MADHWA · modalakalu sesha dasaru · Mukhya praana · sulaadhi

Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಪವನರಾಯನೆ ನಮೊಪುನರಪಿ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸರಸಿರುಹಕೆಮಣಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೀನೆವೆ ಗತಿ ಎಂದುನಿನಗಿಂತ ಹಿತರಾರು ಜೀವನಕೆಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ್ನ ಆಜ್ಞದಿಂದಲಿ ಪರಮಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡದೆಅಣುರೂಪಗಳಿಂದ ನಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಮನಸಿಜ ವೈರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲೊಶವೆಹೀನ ಮನಸಿನಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವ ನಾನುಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳ ವಿದಿತನೇನೊತನುವಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟ್ಯಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಎನಿಪ ಸಾಸಿರ ರೂಪದಿಂದ ಸತಿಯ ಸಹಿತತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಕರ್ಮಅನುಸರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಗಳನೆ ಮಾಡಿಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನೆನಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀನೆ ಇತ್ತುಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ರೂಪ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುಘನೀ ಭೂತವಾದ ಆನಂದದಿಂದವಿನಯದಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಪೆನೆ ಎಂದಿಗೆ ಗುಣನಿಧಿಯೆಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಇನಿತು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಆವಕಾಲ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮಿನುಗುವ ಕಂಠದಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಿ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸತಿ ಸಹಿತದಲಿದ್ದುವನಜಾಸನವಿಡಿದು ತೃಣಜೀವರ ತನಕತನುವಿನೊಳಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀವೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಘನತೆಯನೇ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲೆಮನುಜಾಧಮರಿಗೆ ಮಾಯವ ಮಸಗಿಸಿಕೊನೆ ಗುಣದವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದದಣಿಸುವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿ ಕಡೆಮೊದಲಿಲ್ಲದಲೆದನುಜ ಮರ್ದನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನಗಿತ್ತನು ಈ ಪರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ನಾಸಿಕ ಎಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ತಾನಧೋಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಳು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದೀನಾಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಶನಾಜ್ಞದಿ ಊಧ್ರ್ವಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಪೊರೆವಿ ಜೀವರನ್ನೂತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾಸಿರದಾರು ಶತದಿನ ಬಂದಶಲಿಭೂ ಶಬ್ದದಿಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಆಶೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಿಗೆಲೇಸು ಮಿಶ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶವಾಸಗೈಸುವಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಈ ಸುಜ್ಞಾನ ವೆ ತಿಳಿದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರದ ಫಲವ ಶೇಷವೀವಕಾಶಿನಿಂದಲಿ ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುತದಂತೆವಾಸುದೇವನೆ ಇದಕೆ ತುಷ್ಟನಾಗೀಈ ಶರೀರದಿ ಪೊಳೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪರಿಹರಿಪಈ ಸಂಜ್ಞದಿಂದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡದೆಕ್ಲೇಶಾನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಧೀನ ದೇಶ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಿಂದವೀವ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಪಂಚ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವ ಪುಷಗಳಿಂದಪಂಚರೂಪನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಪಂಚಮುಖ ಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು ನಿ-ಶ್ಚಂಚಲದಿ ಭಜಿಸುತಿರೆ ಅವರವರವಾಂಛಿತಗಳನಿತ್ತು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದ್ವಿ-ಪಂಚಕರಣಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿ ನೀನೆಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗತನಾಗಿಪಂಚ ವ್ಯಾಪರಗಳು ಮಾಳ್ಪ ದೇವಪಂಚ ಪರ್ವದಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಂಚಮರರೊಸಂಚರಿಸುವರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಲಿಪಂಚಭೇದಗಳರುಹಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರ-ಪಂಚ ಸಲಹಿದ ವಿಮಲ ಉಪಕಾರಿಯೇ ನಿ-ಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರೀಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಎನ್ನ ಮನದಿ ನಿಲಿಸೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಳ ಅಷ್ಟವುಳ್ಳ ರಕ್ತಾಂಬುಜದ ಮಧ್ಯಪೊಳೆವ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಪಂಕಜದಲಿ ನಿಂದುಸಲೆ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗಿಸ್ಥಳವ ಸೇರಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಭಕತರ ಅಭಿಮಾನ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಘನ ಮಹಿಮಾಖಳ ದರ್ಪ ಭಂಜನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಒಲಿವ ನಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಮಲ ಚರಿತ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿಭಾಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಿನಾಗಭೂಷಣಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ಜೀವನಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗರಾಜನ ಅಂಗುಟದಿ ಮೀಟಿದ ಶಕ್ತಯುಗಾದಿ ಕೃತು ನಾಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಗವ ಪಾಲಿಸಿ ಭವದೂರೂ ಮಾಡೋದು ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಅಸುರರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತವರಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ದನುಜರಿಗುಣಿಸುವಿಈಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆಸು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಮೋದಗಳೀವಿ ನಿತ್ಯವಸುಧೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಟಿಯಸುಶರೀರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಾವರಣದಲ್ಲಿವಾಸವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಬಿಸಜಜಾಂಡವನ್ನು ಪೊರೆವ ಕರುಣಿ ನೀನುಅಸಮನೆನಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯವಶವಾಗುವನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಆವಕಾಲಾ ||7||

ಜತೆ
ಹರಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಸನೆನಿಸುವಿಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ ಘನದೂತ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda pavanarāyane namopunarapi namō ninna pāda sarasiruhakemaṇidu bēḍikombe nīneve gati enduninaginta hitarāru jīvanakesanakādi vandyanna ājñadindali parama’aṇugaḷalli vyāptanāgi biḍade’aṇurūpagaḷinda nindu māḍida kr̥tyamanasija vairiyinda tiḷiyalośavehīna manasininda bad’dhanādava nānuguṇarūpa kriyagaḷa viditanēnotanuvinoḷage mūru kōṭyadhika eppatteraḍu’enipa sāsira rūpadinda satiya sahitatr̥ṇa modalāda jīva prakr̥ti kālakarma’anusaravāgi kriyagaḷane māḍi’animitya bāndhavanenisi sajjanarige jñāna bhaktyādigaḷu nīne ittumanadalli hari rūpa sandaruśanavittughanī bhūtavāda ānandadindavinayadindalli poreva upakāravanu smarisalāpene endige guṇanidhiye’ina kōṭi tēja guru vijaya viṭhṭhalarēya’initu ninnoḷu līle māḍuva āvakāla ||1||

maṭṭatāḷa
minuguva kaṇṭhadali eraḍu daḷada kamalakarṇiki madhyadali sati sahitadalidduvanajāsanaviḍidu tr̥ṇajīvara tanakatanuvinoḷage vihitavāda śabdagaḷannunīve māḍi avaravarige kīrtighanateyanē ittu kāṇisikoḷḷadalemanujādhamarige māyava masagisikone guṇadavaranna nitya duḥkhagaḷindadaṇisuvi prāntyadali kaḍemodalilladaledanuja mardana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninagittanu ī pariya svatantra mahimeyanu ||2||

rūpakatāḷa
nāsika eḍadalli bhārati tānadhōśvāsa biḍisuvaḷu ninnājñadīnāsika baladalli īśanājñadi ūdhrvaśvāsa biḍisi porevi jīvarannūtāsigombhainūru kramadinda ippattondusāsiradāru śatadina bandaśalibhū śabdadindalli hariyannē pūjisutta’āśīti nālku lakṣa jīvarigelēsu miśragaḷella adarante nirdēśavāsagaisuvi nīne prāntyadalli’ī sujñāna ve tiḷidupāsane māḷparigeśvāsa mantrada phalava śēṣavīvakāśinindali kōṭi dravya prāputadantevāsudēvane idake tuṣṭanāgī’ī śarīradi poḷedu klēśava pariharipa’ī san̄jñadindalli divijarelladāsarāgiharayyā ninna pādava biḍadeklēśānandagaḷella ninnādhīna dēśa kāla pūrṇa guru vijaya viṭhṭhalarēyabhāsura jñāna ninnindavīva ||3||

jhampitāḷa
pan̄ca dvāragaḷalli pan̄cava puṣagaḷindapan̄carūpana dhyāna māḷpa ninnapan̄camukha modalādamararellaru ni-ścan̄caladi bhajisutire avaravaravān̄chitagaḷanittu parama mukhya prāṇa dvi-pan̄cakaraṇake mukhya māni nīnepan̄carūpagaḷinda pan̄cāgnigatanāgipan̄ca vyāparagaḷu māḷpa dēvapan̄ca parvadalippa pan̄ca pan̄camararosan̄carisuvarayyā ninnindalipan̄cabhēdagaḷaruhi śud’dha śāstragaḷinda pra-pan̄ca salahida vimala upakāriyē ni-ṣkin̄cana prīya guru vijaya viṭhṭhalarēyanamin̄cinandadi enna manadi niliso ||4||

triviḍitāḷa
daḷa aṣṭavuḷḷa raktāmbujada madhyapoḷeva karṇikeyalli śōbhisuvamūlēśana pāda paṅkajadali nindusale bhakutiyinda bhajisuva ninna caraṇamūladalli jīva āśraisi ippanāgisthaḷava sēripa bhāra ninnadayyā’ollenendare biḍadu bhakatara abhimāna olidu pālisabēku ghana mahimākhaḷa darpa bhan̄jana guru vijaya viṭhṭhalarēya’oliva nim’maya kr̥pege vimala carita ||5||

aṭṭatāḷa
jāgr̥ti svapna suṣuptiyalli nīnejāgarūkanāgi jīvana pālisibhāgatrayadalli vibhāga māḍuvināgabhūṣaṇādi surarige jīvanasāgara modalāda sakalaralli vyāptanāgarājana aṅguṭadi mīṭida śaktayugādi kr̥tu nāma guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōgava pālisi bhavadūrū māḍōdu ||6||

āditāḷa
asurara puṇyavannu bhaktarigittavara’asamīcīna karma danujariguṇisuvi’īśane gatiyendu nere nambidavarigesu samīcīnavāda mōdagaḷīvi nityavasudheya bhāravannu dharisi trikōṭiyasuśarīragaḷinda bahirāvaraṇadallivāsavāgi sakala bhūta hr̥tkamaladalli nindubisajajāṇḍavannu poreva karuṇi nīnu’asamanenipa guru vijaya viṭhṭhalarēyavaśavāguvanu ninna karuṇadi āvakālā ||7||

jate
hariya vihārakke āvāsanenisuviguru vijaya viṭhṭhalanna suprīta ghanadūta ||

MADHWA · Mukhya praana · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vaayu devara mooru avathara Charana & varnane suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆ ಬಿರುದಿನ ಕಾಲ್ಪೆಂಡೆ
ಯಿಂದ ಝಗ ಝಗಿಸುವ ಅರುಣಾಕಾಂತಿಯ ಚರಣ
ಇಂದುವಿನ ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣಮಯ
ದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬೆಳುಗುತಿಪ್ಪ ಚರಣ
ತಂದನ್ನ ತಾನ ಎಂದು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಧರಿಸಿ
ಅಂದವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಣಿವ ಚರಣ
ಇಂದು ಮೌಳಿ ಮುಖ್ಯ ಸುರರಾದ್ಯರಿಂದ ಆ
ನಂದವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಗೊಂಬ ಚರಣ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟಚರಣ
ಮಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ಸುಖ
ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ದಯ ಮಾಳ್ಪುದೀ ಚರಣ
ಸಂದೇಹ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಜೀವರಿಗೆ ನಿ
ರ್ಬಂಧನದೊಳು ಪೋಗಿಸಿ ಕಷ್ಟಬಡಿಸುವ ಚರಣ
ಮುಂದೆ ಬೊಮ್ಮನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃ
ಗೇಂದ್ರನ ಗದ್ದುಗಿ ಮೇಲೆ ವಾಲಗಗೊಂಬುವ ಚರಣ
ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ಸಮೂಹಗಳು ಅ
ತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಸುಂದರ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಏಕಾಂತದಲಿ ನೋಡಿ
ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಪೂಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಬುವ ಚರಣ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತೆ ತಪ್ಪದೆ ಅನುದಿನ
ಅಂದದಭಿಲಾಷೆ ಕೊಡುವ ಕಮನೀಯ ಚರಣ
ಅಂದಿಗಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿವ ಚರಣ
ಪೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ
ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಇಂದು ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನಿಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಗಳ ಚರಣ
ಕಂದರ್ಪ ಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಶರ
ಣೆಂದು ಬಾಗುವ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಣನ ಪರಮ ಚರಣ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಂಜನೆ ದೇವಿಯಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದು
ಕಂಜಸಖನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿದುದೀ ಚರಣ
ಕಂಜ ಮಿತ್ರನ ಸುತನ ಕರೆದು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನ
ಅಂಜಿಕೆಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಎರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಕಂಜನಾಭನ ಕಂಡು ಪರವಶದಲಿ ಹಾ ಹಾ
ರಂಜಿಸುತಲಿ ವೇಗ ಜಿಗದ್ಹಾರಿದ ಚರಣ
ಕುಂಜರನಾಥನ ಮಗನ ಮಹಾಗರ್ವ
ಭಂಜನೆ ಮಾಳ್ಪುದಕೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಚರಣ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ರಾಮ ಪೇಳ್ದಾಕ್ಷಣ ಕಪಿ
ಪುಂಜರರೊಳಗೊಂಡು ತೆರಳಿದುದೀ ಚರಣ
ನಂಜುಸವಿದ ಧೀರ ಗಿರಿಯ ಜಿಗಿದು ನೋಡಿ
ಅಂಜಿದ ಜಲನಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿದ ಚರಣ
ಝಂಝೂನಿಳನಂತೆ ದೈತ್ಯ ಪಟ್ಟಣಪೊಕ್ಕು
ಕಂಜಮುಖಿಗೋಸುಗ ಸಂಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಗುಂಜಿ ತೂಕದಿನಿತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪುರ
ನಂಜಯಗೆಡೆಣಿಸುತ ಓಡ್ಯಾಡಿದ ಚರಣ
ವ್ಯಂಜಕೆ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃ
ತ್ಯುಂಜಯ ಶಿಷ್ಯರ ಸವರಿಸಿದ ಬಲು ಚರಣಾ
ಭುಂಜಿಪ ಎಡೆಗೊಂಡು ದೇವನಲ್ಲಿ ಇಡಲು
ಎಂಜಲವೈದೊಂದು ಮರವೇರಿದ ಚರಣ
ಅಂಜಲಿಪುಟಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕದಲಿ ಧ
ನಂಜಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಬಂದೇರಿದ ಚರಣ
ಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಕಂಜ ಪೂಜಿಪ ಹನುಮನ ನಾನಾ ವರ್ಣವಾದ ಚರಣ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಜಿಗುಳಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದ ಚರಣ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ದ್ವಿಜ ಗೂಳೆ ಒದ್ದ ಚರಣ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರ ಕೆಡಹಿದಾ ಚರಣ
ಸುರನದಿಯೊಳು ಬಿದ್ದ ಅಹಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿದ ಚರಣ
ನಿರುತ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ಅರಗಿನ ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ರಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಂಬನ
ವರಿಸಿ ಸತಿಯಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಗೊಂಡ ಚರಣ
ಪುರದೊಳು ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡುತ ತಿರುಗಿದ ಚರಣ
ದುರುಳ ಬಕನ ಒದ್ದ ದುಸ್ತರದಾ ಚರಣ
ಅರಸಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಕರಿಸಿ
ಹರುಷದಲಿ ನೆನೆದು ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಚರಣ
ನರನಾಥ ರಾಜಸುಯಾಗವ ಮಾಡಲು ಪೋಗಿ
ಧರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಸುರರೊಳು ಅಧಿ ಕಾದಾ ಭೀಮನ ಚರಣ
ತೆರಳಿವನದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ, ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯನ
ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಮಂದಾರ ಚರಣ
ಧುರದೊಳು ನಿಂದು ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ಯೋ
ನ್ಯರನ್ನು ನೆಲಕಿಕ್ಕಿ ದುರುಳ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ
ಪರಿಹರಿಸಿದ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ
ತರುಣಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಎಳೆದ ಖಳನ ಭಂಗಿಸಿ
ಉರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಂದು ತರುಬಲಾ ಕ್ಷಣಕೆ ಅವನ
ತರಿದು ಬಿಸಾಟಿ ಶಿರವ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮಹಾ ಚರಣ
ಹರಿಗೆ ಸಮ್ಮೊಗವಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ ನಿಂದಿರದೆ
ನಿದಾನದಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ ಚರಣ
ಹರನ ಕಡಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬರಲು
ಶಿರವ ಬಾಗದೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಚರಣ
ವರ ವೃಕೋದರನ ಚರಣ ಶರಣ ಪಾಲಕ ಚರಣ
ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಶರಣರೊಳಧಿಕನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ವಿಪ್ರನ ಮನೆಯನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪೊಳೆವುದೀ ಶಿರಿ ಚರಣ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದ ಜನನಿಯು ಕರೆಯಲು
ಕ್ಷಿ ಪ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಚರಣ
ಸರ್ಪನ ವರಿಸಿದ ಚರಣ ದಿವ್ಯ ಚರಣ
ತಪ್ಪದೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕೂಡ ಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಯತಿಯಾಗಿ ಮುನಿಯಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ
ಒಪ್ಪದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಗುಪ್ತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನದಿಯ ದಾಟಿದ ಚರಣ
ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಇದೇ ಚರಣ
ದರ್ಪವುಳ್ಳ ಮಹಾಮಯಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ
ಚಪ್ಪಗೊಡಲಿಯಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪದೀ ಚರಣ
ಪುಷ್ಪದೋಪಾದೇಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ ಚರಣ
ತುಪ್ಪಸಕ್ಕರಿ ಪಾಲು ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪು ಕಲುಷವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಲಿ ಓದುವ
ಅಪ್ಪಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಧನಗಳ
ದರ್ಪಣದಂತೆ ತೋರಿಕೊಡುವುದೀ ಚರಣ
ಒಪ್ಪ ಪೋಗುವ ಶಕುತಿ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಕಂ
ದರ್ಪ ಎಣಿಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರದಾ ಚರಣ ಕಂ
ದರ್ಪನಯ್ಯನ ನೆನಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪುಗೊರಳನಂದ ವಂದಿತ ಚರಣ
ಸುಪ್ತಭುವನೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಆಪ್ತವಾದ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಚರಣ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಚತುರಯುಗದೊಳು ಮಹಿಮೆ ತೋರಿದ
ಚತುರವಿಂಶತಿ ತತ್ವವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದ ಚರಣ
ಸ್ತುತಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು
ಗತಿಗೆ ಸತ್ಪಂಥಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಪತಿತನಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂತೆಂದೆನಲು ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಸತತ ಈತನೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅನವ
ರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಈ ಚರಣ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಎನಗಿದು ಸುರಧೇನು ಈ ಚರಣ
ಪ್ರತಿಗಾಣಿನೊ ಎನಗಿದೆ ಇದೇ ಸುರತರು ಚರಣ
ಮತ್ತೊಂದೆನಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚರಣ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಬಂದಿರಲಿ ಶಾ
ಶ್ವತವಹುದೋ ಲೇಶಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ವಿ
ಹಿತವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಈ ಚರಣ ಈ ಚರಣ
ಅತಿಶಯದಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಂಬಿದದೀ ಚರಣ
ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೊರೆದು ಸ
ದ್ಗತಿಯನಿತ್ತು ನಿಜಸುಖ ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಆರ್ತಜನರ ಸಂತಾಪ ಕಳೆವುದೀ ಚರಣ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನ ಉತ್ತಮನ ಮಾಡುವುದೀ ಚರಣ
ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಸಿ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ
ಇತ್ತು ಸುಖ ಬಡಿಸುವದೀ ಚರಣ
ಭೃತ್ಯರೆನಿಸಿ ಸತತ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಚ್ಯುತ ದೂರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ರ
ಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಿಪ್ಪ
ಮಧ್ವಮುನಿಯ ಮುದ್ದು ಚರಣ||5||
ಜತೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲೀ ಚರಣ ಭಜಿಸಿದ ಜೀವಿಗೆ
ನಿತ್ಯಾಯು ಉತ್ಸಹ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಡುವ ||6||

dhruvatALa
andige poMgejje birudina kAlpeMDe
yiMda Jaga Jagisuva aruNAkAMtiya caraNa
iMduvina sOlisuva prakASapUrNamaya
diMda brahmAMDavannu beLugutippa caraNa
taMdanna tAna eMdu kaiyyalli kinnari dharisi
aMdavAgi SrI hariya muMde kuNiva caraNa
iMdu mauLi muKya surarAdyariMda A
naMdavAgi nitya pUje goMba caraNa
aMdige poMgejjeyaniTTacaraNa
maMda mAnavarige prIti baDisi suKa
siMdhuvinoLagiTTu daya mALpudI caraNa
saMdEha viparIta j~jAna jIvarige ni
rbaMdhanadoLu pOgisi kaShTabaDisuva caraNa
muMde bommanAgi satya lOkadalli mRu
gEMdrana gaddugi mEle vAlagagoMbuva caraNa
oMdoMdu rUpa guNa kriya samUhagaLu a
tIMdriyavAgi manake tOruva SrI caraNa
suMdara BArati dEvi EkAMtadali nODi
gaMdha parimaLa pUsi appikoMbuva caraNa
taMde tAyigaLaMte tappade anudina
aMdadaBilAShe koDuva kamanIya caraNa
aMdigaMdige samanAgi sAdhyavAgi
oMdE prakAradalli Baktarige oliva caraNa
poMdidavaralli viSvAsa mADuva janara
baMdhana pariharisi pAlisuvudI caraNa
iMdu hRutkamala madhyadaharAkASadalli
niMdu pUje mADalpaTTa maMgaLa caraNa
kaMdarpa pita namma vijaya viThThalage Sara
NeMdu bAguva sUtra prANana parama caraNa ||1||
maTTatALa
aMjane dEviyali udBavisi baMdu
kaMjasaKaneDege hAridudI caraNa
kaMja mitrana sutana karedu mannisi avana
aMjikeyanu biDisi eragisikoMDa caraNa
kaMjanABana kaMDu paravaSadali hA hA
raMjisutali vEga jigad~hArida caraNa
kuMjaranAthana magana mahAgarva
BaMjane mALpudake naDedADida caraNa
maMjuBAShaNa rAma pELdAkShaNa kapi
puMjararoLagoMDu teraLidudI caraNa
naMjusavida dhIra giriya jigidu nODi
aMjida jalanidhiya laMGisida caraNa
JaMJUniLanaMte daitya paTTaNapokku
kaMjamuKigOsuga saMcarisida caraNa
guMji tUkadinitu Bayavillade pura
naMjayageDeNisuta ODyADida caraNa
vyaMjake tAnAgi svAmi kAryadalli mRu
tyuMjaya SiShyara savarisida balu caraNA
BuMjipa eDegoMDu dEvanalli iDalu
eMjalavaidoMdu maravErida caraNa
aMjalipuTibiTTu biMkadali dha
naMjayana rathakke baMdErida caraNa
kiMjalkavAsa vijayaviThThalanaMGri
kaMja pUjipa hanumana nAnA varNavAda caraNa ||2||
triviDitALa
giriya madhyadi jiguLi oddADidda caraNa
giriya madhyadi dvija gULe odda caraNa
marada mEle iddavara keDahidA caraNa
suranadiyoLu bidda ahigaLa kuTTida caraNa
niruta paripariyiMda nalidADida caraNa
aragina mane geddu baMdu rAtre hiDiMbana
varisi satiyaLiMda arcanegoMDa caraNa
puradoLu BikShava bEDuta tirugida caraNa
duruLa bakana odda dustaradA caraNa
arasina saBeyalli huMkarisi
haruShadali nenedu draupadi baMdu kaMDa caraNa
naranAtha rAjasuyAgava mADalu pOgi
dhareyalli tirugi vaMdisikoMDa caraNa
suraroLu adhi kAdA BImana caraNa
teraLivanadalli kusuma, GOShayAtre matsyana
puradalli mereda maMdAra caraNa
dhuradoLu niMdu ballida anyO
nyarannu nelakikki duruLa sainyavella
pariharisida caraNa aprati caraNa
taruNi pAMcAliya eLeda KaLana BaMgisi
urada mEle niMtu kuNidADida caraNa
duryOdhananu baMdu tarubalA kShaNake avana
taridu bisATi Sirava meTTida mahA caraNa
harige sammogavAgi aTTahAsadali niMdirade
nidAnadali nATyavADida caraNa
harana kaDiyiMda hariya astra baralu
Sirava bAgade dharaNiya mEle kuNida caraNa
vara vRukOdarana caraNa SaraNa pAlaka caraNa
parama puruSha kRuShNa vijaya viThThalarEyana
SaraNaroLadhikanAda BImasEnana caraNa aprati caraNa ||3||
aTTatALa
viprana maneyannu pAvana mADida caraNa
svaprakASadiMda poLevudI Siri caraNa
suprEmadiMda jananiyu kareyalu
kShi pratanadalli dhumukida caraNa
sarpana varisida caraNa divya caraNa
tappade hebbuli kUDa carisida caraNa
appana mAtige yatiyAgi muniyAgi lEsAgi
oppadiMda tIrthayAtre mADida caraNa
guptamArgadiMda nadiya dATida caraNa
tRuptiya koDuvudu namage idE caraNa
darpavuLLa mahAmayi araNyakke
cappagoDaliyAgi irutippadI caraNa
puShpadOpAdEli badarikASramadalli
suprEmadiMdali pUjegoMba caraNa
tuppasakkari pAlu uNisuvudI caraNa
kappu kaluShavilla rAtrili Oduva
appAra janakke beLaku mADida caraNa
muppu illade jIvana sAdhanagaLa
darpaNadaMte tOrikoDuvudI caraNa
oppa pOguva Sakuti Enu pELali kaM
darpa eNisalAgi neledOradA caraNa kaM
darpanayyana nenasalAgi neledOruvudI caraNa
kappugoraLanaMda vaMdita caraNa
suptaBuvanESa vijaya viThThalage
AptavAda AnaMdatIrthara caraNa||4||
AditALa
caturayugadoLu mahime tOrida
caturaviMSati tatvavyApisi idda caraNa
stutisida janarige BEda j~jAna koTTu
gatige satpaMthakke tOruva SrI caraNa
patitanAdare oMdE sAri SrI nArAyaNanige muKya
pratibiMba eMteMdenalu pAlisuvudI caraNa
satata Itane muKya guruveMdu tiLidu anava
ratadalli iddavage vajra paMjara I caraNa
kShitiyoLage enagidu suradhEnu I caraNa
pratigANino enagide idE surataru caraNa
mattoMdenagilla idE ciMtAmaNi caraNa
mitiyillada janma barali baMdirali SA
SvatavahudO lESamAtra anumAnavilla vi
hitavAgi naMbide I caraNa I caraNa
atiSayadi janma janmAMtaradiMda naMbidadI caraNa
artiyiMdali taMde tAyiyaMte poredu sa
dgatiyanittu nijasuKa uNisuvudI caraNa
Artajanara saMtApa kaLevudI caraNa
uttama SlOkana uttamana mADuvudI caraNa
kattale harisi artiyiMdali suj~jAna Bakuti
ittu suKa baDisuvadI caraNa
BRutyarenisi satata pAlisuvudI caraNa
cyuta dUra namma vijayaviThThalana ra
jata pIThadalli dhyAna mADutippa
madhvamuniya muddu caraNa||5||
jate
cittadallI caraNa Bajisida jIvige
nityAyu utsaha vijaya viThThala koDuva ||6||

 

kalyani devi · MADHWA · Mukhya praana

Anu Vayusthuthi

ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಚಂದ್ರಪುರೋಗೈರ್ವಂದ್ಯಪದಾಂಬುರುಹಂ ಪವಮಾನಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೧||

ಪ್ರಾಣಗಣಾಧಿಪತಿಂ ಭುವಿ ವಾಣೀಪ್ರಾಣಸಮಂ ದಯಯಾ ಹ್ಯವತೀರ್ಣಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೨||

ಶ್ರೀ ಹನೂಮಂತಮನಂತಭುಜಿಷ್ಯಂ ಲಂಘಿತಸಿಂಧುಮುದಸ್ತಮಹೀಧ್ರಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೩||

ಭೀಷಣದುಷ್ಟಕುಲಾಂತಕಭೀಮಂ ಭೀಮಮಭೀತಿದಮಿಷ್ಟಜನಾನಾಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೪||

ಶಾಂತಮನಂತನಿಶಾಂತಸಮಾಹ್ವೇ ಶಾಂತಕುಲೇ ಕಿಲ ಜಾತಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೫||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿ ವಿರಚಿತಾ ಅಣುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ||

chandraviBUShaNacaMdrapurOgairvandyapadAMburuhaM pavamAnam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||1||

prANagaNAdhipatiM Buvi vANIprANasamaM dayayA hyavatIrNam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvndaBaktaSiKAmaNimIDE||2||

SrI hanUmanMtamanaMtaBujiShyaM lanGitasindhumudastamahIdhram|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||3||

BIShaNaduShTakulAntakaBImaM BImamaBItidamiShTajanAnAm|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||4||

SAntamanananiSAntasamAhvE SAntakulE kila jAtam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||5||

iti SrI kalyANIdEvi viracitA aNuvAyustutiH||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Mukhya praana · purandara dasaru

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಾಯಗೆ ||ಪ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಕವಿಜನಗೇಯಗೆ ||ಅ||

ಪದುಮಮಿತ್ರಪುತ್ರಗೆ ರಾಜ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟವಗೆ
ಮುದದಿಂದ ವಾರಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟವಗೆ
ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಜಾನಕಿಯ ನೋಡುತ ಮೋದವ ಪಟ್ಟವಗೆ
ಹದುಳದಿ ರಘುನಾಥನ ಪದದಲಿ ಶಿರವಿಟ್ಟವಗೆ ||1||

ಪುಂಡರೀಕನಯನ ಸುಪ್ರಚಂಡ ಭೀಮಗೆ
ಪುಂಡರ ಶಿರಗಳ ರಣದಿ ಚೆಂಡನಾಡ್ದವಗೆ
ಚಂಡಿಸಿ ಶಿವನ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿದಾತಗೆ
ಶುಂಡಾಲಪುರದರಸನೆಂದು ಮಂಡಿಸಿ ಮೆರೆದಗೆ ||2||

ದುರುಳ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಮರುಳ ಮಾಡ್ದವಗೆ
ಮುರಳೀಧರನೆ ಪರನೆಂದಾಗ ಧರೆಗೆ ತೋರಿದಗೆ
ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವನೆಂದು ಬಿರುದು ಪೊತ್ತವಗೆ
ಧರೆಯೊಳು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಗೆ ||3||

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage ||pa||

mangalaM mangalaM kavijanagEyage ||a||

padumamitraputrage rAjyava sAdhisikoTTavage
mudadinda vAridhiya lanGisi lankeya suTTavage
padumAkShi jAnakiya nODuta mOdava paTTavage
haduLadi raGunAthana padadali SiraviTTavage ||1||

punDarIkanayana supracanDa BImage
punDara SiragaLa raNadi cenDanADdavage
canDisi Sivana varagaLanella KanDisidAtage
SunDAlapuradarasanendu manDisi meredage ||2||

duruLa mAyAvAdigaLannu maruLa mADdavage
muraLIdharane paranendAga dharege tOridage
SaraNAgataranu porevanendu birudu pottavage
dhareyoLu purandaraviThalana neneyuva karuNAsAgarage ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana · Vijaya dasaru

Entu varnipe nammamma

ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಾ |
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕÀನಾಗಿ ಮೆರೆವನಾ||pa||

ಕೋತಿ ರೂಪದಲಿ ಬಂದು |
ಭೂತಳಕೆ ಬೆಡಗು ತೋರಿ ||
ಈ ತುಂಗಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ |
ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಯತಿಯಾ||1||

ಸುತ್ತಲು ವಾನರ ಬದ್ಧ |
ಮತ್ತೆ ವಲಯಾಕಾರ ಮಧ್ಯ ||
ಚಿತ್ರಕೋಣ ಅದರೊಳು |
ನಿತ್ಯದಲಿಯಿಪ್ಪ ಯತಿಯಾ ||2||

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯರಿಂದ |
ಈ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ನಿಂದು ||
ಶ್ರೀಶ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನ |
ಏಸು ಬಗೆ ತುತಿಪನ್ನ ||3||

Entu varnipe nammamma |
Yantroddharakaànagi merevana||pa||

Koti rupadali bandu |
Butalake bedagu tori ||
I tungabadreyalli |
Kyatiyagippa yatiya||1||

Suttalu vanara baddha |
Matte valayakara madhya ||
Citrakona adarolu |
Nityadaliyippa yatiya ||2||

Vyasa munirayarinda |
I sileyolage nindu ||
Srisa vijayaviththalanna |
Esu bage tutipanna ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana · Vijaya dasaru

Rakshisenna ramana pancaparana

ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ರಮಣ ಪಂಚಪರಣಾ ಜಗತ್ಪಾವನಾ |
ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಹನುಮಂತಾ ||pa||

ಗತಿಯ ಕಾಣೆನೊ ಸದಾ ಗತಿಯೊ ಎನ್ನ ಮನಸು |
ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಬೇಡಿದೆ | ಹಾಡಿ ಪಾಡಿದೇ |
ಪ್ರತಿದಿನ ದಯ ಮಾಡಿದೆ ವರವನ ಬೇಡಿದೆ |
ಅತಿಶಯದಿಂದಲಿ ವಿಪ್ರಜಿತು ವಿರೋಧಿಯ ವಿಪ್ರ||1||

ವೀಣಾರೋಚನಾ ವಿe್ಞÁನಾಭಿಮಾನಿ ನಿ |
ದಾನ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುವೆ ಸುರತರುವೇ |ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವೇ |
ಧ್ಯಾನದಿಂದಲಿ ಬೆರವೆ ಸುತ್ಯನ್ಯರವೇ |
ಜನನವ ಬಿಡಿಸೋದು ಗಾನವ ನುಡಿಸೋದು ||2||

ಭಾಷಿಸುವ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತದಲಿ ತುಂಗಾ |
ವಾಸವ ವಿನುತ ಸತ್ವಕಾಯಾ |ನಿತ್ಯ ಜಪಿತಾ |
ಲೇಸು ಸುದರುಶನ ತೀರ್ಥ ತೀರದಲ್ಲಿಪ್ಪಾ |
ಶ್ರೀಶ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಾ ||3||

Rakshisenna ramana pancaparana jagatpavana |
Mokshadayaka yantroddharaka hanumanta ||pa||

Gatiya kaneno sada gatiyo enna manasu |
Ninna namava bedide | hadi padide |
Pratidina daya madide varavana bedide |
Atisayadindali viprajitu virodhiya vipra||1||

Vinarocana vignana abimani ni |
Dana trijagadguruve surataruve |karava mugidu karave |
Dhyanadindali berave sutyanyarave |
Jananava bidisodu ganava nudisodu ||2||

Bashisuva matanga parvatadali tunga |
Vasava vinuta satvakaya |nitya japita |
Lesu sudarusana tirtha tiradallippa |
Srisa vijayaviththalana dasana madi munna ||3||

MADHWA · Mukhya praana · raghavendra

Hattibelagall Praana devaru

Everyone knows in Madhwa Community that Sri Vyasarajaru installed 700 + Mukhya praana Devaru temples across India. The next birth of Vyasarajaru, Our beloved Rayaru too did Prathistapana of Mukhya Praana devaru at two places and one such unique place  is called Hattibelagall.

It is a very small town in Andhra Pradesh and it is very much connected to Rayaru life as Rayaru did one of the Chathur maasya observation here

This village is between chippagiri and Alur. One who visit Chippagiri, Can also plan Hattibelagall in their Itinerary

The temple is also called as Deewan Venkanna Panta Anjaneya Swamy temple. Deewan Venkanna constructed the large tank which is located adjacent to this temple.

This idol is very unique as it has prints of Lakshmi narasimha, Sri Jayatheertharu and Sri Raghavendra Swamy on its upper side.

hatte

One can also find images of Aralikatte Narasimhacharya and Bilvapathrachar in the Idol

There is a small Brindavana here depicting the place where Aralikatte Narasimhacharya(devotee of Rayaru) and his favourite disciple Bilvapathrachar left the mortal body.

Location:

If you are travelling by Train, Reach Guntakkal and Take an auto/ mini bus to the village. IF you are reaching by Car, Drive to Alur and From alur it is 4km.

Hattibelagal hanumanta devaru.
Near Alur,
Kurnool District,
Andhra Pradesh.

dasara padagalu · hanumabhimamadhwa · MADHWA · Mukhya praana

Mukhya Praana devaru

Ashtothram

Dasara Padagalu:

32 lakshnas of Vayu devaru: Sri vayudevarige nitavada(Vayu devara 32 lakshanagalu)

Sulaadhi:

Nithya Paarayana Haadugalu:

Small slokas:

Sthothragalu

 

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana

Sri vayudevarige nitavada(Vayu devara 32 lakshanagalu)

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನೀತವಾದ |ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸುಲಕ್ಷಣಗಳನು ವರ್ಣಿಸುವೆ ||pa||

ತಾಲು ಜಾನುಗಳು ಸ್ತನ ತುದಿಯುನಾಸಿಕಚಕ್ಷು |ನಾಲಕ್ಕೊಂದು ದೀರ್ಘ ಜಂಘ ಗ್ರೀವ ||
ಆಲಿಂಗ ಪೃಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಹೃಸ್ವ ಕೇಶರದ |ಮೇಲಾದ ತ್ವಕು ಬೆರಳುನಖಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ||1||

ಕಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಷಿಯು ವಕ್ಷಕರ್ಣನಖಸ್ಕಂದಾರು |ರಕ್ಷಘ್ನನಿಗೆ ಶೋಭಿಪವು ಉನ್ನತ ||ಅಕ್ಷಿಚರಣಕರನಖಅಧರಜಿಹ್ವೇಣುಜಿಹ್ವೆ|ಮೋಕ್ಷದನ ಈ ಏಳು ಅವಯವವು ರಕ್ತ ||2||

ಸತ್ವ ನಾಭಿಯು ಸ್ವರವು ಈ ಮೂರು ಗಂಭೀರ |ಉತ್ತಮಲಲಾಟಉರದ್ವಯ ವಿಸ್ತಾರಾ ||
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ |ಭೃತ್ಯೋತ್ತಮಗೆ ತಕ್ಕುವಿವಾರಿಗಿಲ್ಲ||3||

Sri vayudevarige nitavada |
Muvatteradu salakshanagalanu varnisuve || pallavi ||

Talu janugalu stanatudiyu nasika cakshu |
Nalakkondu dhirga jange griva |
Alimga prushtha nalku hrasva kesarada |
Melada tvaku beralu naka beralu naka panca sukshma || 1 ||

Kakshi kukshiyu vaksha karna nakaskandharu |
Rakshaj~janige sobipudu unnata |
Akshi carana naka adhara jihvenujihve |
Mokshadana I elu avayavu rakta || 2 ||

Satvanabiyu svaravu I gambira |
Uttama lalata urudvaya vistara |
Santyasankalpa sri pranesaviththalana |
Brutyottamage takkuvivarigilla || 3 ||

  • Shoulders, Eyes, chin, knee and nails should be longer
  • Skin, Hair, Fingers, Teeth, and finger joints  should be sharper
  • palms, sole, eyes, palate , tongue, lips, nails, should be blood coloured
  • chest, belly shoulder, nails, waist and face should be raised
  • legs. neck and pelvic region should be smaller
  • Forehead, chest and waist should be broader
  • Voice,  breath and naval should be deeper

 

dasara padagalu · MADHWA · Mukhya praana · vyasarayaru

Mangala mukhya praaninge

ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣೇಶಗೆ ||pa||

ಜಯ ಮಂಗಳ ಶುಭಮಂಗಳ ವಾಯುಕುಮಾರನಿಗೆ ||a.pa||

ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಕಂದಗೆ ಮಂಗಳಕಂಜಾಕ್ಷ ಹನುಮಂತಗೆ ಮಂಗಳ
ಸಂಜೀವನವ ತಂದಾತಗೆ ಮಂಗಳಸಜ್ಜನ ಪರಿಪಾಲಗೆ ಮಂಗಳ||1||

ಅತಿ ಬಲವಂತ ಶ್ರೀಭೀಮಗೆ ಮಂಗಳಪ್ರತಿಮಲ್ಲರ ಗೆಲಿದಗೆ ಮಂಗಳ
ಸತಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದುಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡನಾಡಿದಗೆ ||2||

ಸೀತಾದೇವಿಯ ಬಾಲಗೆ ಮಂಗಳಶ್ರೀರಾಮನ ಭಂಟಗೆ ಮಂಗಳ
ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯಮಾಡುವಗುರು ಮಧ್ವ ಮುನಿರಾಯಗೆ ಮಂಗಳ||3||

Mangala mukyaprananige |
jaya mangala vayu kumaranige || pa ||

Anjana deviya kandage mangala |
Kanjaksha hanumantage mangala |
Sanjivana tandatage mangala |
Sajjana pari palage mangala || 1 ||

Ati balavanta sribimage mangala |
Prati mallara gelidavage mangala |
Satiya sireya seleya bandavana |
Pruthuvimyale kedahidatage mangala || 2 ||

Sarasa susastrava peldavage mangala |
Niruta sriramara bantage mangala |
Dore srikrushnana pujeya maduva |
Guru madhvamunirayarige mangala || 3 ||