hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Vibhoothi sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನ ಪರಮ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ
ಈ ತೆರದಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನೋಡು ಸಂಭ್ರಮದಿ
ನೀತ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶೇಷ ಸಜಾತಿ ನೈಜ ಅಹಿತವು ವಿಜಾತಿ ಖಂಡಾಖಂಡ
ಬಗೆಗಳನು ಅರಿತು ಬುಧರಿಂದ||1||

ಜಲಧರಾಗಸದೊಳಗೆ ಚರಿಸುವ ಹಲವು ಜೀವರ ನಿರ್ಮಿಸಿಹನು
ಅದರೊಳು ಸಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಸಧಾರಣ ವಿಶೇಷಗಳ ತಿಳಿದು
ತತ್ತತ್ ಸ್ಥಾನದಲಿ ವೆಗ್ಗಳಿಸಿ
ಹಬ್ಬಿದ ಮನದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತ ರೂಪಗಳ ನೋಡುತಲಿ ಹಿಗ್ಗುವುದು||2||

ಪ್ರತಿಮೆ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಗೋ ಅಭ್ಯಾಗತನು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀತುಳಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ ಯತಿವನಸ್ಥ
ಗೃಹಸ್ಥ ವಟು ಯಜಮಾನ ಸ್ವಪರ ಜನ
ಪೃಥಿವಿ ಜಲ ಶಿಖಿ ಪವನ ತಾರಾಪಥ ನವಗ್ರಹ ಓಗ ಕರಣ ಭತಿಥಿ
ಸಿತ ಅಸಿತ ಪಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ||3||

ಕಾದ ಕಾಂಚನದೊಳಗೆ ಶೋಭಿಪ ಆದಿತೇಯಾಸ್ಯನ ತೆರದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧವನು ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಶಾಲಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ಐದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಐದಧಿಕ ಐನೂರು ರೂಪದಿ
ಭೂಧರಗಳಾಭಿಮಾನಿ ದಿವಿಜರೊಳು ಇಪ್ಪನು ಅನವರತ||4||

ಶ್ರೀರಮಣ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಳಗೆ ಹದಿಮೂರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಮೇಲೆ
ಐನೂರು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇಪ್ಪನು ಆಹಿತ ಅಚಲದಿ
ದಾರುಮಥನವ ಗೈಯೈ ಪಾವಕ ತೋರುವಂತೆ
ಪ್ರತೀಕ ಸುರರೊಳು ತೋರುತಿಪ್ಪನು ತತ್ತದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೋಳ್ಪರಿಗೆ||5||

ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನು ಉಪಕರಣದೊಳಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕ ಶತ ರೂಪಗಳನು ಧರಿಸಿ
ಇರುತಿಹನು ತದ್ರೂಪ ನಾಮಗಳ ಅರಿತು ಪೂಜಿಸುತಿಹರ ಪೂಜೆಯ ನಿರುತ ಕೈಕೊಂಬ
ತೃಷಾರ್ತನು ಜಲವ ಕೊಂಬಂತೆ||6||

ಬಿಂಬರೂಪನು ಈ ತೆರದಿ ಜಡಪೊಂಬಸಿರ ಮೊದಲಾದ ಸುರರೊಳಗೆ ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹನೆಂದು
ಅರಿದು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಅನುದಿನದಿ
ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ ಅನ್ನಕುತ್ಸಿತ ಕಂಬಳಿಯೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಅವನ ಅಂಘ್ರಿಗಳ ಭಜಿಸು||7||

ವಾರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಹದಿನೇಳು ಎನಿಪ
ರೂಪವು ಶ್ರೀತುಳಸಿದಳದಿ
ನೂರು ಅರವತ್ತೊಂದು ಪುಷ್ಪದಿ ಮೂರಧಿಕ ದಶ ದೀಪದೊಳು
ನಾನೂರು ಮೂರು ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಂಧದೊಳಗೆ ಇರುತಿಹವು||8||

ಅಷ್ಟದಳ ಸದ್ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅಧಿಷ್ಠಿತನು ತಾನಾಗಿ ಸರ್ವ ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟಮಹಿಮನು
ದಳಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಒಳಗಿದ್ದು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ
ಸುಪುಷ್ಟಿಗೈಸುತ ಸಂತೈಪ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖಪೂರ್ಣ||9||

ವಿತ್ತದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾಪತ್ಯ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳೊಳಗೆ
ಗುಣಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿ ಆದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮದೊಳು
ತತ್ತದಾಹ್ವಯನಾಗಿ ಕರೆಸುತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರದಿ
ನಿತ್ಯದಲಿ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು||10||

ಭಾವದ್ರವ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನಿಸುವ ಈ ವಿಧ ಅದ್ವೈತ ತ್ರಯಂಗಳ
ಭಾವಿಸುತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಮರೆಯದಲೆ
ತಾವಕನು ತಾನೆಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ತನ್ನನೀವ ಕಾವ ಕೃಪಾಳು ಕರಿವರಗೊಲಿದ ತೆರದಂತೆ||11||

ಬಾಂದಳವೆ ಮೊದಲಾದುದರೊಳು ಒಂದೊಂದರಲಿ ಪೂಜಾ ಸುಸಾಧನವೆಂದೆನಿಸುವ
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತನದಿ ಸಂದಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿಹವು
ಧ್ಯಾನಕೆ ತಂದಿನಿತು ಚಿಂತಿಸಿ ಸದಾ ಗೋವಿಂದನ ಅರ್ಚಿಸಿ
ನೋಡು ನಲಿನಲಿದಾಡು ಕೊಂಡಾಡು||12||

ಜಲಜನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಚಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳ ನಿಂದಿಸದೆ ನಿತ್ಯದಲಿ
ನೆಲೆದೊಳಿಹ ಗಂಧವೇ ಸುಗಂಧವು ಜಲವೆ ರಸ ರೂಪವೆ ಸುದೀಪವು
ಎಲರು ಚಾಮರ ಶಭ್ಧ ವಾದ್ಯಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಲಿವ||13||

ಗೋಳಕಗಳು ರಮಾ ರಮಣನ ನಿಜ ಆಲಯಗಳು
ಅನುದಿನದಿ ಸಂಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆಯೆ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನವು ಕರುಣಗಳೆ ದೀಪಗಳು
ಸಾಲು ತತ್ತತ್ ವಿಷಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಪರಿಯಂಕ
ತತ್ಸುಖದ ಏಳಿಗೆಯೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ವಸನ||14||

ಪಾಪಕರ್ಮವು ಪಾದುಕೆಗಳ ಅನುಲೇಪನವು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಾಪನವೆ ಶ್ರೀತುಳಸಿ
ಸುಮನೋವೃತ್ತಿಗಳೆ ಸುಮನ
ಕೋಪಧೂಪವು ಭಕ್ತಿ ಭೂಷಣ

ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಛತ್ರವು ದೀಪವೇ ಸುಜ್ಞಾನ ಆರಾರ್ತಿಗಳೆ ಗುಣಕಥನ||15||

ಮನ ವಚನ ಕಾಯಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನುದಿನದಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಕ ವನರುಹೇಕ್ಷಣಗೆ
ಅರ್ಪಿಸುತ ಮೋದಿಸುತಲಿರು ಸತತ
ಅನುಭವಕೆ ತಂದುಕೋ ಸಕಲ ಸಾಧನಗಳೊಳಗೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ
ಪಾಮರ ಮನುಜರಿಗೆ ಪೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಯದು ಬುಧರಿಗೆ ಅಲ್ಲದಲೆ||16||

ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಡೆವರೆ ಚತುರದಶಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳು
ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ನೋಡಲು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ
ಸತತ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ ಪ್ರವಿತತನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ
ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸದುಪಾಯ||17||

ಗೋಳಕವೇ ಕುಂಡ ಅಗ್ನಿ ಕರಣವು ಮೇಲೊದಗಿ ಬಹುವಿಷಯ ಸಮಿಧೆಯು
ಗಾಳಿ ಯತ್ನವು ಕಾಮ ಧೂಪವು ಸನ್ನಿಧಾನ ಅರ್ಚಿ
ಮೇಳನವೇ ಪ್ರಜ್ವಾಲೆ ಕಿಡಿಗಳು ತೂಳಿದ ಆನಂದಗಳು
ತತ್ತತ್ಕಾಲ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಜ್ಞವಿದು||18||

ಮಧು ವಿರೋಧಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಪೂರ್ವದ ಕವಾಟಗಳು ಅಕ್ಷಿನಾಸಿಕವದನ
ಶ್ರೋತೃಗಳು ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರದ್ವಾರ
ಗುದೋಪಸ್ಥಗಳು ಎರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಕದಗಳು ಎನಿಪವು
ಷಟ್ ಸರೋಜವೆ ಸದನ ಹೃದಯವೇ ಮಂಟಪ ತ್ರಿಗುಣoಗಳೆ ಕಲಶ||19||

ಧಾತುಗಳೇ ಸಪ್ತ ಆವರಣ ಉಪವೀಧಿಗಳೇ ನಾಡಿಗಳು ಮದಗಳು ಯೂಥಪಗಳು
ಸುಷುಮ್ನನಾಡಿಯೇ ರಾಜಪಂಥಾನ
ಈ ತನೂರುಹಗಳೇ ವನಂಗಳು ಮಾತರಿಶ್ವನು ಪಂಚರೂಪದಿ
ಪಾತಕಿಗಳೆಂಬ ಅರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಪ ತಳವಾರ||20||

ಇನ ಶಶಾಂಕಾದಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀವನಿತೆ ಅರಸನ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರೆನಿಸುತ ಇಪ್ಪರು
ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ ಪದಾತಿಗಳು
ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯoಗಳೇ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಪ್ಪ ಪಸಾರಗಳು
ಜೀವನೇ ಸುವರ್ತಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಕೈಕೊಂಬ ಹರಿ ತಾನು||21||

ಉರುಪರಾಕ್ರಮನ ಅರಮನಿಗೆ ದಶಕರಣಗಳೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾಲುಗಳು
ಅರವಿದೂರನ ಸದ್ವಿಹಾರಕೆ ಚಿತ್ತ ಮಂಟಪವು
ಮರಳಿ ಬೀಸುವ ಶ್ವಾಸಗಳು ಚಾಮರ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬುದ್ಧಿ
ದಾಮೋದರಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೇ ಸುಶಯನಗಳು||22||

ಮಾರಮಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಸುಮಹಾ ದ್ವಾರವೆನಿಸುವ ವದನಕೆ
ಒಪ್ಪುವ ತೋರಣ ಸ್ಮಶ್ರುಗಳು ಕೇಶಗಳೇ ಪತಾಕೆಗಳು
ಊರಿ ನಡೆವ ಅಂಘ್ರಿಗಳು ಜಂಘೆಗಳು ಊರು ಮಧ್ಯ ಉದರ ಶಿರಗಳು
ಆಗಾರದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳು ಕೋಶಗಳು ಐದು ಕೋಣೆಗಳು||23||

ಈ ಶರೀರವೇ ರಥ ಪಟಾಕ ಸುವಾಸಗಳು ಪುಂಡ್ರಗಳು ಧ್ವಜ
ಸಿಂಹಾಸನವು ಚಿತ್ತವು ಸುಬುದ್ಧಿಯು ಕಲಶ ಸನ್ಮನವು ಪಾಶ
ಗುಣ ದಂಡತ್ರಯಗಳು ಶುಭಾಶುಭದ್ವಯ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರ
ಮಹಾಸಮರ್ಥ ಅಶ್ವಗಳು ದಶಕರಣoಗಳು ಎನಿಸುವುವು||24||

ಮಾತರಿಶ್ವನು ದೇಹರಥದೊಳು ಸೂತನಾಗಿಹ ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಶ್ರೀತರುಣಿ ವಲ್ಲಭ ರಥಿಕನು ಎಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಪೋಷಿಸುತ ವಾತಾತಪ ಆದಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ
ಈ ತನುವಿನೊಳು ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಮಹಾಯೋಗಿ||25||

ಭವವೆನಿಪ ವನಧಿಯೊಳು ಕರ್ಮ ಪ್ರವಹದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಹ
ದೇಹವೆ ಸುನಾವೆಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನವರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ದಿವಸ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವನು ಕ್ರೀಡಿಪನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸೆ
ಪವನನಯ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸಿ ಪರಮಸುಖವ ಈವ||26||

ಆಪಣಾಲಯಗಳ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ
ದೀಪ ಪಾವಕರೊಳಗೆ ಇದುವ ತೈಲಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳ
ಆ ಪರಮಗೆ ಅವದಾನವು ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಮರೆಯದಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ
ಭೂಪನಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು ನಿರ್ಭಯದಿ ಸರ್ವತ್ರ||27||

ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡವೆ ಸುಮಂಟಪ ಮೇರುಗಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನವು ಭಾಗೀರಥಿಯೇ ಮಜ್ಜನವು
ದಿಕ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿ ಮಂತ್ರ
ಭೂರುಹಜ ಫಲಪುಷ್ಪ ಗಂಧ ಸಮೀರ ಶಶಿ ರವಿ ದೀಪ
ಭೂಷಣ ತಾರಕಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ||28||

ಭೂಸುರರೊಳು ಇಪ್ಪ ಅಬ್ಜಭವನನೊಳು ವಾಸುದೇವನು
ವಾಯುಖಗಪ ಸದಾಶಿವ ಅಹಿಪ ಇಂದ್ರನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ನಾಮಕ ಸೂರ್ಯ
ಭೇಶಕಾಮ ಅಮರಾಸ್ಯ ವರುಣಾದಿ ಸುರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಳು ಇಪ್ಪರು
ವಾಸವಾಗಿಹ ಸಂಕರುಷಣನ ನೋಡಿ ಮೋದಿಪರು||29||

ಮೀನ ಕೇತನ ತನಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಮುಖ್ಯ ಏಕ ಊನ ಪಂಚಾಶತ್
ಮರುದ್ಗಣ ರುದ್ರ ವಸುಗಣರು
ಮೇನಕಾತ್ಮಜ ಕುವರ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಧನಪಾದಿ ಅನಿಮಿಷರನು
ಸದಾನುರಾಗದಿ ಧೇನಿಪುದು ವೈಶ್ಯರೊಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ||30||

ಇರುತಿಹರು ನಾಸತ್ಯ ದಸ್ರರು ನಿರಋತಿಯು ಯಮಧರ್ಮ ಕಿಂಕರರು ಮೇದಿನಿ
ಕಾಲಮೃತ್ಯು ಶನೈಶ್ಚರಾದಿಗಳು
ಕರೆಸಿಕೊಂಬರು ಶೂದ್ರರೆಂದು ಅನವರತ
ಶೂದ್ರರೊಳಿಪ್ಪರು ಇವರೊಳಗೆ ಅರವಿದೂರ ಅನಿರುದ್ಧನು ಇಹನೆಂದರಿದು ಮನ್ನಿಪುದು||31||

ವೀತಭಯ ನಾರಾಯಣ ಚತುಷ್ಪಾತು ತಾನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತತ್ತತ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸುಕರ್ಮಗಳ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ
ಚೇತನರ ಒಳಹೊರಗೆ ಓತಪ್ರೋತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳ ಕೊಡುತಿಹನು||32||

ನಿಧನ ಧನದ ವಿಧಾತ ವಿಗತಾಭ್ಯಧಿಕ ಸಮಸಮವರ್ತಿ ಸಾಮಗ
ತ್ರಿದಶ ಗಣಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಕಕುತ್ ಧಾಮ ಶುಭನಾಮ
ಮಧುಮಥನ ಭೃಗುರಾಮ ಘೋಟಕ ವದನ
ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥದೊಳು ತುದಿ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಹನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು ಬಿಂಬರೂಪದಲಿ||33||

ಕನ್ನಡಿಯ ಕೈವಿಡಿದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಇರವು ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ತೆರದಿ
ಅನಿರುದ್ಧನಿಗೆ ಈ ಜಗವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೆ ತೋರುತಿಪ್ಪುದು
ಜನ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ್ನ
ಮಯಗಾನು ಎಂದರಿದು ಪೂಜಿಸಲು ಕೈಕೊಂಬ||34||

ಬಿಂಬರೆನಿಪರು ಸ್ವೋತ್ತಮರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೆನಿಪರು ಸ್ವ ಅವರರು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿಂಬಗಳೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಬಿಂಬ ಹರಿಯೆಂದು
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಪಾಡುತಲಿ ನೋಡುತ ಉಂಬುದು ಉಡುವುದು ಇಡುವುದು ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ
ಅಂಬುಜಾoಬುಕನ ಅಂಘ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳು ಎಂದು ನಲಿದಾಡು||35||

ನದಿಯ ಜಲ ನದಿಗೆ ಎರೆವ ತೆರೆದಂದದಲಿ
ಭಗವತ್ ದತ್ತ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಧಿಶಯನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ನೀನಾಗಿ
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ನೋಡುತ
ದರ್ವಿಯಂದದಿ ಪದುಮನಾಭನ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳಲಿ ನೆನೆವುತಿರು||36||

ಅರಿಯದಿರ್ದರು ಎಮ್ಮೊಳಿದ್ದು ಅನವರತ ವಿಷಯಗಳ ಉಂಬ
ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತರದಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ಸುಖವಿತ್ತು ಸಂತೈಪ
ಸರಿತು ಕಾಲಪ್ರವಹಗಳು ಕಂಡರೆಯು ಸರಿ ಕಾಣದಿರೆ ಪರಿವವು
ಮರಳಿ ಮಜ್ಜನ ಪಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸುಖವಿಹವು||37||

ಏನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸು
ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಸಂದೇಹಿಸದೆ ದಿನದಿನದಿ
ಮಾನನಿಧಿ ಕೈಕೊಂಡು ಸುಖವಿತ್ತು ಅನತರ ಸಂತೈಪ
ತೃಣ ಜಲ ಧೇನು ತಾನುಂಡು ಅನವರತ ಪಾಲ್ಗರೆವ ತೆರದಂತೆ||38||

ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ವತೀಪತಿ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಸುಶಾರ್ವರೀಚರ
ದಿಗ್ವಲಯದೊಳು ಹಂಸನಾಮಕನು
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸರ್ವರೊಳು ಸುರ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲಿ
ಮತ್ತೋರ್ವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮನು ಎಂದೆನಿಪ||39||

ಪರಿ ಇಡಾವತ್ಸರನು ಸಂವತ್ಸರದೊಳು ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಸೌರಭ ಚಾಂದ್ರಮನು ಎನಿಸಿ
ಇರುತಿಹ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಸ್ಮರಿಸುವವರನು ಸಂತೈಪನು ಎಂದು
ಉರುಪರಾಕ್ರಮ ಉಚಿತಸಾಧನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು||40||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrI taruNi vallaBana parama viBUti rUpa kanDa kanDalli
I teradi cintisuta nODu saMBramadi
nIta sAdhAraNa viSESha sajAti naija ahitavu vijAti KanDAKanDa
bagegaLanu aritu budharinda||1||

jaladharAgasadoLage carisuva halavu jIvara nirmisihanu
adaroLu sajAti vijAti sadhAraNa viSEShagaLa tiLidu
tattat sthAnadali veggaLisi
habbida manadi pUjisutali avana vyApta rUpagaLa nODutali higguvudu||2||

pratime SAlagrAma gO aByAgatanu atithi SrItuLasi pippala yativanastha
gRuhastha vaTu yajamAna svapara jana
pRuthivi jala SiKi pavana tArApatha navagraha Oga karaNa Batithi
sita asita pakSha sankramaNa avana adhiShThAna||3||

kAda kAncanadoLage SOBipa AditEyAsyana teradi
lakShmI dhavanu pratidinadi SAlagrAmadoLage ippa
aidu sAvira mEle mUvattu aidadhika ainUru rUpadi
BUdharagaLABimAni divijaroLu ippanu anavarata||4||

SrIramaNa pratimegaLoLage hadimUradhikavAgippa mEle
ainUru rUpava dharisi ippanu Ahita acaladi
dArumathanava gaiyai pAvaka tOruvante
pratIka suraroLu tOrutippanu tattadA kAladali nOLparige||5||

karaNa niyAmakanu tAnu upakaraNadoLage aivatteraDu sAvirada
hadinAlku adhika Sata rUpagaLanu dharisi
irutihanu tadrUpa nAmagaLa aritu pUjisutihara pUjeya niruta kaikoMba
tRuShArtanu jalava koMbante||6||

biMbarUpanu I teradi jaDapoMbasira modalAda suraroLage iMbugonDihanendu
aridu dharmArtha kAmagaLa haMbalisade anudinadi
viSvakuTuMbi koTTa kaNa annakutsita kaMbaLiyE
sauBAgyavendu avana anGrigaLa Bajisu||7||

vAriyoLagippattu nAlku mUrereDu sAvirada mEle munnUru hadinELu enipa
rUpavu SrItuLasidaLadi
nUru aravattoMdu puShpadi mUradhika daSa dIpadoLu
nAnUru mUru sumUrtigaLu gandhadoLage irutihavu||8||

aShTadaLa sad~hRudaya kamala adhiShThitanu tAnAgi sarva utkruShTamahimanu
daLagaLali sancarisuta oLagiddu
duShTarige durbuddhi karma viSiShTarige suj~jAna dharma
supuShTigaisuta santaipa nirduShTa suKapUrNa||9||

vittadEhAgAra dArApatya mitrAdigaLoLage
guNacittabuddhi Adi indriyagaLoLu j~jAna karmadoLu
tattadAhvayanAgi karesuta sankalpa anusAradi
nityadali tA mADi mADipanu endu smarisutiru||10||

BAvadravyakriyegaLu enisuva I vidha advaita trayangaLa
BAvisuta sadBaktiyali sarvatra mareyadale
tAvakanu tAnendu pratidina sEvisuva Baktarige
tannanIva kAva kRupALu karivaragolida teradante||11||

bAndaLave modalAdudaroLu ondondarali pUjA susAdhanavendenisuva
padArthagaLu bagebageya nUtanadi sandaNisi koMDihavu
dhyAnake tandinitu cintisi sadA gOvindana arcisi
nODu nalinalidADu konDADu||12||

jalajanABana mUrti manadali nelegoLisi niScala Bakutiyali
caLi bisilu maLe gALigaLa nindisade nityadali
neledoLiha gandhavE sugandhavu jalave rasa rUpave sudIpavu
elaru cAmara SaBdha vAdyagaLu arpisalu oliva||13||

gOLakagaLu ramA ramaNana nija AlayagaLu
anudinadi saMprakShAlaneye sammArjanavu karuNagaLe dIpagaLu
sAlu tattat viShayagaLa sammELanavE pariyanka
tatsuKada ELigeye suppattige AtmanivEdane vasana||14||

pApakarmavu pAdukegaLa anulEpanavu satpuNya SAstra AlApanave SrItuLasi
sumanOvRuttigaLe sumana
kOpadhUpavu Bakti BUShaNa
vyApisida sadbuddhi Catravu dIpavE suj~jAna ArArtigaLe guNakathana||15||

mana vacana kAyika pradakShiNe anudinadi sarvatra vyApaka vanaruhEkShaNage
arpisuta mOdisutaliru satata
anuBavake tandukO sakala sAdhanagaLoLage ide muKya
pAmara manujarige pELidare tiLiyadu budharige alladale||16||

catura vidha puruShArtha paDevare caturadaSalOkagaLa madhyadoLu
itara upAyagaLu nODalu sakala SAstradali
satata viShaya iMdriyagaLali pravitatanenisi rAjisuva lakShmIpatige
sarva samarpaNeyE mahApUje sadupAya||17||

gOLakavE kuMDa agni karaNavu mElodagi bahuviShaya samidheyu
gALi yatnavu kAma dhUpavu sannidhAna arci
mELanavE prajvAle kiDigaLu tULida AnaMdagaLu
tattatkAla mAtugaLu ella mantra adhyAtma yaj~javidu||18||

madhu virOdhiya paTTaNake pUrvada kavATagaLu akShinAsikavadana
SrOtRugaLu eraDu dakShiNa uttaradvAra
gudOpasthagaLu eraDu paScima kadagaLu enipavu
ShaT sarOjave sadana hRudayavE manTapa triguNaogaLe kalaSa||19||

dhAtugaLE sapta AvaraNa upavIdhigaLE nADigaLu madagaLu yUthapagaLu
suShumnanADiyE rAjapanthAna
I tanUruhagaLE vanaMgaLu mAtariSvanu pancarUpadi
pAtakigaLeMba arigaLanu saMharipa taLavAra||20||

ina SaSAnkAdigaLu lakShmIvanite arasana dvAra pAlakarenisuta ipparu
manada vRuttigaLE padAtigaLu
anuBavipa viShayaogaLE paTTaNake bappa pasAragaLu
jIvanE suvartaka kaShTagaLa kaikoMba hari tAnu||21||

uruparAkramana aramanige daSakaraNagaLe kannaDiya sAlugaLu
aravidUrana sadvihArake citta manTapavu
maraLi bIsuva SvAsagaLu cAmara vilAsini buddhi
dAmOdarage sAShTAnga praNAmagaLE suSayanagaLu||22||

mAramaNana aramanege sumahA dvAravenisuva vadanake
oppuva tOraNa smaSrugaLu kESagaLE patAkegaLu
Uri naDeva anGrigaLu janGegaLu Uru madhya udara SiragaLu
AgArada upparigegaLu kOSagaLu aidu kONegaLu||23||

I SarIravE ratha paTAka suvAsagaLu punDragaLu dhvaja
siMhAsanavu cittavu subuddhiyu kalaSa sanmanavu pASa
guNa danDatrayagaLu SuBASuBadvaya karma cakra
mahAsamartha aSvagaLu daSakaraNaogaLu enisuvuvu||24||

mAtariSvanu dEharathadoLu sUtanAgiha sarvakAladi
SrItaruNi vallaBa rathikanu endaridu nityadali
prItiyindali pOShisuta vAtAtapa AdigaLiMda avirata
I tanuvinoLu mamate biTTavanE mahAyOgi||25||

Bavavenipa vanadhiyoLu karma pravahadoLu sancarisutiha
dEhave sunAveya mADi tannavarinda oDagUDi
divasa divasagaLalli lakShmIdhavanu krIDipanu endu cintise
pavananayya BavAbdhi dATisi paramasuKava Iva||26||

ApaNAlayagaLa padArthavu strIpuruShara iMdriyagaLali
dIpa pAvakaroLage iduva tailAdi dravyagaLa
A paramage avadAnavu eMdu padEpadE mareyadale smarisuta
BUpanaMdadi saMcarisu nirBayadi sarvatra||27||

vArija BavAnDave sumanTapa mErugiri siMhAsanavu BAgIrathiyE majjanavu
dikvastragaLu nuDi mantra
BUruhaja PalapuShpa gandha samIra SaSi ravi dIpa
BUShaNa tArakagaLu endu arpisalu kaikonDu mannisuva||28||

BUsuraroLu ippa abjaBavananoLu vAsudEvanu
vAyuKagapa sadASiva ahipa indranu vivasvAn nAmaka sUrya
BESakAma amarAsya varuNAdi suraru kShatriyaroLu ipparu
vAsavAgiha sankaruShaNana nODi mOdiparu||29||

mIna kEtana tanaya prANApAna vyAnOdAna muKya Eka Una pancASat
marudgaNa rudra vasugaNaru
mEnakAtmaja kuvara viSvaksEna dhanapAdi animiSharanu
sadAnurAgadi dhEnipudu vaiSyaroLu pradyumna||30||

irutiharu nAsatya dasraru nira^^Rutiyu yamadharma kiMkararu mEdini
kAlamRutyu SanaiScarAdigaLu
karesikoMbaru SUdrarendu anavarata
SUdraroLipparu ivaroLage aravidUra aniruddhanu ihanendaridu mannipudu||31||

vItaBaya nArAyaNa catuShpAtu tAnu endenisi
tattat jAti dharma sukarmagaLa tA mADi mADisuta
cEtanara oLahorage OtaprOtanAgiddu ellarige
saMprItiyali dharmArtha kAmAdigaLa koDutihanu||32||

nidhana dhanada vidhAta vigatAByadhika samasamavarti sAmaga
tridaSa gaNasaMpUjya trikakut dhAma SuBanAma
madhumathana BRugurAma GOTaka vadana
sarva padArthadoLu tudi modalu tuMbihanu endu cintisu biMbarUpadali||33||

kannaDiya kaiviDidu nODalu tanna iravu savyApasavyadi kaNNige oppuva teradi
aniruddhanige I jagavu Binna Binnave tOrutippudu
janyavAdudarinda pratibiMbanna
mayagAnu endaridu pUjisalu kaikoMba||34||

biMbareniparu svOttamaru pratibiMbareniparu sva avararu
pratibiMba biMbagaLoLage kEvala biMba hariyendu
saMBramadi pADutali nODuta uMbudu uDuvudu iDuvudu koDuvudu ella
aMbujAobukana anGri pUjegaLu endu nalidADu||35||

nadiya jala nadige ereva teredandadali
Bagavat datta dharmagaLu udadhiSayananige arpisuta vyAvRutta nInAgi
vidhi niShEdhAdigaLige oLagAgadale nODuta
darviyandadi padumanABana sakala karmagaLali nenevutiru||36||

ariyadirdaru emmoLiddu anavarata viShayagaLa uMba
j~jAna uttaradi tanagarpisalu citsuKavittu santaipa
saritu kAlapravahagaLu kanDareyu sari kANadire parivavu
maraLi majjana pAna karmagaLinda suKavihavu||37||

Enu mADuva karmagaLu lakShmI nivAsanige arpisu
anusandhAna pUrvakadinda sandEhisade dinadinadi
mAnanidhi kaikonDu suKavittu anatara santaipa
tRuNa jala dhEnu tAnunDu anavarata pAlgareva teradante||38||

pUrva dakShiNa paScima uttara pArvatIpati agnivAyu suSArvarIcara
digvalayadoLu haMsanAmakanu
sarvakAladi sarvaroLu sura sArvaBaumanu svEcCeyali
mattOrvarige gOcarisada avyakta Atmanu endenipa||39||

pari iDAvatsaranu saMvatsaradoLu aniruddhAdi rUpava dharisi
bArhaspatya sauraBa cAndramanu enisi
irutiha jagannAtha viThala smarisuvavaranu santaipanu endu
uruparAkrama ucitasAdhana yOgyateyanaritu||40||

One thought on “Vibhoothi sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s