MADHWA · narasimha · narasimha suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Narasimha avatara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಜಗದೋತ್ಪಾದಕ ವಾಯು
ವಯನಾಯಕಾದ್ಯರು ತುತಿಸೆ ಮಾತಾಡದಿಪ್ಪೆ
ಭಯ ಬಿಟ್ಟವನಂದದಿ ಘನ್ನತನವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು
ತ್ರಯಲೋಕ ನಗುವಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆನೊ
ನಯನಂಗಳು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶಾಲಾಯತ ಸೀತಳಾ
ದಯರಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಒಪ್ಪುತಲಿವೆ
ವ್ಯಯರಹಿತವಿದೇನೆಂಬೆನೊ ಅಖಿಳರ ಓಡಿಸುವ
ಲಯಕಾರಿಯಂತೆ ಕಿಡಿ ಉದುರಿಪ ಬಗೆ ಏನು
ನಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಾಯನ ಗತಿಗೆ ನಿ
ರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸುರರು ಮರುಳಾಗುತಿಹ್ಯರು
ಅಯುತಾಯುತಾ ನಿಯತಾ ಸಿಡಿಲುಗರ್ಜನೆ ಮಿಗಿಲು
ಸಯವಾಗಿ ಭೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೆಂಗೆಡಿಪದೇನು
ಹುಯಲಿಟ್ಟು ಜಗವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕರೆದರೆ
ಪಯೋಬಿಂದಿನಷ್ಟು ದೂರ ಪೀಠಾ ಬಿಡದು ಮಹಿಮಾ
ಪಯಣಗತಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದುವು
ದಯವಾದೆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವೇನು
ಬಯಸಿದವರಾಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಿಲ್ಲದೆ
ಬಯಲಾಗಿ ಪೋಪವೆಂದು ಸುರರು ಕೊಂಡಾಡೆ ನಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಯಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಬಾಲನ ಮೊರೆಗೆ ವಿ
ಜಯವನೀವಗೋಸುಗ ನೀನೆ ಒದಗಿದ್ದೇನೊ
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ ಚಲುವಿ
ಕಿಯ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸುತಿರೆ
ಪ್ರಿಯನೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿ
ನ್ಮಯ ಮೂರುತಿಯೇ ಇಂಥ ಅಂಗವಿಕಾರವೇನು
ಜಯದೇವಿನಾಥ ದೀನನಾಥ ದುರ್ಜಯ ವಿ
ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ನಮೋ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅರಿದರ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾಕೈದುಗಳಿರಲು
ಅರಿಯ ಉದರ ನಖದಿ ಸೀಳಿದ ಪರಿ ಏನೋ
ಸರುವ ಕಾಲರೂಪ ನಿನಗೆ ಮೀರಿದವಿಲ್ಲಾ
ಅರಸದೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಾಕಲ್ಯವೇನೋ
ಇರುಳು ಹಗಲುದೇವಿ ಸಾರುವ ತೊಡಿಮ್ಯಾಲೆ
ದುರುಳಾ ನಿರ್ಜೀವಿಯ ಇಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮವೇನೋ
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ನರಕೇಸರಿ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಗೆ ಸೋಜಿಗವೋ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪರದೇವತಿ ನಿನ್ನ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳು
ಪರಮ ಶಾಂತವೆಂದು ಸಮಸ್ತರೊಲಿಸೆ
ಭರದಿಂದ ಘುಡಿಘುಡಿಸುತ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಉರಿ ಮಾರಿ ದೈವವೆಂದೆಲ್ಲಾರೋಡಿದ್ದೇನೋ
ವರಮಣಿ ನಾನಾ ಹಾರಗಳಿರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ಸುರಿವ ಶೋಣಿತ ಹಸಿಗರಳಾ ಹಾಕಿದುದೇನು
ಸಿರೋರಹ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವಯವಂಗಳೂ ಮೃದು
ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾಕಠಿಣ ತೋರಿದುದೇನೊ
ನರವಲ್ಲ ಮೃಗವಲ್ಲ ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ
ಶರೀರವ ತೆತ್ತು ಅದ್ಬುತ ಬಿರಿದಾದ್ದೇನೊ
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಶಿವಪುರಂದರ ಸುರರಾದ್ಯರು
ನಿರುತ ನಿನಗೆ ನಿಜಕಿಂಕರರಾಗಿರೆ
ಸುರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಪರಿ
ವರ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಮನ್ನಿಸಿದಾ ಘನವೇನೊ
ದುರಿತ ಕುಠಾರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಘೋರ
ತರ ರೂಪವತಾಳಿದೆ ಸೌಮ್ಯತನವೆ ತೊರದು ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪಾದೈಕಾಶ್ರಯಾ ಏ
ಕಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ದೈವ
ಎಂತು ಪೇಳಲಿ, ನೋಡಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಮುಂತೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸೋತ ಮುಗುಳುನಗಿ ಏನು
ಕಿಂತುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ
ಕಾಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಕರುಣಾಳು
ಚಿಂತಿತ ಫಲದಾಯಾ ದೈತ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮಹಾ
ಭ್ರಾಂತೆಗೊಳಿಪ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವಾ
ತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ನಿನ್ನಾ ಮರಿಯದೆ ಎಂತೊ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಕುಟಿಲ ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಕರುಳವಕ್ತ ಕರವಾಳಪಾಣಿ
ಕಠಿಣ ಕೋಪಾಟೋಪಪಾಗ್ನಿ ಛಟ ಛಟರಭಸ ಚಂಡಪ್ರತಾಪ
ಕಠೋರಶಬ್ದ ಹಾಹಾಕಾರ ತೀಕ್ಷಣನಖ ವಜ್ರನಾಗೋಪವೀತ
ಝಟಶಠರೋಮ ಕುಚಿತಕರ್ನದಂತೋಷ್ಟ್ರ ಮಿಳಿತವು
ತಟ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ನಾಶಿಕ ಪುಟಹುಂಕಾರ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ
ಕಣಕಣ ಪ್ರವಾಹ ಭೃಕುಟಿ ತಟಿ
ತಟಿತ್ಕಾಂತಿ ವೀರಾವೇಶ ಕೋಲಾಹಲ ಸಿಂಹ
ಪಟುತರ ಲಂಘಣೆ ಭುಜತೊಡೆ ತಟಕೆ
ಲಟಲಟ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಉಗ್ರಾದಿಟ ಅಧಟ ಅಚ್ಚಟ ನಿಚ್ಚಟವು
ತ್ಕøಷ್ಟ ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ನೋಟ
ನಟ ನಟ ನಟಣೆ ಅಬ್ಬರ ಉಲ್ಬಣ
ನಿಬ್ಬರ ಅರ್ಭಾಟ ಬೊಬ್ಬಾಟ
ಕಟ ಕಟ ಕಾರ್ಬೊಗೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಮೊಬ್ಬಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಗೆ
ಇದತಬ್ಬಿಬ್ಬಿಗೆ ಜಬ್ಬಿಗೆಲುಬ್ದ
ಭಟರೆದೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಆರಾಟಾ
ತುಟಿ ಕದಪು ಭುಜಕಂಧರ ಉರಬಾಹು
ಜಠರ ನಾಭಿ ಜಘನಾ ಕಟಿ ಊರು ಜಾನುಜಂಘೆಗುಲ್ಫಾಂ
ಗುಟ ಪದಕುಣಿಯೇ ಅನುಕಂಪ
ಪುಟಿ ಪುಟಿದಾಡುವ ಅಡಿಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಂಡ
ಕಟಹದಲ್ಲಣವು ಭಟ ಸುರಮುನಿ
ಕಟಕ ನೆರೆದುಘೇ ಉಘೇ ಭಳಿರೆ
ಪೂತರೆ ಭಲ್ಲ ಭಲ್ಲರೆ ಸಿಂಗಾ
ಘಟಿತಾಘಟಿತ ಸಮರ್ಥ ನಿಜೈಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಚಟುಲ ನಿರ್ಜರರ ಕಟಕ ಪೂಜಿತ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾನಂದ
ಹಟ ನಾನಾಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಬುತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಣುಮಹತ್ತು
ತ್ಕಟ ಗುರುಲಘು ಪರಿಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾ
ದ್ಧಟ ಅಗೋಚರ ಘೋರ ಯುಗಪದಿ ಪೂರ್ಣನಿರ್ಭೇದದ
ದುರ್ಲಭ ಸುಲಭಾ ಅಲೋಭಾ ಅವಿರುದ್ಧಾಸುವಿರುದ್ಧಾ
ಕರ್ಮವಿಕರ್ಮ ವಿದೂರನೆ
ಸಟಿಯಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಇಬ್ಬಗೆ ಅಸುರಾರಿ
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಂಠೀರವ
ಪಠಿಸಿ ಪುಟಾಂಜುಳಿಯಾದವಗೆ
ತೃಟಿಯೊಳು ಪೊಳೆವ, ಪತಿತ ಪಾವನನೇ ||5||

ಜತೆ
ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮೋನಮೋ
ದೈತ್ಯಮರ್ದನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಿತರುವಾಯಾ||6||

dhruvatALa
jaya jayavendu jagadOtpAdaka vAyu
vayanAyakAdyaru tutise mAtADadippe
Baya biTTavanaMdadi Gannatanavanne biTTu
trayalOka naguvaMte bAyi teredeno
nayanangaLu nODidare viSAlAyata sItaLA
dayarasa pUrNavAgi nitya opputalive
vyayarahitavidEneMbeno aKiLara ODisuva
layakAriyaMte kiDi uduripa bage Enu
nayavAgi ninna pAdagAyana gatige ni
rNaya mADalArade suraru maruLAgutihyaru
ayutAyutA niyatA siDilugarjane migilu
sayavAgi BO eMdu kUgi keMgeDipadEnu
huyaliTTu jagavella oMdAgi karedare
payObiMdinaShTu dUra pIThA biDadu mahimA
payaNagati illadale ommindomme baMduvu
dayavAde staMBadinda vicitravEnu
bayasidavarApattu elliddaru nillade
bayalAgi pOpavendu suraru konDADe nitya
prAyake sikkidante bAlana morege vi
jayavanIvagOsuga nIne odagiddEno
payOnidhisute ninna lakShaNOpEta caluvi
kiya nODi higgi higgi higgi hAraisutire
priyane paramAnaMda saMpUrNaiSvarya ci
nmaya mUrutiyE iMtha aMgavikAravEnu
jayadEvinAtha dInanAtha durjaya vi
jaya viThThala narasiMha ninna lIlege namO ||1||

maTTatALa
aridara modalAda nAnAkaidugaLiralu
ariya udara naKadi sILida pari EnO
saruva kAlarUpa ninage mIridavillA
arasade samayAnusAra sAkalyavEnO
iruLu hagaludEvi sAruva toDimyAle
duruLA nirjIviya iTTa saMBramavEnO
SaraNAgata vatsala vijaya viThThalarEya
narakEsari ninna caritege sOjigavO ||2||

triviDitALa
paradEvati ninna guNarUpa kriyagaLu
parama SAMtavendu samastarolise
BaradiMda GuDiGuDisuta banda kAlakke
uri mAri daivaveMdellArODiddEnO
varamaNi nAnA hAragaLire koraLalli
suriva SONita hasigaraLA hAkidudEnu
sirOraha migilAda avayavangaLU mRudu
taravAgiddare mahAkaThiNa tOridudEno
naravalla mRugavalla jagadvilakShaNavAda
SarIrava tettu adbuta biridAddEno
paramEShTi Sivapurandara surarAdyaru
niruta ninage nijakiMkararAgire
sura vairigaLige ondondu paripari
vara pAlisiddu mannisidA GanavEno
durita kuThAri vijaya viThThala GOra
tara rUpavatALide saumyatanave toradu ||3||

aTTatALa
santata ninna pAdaikASrayA E
kAntigaLige mecci summanAgada daiva
entu pELali, nODi taraLa prahlAda
munte nillalu sOta muguLunagi Enu
kintuyillada svAmi SuddhAtmA SrI lakumi
kAnta sarvAntaryAmi karuNALu
cintita PaladAyA daityAvaLige mahA
BrAntegoLipa nammA vijaya viThThala svA
tantra sarvOttamA ninnA mariyade eMto||4||

AditALa
kuTila niTilalOcana karuLavakta karavALapANi
kaThiNa kOpATOpapAgni CaTa CaTaraBasa canDapratApa
kaThOraSabda hAhAkAra tIkShaNanaKa vajranAgOpavIta
JaTaSaTharOma kucitakarnadantOShTra miLitavu
taTa SvAsOSvAsa nASika puTahuMkAra jvAlAmAlA
kaNakaNa pravAha BRukuTi taTi
taTitkAMti vIrAvESa kOlAhala siMha
paTutara laMGaNe BujatoDe taTake
laTalaTa jihvAgra ugrAdiTa adhaTa accaTa niccaTavu
tkaøShTa aTTahAsA miTi miTi miTi miTi miTi nOTa
naTa naTa naTaNe abbara ulbaNa
nibbara arBATa bobbATa
kaTa kaTa kArboge habbige mobbige ubbige
idatabbibbige jabbigelubda
BaTarede ibbage ibbage ArATA
tuTi kadapu BujakaMdhara urabAhu
jaThara nABi jaGanA kaTi Uru jAnujanGegulPAn
guTa padakuNiyE anukaMpa
puTi puTidADuva aDigaLu bommAnDa
kaTahadallaNavu BaTa suramuni
kaTaka nereduGE uGE BaLire
pUtare Balla Ballare singA
GaTitAGaTita samartha nijaiSvarya guNapUrNa
caTula nirjarara kaTaka pUjita sakala kriyAnanda
haTa nAnAcitra vicitra adbuta aiSvarya aNumahattu
tkaTa gurulaGu parimita vyaktAvyaktA
ddhaTa agOcara GOra yugapadi pUrNanirBEdada
durlaBa sulaBA alOBA aviruddhAsuviruddhA
karmavikarma vidUrane
saTiyalla anAdi siddha ibbage asurAri
vaTapatraSAyi siri vijaya viThThala kaMThIrava
paThisi puTAnjuLiyAdavage
tRuTiyoLu poLeva, patita pAvananE ||5||

jate
BRutyavatsala ninna rUpakke namOnamO
daityamardana vijaya viThThala kaTitaruvAyA||6||

 

MADHWA · narasimha · prahaladha

Prahlada virachita Narasimha sthothram

ನೃಸಿಂಹ-ಕವಚಮ್ ವಕ್ಷ್ಯೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನೊದಿತಮ್ ಪುರಾ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಕರಮ್ ಪುಣ್ಯಮ್‌ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್‌ಕರಮ್‌ಚೈವ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾನೃಸಿಂಹಮ್‌ದೇವೇಶಮ್‌ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ ||

ವಿವೃತಾಸ್ಯಮ್ ತ್ರಿನಯನಮ್‌ಶರದೇಂದು ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತವಾಮಾಂಗಮ್ ವಿಭೂತಿಭಿರ್‌ಉಪಾಶ್ರಿತಮ್ ||೩ ||

ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ಕೋಮಲಾಂಗಮ್ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತಮ್ |
ಸರೋಜ ಶೋಭಿತೋರಸ್ಕಮ್ ರತ್ನಕೇಯೂರ ಮುದ್ರಿತಮ್ || ೪ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಮ್ ಪೀತ ನಿರ್ಮಲ ವಾಸಸಮ್ |
ಇಂದ್ರಾದಿಸುರಮೌಲಿಸ್ಥಹ ಸ್ಫುರನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ-ದೀಪ್ತಿಭಿಹಿ || ೫ ||

ವಿರಾಜಿತ ಪಾದದ್ವಂದ್ವಮ್ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಹೇತಿಭಿ: |
ಗರುತ್ಮತಾ ಚ ವಿನಯಾತ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಮ್ ಮುದಾನ್ವಿತಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವಹ್ರಿತ್ ಕಮಲಸಮ್ವಾಸಮ್ ಕ್ರಿತ್ವಾ ತು ಕವಚಮ್ ಪಥೇತ್ |
ಓಮ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶಿರಪಾತು ಲೊಕರಕ್ಷಾರ್ಥ-ಸಮ್ಭವಾ: ||೭ ||

ಸರ್ವಗೋಪಿ ಸ್ತಮ್ಭವಾಸ: ಫಲಮ್ ಮೇ ರಕ್ಷತು ಧ್ವನಿಮ್ ||
ನೃಸಿಂಹೊ ಮೇ ದ್ರಿಶೌ ಪಾತು ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನ: || ೮ ||

ಸ್ಮಿತಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಮುನಿವರ್ಯಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ: |
ನಾಸಮ್ ಮೇ ಸಿಂಹನಾಶಸ್ತು ಮುಖಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಖಪ್ರಿಯ: || ೯ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪ: ಪಾತು ನೃಸಿಂಹೋರಸನಮ್ ಮಮ |
ವಕ್ತ್ರಮ್ ಪಾತ್ವೇಂದು ವದನಮ್ ಸದಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಂದಿತ: || ೧೧ ||

ನೃಸಿಂಹ: ಪಾತು ಮೇ ಕಂಥಮ್ ಸ್ಕಂಧೌ ಭೂಭ್ರಿದನಂತಕ್ರಿತ್ |
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶೋಭಿತಭುಜೊ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಮೆ ಭುಜೌ || ೧೨ ||

ಕರೌ ಮೇ ದೇವ-ವರದೋ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಸರ್ವತ: |
ಹೃದಯಮ್ ಯೋಗಿಸಾಧ್ಯಶ್ಚ ನಿವಾಸಮ್ ಪಾತು ಮೇ ಹರಿ: || ೧೩ ||

ಮಧ್ಯಮ್ ಪಾತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಕ್ಷಹ್ಕುಕ್ಷಿವಿದಾರಣ: |
ನಾಭಿಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಸ್ವನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ತುತ: || ೧೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋತಯ: ಕತ್ಯಾಮ್ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಪಾತು ಮೇ ಕತಿಮ್ |
ಗುಹ್ಯಮ್ ಮೇ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಾನಾಮ್ ಮಂತ್ರಾನಾಮ್ ಗುಹ್ಯರೂಪದ್ರಿಕ್ ||೧೫ ||

ಊರೂ ಮನೊಭವ: ಪಾತು ಜಾನುನೀ ನರರೂಪದ್ರಿಕ್ |
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಧರಾಭರ ಹರ್ತಾ ಯೊಸೌ ನೃಕೇಶರೀ || ೧೬ ||

ಸುರರಾಜ್ಯಪ್ರದ: ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ನೃಹರೀಶ್ವರ: |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಶಾ ಪುರುಶ: ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವಶಸ್ತನುಮ್ || ೧೭ ||

ಮಹೋಗ್ರ: ಪೂರ್ವತ: ಪಾತು ಮಹಾವಿರಾಗ್ರಜೋಗ್ನಿತ: |
ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದಕ್ಷಿಣೆತು ಮಹಾಜ್ವಲಸ್ತು ನೈ‌ಋತ: || ೧೮ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶೋ ದಿಶಿ ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಮುಖ: |
ನೃಸಿಂಹ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಮ್ ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ಭೂಶನವಿಗ್ರಹ || ೧೯ ||

ಈಶಾನ್ಯಮ್ ಪಾತು ಭಧ್ರೋ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕ: |
ಸಮ್ಸಾರಭಯತ: ಪಾತು ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮೃತ್ಯುರ್ ನೃಕೇಸರೀ || ೨೦ ||

ಇದಮ್ ನೃಸಿಂಹಕವಚಮ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮುಖಮಂದಿತಮ್ |
ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿತ್ಯಮ್ ಸರ್ವಪಾಪೈಹಿ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ || ೨೧ ||

ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಲೋಕೇದೀರ್ಘಾಯುರುಪಜಾಯತೆ |
ಯಮ್ ಯಮ್ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಮ್‌ತಮ್ ತಮ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ||೨೨||

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಭೂಮ್ಯಂತರೀಕ್ಷ ದಿವ್ಯಾನಾಮ್ ಗ್ರಹಾನಾಮ್ ವಿನಿವಾರನಮ್ || ೨೩ ||

ವೃಶ್ಚಿಕೊರಗ ಸಮ್ಭೂತ ವಿಶ್ಯಾಪಹರಣಮ್ ಪರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಶಸ ಯಕ್ಷಾನಾಮ್ ದೂರೋತ್ಸಾರನಕಾರನಮ್ || ೨೪ ||

ಭೂರ್ಜೆ ವಾ ತಾಲಪತ್ರೇ ವಾ ಕವಚಮ್ ಲಿಖಿತಮ್ ಶುಭಮ್ |
ಕರಮೂಲೇ ಧೃತಮ್ ಯೇನ ಸಿಧ್ಯೇಯು: ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಯ: ||೨೫ ||

ದೇವಾಸುರ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಸ್ವಮ್ ಸ್ವಮ್ ಏವ ಜಯಮ್ ಲಭೇತ್ ||
ಏಕ ಸಂಧ್ಯಮ್ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮ್ ವಾ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿಯತೋ ನರ: ||೨೬||

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಮ್ ಭುಕ್ತಿಮ್ ಮುಕ್ತಿಮ್ ಚ ವಿಂದತಿ ||
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಥೇತ್ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಮ್ ನೃಣಾಮ್ || ೨೭ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ: ಪ್ರಜಾಯತೇ ||
ಅನೇನ ಮಂತ್ರರಾಜೇನ ಕೃತ್ವಾ ಭಸ್ಮಾಭಿಮಂತ್ರಣಮ್ | |೨೮ ||

ತಿಲಕಮ್ ವಿನ್ಯಸೇದ್ ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಭಯಮ್ ಹರೇತ್ |
ತ್ರಿವಾರಮ್ ಜಪಮಾನಸ್ತು ದತ್ತಮ್ ವಾರ್ಯಾಭಿಮಂತ್ರ್ಯಚ ||೨೯||

ಪ್ರಶಯೇದ್ ಯೋ ನರೋ ಮಂತ್ರಮ್ ನೃಸಿಂಹಧ್ಯಾನಮ್ ಆಚರೇತ್ |
ತಸ್ಯ ರೋಗಾ: ಪ್ರಣಷ್ಯಂತಿ ಯೇಚಸ್ಯು: ಕುಕ್ಷಿಸಮ್ಭವಾ: || ೩೦ ||

ಗರ್ಜಂತಮ್ ಗಾರ್ಜಯಂತಮ್ ನಿಜಭುಜಪತಲಮ್ ಸ್ಫೋತಯಂತಮ್ ಹತಂತಮ್ |
ರೂಪ್ಯಂತಮ್ ತಾಪಯಂತಮ್ ದಿವಿಭುವಿ ದಿತಿಜಮ್ ಕ್ಷೆಪಯಂತಮ್ ಕ್ಷಿಪಂತಮ್ ||೩೧||

ಕ್ರಂದಂತಮ್ ರೋಷಯಂತಮ್ ದಿಶಿದಿಶಿ ಸತತಮ್ ಸಂಹರಂತಮ್ ಭರಂತಮ್ |
ವೀಕ್ಷಂತಮ್ ಪೂರ್ಣಯಂತಮ್ ಕರನಿಕರಶತೈರ್ದಿವ್ಯಸಿಂಹಮ್ ನಮಾಮಿ ||೩೨ ||

||ಇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜವಿರಚಿತ ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

nRusiMha-kavacam vakShye prahlAdEnoditam purA |
sarvarakShakaram puNyam^^sarvOpadravanASanam || 1 ||

sarvasaMpat^^karam^^caiva svargamOkShapradAyakam |
dhyAtvAnRusiMham^^dEvESam^^hEmasiMhAsanasthitam || 2 ||

vivRutAsyam trinayanam^^SaradEndu samapraBam |
lakShmyAlingitavAmAMgam viBUtiBir^^upASritam ||3 ||

caturBujam kOmalAngam svarNakunDala SOBitam |
sarOja SOBitOraskam ratnakEyUra mudritam || 4 ||

taptakAncanasankASam pIta nirmala vAsasam |
iMdrAdisuramaulisthaha sPuran mANikya-dIptiBihi || 5 ||

virAjita pAdadvandvam SanKacakrAdi hEtiBi: |
garutmatA ca vinayAt stUyamAnam mudAnvitam || 6 ||

svahrit kamalasamvAsam kritvA tu kavacam pathEt |
Om nRusiMhO mE SirapAtu lokarakShArtha-samBavA: | 7 ||

sarvagOpi stamBavAsa: Palam mE rakShatu dhvanim ||
nRusiMho mE driSau pAtu sOma sUryAgni lOcana: || 8 ||

smitam mE pAtu nRuhari: munivaryastutipriya: |
nAsam mE siMhanASastu muKam lakShmImuKapriya: || 9 ||

sarvavidyAdhipa: pAtu nRusiMhOrasanam mama |
vaktram pAtvEndu vadanam sadA prahlAda vandita: || 11 ||

nRusiMha: pAtu mE kantham skaMdhau BUBridanantakrit |
divyAstraSOBitaBujo nRusimha: pAtu me Bujau || 12 ||

karau mE dEva-varadO nRusimha: pAtu sarvata: |
hRudayam yOgisAdhyaSca nivAsam pAtu mE hari: || 13 ||

madhyam pAtu hiraNyAkSha vakShahkukShividAraNa: |
nABim mE pAtu nRuhari: svanABibrahmasaMstuta: || 14 ||

brahmAMDakOtaya: katyAm yasyAsau pAtu mE katim |
guhyam mE pAtu guhyAnAm maMtrAnAm guhyarUpadrik ||15 ||

UrU manoBava: pAtu jAnunI nararUpadrik |
jaMGE pAtu dharABara hartA yosau nRukESarI || 16 ||

surarAjyaprada: pAtu pAdau mE nRuharISvara: |
sahasraSIrSA puruSa: pAtu mE sarvaSastanum || 17 ||

mahOgra: pUrvata: pAtu mahAvirAgrajOgnita: |
mahAviShNurdakShiNetu mahAjvalastu nai^^Ruta: || 18 ||

paScimE pAtu sarvESO diSi mE sarvatO muKa: |
nRusiMha pAtu vAyavyAm saumyAm BUSanavigraha || 19 ||

ISAnyam pAtu BadhrO mE sarvamangaladAyaka: |
samsAraBayata: pAtu mRutyOr mRutyur nRukEsarI || 20 ||

idam nRusiMhakavacam prahlAdamuKamanditam |
BaktimAn ya: pathEn nityam sarvapApaihi pramucyate || 21 ||

putravAn dhanavAn lOkEdIrGAyurupajAyate |
yam yam kAmayatE kAmam^^tam tam prApnOtyasaMSayam ||22||

sarvatra jayam ApnOti sarvatra vijayI BavEt |
BUmyantarIkSha divyAnAm grahAnAm vinivAranam || 23 ||

vRuScikoraga samBUta viSyApaharaNam param |
brahmarAkSasa yakShAnAm dUrOtsAranakAranam || 24 ||

BUrje vA tAlapatrE vA kavacam liKitam SuBam |
karamUlE dhRutam yEna sidhyEyu: karmasiddhaya: || 25 ||

dEvAsura manuShyESu svam svam Eva jayam laBEt ||
Eka sandhyam trisandhyam vA ya: pathEn niyatO nara: ||26||

sarvamangala mAngalyam Buktim muktim ca vindati ||
dvAtriMSati sahasrANi pathEt SuddhAtmanAm nRuNAm | |27 ||

kavacasyAsya mantrasya mantrasiddhi: prajAyatE ||
anEna mantrarAjEna kRutvA BasmABimaMtraNam || 28 ||

tilakam vinyasEd yastu tasya grahaBayam harEt |
trivAram japamAnastu dattam vAryABimantryaca ||29||

praSayEd yO narO mantram nRusiMhadhyAnam AcarEt |
tasya rOgA: praNaShyanti yEcasyu: kukShisamBavA: || 30 ||

garjantam gArjayantam nijaBujapatalam sPOtayantam hatantam |
rUpyaMtam tApayaMtam diviBuvi ditijam kShepayaMtam kShipantam ||31||

kraMdaMtam rOShayantam diSidiSi satatam saMharantam Barantam |
vIkShaMtam pUrNayantam karanikaraSatairdivyasiMham namAmi ||32 ||

||iti prahlAdarAjaviracita nRusiMhastOtram saMpUrNaM ||

MADHWA · narasimha · narayana pandithacharyaru

Narasimha sthuthi(Narayana pandithacharya virachita)

ಉದಯ-ರವಿ-ಸಹಸ್ರ-ದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಳಯ-ಜಲಧಿ-ನಾದಂ ಕಲ್ಪ-ಕೃದ್-ವಹ್ನಿ-ವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸುರ-ಪತಿ-ರಿಪು-ವಕ್ಷಶ್ಚೇದ-ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತ-ಭಯ-ಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ||

ಪ್ರಳಯ-ರವಿ-ಕರಾಳಾಕಾರ-ರುಕ್-ಚಕ್ರವಾಳಂ
ವಿರಳಯದುರು-ರೋಚೀ-ರೋಚಿತಾಶಾಂತರಾಳ |
ಪ್ರತಿ-ಭಯ-ತಮ-ಕೋಪಾತ್ಯುತ್‍ಕಟೋಚ್ಚಾಟ್ಟ-ಹಾಸಿನ್
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧ ||

ಸರಸ-ರಭಸ-ಪಾದಾಪಾತ-ಭಾರಾಭಿ-ರಾವ-
ಪ್ರಚಕಿತ-ಚಲ-ಸಪ್ತ-ದ್ವಂದ್ವ-ಲೋಕ-ಸ್ತುತಸ್ತ್ವಮ್ |
ರಿಪು-ರುಧಿರ-ನಿಷೇಕೇಣೇವ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿ-ಶಾಲಿನ್
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೨ ||

ತವ ಘನ-ಘನ-ಘೋಷೋ ಘೋರಮಾಘ್ರಾಯ ಜಂಘಾ-
ಪರಿಘಮಲಘುಮೂರು-ವ್ಯಾಜ-ತೇಜೋ-ಗಿರಿಂ ಚ |
ಘನ-ವಿಘಟಿತಮಾಗಾದ್ ದೈತ್ಯ-ಜಂಘಾಲ-ಸಂಘೋ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೩ ||

ಕಟಕಿ-ಕಟಕ-ರಾಜಾದ್ಧಾಟಕಾಗ್ರ್ಯ-ಸ್ಥಲಾಭಾ
ಪ್ರಕಟ-ಪಟ-ತಟಿತ್ ತೇ ಸತ್-ಕಟಿ-ಸ್ಥಾಽತಿಪಟ್ವೀ |
ಕಟುಕ-ಕಟುಕ-ದುಷ್ಟಾಟೋಪ-ದೃಷ್ಟಿ-ಪ್ರಮುಷ್ಟೌ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೪ ||

ಪ್ರಖರ-ನಖರ-ವಜ್ರೋತ್‍ಖಾತ-ರೂಕ್ಷಾರಿ-ವಕ್ಷಃ-
ಶಿಖರಿ-ಶಿಖರ-ರಕ್ತೈರಾಕ್ತ-ಸಂದೇಹ-ದೇಹ |
ಸು-ವಲಿಭ ಶುಭ-ಕುಕ್ಷೇ ಭದ್ರ-ಗಂಭೀರ-ನಾಭೇ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೫ ||

ಸ್ಫುರಯತಿ ತವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೈವ ನಕ್ಷತ್ರ-ಮಾಲಾ
ಕ್ಷಪಿತ-ದಿತಿಜ-ವಕ್ಷೋ-ವ್ಯಾಪ್ತ-ನಕ್ಷತ್ರ-ಮಾರ್ಗಮ್ |
ಅರಿ-ದರ-ಧರ ಜಾನ್ವಾಸಕ್ತ-ಹಸ್ತ-ದ್ವಯಾಹೋ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೬ ||

ಕಟು-ವಿಕಟ-ಸಟೌಘೋದ್-ಘಟ್ಟನಾದ್ ಭ್ರಷ್ಟ-ಭೂಯೋ-
ಘನ-ಪಟಲ-ವಿಶಾಲಾಕಾಶ-ಲಬ್ದಾವಕಾಶಮ್ |
ಕರ-ಪರಿಘ-ವಿಮರ್ದ-ಪ್ರೋದ್ಯಮಂ ಧ್ಯಾಯತಸ್ತೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೭ ||

ಹಠ-ಲಠದಲಘಿಷ್ಠೋತ್-ಕಂಠ ದಷ್ಟೋಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್-
ಸಟ ಶಠ-ಶಠಿನೋರಃ-ಪೀಠ-ಭಿತ್ ಸುಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾಮ್ |
ಪಠತಿ ನು ತವ ಕಂಠಾಧಿಷ್ಟ-ಘೋರಾಂತ್ರ-ಮಾಲಾ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೮ ||

ಹೃತ-ಬಹು-ಮಿಹಿರಾಭಾಸಹ್ಯ-ಸಂಹಾರ-ರಂಹೋ-
ಹುತವಹ-ಬಹು-ಹೇತಿ-ಹ್ರೇಪಿಕಾನಂತ-ಹೇತಿ |
ಅಹಿತ-ವಿಹಿತ-ಮೋಹಂ ಸಂವಹನ್ ಸೈಂಹಮಾಸ್ಯಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೯ ||

ಗುರು-ಗುರು-ಗಿರಿ-ರಾಜತ್-ಕಂದರಾಂತರ್ಗತೇ ವಾ
ದಿನಮಣಿ-ಮಣಿ-ಶೃಂಗೇ ವಾಂತ-ವಹ್ನಿ-ಪ್ರ-ದೀಪ್ತೇ |
ದಧದತಿ-ಕಟು-ದಂಷ್ಟ್ರೇ ಭೀಷಣೋಜ್ಜಿಹ್ವ-ವಕ್ತ್ರೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೦ ||

ಅಧರಿತ-ವಿಬುಧಾಬ್ಧಿ-ದ್ಯಾನ-ಧೈರ್ಯಂ ವಿದೀಧ್ಯದ್-
ವಿವಿಧ-ವಿಬುಧ-ಧೀ-ಶ್ರದ್ಧಾಪಿತೇಂದ್ರಾರಿ-ನಾಶಮ್ |
ವಿದಧದತಿ-ಕಟಾಹೋದ್-ಘಟ್ಟನೇದ್ಧಾಟ್ಟ-ಹಾಸಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೧ ||

ತ್ರಿ-ಭುವನ-ತೃಣ-ಮಾತ್ರಾ-ತ್ರಾಣ-ತೃಷ್ಣಂ ತು ನೇತ್ರ-
ತ್ರಯಮತಿ-ಲಘಿತಾರ್ಚಿರ್ವಿಷ್ಟಪಾವಿಷ್ಟ-ಪಾದಮ್ |
ನವ-ತರ-ರವಿ-ತಾಮ್ರಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೨ ||

ಭ್ರಮದಭಿಭವ-ಭೂಭೃದ್-ಭೂರಿ-ಭೂಭಾರ-ಸದ್-ಭಿದ್-
ಭಿದನವ-ವಿಭವ-ಭ್ರೂ-ವಿಭ್ರಮಾದಭ್ರ-ಶುಭ್ರ |
ಋಭು-ಭವ-ಭಯ-ಭೇತ್ತರ್ಭಾಸಿ ಭೋ-ಭೋ ವಿಭೋಽಭೀಃ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೩ ||

ಶ್ರವಣ-ಖಚಿತ-ಚಂಚತ್-ಕುಂಡಲೋಚ್ಚಂಡ-ಗಂಡ
ಭ್ರುಕುಟಿ-ಕಟು-ಲಲಾಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ-ನಾಸಾರುಣೋಷ್ಠ |
ವರ-ದ ಸು-ರದ ರಾಜತ್-ಕೇಸರೋತ್-ಸಾರಿತಾರೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೪ ||

ಪ್ರವಿಕಚ-ಕಚ-ರಾಜದ್-ರತ್ನ-ಕೋಟೀರ-ಶಾಲಿನ್
ಗಲ-ಗತ-ಗಲದುಸ್ರೋದಾರ-ರತ್ನಾಂಗದಾಢ್ಯ |
ಕನಕ-ಕಟಕ-ಕಾಂಚೀ-ಸಿಂಜಿನೀ-ಮುದ್ರಿಕಾವನ್
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೫ ||

ಅರಿ-ದರಮಸಿ-ಖೇಟೌ ಬಾಣ-ಚಾಪೇ ಗದಾಂ ಸನ್-
ಮುಸಲಮಪಿ ದಧಾನಃ ಪಾಶ-ವರ್ಯಾಂಕುಶೌ ಚ |
ಕರ-ಯುಗಳ-ಧೃತಾಂತ್ರ-ಸ್ರಗ್ ವಿಭಿನ್ನಾರಿ-ವಕ್ಷೋ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೬ ||

ಚಟ-ಚಟ-ಚಟ ದೂರಂ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯಾರೀನ್
ಕಡಿ-ಕಡಿ-ಕಡಿ ಕಾಯಂ ಜ್ವಾರಯ ಸ್ಫೋಟಯಸ್ವ |
ಜಹಿ-ಜಹಿ-ಜಹಿ ವೇಗಂ ಶಾತ್ರವಂ ಸಾನುಬಂಧಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೭ ||

ವಿಧಿ-ಭವ-ವಿಬುಧೇಶ-ಭ್ರಾಮಕಾಗ್ನಿ-ಸ್ಫುಲಿಂಗ-
ಪ್ರಸವಿ-ವಿಕಟ-ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜಿಹ್ವ-ವಕ್ತ್ರ-ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಕಲ-ಕಲ-ಕಲ ಕಾಮಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತೇ ಸು-ಭಕ್ತಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೮ ||

ಕುರು-ಕುರು ಕರುಣಾಂ ತಾಂ ಸಾಂಕುರಾಂ ದೈತ್ಯ-ಪೂತೇ
ದಿಶ-ದಿಶ ವಿಶದಾಂ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೀಂ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಜಯ-ಜಯ ಜಯ-ಮೂರ್ತೇಽನಾರ್ತ ಜೇತವ್ಯ-ಪಕ್ಷಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೯ ||

ಸ್ತುತಿರಿಯಮಹಿತ-ಘ್ನೀ ಸೇವಿತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ
ತನುರಿವ ಪರಿ-ಶಾಂತಾ ಮಾಲಿನೀ ಸಾಽಭಿತೋಽಲಮ್ |
ತದಖಿಲ-ಗುರು-ಮಾಗ್ರ್ಯ-ಶ್ರೀ-ದ-ರೂಪಾ ಲಸದ್ಭಿಃ
ಸುನಿಯಮ-ನಯ-ಕೃತ್ಯೈಃ ಸದ್-ಗಣೈರ್ನಿತ್ಯ-ಯುಕ್ತಾ || ೨೦ ||

ಲಿಕುಚ-ತಿಲಕ-ಸೂನುಃ ಸದ್ಧಿತಾರ್ಥಾನು-ಸಾರೀ
ನರಹರಿ-ನುತಿಮೇತಾಂ ಶತ್ರು-ಸಂಹಾರ-ಹೇತುಮ್ |
ಅಕೃತ ಸಕಲ-ಪಾಪ-ಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ತಾಂ
ವ್ರಜತಿ ನೃಹರಿ-ಲೋಕಂ ಕಾಮ-ಲೋಭಾದ್ಯಸಕ್ತಃ || ೨೧ ||

ಉದಯ-ರವಿ-ಸಹಸ್ರ-ದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಳಯ-ಜಲಧಿ-ನಾದಂ ಕಲ್ಪ-ಕೃದ್-ವಹ್ನಿ-ವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸುರ-ಪತಿ-ರಿಪು-ವಕ್ಷಶ್ಚೇದ-ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತ-ಭಯ-ಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ||

udaya-ravi-sahasra-dyOtitaM rUkSha-vIkShaM
praLaya-jaladhi-nAdaM kalpa-kRud-vahni-vaktram |
sura-pati-ripu-vakShaScEda-raktOkShitAMgaM
praNata-Baya-haraM taM nArasiMhaM natO&smi ||

praLaya-ravi-karALAkAra-ruk-cakravALaM
viraLayaduru-rOcI-rOcitASAntarALa |
prati-Baya-tama-kOpAtyut^kaTOccATTa-hAsin
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 1 ||

sarasa-raBasa-pAdApAta-BArABi-rAva-
pracakita-cala-sapta-dvaMdva-lOka-stutastvam |
ripu-rudhira-niShEkENEva SONAnGri-SAlin
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 2 ||

tava Gana-Gana-GOShO GOramAGrAya jaMGA-
pariGamalaGumUru-vyAja-tEjO-giriM ca |
Gana-viGaTitamAgAd daitya-janGAla-saMGO
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 3 ||

kaTaki-kaTaka-rAjAddhATakAgrya-sthalABA
prakaTa-paTa-taTit tE sat-kaTi-sthA&tipaTvI |
kaTuka-kaTuka-duShTATOpa-dRuShTi-pramuShTau
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 4 ||

praKara-naKara-vajrOt^KAta-rUkShAri-vakShaH-
SiKari-SiKara-raktairAkta-sandEha-dEha |
su-valiBa SuBa-kukShE Badra-gaMBIra-nABE
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 5 ||

sPurayati tava sAkShAt saiva nakShatra-mAlA
kShapita-ditija-vakShO-vyApta-nakShatra-mArgam |
ari-dara-dhara jAnvAsakta-hasta-dvayAhO
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 6 ||

kaTu-vikaTa-saTauGOd-GaTTanAd BraShTa-BUyO-
Gana-paTala-viSAlAkASa-labdAvakASam |
kara-pariGa-vimarda-prOdyamaM dhyAyatastE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 7 ||

haTha-laThadalaGiShThOt-kanTha daShTOShTha vidyut-
saTa SaTha-SaThinOraH-pITha-Bit suShTu niShThAm |
paThati nu tava kaMThAdhiShTa-GOrAMtra-mAlA
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 8 ||

hRuta-bahu-mihirABAsahya-saMhAra-raMhO-
hutavaha-bahu-hEti-hrEpikAnaMta-hEti |
ahita-vihita-mOhaM saMvahan saiMhamAsyaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 9 ||

guru-guru-giri-rAjat-kandarAntargatE vA
dinamaNi-maNi-SRungE vAMta-vahni-pra-dIptE |
dadhadati-kaTu-daMShTrE BIShaNOjjihva-vaktrE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 10 ||

adharita-vibudhAbdhi-dyAna-dhairyaM vidIdhyad-
vividha-vibudha-dhI-SraddhApitEndrAri-nASam |
vidadhadati-kaTAhOd-GaTTanEddhATTa-hAsaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 11 ||

tri-Buvana-tRuNa-mAtrA-trANa-tRuShNaM tu nEtra-
trayamati-laGitArcirviShTapAviShTa-pAdam |
nava-tara-ravi-tAmraM dhArayan rUkSha-vIkShaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 12 ||

BramadaBiBava-BUBRud-BUri-BUBAra-sad-Bid-
Bidanava-viBava-BrU-viBramAdaBra-SuBra |
RuBu-Bava-Baya-BEttarBAsi BO-BO viBO&BIH
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 13 ||

SravaNa-Kacita-cancat-kunDalOccaMDa-ganDa
BrukuTi-kaTu-lalATa SrEShTha-nAsAruNOShTha |
vara-da su-rada rAjat-kEsarOt-sAritArE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 14 ||

pravikaca-kaca-rAjad-ratna-kOTIra-SAlin
gala-gata-galadusrOdAra-ratnAngadADhya |
kanaka-kaTaka-kAncI-sinjinI-mudrikAvan
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 15 ||

ari-daramasi-KETau bANa-cApE gadAM san-
musalamapi dadhAnaH pASa-varyAMkuSau ca |
kara-yugaLa-dhRutAntra-srag viBinnAri-vakShO
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 16 ||

caTa-caTa-caTa dUraM mOhaya BrAmayArIn
kaDi-kaDi-kaDi kAyaM jvAraya sPOTayasva |
jahi-jahi-jahi vEgaM SAtravaM sAnubaMdhaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 17 ||

vidhi-Bava-vibudhESa-BrAmakAgni-sPuliMga-
prasavi-vikaTa-daMShTrOjjihva-vaktra-trinEtra |
kala-kala-kala kAmaM pAhi mAM tE su-BaktaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 18 ||

kuru-kuru karuNAM tAM sAnkurAM daitya-pUtE
diSa-diSa viSadAM mE SASvatIM dEva dRuShTim |
jaya-jaya jaya-mUrtE&nArta jEtavya-pakShaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 19 ||

stutiriyamahita-GnI sEvitA nArasiMhI
tanuriva pari-SAntA mAlinI sA&BitO&lam |
tadaKila-guru-mAgrya-SrI-da-rUpA lasadBiH
suniyama-naya-kRutyaiH sad-gaNairnitya-yuktA || 20 ||

likuca-tilaka-sUnuH saddhitArthAnu-sArI
narahari-nutimEtAM Satru-saMhAra-hEtum |
akRuta sakala-pApa-dhvaMsinIM yaH paThEt tAM
vrajati nRuhari-lOkaM kAma-lOBAdyasaktaH || 21 ||

udaya-ravi-sahasra-dyOtitaM rUkSha-vIkShaM
praLaya-jaladhi-nAdaM kalpa-kRud-vahni-vaktram |
sura-pati-ripu-vakShaScEda-raktOkShitAngaM
praNata-Baya-haraM taM nArasiMhaM natO&smi ||

|| iti SrInArAyaNapanDitAcArya viracitA narasiMhastutiH samAptA ||

MADHWA · narasimha · narasimha jayanthi

Narasimha Darshana

16003265_1839464193009540_93887193335028553_n

18300898_1895283804094245_5224995430368510588_n
Gunja NArasimha devaru
18301038_1895260064096619_6620779911910631459_n
Parikkal Narasimha
18301264_1895261550763137_2827130401989821695_n
Karpara Narasimha
18301464_1895261557429803_31402716942746321_n
Vasishta Kararchita Narasimha devaru

18341816_1895028450786447_8598165898601279521_n

18342019_1895028404119785_6688021504577662641_n
Narasimha devaru, Mulubagalu(Installed by Sripadarajaru)
18342051_1895034914119134_7943293163342855935_n
Samputa Narasimha
18342703_1895034910785801_6004073960901333464_n
Shodasabahu Narasimha, Venisomapura
18403157_1895034990785793_521974209980052535_n
Koppara
18403165_1895028544119771_1964208976758500968_n
Narasimha devaru installed by sripadarajaru @ Bikshalaya
18403378_1895283914094234_1775171579337567091_n
Lakshmi Narasimha devaru, Chickalaparavi
18423742_1895028540786438_8023062897486939148_n
Digvijaya Narasimha devaru, Bengaluru

 

18424204_1895029477453011_443978623447805440_n
Madhavaram, Narasimma devaru(Near MAnthralaya)
18425099_1895034957452463_6976835513209440128_n
Nimbachala, Nimbadhri
18425356_1895028597453099_7425472798244805912_n
Chinthalavadi Narasimha devaru
MADHWA · narasimha · narasimha jayanthi · vaishaka maasa

Narasimha Jayanthi

Narasimha JAyanthi is celebrated on Vaishakha Shukla Chaturdashi.

Lord Vishnu appeared in the form of Narasimha, a half lion and half man, to kill Demon Hiranyakashipu.

When Vaisakha Sukla Chaturdashi, Saturday, and Swati Nakshatra come together on the same day, it is considered as most auspicious

ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನ: |
ಅದೃಷ್ಯತಾತ್ಯದ್ಭುತರೂಪಮುದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೇ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ||

Sathyam Vidhathum NijabruhthyabhashithamVyapthim Cha Bhoothaeshwaghileshu Chatmana|
Adhrushyatha Athyatbhutha RoopamudvahaN Sthambhe Sabhayaam Na Mrugam Na MaanushaM||

[Bhagavatha , Saptama Skanda , Adhyaya 8 , shloka 18]

Men should do Saligrama pooja followed by chanting of Narasimha sthothragalu, women can sing suladhi, Devara nama about NArasimha devaru

img_8527

Click this link to Have wonderful darshan of Narasimha devaru: Narasimha Darshana

Ashtothra:

Lakshmi Narasimha Ashtothra Namavali

Sthothragalu

 1. Sri Nrisimha Maha-mantra 
 2. Prahlada virachita Narasimha sthothram
 3. Narasimha Nakha stuthi(by Madhwacharyaru)
 4. Narasimha sthuthi(Narayana pandithacharya virachita)
 5. Sri Nrusimha Ashtakam(by Sri Vijayeendra theertharu)
 6. Sri Narsimha Avatara stothram(by Sri Vadirajaru)
 7. Narasimha Sthuthi by Sanaischara
 8. Narasimha dwadasa Nama stotram
 9. Narasimha Prapatti
 10. Runa vimochana slokam

For women, Sing/Recite following:

Apamrutyu Nivarana Suladi
Sri narasimha devara suladi(By Vijaya dasaru)
Narasimha suladhi by Jagannatha dasaru

MADHWA · narasimha

Narasimha devaru

Ashtothra:

Lakshmi Narasimha Ashtothra Namavali

Sthothragalu

 1. Sri Nrisimha Maha-mantra 
 2. Prahlada virachita Narasimha sthothram
 3. Narasimha Nakha stuthi(by Madhwacharyaru)
 4. Narasimha sthuthi(Narayana pandithacharya virachita)
 5. Sri Nrusimha Ashtakam(by Sri Vijayeendra theertharu)
 6. Sri Narsimha Avatara stothram(by Sri Vadirajaru)
 7. Narahariashtakam(Vadirajaru)
 8. Narasimha Sthuthi by Sanaischara
 9. Narasimha dwadasa Nama stotram
 10. Narasimha Prapatti
 11. Runa vimochana slokam

Dasa Sahithya

Sri narasimha devara suladi(By Vijaya dasaru)
Narasimha suladhi by Jagannatha dasaru

         Narasimha suladi (Purandara dasaru)

MADHWA · madhwacharyaru · narasimha

Narasimha Nakha stuthi

ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ-ನಖ-ಸ್ತುತಿಃ

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ-ವೈರಿ-ಬಲವನ್-ಮಾತಂಗ-ಮಾದ್ಯದ್-ಘಟಾ-
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ-ವಿಪಾಟನಾಧಿಕ-ಪಟು-ಪ್ರತ್ಯೇಕ-ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್-ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ-ಪ್ರತತ-ಸು-ನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿ-ದೂರ-
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ-ಧ್ವಾಂತ-ಶಾಂತ-ಪ್ರವಿತತ-ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ನಾಕಿವೃಂದೈಃ (ಭೂರಿ-ಭಾಗೈಃ) || ೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮ-ವಸ್ತು ದೂರ-ತರತೋಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್-ರೋಷೋತ್ಕರ-ದಕ್ಷ-ನೇತ್ರ-ಕುಟಿಲ-ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿ-ಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ-ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ-ಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ-ಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

SrInarasiMha-naKa-stutiH

pAntvasmAn puruhUta-vairi-balavan-mAtanga-mAdyad-GaTA-
kuMBOccAdri-vipATanAdhika-paTu-pratyEka-vajrAyitAH |
SrImat-kanThIravAsya-pratata-su-naKarA dAritArAti-dUra-
pradhvasta-dhvAnta-SAnta-pravitata-manasA BAvitA nAkivRundaiH (BUri-BAgaiH) || 1 ||

lakShmI-kAnta samantatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttama-vastu dUra-taratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yad-rOShOtkara-dakSha-nEtra-kuTila-prAntOtthitAgni-sPurat-
KadyOtOpama-visPulinga-BasitA brahmESa-SakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnandatIrthaBagavatpAdAcAryaviracitaM SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

ashtothram · MADHWA · narasimha

Lakshmi Narasimha Ashtothra Namavali

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತಂಭಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯವರ್ಣನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಟಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಕೋಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶಿಪುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯದಾನ ವಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಾಡಂಬರಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಖಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂತಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕ ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಭೂತೋತ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದತ್ರಯ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಾಂಕಾಯ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಭಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿರೂಪಭ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ನೃಕೇ ಸರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ || 108 ||
OM naarasiMhaaya namaH
OM mahaasiMhaaya namaH
OM divya siMhaaya namaH
OM mahaabalaaya namaH
OM ugra siMhaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM staMbhajaaya namaH
OM ugralOcanaaya namaH
OM raudraaya namaH
OM sarvaadbhutaaya namaH || 10 ||
OM SreematE namaH
OM yOgaanaMdaaya namaH
OM trivikramaaya namaH
OM harayE namaH
OM kOlaahalaaya namaH
OM cakriNE namaH
OM vijayaaya namaH
OM jayavarNanaaya namaH
OM paMcaananaaya namaH
OM parabrahmaNE namaH || 20 ||
OM aghOraaya namaH
OM ghOra vikramaaya namaH
OM jvalanmukhaaya namaH
OM mahaa jvaalaaya namaH
OM jvaalaamaalinE namaH
OM mahaa prabhavE namaH
OM niTalaakShaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM durnireekShaaya namaH
OM prataapanaaya namaH || 30 ||
OM mahaadaMShTraayudhaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM caMDakOpinE namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM hiraNyaka SipudhvaMsinE namaH
OM daityadaana vabhaMjanaaya namaH
OM guNabhadraaya namaH
OM mahaabhadraaya namaH
OM balabhadrakaaya namaH
OM subhadrakaaya namaH || 40 ||
OM karaaLaaya namaH
OM vikaraaLaaya namaH
OM vikartrE namaH
OM sarvartrakaaya namaH
OM SiMSumaaraaya namaH
OM trilOkaatmanE namaH
OM eeSaaya namaH
OM sarvESvaraaya namaH
OM vibhavE namaH
OM bhairavaaDaMbaraaya namaH || 50 ||
OM divyaaya namaH
OM acyutaaya namaH
OM kavayE namaH
OM maadhavaaya namaH
OM adhOkShajaaya namaH
OM akSharaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM vanamaalinE namaH
OM varapradaaya namaH
OM adhbhutaaya namaH
OM bhavyaaya namaH
OM SreeviShNavE namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM anaghaastraaya namaH
OM nakhaastraaya namaH
OM soorya jyOtiShE namaH
OM surESvaraaya namaH
OM sahasrabaahavE namaH
OM sarvagnyaaya namaH || 70 ||
OM sarvasiddha pradaayakaaya namaH
OM vajradaMShTraya namaH
OM vajranakhaaya namaH
OM mahaanaMdaaya namaH
OM paraMtapaaya namaH
OM sarvamaMtraika roopaaya namaH
OM sarvataMtraatmakaaya namaH
OM avyaktaaya namaH
OM suvyaktaaya namaH || 80 ||
OM vaiSaakha Sukla bhootOtdhaaya namaH
OM SaraNaagata vatsalaaya namaH
OM udaara keertayE namaH
OM puNyaatmanE namaH
OM daMDa vikramaaya namaH
OM vEdatraya prapoojyaaya namaH
OM bhagavatE namaH
OM paramESvaraaya namaH
OM Sree vatsaaMkaaya namaH || 90 ||
OM Sreenivaasaaya namaH
OM jagadvyapinE namaH
OM jaganmayaaya namaH
OM jagatbhaalaaya namaH
OM jagannaadhaaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM dviroopabhratE namaH
OM paramaatmanE namaH
OM parajyOtiShE namaH
OM nirguNaaya namaH || 100 ||
OM nRukE sariNE namaH
OM paratattvaaya namaH
OM paraMdhaamnE namaH
OM saccidaanaMda vigrahaaya namaH
OM lakShmeenRusiMhaaya namaH
OM sarvaatmanE namaH
OM dheeraaya namaH
OM prahlaada paalakaaya namaH
OM Sree lakShmee narasiMhaaya namaH || 108 ||
OM naarasiMhaaya namaH
OM mahaasiMhaaya namaH
OM divya siMhaaya namaH
OM mahaabalaaya namaH
OM ugra siMhaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM staMbhajaaya namaH
OM ugralOcanaaya namaH
OM raudraaya namaH
OM sarvaadbhutaaya namaH || 10 ||
OM SreematE namaH
OM yOgaanaMdaaya namaH
OM trivikramaaya namaH
OM harayE namaH
OM kOlaahalaaya namaH
OM cakriNE namaH
OM vijayaaya namaH
OM jayavarNanaaya namaH
OM paMcaananaaya namaH
OM parabrahmaNE namaH || 20 ||
OM aghOraaya namaH
OM ghOra vikramaaya namaH
OM jvalanmukhaaya namaH
OM mahaa jvaalaaya namaH
OM jvaalaamaalinE namaH
OM mahaa prabhavE namaH
OM niTalaakShaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM durnireekShaaya namaH
OM prataapanaaya namaH || 30 ||
OM mahaadaMShTraayudhaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM caMDakOpinE namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM hiraNyaka SipudhvaMsinE namaH
OM daityadaana vabhaMjanaaya namaH
OM guNabhadraaya namaH
OM mahaabhadraaya namaH
OM balabhadrakaaya namaH
OM subhadrakaaya namaH || 40 ||
OM karaaLaaya namaH
OM vikaraaLaaya namaH
OM vikartrE namaH
OM sarvartrakaaya namaH
OM SiMSumaaraaya namaH
OM trilOkaatmanE namaH
OM eeSaaya namaH
OM sarvESvaraaya namaH
OM vibhavE namaH
OM bhairavaaDaMbaraaya namaH || 50 ||
OM divyaaya namaH
OM acyutaaya namaH
OM kavayE namaH
OM maadhavaaya namaH
OM adhOkShajaaya namaH
OM akSharaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM vanamaalinE namaH
OM varapradaaya namaH
OM adhbhutaaya namaH
OM bhavyaaya namaH
OM SreeviShNavE namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM anaghaastraaya namaH
OM nakhaastraaya namaH
OM soorya jyOtiShE namaH
OM surESvaraaya namaH
OM sahasrabaahavE namaH
OM sarvagnyaaya namaH || 70 ||
OM sarvasiddha pradaayakaaya namaH
OM vajradaMShTraya namaH
OM vajranakhaaya namaH
OM mahaanaMdaaya namaH
OM paraMtapaaya namaH
OM sarvamaMtraika roopaaya namaH
OM sarvataMtraatmakaaya namaH
OM avyaktaaya namaH
OM suvyaktaaya namaH || 80 ||
OM vaiSaakha Sukla bhootOtdhaaya namaH
OM SaraNaagata vatsalaaya namaH
OM udaara keertayE namaH
OM puNyaatmanE namaH
OM daMDa vikramaaya namaH
OM vEdatraya prapoojyaaya namaH
OM bhagavatE namaH
OM paramESvaraaya namaH
OM Sree vatsaaMkaaya namaH || 90 ||
OM Sreenivaasaaya namaH
OM jagadvyapinE namaH
OM jaganmayaaya namaH
OM jagatbhaalaaya namaH
OM jagannaadhaaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM dviroopabhratE namaH
OM paramaatmanE namaH
OM parajyOtiShE namaH
OM nirguNaaya namaH || 100 ||
OM nRukE sariNE namaH
OM paratattvaaya namaH
OM paraMdhaamnE namaH
OM saccidaanaMda vigrahaaya namaH
OM lakShmeenRusiMhaaya namaH
OM sarvaatmanE namaH
OM dheeraaya namaH
OM prahlaada paalakaaya namaH
OM Sree lakShmee narasiMhaaya namaH || 108 ||

MADHWA · narasimha · vijayeendra theertharu

Sri Nrusimha Ashtakam

ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ
ಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿವಹಮೈರ್ಝುಂಪಝುಂಪೈಶ್ಚ ಝುಂಪೈ: |
ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲ್ಯಾ: ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈ: ಕುಂಕುಮಾಂಕೈ: ಕುಮಾಂಕೈ:
ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೧ ||

ಭೂಭೃದ್ಭೂಭೃಧ್ಭುಜಂಗಂ ಪ್ರಲಯರವರವಂ ಪ್ರಜ್ವಲದ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ
ಖರ್ಜರ್ಜಂ ಖರ್ಜದುರ್ಜಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ |
ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ
ಸ್ವಚ್ಚಂ ಪುಚ್ಚಂ ಸ್ವಗಚ್ಚಂ ಸ್ವಜನಜನನುತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೨ ||

ಏನಾಗ್ರಂ ಗರ್ಜಮಾನಂ ಲಘುಲಘುಮಕರೋ ಬಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕದಂಷ್ಟ್ರೋ
ಹೇಮಾಂಭೋಜಂ ಸರೋಜಂ ಜಟಜಟಜಟಿಲೋ ಜಾಡ್ಯಮಾನಸ್ತುಭೀತಿ: |
ದಂತಾನಾಂ ಬಾಧಮಾನಂ ಖಗಟಖಗಟವೋ ಭೋಜಜಾನು: ಸುರೇಂದ್ರೋ
ನಿಷ್ಕೃತ್ಯೂಹಂ ಸ ರಾಜಾ ಗಹಗಹಗಹತ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೩ ||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಚಾಪಂ ಪರಶುಮಶಮಿಷಂ ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ
ಬಿಭ್ರಂತಂ ವಜ್ರಖೇಟಂ ಹಲಮುಸಲಗದಾಕುಂತಮತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ
ವಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕರೂಪಂ ಪರಪದನಿವಸ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೪ ||

ಪಾದದ್ವಂದ್ವಂ ಧರಿತ್ರೀಕಟಿವಿಪುಲತರೋ ಮೇರುಮಧ್ಯೂಢ್ವಮೂರುಂ
ನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಿಂಧು: ಹೃದಯಮಪಿ ಭವೋ ಭೂತವಿದ್ವತ್ಸಮೇತ: |
ದುಶ್ಚಕ್ರಾಂಕಂ ಸ್ವಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನಿ ಸುವಿದ್ಯುತ್ಸುರಗಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೫ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಂಡಂ ಪರಬಲಮಥನಂ ಬದ್ಧಕೇಯೂರಹಾರಂ
ರೌದ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ಅಮಿತಗುಣಗಣಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕುಟಿತವಿಮುಖಂ ಷೋಡಶಾಧಾರ್ಧಬಾಹುಂ
ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೬ ||

ಕೇ ಕೇ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕೇ ನರವರಸದೃಶಂ ದೇವಭೀತ್ವಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ದೇವಂದ್ಯೋ ವಿಪ್ರದಂದಂ ಪ್ರತಿವಚನಪಯಾಯಾಮ್ಯನಪ್ರತ್ಯನೈಷೀ: |
ಶಾಪಂ ಚಾಪಂ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಹಸಿತವದನಂ ಚಕ್ರಚಕ್ರೀಚಕೇನ
ಓಮಿತ್ಯೇ ದೈತ್ಯೇನಾದಂ ಪ್ರಕಚವಿವಿದುಷಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೭ ||

ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂ ಝುಂಕಾರಂ ಝುಷ ಝುಷ ಝುಷಿತಂ ಜಾನುದೇಶಂ ಝುಕಾರಂ
ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಕಾರಂ ಹರಿತಕಹಹಸಾ ಯಂದಿಶೇ ವಂ ವಕಾರಮ್ |
ವಂ ವಂ ವಂ ವಂ ವಕಾರಂ ವದನದಲಿತತಂ ವಾಮಪಕ್ಷಂ ಸುಪಕ್ಷಂ
ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಕಾರಂ ಲಘುವಣವಿಜಯ: ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ: || ೮ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಯಕ್ಷಗಣಶ: ದೇಶಾಂತರೋಚ್ಚಾಟನಾ-
ಚೋರವ್ಯಾಧಿಮಹಾಜ್ವರಂ ಭಯಹರಂ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ನಿಶ್ಚಯಮ್ |
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಜಪಂತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಾದಿಭಿ:
ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವ ವರೋ ವರಸ್ತು ಜಯಿತಾ ಸತ್ಪೂಜಿತಾಂ ಭೂತಯೇ | ೯ |

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಯತಿಕೃತಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ||

BOKaMDaM vAraNAMDaM paravaraviraTaM DaMpaDaMpOruDaMpaM
DiMDiMDiMDiM DiDiMbaM dahamapivahamairJuMpaJuMpaiSca JuMpai: |
tulyAstulyAstu tulyA: dhumadhumadhumakai: kuMkumAMkai: kumAMkai:
EtattE pUrNayuktaM aharahakaraha: pAtu mAM nArasiMha: || 1 ||

BUBRudBUBRudhBujaMgaM pralayaravaravaM prajvaladjvAlamAlaM
KarjarjaM KarjadurjaM KaKacaKacaKacitKarjadurjarjayaMtam |
BUBAgaM BOgaBAgaM gagagagagaganaM gardamRutyUgragaMDaM
svaccaM puccaM svagaccaM svajanajananuta: pAtu mAM nArasiMha: || 2 ||

EnAgraM garjamAnaM laGulaGumakarO bAlacaMdrArkadaMShTrO
hEmAMBOjaM sarOjaM jaTajaTajaTilO jADyamAnastuBIti: |
daMtAnAM bAdhamAnaM KagaTaKagaTavO BOjajAnu: surEMdrO
niShkRutyUhaM sa rAjA gahagahagahata: pAtu mAM nArasiMha: || 3 ||

SaMKaM cakraM ca cApaM paraSumaSamiShaM SUlapASAMkuSAstraM
biBraMtaM vajraKETaM halamusalagadAkuMtamatyugradaMShTram |
jvAlAkESaM trinEtraM jvaladanalaniBaM hArakEyUraBUShaM
vaMdE pratyEkarUpaM parapadanivasa: pAtu mAM nArasiMha: || 4 ||

pAdadvaMdvaM dharitrIkaTivipulatarO mErumadhyUDhvamUruM
nABibrahmAMDasiMdhu: hRudayamapi BavO BUtavidvatsamEta: |
duScakrAMkaM svabAhuM kuliSanaKamuKaM caMdrasUryAgninEtraM
vaktraM vahni suvidyutsuragaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 5 ||

nAsAgraM pInagaMDaM parabalamathanaM baddhakEyUrahAraM
raudraM daMShTrAkarAlaM amitaguNagaNaM kOTisUryAgninEtram |
gAMBIryaM piMgalAkShaM BrukuTitavimuKaM ShODaSAdhArdhabAhuM
vaMdE BImATTahAsaM triBuvanavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 6 ||

kE kE nRusiMhAShTakE naravarasadRuSaM dEvaBItvaM gRuhItvA
dEvaMdyO vipradaMdaM prativacanapayAyAmyanapratyanaiShI: |
SApaM cApaM KaDgaM prahasitavadanaM cakracakrIcakEna
OmityE daityEnAdaM prakacavividuShAM pAtu mAM nArasiMha: || 7 ||

JuM JuM JuM JuM JuMkAraM JuSha JuSha JuShitaM jAnudESaM JukAraM
huM huM huM huM hukAraM haritakahahasA yaMdiSE vaM vakAram |
vaM vaM vaM vaM vakAraM vadanadalitataM vAmapakShaM supakShaM
laM laM laM laM lakAraM laGuvaNavijaya: pAtu mAM nArasiMha: || 8 ||

BUtaprEtapiSAcayakShagaNaSa: dESAMtarOccATanA-
cOravyAdhimahAjvaraM BayaharaM SatrukShayaM niScayam |
saMdhyAkAlajapaMtamaShTakamidaM sadBaktipUrvAdiBi:
prahlAdEva varO varastu jayitA satpUjitAM BUtayE | 9 |

|| iti SrI vijayIMdra yatikRutaM SrInRusiMhAShTakam ||

MADHWA · narasimha · Vadirajaru

Sri Narsimha Avatara stothram

ಓಂ || ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದಹೇತುಂ ಸಕಲಗುಣಗಣಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಂ
ಸೈಂಹಾಸಹ್ಯೋಗ್ರಮೂರ್ತಿಂ ಸದಭಯಮರಿಶಂಖೌ ರಮಾಂ ಬಿಭ್ರತಂ ಚ |
ಅಂಹಸ್ಸಂಹಾರದಕ್ಷಂ ವಿಧಿಭವವಿಹಗೇಂದ್ರೇಂದ್ರಚಂದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ
ರಕ್ಷೋವಕ್ಷೋವಿದಾರೋಲ್ಲಸದಮಲದೃಶಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧ ||

ವಾಮಾಂಕಸ್ಥಧರಾಕರಾಂಜಲಿಪುಟಪ್ರೇಮಾತಿಹೃಷ್ಟಾಂತರಂ
ಸೀಮಾತೀತಗುಣಂ ಫಣೀಂದ್ರಫಣಗಶ್ರೀಮಾನ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಮ್ |
ಕಾಮಾದ್ಯಾಕರಚಕ್ರಶಂಖಸುವರೋದ್ದಾಮಾಭಯೋದ್ಯತ್ಕರಂ
ಸಾಮಾದೀಡ್ಯವರಾಹರೂಪಮಮಲಂ ಹೇ ಮಾಸನೇ ತಂ ಸ್ಮರ || ೨ ||

ಕೋಲಾಯ ಲಸದಾಕಲ್ಪಜಾಲಾಯ ವನಮಾಲಿನೇ |
ನೀಲಾಯ ನಿಜಭಕ್ತೌಘಪಾಲಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಧಾತ್ರೀಂ ಶುಭಗುಣಪಾತ್ರೀಮಾದಾಯಾಶೇಷವಿಬುಧಮೋದಾಯ |
ಶೇಷೇ ತಮಿಮಮದೋಷೇ ಧಾತುಂ ಹಾತುಂ ಚ ಶಂಕಿನಂ ಶಂಕೇ || ೪ ||

ನಮೋಸ್ತು ಹರಯೇ ಯುಕ್ತಿಗಿರಯೇ ನಿರ್ಜಿತಾರಯೇ |
ಸಮಸ್ತಗುರವೇ ಕಲ್ಪತರವೇ ಪರವೇದಿನಾಮ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣವಿರಚಿತಂ ಶೀನೃಸಿಂಹವರಾಹಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

OM || prahlAdAhlAdahEtuM sakalaguNagaNaM saccidAnaMdamAtraM
saiMhAsahyOgramUrtiM sadaBayamariSaMKau ramAM biBrataM ca |
aMhassaMhAradakShaM vidhiBavavihagEndrEndracaMdrAdivandyaM
rakShOvakShOvidArOllasadamaladRuSaM naumi lakShmInRusiMham || 1 ||

vAmAnkasthadharAkarAnjalipuTaprEmAtihRuShTAntaraM
sImAtItaguNaM PaNIndraPaNagaSrImAnyapAdAMbujam |
kAmAdyAkaracakraSanKasuvarOddAmABayOdyatkaraM
sAmAdIDyavarAharUpamamalaM hE mAsanE taM smara || 2 ||

kOlAya lasadAkalpajAlAya vanamAlinE |
nIlAya nijaBaktauGapAlAya harayE namaH || 3 ||

dhAtrIM SuBaguNapAtrImAdAyASEShavibudhamOdAya |
SEShE tamimamadOShE dhAtuM hAtuM ca SankinaM SankE || 4 ||

namOstu harayE yuktigirayE nirjitArayE |
samastaguravE kalpataravE paravEdinAm || 5 ||

|| iti SrImadvAdirAjapUjyacharaNaviracitaM SInRusiMhavarAhastOtraM saMpUrNam ||