dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · nadee taratamya

Nadhi taratamya by Jagannatha dasaru

ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಜ
ಭಾಗವತ ತಿಲಕ ನಿಮಿರಾಜಗೊಲಿದು ವಸಿಷ್ಠ
ಯೋಗೀಶ ಪೇಳ್ದ ಸುಕಥಾಕುತೂಹಲವನು
ರಾಗದಲಿ ಕೇಳಿ ಜನರಯ್ಯಾ ||pa||

ಒಂದು ದಿನ ಗೋದಾವರಿಯ ತಟದಿ ನಿಮಿರಾಜ
ಸಂದು ಯಜ್ಞವ ಮಾಡುತಿರಲಾಗ ಪರಮೇಷ್ಠಿ
ನಂದನೆನಿಪ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಮುನಿ ನಡೆತಂದ ಮೇಧಾಗಾರಕೆ
ಬಂದ ಯತಿವರನ ಮಣಿಪೀಠದಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ತನ್ನಯ ಮನೋವಾಂಛಿತವ
ಸುಂದರಾಧಿಪ ಬೆಸಸಿದಾ ||1||

ವ್ರತಿಪತಿ ವಶಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವಕುಲ ಶಿರೋರತುನ
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗಂಗಾದಿ ಪುಣ್ಯತೀ
ರ್ಥ ತಾರತಮ್ಯ ಎನಗರುಪು ಕರುಣದಲೀ
ಮತ್ಪಿತನೆನುತ ಪದಕೆರಗುವಾ
ಕ್ಷಿತಿಪನೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳುತಾನಂದ ಶರಧಿಯೊಳು
ಗತನಾಗಿ ರೋಮ ಲಕ್ಷಣ ಕಳೇವರದಿ ಪುಳ
ಕಿತವಾದವನ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಯತಿವರನುನ್ನತ
ನೃಪತಿಗಿಂತೆಂದನು ||2||

ಕೇಳು ಜನನಾಥ ಮಹಭಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಶ್ನ
ದೇಳಿಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ಕಲ್ಪತರು ತ
ತ್ಕಾಲ ಉದಿಸಿ ಫಲೋನ್ಮು ಖವಾಯಿತು
ಶಿಷ್ಯರೊಳು ಮೌಳಿಮಣಿ ನೀನಹುದು
ಮಾಲತಿ ಮೊದಲೊಂಡು ನಿಖಿಳ ನದಿಗೊಳಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀಲೋಲನ ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಸುವಿ
ಶಾಲವ ನಿನಗೊರೆವೆ ಮಾನವ ಚಂಚಲಿಸದೆ
ಇದನಾಲಿಪುದು ನೀನೆಂದನು ||3||

ಹರಿಪಾದನಖದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಿ
ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆನಿಸುವಳು ನದಿಗಳೊಳು
ದರರಥಾಂಗನದಾ ವಿಧೃತಪಾಣಿ ಮಾಧವನು
ದೊರೆಮೆನಿಪನಾ ತೀರ್ಥಕೆ
ಸರಿತಾಗಗಣ್ಯ ಗೋದಾವರಿ ನಳಿನಿಗಿಂ
ಕೊರತೆಯೆನಿಪಳೈ ವತ್ತು ಗುಣದಲಿ ಶಂಖ
ಚರಣ ಸುಗದಾಬ್ಜ ಶೋಭಿತ ವೀರನಾರಾಯಣ-
ರಸೆನಿಪನಾ ಸಲಿಲಕೆ ||4||

ಹರಜಟೋದ್ಭವ ಕುಶಾವರ್ತಿಗೆ ಸಹಸ್ರಗುಣ
ವರಳೆನಿಪ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಾಸ್ಲಂದನದಿ ಚಾರು ಕಂ
ಬುರಲಿ ವಾರುಚಿ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಯಮನಂದನಲಿ
ವಿಹರಿಸುತಿಹನಾಜಲದೊಳು
ತುರುಗಾಯ್ದ ದೇವನಂಗಜ ನದಿಗೆ ಈರೈದು
ನೆರೆ ಗುಣವಿರುವ ಹೀನ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶರಧಿಯೊಳು ಪು
ಷ್ಕರನಾಭ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮಳು ಕಾವೇರಿ
ಗೋದ ರಂಗನಾಥನೆನಿಪ ||5||

ಆ ಯಮಳನದಿಗಳಿಗೆರಡು ಗುಣಾಧಮ ಸರಯು
ತೋಯಾಧಿಪತಿ ರಾಮ ಸರಯು ನೀರೆಂದು ಗುಣ
ದಿ ಯಮುನೆ ಕಡಿಮೆನಿಪಳಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ
ವಿಹಾಯ ಸಮಮಣಿತನಯಳೆ
ಸ್ಥಾಯಕೆ ಚತುರ್ಬಾಹು ವಿಷ್ಣು ಕಾವೇರಿಗೆ
ರಾಯಕೇಳ್ವರಾಹಿನೂರೊಂದುಗುಣ ಕಡಿಮೆ
ನಾಯಕ ವರಾಹದೇವಾ||6||

ಸಿಂಧು ಭವನಾಶಿಗೀರ್ವರು ಸಮರು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ
ಮಂದಿರ ನೃಸಿಂಹರಲ್ಲಿಹರು ಭವನಾಶನಿಗೆ
ಸುಂದರ ಕುಮುದ್ವತಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ಗುಣಾಧಮಳು
ತಂದೆಯೆನಿಪ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಒಂದೆನಿಸುವುವು ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಗುಣಗಳಿಂದ
ಮುಂದಿಹ ಪದದಿ ಪೇಳ್ವೆ ಪೆಸರು ಹರಿರೂಪ ನೆಲ
ದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನೆನುತ ಕರುಣದಲಿ
ತಮ್ಮಿಂದೀರಗಿಂತೆಂದನೂ ||7||

ವಾಜಿವದನು ಮಂಝರಾನದಿಯೊಳಿಹನು ನವ
ರಾಜೀವನಯನ ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮರಥಿಯೊಳಿಹ
ರಾಜಶಯನಾನಂತ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಯೊಳಗೆ
ವಿರಾಜಿಪ ಮಲಾಪಹಾರಿ
ಭಾಜನದೊಳಿಪ್ಪ ದುಷ್ಟ ಜನರನು ಮರ್ದಿಸುವ
ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣದಿಂದಾ
ಈ ಜಗತಿಯೊಳಧಮರೆನಿಸುತಿಪ್ಪರು ನಿತ್ಯ
ನೈಜಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನದಿ ||8||

ಭೀಮರಥಿ ಸಮ ಪಿನಾಕಿನಿಯೊಳಗೆ ಕೇಶವನು
ಭೂಮಿಯೊಳು ಪೃಥಕು ಪೃಥಕು
ಸಮಾನವೆನಿಪವು ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ತಮೊಳಸಮವೊಪ್ಪುತ
ಸುಖ ಸುಜ್ಞಾನದಿ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ
ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವನಲ್ಲ ಸ್ನಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ
ಧೀಮಂತರಾಚರಿತೆ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ
ಮೋಕ್ಷ ಗಳೀವನೊ||9||

ಈ ನದಿಗಳೆರಡು ಗುಣ ಪುಷ್ಕರಣಿನಿಚಯ
ನ್ಯೂನವೆನಿಪವು ಮುಕ್ತಿ ದತ್ತಾತ್ರಯನು ಕೃಷ್ಣ
ವೇಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಮಾನಸ ಸರೋವರದೊಳು
ಸುಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ವಾಮನನ ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಸ
ನ್ನಾನನಾಬ್ಜದಿದರೆ ಜಘನಸ್ಥಿತಾಭಯ ಸು
ಪಾಣಿ ವೆಂಕಟನ ಮಧುಸೂದÀನನ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ
ಧೇನಿಪುದು ಎಂದಾ ||10||

ದೇವಖಾತಗಳು ಶತಗುಣಕಡಿಮೆ ಮಾನಸ ಸ
ರೋವರಕೆ ಇತರ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿಗಲ್ಪಗುಣ
ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ ಸುಗಧಾಧರನ ಪಾಪಿಗಳ
ಪಾವನವಗೈವ ಕ್ಷುದ್ರಾ
ಪ್ರಾವಹಿಗಳೀರೈದು ಗುಣದಿ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದೇವಿಪತಿ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತಿಸೆಂದು ನೃಪ
ಗಾ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನೀಶ ಪೇಳ್ದ ಶ್ರೀಘ್ರದಲಿ
ಭವನೋವ ಪರಿಹರಿಪುದೆಂದು ||11||

ಈ ಸಲಿಲತೀರ್ಥಂಗಳೆರಡು ಗುಣದಿ ತಟಾಕ
ಶೇಷಪರ್ಯಂಕ ಅಚ್ಯುತನಿಹನು ಸಜ್ಜನರ
ದೋಷಗಳ ಕಳೆವ ವಾಪಿಗಳೆರಡು ಕಡಿಮೆ
ವಾಸವಾಗಿಹನು ಚಕ್ರಿ
ಘೋಷಗೈವ ಧರಾಂತಕೂಪಗಳೊಳಿರುತಿಹ ನಾ
ಕೇಶನದಿಗಳ ತಾರÀತಮ್ಯ ರೂಪಗಳನುಪ
ದೇಶಿಸದೆ ಸರ್ವವು ನಿನಗೆ ಮಹಾರಹಸ್ಯವಿದು
ಪಾಸನಗೈವುದೆದೆಂದು ||12||

ಈ ತೆರದಿ ನಿಮಿರಾಜಗೋಸುಗ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿ
ತಾ ತಿಳಿದ ಕಥಾತಿಶಯ ಪರಮ ವಿಬುಧರು ಧ
ರಾತಳದೊಳಿಪ್ಪ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಜಪ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಲು
ಶೀತಾಂಶು ಕಮಲಾಪ್ತರುಳ್ಳನಕ ಸುರಪತಿ ನಿ
ಕೇತನದಿ ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಲಿಸುವನು ತನ್ನವರ
ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದನುರಾಗದೀ ||13||

BAgIrathyAdi nadigaLa tAratamya nija
BAgavata tilaka nimirAjagolidu vasiShTha
yOgISa pELda sukathAkutUhalavanu
rAgadali kELi janarayyA ||pa||

ondu dina gOdAvariya taTadi nimirAja
sandu yaj~java mADutiralAga paramEShThi
nandanenipa vaSiShTha
mahamuni naDetanda mEdhAgArake
banda yativarana maNipIThadali kuLLirisi
mandahAsadali tannaya manOvAnChitava
sundarAdhipa besasidA ||1||

vratipati vaSiShTha vaiShNavakula SirOratuna
SrutiSAstra sarvaj~ja gangAdi puNyatI
rtha tAratamya enagarupu karuNadalI
matpitanenuta padakeraguvA
kShitipanOktiya kELutAnanda SaradhiyoLu
gatanAgi rOma lakShaNa kaLEvaradi puLa
kitavAdavana kAruNyadali yativaranunnata
nRupatigiMteMdanu ||2||

kELu jananAtha mahaBAga ninnaya praSna
dELigege enna santOSha kalpataru ta
tkAla udisi PalOnmu KavAyitu
SiShyaroLu mauLimaNi nInahudu
mAlati modalonDu niKiLa nadigoLippa
SrIlOlana sumUrtigaLu tAratamya suvi
SAlava ninagoreve mAnava chancalisade
idanAlipudu nInendanu ||3||

haripAdanaKada saMsparSa mAtradiMdali
suratarangiNi SrEShThaLenisuvaLu nadigaLoLu
dararathAnganadA vidhRutapANi mAdhavanu
doremenipanA tIrthake
saritAgagaNya gOdAvari naLinigiM
korateyenipaLai vattu guNadali SanKa
caraNa sugadAbja SOBita vIranArAyaNa-
rasenipanA salilake ||4||

harajaTOdBava kuSAvartige sahasraguNa
varaLenipa kRuShNAKyAslaMdanadi cAru kaM
burali vAruci dhanurdhAri yamanaMdanali
viharisutihanAjaladoLu
turugAyda dEvanangaja nadige Iraidu
nere guNaviruva hIna vAgdEvi SaradhiyoLu pu
ShkaranABa A sarasvati samaLu kAvEri
gOda raMganAthanenipa ||5||

A yamaLanadigaLigeraDu guNAdhama sarayu
tOyAdhipati rAma sarayu nIrendu guNa
di yamune kaDimenipaLalli dAmOdara
vihAya samamaNitanayaLe
sthAyake chaturbAhu viShNu kAvErige
rAya kELvarAhinUronduguNa kaDime
nAyaka varAhadEvA||6||

sindhu BavanASigIrvaru samaru kShIrAbdhi
mandira nRusiMharalliharu BavanASanige
sundara kumudvatiya kincitguNAdhamaLu
tandeyenipa trivikrama
ondenisuvuvu nAlku nadigaLu guNagaLinda
mundiha padadi pELve pesaru harirUpa nela
dindali SrImantanenuta karuNadali
tammindIragintendanU ||7||

vAjivadanu manJarAnadiyoLihanu nava
rAjIvanayana SrIdhara BImarathiyoLiha
rAjaSayanAnanta tAmraparNiyoLage
virAjipa malApahAri
BAjanadoLippa duShTa janaranu mardisuva
SrI janArdana nAlku nadigaLu dviguNadindA
I jagatiyoLadhamarenisutipparu nitya
naijaBakti suj~jAnadi ||8||

BImarathi sama pinAkiniyoLage kESavanu
BUmiyoLu pRuthaku pRuthaku
samAnavenipavu pinAkinige tamoLasamavopputa
suKa suj~jAnadi
SrI manOrama kESavAdi rUpagaLinda
svAmiyenisuvanalla snAnAdi satkarma
dhImantarAcarite pratidinadi dharmArtha kAma
mOkSha gaLIvano||9||

I nadigaLeraDu guNa puShkaraNinicaya
nyUnavenipavu mukti dattAtrayanu kRuShNa
vENige samAna chandra svAmi puShkaraNi
mAnasa sarOvaradoLu
suj~jAnAtma vAmanana SrI BU sahita prasa
nnAnanAbjadidare jaGanasthitABaya su
pANi venkaTana madhusUdaÀnana tristhaLadi
dhEnipudu endA ||10||

dEvaKAtagaLu SataguNakaDime mAnasa sa
rOvarake itara puShkaraNigaLigalpaguNa
BAvisuvudalla sugadhAdharana pApigaLa
pAvanavagaiva kShudrA
prAvahigaLIraidu guNadi kaDime lakShmI
dEvipati nArAyaNana cintisendu nRupa
gA vaSiShTha munISa pELda SrIGradali
BavanOva pariharipudendu ||11||

I salilatIrthangaLeraDu guNadi taTAka
SEShaparyanka acyutanihanu sajjanara
dOShagaLa kaLeva vApigaLeraDu kaDime
vAsavAgihanu cakri
GOShagaiva dharAntakUpagaLoLirutiha nA
kESanadigaLa tAraÀtamya rUpagaLanupa
dESisade sarvavu ninage mahArahasyavidu
pAsanagaivudedendu ||12||

I teradi nimirAjagOsuga vaSiShThamuni
tA tiLida kathAtiSaya parama vibudharu dha
rAtaLadoLippa tIrthagaLalli snAna japa
prItiyindAcarisalu
SItAMSu kamalAptaruLLanaka surapati ni
kEtanadi vividha BOgagaLittu SrI jaga
nnAtha viThThala pAlisuvanu tannavara
saMprItiyindanurAgadI ||13||

dasara padagalu · MADHWA · nadee taratamya · Vijaya dasaru

Nadhi Sthothra by Vijaya dasaru

ನದನದಿಗಳನು ಸ್ಮರಿಸಿರೋ
ನದನದಿಗಳನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಳರಾಗಿ
ಮುದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನದಧಮತನ ಬಿಟ್ಟ ಸಂ
ಪದವಿಗೆ ಸೋಪಾನದಂತಾಗುವದು ಶ್ರೀ
ಪದುಮನಾಭನು ವೊಲಿವನು ||Pa||

ಸಿಂಧು ಮರುಧೃತಿ ಹೇಮವತಿ ನೇಮಿ ನೇತ್ರವತಿ
ತರಣಿಸುತೆ ನರ್ಮದಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಮತಿ
ಗರುಡ ಸಾಧರ್ಮಾ
ಸರಸ್ವತಿ ಮಣಿಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತನದಿಯು ಪ್ರಣತ
ವರದಕಾಗಿಣಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವೇದವತಿ
ಹರಿಧೃತಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಾಣಿವಂ
ಜರಫಣಿ ಭೀಮರಥಿನೀ||1||

ಧಾರಿ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಿಗಣಪತಿ ಶತಭಾಗ
ನಾರದಿ ಉಭಯಪಿನಾಕಿ ಚಿತ್ರವತೀ
ಮೂರು ಲೋಕೋದ್ಭವ ಭವಾನೀ
ಚಾರು ಗಂಡಿಕೆ ಸರಯು ಶ್ರೋಣಿ ಭದ್ರನೀಲ
ಕ್ಷೀರನದಿ ಪಾಪಘ್ನ ಮಹಾನದಿ ಅಘನಾಶಿ
ವಾರಿಜಾಪ್ತಾವತಿ ಸುರ್ವಣ ಮುಖರೀ
ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಟಕ ಅತ್ರಿಣೀ ||2||

ಸುಲಭ ಮಂದಾಕಿನಿ ಕೌಮೋದಕಿ ಶಾಂತಿ
ಕಪಿಲ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಅರುಣೀ
ಪೊಳೆವ ಕಾಳಾವತಿ ತ್ರಿಪಥಿ ಗೌರಿ ಕುಂತಿ
ಅಳಕನಂದನ ಅಮಲವತಿ ಭೀಮಸಂಭೆ
ಸಿ ತಾಂಬ್ರ ಪರ್ಣಿಯು ಜಯ ಮಂ
ಸತಿ ಸತ್ಯವತಿ ವೈಷ್ಣವೀ ||3||
ಕನಿಕ ಶುಕ್ಲಾವತೀ ಬಾಹುನದಿಗೋವಿಂದ
ಮಿನಗುವ ಭೋಗವತಿ ಕಾಶ್ಯಪಿಂಕಾಳಿಂದಿ
ಅನುಸಿಂಧು ಐರಾವತಿ
ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಮಯೂರ ಸಂಭವೆ
ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಪಯೋ
ಶ್ವಿನಿ ಮಹಾಪಗ ಭದ್ರ ಭೈರವಿ ವಿಚಿತ್ರ ನದಿಗಳನು ||4||

ಅರುಣೋದಯಲೆದ್ದು ಧರೆಯೊಳುಗಳ್ಳ ಬಲು
ಸರಿತಗಳ ನೆನೆದು ಪುಳಕೋತ್ಸವದಲಿ
ಪರಮ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ಪೋಗಾಡಿ
ನಿರುತ ಮಾರುತ ಮತದಲೀ
ಚರಿಸಿ ನಿಜಭಕುತಿಯಲಿ ಹಗಲು ಇರಳು ಇನಿತು
ಸಿರಿಯರಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಚರಣಾಂಬುಜವ
ಸರಸದಿಂದಲಿ ಧ್ಯಾನಗೈದು ಈ ನದಿಗಳಲಿ
ಕರಣದಲಿ ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯಾ||5||


Nadanadigalanu smarisiro
Nadanadigalanu smarisi hrudaya nirmalaragi
Mudadimda nimma manadadhamatana bitta sam
Padavige sopanadantaguvadu sri
Padumanabanu volivanu ||Pa||

Sindhu marudhruti hemavati nemi netravati
Taranisute narmada gayatri gomati
Garuda sadharma
Sarasvati manimukta muktanadiyu pranata
Varadakagini krushnaveni vedavati
Haridhruti indrani punah punah vanivam
Jarapani bimarathini||1||

Dhari tunga badriganapati satabaga
Naradi ubayapinaki citravati
Muru lokodbava bavani
Caru gandike sarayu sroni badranila
Kshiranadi papagna mahanadi aganasi
Varijaptavati survana mukari
Vistara hataka atrini ||2||

Sulaba mandakini kaumodaki santhi
Kapila chandrabaga aruni
Poleva kalavati tripathi gauri kunti
Alakanandana amalavati bimasambe
Si tambra parniyu jaya mam
Sati satyavati vaishnavi ||3||

Kanika suklavati bahunadigovimda
Minaguva bogavati kasyapinkalimdi
Anusimdhu airavati
Runa vimocana mayura sambave
Nitya pushkarani payo
Svini mahapaga Badra Bairavi vicitra nadigalanu ||4||

Arunodayaleddu dhareyolugalla balu
Saritagala nenedu pulakotsavadali
Parama dhanyaragi papagala pogadi
Niruta maruta matadali
Carisi nijabakutiyali hagalu iralu initu
Siriyarasa vijayaviththalana caranambujava
Sarasadindali dhyanagaidu I nadigalali
Karanadali tilidu nitya||5||

MADHWA · nadee taratamya · raghavendra · snana

Nadee Taratamya stothra(By Ragahvendraru)

Nadee Taratamya(Kannada)

Vishnupaadaabjasambhootaa gangaa sarvaadhikaa mataa|
tato godaavaree nyoonaa krushnavenee tato~dhamaa||1||

svaamechandraapushkarinyou maanasam cha sarovaram|
krushnavenyaaha samaastaabhyaha kaveri cha saraswatee||2||

heene~nyonyasame taabhyaamoonaa cha sarayu tathaa|
Tungabhadra samaa tasyaaha kalindyoonaa tato~dhame||3||

narmadaa sindhusaritou tatsamaa bhavanaashinee|
tataha kumudavatee neechaa tato neechaa malaapahaa||4||

taamaraparnee bheemarathee manjulaa cha pinaakinee|
pruthak saagaragaaminyo nadyo bheemarateesamaaha||5||

tato~syaa sarito neechaastataakaascha tato~dhamaaha|
tato neechaaha pushkarinyo devakhaataascha tatsamaaha||6||

tato vaapyo~dhamaastaabhyaha koopaaha sarvaadhamaa mataaha|
svottamaarghyam pradaatavyamavaraasu na chaanyathaa||7||

*Raghavendra Yatinaa bramhaandaakhya puraanagaha|
ittyuddhrutaha saarabhaago nadee neechoccha soochakaha||8||