MADHWA · narasimha · prahaladha

Prahlada virachita Narasimha sthothram

ನೃಸಿಂಹ-ಕವಚಮ್ ವಕ್ಷ್ಯೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನೊದಿತಮ್ ಪುರಾ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಕರಮ್ ಪುಣ್ಯಮ್‌ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್‌ಕರಮ್‌ಚೈವ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾನೃಸಿಂಹಮ್‌ದೇವೇಶಮ್‌ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ ||

ವಿವೃತಾಸ್ಯಮ್ ತ್ರಿನಯನಮ್‌ಶರದೇಂದು ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತವಾಮಾಂಗಮ್ ವಿಭೂತಿಭಿರ್‌ಉಪಾಶ್ರಿತಮ್ ||೩ ||

ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ಕೋಮಲಾಂಗಮ್ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತಮ್ |
ಸರೋಜ ಶೋಭಿತೋರಸ್ಕಮ್ ರತ್ನಕೇಯೂರ ಮುದ್ರಿತಮ್ || ೪ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಮ್ ಪೀತ ನಿರ್ಮಲ ವಾಸಸಮ್ |
ಇಂದ್ರಾದಿಸುರಮೌಲಿಸ್ಥಹ ಸ್ಫುರನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ-ದೀಪ್ತಿಭಿಹಿ || ೫ ||

ವಿರಾಜಿತ ಪಾದದ್ವಂದ್ವಮ್ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಹೇತಿಭಿ: |
ಗರುತ್ಮತಾ ಚ ವಿನಯಾತ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಮ್ ಮುದಾನ್ವಿತಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವಹ್ರಿತ್ ಕಮಲಸಮ್ವಾಸಮ್ ಕ್ರಿತ್ವಾ ತು ಕವಚಮ್ ಪಥೇತ್ |
ಓಮ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶಿರಪಾತು ಲೊಕರಕ್ಷಾರ್ಥ-ಸಮ್ಭವಾ: ||೭ ||

ಸರ್ವಗೋಪಿ ಸ್ತಮ್ಭವಾಸ: ಫಲಮ್ ಮೇ ರಕ್ಷತು ಧ್ವನಿಮ್ ||
ನೃಸಿಂಹೊ ಮೇ ದ್ರಿಶೌ ಪಾತು ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನ: || ೮ ||

ಸ್ಮಿತಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಮುನಿವರ್ಯಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ: |
ನಾಸಮ್ ಮೇ ಸಿಂಹನಾಶಸ್ತು ಮುಖಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಖಪ್ರಿಯ: || ೯ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪ: ಪಾತು ನೃಸಿಂಹೋರಸನಮ್ ಮಮ |
ವಕ್ತ್ರಮ್ ಪಾತ್ವೇಂದು ವದನಮ್ ಸದಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಂದಿತ: || ೧೧ ||

ನೃಸಿಂಹ: ಪಾತು ಮೇ ಕಂಥಮ್ ಸ್ಕಂಧೌ ಭೂಭ್ರಿದನಂತಕ್ರಿತ್ |
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶೋಭಿತಭುಜೊ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಮೆ ಭುಜೌ || ೧೨ ||

ಕರೌ ಮೇ ದೇವ-ವರದೋ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಸರ್ವತ: |
ಹೃದಯಮ್ ಯೋಗಿಸಾಧ್ಯಶ್ಚ ನಿವಾಸಮ್ ಪಾತು ಮೇ ಹರಿ: || ೧೩ ||

ಮಧ್ಯಮ್ ಪಾತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಕ್ಷಹ್ಕುಕ್ಷಿವಿದಾರಣ: |
ನಾಭಿಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಸ್ವನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ತುತ: || ೧೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋತಯ: ಕತ್ಯಾಮ್ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಪಾತು ಮೇ ಕತಿಮ್ |
ಗುಹ್ಯಮ್ ಮೇ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಾನಾಮ್ ಮಂತ್ರಾನಾಮ್ ಗುಹ್ಯರೂಪದ್ರಿಕ್ ||೧೫ ||

ಊರೂ ಮನೊಭವ: ಪಾತು ಜಾನುನೀ ನರರೂಪದ್ರಿಕ್ |
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಧರಾಭರ ಹರ್ತಾ ಯೊಸೌ ನೃಕೇಶರೀ || ೧೬ ||

ಸುರರಾಜ್ಯಪ್ರದ: ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ನೃಹರೀಶ್ವರ: |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಶಾ ಪುರುಶ: ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವಶಸ್ತನುಮ್ || ೧೭ ||

ಮಹೋಗ್ರ: ಪೂರ್ವತ: ಪಾತು ಮಹಾವಿರಾಗ್ರಜೋಗ್ನಿತ: |
ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದಕ್ಷಿಣೆತು ಮಹಾಜ್ವಲಸ್ತು ನೈ‌ಋತ: || ೧೮ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶೋ ದಿಶಿ ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಮುಖ: |
ನೃಸಿಂಹ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಮ್ ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ಭೂಶನವಿಗ್ರಹ || ೧೯ ||

ಈಶಾನ್ಯಮ್ ಪಾತು ಭಧ್ರೋ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕ: |
ಸಮ್ಸಾರಭಯತ: ಪಾತು ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮೃತ್ಯುರ್ ನೃಕೇಸರೀ || ೨೦ ||

ಇದಮ್ ನೃಸಿಂಹಕವಚಮ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮುಖಮಂದಿತಮ್ |
ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿತ್ಯಮ್ ಸರ್ವಪಾಪೈಹಿ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ || ೨೧ ||

ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಲೋಕೇದೀರ್ಘಾಯುರುಪಜಾಯತೆ |
ಯಮ್ ಯಮ್ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಮ್‌ತಮ್ ತಮ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ||೨೨||

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಭೂಮ್ಯಂತರೀಕ್ಷ ದಿವ್ಯಾನಾಮ್ ಗ್ರಹಾನಾಮ್ ವಿನಿವಾರನಮ್ || ೨೩ ||

ವೃಶ್ಚಿಕೊರಗ ಸಮ್ಭೂತ ವಿಶ್ಯಾಪಹರಣಮ್ ಪರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಶಸ ಯಕ್ಷಾನಾಮ್ ದೂರೋತ್ಸಾರನಕಾರನಮ್ || ೨೪ ||

ಭೂರ್ಜೆ ವಾ ತಾಲಪತ್ರೇ ವಾ ಕವಚಮ್ ಲಿಖಿತಮ್ ಶುಭಮ್ |
ಕರಮೂಲೇ ಧೃತಮ್ ಯೇನ ಸಿಧ್ಯೇಯು: ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಯ: ||೨೫ ||

ದೇವಾಸುರ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಸ್ವಮ್ ಸ್ವಮ್ ಏವ ಜಯಮ್ ಲಭೇತ್ ||
ಏಕ ಸಂಧ್ಯಮ್ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮ್ ವಾ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿಯತೋ ನರ: ||೨೬||

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಮ್ ಭುಕ್ತಿಮ್ ಮುಕ್ತಿಮ್ ಚ ವಿಂದತಿ ||
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಥೇತ್ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಮ್ ನೃಣಾಮ್ || ೨೭ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ: ಪ್ರಜಾಯತೇ ||
ಅನೇನ ಮಂತ್ರರಾಜೇನ ಕೃತ್ವಾ ಭಸ್ಮಾಭಿಮಂತ್ರಣಮ್ | |೨೮ ||

ತಿಲಕಮ್ ವಿನ್ಯಸೇದ್ ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಭಯಮ್ ಹರೇತ್ |
ತ್ರಿವಾರಮ್ ಜಪಮಾನಸ್ತು ದತ್ತಮ್ ವಾರ್ಯಾಭಿಮಂತ್ರ್ಯಚ ||೨೯||

ಪ್ರಶಯೇದ್ ಯೋ ನರೋ ಮಂತ್ರಮ್ ನೃಸಿಂಹಧ್ಯಾನಮ್ ಆಚರೇತ್ |
ತಸ್ಯ ರೋಗಾ: ಪ್ರಣಷ್ಯಂತಿ ಯೇಚಸ್ಯು: ಕುಕ್ಷಿಸಮ್ಭವಾ: || ೩೦ ||

ಗರ್ಜಂತಮ್ ಗಾರ್ಜಯಂತಮ್ ನಿಜಭುಜಪತಲಮ್ ಸ್ಫೋತಯಂತಮ್ ಹತಂತಮ್ |
ರೂಪ್ಯಂತಮ್ ತಾಪಯಂತಮ್ ದಿವಿಭುವಿ ದಿತಿಜಮ್ ಕ್ಷೆಪಯಂತಮ್ ಕ್ಷಿಪಂತಮ್ ||೩೧||

ಕ್ರಂದಂತಮ್ ರೋಷಯಂತಮ್ ದಿಶಿದಿಶಿ ಸತತಮ್ ಸಂಹರಂತಮ್ ಭರಂತಮ್ |
ವೀಕ್ಷಂತಮ್ ಪೂರ್ಣಯಂತಮ್ ಕರನಿಕರಶತೈರ್ದಿವ್ಯಸಿಂಹಮ್ ನಮಾಮಿ ||೩೨ ||

||ಇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜವಿರಚಿತ ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

nRusiMha-kavacam vakShye prahlAdEnoditam purA |
sarvarakShakaram puNyam^^sarvOpadravanASanam || 1 ||

sarvasaMpat^^karam^^caiva svargamOkShapradAyakam |
dhyAtvAnRusiMham^^dEvESam^^hEmasiMhAsanasthitam || 2 ||

vivRutAsyam trinayanam^^SaradEndu samapraBam |
lakShmyAlingitavAmAMgam viBUtiBir^^upASritam ||3 ||

caturBujam kOmalAngam svarNakunDala SOBitam |
sarOja SOBitOraskam ratnakEyUra mudritam || 4 ||

taptakAncanasankASam pIta nirmala vAsasam |
iMdrAdisuramaulisthaha sPuran mANikya-dIptiBihi || 5 ||

virAjita pAdadvandvam SanKacakrAdi hEtiBi: |
garutmatA ca vinayAt stUyamAnam mudAnvitam || 6 ||

svahrit kamalasamvAsam kritvA tu kavacam pathEt |
Om nRusiMhO mE SirapAtu lokarakShArtha-samBavA: | 7 ||

sarvagOpi stamBavAsa: Palam mE rakShatu dhvanim ||
nRusiMho mE driSau pAtu sOma sUryAgni lOcana: || 8 ||

smitam mE pAtu nRuhari: munivaryastutipriya: |
nAsam mE siMhanASastu muKam lakShmImuKapriya: || 9 ||

sarvavidyAdhipa: pAtu nRusiMhOrasanam mama |
vaktram pAtvEndu vadanam sadA prahlAda vandita: || 11 ||

nRusiMha: pAtu mE kantham skaMdhau BUBridanantakrit |
divyAstraSOBitaBujo nRusimha: pAtu me Bujau || 12 ||

karau mE dEva-varadO nRusimha: pAtu sarvata: |
hRudayam yOgisAdhyaSca nivAsam pAtu mE hari: || 13 ||

madhyam pAtu hiraNyAkSha vakShahkukShividAraNa: |
nABim mE pAtu nRuhari: svanABibrahmasaMstuta: || 14 ||

brahmAMDakOtaya: katyAm yasyAsau pAtu mE katim |
guhyam mE pAtu guhyAnAm maMtrAnAm guhyarUpadrik ||15 ||

UrU manoBava: pAtu jAnunI nararUpadrik |
jaMGE pAtu dharABara hartA yosau nRukESarI || 16 ||

surarAjyaprada: pAtu pAdau mE nRuharISvara: |
sahasraSIrSA puruSa: pAtu mE sarvaSastanum || 17 ||

mahOgra: pUrvata: pAtu mahAvirAgrajOgnita: |
mahAviShNurdakShiNetu mahAjvalastu nai^^Ruta: || 18 ||

paScimE pAtu sarvESO diSi mE sarvatO muKa: |
nRusiMha pAtu vAyavyAm saumyAm BUSanavigraha || 19 ||

ISAnyam pAtu BadhrO mE sarvamangaladAyaka: |
samsAraBayata: pAtu mRutyOr mRutyur nRukEsarI || 20 ||

idam nRusiMhakavacam prahlAdamuKamanditam |
BaktimAn ya: pathEn nityam sarvapApaihi pramucyate || 21 ||

putravAn dhanavAn lOkEdIrGAyurupajAyate |
yam yam kAmayatE kAmam^^tam tam prApnOtyasaMSayam ||22||

sarvatra jayam ApnOti sarvatra vijayI BavEt |
BUmyantarIkSha divyAnAm grahAnAm vinivAranam || 23 ||

vRuScikoraga samBUta viSyApaharaNam param |
brahmarAkSasa yakShAnAm dUrOtsAranakAranam || 24 ||

BUrje vA tAlapatrE vA kavacam liKitam SuBam |
karamUlE dhRutam yEna sidhyEyu: karmasiddhaya: || 25 ||

dEvAsura manuShyESu svam svam Eva jayam laBEt ||
Eka sandhyam trisandhyam vA ya: pathEn niyatO nara: ||26||

sarvamangala mAngalyam Buktim muktim ca vindati ||
dvAtriMSati sahasrANi pathEt SuddhAtmanAm nRuNAm | |27 ||

kavacasyAsya mantrasya mantrasiddhi: prajAyatE ||
anEna mantrarAjEna kRutvA BasmABimaMtraNam || 28 ||

tilakam vinyasEd yastu tasya grahaBayam harEt |
trivAram japamAnastu dattam vAryABimantryaca ||29||

praSayEd yO narO mantram nRusiMhadhyAnam AcarEt |
tasya rOgA: praNaShyanti yEcasyu: kukShisamBavA: || 30 ||

garjantam gArjayantam nijaBujapatalam sPOtayantam hatantam |
rUpyaMtam tApayaMtam diviBuvi ditijam kShepayaMtam kShipantam ||31||

kraMdaMtam rOShayantam diSidiSi satatam saMharantam Barantam |
vIkShaMtam pUrNayantam karanikaraSatairdivyasiMham namAmi ||32 ||

||iti prahlAdarAjaviracita nRusiMhastOtram saMpUrNaM ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s