dasara padagalu · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu · vyasarayaru

Jaya Jaya vaishnava payanidhi

ಜಯ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಯನಿಧಿ ಚಂದ್ರಗೆ
ಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ವರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪತಿಗೆ
ಜಯ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದಗೆ ||ಅ.ಪ||

ನಾಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾರಂಗತರಿಗೆ
ಕಾಕುಮತಗಳನು ತುಳಿದವಗೆ
ಆ ಕಮಲಾಪತಿ ಭಕುತವರೇಣ್ಯಗೆ
ಶ್ರೀಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||1||

ಹನುಮನ ಭಾಷ್ಯವ ಅಣಿಮಾಡಿದಗೆ
ಹನುಮಗೆ ಭವನಗಳನು ಕಟ್ಟಿದಗೆ
ಹನುಮನ ಯಂತ್ರದಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಗೆ
ಮುನಿತ್ರಯದಲಿ ಸೇರಿದ ದೊರೆಗೆ ||2||

ಮಾಯಾವಾದಗಳನು ಗೆಲಿದವಗೆ
ಸ್ವೀಯಮತವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವಗೆ
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಧಾರೆಯ ಅಭಿಷೇಕದಿ
ಆ ಯದುಪತಿಯನು ಕುಣಿಸಿದಗೆ ||3||

ಚಕ್ರಧರನ ಸುಳುಗಳ ತಿಳಿದವಗೆ
ಮಿಕ್ಕಮತಗಳನು ಅಳಿದವಗೆ
ವಕ್ರಯುಕುತಿಗಳನು ತುಕ್ಕುಡಗೈಯ್ಯವ
ತರ್ಕ ತಾಂಡವದಿ ನಲಿದವಗೆ ||4||

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕುಲಪತಿಗೆ
ಕಷ್ಟದ ಕುಹಯೋಗವ ಕೊಂದವಗೆ
ಶಿಷ್ಟಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು
ವೃಷ್ಟಿಯಗೈವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ||5||

jaya jaya vaiShNava payanidhi caMdrage
jaya jaya vyAsayatIndrarige ||pa||

jaya jaya vara karNATaka patige
jaya siMhAsanavEridage ||a.pa||

nAku SAstragaLa pArangatarige
kAkumatagaLanu tuLidavage
A kamalApati BakutavarENyage
SrIkara candrikAcAryarige ||1||

hanumana BAShyava aNimADidage
hanumage BavanagaLanu kaTTidage
hanumana yantradi bigidappidage
munitrayadali sErida dorege ||2||

mAyAvAdagaLanu gelidavage
svIyamatava sthApisidavage
nyAyAmRutadhAreya aBiShEkadi
A yadupatiyanu kuNisidage ||3||

cakradharana suLugaLa tiLidavage
mikkamatagaLanu aLidavage
vakrayukutigaLanu tukkuDagaiyyava
tarka tAnDavadi nalidavage ||4||

kRuShNadEvarAyana kulapatige
kaShTada kuhayOgava kondavage
SiShTajanagaLige iShTArthagaLanu
vRuShTiyagaiva prasannarige ||5||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · vyasarayaru

chandrikAcAryara pAda dvayake

ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ದ್ವಯಕೆ
ಎರುಗುವೆ ಪ್ರತಿವಾಸರಕೆ ||pa||

ನವ ವೃಂದಾವನ ಮ‌ಧ್ಯದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವವಿಧ ವರಗಳ ನೀಡುತ ಸತತ
ನವ ಮಣಿ ಮುಕುಟ ಮಸ್ತಕದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವ್ಯ ಜೀವನ ಶುಭಫಲ ಕೋರುತ
ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ದೋ‌‌ಷಗಳೆಣಿಸದೆ
ಸುಂದರ ರಘುಪತಿ ರಾಮನ ತೋರಿದ ||1||

ವಿಜಯ ಮೂರುತಿ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ
ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ವಿಜಿಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಧ್ವಮತದ
ದ್ವಿಗವಿಜಯ ತತ್ವ ತಿರುಳನು ಸಾರಿ
ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದಿರನ
ಮಹಿಮೆಯ ಇಳೆಯೊಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿದ ||2||

ಯಾಂತ್ರಿಕ ತನದಿ ತಾಪವೆನಿಸುವ
ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಿದ
ಚಿತ್ತದಲಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಚಿಸಿ
ಪಂಚಮುಖದ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಂಚಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಯತಿಸಿದ ||3||

candrikAcAryara pAda dvayake
eruguve prativAsarake ||pa||

nava vRundAvana ma^^dhyadi SOBipa
navavidha varagaLa nIDuta satata
nava maNi mukuTa mastakadi SOBipa
navya jIvana SuBaPala kOruta
naMbida Baktara dO^^^^ShagaLeNisade
suMdara raGupati rAmana tOrida ||1||

vijaya mUruti rAmana dhyAnisi
vijaya nagara sAmrAjya vistarisi
vijiyisi sthApisi madhvamatada
dvigavijaya tatva tiruLanu sAri
akaLanka carita SrIrAma candirana
mahimeya iLeyoLu sAdhisi tOrida ||2||

yAntrika tanadi tApavenisuva
yantrOdhAraka mUrtiya nillisi
maMtrAkShateya mahimeya tOrida
cittadaliTTu caMdrikA racisi
pancamuKada prANESa viThThala
pancamantradinda pUjisi yatisida ||3||

MADHWA · vijayeendra theertharu · vyasarayaru

Sri Vyasaraja sthothram

ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದಭವಾದಿವಂದ್ಯಮ್
ಇಂದಿಂದಿರಾಪ್ರತತಮೇಚಕಮಾಕಟಾಕ್ಷಂ |
ಬಂದೀಕೃತಾಮರಮಮಂದಮತಿಮ್ ವಿದಧ್ಯಾತ್
ಆನಂದತೀರ್ಥಹೃದಯಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಯೋಗೀ ಹರಿಪಾದರಾಗೀ
ಭಕ್ತಾತಿಪೂಗೀ ಹಿತದಕ್ಷಸದ್ಗೀಃ |
ತ್ಯಾಗೀ ವಿರಾಗೀ ವಿಷಯೇಷು ಭೋಗೀ
ಮುಕ್ತೌ ಸದಾ ಗೀತಸುರೇಂದ್ರಸಂಗೀ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಪಾದಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ
ಸದಾ ದಶಪ್ರಜ್ಞನಯಪ್ರಸಂಗಃ |
ಅದ್ವೈತವಾದೇ ಕೃತಮೂಲಭಂಗಃ
ಮಹಾವ್ರತೀಶೋ ವಿಷಯೇಷ್ವಸಂಗಃ || ೩ ||

ಸದಾ ಸದಾಯತ್ತಮಹಾನುಭಾವಃ
ಭಕ್ತಾಘತೂಲೋಚ್ಛಯತೀವ್ರದಾವಃ |
ದೌರ್ಜನ್ಯವಿಧ್ವಂಸನದಕ್ಷರಾವಃ
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ ಯೋ ಯಚ್ಛತಿ ದಿವ್ಯಗಾವಃ || ೪ ||

ಅದ್ವೈತದಾವಾನಲಕಾಲಮೇಘಃ
ರಮಾರಮಸ್ನೇಹವಿದಾರಿತಾಘಃ |
ವಾಗ್ವೈಖರೀನಿರ್ಜಿತಸಜ್ಜನೌಘಃ
ಮಾಯಾಮತವ್ರಾತಹಿಮೇ ನಿದಾಘಃ || ೫ ||

ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದುಗ್ದಾಬ್ಧಿವೃದ್ದಿಪೂರ್ಣಕಲಾಧರಃ
ವ್ಯಾಸರಾಜಯತೀಂದ್ರೋ ಮೇ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ || ೬ ||

ಯನ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವ ಪಾಪರಾಶಿಃ ಪಲಾಯತೇ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೋಗೀಂದ್ರೋ ನಿಹಂತು ದುರಿತಾನಿ ನಃ || ೭ ||

ಯನ್ಮೃತ್ತಿಕಾದರ್ಶನಮಾತ್ರಭೀತಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಪಿಶಾಚಸ್ತದನುವ್ರತೇಭ್ಯಃ |
ದತ್ವಾಧನಂ ವಾಂಛಿತಮಾಪ್ಯ ತಸ್ಯ
ತೈರ್ವಾ ಜಿತೋಽಯಾದಚಿರೇಣ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೮ ||

ಯತ್ಕೌಶಿಕಾನಾಸಿಕಾಕ್ತಜಲಾನ್ನಿಃ ಶಂಕಿತೇ ನರೇ |
ವ್ಯಾಘ್ರೋಮಹಾನಪಿ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನಾಶಕತ್ತ್ವಾಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೯ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಸಪ್ತಶತಕಮೂರ್ತೀರ್ಹನುಮತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸ್ಮ್ರುತಿಖ್ಯಾತಸ್ತಂ ಭಜೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನಮ್ || ೧೦ ||

ಸೀಮಾನಂ ತತ್ರ ತತ್ರೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಚ ಮಹಾಮತಿಃ |
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಲಭ್ದವಾಂಸ್ತಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೧೧ ||

ಮಧ್ವದೇಶಿಕಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರವರ್ತಕಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೊಗೀಂದ್ರೋ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ |
ಪಲಾಯಂತೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸ್ಥಾನಂ ತಮಹಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೩ ||

ವಾತಜ್ವರಾಽದಿ ರೋಗಾಶ್ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಮುಪಸೇವಿನಃ |
ದೃಢವ್ರತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ತಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೪ ||

ತಾರಾಪೂರ್ಣಂ ಬಿಂದುಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಂ ಚ ತನ್ನಾಮ ನಮಃ ಶಬ್ದಾಂತಭೂಷಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಪಾಠಯಂತಂ ಮಧ್ವ್ವನಯಂ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮೇಧಾಂ ಸ ವಿಂದತೇ || ೧೬ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಽರೂಢಂ ಚಾಮರೈರಭಿವೀಜಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತತೇ ಯಸ್ತು ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾವತರೋಸಾವೀಂದ್ರಸ್ಯಾಽನುಪ್ರವೇಶವಾನ್ |
ತೇನ ತತ್ಸೇವಿನಾಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೮ ||

ನಮೋ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಭಜತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ || ೧೯ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜಗುರೋ ಮಹ್ಯಂ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವನಾತ್ |
ದುರಿತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತು ಯಚ್ಛ ಶೀಘ್ರಂ ಮನೋರಥಾನ್ || ೨೦ ||

ಯೋ ವ್ಯಾಸತ್ರಯಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ದ್ರೃಢತರಾನ್ ಮಧ್ವಾರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕಾನ್
ರಕ್ಷದ್ವಜ್ರಶಿಲಾಕೃತೀನ್ ಬಹುಮಾತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಪರೈರ್ದುಸ್ತರಾನ್ |
ಪ್ರಾಯಚ್ಛನ್ನಿಜಪಾದಪದ್ಮಸರಸಿಜಾಸಕ್ತನೃಣಾಂ ಮುದಾ
ಸೋಯಂ ವ್ಯಾಸಮುನೀಶ್ವರೋ ಭವತು ಮೇ ತಪತ್ರಯಾಕ್ಷಾಂತಯೇ || ೨೧ ||

ಮಧ್ವಭಕ್ತೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾನುಗಃ |
ವ್ಯಾಸರಾಜಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪಾತು ನಃ ಕೃಪಯಾ ಗುರುಃ || ೨೨ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜೋ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಇತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾ ಜಪನ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವದುಃಖೇಭ್ಯಸ್ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣೋಬಲಾತ್ || ೨೩ ||

ಸ್ತುವನ್ನನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ವ್ಯಾಸರಾಜಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಅಭಿಷೇಕಾರ್ಚನಾದೀನ್ಯಃ ಕುರುತೇ ಸ ಹಿ ಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ || ೨೪ ||

ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ |
ತಯಾ ಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧೀಮಾಂಸ್ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸದಾ ಪಠೇತ್ || ೨೫ ||

ನ್ಯಾಯಚಂದ್ರಿಕಯಾ ಯುಕ್ತಂ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಕಲಾನಿಧಿಮ್ |
ತರ್ಕೋಡುತಾಂಡವಕೃತಿಂ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿಧುಂ ಭಜೇ || ೨೬ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪುರ್ಣಂ ||

vandE mukundamaravindaBavAdivaMdyam
indindirApratatamEcakamAkaTAkShaM |
bandIkRutAmaramamandamatim vidadhyAt
AnandatIrthahRudayAMbujamattaBRungaH || 1 ||

SrI vyAsayOgI haripAdarAgI
BaktAtipUgI hitadakShasadgIH |
tyAgI virAgI viShayEShu BOgI
muktau sadA gItasurEndrasangI || 2 ||

lakShmISapAdAMbujamattaBRungaH
sadA daSapraj~janayaprasangaH |
advaitavAdE kRutamUlaBangaH
mahAvratISO viShayEShvasangaH || 3 ||

sadA sadAyattamahAnuBAvaH
BaktAGatUlOcCayatIvradAvaH |
daurjanyavidhvaMsanadakSharAvaH
SiShyEBya yO yacCati divyagAvaH || 4 ||

advaitadAvAnalakAlamEGaH
ramAramasnEhavidAritAGaH |
vAgvaiKarInirjitasajjanauGaH
mAyAmatavrAtahimE nidAGaH || 5 ||

madhvasiddhAntadugdAbdhivRuddipUrNakalAdharaH
vyAsarAjayatIndrO mE BUyAdIpsitasiddhayE || 6 ||

yannAmagrahaNAdEva pAparASiH palAyatE |
sO&yaM SrIvyAsayOgIndrO nihantu duritAni naH || 7 ||

yanmRuttikAdarSanamAtraBItaH
kvacitpiSAcastadanuvratEByaH |
datvAdhanaM vAnCitamApya tasya
tairvA jitO&yAdacirENa muktim || 8 ||

yatkauSikAnAsikAktajalAnniH SaMkitE narE |
vyAGrOmahAnapi spraShTuM nASakattvAmihASrayE || 9 ||

dvAtriMSatsaptaSatakamUrtIrhanumataH praBO |
pratiShThAtA smrutiKyAtastaM BajE vyAsayOginam || 10 ||

sImAnaM tatra tatraitya kShEtrEShu ca mahAmatiH |
vyavasthApyAtra maryAdAM laBdavAMstamihASrayE || 11 ||

madhvadESikasiddhAntapravartakaSiKAmaNiH |
sO&yaM SrIvyAsayogIndrO BUyAdIpsita siddhayE || 12 ||

BUtaprEtapiSAcAdyA yasya smaraNamAtrataH |
palAyaMtE SrInRusiMhasthAnaM tamahamASrayE || 13 ||

vAtajvarA&di rOgASca BaktyA yamupasEvinaH |
dRuDhavratasya naSyanti piSAcASca tamASrayE || 14 ||

tArApUrNaM binduyukta prathamAkSharapUrvakam |
caturthyantaM ca tannAma namaH SabdAntaBUShitam || 15 ||

pAThayantaM madhvvanayaM mEGagaMBIrayA girA |
dhyAyannAvartayEdyastu BaktyA mEdhAM sa viMdatE || 16 ||

ratnasiMhAsanA&rUDhaM cAmarairaBivIjitam |
dhyAyannAvartatE yastu mahatIM SriyamApnuyAt || 17 ||

prahlAdasyAvatarOsAvIndrasyA&nupravESavAn |
tEna tatsEvinAM nRuNAM sarvamEtadBavEddhruvam || 18 ||

namO vyAsamunIndrAya BaktABIShTapradAyinE |
namatAM kalpataravE BajatAM kAmadhEnavE || 19 ||

vyAsarAjagurO mahyaM tvatpAdAMbujasEvanAt |
duritAni vinaSyantu yacCa SIGraM manOrathAn || 20 ||

yO vyAsatrayasaMj~jakAn drRuDhatarAn madhvAryaSAstrArthakAn
rakShadvajraSilAkRutIn bahumAtAn kRutvA parairdustarAn |
prAyacCannijapAdapadmasarasijAsaktanRuNAM mudA
sOyaM vyAsamunISvarO Bavatu mE tapatrayAkShAMtayE || 21 ||

madhvaBaktO vyAsaSiShyapUrNapraj~jamatAnugaH |
vyAsarAjamuniSrEShThaH pAtu naH kRupayA guruH || 22 ||

vyAsarAjO vyAsarAja iti BaktyA sadA japan |
mucyatE sarvaduHKEByastadaMtaryAmiNObalAt || 23 ||

stuvannanEna mantrENa vyAsarAjAya dhImatE |
aBiShEkArcanAdInyaH kurutE sa hi muktiBAk || 24 ||

guruBaktyA BavEdviShNuBaktiravyaBicAriNI |
tayA sarvaM laBEddhImAMstasmAdEtatsadA paThEt || 25 ||

nyAyacandrikayA yuktaM nyAyAmRutakalAnidhim |
tarkODutAnDavakRutiM vyAsatIrthavidhuM BajE || 26 ||
|| iti SrI vijayIndratIrtha viracita SrIvyAsarAjastOtram saMpurNaM ||

MADHWA · ugabhoga · vyasarayaru

Ugabhoga by Vyasarajaru

ಜಾರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಗೋಪೀಜನ ಜಾರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಚೋರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ನವನೀತ ಚೋರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಕ್ರೂರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಮಾವನ ಕೊಂದವನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಪ್ರತಿದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಪತಿತಪಾವನನೆಂದು ಕರೆದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಇಂತಿಪ್ಪ ಮಹಿಮೆಯೊಳೊಗೊಂದನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ
ಸಂತಸದಿ ನೆನೆಯೆ ಸಲುವ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ||

jAratvavanu mADida pApagaLigellA
gOpIjana jAranegdare sAlade?
cOratvavanu mADida pApagaLigella
navanIta cOranegdare sAlade?
krUratvavanu mADida pApagaLigella
mAvana kogdavanegdare sAlade?
pratidivasa mADida pApaggaLige ellA
patitapAvananegdu karedare sAlade?
igtippa mahimeyoLogogdannAdarU omme
santasadi neneye saluva sirikRuShNa |


ಕಂಗಳು ಚೆಲುವನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣಂಗಳು ವಾರುತಿಯ ಕೇಳಿ
ಹಿಂಗದೆ ನಾಮವ ವದನದಿ ಸವಿಯುತ್ತ ಪದಂಗಳ ಮನದಿ ನೆನೆನೆನೆದು
ರೋಮಂಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗಿ ಲೋಕಂಗಳ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬುತ್ತ
ಅಂಗವ ಮೆರೆದಾನಂದದಿ ರಂಗಾ ಎನುತಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ
ಮಂಗಳ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗವನೊಲ್ಲೆನೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

kangaLu celuvanu nODi karNangaLu vArutiya kELi
higgade nAmava vadanadi saviyutta padangaLa manadi nenenenedu
rOmaggaLu puLakitavAgi lOkangaLa kaDaloLu muLugi maiyubbi kobbutta
angava meredAnandadi rangA enutiddare sAlade
mangaLa jayavannu karuNisO mattondu sangavanollenO sirikRuShNarAya||


ನೀರಿಲ್ಲದ ಭಾವಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮಠವು
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮರ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಲತೆ
ಧನವಿಲ್ಲದ ದಾತ ದಯವಿಲ್ಲದ ನಾಥ
ಮನಸಿಲ್ಲದ ಶಕುತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ
ನರಹರಿ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನದ
ನರರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ||

nIrillada BAvi Urillada maThavu
neraLillada mara Palavillada late
dhanavillada dAta dayavillada nAtha
manasillada Sakuti Bayavillada Bakuti
narahari mukunda SrIkRuShNa ennada
narariddu PalavEnu illadiddare Enu


ನಿನ್ನ ಎಂಜಲನುಂಡು ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಡೆಯುಟ್ಟು
ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನಬಿಡದಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಓಲೈಸಲೇಕೊ ಕೃಷ್ಣ
ಸಂಚಿತವನುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು
ನಿನ್ನ ಓಲೈಸಲೇಕೋ ಕೃಷ್ಣ
ದಿನಕರನುದಿಸಿ ಕತ್ತಲೆ ಪೋಗದಿದ್ದರೆ
ಹಗಲೇನೋ ಇರುಳೇನೊ ಕುರುಡಂಗ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ||

ninna enjalanunDu ninna beLLuDeyuTTu
munna mADida karma bennabiDadiddare
ninna OlaisalEko kRuShNa
sancitavanuMDu prapancadoLage biddu
ninna OlaisalEkO kRuShNa
dinakaranudisi kattale pOgadiddare
hagalEnO iruLEno kuruDanga sirikRuShNa


ಆವ ಜನುಮದ ತಾಯಿ ಆವ ಜನುಮದ ತಂದೆ
ಆವ ಜನುಮದ ಸತಿ ಆವಜನುಮದ ಸುತರು
ಆವ ಜನುಮದ ಬಂಧು ಆವ ಜನುಮದ ಬಳಗ
ಆವ ಜನುಮದ ಪಿಂಡ ಆವಂಗೆ ಜನಿಸುವೆವೊ
ನೀ ವೊಲಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

Ava janumada tAyi Ava janumada tande
Ava janumada sati Avajanumada sutaru
Ava janumada bandhu Ava janumada baLaga
Ava janumada pinDa Avange janisuvevo
nI volidu pAlisai sirikRuShNarAya

dasara padagalu · MADHWA · vijayeendra theertharu · vyasarayaru

Yogi Vyasarayaremba vichithra

ಯೋಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಘ
ಬೇಗ ವಿಷ್ಣುಪದವ ತೋರುಸುತ್ತ ಬಂತಿದೆಕೊ ||pa||

ಮಾಯಿಮತವೆಂಬ ತಾರಾಮಂಡಲವ ಮುಸುಕುತ್ತ
ವಾಯುಗತಿಯಂತೆ ಗಮಿಸುತಲಿ
ಹೇಯ ಕಾಮಾದಿಗಳೆಂಬ ರಜವನಡಗಿಸುತ
ನಾಯಕನುಪೇಂದ್ರನಾಜ್ಞೆಯ ಪಡೆದು ||1||

ಅಂಗಜನಯ್ಯನೆ ಪರನೆಂದು ಫುಡಿಫುಡಿಸುತ್ತ
ಕಂಗಳೆಂಬ ಮಿಂಚನೆ ನೆರಹಿ ಲೋಕದಿ
ಹಿಂಗದೆ ಪರಿವ ಅಜ್ಞಾನ ನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯ
ಭಂಗಿಸಿ ಸುರಪಥವ ತೋರಿಸುತ್ತ ||2||

ಸಿರಿಯರಸನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪೈರಿಗೆ
ಬೇರುಬಿಡಿಸಿ ಹರಿಕಥೆಯೆಂಬ ಮಳೆಗರೆದು
ನೆರೆ ಶಿಷ್ಯಮನವೆಂಬ ಕೆರೆತುಂಬಿಸಿ ಕರಗಳೆಂಬ
ಭರಕೋಡಿ ಹರಿಸುತ ವಿಜಯೀಂದ್ರನ ಗುರು ||3||

yOgi vyAsarAyareMba vicitra mEGa
bEga viShNupadava tOrusutta bantideko ||pa||

mAyimataveMba tArAmanDalava musukutta
vAyugatiyante gamisutali
hEya kAmAdigaLeMba rajavanaDagisuta
nAyakanupEndranAj~jeya paDedu ||1||

angajanayyane paranendu PuDiPuDisutta
kangaLeMba mincane nerahi lOkadi
hingade pariva aj~jAna naveMba kattaleya
Bangisi surapathava tOrisutta ||2||

siriyarasana samyak j~jAnaveMba pairige
bErubiDisi harikatheyeMba maLegaredu
nere SiShyamanaveMba keretuMbisi karagaLeMba
BarakODi harisuta vijayIndrana guru ||3||

dasara padagalu · MADHWA · vyasarayaru

Vyasarayara besarade nene

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬೇಸರದೇ ನೆನೆ |ದಾಸೆ ಪೂರ್ತಿಸಿಕೊಂಬೆ ನಾಂ ||pa||

ದಾಸರಾಯರಿಗಾಸು ಮಂತ್ರೋಪ |ದೇಶ ಕರುಣದಿ ಮಾಡಿದ ||
ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರೆದು ಅ |ಶೇಷ ಜನರುದ್ಧರಿಸಿದ ||1||

ವಾಸುದೇವನ ದ್ವೇಷಿಗಳ ಅನಾ |ಯಾಸದಿಂ ನೀ ಕರಿಸಿದ ||
ದಾಸ ವರ್ಗವ ಪೋಷಿಸಲು ನಿ |ರ್ದೋಷ ಗ್ರಂಥ ವಿರಚಿಸಿದ ||2||

ಭಾಸುರ ಚರಿತ ಭೇಶ ಭಾಸ ಸು |ಕಾಷಾಯಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ ||
ವೀಶವಾಹನ ಕ್ಲೇಶಹ ಪ್ರಾ |ಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನೊಲಿಸಿದ ||3||

vyAsarAyara bEsaradE nene |dAse pUrtisikoMbe nAM ||pa||

dAsarAyarigAsu mantrOpa |dESa karuNadi mADida ||
dESadoLage viSESha meredu a |SESha janaruddharisida ||1||

vAsudEvana dvEShigaLa anA |yAsadiM nI karisida ||
dAsa vargava pOShisalu ni |rdOSha grantha viracisida ||2||

BAsura carita BESa BAsa su |kAShAyAMbara dharisida ||
vISavAhana klESaha prA |NESa viThThalanolisida ||3||

aradhana · MADHWA · vyasarayaru

Sri Vyasarajaru

ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪೋಽಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರೀ |
ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಥಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಯೇ ||

arthikalpita kalpO&yaM pratyarthi gajakEsarI |
vyaasatIrtha gururbhUyaat asmadiShthaartha siddayE ||

sri Vyasarajaru is the avathara of Sanku karna roopa. His different avatharas are Prahlada, Bahleekarajaru, Vyasarjaru and Raghavendra thirtharu

Sri vyasarajaru was born in the year 1447 near Bannur, Mysore on the banks of river cauvery, into the family of old couple Balanna and Lakshmi of Kashyapa gothra. His poorvashrama name was yatiraja. He was given sanyasaashrama in the year 1454 by Sri Brahmanya Tirtha.

He had the opportunity to study under great giants of Madhwa siddhantha such as Sri Brahmanya theertharu and Sripadarajaru

His works on Dvaitha siddhantha such as Tarka Tandava, Nyayamritam & Tatparya Chandrika, is a great treasure and thats  why he is called Chandrikacharya

It was the golden era of vyasarjaru period. He had great sishyathva in dasa paramapara such as purandara dasaru and kanaka dasaru. It was also the period of Vadirajaru and Vijayeendra theertharu .

He continuously did pooja to Thirupathi thimmappa for 12 long years

He had a great association with the king Krishna devaraaya of Vijaya Nagara empire. He removed the kuha yoga of the King.

He equally contributed to dasa sahithya with his ankita nama “Sri Krishna” . Click here for Vyasarayaru compositions & Ugabhoga by Vyasarajaru

His aradhana falls on Phalguna bahula chathurthi and his brindavana is located at Nava brindavana, Anegundi

vyasaratheertharunavab
Moola brindavana of Sri Vyasarajaru
vyasarajaru.png
Vyasarajara vaibhava
10612975_428197554027704_6001974618834495719_n
First mrithika brindavana of Vyasarajaru @ Hulekal

Sthothras by Vyasarayaru:

 1. Tatparya Chandrike
 2. Nyayamruta
 3. Tarka Tandavam
 4. Tatvaviveka Mandara manjari
 5. Mayavada Kandana Mandara Manjari
 6. Upadhikandana Mandara Manjari
 7. Prapancha Mithyaatvaanumaanakandana Mandaramanjari
 8. Tattvaviveka Mandara Manjari
 9. Bedojjeevanam
 10. Srikrishna mangalastakam
 11. Srinivasa Stotram
 12. Prameya Navamaalika
 13. Yantroddaraka Stotra
 14. Sripadaraja Panchamalika Stotra
 15. Brahmanya Tirtha pancharatnamaalika Stotra
 16. Sattarka Vilasa
 17. Vaayustuti punsacharana vidhi
 18. Hanumatsamprokshana vidhi
 19. Vedanta sangraha Khandana
 20. Shivastuti
 21. Bedasanjeevini

Sri vyasarajaru theertharu consolidates dvaita (madhwa philosophy in single sloka)

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ ತತ್ವತೋ ।
ಭೇದೋ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇರನುಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವಂ ಗತಾಃ ।।
ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ
ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಾಮ್ಯ್ನಾಯೈಕವೇದ್ಯೋ ಹರಿಃ ।।

Sriman Madhvamate: Harih Paratarah, Satyam Jagat, Tattvatho Bhedho Jivagana, Hareranucara, Nichoccabhavam gatah |

Muktir Naijasukhanubhutir, Amala Bhaktih Tatsadhanam, Hyakshradi Tritayam Pramanam, Akhilamnayaikavedyo Harih ||

Meaning

Sriman Madhwa Mathe
1 . Harih para tarah – Hari is the Supreme Being.
2 . Satyam Jagat – The world is Real, not Mithya or illusion.
3 . Tatvato Bhedah – Difference is Real.
4 . Jeeva Gana Hare ranu charah – All the Jivas are Hari’s Servants.
5 . Neecho cha bhavam gatah – with gradation among them.
6. Muktirnaija sukhanubhutih – Mukti is the enjoyment of (the soul’s) innate bliss.
7. Amala Bhaktischa tat Sadhanam – pure bhakti is the means of    attaining mukti.
8. Akshadi Tritayam pramanam –  there are three sources to gain knowledge namely :-

 • Knowing things through “Eyes and other Indriya Prathyaksha”,
 • knowing by inference, “Anumana” , and
 • By Shastras ‘Agama”. Tru Knowledge of the world can be gained by the above three means. It is “Tritayam”.

9. Akhilamnaiyaika Vedyo Harih -Lord Sri Hari can be known by Amna (or, Veda) only.

check other links:

Sthotras by vyasaryaru:

 1. Yantrodharaka Hanuman Stothram
 2. Grantha Malika Stotram
 3. Srinivasa stothram 
 4. Laghu shiva sthuthi
 5. Sripadaraja pancha ratna maalika stothra

MADHWA · sripadarajaru · vyasarayaru

Sripadaraja pancha ratna maalika stothra

ವಂದೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ರುಚಿತಮಹೃದಯಂ ಪೂಜಿತಶ್ರೀಸಹಾಯಂ |
ನಿರ್ಧೂತಾಶೇಷಹೇಯಂ ನಿಭೃತಶುಭಚಯಂ ಭೂಮಿದೇವಾಭಿಗೇಯಮ್ |
ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ತದೇಯಂ ನಿಜಜನಸದಯಂ ಖಂಡಿತಾಶೇಷಮಾಯಂ |
ನಿಷ್ಪ್ಯೂತ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಂ ಬಹುಗುಣನಿಲಯಂ ವಾದಿಸಂಘೈರಜೇಯಮ್ || ೧ ||

ಕ್ಷುಬ್ಧಾದ್ವಾದಿಕರೀಂದ್ರವಾದಿಪಟಲೀಕುಂಭಚ್ಚಟಾಭೇದನ-
ಪ್ರೌಢಪ್ರಾಭವತರ್ಕಸಂಘನಿಕರ ಶ್ರೇಣೀವಿಲಾಸೋಜ್ವಲ: |
ಗೋಪೀನಾಥಮಹೇಂದ್ರಶೇಖರಲಸತ್ಪಾದಸ್ಥಲಾವಾಸಕೃತ್
ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಭವಘೋರಕುಂಜರಭಯಾಚ್ಚ್ರೀಪಾದರಾಟ್ ಕೇಸರೀ || ೨ ||

ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕ್ಷೌಮವಾಸ: ಕರಧೃತವಲಯಂ ಹಾರಕೇಯೂರಕಾಂಚೀ-
ಗ್ರೈವೇಯಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾಮಣಿಗಣಖಚಿತಾನೇಕಭೂಷಾಪ್ರಕರ್ಷಮ್ |
ಭುಂಜಾನಾಂ ಷಷ್ಠಿ ಶಾಕಂ ಹಯಗಜಶಿಬಿಕಾನರ್ಘ್ಯಶಯ್ಯಾರಥಾಡ್ಯಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಂ ಘೋರವಾದಿಪ್ರಶಾಂತೈ || ೩ ||

ಯದ್ವೃಂದಾವನಸೇವಯಾ ಸುವಿಮಲಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪಶೂನ್ ಸಂತತಿಂ
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಮನಲ್ಪಕೀರ್ತಿನಿವಹಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸೌಖ್ಯಂ ಜನ: |
ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಟ್‌ಪೂಜಿತಂ
ಧ್ಯಾಯಂತಂ ಮನಸಾ ನೃಸಿಂಹಚರಣಮ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಗುರುಮ್ || ೪ ||

ಕಾಶೀಕೇದಾರಮಾಯಾಕರಿಗಿರಿಮಧುರಾದ್ವಾರಕಾವೇಂಕಟೇಶ
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಪೂರ್ವತ್ರಿಭುವನವಿಲಸತ್ಪುಣ್ಯಭೀಮೀನಿವಾಸ: |
ಗುಲ್ಮಾದಿವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾ ಗುರುಗುಣನಿಲಯೋ ಭೂತವೇತಾಲಭೇದೀ
ಭೂಯಾಚ್ಶ್ರೀಪಾದರಾಜೋ ನಿಖಿಲಶುಭತತಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಸಂತತಂ ನ: || ೫ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ||

vandE SrIpAdarAjaM rucitamahRudayaM pUjitaSrIsahAyaM |
nirdhUtASEShahEyaM niBRutaSuBacayaM BUmidEvABigEyam |
viprEByO dattadEyaM nijajanasadayaM KaMDitASEShamAyaM |
niShpyUta svarNakAyaM bahuguNanilayaM vAdisaMGairajEyam || 1 ||

kShubdhAdvAdikarIMdravAdipaTalIkuMBaccaTABEdana-
prauDhaprABavatarkasaMGanikara SrENIvilAsOjvala: |
gOpInAthamahEMdraSEKaralasatpAdasthalAvAsakRut
pAyAnmAM BavaGOrakuMjaraBayAccrIpAdarAT kEsarI || 2 ||

biBrANaM kShaumavAsa: karadhRutavalayaM hArakEyUrakAMcI-
graivEyasvarNamAlAmaNigaNaKacitAnEkaBUShAprakarSham |
BunjAnAM ShaShThi SAkaM hayagajaSibikAnarGyaSayyArathADyaM
vaMdE SrIpAdarAjaM triBuvanaviditaM GOravAdipraSAMtai || 3 ||

yadvRundAvanasEvayA suvimalAM vidyAM paSUn saMtatiM
j~jAnAj~jAnamanalpakIrtinivahaM prApnOti sauKyaM jana: |
taM vandE narasiMhatIrthanilayaM SrIvyAsarAT^^pUjitaM
dhyAyantaM manasA nRusiMhacaraNam SrIpAdarAjaM gurum || 4 ||

kASIkEdAramAyAkarigirimadhurAdvArakAvEnkaTESa
SrImuShNakShEtrapUrvatriBuvanavilasatpuNyaBImInivAsa: |
gulmAdivyAdhihartA guruguNanilayO BUtavEtAlaBEdI
BUyAcSrIpAdarAjO niKilaSuBatatiprAptayE saMtataM na: || 5 ||

||iti SrIvyAsarAjaviracitA SrISrIpAdarAja pancharatnamAlikA||

dasara padagalu · MADHWA · vyasarayaru

Dasara padagalu on Vyasarayaru

 1. idiraavanu ninage
 2. Sharanu sri vyasamuni saranaabja
 3. Vyasarayara seve lesagi madalu
 4. Vyasarayara smarisiro
 5. Vyasaraya asmadguro vyasaraya
 6. Sukruta palavo darushana
 7. idiryaro guruve sariyaro(Vyasarayaru)
 8. Vyasarayara besarade nene
 9. Yogi Vyasarayaremba vichithra
 10. chandrikAcAryara pAda dvayake
 11. Vyasarayara suladhi(Suladi by Vijaya dasaru)
 12. Vyasarayara charanakamala darusanavenage(Suladi by Purandara dasaru)
dasara padagalu · MADHWA · vyasarayaru

idiryaro guruve sariyaro(Vyasarayaru)

ಇದಿರ್ಯಾರೊ ಗುರುವೆ ಸರಿಯಾರೊ ಯತಿಗೆ ಸಮರ್ಯಾರೊ ||pa||

ದುರುಳ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡೋರನ್ನ
ತರಿದಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ
ಧರಣಿ ಸುರರ ಪರಿವೃಢರ ಸುನಿಕರಕೆ
ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುತಿಪ್ಪಗೆ ||1||

ಕನಕ ಕಶಿಪುತನಯನ ಘನ ಅಂಶದಿ
ಫಣಿಗಣ ರಮಣನಾವೇಶದಿ ಪೊಳೆಯುತ
ದಿನದಿನದಲಿ ಹರಿಮನ ತಣಿಸುತಲಿಹ
ಘನ ಮಹಿಮನೆ ಶ್ರೀ ಯತಿಕುಲತಿಲಕಾ ||2||

ಲಂಡವಾದಿಗಳ ಉದ್ದಂಡ ವಿತಂಡಕೆ
ಗಂಡುಸಿಂಹ ತರ್ಕದೆ ತಾಂಡವ ಯುಕ್ತಿಯ
ದಂಡುಗಳನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾರ್ಕಿಕರ
ಷಂಡಗಳನೆ ಖಂಡಿಸುತಿಹ ಯತಿಯೆ ||3||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಕರಕಮಲದಿ ಪುಟ್ಟಿ
ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ಹೃ-
ದ್ಗಂಹ್ವರದಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಹ ವ್ಯಾಸರಾ
ಹೃದಯಾಂಬುಧಿಯೊಳು ಮೆರೆವಗೆ ||4||

ದಶದಿಶೆಯಲಿ ದಶರಥಸುತ ಮಹಿಮೆಯ
ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿರುದು ಸಂದ್ಹೆಸರುವೆತ್ತಿರುವಂಥ
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಸುಕರ ಸುಚರಿತೆಗೆ ||5||

ಹೊಳೆಯುತಲಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿಪತಿ ಕೃಷ್ಣನು
ನಲಿಯುತ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುತಲಿಪ್ಪನು
ಥಳಥಳಿಸುವ ರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಿಮ-
ಗಿಳೆಯೊಳಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನೀವರು ||6||

ಅಡಿಗಡಿಗತಿ ದೃಢತರ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ
ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ಬಿಡದೆ ನುಡಿಯುತ
ನಡದದ್ವೈತದಡವಿಯೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕು
ಕೆಡಗುತಿಹ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||7||

ಶ್ರೀದವಿಠಲಗತಿ ಪ್ರೀಯರಾದ ಶ್ರೀ-
ಪಾದರಾಯರಲಿ ಓದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ
ವಾದಿರಾಜ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ
ಆದರದಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುತಲಿಪ್ಪಗೆ ||8||

idiryAro guruve sariyAro yatige samaryAro ||pa||

duruLa vAdigaLannu maruLu mADOranna
taridaTTi chandrike granthava racisi
dharaNi surara parivRuDhara sunikarake
paripariyali upadESisutippage ||1||

kanaka kaSiputanayana Gana aMSadi
PaNigaNa ramaNanAvESadi poLeyuta
dinadinadali harimana taNisutaliha
Gana mahimane SrI yatikulatilakA ||2||

lanDavAdigaLa uddanDa vitanDake
ganDusiMha tarkade tAnDava yuktiya
danDugaLane kaTTikonDu tArkikara
ShanDagaLane KanDisutiha yatiye ||3||

brahmaNyatIrthara karakamaladi puTTi
brahmajanaka narasiMha mUrutiya hRu-
dgaMhvaradali dhyAnisutiha vyAsarA
hRudayAMbudhiyoLu merevage ||4||

daSadiSeyali daSarathasuta mahimeya
kuSaladindali saBeyoLage sthApisuta
hosa hosa birudu sand~hesaruvettiruvantha
vasudhiyoLage sukara sucaritege ||5||

hoLeyutaliruva rukmiNipati kRuShNanu
naliyuta kuNikuNidADutalippanu
thaLathaLisuva rAma vEdavyAsaru nima-
giLeyoLamUlya prasAdavanIvaru ||6||

aDigaDigati dRuDhatara yuktigaLinda
saDagaradindali biDade nuDiyuta
naDadadvaitadaDaviyoLage pokku
keDagutiha nyAyAmRutAcAryarige ||7||

SrIdaviThalagati prIyarAda SrI-
pAdarAyarali Odi granthagaLa
vAdirAja vijayIndra pramuKarige
Adaradali pATha hELutalippage ||8||