

-jate-

Ananta janumakke nine guru emba |

J~janave kodu jiya vijayaviththaladasa ||6||

 

kapila devaru · MADHWA · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri kapila devara stotra suladi

ರಾಗ – ತೋಡಿ        ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶಿಷ್ಯಜನ ಪರಿಪಾಲ ಪರಮಾ
ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸುಗುಣಸಾಂದ್ರ ಸುಖವಾರಿಧಿ
ನಿದ್ರಾರಹಿತ ನಿದ್ರಾರಮಣ ನಿರ್ವಿಕಾರ
ಚಿದ್ದೇಹ ಸರ್ವಕಾಲ ಸುಂದರಸಾರ
ಪದ್ಮಸಂಭವ ಬಲಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತ ಪಾದ ಮಹಾ
ಹೃದ್ರೋಗನಾಶ ವೈಕುಂಠವಾಸ
ವಿದ್ಯಾತೀತ ವಿಶ್ವನಾಟಕ ನಾರಾಯಣ
ವಿದ್ಯ ಉದ್ಧಾರಕೆ ಉದಧಿ ಸದನಾ
ಸಿದ್ಧಾದಿ ವಿನುತ ಸಂತತ ಪಾತಾಳವಾಸಿ
ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ಮಹಿಮ ಪಾಪಹಾರಿ
ಖದ್ಯೋತವರ್ಣ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಕಾಶ ಅಮಿತ
ಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದ ನಾನಾ ರೂಪಾತ್ಮಕಾ
ಅದ್ವೈತಕಾಯಾ ಮಾಯಾರಮಣ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರಾ
ಅದ್ವೈಯ ಅನಾದಿ ಪುರುಷ ಚಿತ್ರ
ಕರ್ದಮ ಮುನಿಸೂನು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಪಿಲ
ನಿರ್ದೋಷಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಸರ್ವರಾಧಾರಿ || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಆದಿಮನ್ವಂತರದಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹದೈವ
ಆದಿಪೊರಬೊಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಯ್ಯ ಜೀಯಾ
ಸಾಧುಜಾನರ ಪ್ರಿಯಾ ಸಂತತ ಮುನಿತಿಲಕಾ
ಬೋಧ ಶರೀರ ಭಕುತ ಮನೋಹರ ಹರಿ
ಮಾಧವ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಮಲೇಶಾ
ಮೋದ ಮತಿಯ ಕೊಡುವ ಕಪಿಲ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿ || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಘನಮಹಿಮ ಗೌಣಾಂಡದೊಳಗೆ ಲೀಲೆಯಿಂದ
ಜನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಬಿಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ
ಮಿನುಗುವ ದ್ವಯ ಹಸ್ತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಕಾಯ
ಇನನಂತೆ ಒಪ್ಪುವ ಶಿರೋರುಹವೋ
ಕನಕ ಪುತ್ಥಳಿಯಂತೆ ಕಾಂತಿ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಕೆ
ಅನವರತ ತುಂಬಿ ಸೂಸುತಲಿದಕೋ
ಜನನಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಉಪದೇಶವನು ಮಾಡಿ
ಗುಣ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ
ತನುವಿನೊಳಗೆ ನೀನೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದೆ ನಿತ್ಯ
ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕಪಿಲಾಖ್ಯನೆ
ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ಮಣಿಯಿಂದ
ಎಣಿಸುವ ಸುಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವೆ
ಎನೆಗಾಣೆ ನಿನ್ನ ಲೋಚನದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಗರ
ಜನಪ ನಂದನರನ್ನು ಭಂಗಿಸಿದೆ
ಅನುಮಾನವಿದಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಮೂಢ
ಮನುಜನಿಗೆ ಮಹಪದವಿ ಬರುವದಯ್ಯ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ಕಪಿಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಎನಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರೊ ತವಕದಿಂದ || ೩ ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಕಪಿಲ ಕಪಿಲಯೆಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲೆದ್ದು
ಸಪುತ ಸಾರಿಗೆಯಲಿ ನುಡಿದ ಮಾನವನಿಗೆ
ಅಪಜಯ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳೊಂದಿಲ್ಲಾ
ಅಪರಮಿತ ಸೌಖ್ಯ ಅವನ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ
ಗುಪುತ ನಾಮವಿದು ಮನದೊಳಗಿಡುವುದು
ಕಪಟ ಜೀವರು ಈತನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯೆಂದು
ತಪಿಸುವರು ಕಾಣೋ ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ
ಕೃಪಣ ವತ್ಸಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕಪಿಲಾವತಾರ ಬಲ್ಲವಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಬಲ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂ
ಗಳಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಥಾನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ
ಜಲಧಿ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ
ತುಲಸಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರಗ ತುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಮಲಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಲುಕರ್ಮ ಬಂಧಗಳು ಮೋಚಕವಾಗುವಲ್ಲಿ
ಚಲುವನಾದವನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೇಳುವನಲ್ಲಿ
ಫಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದ ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವ
ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬುದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಬಲಿಮುಖ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಶೀಲನಲ್ಲಿ
ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಇನಿತು
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸು ಕಪಿಲ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ
ಗೆಲವುಂಟು ನಿನಗೆಲವೊ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವೇಗ
ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿದೆ ಕೊಂಡಾಡಿದವರಿಗೆ
ಖಳರ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ ನಿಂದಲ್ಲೆ ಶುಭಯೋಗ
ಬಲವೈರಿನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಕಪಿಲಾವತಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವಹಿಸಿದ || ೫ ||

ಜತೆ

ತಮ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಈತನ ಸ್ಮರಣೆ ನೋಡು ಹೃ-
ತ್ಕಮಲದೊಳಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣಾಬ್ಜಾ || ೬ ||

Raga-revati dhruvatala

Siddhidayaka sishyajanaparipala parama |
Suddhatma sugunasandra sukavaridhi |
Nidrarahita nidraramana nirvikara |
Ciddeha sarvakala sundarasara |
Padmasambava bali prakshalita pada maha |
Hrudroganasa vaikunthavasa |
Vidyatita visvanataka narayana |
Vidya uddharaka udadhi sadana |
Siddhadi vinuta santata patalavasi |
Buddhi visala mahima papahari |
Kadyotavarna sakala vyapta akasa amita |
Baddha viccheda nana rupatmaka |
Advaitakaya mayaramana rajiva netra |
Advaya anadi purusha citra |
Kardama munisunu vijaya viththala kapila |
Nirdoshakarunabdhi sarvaradhari || 1 ||

-mattatala-
Adimanvantaradi janisida mahadaiva |
Adiporabomma bomma nayya jiya |
Sadhu janara priya santata munitilaka |
Bodha sarira Bakutara manohara hari |
Madhava siri vijaya viththala vimalesa |
Moda matiya koduva kapila bagavanmurti || 2 ||

-trividitala-
Ganamahima gaunandadolage lileyinda |
Janisi merede bndu sarovaradalli |
Minuguva dvaya hasta aprakruta kaya |
Inanante oppuva siroruhavo |
Kanaka putthaliyante kanti tribuvanakke |
Anavarata tumbi susutalidako |
Janani devahotige upadesavannu madi |
Guna modalada tatvava tiliside |
Tanuvinolage nine tilidu tilide nitya |
Janarannu palisuva kapilakyane |
Anudina ninna dhyanava madi maniyinda |
Enisuva sujanakke j~jana koduve |
Enegane ninna lochanada Saktige sagara |
Janapa nandanarannu Bangiside |
Anumanavidakilla ninna nambida mudha |
Manujanige mahapadavi baruvadayya |
Munikolottama kapila vijaya viththalareya |

Enage yoga margavanu toro tavakadinda || 3 ||

-attatala-
Kapila kapilayendu pratahkaladaleddu |
Saputa sarigeyali nudida manavanige |
Apajaya modalada klesagalondilla |
Aparimita sokya avana kulakotige |
Guputa namavidu manadolagiduvudu |
Kapata jivaru Itanu obba rushiyendu |
Tapisuvaru kano nitya narakadalli |
Krupana vatsala namma vijaya viththalareya |
Kapilavatara ballavage balu sulaba || 4 ||

-aditala-
Bala hastadalli yaj~jasaliyalli kan |
Gala kappinalli hrudaya sthana nabiyalli |
Jaladhi ganga sangamadalli gamanadalli |
Tulasi patradalli turaga turuvinalli |
Maluguva maneyalli naivedya samayadalli |
Balu karma bandhagalu mochakavaguvalli |
Chaluvanadavanalli vidya peluvanalli |
Paladalli pratikolavillada sthaladalli |
Beleda darbagalalli agniyalli hariva |
Jaladalli jambuda nadiyalli slokadalli |
Balimuka balagadalli acarasilanalli |
Galige arambadalli paschima bagadalli |
Poleva mincinalli bangaradalli initu |
Kala kalakke bidade smarisu kapila paramatmanna |
Gelavuntu ninagelavo samsaradinda vega |
Kaliyugadolagide kondadidavarige |
Kalara anjikeyilla nindalli subayoga |
Balavairinuta namma vijaya viththalareya |
Ileyolage kapilavataranagi namma baravahisida || 5 ||

-jate-
Tama pariccheda Itana smarane nodu hru- |
Tkamaladolage vijaya viththalanna charanabja || 6 ||

MADHWA · narasimha · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri narasimha devara suladi

ರಾಗ – ನಾಟಿ    ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ವೀರ ಸಿಂಹನೆ ನಾರಸಿಂಹನೆ ದಯ ಪಾರಾ
ವಾರನೆ ಭಯ ನಿವಾರಣ ನಿರ್ಗುಣ
ಸಾರಿದವರ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲ
ಬೇರರಿಸಿ ಕೀಳುವ ಬಿರಿದು ಭಯಂಕರ
ಘೋರವತಾರ ಕರಾಳವದನ ಅ-
ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರ ಮಾಯಾಕಾರ
ಕ್ರೂರದೈತ್ಯರ ಶೋಕ ಕಾರಣ ಉದುಭವ
ಈರೇಳು ಭುವನ ಸಾಗರದೊಡೆಯ
ಅರೌದ್ರನಾಮಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಗ
ವೀರರ ಸಾತುಂಗ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಂಗ || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಮಗುವನು ರಕ್ಕಸನು ಹಗಲಿರುಳು ಬಿಡದೆ
ಹಗೆಯಿಂದಲಿ ಹೊಯ್ದು ನಗಪನ್ನಗ ವನಧಿ
ಗಗನ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಗಣಿತ ಬಾಧಿಯಲಿ
ನೆಗೆದು ಒಗದು ಸಾವು ಬಗೆದು ಕೊಲ್ಲುತಿರಲು ಹೇ
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನೇ ಸುಗುಣಾನಾದಿಗನೆ
ನಿಗಮಾ ವಂದಿದತೆ ಪೊಗಳಿದ ಭಕುತರ
ತಗಲಿ ತೊಲಗನೆಂದೂ ಮಿಗೆ ಕೂಗುತಲಿರಲು
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ದಯಾಳುಗಳ ದೇವರದೇವ
ಯುಗಾದಿ ಕೃತನಾಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಹೋ ಹೋ
ಯುಗಳ ಕರವ ಮುಗಿದು ಮಗುವು ಮೊರೆ ಇಡಲು || ೨ ||

ತಾಳ – ರೂಪಕ

ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ ಲಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತನ್ನ ಮೌಳಿ ವೇಗದಲಿ ಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು
ತಾಳಿಸಂತೋಷವ ತೂಳಿ ತುಂಬಿದಂತೆ
ಮೂಲೋಕದಪತಿವಾಲಯದಿಂದ ಸು
ಸ್ತೀಲ ದುರ್ಲಭ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂಚ
ಮೌಳಿ ಮಾನವ ಕಂಭ ಸೀಳಿ ಮೂಡಿದ ದೇವ || ೩ ||

ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಲಟಲಟಾ ಲಟಲಟಾ ಲಟಕಟಿಸಿ ವನಜಾಂಡ
ಕಟಹ ಪಟ ಪಟ ಪುಟುತ್ಕಟದಿ ಬಿಚ್ಚುತಲಿರಲು
ಪುಟ ಪುಟ ಪುಟನೆಗೆದು ಚೀರಿಹಾರುತ್ತ ಪ-
ಲ್ಕಟಾಕಟಾ ಕಟ ಕಡಿದು ರೋಷದಿಂದ
ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟನೆ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ಊರ್ಭಟಗೆ ಅರ್ಭಟವಾಗಿರಲು
ಕುಟಿಲ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಶಕ್ತ
ದಿಟಿ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರ ಸುರಕಟಕ ಪರಿಪಾಲಾ || ೪ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಬೊಬ್ಬಿರಿಯೇ ವೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತನಿಗಿಡಿ
ಹಬ್ಬಿ ಮುಂಚೋಣಿ ಉರಿ ಹೊರಗೆದ್ದು ಸುತ್ತೆ
ಉಬ್ಬಸ ರವಿಗಾಗೆ ಅಬ್ಜ ನಡುಗುತಿರೆ
ಅಬ್ಧಿಸಪುತ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ
ಅಬುಜ ಭವಾದಿಗಳು ತಬ್ಬಬ್ಬಿ ಗೊಂಡಾರಿ
ಅಬ್ಬರವೇನೆನುತ ನಭದ ಗೂಳೆಯು ತಗೆಯೆ
ಶಬ್ದ ತುಂಬಿತು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಪರಿಯಂತ
ನಿಬ್ಬರ ತರುಗಿರಿ ಝರಿ ಝರಿಸಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಶವಲ್ಲದ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಂಭದಿಂದ ಪೊರಮಟ್ಟಾ || ೫ ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಘಡಿಘಡಿಸುತ ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲು ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಡೆದಂತೆ ಚೀರಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಲಿ ಲಂಘಿಸಿ
ಹಿಡಿದು ರಕ್ಕಸನ್ನ ಕೆಡಹಿ ಮಡುಹಿ ತುಡುಕಿ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಹೇರೊಡಲ ಕೂರುಗುರದಿಂದ
ಪಡುವಲ ಗಡಲ ತಡಿಯ ತರಣಿಯ ನೋಡಿ
ಕಡುಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸದಬಡಿದು ರಕ್ಕಸನ ಕೆಡಹಿ
ನಿಡಿಗರಳನು ಕೊರಳೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಸಡಗರದ ದೈವ
ಕಡುಗಲಿ ಭೂರ್ಭೂವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯಾ ಶರಣರ ವಡೆವೆ ವಡನೊಡನೆ || ೬ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಉರಿಮಸೆಗೆ ಚತುರ್ದಶ ಧರಣಿ ತಲ್ಲಣಿಸಲು
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಹರಸುರರು ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಶರಣನ್ನ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾಗಿ
ಹರಹಿದೆ ದಯವನ್ನು ಸುರರು ಕುಸುಮ ವರುಷ
ಗರಿಯಲು ಭೇರಿ ವಾದ್ಯ ಮೊರೆ ಉತ್ತರರೆ ಎನುತ
ಪರಿಪರಿ ವಾಲಗ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಮೆರೆದು ಸುರರುಪದ್ರ ಹರಿಸಿ ಬಾಲಕನ ಕಾಯ್ದೆ
ಪರದೈವೆ ಗಂಭೀರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮ
ಚರಿತೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಭೀಕರವೋ ಸಜ್ಜನ ಪಾಲ || ೭ ||
ಜತೆ

ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ಲೇಶಭಂಜನ್ನ
ಮಹಹವಿಷೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನರಮೃಗವೇಷಾ || ೮ ||

Raga-kalyana dhruvatala

Vira simhane narasimhane daya para |
Varane Baya nivarana nirguna |
Saridavara samsara vrukshada mula |
Berarisi kiluva biridu Bayankara |
Goravatara karalavadana a |
Gora durita samhara mayakara |
Kruradaityara soka karana udubava |
Irelu Buvana sagaradodeya |
Araudranamaka vijaya viththala narasinga |
Virarasatunga karunyapanga || 1 ||

-mattatala-
Maguvina rakkasanu hagalirulu bidade |
Hageyindali hoydu nagapannaga vanadhi |
Gagana migilada aganita badhiyali |
Negedu ogadu savu bagadu kollutiralu he |
Jagada vallabane sugunanadigane |
Nigama vanditane pogalida Bakutara |
Tagali tolaganendu mige kugutaliralu |
Yuga yugadolu dayalugala devaradeva |
Yugadi krutanama vijaya viththala ho ho |
Yugala karava mugidu maguvu more idalu || 2 ||

Rupakatala-
Kelidakshanadali lalisi Baktanna mauli vegadali palisuvenendu |
Tali samtoshava tuli tumbidante |
Mulokada pativalayadinda su- |
Stila durlaba nama vijaya viththala pancha |
Mauli manava kamba sili mudida deva || 3 ||

-jampetala-
Latalata latalata lata katisi vanajajanda |
Kataha pata pata pututkatadi biccutaliralu |
Puta puta putanegedu ciriharutta pal |
Katakata kata kadidu roshadinda |
Miti miti mitane raktakshiyalli nodi |
Tatitkoti urbatage arbatavagiralu |

Kutila rahita vyakta vijaya viththala Sakta |
Dita nitila netra surakataka paripala || 4 ||

-trividitala-
Bobbiriye vira dhvaniyinda tanigidi |
Habbi munchoni uri horageddu sutte |
Ubbasa ravigage abjanadugutire |
Abdhisaputa ukki horacelli barutire |
Abuja bavadigalu tabbibbi gondari |
Abbaravenenuta nabada guliyu tagiye |
Sabda tumbitu avyakrutakasa pariyanta |
Nibbara tarugiri Jari Jarisalu |
Obbarigosavallada namma vijaya viththala |
Ibbageyagi kambadinda poramatta || 5 ||

-attatala-
Gudi gudisuta koti sidilu girige bandu |
Hodedante ciri bobbidutali lamgisi |
Hididu rakkasanna kedahi maduhi tuduki |
Todiya melirisi herodala koruguradinda |
Paduvala gadala tadiya taraniya nodi |
Kadukopadalli sadabadidu rakkasana kedahi |
Nidigaralanu koraladiyalli dharisida sadagarada daiva |
Kadugali burbuva vijaya viththala |
Palgadalodeya saranara vadeve vadanodane || 6 ||

-aditala-
Urimasege chaturdasa dharani tallanisalu |
Parameshthi harasuraru siridevige moreyidalu |
Karunadindali tanna sarananna sahita ninna |
Charanakke eragalu parama santanagi |
Harahide dayavannu suraru kusuma varusha |
Gariyalu beri vadya more uttarare enuta |
Paripari valaga vistaradinda kaikollutta |
Meredu surarupadra harisi balakana kayde |
Paradaiva gambiratma vijaya viththala nimma |
Charite dushtarige bikaravo sajjana pala || 7 ||

-jate-
Prahladavarada prapanna klesabanjanna |
Mahahavishe vijayaviththala naramrugavesha || 8 ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri man madhwa matha mahima sulaadhi

ಆದಿತಾಳ

ಮಧ್ವಮತದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಥದೊ ಎಂಥದೊ
ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ
ದಿಗ್ದೇಶದೊಳು ತುಂಬಿ ಸೂಸುತಲಿದೆ ಇದೇ
ಬದ್ಧಗೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ
ಪೊದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊದರಿನೊಳಗೆ ಅಡ
ಗಿದ್ದಾಗಿ ತರುವಾಯಾ ಇದೆ ನಾಮದ
ಇದ್ದ ಶಕುನಿ ವ್ಯರ್ಥ ದೂಷಿಸಲೇನಹುದೊ
ಹೃದರೋಗವಲ್ಲದೆ ಅದರಂತೆವೋ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಮತದ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ನಿದ್ರೆಯೊಳಗಾದರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡಿದರು
ಉದ್ರೇಕ ಆನಂದ ಮುಂದೆ ವರ್ಣಿಸಲರಿಯೇ
ಶುದ್ಧಾತುಮರ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲರು ಈ ಪರಿ ಸಾ
ನಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಪುಣ್ಯವೆಂತೊ
ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಲ್ಲಿ
ಇದ್ದ ಸೊಬಗುನೋಡಿ ಆನಂದತೀರ್ಥರಿಂದ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ತತ್ವವಿಚಾರವನು ತಿಳಿದ ಮನುಜ ಮನುಜಾ
ಉತ್ತುಮ ಉತ್ತುಮನು ಆವಾವ ಜನುಮಕ್ಕೆ
ವೃತ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಾದರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು
ನಿತ್ಯನಿತ್ಯವನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುವನು
ತತ್ತಳಿಸುವ ಮಧ್ವಮತವ ಪೊಂದಿದನು
ಮೃತ್ಯುವಿಗಂಜಿ ಕಾಲಗೆ ಭಯಪಡನು
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ
ಎತ್ತಲಾದರು ಅವನು ಇದ್ದದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಸ್ತಾ
ವೆತ್ತಿ ಮುಗಿದು ಮಹಾಧನ್ಯನಾಗಲಿಬೇಕು
ಇತ್ತಕೇಳು ಮನವೆ ಶ್ರುತಿ ಪುಶಿಯೆಂಬವನ
ಉತ್ತರ ನಿಜವೇನೊ ಗರ್ತಿ ಮಗನೊ ಎಂದರೆ ವಾದಿಸುವನ ಕೂಡ
ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಡಿದಾಡಿದರೇನುಂಟೋ
ಕೀರ್ತಿಪುರುಷ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮಧ್ವರಾಯರೆ ಗುರುಗಳೆನ್ನಿ || ೩ ||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಎಂಥಾ ಕರುಣಾಳೋ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರು
ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕಾಣೊ ಚಿರಕಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲ
ಶಾಂತರಾಗಿ ಲೋಕಮಲಿನ ದರ್ಪಣದಂತೆ
ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಳುಗಿರಲು
ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಿಸಿ ಅಮೃತಗರೆವ ಮಹಾ
ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾಡಿ ಮಂದಜನಕೆ
ಚಿಂತೆ ಪೋಗಾಡಿಸಿ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದಾ
ಗ್ರಂಥಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ತತ್ವಾನುಸಾರ
ಎಂತೆಂತು ಮನಸೀಗೆ ಸೌಕರಿಯವಾಗುವಾ
ಪಂಥ ತೋರಿದರಯ್ಯಾ ಬೇದಾರ್ಥದಿ
ಪಿಂತೆ ಮುಂತೀಗ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಕುಲಕೆ
ಅಂತಕನ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ವೆ
ಸಂತೋಷವಿತ್ತು ಎಂದಿಗೇ ಪ್ರತಿಕೂಲಾದ
ಕಾಂತಾರಕಡಿವ ಕುಠಾರ ಕಾಣೊ
ಇಂತು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಇತಿ ತೀವ್ರ
ಸಂತರಿಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು
ವಂತೆ ಕೇವಲ ಸಾಧನಕೆ ದ್ವಾರಕಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿದ್ದ ನಿಗಮಗೋಚರ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಕಾಂತನ ವಿಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ
ತಂತ್ರ ಸಾರೋಕ್ತದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು
ಎಂಥ ಗುರುಗಳೋ ಮಧ್ವಮುನಿರಾಯರು
ಅಂತಗಾಣೆನು ನಾನು ರಜತ ಪೀಠದ ಮಹಿಮೆ
ಎಂತೆಂತು ಪೊಗಳಿದರೆ ಪೊಸ ಬಗೆಯೂ
ಕಂತು ಪಿತನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ನಾನಾ
ವೃತ್ತಾಂತ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಶಿವನು ಪೇಳಿಪ್ಪನೋ
ದಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಆ
ದ್ಯಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ
ಅಂತರಂಗದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ್ವ
ತಂತ್ರ ಪುರುಷ ಮಧ್ವಮುನಿ ಹೃದಯಮಂದಿರ || ೩ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಏನು ಸುಕೃತವೋ ಮತ್ತಾವ ಸಾಧನವೋ
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಕರವಾರಿಜದಿಂದ
ಭಾನುವಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯನಾಗಿ
ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲರೂಪ
ಮಾನುಷ ವೇಷ ಭಕುತರ ಲಾಂಛನ
ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೊ
ಎನ್ನಾಏನು ಸುಕೃತವೋ ನಾನು
ನನ್ನ ಗೋತ್ರರ ದೇಹ ಈ ಜನ್ಮ
ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು
ಅನಂತ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಬಗೆ
ಕಾನನ ಗಿರಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರೋವರ
ಧನಭವನ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿವಾರಿಚರ
ಮಾನವ ಚತುಜಾತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿಪ್ಪವು
ಏನೆಂಬೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶದ ಪರಿಯಂತ ಚನ್ನಾಗಿ
ಆನೇನಾದದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ
ಘ್ರಾಣಿಸಿ ಮೆದ್ದದ್ದು ಇದರ ವಿಸ್ತಾರವೆಲ್ಲಾ
ಪುನೀತವಾಗಲಿ ನಿರಂತರ ಬಿಡದರೆ
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಕರುಣಕೆ ಎಣಿಯೆ
ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಜನಕೆ ಅತಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಶ್ರೀಮದುಡುಪಿನ ಯಾತ್ರಿಯೆ ಯಾತ್ರಿ
ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಗುರುಗಳೆ ಗುರುಗಳು
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯವನು ಪ್ರತಿದಿನದಲಿ
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಗುಣಿಸಿ ಪೇಳುವಿದಕೆ ನಿತ್ಯ
ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿದು ಅದ್ಭೂತವೊ
ಭದ್ರಗತಿ ಬೇಕಾದ ಮನುಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗೀ
ನಿರ್ದೋಷನಾಗುವನೇ ನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಕರು
ಣಾಬ್ಧಯೇ ಕಾಣೊ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರು
ಅಬ್ಧಿಮೇಖಳದೊಳು ಅಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಬದ್ಧಭವದೊಳು ನೆಲೆಗಾಣದೇ
ಬಿದ್ದು ಹೊರಳುತಿರೆ ಜೀವೇಶ ಒಂದೆಂದು
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಜನ ಬಳಲುತಿರಲು
ಉದ್ಧರಿಸುವೆನೆಂದು ಅತಿ ತೀವ್ರದಲಿ ಅ
ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮ ತತಿಗಳನು
ಒದ್ದು ಕಡಿಗೆ ನೂಕಿ ಭೇದಾರ್ಥಮಾರ್ಗ ತೋರಿ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ ತಪ್ತಾ
ಮುದ್ರೆಯನಿತ್ತು ಮೋದದಿಂದಲಿ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ
ವಿದ್ಯರಚಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದ
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿ ಪರಿ ಪರಿ ಮತವೆಂಬೊ
ದಿಗ್ದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶವೆನಿಪ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಮತದ ಭಾಗ್ಯವೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಾವರ್ಷಗರೆವುತಿದೆಕೋ
ಖದ್ಯೋತ ಉದಿಸಲು ಸರ್ವಜಾತಿಗೆ ನೋಡು
ಉದ್ದಿನಷ್ಟು ಖೇದ ಪುಟ್ಟದು ಕಾಣೋ
ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನ
ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಖಿಸುವರು
ಈ ಧರೆಯೊಳು ಕೇಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರ
ಪದ್ಮ ಬಾಂಧವನಿಗೆ ಅಣುಮಾತ್ರವು ಇಲ್ಲ
ತದ್ವೇಷವನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಕಾರದಿಂದ ರವಿಗೆ
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾ ಆಧಿಕ್ಯಕಾಣೆ
ರೋಮಾರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವದು
ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವ ಜನುಮವೆ ಜನ್ಮವೆನ್ನಿ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವೆ ಶ್ರವಣವೆನ್ನಿ
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಹ ಭಕ್ತಿಯೆನ್ನಿ
ಯಾಮಯಾಮಕೆ ಸ್ಮರಿಸೆ ಸಕಲ ಸಂಪದವಕ್ಕು
ಈ ಮನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಂದೆ
ವ್ಯೋಮ ಗಂಗಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಲು ಆದದಿದಕೋ
ತಾಮರಸ ಪೀಠನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮವಿಬುಧ
ಸ್ತೋಮ ಕೊಂಡಾಡದೆ ಸರ್ವಾಗಮದಿಂದ
ತಮಬುದ್ಧಿನಾಶವಹುದು ಚರಮಯಾತ್ರಿ ಇದೆ
ಶಮದಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರೊಳಗಿಪ್ಪ
ರಮಾ ಮನೋಹರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ
ನೇಮ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸು ಕೊಡುವನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ || ೫ ||

ಜತೆ

ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣ ಪಡೆದು ಪಾವನರಾಗಿ
ಸಿದ್ಧನಾಗುವದು ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪೊಂದಿ || ೬ ||

Adi tala –

Madhvamatada bagya enthadho enthadho
Dugdhabdhiyante prakasavagi
Digdesadolu tumbi susutalide ide
Baddhagaisuva Sakti modale illa
Poddikondu bandu hodarinolage ada
Giddagi taruvaya ide namada
Idda Sakuni vyartha dushisalenahudo
Hrudarogavallade adarantevo
Madhvarayara matada bagyave saubagya
Nidreyolagadaru eccettu nodidaru
Udreka Ananda munde varnisalariye
Suddhatumara keli ballaru I pari sa
Nidhyavagidda janara punyavento
Madhvavallaba namma vijayavithalanalli
Idda sobagunodi anandatirtharindha || 1 ||

Matta tala –

Tatvavicharavanu tilida manuja manuja
Uttuma uttumanu avava janumakke
Vruttirupadalladaru jivanmuktanu
Nityanityavanu dhyanamaduvanu
Tattalisuva madhvamatava pondidanu
Mrutyuviganji kalage bayapadanu
Martyalokadalli avane siddhapurusha
Ettaladaru avanu iddadikkige hasta
Vetti mugidu mahadhanyanagalibeku
Ittakelu manave Sruti pusiyembavana
Uttara nijaveno garti magano endare vadisuvana kuda
Hottuhottige badidadidarenumto
Kirtipurusha namma vijayavithalareyanna
Chittadalli itta madhvarayare gurugalenni || 3 ||

Trividi tala –

Entha karunalo sarvaj~jarayaru
Chintamaniya kano cirakala namagella
Santaragi lokamalina darpanadante
Brantiyalli nitya mulugiralu
Mantropadesisi amrutagareva maha
Granthagala madi mandajanake
Chinte pogadisi anadiyinda banda
Granthiyanu bidisi tatvanusara
Ententu manasige saukariyavaguva
Pantha toridarayya bedarthadi
Pinte muntiga nuraru koti kulake
Antakana badheyilladante ve
Santoshavittu endige pratikulada
Kantarakadiva kuthara kano
Intu sajjanarannu palisi iti tivra
Santarige navavidha Bakti puttu
Vante kevala sadhanake dvarakiyalli
Nintidda nigamagocara rukmini
Kantana vigraha nillisida lakshanadimda
Tantra saroktadi puje madidaru
Entha gurugalo madhvamunirayaru
Antaganenu nanu rajata pithada mahime
Ententu pogalidare posa bageyu
Kantu pitanu illi neleyada nana
Vruttanta skandanige Sivanu pelippano
Danta katheyalla dharaniyolage A
Dyanta kaladallide siddhavenni
Antarangada svami vijayavithala sva
Tantra purusha madhvamuni hrudayamandira || 3 ||

Atta tala –

Enu sukrutavo mattava sadhanavo
Anandatirthara karavarijadinda
Banuvinante prakasamayanagi
I nidhiyalli nillisida balarupa
Manusha vesha Bakutara lanchana
Manasadalli nodi dhanyanadeno
Enna yenu sukrutavo nanu
Nanna gotrara deha I janma
Nana prakaradi madida karmavu
Ananta yoniyalli bamdu madida bage
Kanana girigrama kshetra sarovara
Dhanabavana mruga pakshivaricara
Manava catujati namadallippavu
Enembe ellelli idda vastugalella
Banuprakasada pariyanta channagi
Anenadadu nodi heli keli A
Granisi meddaddu idara vistaravella
Punitavagali nirantara bidadare
Anandatirthara karunake eniye
J~jana paripurna vijayavithalareya
Dhyana maduva janake ati sulaba sadhya || 4 ||

Adi tala –

Srimadudupina yatriye yatri
Srimadananda tirtha gurugale gurugalu
Siddhanta prameyavanu pratidinadali
Nirdharavagi gunisi peluvidake nitya
Rudradigaligidu adbutavo
Badragati bekada manuja illige bandu
Suddhatmanagi omme smarisalagi
Nirdoshanaguvane nembenayya karu
Nabdhaye kano namma gururayaru
Abdhimekaladolu aj~jana vyapisi
Baddhabavadolu neleganade
Biddu horalutire jivesa ondendu
Sraddheyillade sujana balalutiralu
Uddharisuvenendu ati tivradali a
Vidya kamakarma tatigalanu
Oddu kadige nuki bedarthamarga tori
Sadvaishnavaragi madi nagutta tapta
Mudreyanittu modadindali parama mukya
Vidyarachisi visesha margada
Paddhatiyannu tori pari pari matavembo
Digdantigalige ankusavenipa
Madhvarayara matada bagyave saubagya
Iddalli sudhavarshagarevutideko
Kadyota udisalu sarvajatige nodu
Uddinashtu keda puttadu kano
Buddhivantaragi tamma tamma sadhana
Iddalle madi sukisuvaru
I dhareyolu kelu ninninda upakara
Padma bandhavanige anumatravu illa
Tadveshavanne madi apakaradimda ravige
Bumiyolage idakke sama adhikyakane
Romaromadalli punya tumbi tulukuvadu
Srimadvaishnava janumave janmavenni
Srimadbagavata sravanave sravanavenni
Srimadvishnu Bakti ide maha Baktiyenni
Yamayamake smarise sakala sampadavakku
I mano utsaha ille puttinde
Vyoma gangadi kshetra nodalu adadidako
Tamarasa pithanna lokakke samavibudha
Stoma kondadade sarvagamadinda
Tamabuddhinasavahudu charamayatri ide
Samadama gunadalli muktarolagippa
Rama manohara namma vijayavithalareya
Nema nityadalli manasu koduvanu nityadalli || 5 ||

Jate –

Madhvarayara karuna padedu pavanaragi
Siddhanaguvadu vijayavithalana pondi || 6 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vijaya dasaru

Tikaacharyara paada

ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ | ಸೋಕಿದ ಕೊನೆಧೂಳಿ ||pa||

ತಾಕಿದ ಮನುಜರಿಗೆ ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವೊ |
ಬೇಕಾದ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವನು ಶ್ರೀ ಹರಿ ||a.pa||

ಮಧ್ವಮತವೆಂಬ ಅಬ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ |
ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಚಂದ್ರನಾ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾ ||
ಅದ್ವೈತಮತÀ ತಮನಿಧಿ ನಿಶಿಕುಠಾರ |
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯವ ಗರುವಕೆ ಪರಿಹಾರ ||1||

ತತ್ವ ವಾರಿಧಿಗಳ ತತ್ವಸುಧೆಯ ಭಾಷ್ಯ |
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇರಲು ಬೇಗದಲಿ ||
ಚಿತ್ರವಲ್ಲಭನÀ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಟೀಕಂಗಳ ||
ಸುತ್ತೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮೆರೆವರ ||2||

ಎಂದಿಗಾದರು ಒಮ್ಮೆ ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ |
ಬಿಂದು ಮಾತ್ರದಿ ನೆನೆಯೆ ||
ಮಂದ ಮತಿಯಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವು |
ಸುಂದೇಹÀವಿಲ್ಲವು ಅವಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ||3||

ಜ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ಜಯಶೀಲನಾಗುವ |
ಯ ಎನ್ನೆ ಯುಮರಾಯನಂಜುವನು ||
ತೀ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ತೀವ್ರ ಪದವಿ ಉಂಟು |
ರ್ಥ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ತಾಪತ್ರಯುಪಶಮನ ||4||

ಯೋಗಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಕರಕಮಲಸಂಜಾತ |
ಭಾಗವತರ ಸುಪ್ರೇಮ ||
ಕಾಗಿಣಿ ತೀರದ ಮಳಖೇಡ ನಿವಾಸಾ |
ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸೇವಕ ಭಕ್ತಾ ||5||

Tikaachaaryara paada sokida kone dhooli |
Taakida manujarige || pa ||

Kaakugolisuva aneka paapangala |
Beeki beesaatodu taakuva manujage || a. Pa.||

Madhva matavembo dugdhaabdhiyolu |
Udbhavida chandramano |
Advaita mata vipina bhedana kuthaaraa |
Vidyaaranyana garvakke parihaaraa || 1 ||

Tattwava nudisalu tatwa sudhaabhaashya |
Vistarisida chandrano chittavittu maadi
Teekaavanne baredu |
Baredu suttelu jagakella prakatisi meredantha ||2 ||

Endigaadaroo omme kone naaligeyinda |
Bindumaatradi neneye | manda matigaadaroo |
Aj~jaana naashana |
Sandehavillavayyaa smarane maadida mele || 3||

“ja” endu nudiyalu jayasheela naaguva |
“ya” endu nudiyalu yamananjuva |
“tee” endu nudiyalu timira paataka haani |
“rtha” endu nudiyalu taapatraya parihaara || 4 ||

Yogi akshobhyara karakamala sanjaataa |
Bhaagavatara preeyane yogigalarasane |
Malakheda nivaasaa kaagini tatavaasa |
Vijayaviththala daasaa || 5 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vijaya dasaru

Saari bhajisiro

ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಟೀಕಾರಾಯರಂಘ್ರಿಯ
ಘೋರಪಾತಕಾಂಭುದಿಯ ಪಾರು ಮಾಳ್ಪರಾ || ಪ ||

ಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಮತವ ಸಾಧಿಸುವರಾ
ಪಾದ ಸೇವ್ಯರಾ ದುರ್ಬೊಧ ಕಳೆವರಾ || ೧ ||

ಭಾಷ್ಯತತ್ವವ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಳ್ಪಾರಾ
ದೋಷ ದೂರಾರಾ ಆದಿ ಶೇಷವೇಷರಾ || ೨ ||

ಕಾಮ ಗೆದ್ದರಾ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣರಾ
ನೇಮ ನಿತ್ಯರ ನಿಷ್ಕಾಮನಾಪರಾ || ೩ ||

ಮೋಕ್ಷದಾತರಾ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರಾ
ಸಾಕ್ಷಿ ಇಪ್ಪರಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತರಾ || ೪ ||

ವಿಜಯವಿಠಲನ ಅಂಘ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಳ್ಪರಾ
ಕುಜನ ಭಂಜರಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಯಾರಾ || ೫ ||

Saari bhajisiro | Teekaa raayaranghriyaa |
Ghora paatakaambudhiya | paaru maalparaa || pa ||

Modateertharaa matava saadhisuvaraa |
Paadasevyaraa durbhodha kalevaraa || 1 ||

Bhaashya tatvavaa | vistaara maalparaa |
Dosha dooraraa | aadi sheshavesharaa || 2 ||

Kaama geddharaa harige prema putraraa |
Nema nityaraa | nishkaama naaparaa || 3 ||

Moksha daataraa akshobhya teertharaa |
Saakshilipparaa | apeksharahitaraa || 4 ||

Vijayaviththalaananghri bhajane maalparaa |
Kujanabhanjaraa digvijayaraayaraa || 5 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · Vijaya dasaru

Jaya rayaara nodiro

ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿರೋ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ
ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿರೋ ||pa||

ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿ ಜಪಿಸಿ ಮನದಿ ಪಾಡಿ
ಜಯವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ
ಭಯನಾಶ ಸಂತತ ||a.pa||

ದುರುಳಮತವೆಂಬೊ ಕರಿಗೆ ಅಂಕುಶವಿತ್ತು
ಸುರಸಾದ ಗ್ರಂಥ ಆನಂದಮುನಿ
ವಿರಚಿಸಿ ಇರಲಾಗಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿ
ಸ್ತರ ಮಾಡಿದಾ ಕರದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ||1||

ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೈಸಿ ಡಂಗುರ ಹೊಯ್ಸಿ
ಭೇದಾರ್ಥ ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ
ಈ ಧರಿಯೊಳಗೆ ಹರಿಪರ ದೈವವೆಂದು
ಸಾಧಿಸಿ ಉದ್ದಂಡವಾದ ಗುರುತಿಲಕ ||2||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಕರದಿಂದ ಜನಿಸಿ
ಮೋಕ್ಷಕೆ ಜಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನನ್ನ
ನೀಕ್ಷಿಸುವದಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವ ಋಷಿ||3||

Jayarayaraa nodiro sajjanarella |
Jayaraayara paadiro || pa ||

Jayaraayaraa nodi japisi manadi paadi |
Jayavaaguvudu nimage bhayanaasha samtata || a.pa. ||

Durula matavembo karige ankushavittu |
Surasaada granthavaananda muni |
Virachisi iralaagi parama bhaktiyinda |
Vistaara maadida karada kannadiyante || 1 ||

Vaadigalanella jayisi Dangura hoysi |
Bhedaarthaj~jaana satyavenisi |
Ee dhareyolu hariye paradaivavendu |
Saadhisi mereda uddamdanaada gurutilaka || 2 ||

Akshobhyateertha karadinda janisi |
Mokshake jaya patrike kodisi |
Pakshi vaahana siri vijaya viththalanna |
Eekshisuvadakupadesha koduva rushi || 3 ||

dasara padagalu · srinivasa · Vijaya dasaru

Ninna darushanakke bandavanallavo

ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲವೊ
ಪುಣ್ಯವಂತರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ನೋಡಲಿ ಬಂದೆ ||pa||

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತತನವಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣವಾವುದೊ
ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಭದಲಿ ತೋರಿದ ಮಹಾಮಹಿಮ
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಯ್ಯ ಬಲ್ಲ ಭಜಕರಿಗೆ||1||

ಕರೆದಾಗಲೆ ಓಡಿ ಬಂದೊದಗುವ ಸ್ವಾಮಿ
ಮರಳಿ ಗಾವುದ ಎಣಿಸಿ ಬರಲ್ಯಾತಕೊ
ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಆವಲ್ಲಾದರೇನು
ಅರಿದವರ ಮನದೊಳಗೆ ನಿಂದಾಡುವ ಚಂದವಾ ||2||

ಕಠಿನವೊ ನಿನ್ನ ಭಕುತರನ ನೋಡುವ ಲಾಭ
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು ಸಾರುತಿವಕೊ
ವಟು ಮೊದಲಾದ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರೇಸರಂಘ್ರಿ
ತ್ರಿಟಿಯಾದರೂ ಎನಗೆ ಸೋಕಲು ಗತಿಗೆ ದಾರಿ||3||

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲಿಬಹುದು
e್ಞÁನಿಗಳು ಎಂತು ಬರುವರೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ವ್ರತ
ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡುವದೇ||4||

ನೀನಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಸಕಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
ನೀನಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥ
ನೀನಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಸಮಸ್ತ ತಾತ್ವಿಕರು
ನಾನಿತ್ತ ಬರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ವಾಮಿ||5||

ಇದನೆ ಲಾಲಿಸು ಜೀಯಾ ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಮೂರ್ತಿ
ನಿದರುಶನವಲ್ಲದೆ ಮಿಗಿಲಾವುದೊ
ಪದೋಪದಿಗೆ ಮಧ್ವಮತ ಹೊಂದಿದ ಸುಜನರ
ಹೃದಯದೊಳಗಾನಂತಪರಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಗಳು||6||

ಭಳಿರೆ ತಿರುಮಲರಾಯ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ರಸಕೆ
ನೆಲೆಗಾಣೆನೆಲೆ ಸೆರೆಹೊರೆಯೊಳು
ವೊಲಿದು ಭಕುತರಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆ
ಸುಲಭ ದೇವರದೇವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟಾ||7||

Ninna darushanakke bandavanallavo / punyavanthara divya charana nodalu bande
maha punyavanthara divya charana nodalu bande ||

Yelli nodalu neena vyapthanagiralikke illige baha karanavahudo
Sollige kambadolu thorida maha mahima alli illenayya balla bakuthara janarige||1||

karadagale oodi bandhodaguvo deva marali gavudha venisi baralathako
nera nambidavarigavalli aadare yenu anthavara manadalli nindhaduvo chandavaa ||2||

dhyanakke silukuve ninna kanali bahudo gyaninagalu yenithu baru vallige
aanantha janmadali japathapa vratha homa yenu madidharishtu jana kooduvaro devaa||3||

Neenidha sthanadali sarva punyakshethra, neenidha sthanadali sakala theertha
neenidha sthanadali samastha thaathvikaru, nanitha baruvudo ninage theliyade swami ||4||

idane lalisu jeeya ninna donde moorthy nidarshana valade migilavudo
pade pade madhwa matha pondidha sujanara hrudayadali bandondhu pari ninna roopangalaa||5||

Bhalire thirumala raya ninna karunarasakke nelagaane nelagaane nere horeyali
olidu bhakutharigagi maguve avanisikonda sulabha devara deva vijaya vittalaa venkata||6||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Shreemahaa lakumi deviye

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ,
ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೆ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||

ಹೇಮಗರ್ಭ ಕಾಮಾರಿ ಶಕ್ರಸುರ
ಸ್ತೋಮ ವಂದಿತಳೆ ಸೋಮ ಸೋದರಿಯೆ ||

ಬಟ್ಟುಕುಂಕುಮ ನೊಸಲೋಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಸ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊರಳೋಳೆ
ಇಟ್ಟ ಪೊನ್ನೋಲೆ ಕಿವಿಯೋಳೆ ಪವಳದ ಕೈಯ
ಕಟ್ಟ ಕಂಕಣ ಕೈಬಳೆ
ತೊಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ
ಘಟ್ಟಿ ವಡ್ಯಾಣ ಕಾಲಂದಿಗೆ ರುಳಿಗೆಜ್ಜೆ
ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಪೊಳೆವುದು ವೆಂಟಿಕೆ ಕಿರುಪಿಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟು ಶೋಭಿಸುವ ಅಷ್ಟಸಂಪನ್ನೆ ||

ಸಕಲ ಶುಭಗುಣಭರಿತಳೆ ಏಕೋದೇವಿಯೆ
ವಾಕುಲಾಲಿಸಿ ನೀ ಕೇಳೆ
ನೋತನೀಯನ್ನ ಮಹಲೀಲೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ
ಏಕಮನವ ಕೊಡು ಶೀಲೆ
ಬೇಕು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪತಿ ಪಾದಾಬ್ಜವ
ಏಕಾಂತದಿ ಪೂಜಿಪರ ಸಂಗವ ಕೊಡು
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾ ಕರವೊಡ್ಡದಂತೆ
ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೆ ರಾಕೇಂದುವದನೆ ||

ಮಂದರೋದ್ಧನರಸಿಯೆ ಇಂದಿರೆ ಯೆನ್ನ
ಕುಂದು ದೋಷಗಳಳಿಯೆ
ಅಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೆ ತಾಯೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಕಂದನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೆ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಮನದಿಂದಗಲದೆ ಆ
ನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ
ವಂದಿಸಿ ಪೇಳಮ್ಮ ಸಿಂಧುಸುತೆಯಳೆ||

Shreemahaalakumideviye komalaangiye |
Saamagaayana priyale || pa ||

Hemagarbha kaamaari shakra sura stoma |
Vanditale soma sodariye || a. Pa. ||

Batta kunkuma nosalole muttina hosa |
Kathyaani trivali koralole |
Itta ponnole kiviyole pavalada kaiya |
Kattu kankana kai bale ||
Totta kubusa bigidutta peetaambara |
Ghatti odyaana kaalandige ruligejje |
Battili polevudu mentike kirupille |
Ittu shobhisuva ashta sampanne || 1 ||

Sakala shubhaguna bharitale ekodevi |
Vaaku laalisi nee kele |
Lokadi ninna maha leele kondaaduvantha |
Eka manava kodu sheele |
Beku beku ninna pati paadaabjava |
Ekaantadi poojipara sangava kodu |
Lokada janarige naa kara vaddadante |
Nee karunisu taay raakendu vadane || 2 ||

Mandaradharana arasiye indire enna |
Kundu doshagalaliye |
Anda soubhaagyada siriye taaye naa ninna |
Kandanu mundake kareye |
Sindhu shayana siri vijayaviththalareya |
Endendigoo manadindagalade |
Aanandadi bamdu munde kuniyuvante |
vandisi pelammaa Sindhu suteyale ||3 ||