MADHWA · vijayeendra theertharu · vyasarayaru

Sri Vyasaraja sthothram

ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದಭವಾದಿವಂದ್ಯಮ್
ಇಂದಿಂದಿರಾಪ್ರತತಮೇಚಕಮಾಕಟಾಕ್ಷಂ |
ಬಂದೀಕೃತಾಮರಮಮಂದಮತಿಮ್ ವಿದಧ್ಯಾತ್
ಆನಂದತೀರ್ಥಹೃದಯಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಯೋಗೀ ಹರಿಪಾದರಾಗೀ
ಭಕ್ತಾತಿಪೂಗೀ ಹಿತದಕ್ಷಸದ್ಗೀಃ |
ತ್ಯಾಗೀ ವಿರಾಗೀ ವಿಷಯೇಷು ಭೋಗೀ
ಮುಕ್ತೌ ಸದಾ ಗೀತಸುರೇಂದ್ರಸಂಗೀ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಪಾದಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ
ಸದಾ ದಶಪ್ರಜ್ಞನಯಪ್ರಸಂಗಃ |
ಅದ್ವೈತವಾದೇ ಕೃತಮೂಲಭಂಗಃ
ಮಹಾವ್ರತೀಶೋ ವಿಷಯೇಷ್ವಸಂಗಃ || ೩ ||

ಸದಾ ಸದಾಯತ್ತಮಹಾನುಭಾವಃ
ಭಕ್ತಾಘತೂಲೋಚ್ಛಯತೀವ್ರದಾವಃ |
ದೌರ್ಜನ್ಯವಿಧ್ವಂಸನದಕ್ಷರಾವಃ
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ ಯೋ ಯಚ್ಛತಿ ದಿವ್ಯಗಾವಃ || ೪ ||

ಅದ್ವೈತದಾವಾನಲಕಾಲಮೇಘಃ
ರಮಾರಮಸ್ನೇಹವಿದಾರಿತಾಘಃ |
ವಾಗ್ವೈಖರೀನಿರ್ಜಿತಸಜ್ಜನೌಘಃ
ಮಾಯಾಮತವ್ರಾತಹಿಮೇ ನಿದಾಘಃ || ೫ ||

ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದುಗ್ದಾಬ್ಧಿವೃದ್ದಿಪೂರ್ಣಕಲಾಧರಃ
ವ್ಯಾಸರಾಜಯತೀಂದ್ರೋ ಮೇ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ || ೬ ||

ಯನ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವ ಪಾಪರಾಶಿಃ ಪಲಾಯತೇ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೋಗೀಂದ್ರೋ ನಿಹಂತು ದುರಿತಾನಿ ನಃ || ೭ ||

ಯನ್ಮೃತ್ತಿಕಾದರ್ಶನಮಾತ್ರಭೀತಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಪಿಶಾಚಸ್ತದನುವ್ರತೇಭ್ಯಃ |
ದತ್ವಾಧನಂ ವಾಂಛಿತಮಾಪ್ಯ ತಸ್ಯ
ತೈರ್ವಾ ಜಿತೋಽಯಾದಚಿರೇಣ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೮ ||

ಯತ್ಕೌಶಿಕಾನಾಸಿಕಾಕ್ತಜಲಾನ್ನಿಃ ಶಂಕಿತೇ ನರೇ |
ವ್ಯಾಘ್ರೋಮಹಾನಪಿ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನಾಶಕತ್ತ್ವಾಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೯ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಸಪ್ತಶತಕಮೂರ್ತೀರ್ಹನುಮತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸ್ಮ್ರುತಿಖ್ಯಾತಸ್ತಂ ಭಜೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನಮ್ || ೧೦ ||

ಸೀಮಾನಂ ತತ್ರ ತತ್ರೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಚ ಮಹಾಮತಿಃ |
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಲಭ್ದವಾಂಸ್ತಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೧೧ ||

ಮಧ್ವದೇಶಿಕಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರವರ್ತಕಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೊಗೀಂದ್ರೋ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ |
ಪಲಾಯಂತೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸ್ಥಾನಂ ತಮಹಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೩ ||

ವಾತಜ್ವರಾಽದಿ ರೋಗಾಶ್ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಮುಪಸೇವಿನಃ |
ದೃಢವ್ರತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ತಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೪ ||

ತಾರಾಪೂರ್ಣಂ ಬಿಂದುಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಂ ಚ ತನ್ನಾಮ ನಮಃ ಶಬ್ದಾಂತಭೂಷಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಪಾಠಯಂತಂ ಮಧ್ವ್ವನಯಂ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮೇಧಾಂ ಸ ವಿಂದತೇ || ೧೬ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಽರೂಢಂ ಚಾಮರೈರಭಿವೀಜಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತತೇ ಯಸ್ತು ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾವತರೋಸಾವೀಂದ್ರಸ್ಯಾಽನುಪ್ರವೇಶವಾನ್ |
ತೇನ ತತ್ಸೇವಿನಾಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೮ ||

ನಮೋ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಭಜತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ || ೧೯ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜಗುರೋ ಮಹ್ಯಂ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವನಾತ್ |
ದುರಿತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತು ಯಚ್ಛ ಶೀಘ್ರಂ ಮನೋರಥಾನ್ || ೨೦ ||

ಯೋ ವ್ಯಾಸತ್ರಯಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ದ್ರೃಢತರಾನ್ ಮಧ್ವಾರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕಾನ್
ರಕ್ಷದ್ವಜ್ರಶಿಲಾಕೃತೀನ್ ಬಹುಮಾತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಪರೈರ್ದುಸ್ತರಾನ್ |
ಪ್ರಾಯಚ್ಛನ್ನಿಜಪಾದಪದ್ಮಸರಸಿಜಾಸಕ್ತನೃಣಾಂ ಮುದಾ
ಸೋಯಂ ವ್ಯಾಸಮುನೀಶ್ವರೋ ಭವತು ಮೇ ತಪತ್ರಯಾಕ್ಷಾಂತಯೇ || ೨೧ ||

ಮಧ್ವಭಕ್ತೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾನುಗಃ |
ವ್ಯಾಸರಾಜಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪಾತು ನಃ ಕೃಪಯಾ ಗುರುಃ || ೨೨ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜೋ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಇತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾ ಜಪನ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವದುಃಖೇಭ್ಯಸ್ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣೋಬಲಾತ್ || ೨೩ ||

ಸ್ತುವನ್ನನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ವ್ಯಾಸರಾಜಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಅಭಿಷೇಕಾರ್ಚನಾದೀನ್ಯಃ ಕುರುತೇ ಸ ಹಿ ಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ || ೨೪ ||

ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ |
ತಯಾ ಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧೀಮಾಂಸ್ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸದಾ ಪಠೇತ್ || ೨೫ ||

ನ್ಯಾಯಚಂದ್ರಿಕಯಾ ಯುಕ್ತಂ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಕಲಾನಿಧಿಮ್ |
ತರ್ಕೋಡುತಾಂಡವಕೃತಿಂ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿಧುಂ ಭಜೇ || ೨೬ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪುರ್ಣಂ ||

vandE mukundamaravindaBavAdivaMdyam
indindirApratatamEcakamAkaTAkShaM |
bandIkRutAmaramamandamatim vidadhyAt
AnandatIrthahRudayAMbujamattaBRungaH || 1 ||

SrI vyAsayOgI haripAdarAgI
BaktAtipUgI hitadakShasadgIH |
tyAgI virAgI viShayEShu BOgI
muktau sadA gItasurEndrasangI || 2 ||

lakShmISapAdAMbujamattaBRungaH
sadA daSapraj~janayaprasangaH |
advaitavAdE kRutamUlaBangaH
mahAvratISO viShayEShvasangaH || 3 ||

sadA sadAyattamahAnuBAvaH
BaktAGatUlOcCayatIvradAvaH |
daurjanyavidhvaMsanadakSharAvaH
SiShyEBya yO yacCati divyagAvaH || 4 ||

advaitadAvAnalakAlamEGaH
ramAramasnEhavidAritAGaH |
vAgvaiKarInirjitasajjanauGaH
mAyAmatavrAtahimE nidAGaH || 5 ||

madhvasiddhAntadugdAbdhivRuddipUrNakalAdharaH
vyAsarAjayatIndrO mE BUyAdIpsitasiddhayE || 6 ||

yannAmagrahaNAdEva pAparASiH palAyatE |
sO&yaM SrIvyAsayOgIndrO nihantu duritAni naH || 7 ||

yanmRuttikAdarSanamAtraBItaH
kvacitpiSAcastadanuvratEByaH |
datvAdhanaM vAnCitamApya tasya
tairvA jitO&yAdacirENa muktim || 8 ||

yatkauSikAnAsikAktajalAnniH SaMkitE narE |
vyAGrOmahAnapi spraShTuM nASakattvAmihASrayE || 9 ||

dvAtriMSatsaptaSatakamUrtIrhanumataH praBO |
pratiShThAtA smrutiKyAtastaM BajE vyAsayOginam || 10 ||

sImAnaM tatra tatraitya kShEtrEShu ca mahAmatiH |
vyavasthApyAtra maryAdAM laBdavAMstamihASrayE || 11 ||

madhvadESikasiddhAntapravartakaSiKAmaNiH |
sO&yaM SrIvyAsayogIndrO BUyAdIpsita siddhayE || 12 ||

BUtaprEtapiSAcAdyA yasya smaraNamAtrataH |
palAyaMtE SrInRusiMhasthAnaM tamahamASrayE || 13 ||

vAtajvarA&di rOgASca BaktyA yamupasEvinaH |
dRuDhavratasya naSyanti piSAcASca tamASrayE || 14 ||

tArApUrNaM binduyukta prathamAkSharapUrvakam |
caturthyantaM ca tannAma namaH SabdAntaBUShitam || 15 ||

pAThayantaM madhvvanayaM mEGagaMBIrayA girA |
dhyAyannAvartayEdyastu BaktyA mEdhAM sa viMdatE || 16 ||

ratnasiMhAsanA&rUDhaM cAmarairaBivIjitam |
dhyAyannAvartatE yastu mahatIM SriyamApnuyAt || 17 ||

prahlAdasyAvatarOsAvIndrasyA&nupravESavAn |
tEna tatsEvinAM nRuNAM sarvamEtadBavEddhruvam || 18 ||

namO vyAsamunIndrAya BaktABIShTapradAyinE |
namatAM kalpataravE BajatAM kAmadhEnavE || 19 ||

vyAsarAjagurO mahyaM tvatpAdAMbujasEvanAt |
duritAni vinaSyantu yacCa SIGraM manOrathAn || 20 ||

yO vyAsatrayasaMj~jakAn drRuDhatarAn madhvAryaSAstrArthakAn
rakShadvajraSilAkRutIn bahumAtAn kRutvA parairdustarAn |
prAyacCannijapAdapadmasarasijAsaktanRuNAM mudA
sOyaM vyAsamunISvarO Bavatu mE tapatrayAkShAMtayE || 21 ||

madhvaBaktO vyAsaSiShyapUrNapraj~jamatAnugaH |
vyAsarAjamuniSrEShThaH pAtu naH kRupayA guruH || 22 ||

vyAsarAjO vyAsarAja iti BaktyA sadA japan |
mucyatE sarvaduHKEByastadaMtaryAmiNObalAt || 23 ||

stuvannanEna mantrENa vyAsarAjAya dhImatE |
aBiShEkArcanAdInyaH kurutE sa hi muktiBAk || 24 ||

guruBaktyA BavEdviShNuBaktiravyaBicAriNI |
tayA sarvaM laBEddhImAMstasmAdEtatsadA paThEt || 25 ||

nyAyacandrikayA yuktaM nyAyAmRutakalAnidhim |
tarkODutAnDavakRutiM vyAsatIrthavidhuM BajE || 26 ||
|| iti SrI vijayIndratIrtha viracita SrIvyAsarAjastOtram saMpurNaM ||

One thought on “Sri Vyasaraja sthothram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s