dasara padagalu · MADHWA · vijayeendra theertharu

Vijayamooruthi poreyo

ವಿಜಯಮೂರುತಿ ಪೊರೆಯೋ ವಿಜಯೀಂದ್ರಯತಿವರ್ಯ |
ವಿಜಯನಗರೇಶನುತ ಪಾದಪಂಕಜನೇ | |ಪ ||

ಕಾವೇರಿ ತಟನಿಕಟ ಕುಂಭಕೋಣಾವಾಸಿ |
ಶೈವಯತಿಮತ್ತೇಭ ಪಂಚಾನನ || ಅ.ಪ. ||

ಪರಮಗುರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥೋಧ್ಯಾನ
ಪರಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸತ್ಸಾರಸದಿ ವಿಹರಿಸುವ |
ಪರಮಹಂಸನೇ ಯಮ್ಮ ಪರಿಕಿಸದಲನವರತ
ಪರವಾದಿಜಯವೀಯೋ ನರಹರಿಯ ಪ್ರಿಯನೇ || 1 ||

ಹತ್ತ್ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಕೃತಿಗಳನು ವಿರಚಿಸಿ
ಮಿಥ್ಯವಾದವ ಮುರಿದ ಸತ್ಯಶೀಲ ಯತೀಂದ್ರ |
ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯರಂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದಲೆ
ಚಿತ್ತೇಶನಂ ಗೆಲಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಯೆಮ್ಮ || 2 ||

ಪಂಥವನು ತೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರೆಂಬ
ಮತ್ತವಾದಿಯ ಜಯಿಸಿ ಮಧ್ವಮತ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ |
ಪತಿತಪಾವನ ನಮ್ಮ ಕಮಲೇಶನಂಘ್ರಿಯನು
ನುತಿಸುತ್ತಲನವರತ ಭುಕುತರನು ಪೊರೆಯುತಿಹೆ || 3 ||

Guru satyādhirāja sujana tārārāja
pore enna kalpabhūja
smaranayyana siricaraṇakamala bhr̥ṅga
viratyādi guṇōttuṅga śubhāṅga ||pa||

kariviṇḍu śaṅkeyillade tiruguta kē
sariya kaṇḍōḍuvante
dhareyoḷu durvādigaḷu ninnidiru saṁ
carisalan̄juvaram’mam’ma mahima ||1||

kālavarita snāna mauna japa sr̥k
jāla vyākhyānagaḷa
pēḷi śrīrāmana meccisuva pūta
śīla tatvakallōla viśāla||2||

hāṭakakuvadhukāṅkṣerahita prasannaveṁ
kaṭapati padadvayava
truṭiyoḷagala satyābhinava tīrthakara
kaṭa san̄jāta suprīta ||3||

MADHWA · vijayeendra theertharu

Sri Vijayeendra thirtharu

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಾನಸಾಂಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀಂದ್ರಗುರವೇ ನಮ: |

Bhaktānāṁ mānasāmbhōjabhānavē kāmadhēnavē |
namatāṁ kalpataravē jayīndraguravē nama: |

Period 1517 – 1614
Birth Name Vittalacharya
Ashrama Name Vishnu Tirtha
Ashrama Guru Sri Vyasarajaru
Vidya Gurugalu Sri Vyasarajaru
Successor Sudheendra Tirtharu
Brindavana Kumbakona
Aradhana Day Jyesta Krishna Trayodashi
Vidya Shishyaru Sri Sudheendraru, Sri Kambaluru Ramachandra Tirtharu
Ankitha Vijayeendra Raama

Dasara pada on Sri Vijayeendra theertharu

few works of Sri vijayeendra thirtharu:

 1. Sri Nrusimha Ashtakam
 2. Sri Vyasaraja sthothram
 3. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)
 4. Song on Moola raama devaru composed by Sri Vijayeendra Theertharu


Works of Sri Vijayeendra thirtharu

 1. Adhikaranamala
 2. Adhikaranaratnamala
 3. Advaitashixa
 4. Anandataratamyavadartha
 5. Anubhashhyatippani
 6. Avashishhtaprakaranagranthavyakhyana
 7. Bhattojikuthara
 8. Bhedachintamani
 9. Bhedagamasudhakara
 10. Bhedaprabha
 11. Bhedasajnjivani
 12. Bhedavidyavilasa
 13. Brahmasutraadhikarananyayamala
 14. Brahmasutrabhashhyatikatippani tattvamanimanikyapetika
 15. Brahmasutranayamukura
 16. Brahmasutranyaya san^graha
 17. Chandrikodahr^itanyayavivaranam
 18. bhashhyatikatippani
 19. Gitabhashhyapremeyadipikatippani
 20. Gitavyakhyana
 21. Gitaxarartha
 22. Karmanirnayavyakhya
 23. Kathalaxanatikavyakhyana
 24. Kuchodyakuthara
 25. Lin^gamulanveshhanavichara
 26. Madhvasiddhantasaroddhara
 27. Mayavadakhandanavyakhyana
 28. Mimamsanayakaumudi
 29. Mithyatvanumanakhandanavyakhyana
 30. Narasimha sthuthi
 31. Nayachampakamala
 32. Nyayadipikatippani
 33. Nyayamala
 34. Nyayamauktikamala
 35. Nyayamr^itagurvamodah
 36. Nyayamr^itajaiminiyanyayamala
 37. Nyayamr^itamadhyamamodah
 38. Nyayamr^itanyayamala
 39. Nyayasudhatippani -bindu
 40. Padarthasan^graha
 41. Paratattvaprakashika
 42. Pishhtapashumimamsa
 43. Pramanalaxanatikavyakhyana
 44. Ramanujamatarityasutrartha [sharirikamimamsa]
 45. Sanmargadipika
 46. Shrivyasarajavijaya
 47. Shrutitatparya kaumudi
 48. Shrutyarthasara
 49. Siddhantasarasaravivechana
 50. Sri Vyasaraja Sthothram
 51. Subhadradhanajnjaya
 52. Tarkatandavavyakhyasadyuktiratnavali
 53. Tatparyachandrikabhushhanam
 54. Tatparyachandrikavyakhya – nyayamala
 55. Tattvodyotatikavyakhyana – gudhabhavaprakasha
 56. Ubhayagraharahudaya
 57. Upadhikhandanavyakhyana
 58. Upasamharavijaya
 59. Vadamalika
 60. Vagvaikhari
 61. Virodhoddhara
 62. Vishhnuparamya
 63. Vishhnutattvanirnayatikavyakhyana


Mastered in 64 arts:

 1. Adrusyakaranam
 2. Agni-Sthambhana
 3. Alankaaram
 4. Ambara-Kriya
 5. Anjanam
 6. Asma-kriya
 7. Aswa-Kausalam
 8. Avadhaanam
 9. Charma-kriya
 10. Chitra-kriya
 11. Chora-karma
 12. Daaru-kriya
 13. Desabhasha (Lipijnaanam)
 14. Dhaatu-vaadam
 15. Dohadam
 16. Doothi-karanam
 17. Drushti-Vanchanam
 18. Durodaram
 19. Gaayakatvam
 20. Gaja-Kausalam
 21. Gandhavaadam
 22. Indrajaalikam
 23. Ithihaasam
 24. Jala-Stambhana
 25. Jala-vaadam
 26. Kaalavanchana
 27. Kaamasaastra
 28. Kaavyam
 29. Kavitvam
 30. Khadga-Stambhana
 31. Khani-vaadam (Khanija)
 32. Krushi
 33. Lipikarma
 34. Loha-Kriya
 35. Maaranam
 36. Malla-Saastram
 37. Mani Manthra Aushada Siddhi (Mani-Manthrshadadi)
 38. Mohanam
 39. Mrutt-kriya
 40. Naatakam
 41. Paadukaasiddhi
 42. Parakaaya-pravesam
 43. Pasu-Paalyam
 44. Praani-dyuta-kausalam
 45. Rasa-vaadam
 46. Ratha-Kausalam
 47. Ratna-Saastram
 48. Saakunam (Sakuna saastra)
 49. Saamudrikam (Samudrika Saastra)
 50. Physiognomy
 51. Suuda-karma
 52. Swara -Vanchanam
 53. Swara-saastram
 54. Uchhaatanam
 55. Vaachakam
 56. Vaakksiddhi
 57. Vaakk-Stambhana
 58. Vaanijyam
 59. Vaayu-Stambhana
 60. Vasyam (Vaseekarana)
 61. Venu-kriya
 62. Vidveshanam

 

 

MADHWA · vijayeendra theertharu · vyasarayaru

Sri Vyasaraja sthothram

ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದಭವಾದಿವಂದ್ಯಮ್
ಇಂದಿಂದಿರಾಪ್ರತತಮೇಚಕಮಾಕಟಾಕ್ಷಂ |
ಬಂದೀಕೃತಾಮರಮಮಂದಮತಿಮ್ ವಿದಧ್ಯಾತ್
ಆನಂದತೀರ್ಥಹೃದಯಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಯೋಗೀ ಹರಿಪಾದರಾಗೀ
ಭಕ್ತಾತಿಪೂಗೀ ಹಿತದಕ್ಷಸದ್ಗೀಃ |
ತ್ಯಾಗೀ ವಿರಾಗೀ ವಿಷಯೇಷು ಭೋಗೀ
ಮುಕ್ತೌ ಸದಾ ಗೀತಸುರೇಂದ್ರಸಂಗೀ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಪಾದಾಂಬುಜಮತ್ತಭೃಂಗಃ
ಸದಾ ದಶಪ್ರಜ್ಞನಯಪ್ರಸಂಗಃ |
ಅದ್ವೈತವಾದೇ ಕೃತಮೂಲಭಂಗಃ
ಮಹಾವ್ರತೀಶೋ ವಿಷಯೇಷ್ವಸಂಗಃ || ೩ ||

ಸದಾ ಸದಾಯತ್ತಮಹಾನುಭಾವಃ
ಭಕ್ತಾಘತೂಲೋಚ್ಛಯತೀವ್ರದಾವಃ |
ದೌರ್ಜನ್ಯವಿಧ್ವಂಸನದಕ್ಷರಾವಃ
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ ಯೋ ಯಚ್ಛತಿ ದಿವ್ಯಗಾವಃ || ೪ ||

ಅದ್ವೈತದಾವಾನಲಕಾಲಮೇಘಃ
ರಮಾರಮಸ್ನೇಹವಿದಾರಿತಾಘಃ |
ವಾಗ್ವೈಖರೀನಿರ್ಜಿತಸಜ್ಜನೌಘಃ
ಮಾಯಾಮತವ್ರಾತಹಿಮೇ ನಿದಾಘಃ || ೫ ||

ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದುಗ್ದಾಬ್ಧಿವೃದ್ದಿಪೂರ್ಣಕಲಾಧರಃ
ವ್ಯಾಸರಾಜಯತೀಂದ್ರೋ ಮೇ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ || ೬ ||

ಯನ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವ ಪಾಪರಾಶಿಃ ಪಲಾಯತೇ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೋಗೀಂದ್ರೋ ನಿಹಂತು ದುರಿತಾನಿ ನಃ || ೭ ||

ಯನ್ಮೃತ್ತಿಕಾದರ್ಶನಮಾತ್ರಭೀತಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಪಿಶಾಚಸ್ತದನುವ್ರತೇಭ್ಯಃ |
ದತ್ವಾಧನಂ ವಾಂಛಿತಮಾಪ್ಯ ತಸ್ಯ
ತೈರ್ವಾ ಜಿತೋಽಯಾದಚಿರೇಣ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೮ ||

ಯತ್ಕೌಶಿಕಾನಾಸಿಕಾಕ್ತಜಲಾನ್ನಿಃ ಶಂಕಿತೇ ನರೇ |
ವ್ಯಾಘ್ರೋಮಹಾನಪಿ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನಾಶಕತ್ತ್ವಾಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೯ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಸಪ್ತಶತಕಮೂರ್ತೀರ್ಹನುಮತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸ್ಮ್ರುತಿಖ್ಯಾತಸ್ತಂ ಭಜೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನಮ್ || ೧೦ ||

ಸೀಮಾನಂ ತತ್ರ ತತ್ರೈತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಚ ಮಹಾಮತಿಃ |
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಲಭ್ದವಾಂಸ್ತಮಿಹಾಶ್ರಯೇ || ೧೧ ||

ಮಧ್ವದೇಶಿಕಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರವರ್ತಕಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೊಗೀಂದ್ರೋ ಭೂಯಾದೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ |
ಪಲಾಯಂತೇ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸ್ಥಾನಂ ತಮಹಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೩ ||

ವಾತಜ್ವರಾಽದಿ ರೋಗಾಶ್ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಮುಪಸೇವಿನಃ |
ದೃಢವ್ರತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ತಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೪ ||

ತಾರಾಪೂರ್ಣಂ ಬಿಂದುಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಂ ಚ ತನ್ನಾಮ ನಮಃ ಶಬ್ದಾಂತಭೂಷಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಪಾಠಯಂತಂ ಮಧ್ವ್ವನಯಂ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮೇಧಾಂ ಸ ವಿಂದತೇ || ೧೬ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಽರೂಢಂ ಚಾಮರೈರಭಿವೀಜಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯನ್ನಾವರ್ತತೇ ಯಸ್ತು ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾವತರೋಸಾವೀಂದ್ರಸ್ಯಾಽನುಪ್ರವೇಶವಾನ್ |
ತೇನ ತತ್ಸೇವಿನಾಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೮ ||

ನಮೋ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಭಜತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ || ೧೯ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜಗುರೋ ಮಹ್ಯಂ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವನಾತ್ |
ದುರಿತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತು ಯಚ್ಛ ಶೀಘ್ರಂ ಮನೋರಥಾನ್ || ೨೦ ||

ಯೋ ವ್ಯಾಸತ್ರಯಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ದ್ರೃಢತರಾನ್ ಮಧ್ವಾರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕಾನ್
ರಕ್ಷದ್ವಜ್ರಶಿಲಾಕೃತೀನ್ ಬಹುಮಾತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಪರೈರ್ದುಸ್ತರಾನ್ |
ಪ್ರಾಯಚ್ಛನ್ನಿಜಪಾದಪದ್ಮಸರಸಿಜಾಸಕ್ತನೃಣಾಂ ಮುದಾ
ಸೋಯಂ ವ್ಯಾಸಮುನೀಶ್ವರೋ ಭವತು ಮೇ ತಪತ್ರಯಾಕ್ಷಾಂತಯೇ || ೨೧ ||

ಮಧ್ವಭಕ್ತೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾನುಗಃ |
ವ್ಯಾಸರಾಜಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪಾತು ನಃ ಕೃಪಯಾ ಗುರುಃ || ೨೨ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜೋ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಇತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾ ಜಪನ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವದುಃಖೇಭ್ಯಸ್ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣೋಬಲಾತ್ || ೨೩ ||

ಸ್ತುವನ್ನನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ವ್ಯಾಸರಾಜಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಅಭಿಷೇಕಾರ್ಚನಾದೀನ್ಯಃ ಕುರುತೇ ಸ ಹಿ ಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ || ೨೪ ||

ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ |
ತಯಾ ಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧೀಮಾಂಸ್ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸದಾ ಪಠೇತ್ || ೨೫ ||

ನ್ಯಾಯಚಂದ್ರಿಕಯಾ ಯುಕ್ತಂ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಕಲಾನಿಧಿಮ್ |
ತರ್ಕೋಡುತಾಂಡವಕೃತಿಂ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿಧುಂ ಭಜೇ || ೨೬ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪುರ್ಣಂ ||

vandE mukundamaravindaBavAdivaMdyam
indindirApratatamEcakamAkaTAkShaM |
bandIkRutAmaramamandamatim vidadhyAt
AnandatIrthahRudayAMbujamattaBRungaH || 1 ||

SrI vyAsayOgI haripAdarAgI
BaktAtipUgI hitadakShasadgIH |
tyAgI virAgI viShayEShu BOgI
muktau sadA gItasurEndrasangI || 2 ||

lakShmISapAdAMbujamattaBRungaH
sadA daSapraj~janayaprasangaH |
advaitavAdE kRutamUlaBangaH
mahAvratISO viShayEShvasangaH || 3 ||

sadA sadAyattamahAnuBAvaH
BaktAGatUlOcCayatIvradAvaH |
daurjanyavidhvaMsanadakSharAvaH
SiShyEBya yO yacCati divyagAvaH || 4 ||

advaitadAvAnalakAlamEGaH
ramAramasnEhavidAritAGaH |
vAgvaiKarInirjitasajjanauGaH
mAyAmatavrAtahimE nidAGaH || 5 ||

madhvasiddhAntadugdAbdhivRuddipUrNakalAdharaH
vyAsarAjayatIndrO mE BUyAdIpsitasiddhayE || 6 ||

yannAmagrahaNAdEva pAparASiH palAyatE |
sO&yaM SrIvyAsayOgIndrO nihantu duritAni naH || 7 ||

yanmRuttikAdarSanamAtraBItaH
kvacitpiSAcastadanuvratEByaH |
datvAdhanaM vAnCitamApya tasya
tairvA jitO&yAdacirENa muktim || 8 ||

yatkauSikAnAsikAktajalAnniH SaMkitE narE |
vyAGrOmahAnapi spraShTuM nASakattvAmihASrayE || 9 ||

dvAtriMSatsaptaSatakamUrtIrhanumataH praBO |
pratiShThAtA smrutiKyAtastaM BajE vyAsayOginam || 10 ||

sImAnaM tatra tatraitya kShEtrEShu ca mahAmatiH |
vyavasthApyAtra maryAdAM laBdavAMstamihASrayE || 11 ||

madhvadESikasiddhAntapravartakaSiKAmaNiH |
sO&yaM SrIvyAsayogIndrO BUyAdIpsita siddhayE || 12 ||

BUtaprEtapiSAcAdyA yasya smaraNamAtrataH |
palAyaMtE SrInRusiMhasthAnaM tamahamASrayE || 13 ||

vAtajvarA&di rOgASca BaktyA yamupasEvinaH |
dRuDhavratasya naSyanti piSAcASca tamASrayE || 14 ||

tArApUrNaM binduyukta prathamAkSharapUrvakam |
caturthyantaM ca tannAma namaH SabdAntaBUShitam || 15 ||

pAThayantaM madhvvanayaM mEGagaMBIrayA girA |
dhyAyannAvartayEdyastu BaktyA mEdhAM sa viMdatE || 16 ||

ratnasiMhAsanA&rUDhaM cAmarairaBivIjitam |
dhyAyannAvartatE yastu mahatIM SriyamApnuyAt || 17 ||

prahlAdasyAvatarOsAvIndrasyA&nupravESavAn |
tEna tatsEvinAM nRuNAM sarvamEtadBavEddhruvam || 18 ||

namO vyAsamunIndrAya BaktABIShTapradAyinE |
namatAM kalpataravE BajatAM kAmadhEnavE || 19 ||

vyAsarAjagurO mahyaM tvatpAdAMbujasEvanAt |
duritAni vinaSyantu yacCa SIGraM manOrathAn || 20 ||

yO vyAsatrayasaMj~jakAn drRuDhatarAn madhvAryaSAstrArthakAn
rakShadvajraSilAkRutIn bahumAtAn kRutvA parairdustarAn |
prAyacCannijapAdapadmasarasijAsaktanRuNAM mudA
sOyaM vyAsamunISvarO Bavatu mE tapatrayAkShAMtayE || 21 ||

madhvaBaktO vyAsaSiShyapUrNapraj~jamatAnugaH |
vyAsarAjamuniSrEShThaH pAtu naH kRupayA guruH || 22 ||

vyAsarAjO vyAsarAja iti BaktyA sadA japan |
mucyatE sarvaduHKEByastadaMtaryAmiNObalAt || 23 ||

stuvannanEna mantrENa vyAsarAjAya dhImatE |
aBiShEkArcanAdInyaH kurutE sa hi muktiBAk || 24 ||

guruBaktyA BavEdviShNuBaktiravyaBicAriNI |
tayA sarvaM laBEddhImAMstasmAdEtatsadA paThEt || 25 ||

nyAyacandrikayA yuktaM nyAyAmRutakalAnidhim |
tarkODutAnDavakRutiM vyAsatIrthavidhuM BajE || 26 ||
|| iti SrI vijayIndratIrtha viracita SrIvyAsarAjastOtram saMpurNaM ||

MADHWA · rama · sulaadhi · vijayeendra theertharu

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಪರಬೊಮ್ಮ ಹರಿಯು ತಾ ನರರೂಪವ ತಾಳಿದ
ನರನಾದ ದಶರಥನ ವರದೇಹದಲವತರಿಸಿ
ಸಿರಿರಾಮನೆಂಬ ಪುಣ್ಯನಾಮದಿಂದ ಮೆರೆವುತ್ತಿರೆ
ಹರುಷದಿಂದ ಲೀಲೆಗೈದು ಕರೆಯ ಬಂದ ಕೌಶಿಕನ
ಉರು ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಬೊಮ್ಮ
ಪರಿತಂದು ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಮುನಿವರನ
ಹರುಷದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಶರಧಿಯಲೋಲಾಡಿಸಿದ
ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ನಾಮ ಹೊರೆಯಲೆಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ||1||

ಮಠ್ಯ
ಈತನೆಂತು ಯಜ್ಞದ ವಿಘ್ನವ ಪರಿಹರಿಸುವ
ಪೋತ ಮಹಾದ್ಭುತರಂತಿಹ ರಕ್ಕಸರ
ವೀತ ಭಯನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂತೊ
ಭೂತಳಕಚ್ಚರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ರಾಮನ ಚರಿತ ||2||

ರೂಪಕ
ಜನಕನೆಂಬ ಜನಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಜಾನಕಿಯ ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ
ಜನಪದ ಕೈವಾರಿಸುತ್ತಿರೆ ಮನಕೆ
ಅಣಕವಾಡಿ ಶಿವನಧನುವ ಮುರಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ ||3||

ಝಂಪೆ
ಇವನರ್ಭಕನೆ ಇವನ ಮುನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಮನದಿ
ಭಾವಿಸಿ ಕಾಣದೆಂಬುದರಿಯಾ ಎಲೆ ರಮಣಿ
ಭುವನ ಪಾವನ ನಾಮ ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಭಾವಿಸೆ ಮನದಿ ||4||

ತ್ರಿಪುಟ
ರಾಮ ಜಾನಕಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಪರಶು-
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನೇರಿಸಿ ಮೆರೆದ
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ವಿಜಯೀಂದ್ರ
ರಾಮ ಬಾಲಕನೆ ಹೇಳಾ ||5||

ಅಟ್ಟ
ನೊಸಲಲಿ ಕಣ್ಣು ಪಡೆದವನ ಗೆಲಿದೆ
ಅಸುಳೆಯೆಂದು ಬೆಂಕೊಂಡು ಕಂದನ ಕಾಯ್ದೆ
ಕುಸುರಿಜವಕೊಂದೆ ಬಾಣದಿಂದ ನಿಮಿಷದಿ
ಅಸಮ ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ಜಗದೊಳು ||6||

ಏಕ
ಉರವಣಿಸಿ ಬಹ ತಾಟಕಿಯ ಮಹಾ
ಕರಗಳ ನಿಮಿಷದಿ ಕತ್ತರಿಸುಯೆಂದು
ಹಿರಿಯರು ಪೇಳಲಿದಿರು ಪೇಳದೆ ಅಸುರೆಯ
ಕರಗಳ ಕಡಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಸರಸಿಜಾಸÀನ ವಿನುತ ಸಿರಿ ಮೂಲರಾಮ ||7||

ಜತೆ
ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ
ಲೋಕೈಕಭೌಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ||8||
aTTatALa
parabomma hariyu tA nararUpava tALida
naranAda daSarathana varadEhadalavatarisi
sirirAmaneMba puNyanAmadinda merevuttire
haruShadiMda lIlegaidu kareya banda kauSikana
uru yaj~ja viGnavanu pariharisuvudakkAgi parabomma
paritandu viGnavanu pariharisida munivarana
haruShadinda paramAnanda SaradhiyalOlADisida
siri vijayIndra nAma horeyalemma yAvAgalU ||1||

maThya
Itanentu yaj~jada viGnava pariharisuva
pOta mahAdButarantiha rakkasara
vIta BayanAgi kolluvudento
BUtaLakaccari vijayIndra rAmana carita ||2||

rUpaka
janakaneMba janapatiya manege hOgi
jAnakiya manake haruShavappaMte
janapada kaivArisuttire manake
aNakavADi Sivanadhanuva murida vijayIndrarAma
manake haruShavappante ||3||

JaMpe
ivanarBakane ivana munigaLAdavarella manadi
BAvisi kANadeMbudariyA ele ramaNi
Buvana pAvana nAma siri vijayIndrarAma
BAvise manadi ||4||

tripuTa
rAma jAnakiya maduveyAgi baruvAga paraSu-
rAmanidirasi avana billanErisi mereda
rAmanidirasi SyAmalAnga vijayIndra
rAma bAlakane hELA ||5||

aTTa
nosalali kaNNu paDedavana gelide
asuLeyendu beMkonDu kandana kAyde
kusurijavakonde bANadinda nimiShadi
asama vikrama vijayIndrarAma jagadoLu ||6||

Eka
uravaNisi baha tATakiya mahA
karagaLa nimiShadi kattarisuyendu
hiriyaru pELalidiru pELade asureya
karagaLa kaDida vijayIndrarAma
sarasijAsaÀna vinuta siri mUlarAma ||7||

jate
lOkABirAma sadguNadhAma
lOkaikaBauma vijayIndrarAma ||8||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru · vijayeendra theertharu

Surya sugunaarya Sri Vijayeendraarya

ಸೂರ್ಯ ಸುಗುಣಾರ್ಯ ।। ಪ ।।

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀ೦ದ್ರಾರ್ಯ ಸದ್ವೈಷ್ಣವ ಕಮಲಕೆ ।। ಆ. ಪ ।।

ಮೃಡದೇವ ನಾನೆಂದು ।
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನುಡಿಯುವ ।
ಕಡು ಮೂರ್ಖ ಮಾಯಿಗ್ರಂಥ ।
ಕಡಲ ಶೋಷಿಪುದಕೆ ।। 1 ।।

ಮೂಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ।
ಪೇಳಿದ ಮಧ್ವಮುನಿ ।
ವಾಲಾಗದಲ್ಲಿರೆ ।
ಶೀಲ ಚಕ್ರವಾಕಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ।। 2 ।।

ಅರವತ್ತು ಮೂರೊಂದು ।
ಪಿರಿದು ವಿದ್ಯೆಯ ತೋರಿದ ।
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಪ್ಪ ।
ಸುರಗಿರಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿಪ್ಪ ।। 3 ।।

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತನ ।
ತಪ್ಪು ನುಡಿಗಳನ್ನು ।
ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮುಖ ।
ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ।। 4 ।।

ಕ್ಷೋಣಿಯಲ್ ವರ । ಕುಂಭ ।
ಕೋಣಿ ಸಾರಂಗ । ಚಕ್ರ ।
ಪಾಣಿ ಪದಕಂಜ ।
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ।। 5 ।।

ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀಶ । ಪದಾಂ ।
ಬುಜ ಮಧುಪಾ । ವಿ ।
ರಾಜಿ ತನವ ಭಕ್ತಿ ಮಾನದಂಧ
ಕಾರಕೆ ಸೂರ್ಯ ।। 6।।

ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ।
ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ।
ಕಿಂಕರರಿಗೆ । ಭ ।
ಯಂಕರ ಬಿಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ।। 7 ।।

sUrya suguNArya || pa ||

SrI vijayIndrArya sadvaiShNava kamalake || A. pa ||

mRuDadEva nAneMdu |
aDigaDige nuDiyuva |
kaDu mUrKa mAyigrantha |
kaDala SOShipudake || 1 ||

mUla mUvattELu |
pELida madhvamuni |
vAlAgadallire |
SIla cakravAkakke sUrya || 2 ||

aravattu mUrondu |
piridu vidyeya tOrida |
parama puruShanippa |
suragiri suttuttippa || 3 ||

appayya dIkShitana |
tappu nuDigaLannu |
oppisi Srutiyinda muKa |
kappu mADida sUrya || 4 ||

kShONiyal vara | kuMBa |
kONi sAranga | cakra |
pANi padakaMja |
kANisi koDuvantha || 5 ||

SrI jAnakISa | padAM |
buja madhupA | vi |
rAji tanava Bakti mAnadandha
kArake sUrya || 6||

pankajAkSha prasanna |
venkaTa viThalana |
kiMkararige | Ba |
yankara biDisuva sUrya || 7 ||

dasara padagalu · MADHWA · vijayeendra theertharu · vyasarayaru

Yogi Vyasarayaremba vichithra

ಯೋಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಘ
ಬೇಗ ವಿಷ್ಣುಪದವ ತೋರುಸುತ್ತ ಬಂತಿದೆಕೊ ||pa||

ಮಾಯಿಮತವೆಂಬ ತಾರಾಮಂಡಲವ ಮುಸುಕುತ್ತ
ವಾಯುಗತಿಯಂತೆ ಗಮಿಸುತಲಿ
ಹೇಯ ಕಾಮಾದಿಗಳೆಂಬ ರಜವನಡಗಿಸುತ
ನಾಯಕನುಪೇಂದ್ರನಾಜ್ಞೆಯ ಪಡೆದು ||1||

ಅಂಗಜನಯ್ಯನೆ ಪರನೆಂದು ಫುಡಿಫುಡಿಸುತ್ತ
ಕಂಗಳೆಂಬ ಮಿಂಚನೆ ನೆರಹಿ ಲೋಕದಿ
ಹಿಂಗದೆ ಪರಿವ ಅಜ್ಞಾನ ನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯ
ಭಂಗಿಸಿ ಸುರಪಥವ ತೋರಿಸುತ್ತ ||2||

ಸಿರಿಯರಸನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪೈರಿಗೆ
ಬೇರುಬಿಡಿಸಿ ಹರಿಕಥೆಯೆಂಬ ಮಳೆಗರೆದು
ನೆರೆ ಶಿಷ್ಯಮನವೆಂಬ ಕೆರೆತುಂಬಿಸಿ ಕರಗಳೆಂಬ
ಭರಕೋಡಿ ಹರಿಸುತ ವಿಜಯೀಂದ್ರನ ಗುರು ||3||

yOgi vyAsarAyareMba vicitra mEGa
bEga viShNupadava tOrusutta bantideko ||pa||

mAyimataveMba tArAmanDalava musukutta
vAyugatiyante gamisutali
hEya kAmAdigaLeMba rajavanaDagisuta
nAyakanupEndranAj~jeya paDedu ||1||

angajanayyane paranendu PuDiPuDisutta
kangaLeMba mincane nerahi lOkadi
hingade pariva aj~jAna naveMba kattaleya
Bangisi surapathava tOrisutta ||2||

siriyarasana samyak j~jAnaveMba pairige
bErubiDisi harikatheyeMba maLegaredu
nere SiShyamanaveMba keretuMbisi karagaLeMba
BarakODi harisuta vijayIndrana guru ||3||

MADHWA · narasimha · vijayeendra theertharu

Sri Nrusimha Ashtakam

ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ
ಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿವಹಮೈರ್ಝುಂಪಝುಂಪೈಶ್ಚ ಝುಂಪೈ: |
ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲ್ಯಾ: ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈ: ಕುಂಕುಮಾಂಕೈ: ಕುಮಾಂಕೈ:
ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೧ ||

ಭೂಭೃದ್ಭೂಭೃಧ್ಭುಜಂಗಂ ಪ್ರಲಯರವರವಂ ಪ್ರಜ್ವಲದ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ
ಖರ್ಜರ್ಜಂ ಖರ್ಜದುರ್ಜಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ |
ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ
ಸ್ವಚ್ಚಂ ಪುಚ್ಚಂ ಸ್ವಗಚ್ಚಂ ಸ್ವಜನಜನನುತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೨ ||

ಏನಾಗ್ರಂ ಗರ್ಜಮಾನಂ ಲಘುಲಘುಮಕರೋ ಬಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕದಂಷ್ಟ್ರೋ
ಹೇಮಾಂಭೋಜಂ ಸರೋಜಂ ಜಟಜಟಜಟಿಲೋ ಜಾಡ್ಯಮಾನಸ್ತುಭೀತಿ: |
ದಂತಾನಾಂ ಬಾಧಮಾನಂ ಖಗಟಖಗಟವೋ ಭೋಜಜಾನು: ಸುರೇಂದ್ರೋ
ನಿಷ್ಕೃತ್ಯೂಹಂ ಸ ರಾಜಾ ಗಹಗಹಗಹತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೩ ||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಚಾಪಂ ಪರಶುಮಶಮಿಷಂ ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ
ಬಿಭ್ರಂತಂ ವಜ್ರಖೇಟಂ ಹಲಮುಸಲಗದಾಕುಂತಮತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ
ವಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕರೂಪಂ ಪರಪದನಿವಸ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೪ ||

ಪಾದದ್ವಂದ್ವಂ ಧರಿತ್ರೀಕಟಿವಿಪುಲತರೋ ಮೇರುಮಧ್ಯೂಢ್ವಮೂರುಂ
ನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಿಂಧು: ಹೃದಯಮಪಿ ಭವೋ ಭೂತವಿದ್ವತ್ಸಮೇತ: |
ದುಶ್ಚಕ್ರಾಂಕಂ ಸ್ವಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನಿ ಸುವಿದ್ಯುತ್ಸುರಗಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೫ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಂಡಂ ಪರಬಲಮಥನಂ ಬದ್ಧಕೇಯೂರಹಾರಂ
ರೌದ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ಅಮಿತಗುಣಗಣಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕುಟಿತವಿಮುಖಂ ಷೋಡಶಾಧಾರ್ಧಬಾಹುಂ
ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೬ ||

ಕೇ ಕೇ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕೇ ನರವರಸದೃಶಂ ದೇವಭೀತ್ವಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ದೇವಂದ್ಯೋ ವಿಪ್ರದಂದಂ ಪ್ರತಿವಚನಪಯಾಯಾಮ್ಯನಪ್ರತ್ಯನೈಷೀ: |
ಶಾಪಂ ಚಾಪಂ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಹಸಿತವದನಂ ಚಕ್ರಚಕ್ರೀಚಕೇನ
ಓಮಿತ್ಯೇ ದೈತ್ಯೇನಾದಂ ಪ್ರಕಚವಿವಿದುಷಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೭ ||

ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂಕಾರಂ ಝುಷ ಝುಷ ಝುಷಿತಂ ಜಾನುದೇಶಂ ಝುಕಾರಂ
ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಕಾರಂ ಹರಿತಕಹಹಸಾ ಯಂದಿಶೇ ವಂ ವಕಾರಮ್ |
ವಂ ವಂ ವಂ ವಂ ವಕಾರಂ ವದನದಲಿತತಂ ವಾಮಪಕ್ಷಂ ಸುಪಕ್ಷಂ
ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಕಾರಂ ಲಘುವಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೮ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಯಕ್ಷಗಣಶ: ದೇಶಾಂತರೋಚ್ಚಾಟನಾ-
ಚೋರವ್ಯಾಧಿಮಹಾಜ್ವರಂ ಭಯಹರಂ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ನಿಶ್ಚಯಮ್ |
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಜಪಂತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಾದಿಭಿ:
ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವ ವರೋ ವರಸ್ತು ಜಯಿತಾ ಸತ್ಪೂಜಿತಾಂ ಭೂತಯೇ | ೯ |

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಯತಿಕೃತಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ||

BOKaMDaM vAraNAMDaM paravaraviraTaM DaMpaDaMpOruDaMpaM
DiMDiMDiMDiM DiDiMbaM dahamapivahamairJuMpaJuMpaiSca JuMpai: |
tulyAstulyAstu tulyA: dhumadhumadhumakai: kuMkumAMkai: kumAMkai:
EtattE pUrNayuktaM aharahakaraha: pAtu mAM nArasiMha: || 1 ||

BUBRudBUBRudhBujaMgaM pralayaravaravaM prajvaladjvAlamAlaM
KarjarjaM KarjadurjaM KaKacaKacaKacitKarjadurjarjayaMtam |
BUBAgaM BOgaBAgaM gagagagagaganaM gardamRutyUgragaMDaM
svaccaM puccaM svagaccaM svajanajananuta: pAtu mAM nArasiMha: || 2 ||

EnAgraM garjamAnaM laGulaGumakarO bAlacaMdrArkadaMShTrO
hEmAMBOjaM sarOjaM jaTajaTajaTilO jADyamAnastuBIti: |
daMtAnAM bAdhamAnaM KagaTaKagaTavO BOjajAnu: surEMdrO
niShkRutyUhaM sa rAjA gahagahagahata: pAtu mAM nArasiMha: || 3 ||

SaMKaM cakraM ca cApaM paraSumaSamiShaM SUlapASAMkuSAstraM
biBraMtaM vajraKETaM halamusalagadAkuMtamatyugradaMShTram |
jvAlAkESaM trinEtraM jvaladanalaniBaM hArakEyUraBUShaM
vaMdE pratyEkarUpaM parapadanivasa: pAtu mAM nArasiMha: || 4 ||

pAdadvaMdvaM dharitrIkaTivipulatarO mErumadhyUDhvamUruM
nABibrahmAMDasiMdhu: hRudayamapi BavO BUtavidvatsamEta: |
duScakrAMkaM svabAhuM kuliSanaKamuKaM caMdrasUryAgninEtraM
vaktraM vahni suvidyutsuragaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 5 ||

nAsAgraM pInagaMDaM parabalamathanaM baddhakEyUrahAraM
raudraM daMShTrAkarAlaM amitaguNagaNaM kOTisUryAgninEtram |
gAMBIryaM piMgalAkShaM BrukuTitavimuKaM ShODaSAdhArdhabAhuM
vaMdE BImATTahAsaM triBuvanavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 6 ||

kE kE nRusiMhAShTakE naravarasadRuSaM dEvaBItvaM gRuhItvA
dEvaMdyO vipradaMdaM prativacanapayAyAmyanapratyanaiShI: |
SApaM cApaM KaDgaM prahasitavadanaM cakracakrIcakEna
OmityE daityEnAdaM prakacavividuShAM pAtu mAM nArasiMha: || 7 ||

JuM JuM JuM JuM JuMkAraM JuSha JuSha JuShitaM jAnudESaM JukAraM
huM huM huM huM hukAraM haritakahahasA yaMdiSE vaM vakAram |
vaM vaM vaM vaM vakAraM vadanadalitataM vAmapakShaM supakShaM
laM laM laM laM lakAraM laGuvaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 8 ||

BUtaprEtapiSAcayakShagaNaSa: dESAMtarOccATanA-
cOravyAdhimahAjvaraM BayaharaM SatrukShayaM niScayam |
saMdhyAkAlajapaMtamaShTakamidaM sadBaktipUrvAdiBi:
prahlAdEva varO varastu jayitA satpUjitAM BUtayE | 9 |

|| iti SrI vijayIMdra yatikRutaM SrInRusiMhAShTakam ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · vijayeendra theertharu

Vijayindra munindra

ವಿಜಯೀ೦ದ್ರ ಮುನೀಂದ್ರರೆಂಬಾಶ್ಚರ್ಯದ ।
ಗಜೇಂದ್ರ ಬಂದಿದೆ ಸುಜನರು ನೋಡ ಬನ್ನಿ ।। ಪ ।।

ಕಲುಷವೆಂಬ ಪಂಕವ ನೀಡಾಡಿ । ವಿ ।
ಮಲ ಹರಿ ಪದ ತೀರ್ಥದ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿ ।
ಸಲೆ ಮಧ್ವಮತಾಂಬುಧಿಯೊಳು ।
ನಲಿ ನಲಿದು ಕುಣಿದಾಡುತಲಿ ।। 1 ।।

ರಮೇಶನ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಮದವೇರಿ ।
ಮಮತೆಯೆಂಬ ಕದಳಿ ಕಿತ್ತೀಡಾಡಿ ।
ವಿಮಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಪದ ರಜ ಶಿರದಿ ಧರಿಸಿ ।
ಕುಮತಗಳೆಂಬ ತರುಗಳ ಮುರಿಯುತಲಿ ।। 2 ।।

ಗುರು ಸುರೇಂದ್ರತೀರ್ಥರೆಂಬ ।
ವರ ಮಾವಟಿಗನ ಆಜ್ಞೆಯೊಳಿದ್ದು ।
ಗುರು ಪುರಂದರವಿಠಲ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ।
ಸರಪಣಿಯೊಳು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತಲಿ ।। 3 ।।

Vijayindra munindrarembascaryada |
Gajendra bandide sujanaru noda banni || pa ||

Kalushavemba pankava nidadi | vi |
Mala hari pada tirthada jalapana madi |
Sale madhvamatambudhiyolu |
Nali nalidu kunidadutali || carana || 1 ||

Ramesana dhyanavemba madaveri |
Mamateyemba kadali kittidadi |
Vimala srihari pada raja Siradi dharisi |
Kumatagalemba tarugala muriyutali || 2 ||

Guru surendratirtharemba |
Vara mavatigana Aj~jeyoliddu |
Guru purandaravithala baktiyemba |
Sarapaniyolu nali nalidadutali || 3 ||