MADHWA · nadee taratamya · raghavendra · snana

Nadee Taratamya stothra(By Ragahvendraru)

Nadee Taratamya(Kannada)

Vishnupaadaabjasambhootaa gangaa sarvaadhikaa mataa|
tato godaavaree nyoonaa krushnavenee tato~dhamaa||1||

svaamechandraapushkarinyou maanasam cha sarovaram|
krushnavenyaaha samaastaabhyaha kaveri cha saraswatee||2||

heene~nyonyasame taabhyaamoonaa cha sarayu tathaa|
Tungabhadra samaa tasyaaha kalindyoonaa tato~dhame||3||

narmadaa sindhusaritou tatsamaa bhavanaashinee|
tataha kumudavatee neechaa tato neechaa malaapahaa||4||

taamaraparnee bheemarathee manjulaa cha pinaakinee|
pruthak saagaragaaminyo nadyo bheemarateesamaaha||5||

tato~syaa sarito neechaastataakaascha tato~dhamaaha|
tato neechaaha pushkarinyo devakhaataascha tatsamaaha||6||

tato vaapyo~dhamaastaabhyaha koopaaha sarvaadhamaa mataaha|
svottamaarghyam pradaatavyamavaraasu na chaanyathaa||7||

*Raghavendra Yatinaa bramhaandaakhya puraanagaha|
ittyuddhrutaha saarabhaago nadee neechoccha soochakaha||8||

5 thoughts on “Nadee Taratamya stothra(By Ragahvendraru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s