MADHWA · narasimha · vijayeendra theertharu

Sri Nrusimha Ashtakam

ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ
ಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿವಹಮೈರ್ಝುಂಪಝುಂಪೈಶ್ಚ ಝುಂಪೈ: |
ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲ್ಯಾ: ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈ: ಕುಂಕುಮಾಂಕೈ: ಕುಮಾಂಕೈ:
ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೧ ||

ಭೂಭೃದ್ಭೂಭೃಧ್ಭುಜಂಗಂ ಪ್ರಲಯರವರವಂ ಪ್ರಜ್ವಲದ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ
ಖರ್ಜರ್ಜಂ ಖರ್ಜದುರ್ಜಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ |
ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ
ಸ್ವಚ್ಚಂ ಪುಚ್ಚಂ ಸ್ವಗಚ್ಚಂ ಸ್ವಜನಜನನುತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೨ ||

ಏನಾಗ್ರಂ ಗರ್ಜಮಾನಂ ಲಘುಲಘುಮಕರೋ ಬಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕದಂಷ್ಟ್ರೋ
ಹೇಮಾಂಭೋಜಂ ಸರೋಜಂ ಜಟಜಟಜಟಿಲೋ ಜಾಡ್ಯಮಾನಸ್ತುಭೀತಿ: |
ದಂತಾನಾಂ ಬಾಧಮಾನಂ ಖಗಟಖಗಟವೋ ಭೋಜಜಾನು: ಸುರೇಂದ್ರೋ
ನಿಷ್ಕೃತ್ಯೂಹಂ ಸ ರಾಜಾ ಗಹಗಹಗಹತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೩ ||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಚಾಪಂ ಪರಶುಮಶಮಿಷಂ ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ
ಬಿಭ್ರಂತಂ ವಜ್ರಖೇಟಂ ಹಲಮುಸಲಗದಾಕುಂತಮತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ
ವಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕರೂಪಂ ಪರಪದನಿವಸ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೪ ||

ಪಾದದ್ವಂದ್ವಂ ಧರಿತ್ರೀಕಟಿವಿಪುಲತರೋ ಮೇರುಮಧ್ಯೂಢ್ವಮೂರುಂ
ನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಿಂಧು: ಹೃದಯಮಪಿ ಭವೋ ಭೂತವಿದ್ವತ್ಸಮೇತ: |
ದುಶ್ಚಕ್ರಾಂಕಂ ಸ್ವಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನಿ ಸುವಿದ್ಯುತ್ಸುರಗಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೫ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಂಡಂ ಪರಬಲಮಥನಂ ಬದ್ಧಕೇಯೂರಹಾರಂ
ರೌದ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ಅಮಿತಗುಣಗಣಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕುಟಿತವಿಮುಖಂ ಷೋಡಶಾಧಾರ್ಧಬಾಹುಂ
ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೬ ||

ಕೇ ಕೇ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕೇ ನರವರಸದೃಶಂ ದೇವಭೀತ್ವಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ದೇವಂದ್ಯೋ ವಿಪ್ರದಂದಂ ಪ್ರತಿವಚನಪಯಾಯಾಮ್ಯನಪ್ರತ್ಯನೈಷೀ: |
ಶಾಪಂ ಚಾಪಂ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಹಸಿತವದನಂ ಚಕ್ರಚಕ್ರೀಚಕೇನ
ಓಮಿತ್ಯೇ ದೈತ್ಯೇನಾದಂ ಪ್ರಕಚವಿವಿದುಷಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೭ ||

ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂಕಾರಂ ಝುಷ ಝುಷ ಝುಷಿತಂ ಜಾನುದೇಶಂ ಝುಕಾರಂ
ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಕಾರಂ ಹರಿತಕಹಹಸಾ ಯಂದಿಶೇ ವಂ ವಕಾರಮ್ |
ವಂ ವಂ ವಂ ವಂ ವಕಾರಂ ವದನದಲಿತತಂ ವಾಮಪಕ್ಷಂ ಸುಪಕ್ಷಂ
ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಕಾರಂ ಲಘುವಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೮ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಯಕ್ಷಗಣಶ: ದೇಶಾಂತರೋಚ್ಚಾಟನಾ-
ಚೋರವ್ಯಾಧಿಮಹಾಜ್ವರಂ ಭಯಹರಂ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ನಿಶ್ಚಯಮ್ |
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಜಪಂತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಾದಿಭಿ:
ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವ ವರೋ ವರಸ್ತು ಜಯಿತಾ ಸತ್ಪೂಜಿತಾಂ ಭೂತಯೇ | ೯ |

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಯತಿಕೃತಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ||

BOKaMDaM vAraNAMDaM paravaraviraTaM DaMpaDaMpOruDaMpaM
DiMDiMDiMDiM DiDiMbaM dahamapivahamairJuMpaJuMpaiSca JuMpai: |
tulyAstulyAstu tulyA: dhumadhumadhumakai: kuMkumAMkai: kumAMkai:
EtattE pUrNayuktaM aharahakaraha: pAtu mAM nArasiMha: || 1 ||

BUBRudBUBRudhBujaMgaM pralayaravaravaM prajvaladjvAlamAlaM
KarjarjaM KarjadurjaM KaKacaKacaKacitKarjadurjarjayaMtam |
BUBAgaM BOgaBAgaM gagagagagaganaM gardamRutyUgragaMDaM
svaccaM puccaM svagaccaM svajanajananuta: pAtu mAM nArasiMha: || 2 ||

EnAgraM garjamAnaM laGulaGumakarO bAlacaMdrArkadaMShTrO
hEmAMBOjaM sarOjaM jaTajaTajaTilO jADyamAnastuBIti: |
daMtAnAM bAdhamAnaM KagaTaKagaTavO BOjajAnu: surEMdrO
niShkRutyUhaM sa rAjA gahagahagahata: pAtu mAM nArasiMha: || 3 ||

SaMKaM cakraM ca cApaM paraSumaSamiShaM SUlapASAMkuSAstraM
biBraMtaM vajraKETaM halamusalagadAkuMtamatyugradaMShTram |
jvAlAkESaM trinEtraM jvaladanalaniBaM hArakEyUraBUShaM
vaMdE pratyEkarUpaM parapadanivasa: pAtu mAM nArasiMha: || 4 ||

pAdadvaMdvaM dharitrIkaTivipulatarO mErumadhyUDhvamUruM
nABibrahmAMDasiMdhu: hRudayamapi BavO BUtavidvatsamEta: |
duScakrAMkaM svabAhuM kuliSanaKamuKaM caMdrasUryAgninEtraM
vaktraM vahni suvidyutsuragaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 5 ||

nAsAgraM pInagaMDaM parabalamathanaM baddhakEyUrahAraM
raudraM daMShTrAkarAlaM amitaguNagaNaM kOTisUryAgninEtram |
gAMBIryaM piMgalAkShaM BrukuTitavimuKaM ShODaSAdhArdhabAhuM
vaMdE BImATTahAsaM triBuvanavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 6 ||

kE kE nRusiMhAShTakE naravarasadRuSaM dEvaBItvaM gRuhItvA
dEvaMdyO vipradaMdaM prativacanapayAyAmyanapratyanaiShI: |
SApaM cApaM KaDgaM prahasitavadanaM cakracakrIcakEna
OmityE daityEnAdaM prakacavividuShAM pAtu mAM nArasiMha: || 7 ||

JuM JuM JuM JuM JuMkAraM JuSha JuSha JuShitaM jAnudESaM JukAraM
huM huM huM huM hukAraM haritakahahasA yaMdiSE vaM vakAram |
vaM vaM vaM vaM vakAraM vadanadalitataM vAmapakShaM supakShaM
laM laM laM laM lakAraM laGuvaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 8 ||

BUtaprEtapiSAcayakShagaNaSa: dESAMtarOccATanA-
cOravyAdhimahAjvaraM BayaharaM SatrukShayaM niScayam |
saMdhyAkAlajapaMtamaShTakamidaM sadBaktipUrvAdiBi:
prahlAdEva varO varastu jayitA satpUjitAM BUtayE | 9 |

|| iti SrI vijayIMdra yatikRutaM SrInRusiMhAShTakam ||

3 thoughts on “Sri Nrusimha Ashtakam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s