MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಹಂಸಾನಂದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಮುನಿಗಳ ಮಸ್ತಕರತುನ ಭಾರತಿರಮಣ
ತೃಣಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪ್ತನೆ ಪಾವನ ಶರೀರ
ಗುಣನಿಧಿ ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಪಂಚಪರಣ
ಅಣುಮಹತ್ತು ರೂಪನೆ ಸನಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಿಯ
ವನಜಜಾಂಡವನ್ನು ತಾಳವನೆ ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸುವ
ಘನ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಜ್ಜನಪಾಲ ಶುಭಲೋಲ
ಅನಿಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯು ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ –
ಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಾತ ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ಗೆದ್ದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಜಗ –
ಜ್ಜನಕ ಚತುರಹಸ್ತ ಮಿನಗುವ ಗದಾಪಾಣಿ
ದನುಜರ ಸದೆಬಡೆದ ರಣರಂಗಧೀರ ಶೂರ
ಇನ ಮೊದಲಾದ ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವದಾ ತೇಜ
ವನಜಾರಿಕುಲಾಧೀಶ ಮನಮುದ್ದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಆರ್ಯ , ಅನುಗಾಲ ಜಗದ್ಗುರು
ಜನುಮ ಜನುಮ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವ ಕರುಣಿ
ನೆನೆದವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಧೇನು ತರುವೆ
ಪ್ರಣವ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನಾರಾ –
ಯಣನಂಘ್ರಿ ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮನದೊಳೆಣಿಪ ಮೌನಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ನಿನ್ನಾಧೀನವೆ ಲೋಕ ನೀ ಹರಿಯಾಧೀನ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹರಿ
ನಿನ್ನಾಧಾರ ನಮಗೆ ನಿನಗಾಧಾರ ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಬೆಳಗು ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗು ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿ ಧ್ಯಾನ
ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವೆ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಿನ್ನ ಕಾಣೆವು ನಾವು ನೀ ಹರಿಯನು ಕಾಣೆ
ನಿನ್ನ ಮಾಯವು ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಮಾಯ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿ ನೀನು ಹರಿಯೊಳಗೆ
ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಭಕುತರ ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಳವುತ್ತ ಪೊಳೆದಾಡುವ ಪ್ರಾಣ
ಚಿಣ್ಣಾವತಾರ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಟ್ಠಂಗೆ ಅ –
ಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಡೆಯ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ಖಳರು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರ
ಹಳಿದು , ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಣಿಮಂತನೆಂಬುವನ
ಬಲವಂತನಹುದೆಂದು ಕರೆದು ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಇಳಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ ಭೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ
ಅಳಿದು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಮಂದಮತಿಗಳ ಮಾಡಿ
ಕುಲಮರಿಯಾದೆಗಳ ಕೆಡಿಸಿ ಜಗವ
ಬಲುಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜೀವೇಶಗೆ ಐಕ್ಯ
ತಿಳಿಸಿ ಪರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರದಂತೆ
ಹೊಲಗೆಡಿಸಪೋಗೆಂದು , ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದದಿಂದ ಪೇ –
ಳಲು , ಹರುಷವ ತಾಳಿ ಖಳನು , ಮನ –
ದೊಳು ನೆನೆದಾನಿಲನೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಿನ ವೈರ
ವಳಿತೆಂದು ಕೈಕೊಂಡು ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಸುಲಭಭಕ್ತರ ಮತಿ ಅಳಿದುಬಿಡುವೆನೆಂದು ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಚರಣಡಿ ಯಂಬೊ ಗ್ರಾಮದಲಿ ವಿವಶಳಾಗಿ
ಚರಿಸುವ ಸ್ತ್ರಿಯಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು
ದುರುಳ ಸಂಕರನೆಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಮೆರದು ಮನೋವಾಚಕಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ
ಎರಡೆಂಬೊ ವಾಕ್ಯವನು ಪೇಳದಲೆ
ತಿರುಗಿದನು ಬಹುಬಗೆ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರವನೆ ರಚಿಸಿ
ಶಿರಬಲಿತು ಧರ್ಮಗಳ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಪೇಳಿ ಉತ್ತಮ
ಪರವೆಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತ
ಇರಲು , ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಹಸಗೆಟ್ಟು ಕೇವಲ
ಮೊರೆಯಿಡಲು ಹರಿಕರುಣದಿಂದ ನೀನು
ಸುರರು ಪೊಗಳಲಾಗಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಾಜ್ಞಾ
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅವತರಿಸಿದ ವೃಕೋದರ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ

ಜನಿಸಿದೆ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯನೆ ವೇಗದಿ ನಡು
ಮನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಜ ನಾರಿಯಲಿ
ತನಯ ಲೀಲೆಯ ತೋರಿ , ಹುರಳಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಮೆದ್ದು
ಜನನಿಗಾಶ್ಚರ್ಯವ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ
ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಲಿವರ್ದನನ ಸಂಗಡ ಪೋಗಿ
ಹುಣಿಸೆ ಬೀಜದಲಿ ಸಾಲವನೆ ತಿದ್ದಿ
ತೃಣಮಾಡಿ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಯನು ಸೋಲಿಸಿ , ಆ –
ಕ್ಷಣದಲಿ ಯತಿಯಾದೆ ಜನಕನಿಂದ
ಫಣಿಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ನಾರಿಯ ರಮಣ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷನಲ್ಲಿ
ವಿನಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ –
ತನ ಪಡದಿ ಮಧ್ವಾಖ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅನಿಮಿಷ ನದಿ ದಾಟಿ ಭೂಪತಿಯ ವಂಚಿಸಿ
ಬಿನಗುಚೋರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ
ಮನೋವೇಗದಲಿ ಮಹಾಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ದನುಜಾರಿ ಇರೆ ಪೋಗಿ ನಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾ
ಅನುವಾಗಿ ಕಲಿತು ಸರ್ವದಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವ –
ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ತೆರಳಿ
ಜನುಮರಹಿತ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯನ್ನೆ ಕಂಡು ವಂ –
ದನೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಟು ಮಳಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ –
ಯನು ಪಡೆದು ಬಂದೆ , ರಜತಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ
ಇನನಂತೆ ಪೊಳೆವ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅನಂತೇಶ್ವರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಅನುದಿನ ನೆನೆಸುವ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ರಕ್ಕಸ ರೂಪ ಸಂಕರ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ತಾಮಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನ್ಯಾವ –
ರಿಸಿ , ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ ಪುಸಿಯೆಂದು ವೊರೆದು , ವೊ –
ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಸುಮವ ಬಡಿಸಿ ವೆ –
ಕ್ಕಸನಾಗಿರಲಿತ್ತ ಶ್ವಸನಾವತಾರವೆ , ನಸುನಗುತ್ತ ವೇಗ
ದಶ ಪ್ರಕರಣ ರಂಜಿಸುವ ಸೂತ್ರವೆ ನಾಲ್ಕು
ದಶ ಉಪನಿಷತ್ ಎಸೆವ ಋಗ್ಗಾಗೀತ
ಹಸನಾದೆರಡು ಭಾಷ್ಯ ತ್ರಿಸ ತಾತ್ಪರ್ಯವು
ಎಸಳು ಯಮಕಭಾರತಾಗಮ ಸದಾಚಾರ
ಕುಶಲಸ್ಮೃತಿ , ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ , ಕೃಷ್ಣ ಸು –
ರಸಮಹಾರ್ಣವ , ಮಿಸಣಿಪ ತಂತ್ರಸಾರ
ವಸುದೇವಸುತ ಜನಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯ , ಮತ್ತೆ
ಋಷಿಕಲ್ಪ , ನರಸಿಂಹ ಪೊಸಬಗೆ ನಖಸ್ತುತಿ
ನಿಶಿಕರನಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಮೂವತ್ತೇಳು
ರಸಪೂರಿತವಾದ ದರುಶನಗ್ರಂಥಗಳ ರ –
ಚಿಸಿ , ಏಕವಿಂಶತಿ ಅಸುರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಖಂ –
ಡಿಸಿ ವಾದಿಗಳ ಭಂಗಿಸಿ , ಸೋಲಿಸಿ , ಚತು –
ರ್ದಶ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೈವ ಝಷಕೇತುಪಿತನೆಂದು
ಬೆಸಸಿ ಡಂಗುರವ ಹೊಯಿಸಿ ಬಿರುದನೆ ಎತ್ತಿ
ಶಿಶುಜನರ ಉದ್ಧರಿಸಿ , ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು
ದಶದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಕೀರ್ತಿಪಸರಿಸಿ ಮೆರೆವ ವಿ –
ಕಸಿತ ವದನ , ತ್ರಿದಶರ ಮನೋಹರ
ಹಸಿದವನಂತೆ ಭುಂಜಿಸಿದೆ ಕದಳಿ ಫಲ
ವಶವೆ ಪೊಗಳಲು, ಮಾನಿಸಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ
ಶಶಿಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಜ್ಞಾನದಾತ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ದುರುಳಮೋಹಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಿರಿಗೆ ಕುಲಿಶನೆನಿಸಿ
ತರಿದು , ಸಿದ್ಧಾಂತಮತ ಪರಮತತ್ವವೇ ತಾ –
ತ್ಪರ್ಯ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಅರುಹಿ , ಮುಕ್ತಿಗೆ
ದಾರಿ ಕರೆದು , ಕರದೊಳು ತೋರಿ
ಎರಡಾರುಪುಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆಧರರ ಮಾಡಿ ಪಾ –
ಮರರ ಪಾಲಿಸಿ ತಾಮಸರ ತಮಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ
ಸಿರಿ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ; ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ಹಡಗ
ಬರುತ ನಿಲ್ಲಲು ನೋಡಿ , ಕರೆದು ಗೋಪಿಚಂದನ
ಕರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭರದಿ ದ್ವಾದಶ
ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುತ ಅದರ ಒಳಗುಳ್ಳ ಸೋ –
ದರಮಾವನವೈರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ , ಮಧ್ವ –
ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೊಳದು ನಿಂದಿರಿಸಿ ರಜತಪೀಠ
ಫುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ
ತರುವಾಯರ್ಚನಿಗೆ ನಾಲ್ಕೆರಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ
ಕರಕಮಲದಿಂದ ಪಡೆದೆ , ವರಮಧ್ಯ ತಾಳ ಮಠ
ನರಸಿಂಹ – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಇ –
ಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಇಟ್ಟು ಪರಿ ಪರಿಯಲಿಂದ ಈ ಮೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸರವೊಂದು ಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಹಕಾಯ
ಸರಸಿಜನಾಭಮುನಿ ನರಹರಿ ಮಾಧವ
ವರ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ , ಏಕೋದರ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ , ಮಹಾ –
ಶರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯ ದುರಿತನಾಶನ ಭಗವ –
ತ್ಪರನಾದ ಸತ್ಯತೀರ್ಥ ತರುವಾಯ ನಾರಾಯಣಾ –
ಚಾರ್ಯಯೆಂಬೊ ಶಿಷ್ಯರನ ಪಡೆದು ಅ –
ವರ ಗುರುಭಾವನೆಯಿದ್ದಿನಿತು
ಅರುಹಿ , ಮೂಲರಾಮನ್ನ ಚರಣವನ್ನ ಭಜಿಸಿ
ಧರೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು , ಇಹ – ಪರದಲ್ಲಿ ಬೋಧವೆಂಬೊ
ಚರಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ , ಮರಳೆ ಸುರರು ಕುಸುಮ
ವರುಷವ ಕರೆಯಲು , ಬದರಿಗೆ ಪೋಗುತ ದಿವ್ಯ
ಕರಬೀಸಿ , ಸತ್ಯತೀರ್ಥರ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಳಕಟ್ಟಿದೆ
ನಿರುತ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ನ ಕರುಣವನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ವರವಿದ್ಯ ವೋದುವ ಪರಮಗುರುವೆ ಸತ್ಯ
ಕರದಂಡವನ್ನು ತಿರುಹಿ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆವ
ಪರಿ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ವಿರಕ್ತ
ಎರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಅರಿತಷ್ಟು ಪೇಳಿದೆ
ಹಿರಿದು ವರ್ಣಿಸೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ
ತರಳತನದಲಿಂದ ಗಿರಿಯ ಧುಮುಕಿದವನೆ
ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ
ಎರವು ಮಾಡದೆ ಎನ್ನಂತರಯಾಮಿಯಾಗಿಪ್ಪನೆ
ಪರಿಪಾಲಿಸು ನಿಜ ಶರಣರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು
ಜರಮರಣ ರಹಿತ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಎರಡೊಂದವತಾರ ಧರಿಸಿದ ಧರ್ಮಶೀಲ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅದ್ವೈತಮತ ಕೋಲಾಹಲ ರಿಪುಮಸ್ತಕ ಶೂಲ
ಮಧ್ವರಾಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಿಯ ॥

SrI sumadhvavijaya stOtra suLAdi

rAga haMsAnaMdi

dhruvatALa

munigaLa mastakaratuna BAratiramaNa
tRuNamodalAda vyAptane pAvana SarIra
guNanidhi pavamAna pavamAna paMcaparaNa
aNumahattu rUpane sanakAdigaLa priya
vanajajAMDavannu tALavane mADi bArisuva
Gana samarthane sajjanapAla SuBalOla
anila pradhAnavAyu hanuma BIma madhva –
muni j~jAnadAta karaNABimAnigaLa
gaNane mADade gedda animitta baMdhu jaga –
jjanaka caturahasta minaguva gadApANi
danujara sadebaDeda raNaraMgadhIra SUra
ina modalAda ThAvinali sarvadA tEja
vanajArikulAdhISa manamuddu pUrNapraj~ja
praNatArtihara Arya , anugAla jagadguru
januma januma sAdhana mADisuva karuNi
nenedavarige ciMtAmaNi suradhEnu taruve
praNava mUruti namma vijayaviTThala nArA –
yaNanaMGri guptadalli manadoLeNipa mauni || 1 ||

maTTatALa

ninnAdhInave lOka nI hariyAdhIna
ninna prEraNe jagake ninage prEraNe hari
ninnAdhAra namage ninagAdhAra hari
ninna beLagu jagake ninage beLagu hari
ninna dhyAna namage ninage hari dhyAna
ninna stOtrave namage ninage hariya stOtra
ninna kANevu nAvu nI hariyanu kANe
ninna mAyavu namage ninage harimAya
ninnoLage hari nInu hariyoLage
anyOnyavAgi Bakutara manadalli
kaNNige poLavutta poLedADuva prANa
ciNNAvatAra SrIvijayaviTThaMge a –
cCinna BaktanAda sanyAsigaLoDeya || 2 ||

rUpakatALa

kali modalAda KaLaru satkarma mADuvara
haLidu , yOcane mADi maNimaMtaneMbuvana
balavaMtanahudeMdu karedu upadESisi
iLiyoLu janisi BEdArthaj~jAnavella
aLidu sajjanarannu maMdamatigaLa mADi
kulamariyAdegaLa keDisi jagava
balumithyaveMdu sthApisi jIvESage aikya
tiLisi paragatiya mArga tOradaMte
holageDisapOgeMdu , mannisi mudadiMda pE –
Lalu , haruShava tALi KaLanu , mana –
doLu nenedAnilane ninna aMdina vaira
vaLiteMdu kaikoMDu vijayaviTThalanna
sulaBaBaktara mati aLidubiDuveneMdu || 3 ||

JaMpitALa

caraNaDi yaMbo grAmadali vivaSaLAgi
carisuva striyaLalli janisi baMdu
duruLa saMkaraneMbO nAmadalli dhareyoLage
meradu manOvAcakAyadalli tAnAgi
eraDeMbo vAkyavanu pELadale
tirugidanu bahubage duHSAstravane racisi
Sirabalitu dharmagaLa nirAkarisi
paramAtmage nirguNa pELi uttama
paravella jIvaralli sAdhisutta
iralu , sajjanarella hasageTTu kEvala
moreyiDalu harikaruNadiMda nInu
suraru pogaLalAgi vijayaviTThalanAj~jA
Siradalli dharisi avatarisida vRukOdara || 4 ||

tripuTatALa

janiside paraSuklatrayane vEgadi naDu
maneya brAhmaNa nija nAriyali
tanaya lIleya tOri , huraLi guggari meddu
jananigAScaryava migilenisi
kuNidADi balivardanana saMgaDa pOgi
huNise bIjadali sAlavane tiddi
tRuNamADi SivaSAstriyanu sOlisi , A –
kShaNadali yatiyAde janakaniMda
PaNiyAdyarige guruvAda nAriya ramaNa
anusarisi acyuta prEkShanalli
vinayadali pOgi niyamavAgi SiShya –
tana paDadi madhvAKya nAmadalli
animiSha nadi dATi BUpatiya vaMcisi
binagucOrarannu mOsagoLisi
manOvEgadali mahAbadarikASramadalli
danujAri ire pOgi namisi vidyA
anuvAgi kalitu sarvadA allidda sarva –
munigaLiMda pUjegoMDu teraLi
janumarahita vyAsa muniyanne kaMDu vaM –
dane mADi , eMTu maLala muTTige –
yanu paDedu baMde , rajatapIThapuradalli
inanaMte poLeva AnaMdatIrtha
guNapUrNa anaMtESvara vijayaviTThalanna
anudina nenesuva vaiShNavAcArya || 5 ||

aTTatALa

vasudhiyoLage rakkasa rUpa saMkara
masadu matsarisi tAmasaSAstragaLa nyAva –
risi , nirmalaj~jAna pusiyeMdu voredu , vo –
lisikoMDu avarige Basumava baDisi ve –
kkasanAgiralitta SvasanAvatArave , nasunagutta vEga
daSa prakaraNa raMjisuva sUtrave nAlku
daSa upaniShat eseva RuggAgIta
hasanAderaDu BAShya trisa tAtparyavu
esaLu yamakaBAratAgama sadAcAra
kuSalasmRuti , dvAdaSa stOtra , kRuShNa su –
rasamahArNava , misaNipa taMtrasAra
vasudEvasuta janisida nirNaya , matte
RuShikalpa , narasiMha posabage naKastuti
niSikaranaMte SOBisuva mUvattELu
rasapUritavAda daruSanagraMthagaLa ra –
cisi , EkaviMSati asura BAShyagaLa KaM –
Disi vAdigaLa BaMgisi , sOlisi , catu –
rdaSa lOkakke daiva JaShakEtupitaneMdu
besasi DaMgurava hoyisi birudane etti
SiSujanara uddharisi , pogaLisikoMDu
daSadikkinoLu kIrtipasarisi mereva vi –
kasita vadana , tridaSara manOhara
hasidavanaMte BuMjiside kadaLi Pala
vaSave pogaLalu, mAnisage nimma mahime
SaSikOTi lAvaNya vijayaviTThalanaMGri
vaSa mADikoMDu saMtasaj~jAnadAta || 6 ||

AditALa

duruLamOhaka SAstragirige kuliSanenisi
taridu , siddhAMtamata paramatatvavE tA –
tparya guNatAratamya aruhi , muktige
dAri karedu , karadoLu tOri
eraDArupuMDra mudredharara mADi pA –
marara pAlisi tAmasara tamasige aTTi
siri pati prIti baDisi ; SaradhiyoLage haDaga
baruta nillalu nODi , karedu gOpicaMdana
karaNe tegedukoMDu Baradi dvAdaSa
stOtrava mADuta adara oLaguLLa sO –
daramAvanavairiya nirIkShisi , madhva –
sarOvaradalli toLadu niMdirisi rajatapITha
Puradalli utsAhadi sarasadalli pUjisi
taruvAyarcanige nAlkeraDu sanyAsigaLa
karakamaladiMda paDede , varamadhya tALa maTha
narasiMha – subrahmaNya parama kShEtradali i –
bbaru yatigaLa iTTu pari pariyaliMda I mUru
kShEtra vAsaravoMdu biDade saMcarisida mahakAya
sarasijanABamuni narahari mAdhava
vara akShOBya , EkOdara viShNutIrtha , mahA –
SaraNa trivikramArya duritanASana Bagava –
tparanAda satyatIrtha taruvAya nArAyaNA –
cAryayeMbo SiShyarana paDedu a –
vara guruBAvaneyiddinitu
aruhi , mUlarAmanna caraNavanna Bajisi
dhareyoLagiTTu , iha – paradalli bOdhaveMbo
cariteyannu tOrisi , maraLe suraru kusuma
varuShava kareyalu , badarige pOguta divya
karabIsi , satyatIrthara tirugi sthaLakaTTide
niruta vEdavyAsanna karuNavane saMpAdisi
varavidya vOduva paramaguruve satya
karadaMDavannu tiruhi nellu beLeva
pari mADida Sakta parama j~jAni virakta
eraguve ninna lIle aritaShTu pELide
hiridu varNise namma hiriyaru ballarayya
taraLatanadaliMda giriya dhumukidavane
sarigANe ninagelli sarigANe ninagelli
eravu mADade ennaMtarayAmiyAgippane
paripAlisu nija SaraNaroLage iTTu
jaramaraNa rahita vijayaviTThalanna
eraDoMdavatAra dharisida dharmaSIla || 7 ||

jate

advaitamata kOlAhala ripumastaka SUla
madhvarAya vijayaviTThalanna mahApriya ||

MADHWA · Vijaya dasaru

Sri Pranadevara Parijatha

ಪಿಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ
ಭುವನ ತ್ರಾಣ ಸದ್ಭವ ಪ್ರವೀಣ

ಶ್ಲೋಕ :
ಹೀನಾಹೀನ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆಸೆವಾ | ನಾನಾ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಭ |
ಜ್ಞಾನಾ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಕಾಖಿಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು | ಹೇ ನಾಥ ನಿನ್ನಿಂದಲಿ ||
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ನಿವೇದಕೀಯ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಾನಾ ರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಿ ರಿಪುಸ್ಸೇನೇಯ ಸಂಹರಿಸಿದೆ||1||

ಪದ:
ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಿಜ ಸಂಶಯ ಜನರಾಸೆಯ | ಉದ್ಧರಿಸುವ ಬಗೆಯಾ
ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವಿರಕ್ತಿಯಾ | ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಿಯಾ |
ನೀ ಕೊಡುವಿ ಕಾಣಯ್ಯಾ | ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹನ ಪದಾಶ್ರಯಾ
ಗುಣ ಸಂಚಯ | ಮಾಡೊ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾ |
ಹೀನನಾಗಿ ಪಾಪರಾಶಿಯ |
ಮಾಡಿದೆನಯ್ಯಾ | ಮುಂದೇನೋ ಉಪಾಯ ||2||

ಶ್ಲೋಕ:
ನೀನೊಬ್ಬಾನಲ್ಲದಾವ ದೇವತೆಗಳು | ದಾವಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೀರ್ವರು |
ಕಾವಾ ಮಾಯಾದಿ ವೊನ್ಹವೆಂದು ಜನರು |
ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಪೇಳ್ವಿರೊ ||
ಶ್ರೀ ವತ್ಯಾಂಕನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತನು ಬಿಟ್ಟಾವ್ಯಾಳಿಗೆ ಪೋಪಿಯೋ |
ಆವಾಗೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ದೇವೇಶ ಕೊಂಡೊಯ್ವರೋ||3||

ಪದ:
ಕಂಸಾರಿ ಚರಣವ ಭಜಿಸದೆ | ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೇ |
ದುರ್ವಿಷಯದಿ ಬರಿದೆ | ಸಂಸಕ್ತನಾಗಿ
ನಾ ಭ್ರಮಿಸಿದೆ ಬುದ್ಧಿಸಾಲದೇ ||
ಬಹು ಪಾಮರನಾದೆ | ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನು ತಪ್ಪದೇ |
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ | ಇನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಚಂದೇ |
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ | ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನ ತಂದೆ ||4||

ಶ್ಲೋಕ :
ಶ್ರೀಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೀಶನಾದೆ ರವಿಯ | ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ |
ಈಶಾಧೀಶರು ಆತಗಾಗಿ ನಿನಗೆ | ಕಾಶರಭವನ್ಹಾಕಲು ||
ಲೇಶಾಯಾಸವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ವಾಸಾ ಬಿಡದಾಯಿತೋ |
ಆಶಾಪಾಶ ಸಮಸ್ತ ಮೂರುಜಗಕೇ | ಆ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ||5||

ಪದ:
ಅಂಜನೆಯುದರದಿ ಜನಿಸಿದಿ | ಹನುಮನೆನಿಸಿದಿ |
ರಾಮದೂತ ನೀನಾದಿ
ಕಂಜನಾಭನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿ | ವನಧಿ ದಾಂಟಿದಿ |
ಲಂಕಾಪುರವ ನೈದಿದೀ||
ಅಂಜದೆ ಸೀತೆಯಾ ನೋಡಿದಿ | ಮಾತನಾಡಿದಿ |
ಚೂಡಾರತ್ನವ ಪಿಡಿದಿ | ಬಂಧಿಸಿ ಮನವ ಸಂಚರಿಸಿದಿ |
ಆರ್ಭಟಿಸಿ | ರಕ್ಕಸರ ಸೀಳಿದಿ ||6||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕನ್ಯಾ ದೇಶನ ಕಂಡು ಅವನ ಪುರವ | ಹವ್ಯಾದಗೆ ಅರ್ಪಿಸೀ |
ಅವ್ಯಾಷ್ಟಾಯೆಂದ ವಿಭೀಷಣಾಲಯವನು | ಅವ್ಯಸ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ||
ದೇವ್ಯಾದೇಶವ ಕೇಳಿ ಬಂದು
ರಘುರಾಮರ ದಿವ್ಯಾಂಘ್ರಿಗೇ ವೊಂದಿಸೀ
ಸೇವ್ಯ ನಿಜ ಕೃತ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದೆಯೊ | ಅವ್ಯಾಜ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣೇ ||7||

ಪದ:
ಸಹ ಭೋಗ ಕೊಟ್ಟನು ರಾಘವ | ನಿನಗೆ
ಯೋಗ್ಯವ | ಬದಲು ಕಾಣದೆ ದೇವಾ
ಅಹಿ ಪಾಶಾ ಮೋಹಿತ ಬಂಧವಾ | ಜನ
ಸದ್ಭಾವ | ನೋಡಿ | ಗಂಧಮಾದನವ |
ಮೋಹಿಸಿ ಕ್ಷಣಕೆ ಬಂದು ವೊದಗುವ | ನಿನ್ನ
ವೇಗವ | ಪೊಗಳಲಾರೆನು ಭವ |
ಮಹಿತ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹವ | ನಿನ್ನ ಚರಣವ |
ಮೊರೆ ಐದಿವರವ ||8||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕರೆಯೇ |
ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ |
ಕಾಂತಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಧರೆಯೊಳ್ |
ನಿಂತ್ಹಾಂಗೆ ನೀ ಹುಟ್ಟಿದಿ |
ಸಂತಾಪಪ್ರದನಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಮಣಿನ್ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯಾಘಕೇ |
ಎಂಥಾ ದೇಹವೊ ನಿಂದು ಅದ್ರಿ ಪುಡಿಯಾ |
ಎಂಥ ಬಲವೆ ನಿನ್ನದು||9||

ಪದ:
ನಾಮದಿಂದಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲರು | ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರು |
ಭೀಮಾಸೇನನೆಂಬುವರು |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗೊಬ್ಬರು | ಸಮರಿಲ್ಲರು |
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ನ ಸುತರು |
ಭೀಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬೋರು | ವಿಷವನಿತ್ತರು ||
ಸರ್ಪಗಳ ಕಚ್ಚಿಸಿದರು | ಕ್ಷೇಮವಾಯಿತು ಏನಾದರು |
ಭಕ್ತ ಸುರತರು | ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವ ತೋರು ||10||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕಕ್ಷಾ ವಾಸಕ ಋಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಮಹಾ | ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸಂಹಾರಕಾ |
ಲಾಕ್ಷಾಗಾರವು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನವರ ನಾ | ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದೈದಿಸಿ |
ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಾವಿನಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಕನಾ | ಲಕ್ಷಿಲ್ಲದೇ ಕುಟ್ಟಿದೀ |
ಸಾಕ್ಷೀ ಮೂರುತಿ ಚಿತ್ರವೇ ನಿನಗದಧ್ಯಕ್ಷಗ್ರ ಸರ್ವೇಶಗಾ ||11||

ಪದ :
ಭಾರತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಳು ವೇದವತಿಯಾಳು |
ದ್ರುಪದಜೆ ಎನಿಸಿದಳು |
ಘೋರ ದುಃಶಾಸನು ಮುಟ್ಟಲು | ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು ದ್ವಾರರಾದಳು |
ವರ ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟ ಕೊಡುವಳು |
ಧೀರನೆನವೆ ಹೃದಯದೊಳು ಹಗ
ಲಿರುಳು | ಭಜನೆಗಳಿಪ್ಪನಂಘ್ರಿಗಳು ||12||

ಶ್ಲೋಕ :
ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿ ಭೂತಳದಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರದ್ವೇಷದಿಂ |
ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಕುಂದನಾ ಗುಣಗಳು | ಸುಳ್ಳಷ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವೊ ||
ಇಲ್ಲೆಂಧೇಳಲು ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ತಾನಾಗ ಈ ತತ್ವವೊ |
ಅಲ್ಲಿಂದÀಚ್ಯುತನಾಜ್ಞೆಯಿಂದವನಿಯೋಳ್ | ಪುಲ್ಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತೈದಿದಿ||13||

ಪದ :
ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಜನನವನು ಮತ್ತೈದಿ ನೀನು |
ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯನ ಸೂನು |
ರಾಜತಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು | ಒಬ್ಬ ಯತಿಪನು |
ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ ಎಂಬುವನು | ಸ್ರಜನಿಯನು ಸೇವಿಸಿ ತಾನು |
ವರ ಪಡೆದನು | ಭಾವೀ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನನು |
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಯತಿಯನು ಪೊಂದಿದಿ ನೀನು |
ತುರ್ಯಾಶ್ರಮವನು ಯಿನ್ನು ||14||

ಶ್ಲೋಕ :
ದುರ್ವಾದ್ಯುಕ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಘಗಳನು | ಸರ್ವೇದ್ಯನೀ ಖಂಡಿಸೀ |
ಸರ್ವಾನಂದದಿ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನು | ವಾಗಾಜಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ||
ಪೋರ್ವಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಮಧ್ವ ಎನಿಸಿ |
ಗರ್ವೋಚಿÀಸಲ್ಲೋಕಕೆ |
ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ಗ ತೋರಿದಿ ಮಹಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ಚೂಡಾಮಣಿ ||15||

ಪದ:
ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಚಂದನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರೆಯಲ್ಲಿ |
ರಜತಪೀಠ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ತಾ ನಿಂದನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ದಯದಿಂದಲ್ಲಿ |
ನೀ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ |
ವೃಷ್ಣೀಶನ ಮಾಡಿಸುತಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ |
ಇರುವಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ದಿನದಿನದಲ್ಲಿ |
ಪಟ್ಟವಾಳಿದಿ ಅಲ್ಲಿ |ವಿಠ್ಠಲನ ವಿಜಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ||16||

piDi enna kaiyya muKya prANa
Buvana trANa sadBava pravINa
SlOka :
hInAhIna vivEkavilladesevA | nAnA vidha prANi Ba |
j~jAnA j~jAna trikAKiLa kriyegaLu | hE nAtha ninniMdali ||
EnAScarya nivEdakIya ninage SrInAthana prItige
nAnA rUpa viSiShTanAdi ripussEnEya saMhariside||1||
pada:
Ena hELali nija saMSaya janarAseya | uddharisuva bageyA
j~jAna Bakuti viraktiyA | kOTi muktiyA |
nI koDuvi kANayyA | SrI nArasiMhana padASrayA
guNa saMcaya | mADo ennalli dayA |
hInanAgi pAparASiya |
mADidenayyA | muMdEnO upAya ||2||
SlOka:
nInobbAnalladAva dEvategaLu | dAvaMge biTTIrvaru |
kAvA mAyAdi vonhaveMdu janaru |
jIvAtmage pELviro ||
SrI vatyAMkana Aj~jeyiMda tanu biTTAvyALige pOpiyO |
AvAgellaru kUDi Ura horage dEvESa koMDoyvarO||3||
pada:
kaMsAri caraNava Bajisade | ninna neneyadE |
durviShayadi baride | saMsaktanAgi
nA Bramiside buddhisAladE ||
bahu pAmaranAde | saMSaya biTTinnu tappadE |
ninna naMbide | innu biDuvudu caMdE |
saMsAradalli padE padE duHKapaDisade | uddharisenna taMde ||4||
SlOka :
SrISa prItige kISanAde raviya | grAsakke bennaTTide |
ISAdhISaru AtagAgi ninage | kASaraBavanhAkalu ||
lESAyAsavu Agalilla ninage SvAsA biDadAyitO |
ASApASa samasta mUrujagakE | A Sakti atyadButa ||5||
pada:
aMjaneyudaradi janisidi | hanumanenisidi |
rAmadUta nInAdi
kaMjanABana mAtu kELidi | vanadhi dAMTidi |
laMkApurava naididI||
aMjade sIteyA nODidi | mAtanADidi |
cUDAratnava piDidi | baMdhisi manava saMcarisidi |
ArBaTisi | rakkasara sILidi ||6||
SlOka :
kanyA dESana kaMDu avana purava | havyAdage arpisI |
avyAShTAyeMda viBIShaNAlayavanu | avyasta nirIkShisi ||
dEvyAdESava kELi baMdu
raGurAmara divyAMGrigE voMdisI
sEvya nija kRutya arpisideyo | avyAja BaktAgraNE ||7||
pada:
saha BOga koTTanu rAGava | ninage
yOgyava | badalu kANade dEvA
ahi pASA mOhita baMdhavA | jana
sadBAva | nODi | gaMdhamAdanava |
mOhisi kShaNake baMdu vodaguva | ninna
vEgava | pogaLalArenu Bava |
mahita caraNa sarasiruhava | ninna caraNava |
more aidivarava ||8||
SlOka :
kuMtidEviyu maMtradiMda kareyE |
saMtuShTanAgi svayaM |
kAMtasparSana mAtradiMda dhareyoL |
niMt~hAMge nI huTTidi |
saMtApapradanAgi duShTa maNinmuMtAda daityAGakE |
eMthA dEhavo niMdu adri puDiyA |
eMtha balave ninnadu||9||
pada:
nAmadiMdali ninagellaru | trijagadguru |
BImAsEnaneMbuvaru |
BUmiyoLage ninagobbaru | samarillaru |
dhRutarAShTranna sutaru |
BImanna kollabEkeMbOru | viShavanittaru ||
sarpagaLa kaccisidaru | kShEmavAyitu EnAdaru |
Bakta surataru | mOkSha mArgava tOru ||10||
SlOka :
kakShA vAsaka RukSha kEsari mahA | vRukShAdi saMhArakA |
lAkShAgAravu biTTu ninnavara nA | sukShEmadiMdaidisi |
BikShArthAviniyuktanAgi bakanA | lakShilladE kuTTidI |
sAkShI mUruti citravE ninagadadhyakShagra sarvESagA ||11||
pada :
BArati ninagAgi baMdaLu vEdavatiyALu |
drupadaje enisidaLu |
GOra duHSAsanu muTTalu | moreyiTTaLu dvArarAdaLu |
vara sujanABIShTa koDuvaLu |
dhIranenave hRudayadoLu haga
liruLu | BajanegaLippanaMGrigaLu ||12||
SlOka :
ellA daityaru huTTi BUtaLadi ninnalle pradvEShadiM |
dillE illa mukuMdanA guNagaLu | suLLaShTu I viSvavo ||
illeMdhELalu sadguNakke gottillA tAnAga I tatvavo |
alliMdaÀcyutanAj~jeyiMdavaniyOL | pullAkSha mattaididi||13||
pada :
pAjaka kShEtradi jananavanu mattaidi nInu |
madhyagEhAryana sUnu |
rAjatAsanadalli iddanu | obba yatipanu |
acyutaprEkSha eMbuvanu | srajaniyanu sEvisi tAnu |
vara paDedanu | BAvI SiShya ninnanu |
dvijanAgi baMdu A yatiyanu poMdidi nInu |
turyASramavanu yinnu ||14||
SlOka :
durvAdyukta BAShya saMGagaLanu | sarvEdyanI KaMDisI |
sarvAnaMdadi divya SAstragaLanu | vAgAjayaM nirmisi ||
pOrvAnaMda sutIrtha madhva enisi |
garvOciÀsallOkake |
nirvANakke sumArga tOridi mahA |
sarvaj~ja cUDAmaNi ||15||
pada:
kRuShNanu gOpicaMdanadalli baMdu dhareyalli |
rajatapITha puradalli |
viShNu tA niMdanu ninnalli | dayadiMdalli |
nI kaliyugadalli |
vRuShNISana mADisutalli anudinadalli |
iruvi mattoMdaralli |
viShNu kRupeyu eShTu hELali dinadinadalli |
paTTavALidi alli |viThThalana vijayapAdadalli anudinadalli||16||

Ganga · MADHWA · Vijaya dasaru

ಗಂಗಾವತರಣ – Gangavatarana

ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಿಣಿಗೆ ।
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಶುಭವೆನ್ನಿ ॥ ಪ ॥

ಹರಿಪಾದ ನಖದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ಶೀಳಲು ।
ಭರದಿಂದ ಇಳಿದು ಸತ್ಯಲೋಕ ॥
ಭರದಿಂದ ಇಳಿದು ಸತ್ಯಲೋಕಕೆ ಬಂದ ।
ವಿರಜೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 1 ॥

ಸರಸಿಜಾಸನನಂದು ಹರಿಪಾದ ತೊಳೆಯಲು ।
ಸರಸ ಸದ್ಗುಣದಿ ಸುರಲೋಕ ॥
ಸರಸ ಸದ್ಗುಣದಿ ಸುರಲೋಕಕೈದಿದ ।
ಸ್ವರ್ಣೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 2 ॥

ಇಂದ್ರಲೋಕವ ಸಾರಿ ಧ್ರುವನ ಮಂಡಲಕಿಳಿದು ।
ಚಂದದಿಂದಲಿ ಮೇರುಗಿರಿಗೆ ॥
ಚಂದದಿಂದಲಿ ಮೇರುಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ।
ಸಿಂಧುವಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 3 ॥

ಶತಕೋಟಿ ಎಂತೆಂಬ ಅಜನ ಮಂದಿರ ಪೊಕ್ಕು ।
ಚತುರ್ಭಾಗವಾಗಿ ಕರೆಸಿದ ॥
ಚತುರ್ಭಾಗವಾಗಿ ಕರೆಸಿದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಾ – ।
ವತಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 4 ॥

ಇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿತಾ ಚಕ್ಷು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ।
ಚಂದ್ರ ಯಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭದ್ರಾದೇವಿ ॥
ಚಂದ್ರ ಯಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭದ್ರಾದೇವಿ ಅಳಕ – ।
ನಂದನಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 5 ॥

ಕುಂದ ಮಂದರೆ ಇಳಿದು ಗಂಧಮಾದನಗಿರಿಗೆ ।
ಹಿಂಗದೆ ಪುಟಿದು ವಾರಿನಿಧಿಯ ॥
ಹಿಂಗದೆ ಪುಟಿದು ವಾರಿನಿಧಿಯ ನೆರದ ।
ಗಂಗೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 6 ॥

ಗಿರಿಜ ಸುಪಾರ್ಶ್ವಕೆ ಧುಮುಕಿ ಮಾಲ್ಯವಂತಕೆ ಜಿಗಿದು ।
ಪರಿದಂಬುಧಿಯ ಕೂಡಿ ಮೆರದೆ ॥
ಪರಿದಂಬುಧಿಯ ಕೂಡಿ ಮೆರದಾ ।
ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಿಗಾರುತಿ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 7 ॥

ಕುಮುದಾದ್ರಿಗೆ ಇಳಿದು ನಳ ಶತಶೃಂಗ ।
ಕ್ಷಮಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ವನಧಿ ॥
ಕ್ಷಮಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ವನಧಿ ಕೂಡಿದಾ ।
ಸುಮತಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 8 ॥

ಮೇರು ಮಂದರಕಿಳಿದು ನಿಷಿಧ ಕಾಂಚನಕೂಟ ।
ಮೀರಿ ಹಿಮಗಿರಿಗೆ ಹಾರಿ ಬದರಿಗೆ ॥
ಮೀರಿ ಹಿಮಗಿರಿಗೆ ಹಾರಿ ಬದರಿಗೆ ಬಂದಾ ।
ನಾರಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 9 ॥

ಕ್ಷಿತಿಪ ಭಗೀರಥನಂದು ತಪವ ಮಾಡಲು ನಲಿದು ।
ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ॥
ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಧರೆಗಳಿದು ಬಂದಾ ಭಾಗೀ – ।
ರಥಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 10 ॥

ಮುನಿಜನ್ಹು ಮುದದಿಂದ ಆಪೋಶನವ ಮಾಡೆ ।
ಜನನಿ ಜಾನ್ಹವಿ ಎನಿಸಿದ ॥
ಜನನಿ ಜಾನ್ಹವಿ ಎನಿಸಿದಾ ಮೂಜಗದ ।
ಜನನಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 11 ॥

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ।
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಳು ॥
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಳು ಸತತ ಸಂ – ।
ತುಷ್ಟಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 12 ॥

ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದು ನಲಿವುತ ಸರಸ್ವತಿ ।
ಯಮುನೇರ ನೆರೆದು ತ್ರಿವೇಣಿ ॥
ಯಮುನೇರ ನೆರೆದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸಿದ ।
ವಿಮಲೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 13 ॥

ಸತ್ವರಜೋತಮ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರು ಬರಲು ।
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವರವರ ॥
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವರವರ ಗತಿ ಕೊಡುವ ।
ಮಿತ್ರೆರಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 14 ॥

ಪತಿಯ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಡೆತಂದು ಭಕುತಿಯಲಿ ।
ಸತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಣಿ ಕೊಡಲಾಗಿ ॥
ಸತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಣಿ ಕೊಡಲಾಗಿ ಕಾವ ಮಹಾ – ।
ಪತಿವ್ರತೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 15 ॥

ವೇಣಿಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾರಿಯ ಭಾಗ್ಯವು ।
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯ ಪಡಿಗಾಣೆ ॥
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಪಡಿಗಾಣೆ ಸುಖವೀವ ಕ – ।
ಲ್ಯಾಣಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 16 ॥

ಒಂದು ಜನ್ಮದಲಿ ವೇಣಿಯಿತ್ತವಳಿಗೆ ।
ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದೆ ಐದೆತನವ ॥
ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದೆ ಐದೆತನವೀವ ಸುಖ – ।
ಸಾಂದ್ರೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 17 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ವರುಣನರ್ಧಾಂಗಿನಿ
ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಾವಳಿಹಾರಿ ॥
ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಾವಳಿಹಾರಿ ಮಕರ – ।
ವಾಚಾಳಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 18 ॥

ಅಂತರ ಬಾಹಿರ ಪಾಪ ಅನೇಕವಾಗಿರೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಜಿಸಲು ॥
ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಭಜಿಸಲು ಪೊರೆವ ಮಹ – ।
ಕಾಂತೆಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 19 ॥

ಗುರುಭಕುತಿ ತರತಮ್ಯ ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ।
ಹರಿಪರನೆಂದು ಪೊಗಳುವ ॥
ಹರಿಪರನೆಂದು ಪೊಗಳುವರ ಪೊರೆವ ।
ಕರುಣಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ॥ 20 ॥

ಜಗದೊಳು ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ।
ಬಗೆಬಗೆ ಶುಭವ ಕೊಡುವಳು ॥
ಬಗೆಬಗೆ ಶುಭವ ಕೊಡುವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ।
ಮಗಳಿಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೇ ಶೋಭಾನೆ ॥ 21 ॥

SOBAnavennire svargArOhiNige |
SOBAnavenni SuBavenni ||pa||
haripAda naKadiMda brahmAMDava SILalu |
BaradiMda iLidu satyalOka ||
BaradiMda iLidu satyalOkake baMda |
virajegArutiya beLagirE ||1||
sarasijAsana namma haripAda toLiyalu |
sarasa sadguNa suralOka |
sarasa sadguNadi suralOkakaididA |
svarNegArutiya beLagirE ||2||
iMdralOkava sAri dhruvana maMDalakiLidu |
caMdadiMdali mErugirige |
caMdadiMdali mErugirige baMdA |
siMdhuvigArutiya beLagirE ||3||
SatakOTi eMteMba ajana maMdira pokku |
caturBAgavAgi karesida |
caturBAgavAgi karesida SrI BOga |
vatigArutiya beLagirE||4||
iMdra dikkige sitA cakShu paScima dikku |
caMdra yama dikkige BadradEvi |
caMdra yama dikkige BadradEvi aLaka |
naMdinigArutiya beLagirE ||5||
kuMda maMdare iLidu gaMdha mAdanagirige |
hiMgade puTidu vArinidhiya |
hiMgade puTidu vArinidhiya nerada |
gaMgegArutiya beLagirE ||6||
girije sUpAraSvake dhumuki mAlyavaMtake jigidu |
paridaMbudhiya kUDi meradu |
paridaMbudhiya kUDi meradA |
tridaSESvarigAruti beLagirE||7||
kumudAdrige iLidu nalA Sata SRuMga |
vanadhi |
vanadhi kUDidA |
sumatigArutiya beLagirE ||8||
mEru maMdarakiLidu niShidha kAMcana kUTa |
mIri himagirige hAri badarige |
mIri himagirige hAri badarige baMdA |
nArigArutiya beLagirE ||9||
kShitipa BagIrathanaMdu tapava olidu|
atiSayavAgi dharegiLidu |
atiSayavAgi dharegaLidu baMdA |
BAgIrathigArutiya beLagirE||10||
muni janhu mudadiMda ApOSanava mADe |
janani jAnhavi enisidA|
janani jAnhavi enisidA mUjagada |
jananigArutiya beLagirE ||11||
viShNu prajApati klEtradalli niMdu |
iShTArtha namage koDuvaLu satata |
iShTArtha namage koDuvaLu satata saM |
tuShTigArutiya beLagirE ||12||
kramadiMda baMdu nalivuta sarasvati |
yamunEra neredu trivENi |
yamunEra neredu trivENi enisidA |
vimalegAruti beLagirE||13||
trividha jIvaru baralu |
atyaMtavAgi avaravara |
atyaMtavAgi avaravara gati koDuva |
mitregAruti beLagirE ||14||
patiya saMgatiyiMda naDetaMdu Bakutili |
satiyalli vENikoDalAgi |
satiyalli vENi koDalAgi kAva mahA |
pratigAruti beLagirE 1||5||
vENiya koTTaMtha nAriya BAgyavu |
paDigANe |
paDigANe suKavIva |
kalyANigArutiya beLagirE ||16||
oMdu janmadali vENiyittavaLige |
eMdeMdu biDade aidetanava |
eMdeMdu biDade aidetanavIva suKa |
sAMdregArutiya beLagirE ||17||
vAcAmagOcare varuNanardhAMgini |
prAcIna karmAvaLi hAri |
makara |
vAcaLigArutiya beLagirE ||18||
aMtara bAhira pApa anEkavAgire |
saMtOShadiMdali Bajisalu |
saMtOShadiMdali Bajisalu poreva mahA |
kAMtegArutiya beLagirE ||19||
guruBakuti tAratamya ihaparadalli tiLidu |
hari paraneMdu pogaLuvara |
hari paraneMdu pogaLuvara poreva |
karuNigArutiya beLagirE||20||
jagadoLu prayAga kShEtradalli niMdu |
bage bage SuBava koDuvaLu |
bage bageya SuBava koDuva vijayaviThThalana |
magaLigArutiya beLagirE SOBAne ||21||

sulaadhi · Vijaya dasaru

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ / SAMARPANE PRAKAARA NAIVEDYA SULADI

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಸಮ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳ ಜನರು ಸತತದಲ್ಲಿ
ಹಿಮಶೇತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶ ಧರಣಿ
ಶಮೆದಮೆ ಉಳ್ಳ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿದ್ದ
ಸುಮನೋಹರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೇಳತಕ್ಕ
ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಕೇವಲ ಹರುಷ ರಹಸ್ಯ ಆ –
ಗಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪೇಳುತಿದೆ ಉತ್ತಮ
ರಮೆಯರಸನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಮನಸಿಗೆ
ರಮಣೀಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ
ದ್ಯುಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪದು ಆ –
ತುಮ ಅನಾತುಮದೊಳು ಚಿಂತನೆ ಗೈದು
ಸಮ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಗೋಳಕವ ನೆನೆದು ಮ –
ಹಿಮೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಧೇನಿಸುತ್ತ
ತಮೊಗುಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಗಳದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
ಅಮರಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲ –
ಕುಮಿವಲ್ಲಭನೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲನೆಂದು
ಕಮಲ ಕರ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಂಬನ ಪ್ರ –
ತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಿಧ ತಿಳಿದು
ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಪೊಂದು
ಗಮನವಾಗಲಾರದು ಕಂಡಕಡಿಗೆ
ಅಮಲವಾದ ಪೂಜೆ ಹದಿನಾರು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ
ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಆವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ
ಅಮಿತ ಪ್ರತಾಪ ಹರಿ ನಿಸ್ಪ್ರಹ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ
ಕಮಲಭವಾದಿ ಮನಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರ
ಅಮಿಶ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ರಸ ಭೋಕ್ತ ನಾನಾ ರೂಪದಲಿ
ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲವಗೆ ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖನೊ
ಕ್ಷಮ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಮಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದೀ –
ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸನ ಚಿತ್ತು
ಚಮತ್ಕಾರ ಒಂದೊಂದಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ಬಗೆ ಉಂಟು
ಸುಮತಿ ಲೋಕಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪದು
ಸಮನಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಚತುರವಿಧ ಅನ್ನ
ರಮೆ ಬೊಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮನ
ನಿಮಿಷ ಬಿಡದೆ ಇನಿತು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅ –
ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಬಿಂಬ ಕೈಕೊಂಬೋರು
ಕಮಠ ಕಪಿಲ ಭೃಗು ನರಸಿಂಹ ನಾಮದಲಿ
ರಮಿಪ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯದಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕುಮತಿ ಜನಕೆ ತಿಳಿಯಗೊಡನೊ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ
ತಿಮಿರ ಭಾನು ಭವಾರ್ಣವ ತಾರಕ ಉ –
ತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯರಸ ತತ್ತತ್ಪದಾರ್ಥದಲಿ
ಸಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯೋಗಮಾಯಾ
ಅಮರರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ತಾನು ಕೈಕೊಂಬ ದು –
ರ್ಗಮ ಕಾಣೊ ದುಃಖ ದೂರ ಮಹಾಪ್ರಭುವೊ
ಉಮೆಯರಸ ಪರಿಯಂತ ಈ ರಸ ಸಲ್ಲುವದು
ಕಮಲಭವ ಲಕುಮಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ
ಸುಮನಸ ಗಣಕೆ ಲೇಪನವಿಲ್ಲ ಅವರ ಆ –
ತುಮದೊಳಗಿದ್ದಖಿಳರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ
ಕ್ರಮಗೆಡುವರು ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ
ತಮತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಮಮ ಹರಿ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಾ ಉಪ –
ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಉದರದೊಳಗೆ
ತಮ ತರದಿಂದ ಪೊಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಉ –
ತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣನ್ನ ಚರಿತೆ ಎಂತೊ
ಮಮತಾ ರಹಿತಾ ಪರಾಯು ಆರಂಭಿಸಿ
ನಮಿಪಾ ಜನರು ಇತ್ತ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತು
ಕ್ರಮದಲಿ ಆವಾವ ತತ್ವಾತ್ಮಕ ರಸಂಗಳು
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಮಾಳ್ಪ
ಕಮಲೇಶ ಶುಭರಸ ಸವಿದುಂಬೋದು ನಿಶ್ಚಯವು
ಅಮಿತ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಮಣನು
ಕ್ರಿಮಿ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆ –
ಕ್ರಮಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವದೇನೊ
ಭ್ರಮಣನಲ್ಲವೊ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಾಂಶಿ ಅಂಶಕೆ ಸಂ –
ಗಮ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದೇ ಜೀವರನ್ನು
ನಮೊ ನಮೋ ನಮೊ ಎಂದು ಆದ್ಯಂತ ತಿಳಿದ ನರಗೆ
ಸಮವೃತ್ತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ಹಿಮಕರ ವರ್ಣ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನನುಪಮ –
ನೆಂದರ್ಪಿಸೆ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಅರ್ಪಿಸಲಿಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಲಿ
ಸರ್ಪಿ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ದರ್ಪತನವೆ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲಿ ಕಂ –
ದರ್ಪ ಪಿತನೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಪಕನೆಂದು
ದರ್ಪಣದೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಳ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ಸರ್ಪಭೂಷಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಗ್ರಹಿಸು
ದರ್ಪಜನರ ವೈರಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಪಿತ ಕೈಕೊಂಬಾ ಭಕುತಿ ಮಾತ್ರಕೆ ಒಲಿದು ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ವೃಂದಾರಕ ಜನ ಉಂಟು ಅದಕೆ
ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪವು
ಕುಂದದಲೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವದು
ನಂದವಾಹದು ಜನಕೆ ಅನ್ನ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ
ಸಂದೋರು ಭಕ್ಷ ಘೃತ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ಅರ –
ವಿಂದ ಬಾಂಧವ ಲಕುಮಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂದಿಹ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಲು
ಅಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದಧಿ ಸೂಪಕ್ಕೆ
ಒಂದೊಂದಿರಾ ಮೌಳಿ ವಾಯು ಚಂದ್ರವರುಣಾ
ವಿಂದ್ರ ಮುಧುರಿಪು ಕ್ರಮಾತು ಶ್ರೀಧರಾ
ಮುಂದೆ ಪತ್ರ ಫಲ ಶಾಕಾ ಆಮ್ಲ ಅನಾಮ್ಲಕ್ಕೆ
ಪೊಂದಿ ಮಿತ್ರ ಶೇಷ ಗೌರಿ ಗೌರೀಶರು
ಇಂದಿರೇಶ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ಗುಣ –
ಸಾಂದ್ರ ಸಂಕರುಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು
ಇಂದ್ರ ಯಮ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆ –
ನಂದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಾ
ಛಂದ ಉಪಸ್ಕರ ಕಟುಗಳಿಗೆ ಇವರೆನ್ನು
ವಂದಿಸುವದು ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದೂ
ಗಂದುಗ್ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಸಾಸಿವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ –
ಗಂಧ ಕರ್ಪೂರ ಇವಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ಕಂದರ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೈಲ ಪಕ್ವಕೆ
ಇಂದ್ರಜ ಅಧೊಕ್ಷಜ ದೇವತೆಯೊ
ಸಂದೀದ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಿಲಮಾಷ –
ದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಕ್ಕೆ ದಕ್ಷ ನರಸಿಂಹನೆ
ರಂಧ್ರವುಳ್ಳ ಭಕ್ಷಮಾಷ ಮಿಕ್ಕಾದದಕೆ ಸ –
ಬಂಧವಾಗಿಹ ಮನು ಅಚ್ಯುತ ದೇವಾ
ಸೈಂಧವ ಸಂದಿಜಕೆ ನಿರಋತಿ ಪ್ರಾಣ ಉ –
ಪೇಂದ್ರನು ಜನಾರ್ದನ ಯುಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ತಂದಿಡುವ ತಾಂಬೂಲ ಸ್ವಾದೋದಕದಲ್ಲಿ
ಮಂದಾಕಿನಿ ಸೌಮ್ಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣನೋ
ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮು –
ಕುಂದನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದ ಪೇಳಿದೆ
ಮಂದರಾದ್ರಿಧರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಕರುಣಾ –
ದಿಂದ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸವಿದು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಪುಷ್ಕರ ರತಿ ಹಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವನು ಪಾವಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಾದು ರಸಕೆನ್ನಿ
ವಸುಜೇಷ್ಟ ವಸಂತ ವಲಿಗೆ ಗೋಮಯ ಪಿಂಡ
ಕೊಸತಿಯಾಗಿಪ್ಪರು ಭಾರ್ಗವ ಋಷಭನು
ಅಸಮಾ ಗುಣದೇವಿ ಪಾಕ ಕತೃಗಳಿಗೆ
ವಿಶ್ವಂಭರ ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಾ
ವಸುಧೀ ವರಾಹ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಎಸೆವ ಮೇಲು ಭಾಗಕೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ
ಮಿಸುಣಿಪ ವರ್ಣಕೆ ಶಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಪು –
ರಷನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತಿಸು
ಎಸಳು ತುಳಸಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಪಿಲ ರಂ –
ಜಿಸುವ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿ ಆನಂದ
ಬೆಸಸೂವೆ ಭೋಜನ ಪಾತ್ರಿ ವ್ಯಜನಕೆ ಶೋ –
ಭಿಸುವರು ದುರ್ಗಾ ಸೌಪರ್ಣಿ ಸತ್ಯಾದತ್ತ
ಮಶಕಾದಿ ಸ್ಪರ್ಶದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಶ್ವಶನ ಮುದ್ರೆ ಎನಬೇಕು ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮುದ್ರೆಯು
ವಿಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥ ತೋರಿಸಬೇಕು ಶುಭ
ರಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಧೇನು ಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕು
ಬಿಸಿಜ ಮುದ್ರೆಯು ಶೋಧನಾರ್ಥವು ಸು –
ದರ್ಶನ ಮುದ್ರೆಯು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಶಂಖ ಗದಾ ಕ –
ಲಶ ಮುದ್ರೆಗಳು ತೋರಿಸಬೇಕು ಚನ್ನಾಗಿ
ದಶ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಮೃತಬಿಂದು ಪವಿತ್ರಕೆ
ಬೆಸನೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹಂಸ ಮುದ್ರೆಯು
ಪೆಸರುಗೊಳಿಸಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ
ಕುಶಲ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಚಿಂ –
ತಿಸಬೇಕು ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥದ ವೈಭವ
ಅಸು ಕರಣ ಕಾಯ ಭೇದವನರಿತು ತು –
ತಿಸಬೇಕು ಹರಿಯ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿ –
ರ್ದೋಷ ಗುಣಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾರಭೋಕ್ತಾ ಅಪ್ರಮೇ –
ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಭಕ್ತ
ವತ್ಸಲ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಿ
ಅಂಶಾವತಾರಾವೇಶ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುರ್ತಿ
ಉಸರಿಕ್ಕದೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದು
ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಎನುತಲಿ
ವಶವಾಗಿ ಇಪ್ಪ ದೇವನ ನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಸುಳೆ ಎಂದದಲಿ ಪರಮೋತ್ಸಹ ವಿಡಿದು ಸಾ –
ಧಿಸು ಗುಣರೂಪ ಕ್ರೀಯಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ವಿಷಯಂಗಳಿಗೆ ದೂರ ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವಾ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ರತ್ನ ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಂತ್ರಿಕ
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ
ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ನಾನು ಎಂದು
ತುತ್ತಿಸಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ
ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಹವಿಸ್ಸು ಪರಮ ಪಾ –
ವಿತ್ರ ಸ್ವಾದು ಸುಗಂಧ ಹವ್ಯ ಭಾವ ಕ್ರಿಯಾದಿ
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಮನೋಹರ ಅಮೃತವಾಗಿಹ
ಸತ್ಯ ಭೋಗ ದ್ರವ್ಯ ಹರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಪರಮಾನ್ನ ಹರಿದ್ರಾನ್ನ
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮುದ್ಗಾನ್ನ ಅಪೂಪ ವಿಧಗಳು
ಮತ್ತೆ ಕದಳಿ ಫಲ ಸಂಬ್ರಾಣ ಸುಫಲ ಪಕ್ಷ
ತಥ್ಥಳಿಸುವ ಕಂದಮೂಲ ವ್ಯಂಜನ ನಾನಾ
ವಸ್ತು ಗೋಘೃತ ಮಿಶ್ರಾಫಲ ಮೊದಲಾದವು
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ
ಕರ್ತೃ ನೀನೆ ಎಂದು ಮೇರುಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ
ಭೃತ್ಯ ಇತ್ತದ್ದು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸು
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು
ತತ್ತದ್ರಸ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಯೋಚಿಸು
ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಷಡುರಸ ಇ –
ಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಸ ಅದರೊಳಗಿಪ್ಪವು
ಉತ್ತಮರಸ ಎರಡು ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಪ್ಪವು ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತುವ ಮನಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾನು –
ಷೋತ್ತಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಪರೋಕ್ಷ ಕಾಲಕೆ
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದು ಮೌನವಿಡಿದು ಪೂರ್ವ
ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ವಿಧಿ ಆಚಮನಾ ನೀಯೊ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಹಮೇಧಿಯಾದವ
ನಿತ್ಯ ಈ ಪರಿಯಿಂದ ಚರಿಸಬೇಕೂ ಚನ್ನಾಗಿ
ತುತ್ತು ತೊರದು ಗುಹಾ ಸೇರಿದವನಾದರು
ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಬ ಆಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೂ
ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರ ಬಗೆ ಬೇರೆ
ಆತ್ಮ ಭಜನೆಯೊಳಗೆ ಸರ್ವವು ಇದ್ದ ತೆರದಿ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಎಣಿಸಿ ಉಣಿಸಲಿ ಬೇಕು
ಹತ್ತದು ಮನಸಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಗು –
ಣೋತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪವು
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಳಿದೆ ಇದೆ ಬಿಡದೆ ಚಿಂತಿಸು ಅಹಿ –
ತಲ್ಪ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಗರ್ಪಿಸೆ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥

rAga kAMbOdhi

dhruvatALa

samarpaNe prakAra tiLivadu cennAgi
sama buddhivuLLa janaru satatadalli
himaSEtu madhyadalli puTTida dESadoLage
krama uMTu svalpa pradESa dharaNi
Samedame uLLa madhvamatadalli poMdidda
sumanOhara jIvigaLige pELatakka
pramEya idu kEvala haruSha rahasya A –
gamadalli sAri pELutide uttama
rameyarasanna divya vigraha manasige
ramaNIyavAdaddu lakShaNOpEta
dyumaNi prakASadaMte opputippadu A –
tuma anAtumadoLu ciMtane gaidu
sama viShamadalli gOLakava nenedu ma –
himeyannu maraLi maraLi dhEnisutta
tamoguNada kAryavannu hiMgaLadu Suddha satva
mamateyiMdali hariya meccisabEku
amarAdi samudAya jIvigaLige la –
kumivallaBane muKya mUlaneMdu
kamala karnikeyalli idda biMbana pra –
timeyalli iDuva vidha tiLidu
samanvaya ille mADi mukti mArgava poMdu
gamanavAgalAradu kaMDakaDige
amalavAda pUje hadinAru dikkiniMda
krama tiLidu AvAhana dhyAna mADi
amita pratApa hari nispraha nityatRupta
kamalaBavAdi manake dUrakke dUra
amiSra mikkAda rasa BOkta nAnA rUpadali
Brameyillavage nijapUrNa suKano
kShama madhyadali sthUla madhyama sUkShmaveMdI –
kramadiMda prasiddha vAsana cittu
camatkAra oMdoMdake trividha bage uMTu
sumati lOkake sulaBavAgippadu
samanisi tiLiyabEku caturavidha anna
rame bomma tAtvikaru sAkShAtparamana
nimiSha biDade initu sRuShTyAdi iShTavAgi a –
pramEya prAj~jabiMba kaikoMbOru
kamaTha kapila BRugu narasiMha nAmadali
ramipa jihvEMdriyadali svIkarisi
kumati janake tiLiyagoDano anAdyavidyA
timira BAnu BavArNava tAraka u –
ttamavAda yOgyarasa tattatpadArthadali
sama tiLisikoMDare yOgamAyA
amararige uNisuva tAnu kaikoMba du –
rgama kANo duHKa dUra mahApraBuvo
umeyarasa pariyaMta I rasa salluvadu
kamalaBava lakumige illavO
sumanasa gaNake lEpanavilla avara A –
tumadoLagiddaKiLaralli aikya
kramageDuvaru omme idara prAcuryadiMda
tamatamma svABAvika naDateyalli
amama hari parama Sakti sRuShTA upa –
ramadalli sarvarannu udaradoLage
tama taradiMda poMdiTTu koMDippa u –
ttama SlOka pUrNanna carite eMto
mamatA rahitA parAyu AraMBisi
namipA janaru itta BOgyavastu
kramadali AvAva tatvAtmaka rasaMgaLu
samasta jIvigaLige Eka mALpa
kamalESa SuBarasa saviduMbOdu niScayavu
amita vij~jAnapUrNa svaramaNanu
krimi modalAda cEtanake upajIvya A –
kramake BagavaMtanige AguvadEno
BramaNanallavo svAmi BinnAMSi aMSake saM –
gama mADisuva oMdE jIvarannu
namo namO namo eMdu AdyaMta tiLida narage
samavRutti BIti illa elliddarU
himakara varNa vijayaviTThala nanupama –
neMdarpise kaivalyA sarvadA kaikoMbA || 1 ||

maTTatALa

arpisalibEku adhikAra BEdadali
sarpi modalAda nAnA vastugaLiMda
darpatanave biTTu dharma mArgadali kaM –
darpa pitane sarva vyApya vyApakaneMdu
darpaNadoLu biMba nOLpa teradaMte
sarpaBUShaNa tatvadalli iddadde grahisu
darpajanara vairi vijayaviTThalarEyA
arpita kaikoMbA Bakuti mAtrake olidu || 2 ||

triviDitALa

oMdoMdu padArthakke obbobba aBimAnigaLu
vRuMdAraka jana uMTu adake
oMdoMdu BagavadrUpagaLalli ippavu
kuMdadale tiLidu koMDADuvadu
naMdavAhadu janake anna pAyasadalli
caMdra BArati kESava nArAyaNa
saMdOru BakSha GRuta kShIradalli ara –
viMda bAMdhava lakumi vANiyalli
niMdiha mAdhava gOviMda viShNu balu
aMda maMDige beNNe dadhi sUpakke
oMdoMdirA mauLi vAyu caMdravaruNA
viMdra mudhuripu kramAtu SrIdharA
muMde patra Pala SAkA Amla anAmlakke
poMdi mitra SESha gauri gaurISaru
iMdirESa padmanABa dAmOdara guNa –
sAMdra saMkaruShaNa mUrti ennu
iMdra yama vAsudEva pradyumna A –
naMda aniruddhanu sakkare bellA
CaMda upaskara kaTugaLige ivarennu
vaMdisuvadu I pari tiLidU
gaMdugra yAlakki sAsivi matte SrI –
gaMdha karpUra ivakella kELi
kaMdarpa puruShOttama taila pakvake
iMdraja adhokShaja dEvateyo
saMdIda kuShmAMDa pariSuddha tilamASha –
diMda nirmitakke dakSha narasiMhane
raMdhravuLLa BakShamASha mikkAdadake sa –
baMdhavAgiha manu acyuta dEvA
saiMdhava saMdijake nira^^Ruti prANa u –
pEMdranu janArdana yukta kramadalli
taMdiDuva tAMbUla svAdOdakadalli
maMdAkini saumya hari kRuShNanO
oMdoMdu aBimAni oMdoMdu mUrti mu –
kuMdana prEraNe iMda pELide
maMdarAdridhara vijayaviTThala karuNA –
diMda suLidADuva savidu tRuptanAgi || 3 ||

aTTatALa

puShkara rati haMsanAmaka paramAtma
viSvanu pAvaka Suddhige svAdu rasakenni
vasujEShTa vasaMta valige gOmaya piMDa
kosatiyAgipparu BArgava RuShaBanu
asamA guNadEvi pAka katRugaLige
viSvaMBara dEva alli vAsA
vasudhI varAha naivEdya maMDaladalli
eseva mElu BAgake viGnESvara kumAra
misuNipa varNake SiShvaksEna pu –
raShanAmaka BagavaMtana ciMtisu
esaLu tuLasige SrIdEvi kapila raM –
jisuva pAtriyalli vAruNi AnaMda
besasUve BOjana pAtri vyajanake SO –
Bisuvaru durgA sauparNi satyAdatta
maSakAdi sparSadOSha parihArakke
SvaSana mudre enabEku tArkShyamudreyu
viSha nivAraNArtha tOrisabEku SuBa
rasa siddhige dhEnu mudre tOrisabEku
bisija mudreyu SOdhanArthavu su –
darSana mudreyu rakShaNArtha SaMKa gadA ka –
laSa mudregaLu tOrisabEku cannAgi
daSa digbaMdhana amRutabiMdu pavitrake
besane tiLidu matte haMsa mudreyu
pesarugoLisalibEku elli bEkAdalli
kuSala maMtra j~jAna pUrvakadiMda ciM –
tisabEku nAnA padArthada vaiBava
asu karaNa kAya BEdavanaritu tu –
tisabEku hariya I pariyalli svataMtra ni –
rdOSha guNapUrNa nispRuha sAraBOktA apramE –
ya satya saMkalpa karuNAnidhi Bakta
vatsala nArAyaNAtmaka aMSi
aMSAvatArAvESa dravya prApurti
usarikkade ninna dAsaneMdu
puSiyalla puSiyalla puSiyalla enutali
vaSavAgi ippa dEvana nIkShisi
hasuLe eMdadali paramOtsaha viDidu sA –
dhisu guNarUpa krIyAda samarpaNe
asura saMhAra namma vijayaviTThalarEyA
viShayaMgaLige dUra anAdi svaBAvA || 4 ||

AditALa

ratna maMtra viShNu sahasranAma taMtrika
citta SuddhanAgi mUru prakAradalli
tatvaj~jAnadiMda alpaj~ja nAnu eMdu
tuttisi maMgaLamUrtige naivEdya
uttama guNavuLLa havissu parama pA –
vitra svAdu sugaMdha havya BAva kriyAdi
atyaMta viSuddha manOhara amRutavAgiha
satya BOga dravya hariya muMBAgadalli
nitya hIge ciMtisi paramAnna haridrAnna
citrAnna mudgAnna apUpa vidhagaLu
matte kadaLi Pala saMbrANa suPala pakSha
taththaLisuva kaMdamUla vyaMjana nAnA
vastu gOGRuta miSrAPala modalAdavu
tattasthAnadali iDisikoMDu sarva
kartRu nIne eMdu mErumudre tOrisi
BRutya ittaddu kaikoLLabEkeMdu ciMtisu
pratyEka pratyEka dhyAnadiMdali tiLidu
tattadrasa saMyOga viBAga yOcisu
satva rAjasa tamOguNadiMda ShaDurasa i –
ppattu nAlku rasa adaroLagippavu
uttamarasa eraDu eMdige nASavilla
vyAptavAgippavu AdimadhyAMtadalli
suttuva manasu nillisi sAdhanadalli mAnu –
ShOttama mADabEku anaparOkSha kAlake
satya saMkalpaneMdu maunaviDidu pUrva
uttarApOSana vidhi AcamanA nIyo
pratyakShavAgidda grahamEdhiyAdava
nitya I pariyiMda carisabEkU cannAgi
tuttu toradu guhA sEridavanAdaru
hottu hottige koMba AhAra arpisabEkU
uttama madhyama adhamara bage bEre
Atma BajaneyoLage sarvavu idda teradi
cittadalli sarvavu eNisi uNisali bEku
hattadu manasige ommiMdommele gu –
NOtkarShaNe mADidare sulaBavAgippavu
nityAnaMda namma vijayaviTThalarEyA
arthiyiMdali sAligrAmAdiyalli uMba || 5 ||

jate

svalpa pELide ide biDade ciMtisu ahi –
talpa vijayaviTThala garpise kaikoMbA ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Jwara parihaara suladhi

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಅರಳಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚಾತುರ್ಥಿಕ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರಗೋಸುಗ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಳಾದಿ 

 ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ದಯಮಾಡೊ ಎನ್ನೊಡೆಯಾ ದಾಸಿಗೊಲಿದು ಇಂದು
ಭಯವೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ವೇಗದಿಂದಲಿ ಬಿಡದೆ
ಬಯಲಾಸೆಮಾಡಿ ಮುಂಗಾಣದೆ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಪಯಣಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಬಡಲ್ಯಾಕೆ
ಅಯುತ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾನವರು ಎಸಗಿದರು
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಾಮ –
ತ್ರಯದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಿರ್ಮಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ
ಜಯಪ್ರದವಾಗುವುದು ಜಗವರಿಯೆ
ವಿಯದ್ಗಂಗಾ ಮೊದಲಾದ ನದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ
ಮೀಯಬೇಕೆಂದು ಪೇಳುವ ಉಕ್ತಿಯು ನಿ –
ಶ್ಚಯವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲೀಗ
ತ್ರಯಕೋಟಿ ಸಾರ್ಧ ತೀರ್ಥಂಗಳು ನಿರುತಾ –
ಶ್ರಯವಾಗಿ ದೇವಗಣದೊಡನೆ ನಿ –
ರಯದೂರನೆ ಕೇಳು ಮಹಾಸೋಜಿಗ
ವ್ಯಯವಾಗವೆ ಮಹಾತಾಪ ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು
ತ್ರಯ ಬಗೆಯಿಂದಟ್ಟಿದ ಮಾಯಾ
ಹೊಯಲಿಡುವೆ ನಿಂದು ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಾದಿರೆ ನಿ –
ರ್ದಯವಂತನೆಂದು ಸರ್ವದ ದೂರುವೇ
ನಯನದಲಿ ನೋಡು ಉಡುಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತನು ಹೃ –
ದಯದೊಳಗೆ ಮರೆದಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉ –
ದಯಾಸ್ತಮಾನ ತನಕ ಇದೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ
ಹಯದಂತೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡುವೇ
ಶ್ರೀಯರಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎಂದವಗೆ
ಜಯಂಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಈ ರೋಗವು ನಿನ್ನ ಮೂರು ನಾಮಗಳೊಮ್ಮೆ
ಸಾರಿದರೆ ಇರದೆ ಬೇರರಸಿ ಕಿತ್ತಿ
ಕ್ರೂರರ ಸಹಿತದಲಿ ದೂರಾಗಿ ಪೋಗುವುದು
ಆರಿಗೆ ಪೇಳದಲೆ ಹಾರವೀವುದು ನಮಗೆ
ಭಾರಕರ್ತನಾದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಪನರ್ಧಾ ಶರೀರಕೆ ಪೀಡೇ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದಿರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮನೆ
ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎನಗುಂಟು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ
ಆಪಗಾ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಈರ್ವರನ ಕರೆದೊಯ್ದು
ಪಾಪ ಮುಕ್ತರ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಆಪತ್ತುಗಳ ತಡಿ ತಡಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನ –
ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ ಚರಿಸುವಂಥ
ಸೂಪಂಥವೆ ಕೊಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸು ಉಳ್ಳ
ತಾಪಸ ಸಜ್ಜನರ ಸಮೀಪವೀಯೋ
ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಪರಿಯಂತ ಭವವ್ಯಾಧಿ
ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಸೆ
ಪೋಪದೆ ನಿಲ್ಲುವದೆ ಕಾಲಾ ಕ್ಲಪ್ತಿಯುಂಟೆ
ನೀ ಪಾಲಿಸದಿರೆ ಕಾಣೆ ಪರರಾ
ಆಪಾರ ಔಷಧ ನಾನಾ ಮಾತ್ರಿಗಳ್ಯಾಕೆ
ಮಾಪತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ವ್ಯರ್ಥವೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ
ಆಪನ್ನ ಜನರ ಸಾಕುವದಲ್ಲದೆ
ಭೂಪಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ
ಕೋಪವಿಲ್ಲದ ದೈವಾ ದೀನಬಂಧೂ
ಚಾಪಧರಾಗ್ರಣಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ರೂಪ ದೇಹದೊಳಿರೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಶ್ವಾನನ್ನ ಕೊಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲು ಬೇಕೇನೊ
ಆನಂದ ಪದವೀವ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳೀ
ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಬೇಕೇನೊ ಭಕ್ತರ ಮನೋರಥ
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾದ
ಧ್ಯಾನದೊಳೊಮ್ಮಿಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಪಲಾ –
ಯಾನವಾಗೋದು ಬಲು ಕಾಲದ ರೋಗ
ಹಾನಿಯಾಗಿ ಪೋಗಿ ಹಿತವಕ್ಕು ಕಾಯಕ್ಕೆ
ಈ ನಿರಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಾಲದೆ
ನೀನೊಲಿದು ರೋಗ ಪೋಗುವ ಕಾರಣ
ನಾನು ತಿಳುಹಿದ ಕಾಲ ಕ್ಲಪ್ತಿ ನೋಡಿ
ನಾನೆ ತುತಿಸಿದೆ ಗುರುಗಳ ದಯದಿಂದ
ಧಾನಪತಿ ವಂದ್ಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನ
ಮಾನಸಾ ನುಡಿ ಕಾಯೊ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಡದೆ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಿರು ಅತಿದೂರಕೆ ಹಾಕಿ
ವ್ಯಾಳಿ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಿಗೆ ಅನು –
ಕೂಲವಾಗಲಿ ಬೇಕು ಮನಸು ಇತ್ತಾಗ
ಭೂಲೋಕದೊಳು ತಿಳಿದು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿ ಶರಣರ ಸ್ತೋತ್ರ
ವಾಲಯ ಪಠಿಸುತ್ತ ಸುಖದಲ್ಲಿಪ್ಪಂತೆ ಮಾಡು
ಬಾಲ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ತಾರದೆ
ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವ
ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗುವೆ ಕಠಿಣತನವೆ ಬಿಡು
ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೆ 
ಇತ್ತು
ಮೂಲೋಕ ಪರಿಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಆಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅತಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕಾವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಅಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳಿಂದ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ
ವಿಠ್ಠಲಾ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕರುಣೀ ॥

SrIvijayadAsaru tamma dharmapatniyAda araLammanavarige cAturthika jvara parihAragOsuga dEvara prArthane suLAdi

rAga kalyANi

dhruvatALa

dayamADo ennoDeyA dAsigolidu iMdu
Bayave pariharisi vEgadiMdali biDade
bayalAsemADi muMgANade kaMDa kaDege
payaNagatiyalli prayAsa baDalyAke
ayuta aparAdhagaLu mAnavaru esagidaru
payOnidhisute ramaNa ninna nAma –
trayadiMda dUrAgi nirmaLadalli nitya
jayapradavAguvudu jagavariye
viyadgaMgA modalAda nada nadigaLige pOgi
mIyabEkeMdu pELuva uktiyu ni –
Scayavalla ninna SrIpAdapadmadallIga
trayakOTi sArdha tIrthaMgaLu nirutA –
SrayavAgi dEvagaNadoDane ni –
rayadUrane kELu mahAsOjiga
vyayavAgave mahAtApa jvara vyAdhigaLu
traya bageyiMdaTTida mAyA
hoyaliDuve niMdu sollu lAlisAdire ni –
rdayavaMtaneMdu sarvada dUruvE
nayanadali nODu uDupili itta mAtanu hRu –
dayadoLage maredilla enage svAmi u –
dayAstamAna tanaka idE smarisutta
hayadaMte kuNikuNidu nalidADuvE
SrIyarasa vijayaviThThala eMdavage
jayaMgaLallade pratikUlavalla || 1 ||

maTTatALa

I rOgavu ninna mUru nAmagaLomme
sAridare irade bErarasi kitti
krUrara sahitadali dUrAgi pOguvudu
Arige pELadale hAravIvudu namage
BArakartanAda vijayaviThThala ninna
ArAdhipanardhA SarIrake pIDE || 2 ||

triviDitALa

upEkShe mADadiru utkRuShTa mahimane
apEkShA enaguMTu anudinadalli
ApagA yAtrige Irvarana karedoydu
pApa muktara mADu muMde baruva
ApattugaLa taDi taDamADade j~jAna –
dIpa prakASadali carisuvaMtha
sUpaMthave koDu Suddha manasu uLLa
tApasa sajjanara samIpavIyO
ApAdamastaka pariyaMta BavavyAdhi
lEpisikoMDire ninna nenase
pOpade nilluvade kAlA klaptiyuMTe
nI pAlisadire kANe pararA
ApAra auShadha nAnA mAtrigaLyAke
mApati ninna nAmave vyarthave
vyApAra ninagide ellelli iddarU
Apanna janara sAkuvadallade
BUpAradoLage mattoMdu mAte illa
kOpavillada daivA dInabaMdhU
cApadharAgraNi vijayaviThThala ninna
rUpa dEhadoLire anya pratime pUje || 3 ||

aTTatALa

SvAnanna kolige baNNada kOlu bEkEno
AnaMda padavIva ninna nAmagaLI
byAnige bEkEno Baktara manOratha
EneMbenayya ninna Baktara pAda
dhyAnadoLommiDe tirugi nODade palA –
yAnavAgOdu balu kAlada rOga
hAniyAgi pOgi hitavakku kAyakke
I niraMtara anuBavisiddu sAlade
nInolidu rOga pOguva kAraNa
nAnu tiLuhida kAla klapti nODi
nAne tutiside gurugaLa dayadiMda
dhAnapati vaMdya vijayaviThThala enna
mAnasA nuDi kAyo mannisi biDade || 4 ||

AditALa

Alasya mADadiru atidUrake hAki
vyALi vyALige ninna caraNa sEvige anu –
kUlavAgali bEku manasu ittAga
BUlOkadoLu tiLidu sAdhana mADuta
nAligeyiMdali hari SaraNara stOtra
vAlaya paThisutta suKadallippaMte mADu
bAla BAShegaLella manasige tArade
pAlisabEku enna dEha saMbaMdhava
kAlige eraguve kaThiNatanave biDu
bALuvaMte mADi Bakti mArgave
ittu
mUlOka paripAlA vijayaviThThalarEya
ALAgi ellara ati mOhadalli kAvA || 5 ||

jate

aTTide ninna nAmagaLiMda mahAvyAdhi
viThThalA viThThala vijayaviThThala karuNI ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Digvijaya Rama suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಜಯ ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ಪ್ರಿಯಾ
ಅದ್ವೈತ ಮಹಿಮ ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ರಾಮಾ
ಸದ್ವರ್ಣ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನ ಬಲ್ಲ
ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡಿಯಾಘ ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಪ್ರಮೇಯ
ಸದ್ವೀರ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಾ ಪಾ
ದದ್ವಯನೆನಿಸುವ ಸದ್ವಾಣಿವುಳ್ಳ ಗು
ರು ದ್ವಾರ ಸಾರಿದವರ ಹೃದ್ವನಜದಲ್ಲಿದ್ದು
ಸದ್ವಿಚಾರ ನಡೆಸುವ ತದ್ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಯ
ಅಧ್ವರ ಭೋಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ಮ
ರುದ್ವಂಶರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸದ್ವಾಲಗಕೊಂಡ ಮೂರ್ತಿ|| 1||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಪೆರ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ವಿಶ್ವಾಕರ್ಮನಿಂದಲಿ ಅಂದು
ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಳ ಶರೀರ
ಧರ್ಮಬೋಧಕ ರಾಮಾ ನಿರ್ಮಯನೆ ಚ
ತುರ್ಮಾಗ ನಿತ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮತ್ಸರನಾದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದೆನೋ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಬಲುಕಾಲ ಲೋಕೇಶ ತನ್ನ ಮನಿಯಲ್ಲಿ
ಚೆಲುವ ರಾಮನಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿರಲು
ಒಲಿದು ಜಾಬಾಲಿಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಿಂದಲಿ
ಜಲಜ ಸಂಭವನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇಡಲು
ಸಲಿಸಿ ಮಾತನು ಋಷಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೊಡಲಾಗಿ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಗೆ ಕೊಡಲು
ಸುಲಭದಿಂದ ಶಿವನು ತನ್ನಯ ನಿಜ
ಲಲನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ
ಕೆಲವು ದಿವಸ ಗಿರಿಜೆ ಪೂಜಿಸಿ ಆಮೇಲೆ
ತಿಳಿದು ದಕ್ಷನ ಯಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಇಳಿದು ಪೋಗುವಾಗ ಸೈಮುನಿ ಋಷಿ ಕೈ
ಯಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು
ಜಲಜಗರ್ಭನ ವಶಕೆ ತಂದು ಕೊಡಲು
ಪೊಳೆವ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿ
ಶ್ಚಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿದ್ದಾನೆಂದೂ
ಬಲುದೈವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಜಾನಕಿಪತಿ
ಬಲವಂತ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಸುಜನಗೇಯಾ|| 3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ತಪಮಾಡಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಮನ ಕೊಡಲಿತ್ತಲು
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗಿ
ಅತಿಶಯವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಿಯಂತೆ
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವಾಲಗದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು
ಕ್ಷಿತಿಸುತೆ ತಾನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪಾಲಿಸೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರುತ
ಸುತನು ಜಾಂಬುವಂತನಿಗೆ ದಯಮಾಡಿದಾ
ಸತತ ಮಂಗಳಕಾಯಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಾ
ನುತಿಸಿ ಕೊಳುತಲಿದ್ದಾ ಸುರರಾದಿ ಕೈಯಾ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವೇದಗರ್ಭನೆಂಬೊ ಭೂಸುರ ರಾಮನ್ನ
ಪಾದ ಸಂದರ್ಶನವಾಗದಲೆ ಅ
ನ್ನೋದಕ ಕೊಳದಿರೆ ರಾಘವ ಭಕ್ತನಿಂ
ದಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೇಯನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ
ಆದರದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಲಿತ್ತಾ
ಭೂದೇವ ಬಹುಕಾಲ ಸೀತಾರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗಲಾಗಿ ಇತ್ತ
ಸಾಧುಗುಣವುಳ್ಳ ಮುಕುಂದವರ್ಮನೆಂಬ
ಮೇದಿನಿಪತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರೆ
ಆದುದು ಅಶರೀರವಾಕ್ಯ ಆತಗೆ ಕೇಳಿ
ಆದಿತ್ಯವಂಶಜ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಾ
ರಾಧನೆಗೊಳುತಿದ್ದ ಅಜನಿಂದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ||5||
ಜತೆ
ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸ್ಮರಿಸಿದವರ ಕಾವಾ ನಿತ್ಯ ರಘುರಾಮಾ ||6||

dhruvatALa
madhvavallaBa jaya sadvaiShNavara priyA
advaita mahima jagadvilakShaNa rAmA
sadvarNa BUta BaviShyadvartamAna balla
vidvAMsaroDiyAGa pradhvaMsa apramEya
sadvIra EkamEva advitIyA pA
dadvayanenisuva sadvANivuLLa gu
ru dvAra sAridavara hRudvanajadalliddu
sadvicAra naDesuva tadviparIta kArya
adhvara BOkta namma vijaya viThThalarEyA ma
rudvaMSariMda nitya sadvAlagakoMDa mUrti|| 1||
aTTatALa
permeyiMdali viSvAkarmaniMdali aMdu
nirmitavAgidda nirmaLa SarIra
dharmabOdhaka rAmA nirmayane ca
turmAga nitya niShkarma BAvadalli
nirmatsaranAda vijaya viThThalarEyana
nirmala cittadalli arcane mADidenO ||2||
triviDitALa
balukAla lOkESa tanna maniyalli
celuva rAmanapUje mADutiralu
olidu jAbAlimuni prArthane yiMdali
jalaja saMBavana meccisi bEDalu
salisi mAtanu RuShige I pratime koDalAgi
olisikoMDalliMda Sivage koDalu
sulaBadiMda Sivanu tannaya nija
lalanige koDalAgi vinayadiMda
kelavu divasa girije pUjisi AmEle
tiLidu dakShana yAgadallige baMdu
iLidu pOguvAga saimuni RuShi kai
yallikoTTa taruvAya rAma pratimeyannu
jalajagarBana vaSake taMdu koDalu
poLeva sumEru parvatadalli iTTu ni
Scala pUje mADutiddAneMdU
baludaiva vijaya viThThala jAnakipati
balavaMta Baktara priya sujanagEyA|| 3||
aTTatALa
tapamADi ikShvAku brahmage meccisi
kRupeyalli mUlarAmana koDalittalu
kShitiyoLage ayOdhyadalli pUjisalAgi
atiSayavAgi rAmacaMdra pariyaMte
miti illada vAlagadalli oppalu
kShitisute tAne pUjisi hanumaMtanige
pratimeya pAlise alliMda mAruta
sutanu jAMbuvaMtanige dayamADidA
satata maMgaLakAyA vijaya viThThala rAmA
nutisi koLutaliddA surarAdi kaiyA ||4||
AditALa
vEdagarBaneMbo BUsura rAmanna
pAda saMdarSanavAgadale a
nnOdaka koLadire rAGava BaktaniM
dAda pratij~jEyanu tiLidu tanna mUrtiya
AdaradiMdali koTTu kaLuhalittA
BUdEva bahukAla sItArAma pratimeya
mEdiniyoLu biTTu pOgalAgi itta
sAdhuguNavuLLa mukuMdavarmaneMba
mEdinipatiyAgi oDDi dESadallire
Adudu aSarIravAkya Atage kELi
AdityavaMSaja vijaya viThThala rAmA
rAdhanegoLutidda ajaniMda kOSadalli||5||
jate
naraharitIrtharige olida vijaya viThThala
smarisidavara kAvA nitya raGurAmA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕದರಿ / Kadari

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗದೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆನೊ ಸರ್ವ |
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಅಗಲಾ ಸುತ್ತಯೋಜನ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ |
ಹಗಲೊಂದು ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲಿ ಸುಗುಣನಾಗಿ ಇರಲು |
ಅಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವದೂ |
ನಿಗಮಾಸನ್ನ ಹರಿ ಮೊಗನ ಹಗೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ಖಗರಾಜಾನಿಲ್ಲಿ ತಪಸಿನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ |
ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತು [ಮಿ]ರುಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು |
ಪೊಗಳಿದ ಜನ[ದ] ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳಿವ ಸುಲಭಾ ನರ |
ಮೃಗರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಕದರಿನಿವಾಸ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಚನ್ನಿ[ಗ]ನಾಗಿ ಮೆರೆವ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉದಭವಿಸಿ |
ಅಹಿತದಿತಿಸುತ [ಆ]ವಹದೊಳು ಕೊಂದು |
ಸಾಹವುಳ್ಳ ಸುರರ ದಾನಮಾಡುವೇನೆಂದು |
ಅಹೋಬಲದಿಂದ ಈಮ್ಮಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಮಹಿಧರಕೆ ಬಂದು ವಹಿಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿಖಳಕೊಂದೂ |
ಗಹಗಹಿಸಲು ವಾರಿರುಹ ಭವಬಂದು ಬಿ |
ನ್ನಾಹ ಮಾಡುತಿರಲು ಬಹುಮಹಿಮನಾದ
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಹಸಂತೋಷದಲಿ ಬಾಹುಬಲದಿ ಮೆರೆದಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಈ ತೆರದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಇರುತಿರೆ |
ಶ್ವೇತ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಂದು ವೇಗ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತ ನಿರ್ಮ್ಗಳದಲ್ಲಿ |
ಖ್ಯಾ[ತಿ] ಪಡೆದ ವರವಿನಿಂದ |
ಭೂತಳದೊಳಗಿದ್ದು ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ |
ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯಕಾಣೊ ನಾಮದಲ್ಲೀ |
ಭೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭೃಗನು ಇಲ್ಲಿ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ |
ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ |
ಶ್ವೇತವಾಹನನಂದು ಯಾತ್ರಿಮಾಡುವಾಗ |
ನೀತಿನಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಶುದ್ಧನಾದ |
ಭೂತಾಧಿಪನೆ ಬಲ್ಲ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ನಾರದ ಗರುಹೀದ |
ಮಾತುಳ ವೈರಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಮಾಂ |
ಧಾತಾನಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ವರವನಿತ್ತ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ಭವನಾಶಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥ |
ಶ್ವೇತವಾಹನ ವಶಿಷ್ಟ ನಾರದತೀರ್ಥ |
ಧಾತಾ ನರಸಿಂಗ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥ |
ಪಾಲಕಹರ ಋಣಮೋಚನತೀರ್ಥ ಮ |
ಹಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ರಾಮ ಶಂಖಾಚಕ್ರ |
ಶ್ವೇತ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶು |
ದ್ಧಾತುಮಾ ಬಂದೊಂದು ಮಜ್ಜನಮಾಡಲು |
e್ಞÁತಿಗಳ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಐದುವ |
ವಾತಾವಿನುತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸೆ ಒಲಿದು ಸಂಗಡ ಬಪ್ಪ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಜುನನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಕೂಡ |
ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ[ಗೆ] ನಿ |
ರ್ಲಜ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಯಾ ಗರ್ಜನೆಯಲಿ ನುಡಿದು |
ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಬಲು ಪೂಜ್ಯವಂತರಾಗಿ |
ಅರ್ಜುನ ಮರದೆಡಿಯಾ ಇಪ್ಪ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ನಿರ್ಜರಾಗಣದೊಡನೆ ಪಾಲಿಸುವಾ ಫಲವರಿತು ||5||
ಜತೆ
ಖಾದ್ರಿ ಪುರಾನಿಲಯಾ ನರಶಿಂಗಾ ಭವಭಂಗ |
ಭದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||

Rāga:Bhairavi
dhruvatāḷa
jagadoḷagidakelli migilugāṇeno sarva |
nagara pradēśa idara agalā suttayōjana |
yugayugadalli yātregaḷa māḍida puṇya |
hagalondu kṣaṇavilli suguṇanāgi iralu |
agaṇitadalli bhaktarige tandu koḍuvadū |
nigamāsanna hari mogana hagegaḷigilla |
khagarājānilli tapasināgi kr̥ṣṇana |
hegalalli pottu [mi]ruguva varavannu paḍedu |
pogaḷida jana[da] kaṇṇige suḷiva sulabhā nara |
mr̥garūpa vijayaviṭhalā kadarinivāsa |
bagebageyinda canni[ga]nāgi mereva||1||
maṭṭatāḷa
pral’hādage mecci śrīhari udabhavisi |
ahitaditisuta [ā]vahadoḷu kondu |
sāhavuḷḷa surara dānamāḍuvēnendu |
ahōbaladinda īm’maḍiyoḷage stōtra |
mahidharake bandu vahiladalli keḍahikhaḷakondū |
gahagahisalu vāriruha bhavabandu bi |
nnāha māḍutiralu bahumahimanāda
vijayaviṭhalarēyā |
mahasantōṣadali bāhubaladi meredā ||2||
triviḍitāḷa
ī teradali illi narahari irutire |
śvēta munēśvara bandu vēga |
tā tapavane māḍi betta nirmgaḷadalli |
khyā[ti] paḍeda varavininda |
bhūtaḷadoḷagiddu andārabhyavāgi |
śvētāraṇyakāṇo nāmadallī |
bhītiyindali bhr̥ganu illi tapavane māḍi |
pātaka parihāra māḍikoṇḍa |
śvētavāhananandu yātrimāḍuvāga |
nītinindali ille śud’dhanāda |
bhūtādhipane balla idara mahimeyannu |
prītiyindali nārada garuhīda |
mātuḷa vairi siri vijayaviṭhalā māṁ |
dhātānindali pūjegoṇḍu varavanitta 3
aṭṭatāḷa
śvēta puṣkaraṇiyu bhavanāśi bhr̥gutīrtha |
śvētavāhana vaśiṣṭa nāradatīrtha |
dhātā narasiṅga indrādyaṣṭatīrtha |
pālakahara r̥ṇamōcanatīrtha ma |
hātiśayavuḷḷa rāma śaṅkhācakra |
śvēta nānā tīrthagaḷalli uṇṭu śu |
d’dhātumā bandondu majjanamāḍalu |
eñaÁtigaḷa kūḍa sadgati aiduva |
vātāvinuta svāmi vijayaviṭhalarēyā |
mātumātige nenise olidu saṅgaḍa bappa ||4||
āditāḷa
arjunanadiyalli sajjanakūḍa |
majjanavannu māḍi hejjehejje[ge] ni |
rlajyarāgi hariyā garjaneyali nuḍidu |
mūrjagadoḷu balu pūjyavantarāgi |
arjuna maradeḍiyā ippa vijayaviṭhala |
nirjarāgaṇadoḍane pālisuvā phalavaritu ||5||
jate
khādri purānilayā naraśiṅgā bhavabhaṅga |
bhadrā mūruti janārdhana vijayaviṭhalā ||||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಗಯಾ / Gaya

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬಲು ಅತೀಂದ್ರಿಯಪಾದ |
ಪಗೆಗಳ ಮಸ್ತಕಾದ್ರಿಗೆ ವಜ್ರಪ್ರಹರಪಾದ |
ಝಗಝಗಿಸುವ ಪರಮಮಂಗಳ ಖಣಿಯ ಪಾದ |
ನಿಗಮಾವಳಿಗೆ ಇದು ನಿಲುಕದ ಪಾದ |
ಅಗಣಿತಗುಣಪೂರ್ಣ ಸೌಮ್ಯಪಾದ |
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದ ಶೃಂಗಾರನಿಧಿಪಾದ |
ಗಗನ ನದಿಯ ಪೆತ್ತ ಗಂಭೀರ ಪಾದ |
ಖಗರಾಜನ ದಿವ್ಯ ಪೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊಳೆವ ಪಾದ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವ ಪಾದ |
ಬಗೆ ಬಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ಪಾದ |
ಮಿಗೆ [ಸಾಹ]ಸವುಳ್ಳ ಮಿ[ಸು]ಣಿಯಾಭರಣ ಪಾದ |
ಅಘದೂರ ಪಾದ ಅತಿ ಚಿತ್ರ ಪಾದ |
ನಗವೈರಿನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪ |
ನ್ನಗ ಶಾಯಿಯ ಪಾದ ವಿಷ್ಣುಪಾದ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರ್ಮಶಿಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆವ ಮಣಿಯ ಪಾದ |
ಕರ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಾಳ್ಪ ಕಲುಷವಿಗತಪಾದ |
ಕರ್ಮವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಗದ ಪಾದ |
[ಪ]ರ್ಮೆಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರೇಮ (ಪ್ರಮೆ) ಭರಿತ ಪಾದ |
ಕೂರ್ಮರೂಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಧರ್ಮ ಮೂರುತಿಯ ಪಾದ ಸಿರಿಪಾದ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಘನಪಾದ |
ಬಹು ಗಮನವಾಗಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಪಾದ |
ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಿಡದೆ ಆನಂದದ ಪಾದ |
ಮಹಪುಣ್ಯತಂದೀವ ಮಂತ್ರಪಾದ |
ದ್ರೋಹಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದೂರವಾದ ಪಾದ |
ಗಹನವಾದಪಾದ ಗುಪ್ತಪಾದ |
ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಸಾಕುವ ನಿಧಿಪಾದ |
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜಪಿಸುವ ಪಾದ |
ತ್ರಾಹಿತಾವರೆನಯನ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸರಸಿ |
ರೂಹ ಪೋಲುವಪಾದ ಆರ್ಜವಪಾದ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಅಸುರಗಯನ ಶಿರದಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಾದ |
ಎಸೆವ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾದದೊಳಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ಶಶಿಮುಖಿ ಗೋಪೇರಮನಕೆ ಮೋಹನಪಾದ |
ವಶವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಬಳೀಯಲಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ವಿಷವರ್ಜಿತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪಾದ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಲಾಲನೆಮಾಡುವ ಪಾದ |
ಅಸಮದೈವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪೆಸರಾದ ಪಾದ ಪರಮಸೌಖ್ಯಪಾದ 4
ಆದಿತಾಳ
ಎಲ್ಲರಿಂದಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಮಲ್ಲ ಮೊದಲಾದವರ ಖಳರ ಜೈಸಿದ ಪಾದ |
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಶುದ್ಧಸ್ತೋತ್ರ ಕೈಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪಾದ ಸರ್ವ ಸೌಕಾರ್ಯ ಪಾದ |
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪಾದ |
ಬಲ್ಲಿದ ಹರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ವಲ್ಲಭನ ಪಾದ ವಜ್ರಾಂಕಿತಪಾದ 5
ಜತೆ
ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲಿ ಮೆರೆವವ ಹತ್ತು ಪಾದ |
ಪಲುಗಣ ಸಾರಥಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾದ 6

rAga:Bairavi
dhruvatALa
jagavella vyApisida balu atIMdriyapAda |
pagegaLa mastakAdrige vajrapraharapAda |
JagaJagisuva paramamaMgaLa KaNiya pAda |
nigamAvaLige idu nilukada pAda |
agaNitaguNapUrNa saumyapAda |
triguNAtItavAda SRuMgAranidhipAda |
gagana nadiya petta gaMBIra pAda |
KagarAjana divya pegalalli poLeva pAda |
yugayugadalli illi pUjegoMbuva pAda |
bage bage varagaLa koDuva pAda |
mige [sAha]savuLLa mi[su]NiyABaraNa pAda |
aGadUra pAda ati citra pAda |
nagavairinuta namma vijayaviThala pa |
nnaga SAyiya pAda viShNupAda 1
maTTatALa
dharmaSiliya mEle mereva maNiya pAda |
karma KaMDane mALpa kaluShavigatapAda |
karmavarma marma karma saMgada pAda |
[pa]rmeyunnatavAda prEma (prame) Barita pAda |
kUrmarUpa namma vijayaviThalarEyana |
dharma mUrutiya pAda siripAda 2
triviDitALa
daharAkASadalli miMcuva GanapAda |
bahu gamanavAgidda BAgyapAda |
ahOrAtriyali biDade AnaMdada pAda |
mahapuNyataMdIva maMtrapAda |
drOhi mAnavarige dUravAda pAda |
gahanavAdapAda guptapAda |
snEhaBAvadiMda sAkuva nidhipAda |
rahasyavAgi japisuva pAda |
trAhitAvarenayana vijayaviThala sarasi |
rUha pOluvapAda ArjavapAda 3
aTTatALa
asuragayana SiradalliniMda pAda |
eseva hadineMTu pAdadoLippa pAda |
SaSimuKi gOpEramanake mOhanapAda |
vaSavAgi Baktara baLIyalippa pAda |
viShavarjita vilakShaNa pAda |
besanelAlisi lAlanemADuva pAda |
asamadaiva namma vijayaviThalarEyA |
pesarAda pAda paramasauKyapAda 4
AditALa
ellariMdali piMDa hAkisikoMba pAda |
malla modalAdavara KaLara jaisida pAda |
mellamellane SuddhastOtra kaikoMba pAda |
sallalita pAda sarva saukArya pAda |
ellelli nODidarU vyaktavAda pAda |
ballida hari namma vijayaviThalarEya |
vallaBana pAda vajrAMkitapAda 5
jate
PalguNi tIradali merevava hattu pAda |
palugaNa sArathi vijayaviThalana pAda 6

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕುಂಭಕೋಣ / Kumbakona

ಧ್ರುವತಾಳ
ಗೆಲ್ಲೋದರÀಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಎದುರು ಇಲ್ಲ|
ಕೊಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲಿದಾರೊಳಗೆ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರೊಳು ನೀನಲ್ಲಾದಿನ್ನಾರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲೂರಾ ದೈವವೆ ಬಿಲ್ಲು ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು |
ಇಲ್ಲಿ ಪವಳಿಸಿಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸವೇನಯ್ಯಾ |
ಮಲ್ಲರಾ ಎದೆದಲ್ಲಾಣ ವಿಜಯವಿಠಲಶಾರಂಗಪಾಣಿ |
ಬಲ್ಲಗಾರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ವೈಕುಂಠ ನಿನ್ನಗೆಲ್ಲೆ ಈ ಪರವೊ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹೇಮಗಿರಿಯಂಥ ಹೇಮ ವಿಮಾನದೊಳು ಹೇಮಪುಟಿವಾಗಿ |
ಹೇಮಮಯದ ಮಕುಟಾ ಹೇಮಕುಂಡಲ ಕರ್ನಾ |
ಹೇಮಹಾರ ಕೊರಳಾ ಹೇಮಕಟಿಸೂತ್ರಾ |
ಹೇಮಾಂಬರ ಚಿತ್ರ ಹೇಮನೂಪುರ ಗೆಜ್ಜೆ |
ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮಾನೆ ಹೇ ಮಲಗಿಪ್ಪನೆ |
ಹೇಮಮುನಿಗೆ ಒಲಿದ ಹೇಮತೀರಥವಾಸ |
ಹೇಮಪುರಿ ನಿಲಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕೋಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ರಂಗ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಾಡುವರಿಲ್ಲೆಂದು ಕೈದುಇಳಹಿಕೊಂಡು |
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದಾಲಾರಿನೆಂದು ಕೈಯಾಸೋತವನೆಂತೊ |
ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದುವದರಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕ್ರೋಧರಬಡಿವೆನೆಂದು |
ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯಿಂದ ದಾನವಾ ಬೇಡಿದ ಕರದಲಿ |
ಕೈದು ಪಿಡಿಯೆನೆಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಸಾಧುಗಳಿಗೆ [ಬಾಧೆ] ಬರಲಾಡಗಿ ಬಿಲ್ಲೂ |
ಸೇದಿ ಬಾಣವನೆಸಿದನೆಂದು ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ವೇದಾತೀತನೆ ಕಲಿಗಿತ್ತಭಾಷಿಗೆ ಅವನ |
ಹಾದಿ ಪೋಗೆನು ಎಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಶ್ರೀದರಮಣ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಶಾರಂ |
ಗಾ ಧನಸ್ಸು ಪಿಡಿದು ನಗುತಾ ಮಲಿಗಿದ ದೇವಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕುಂಭಿಣಿಯೊಳಗೊಬ್ಬಾ ಕುಂಭಾ ಮುನೇಶ್ವರ |
ನೆಂಬೊ ಮಹಾತುಮಾ ಶಂಭುವಿನೊಲಿಸಾಲು |
ಸಾಂಬಾನು ಬಂದು ನೀಲಾಂಬುದನೆ ದೈವ |
ವೆಂಬೋದೆ ಸರಿ ಎಂದೂ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಪೇಳಲಾಗಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಚ[ರ] |
ಣಾಂಬುಜವರ್ಚಿಸಿ ಇಂಬಾದನರಿಪಾಣಿ (?)
ಎಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಜನಾ ನಿಜರಂಭೆ ತೀರದಲ್ಲಿ |
ಸಂಭ್ರಮದೀ ಶತಕುಂಭ ರಥಾದೊಳು |
ಗಂಭೀರ ಕರತಲೆಗಿಂಬಾದ ದೈವಾವೆ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಒಲಿದು ಗುಂಭಾದಿಂದ ವರವಿತ್ತೆ |
ಜಂಭಾಭೇದಿ ಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕುಂಭಕೋಣಿ ಪುರವೆಂಬ ನಿವಾಸ 4
ಆದಿತಾಳ
ಮುನಿ ಭಗವಾನೆಂಬಾತನ ಗುರುವಿನ ಅಸ್ತಿ |
ಯನು ಸುರನದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಸಹಿತಾ ಪೋಗುತಲಿ |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ವಸ್ತಿಯನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ |
ತನ ಶಿಷ್ಯನು ಹಸಿದು ಗಂಟನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗಲಾ |
ವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಸುಮವಾಗೆ |
ಘನನದಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ತೋರಲಾಗಿ |
ಮುನಿಗೆ ನಿಡಿಯಲಂದಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರುಳೆ ಬಂದಾ |
ತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡೆ ಮನಕೆ ಸುಖವಾಗಲು |
ಮುನಿ ಸಕಲಾ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಗೆ |
ಮಣಿ ಎಂದದನು ಪೊಗಳಾ |
ಲ[ನಿ]ಮಿಷಾರೊಲಿದು ಮನ |
ದಣಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡಿದರು |
ಘನ ಶಾರಂಗಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಫಣಿ ಪರಿಯಂತ ಕುಂಭಕೋಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವಾ 5
ಜತೆ
ಗಂಗಾಜನಕ ಶಾರಂಗ ಸಾಯಕ ಹಸ್ತಾ |ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ಚರಣಾ 6

Dhruvatāḷa
gellōdaraÀlli ninagelli eduru illa|
kollōdaralli nīnallāde obbarilla |
ballidāroḷage nīnallāde obbarilla |
ellā bhaktaroḷu nīnallādinnārilla |
ballūrā daivave billu karadalli piḍidu |
illi pavaḷisippa ullāsavēnayyā |
mallarā ededallāṇa vijayaviṭhalaśāraṅgapāṇi |
ballagārarase elle vaikuṇṭha ninnagelle ī paravo 1
maṭṭatāḷa
hēmagiriyantha hēma vimānadoḷu hēmapuṭivāgi |
hēmamayada makuṭā hēmakuṇḍala karnā |
hēmahāra koraḷā hēmakaṭisūtrā |
hēmāmbara citra hēmanūpura gejje |
hē mahāmahimāne hē malagippane |
hēmamunige olida hēmatīrathavāsa |
hēmapuri nilayā vijayaviṭhalarēyā |
kōmaladalli priyā kōmalāṅgane raṅga 2
triviḍitāḷa
kāḍuvarillendu kaidu’iḷahikoṇḍu |
mēdiniyoḷagilli malagiddiyā |
kādālārinendu kaiyāsōtavanento |
pādiyalli bandu maligiddiyā |
kāduvadaridalli idda sthānadinda krōdharabaḍivenendu |
mēdini patiyinda dānavā bēḍida karadali |
kaidu piḍiyenendu maligiddiyā |
sādhugaḷige [bādhe] baralāḍagi billū |
sēdi bāṇavanesidanendu malagiddiyā |
vēdātītane kaligittabhāṣige avana |
hādi pōgenu endu maligiddiyā |
śrīdaramaṇa śrī vijayaviṭhalā śāraṁ |
gā dhanas’su piḍidu nagutā maligida dēvā 3
aṭṭatāḷa
kumbhiṇiyoḷagobbā kumbhā munēśvara |
nembo mahātumā śambhuvinolisālu |
sāmbānu bandu nīlāmbudane daiva |
vembōde sari endū |
kumbhāge pēḷalāgambujākṣana ca[ra] |
ṇāmbujavarcisi imbādanaripāṇi (?)
Embō nāmadalli kumbhajanā nijarambhe tīradalli |
sambhramadī śatakumbha rathādoḷu |
gambhīra karatalegimbāda daivāve |
kumbhāge olidu gumbhādinda varavitte |
jambhābhēdi pālā vijayaviṭhalarēyā |
kumbhakōṇi puravemba nivāsa 4
āditāḷa
muni bhagavānembātana guruvina asti |
yanu suranadige śiṣyana sahitā pōgutali |
vinayadindali vastiyanu illi māḍalā |
tana śiṣyanu hasidu gaṇṭanu biccalāgalā |
vana kaṇṇige kusumavāge |
ghananadi baḷiyalli anumāna tōralāgi |
munige niḍiyalandā kṣaṇadalli maruḷe bandā |
tanu parīkṣeya māḍe manake sukhavāgalu |
muni sakalā puṇyanidhige |
maṇi endadanu pogaḷā |
la[ni]miṣārolidu mana |
daṇiyā koṇḍāḍidaru |
ghana śāraṅgapāṇi vijayaviṭhalarēyā |
phaṇi pariyanta kumbhakōṇapuradalli merevā 5
jate
gaṅgājanaka śāraṅga sāyaka hastā |raṅga vijayaviṭhalā vikasitāmbuja caraṇā 6

kshetra suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಹಂಪೆ / Hampe

ರಾಗ:ಅಭೇರಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸುವದು |
ಯಕ್ಷೇಶನಾಪ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಯ್ಯಾ |
ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ನುಡಿವ ಹೊತ್ತು ಮನುಜಾ ಬಂದು |
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಲಕೆ ಇಲ್ಲಿ |
ನೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಎಣಿಸಲಿನ್ನಾರಳವೆ |
ನಿಕ್ಷೇಪವೆನ್ನಿಸದಾ ವಂಶಾವಳಿಗೇ |
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಳಲು ಮಳಿಯ ಹನಿಕಡಲ ತೆರೆ |
ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳೆಲೆ ಎಣಿಸಬಹುದು |
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪುಣ್ಯಗಣನೆ ಮಾಡುವರಾರು |
ಅಕ್ಷಯವಾಗುತಿಪ್ಪದು ದಿನದಿನಕೇ |
ಕುಕ್ಷಿಗೋಸುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲವಿದ್ದರೂ |
ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಲ್ಲ ದುರುಳರಿಗೆ |
ದಕ್ಷಿಣಾಧೀಶ ಈ ಪರಿ ಇದ್ದವರವೈದು |
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ಜನುಮಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಚಕ್ಷುಶ್ರವಣಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲನಂಘ್ರಿ |
ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ದಾಸನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಮೇಶ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಕುಂದನು ತನ್ನಯ |
ಮಂದಗಮನೆ ಸಹಿತಾನಂದದಲ್ಲಿ ಖಗೇಂದ್ರವಾಹನನಾಗಿ |
ಬಂದನು ಸಕಲ ವಸುಂಧರೆ ಚರಿಸುತಲಿ |
ಅಂದವಾದೀ ಧರೆಯ ಅಂದು ನೋಡಿದನಲ |
ವಿಂದ ಶಿರಿಯೊಡನೆ ನಿಂದನು ಕರಕಮಲ |
ದಿಂದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಒಂದು ಪಿಡಿದು ಕಾಶಿ |
ಗಿಂದಧಿಕ ಫಲವುತಂದುಕೊಡುವೆನೆನುತ |
ನಂದನಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲ ಮಾಧವ |
ನೆಂದೆಂಬೋ ನಾಮದಲಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರು ಪೊಗಳೆ 2
ರೂಪಕತಾಳ
ಶ್ರೀ ತರುಣೇಶನು ವಿನಯದಿಂದಲೀ ಬಂದೀ |
ಭೂತಳದಲಿ ನಿಂದ ವಾರ್ತಿಯನ್ನು |
ಭೂತಾಧಿಪನು ನಾರದನಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ |
ಕೌತುಕವಹುದೆಂದು ತಲೆಯದೂಗಿ |
ಕಾತುರದಲಿ ಹರಿಯಸೇವೆ ಮುಟ್ಟಿಪೆನೆಂದು |
ಪಾತಾಳೇಶ್ವರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ |
ಈ ತೆರದಲಿ ಇತ್ತಲಿರುತಿರೆ ಆಪರ್ನಾ |
ಭೂತಳಗೋಸುಗ ಹರಿ ವರಹನಾಗೇ |
ಆತನಾ ದಾಡಿಂದ ಬಂದ ತುಂಗೆ ಇರಲು |
ಆ ತೀರದಲಿ ಪೋಪನಾಮದಿಂದ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡತೊಡಗಲಾಕ್ಷಣ ಅತ್ತ |
ಜಾತವೇದಸನೇತ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪದೀ |
ಚಾತುರ್ಯದಲಿ ಬಲು ಬ್ಯಾಟಿಮಾರ್ಗದಲಿ |
ಕಿರಾತನಂದದಿ ಬಂದ ಹಂಪನೆನಿಸೀ |
ಗೋತುರ ಜಾತಿಯ ಕಂಡು ಮಾನವನಂತೆ |
ಸೋತು ನೀನಾರೆಂದು ಮಾತಾಡಿಸೇ |
ನೀತವಲ್ಲೆಂದು ಆ ಪಂಪನಾಮಕ ಗಿರಿಜೆ |
ಭೀತಿ ತೋರಿದಳು ಅನ್ಯರೋಪಾದಿಲಿ |
ಯಾತಕೆ ಸಂಶಯ ಎನ್ನಲ್ಲಿವುಳ್ಳ ಮಹ |
ಭೂತಿ ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಸತಿಯಾಮದನಾ |
ರಾತಿ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವ ಮಾಡೆ |
ಭೂತ ಪ್ರಮಥಗಣ ಪೊಗಳುತಿರೆ |
ಜೋತಿರ್ಮಯಾರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸಿ ಪುಳಕೋತ್ಸದಲ್ಲಿದೆ 3
ಝಂಪೆತಾಳ
ಹರಿಯ ನಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿಸುರನಿಕರ |
ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ನಿಂದಿರದೆ ಬಂದು |
ನೆರೆದು ಸಕಲರು ವೇದ ಹಿರಿದು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ |
ಚಿರವಕ್ಕುಮಾಮಹೇಶ್ವರಗೆ ಕಾಶಿಯ ದಳಿದು [?]
ಮೊರಗಿದವು ಭೇರಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ನಾನಾ ವಾದ್ಯ |
ಸುರರು ಕುಸುಮ ವರುಷ ಗರಿಯೆ ಮಹೋತ್ಸಹ ದಲ್ಲಿ |
ಕರಿಸಿಕೊಂಡನು ಪುರಹರನಂದಿನಾರಭ್ಯ |
ವರ ಪೊಂಪಾರಮಣ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ |
ಮೆರೆದುದೀಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರದಿಂದ ಪೊಂಪಾಕ್ಷೇ |
ತುರು ಆದಿಯುಗವಿಡಿದು ಕರಿಸಿತಿದೆಕೊ |
ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಿದರ ಅರಿದು ಶಂಖಶಕಟ |
ಶರಭ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ದೇವರತಿ ಕಪಿಲಾ |
ಪರಿ ಪರಿ ಮುನಿಗಳು ಪರಮ ಸಮಾಧಿಯಲಿ |
ಹರಿಹರರ ಪೂಜಿಸಿದರು ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು |
ಸುರಪಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲನೆ ಸರ್ವೊತ್ತಮಾ |
ಅರಿದವಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಸರಿಸದಲೆ ಉಂಟು 4
ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಪಿತ ಮಹದೇವನು ಅತಿಶಯದಲಿ ಇಲ್ಲಿ |
ಕೃತವ ಮಾಡಿದನು ಅಮಿತಬಗೆಯಲ್ಲಿ |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಿ ಐವರು ಪರ್ವತದೆಡೆಯಲಿ ರಚಿಸಿ |
ಚತುರಾಸ್ಯ ಪೋಗೆ ಕಾಲತೀತವಾಗಲು ಬಹು |
ಕ್ಷಿತಿ ಪರಾಳಿದರು ಉನ್ನಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು |
ಗತವಾದ ತರುವಾಯ ಶತ ಮೋದನಂದನನು |
ಪ್ರತಿವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿ ಸುಪುತದ್ವೀಪದೊಳು ಮೆರಿಯೆ |
ದಿತಿಸುತ ನಿಂದರ್ಕಸುತರೊಡನೆ ವಾಲಿ |
ಹಿತತಪ್ಪಿ ನಡೆದು ದುರ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸೆ |
ಪತಿತರಾವಣ ವಿಬುಧತತಿಗಳಟ್ಟಲು ಅವರ |
ಸ್ತುತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಸಿರಿಪತಿ ದಶರಥನಲ್ಲಿ |
ಚತುರ ಮಾರುತ ತನ್ನ ಪತಿಸೇವೆ ಗೋಸುಗ |
ಸುತನಾದಂಜನಿಗೆ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು |
ಸತಿಪೋದ ವ್ಯಾಜದಲಿ ಕ್ಷಿತಿಪನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು |
ನತವಾಗಿ ಭಾಸ್ಕರನಾ ಸುತನ ನೆರಹೆ ವಾಲಿಯ |
ಹತವಮಾಡಿ ರಘುಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಪ |
ರ್ವತ ಮೂಲ್ಯವಂತದಲ್ಲಿ ವ್ರತತೊಟ್ಟ ನರನಂತೆ |
ನುತಿಸಿ ವರವಬೇಡಿ ಮತಿ ತಾರ ತಮ್ಯದಲಿ |
ಮತವನ್ನೆ ಬಿಡದೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲವನುದಿನ |
ಯತಿಗಳ ಮನೋಹರ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿಯ |
ಕೃತದ್ವಂಶಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಲ ಜಪಿಸುವ 5
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮನುಮಥ ಕೊಂಡು ವಶಿಷ್ಟ ಲೋಕ ಪಾ |
ವನೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಪೊಂಪಾಸಾಗರ ಸೀತಾ |
ಋಣ ಮೋಚನ ತೀರ್ಥಪೊಳೆವುದು ಸುದರು |
ಶನ ತೀರ್ಥಕೋಟಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯಾ |
ಮುನಿತೀರ್ಥ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು |
ಅನುಮಾನ ಬಿಡಿ ಸಾಧನ ಮಾನವರೆಲ್ಲ |
ಮನಶುಚಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಮಾ |
ತನು ಪೇಳಲಾಗದು ಹಣ ಮಣ್ಣು ಒಂದೆ ಯಾದರೆ ಅಂಗಡಿ[ಗ]ಮ |
ಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದರಕೆ ತರಬಾರದೇ ಧಾನ್ಯ |
ನಿನಗೆ ಅವಗೆ ಭೇದಾ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನಾ |
ವನಿತೆಯಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಡಿದು ವೈದರೇನು |
ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವ ಬೊಮ್ಮಗೆ ಪೇಳಿನಿ |
ರ್ಗುಣನೆಂದು ನುಡಿವುದು ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು |
ಜನನಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ತಿಯೆಂದು ಪೇಳಿ |
ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಎಂದಂತೆ |
ಗುಣವುಂಟು ಗುಣವಿಲ್ಲಾವೆಂದು ಯಮನ ಯಾ |
ತನೆಯಿಂದ ಬಹುಕ್ಷೇಶವನು ಬಡುವದು ಸಲ್ಲಾ |
ಕನಸು ಎಂದರೆ ಇದು ಮನಕೆ ತಾರ ಕಾಂಣ್ಯಾ |
ಕಣಿ ತಂದು ಬಿತ್ತಲು ಜನಿಸುವದೆ ಸಸಿ |
ಬಿನಗು ಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಗುಣವಂತ ನಾಗಿ ಭ |
ಜನೆ ಮಾಡು ಸರ್ವತೀರ್ಥವನೆ ಮಿಂದು ವಟತರು |
ವಿನಲಿ ಗೋತ್ರ ಏಳನು ಉದ್ಧರಿಪದು |
ಅನಲಾಕ್ಷಗೆ ಬಂದನು ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ |
ವನೆ ಮಾಡಲವನೆ ಧನ್ಯನುಕಾಣೊ ಜಗದೊಳು |
ಎಣಿಸಲು ಸುತ್ತಯೋಜನ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಹನುಮವಂದಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಶ |
ರಣಗಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯ ಭಣಗುಗಳಿಗುಂಟೆ 6
ಆದಿತಾಳ
ನರಗೊಂದು ಸೌರಿ ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಹರಿಗೆ ಕೆಂ |
ಕರನೆನಿಸಿ ಕೊಂಡವ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು |
ಗಿರಿಸುತ ರಮಣನ್ನ ದರುಶನವನು ಮಾಡಿ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ತರಗೈದು ಮತಿಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಪೊಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸು ಗುಲಗಂಜಿ |
ಧರ ಮಾಧವಂಗೆ ನೀರೆರದು ಸಮರ್ಪಿಸೆ |
ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವನು ಮಾಡಿ |
ಪೊರೆವನು ಯಾತ್ರಿಯ ಚರಿಸದೆ ಮಾನವನು |
ಹರನು ಪರಮ ಲೌಕಿಕ ಗುರುವೆಂಬೋದೆ ಸಿದ್ಧಾ |
ಅರಿತವಂಗೆ ಮನಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ |
ಧರೆಯೊಳಗಿದು ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆನಿಸೋದು |
ಸುರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಪರು ವಾಸರ ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ |
ಪರಮ ಪುರುಷ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿಯ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ ಈ ಕ್ಷೇತುರ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿವುದು 7
ಜತೆ
ಜನುಮದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರಿ |
ಮನಮೆಚ್ಚಿ ಚರಿಸಲು ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿವಾ 8

Rāga:Abhēri
dhruvatāḷa
dakṣiṇa vāraṇāsi kṣētravenisuvadu |
yakṣēśanāpta illi vāsavayyā |
akṣara ondu nuḍiva hottu manujā bandu |
ī kṣētradalli idda phalake illi |
nīkṣisi nōḍalu eṇisalinnāraḷave |
nikṣēpavennisadā vanśāvaḷigē |
nakṣatra maḷalu maḷiya hanikaḍala tere |
vr̥kṣa jātigaḷele eṇisabahudu |
lakṣaṇavuḷḷa puṇyagaṇane māḍuvarāru |
akṣayavāgutippadu dinadinakē |
kukṣigōsuga illi bahukālaviddarū |
mōkṣasādhanavalla duruḷarige |
dakṣiṇādhīśa ī pari iddavaravaidu |
śikṣisuvanu janumajanumadalli |
cakṣuśravaṇaśāyi vijayaviṭhalanaṅghri |
rakṣeyinda dāsanna rakṣisuva umēśa 1
maṭṭatāḷa
ondu divasa mukundanu tannaya |
mandagamane sahitānandadalli khagēndravāhananāgi |
bandanu sakala vasundhare carisutali |
andavādī dhareya andu nōḍidanala |
vinda śiriyoḍane nindanu karakamala |
dinda gulagun̄ji ondu piḍidu kāśi |
gindadhika phalavutandukoḍuvenenuta |
nandanagolida śrī vijayaviṭhala mādhava |
nendembō nāmadali indrādyaru pogaḷe 2
rūpakatāḷa
śrī taruṇēśanu vinayadindalī bandī |
bhūtaḷadali ninda vārtiyannu |
bhūtādhipanu nāradanindali kēḷi |
kautukavahudendu taleyadūgi |
kāturadali hariyasēve muṭṭipenendu |
pātāḷēśvaranāgi illininda |
ī teradali ittalirutire āparnā |
bhūtaḷagōsuga hari varahanāgē |
ātanā dāḍinda banda tuṅge iralu |
ā tīradali pōpanāmadinda |
tā tapavane māḍatoḍagalākṣaṇa atta |
jātavēdasanētra pratirūpadī |
cāturyadali balu byāṭimārgadali |
kirātanandadi banda hampanenisī |
gōtura jātiya kaṇḍu mānavanante |
sōtu nīnārendu mātāḍisē |
nītavallendu ā pampanāmaka girije |
bhīti tōridaḷu an’yarōpādili |
yātake sanśaya ennallivuḷḷa maha |
bhūti ninnadu endu satiyāmadanā |
rāti oḍambaḍisi pāṇigrahaṇava māḍe |
bhūta pramathagaṇa pogaḷutire |
jōtirmayārūpa vijayaviṭhalarēyana |
mātu mātige nenisi puḷakōtsadallide 3
jhampetāḷa
hariya nirūpadalli paramēṣṭisuranikara |
parama haruṣadali nindirade bandu |
neredu sakalaru vēda hiridu mantragaḷinda |
ciravakkumāmahēśvarage kāśiya daḷidu [?]
Moragidavu bhēri abbarisi nānā vādya |
suraru kusuma varuṣa gariye mahōtsaha dalli |
karisikoṇḍanu puraharanandinārabhya |
vara pompāramaṇa pesarinindali |
meredudībhūmi vistaradinda pompākṣē |
turu ādiyugaviḍidu karisitideko |
sari illavendidara aridu śaṅkhaśakaṭa |
śarabha mārkāṇḍēya dēvarati kapilā |
pari pari munigaḷu parama samādhiyali |
hariharara pūjisidaru guṇagaḷa tiḷidu |
surapāla vijayaviṭhalane sarvottamā |
aridavage kaivalya sarisadale uṇṭu 4
triviḍi tāḷa
pita mahadēvanu atiśayadali illi |
kr̥tava māḍidanu amitabageyalli |
kṣitiyoḷi aivaru parvatadeḍeyali racisi |
caturāsya pōge kālatītavāgalu bahu |
kṣiti parāḷidaru unnalīleyalli avaru |
gatavāda taruvāya śata mōdanandananu |
prativillavenisi suputadvīpadoḷu meriye |
ditisuta nindarkasutaroḍane vāli |
hitatappi naḍedu durmatiyalli san̄carise |
patitarāvaṇa vibudhatatigaḷaṭṭalu avara |
stutige puṭṭida siripati daśarathanalli |
catura māruta tanna patisēve gōsuga |
sutanādan̄janige saṅgatiyella tiḷidu |
satipōda vyājadali kṣitipanallige baralu |
natavāgi bhāskaranā sutana nerahe vāliya |
hatavamāḍi raghupati illi mereda pa |
rvata mūlyavantadalli vratatoṭṭa naranante |
nutisi varavabēḍi mati tāra tamyadali |
matavanne biḍade śāśvata phalavanudina |
yatigaḷa manōhara vijayaviṭhala hariya |
kr̥tadvanśi tannoḷage pratikāla japisuva 5
aṭṭatāḷa
manumatha koṇḍu vaśiṣṭa lōka pā |
vane agastya tīrtha pompāsāgara sītā |
r̥ṇa mōcana tīrthapoḷevudu sudaru |
śana tīrthakōṭi kapilatīrtha mārkāṇḍēyā |
munitīrtha nānā tīrthaṅgaḷu illi uṇṭu |
anumāna biḍi sādhana mānavarella |
manaśuciyāgi nānu nīnemba mā |
tanu pēḷalāgadu haṇa maṇṇu onde yādare aṅgaḍi[ga]ma |
ṇṇannu koṭṭu udarake tarabāradē dhān’ya |
ninage avage bhēdā illavādare ninnā |
vaniteyā mattobba hiḍidu vaidarēnu |
guṇa paripūrṇava bom’mage pēḷini |
rguṇanendu nuḍivudu apasid’dhāntavu |
jananiya baḷiyalli gartiyendu pēḷi |
janara munde hādaragitti endante |
guṇavuṇṭu guṇavillāvendu yamana yā |
taneyinda bahukṣēśavanu baḍuvadu sallā |
kanasu endare idu manake tāra kāṇṇyā |
kaṇi tandu bittalu janisuvade sasi |
binagu mārgava biṭṭu guṇavanta nāgi bha |
jane māḍu sarvatīrthavane mindu vaṭataru |
vinali gōtra ēḷanu ud’dharipadu |
analākṣage bandanu tandu abhiṣēka |
vane māḍalavane dhan’yanukāṇo jagadoḷu |
eṇisalu suttayōjana kṣētravenni |
hanumavandita nam’ma vijayaviṭhalana śa |
raṇagallade puṇya bhaṇagugaḷiguṇṭe 6
āditāḷa
naragondu sauri ihaparadalli harige keṁ |
karanenisi koṇḍava haridu illige bandu |
girisuta ramaṇanna daruśanavanu māḍi |
karaṇa śud’dhiyalli stōttaragaidu matiyalli |
vara pompākṣētrada arasu gulagan̄ji |
dhara mādhavaṅge nīreradu samarpise |
korateyāgadante paripūrṇavanu māḍi |
porevanu yātriya carisade mānavanu |
haranu parama laukika guruvembōde sid’dhā |
aritavaṅge manasthiravāgi nillisuva |
dhareyoḷagidu bhāskara kṣētra venisōdu |
suraru illi pparu vāsara ondu biḍadale |
parama puruṣa nam’ma vijayaviṭhala hariya |
smaraṇe māḍuta ī kṣētura mahime tiḷivudu 7
jate
janumadoḷage om’me pampākṣētrada yātri |
manamecci carisalu vijayaviṭhala olivā 8