MADHWA · Vijaya dasaru

Sri Pranadevara Parijatha

ಪಿಡಿ ಎನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ
ಭುವನ ತ್ರಾಣ ಸದ್ಭವ ಪ್ರವೀಣ

ಶ್ಲೋಕ :
ಹೀನಾಹೀನ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆಸೆವಾ | ನಾನಾ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಭ |
ಜ್ಞಾನಾ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಕಾಖಿಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು | ಹೇ ನಾಥ ನಿನ್ನಿಂದಲಿ ||
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ನಿವೇದಕೀಯ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಾನಾ ರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಿ ರಿಪುಸ್ಸೇನೇಯ ಸಂಹರಿಸಿದೆ||1||

ಪದ:
ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಿಜ ಸಂಶಯ ಜನರಾಸೆಯ | ಉದ್ಧರಿಸುವ ಬಗೆಯಾ
ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವಿರಕ್ತಿಯಾ | ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಿಯಾ |
ನೀ ಕೊಡುವಿ ಕಾಣಯ್ಯಾ | ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹನ ಪದಾಶ್ರಯಾ
ಗುಣ ಸಂಚಯ | ಮಾಡೊ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾ |
ಹೀನನಾಗಿ ಪಾಪರಾಶಿಯ |
ಮಾಡಿದೆನಯ್ಯಾ | ಮುಂದೇನೋ ಉಪಾಯ ||2||

ಶ್ಲೋಕ:
ನೀನೊಬ್ಬಾನಲ್ಲದಾವ ದೇವತೆಗಳು | ದಾವಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೀರ್ವರು |
ಕಾವಾ ಮಾಯಾದಿ ವೊನ್ಹವೆಂದು ಜನರು |
ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಪೇಳ್ವಿರೊ ||
ಶ್ರೀ ವತ್ಯಾಂಕನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತನು ಬಿಟ್ಟಾವ್ಯಾಳಿಗೆ ಪೋಪಿಯೋ |
ಆವಾಗೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ದೇವೇಶ ಕೊಂಡೊಯ್ವರೋ||3||

ಪದ:
ಕಂಸಾರಿ ಚರಣವ ಭಜಿಸದೆ | ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೇ |
ದುರ್ವಿಷಯದಿ ಬರಿದೆ | ಸಂಸಕ್ತನಾಗಿ
ನಾ ಭ್ರಮಿಸಿದೆ ಬುದ್ಧಿಸಾಲದೇ ||
ಬಹು ಪಾಮರನಾದೆ | ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನು ತಪ್ಪದೇ |
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ | ಇನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಚಂದೇ |
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ | ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನ ತಂದೆ ||4||

ಶ್ಲೋಕ :
ಶ್ರೀಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೀಶನಾದೆ ರವಿಯ | ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ |
ಈಶಾಧೀಶರು ಆತಗಾಗಿ ನಿನಗೆ | ಕಾಶರಭವನ್ಹಾಕಲು ||
ಲೇಶಾಯಾಸವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ವಾಸಾ ಬಿಡದಾಯಿತೋ |
ಆಶಾಪಾಶ ಸಮಸ್ತ ಮೂರುಜಗಕೇ | ಆ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ||5||

ಪದ:
ಅಂಜನೆಯುದರದಿ ಜನಿಸಿದಿ | ಹನುಮನೆನಿಸಿದಿ |
ರಾಮದೂತ ನೀನಾದಿ
ಕಂಜನಾಭನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿ | ವನಧಿ ದಾಂಟಿದಿ |
ಲಂಕಾಪುರವ ನೈದಿದೀ||
ಅಂಜದೆ ಸೀತೆಯಾ ನೋಡಿದಿ | ಮಾತನಾಡಿದಿ |
ಚೂಡಾರತ್ನವ ಪಿಡಿದಿ | ಬಂಧಿಸಿ ಮನವ ಸಂಚರಿಸಿದಿ |
ಆರ್ಭಟಿಸಿ | ರಕ್ಕಸರ ಸೀಳಿದಿ ||6||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕನ್ಯಾ ದೇಶನ ಕಂಡು ಅವನ ಪುರವ | ಹವ್ಯಾದಗೆ ಅರ್ಪಿಸೀ |
ಅವ್ಯಾಷ್ಟಾಯೆಂದ ವಿಭೀಷಣಾಲಯವನು | ಅವ್ಯಸ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ||
ದೇವ್ಯಾದೇಶವ ಕೇಳಿ ಬಂದು
ರಘುರಾಮರ ದಿವ್ಯಾಂಘ್ರಿಗೇ ವೊಂದಿಸೀ
ಸೇವ್ಯ ನಿಜ ಕೃತ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದೆಯೊ | ಅವ್ಯಾಜ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣೇ ||7||

ಪದ:
ಸಹ ಭೋಗ ಕೊಟ್ಟನು ರಾಘವ | ನಿನಗೆ
ಯೋಗ್ಯವ | ಬದಲು ಕಾಣದೆ ದೇವಾ
ಅಹಿ ಪಾಶಾ ಮೋಹಿತ ಬಂಧವಾ | ಜನ
ಸದ್ಭಾವ | ನೋಡಿ | ಗಂಧಮಾದನವ |
ಮೋಹಿಸಿ ಕ್ಷಣಕೆ ಬಂದು ವೊದಗುವ | ನಿನ್ನ
ವೇಗವ | ಪೊಗಳಲಾರೆನು ಭವ |
ಮಹಿತ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹವ | ನಿನ್ನ ಚರಣವ |
ಮೊರೆ ಐದಿವರವ ||8||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕರೆಯೇ |
ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ |
ಕಾಂತಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಧರೆಯೊಳ್ |
ನಿಂತ್ಹಾಂಗೆ ನೀ ಹುಟ್ಟಿದಿ |
ಸಂತಾಪಪ್ರದನಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಮಣಿನ್ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯಾಘಕೇ |
ಎಂಥಾ ದೇಹವೊ ನಿಂದು ಅದ್ರಿ ಪುಡಿಯಾ |
ಎಂಥ ಬಲವೆ ನಿನ್ನದು||9||

ಪದ:
ನಾಮದಿಂದಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲರು | ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರು |
ಭೀಮಾಸೇನನೆಂಬುವರು |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗೊಬ್ಬರು | ಸಮರಿಲ್ಲರು |
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ನ ಸುತರು |
ಭೀಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬೋರು | ವಿಷವನಿತ್ತರು ||
ಸರ್ಪಗಳ ಕಚ್ಚಿಸಿದರು | ಕ್ಷೇಮವಾಯಿತು ಏನಾದರು |
ಭಕ್ತ ಸುರತರು | ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವ ತೋರು ||10||

ಶ್ಲೋಕ :
ಕಕ್ಷಾ ವಾಸಕ ಋಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಮಹಾ | ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸಂಹಾರಕಾ |
ಲಾಕ್ಷಾಗಾರವು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನವರ ನಾ | ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದೈದಿಸಿ |
ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಾವಿನಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಕನಾ | ಲಕ್ಷಿಲ್ಲದೇ ಕುಟ್ಟಿದೀ |
ಸಾಕ್ಷೀ ಮೂರುತಿ ಚಿತ್ರವೇ ನಿನಗದಧ್ಯಕ್ಷಗ್ರ ಸರ್ವೇಶಗಾ ||11||

ಪದ :
ಭಾರತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಳು ವೇದವತಿಯಾಳು |
ದ್ರುಪದಜೆ ಎನಿಸಿದಳು |
ಘೋರ ದುಃಶಾಸನು ಮುಟ್ಟಲು | ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು ದ್ವಾರರಾದಳು |
ವರ ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟ ಕೊಡುವಳು |
ಧೀರನೆನವೆ ಹೃದಯದೊಳು ಹಗ
ಲಿರುಳು | ಭಜನೆಗಳಿಪ್ಪನಂಘ್ರಿಗಳು ||12||

ಶ್ಲೋಕ :
ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿ ಭೂತಳದಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರದ್ವೇಷದಿಂ |
ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಕುಂದನಾ ಗುಣಗಳು | ಸುಳ್ಳಷ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವೊ ||
ಇಲ್ಲೆಂಧೇಳಲು ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ತಾನಾಗ ಈ ತತ್ವವೊ |
ಅಲ್ಲಿಂದÀಚ್ಯುತನಾಜ್ಞೆಯಿಂದವನಿಯೋಳ್ | ಪುಲ್ಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತೈದಿದಿ||13||

ಪದ :
ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಜನನವನು ಮತ್ತೈದಿ ನೀನು |
ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯನ ಸೂನು |
ರಾಜತಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು | ಒಬ್ಬ ಯತಿಪನು |
ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ ಎಂಬುವನು | ಸ್ರಜನಿಯನು ಸೇವಿಸಿ ತಾನು |
ವರ ಪಡೆದನು | ಭಾವೀ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನನು |
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಯತಿಯನು ಪೊಂದಿದಿ ನೀನು |
ತುರ್ಯಾಶ್ರಮವನು ಯಿನ್ನು ||14||

ಶ್ಲೋಕ :
ದುರ್ವಾದ್ಯುಕ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಘಗಳನು | ಸರ್ವೇದ್ಯನೀ ಖಂಡಿಸೀ |
ಸರ್ವಾನಂದದಿ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನು | ವಾಗಾಜಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ||
ಪೋರ್ವಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಮಧ್ವ ಎನಿಸಿ |
ಗರ್ವೋಚಿÀಸಲ್ಲೋಕಕೆ |
ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ಗ ತೋರಿದಿ ಮಹಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ಚೂಡಾಮಣಿ ||15||

ಪದ:
ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಚಂದನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರೆಯಲ್ಲಿ |
ರಜತಪೀಠ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ತಾ ನಿಂದನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ದಯದಿಂದಲ್ಲಿ |
ನೀ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ |
ವೃಷ್ಣೀಶನ ಮಾಡಿಸುತಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ |
ಇರುವಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ದಿನದಿನದಲ್ಲಿ |
ಪಟ್ಟವಾಳಿದಿ ಅಲ್ಲಿ |ವಿಠ್ಠಲನ ವಿಜಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ||16||

piDi enna kaiyya muKya prANa
Buvana trANa sadBava pravINa
SlOka :
hInAhIna vivEkavilladesevA | nAnA vidha prANi Ba |
j~jAnA j~jAna trikAKiLa kriyegaLu | hE nAtha ninniMdali ||
EnAScarya nivEdakIya ninage SrInAthana prItige
nAnA rUpa viSiShTanAdi ripussEnEya saMhariside||1||
pada:
Ena hELali nija saMSaya janarAseya | uddharisuva bageyA
j~jAna Bakuti viraktiyA | kOTi muktiyA |
nI koDuvi kANayyA | SrI nArasiMhana padASrayA
guNa saMcaya | mADo ennalli dayA |
hInanAgi pAparASiya |
mADidenayyA | muMdEnO upAya ||2||
SlOka:
nInobbAnalladAva dEvategaLu | dAvaMge biTTIrvaru |
kAvA mAyAdi vonhaveMdu janaru |
jIvAtmage pELviro ||
SrI vatyAMkana Aj~jeyiMda tanu biTTAvyALige pOpiyO |
AvAgellaru kUDi Ura horage dEvESa koMDoyvarO||3||
pada:
kaMsAri caraNava Bajisade | ninna neneyadE |
durviShayadi baride | saMsaktanAgi
nA Bramiside buddhisAladE ||
bahu pAmaranAde | saMSaya biTTinnu tappadE |
ninna naMbide | innu biDuvudu caMdE |
saMsAradalli padE padE duHKapaDisade | uddharisenna taMde ||4||
SlOka :
SrISa prItige kISanAde raviya | grAsakke bennaTTide |
ISAdhISaru AtagAgi ninage | kASaraBavanhAkalu ||
lESAyAsavu Agalilla ninage SvAsA biDadAyitO |
ASApASa samasta mUrujagakE | A Sakti atyadButa ||5||
pada:
aMjaneyudaradi janisidi | hanumanenisidi |
rAmadUta nInAdi
kaMjanABana mAtu kELidi | vanadhi dAMTidi |
laMkApurava naididI||
aMjade sIteyA nODidi | mAtanADidi |
cUDAratnava piDidi | baMdhisi manava saMcarisidi |
ArBaTisi | rakkasara sILidi ||6||
SlOka :
kanyA dESana kaMDu avana purava | havyAdage arpisI |
avyAShTAyeMda viBIShaNAlayavanu | avyasta nirIkShisi ||
dEvyAdESava kELi baMdu
raGurAmara divyAMGrigE voMdisI
sEvya nija kRutya arpisideyo | avyAja BaktAgraNE ||7||
pada:
saha BOga koTTanu rAGava | ninage
yOgyava | badalu kANade dEvA
ahi pASA mOhita baMdhavA | jana
sadBAva | nODi | gaMdhamAdanava |
mOhisi kShaNake baMdu vodaguva | ninna
vEgava | pogaLalArenu Bava |
mahita caraNa sarasiruhava | ninna caraNava |
more aidivarava ||8||
SlOka :
kuMtidEviyu maMtradiMda kareyE |
saMtuShTanAgi svayaM |
kAMtasparSana mAtradiMda dhareyoL |
niMt~hAMge nI huTTidi |
saMtApapradanAgi duShTa maNinmuMtAda daityAGakE |
eMthA dEhavo niMdu adri puDiyA |
eMtha balave ninnadu||9||
pada:
nAmadiMdali ninagellaru | trijagadguru |
BImAsEnaneMbuvaru |
BUmiyoLage ninagobbaru | samarillaru |
dhRutarAShTranna sutaru |
BImanna kollabEkeMbOru | viShavanittaru ||
sarpagaLa kaccisidaru | kShEmavAyitu EnAdaru |
Bakta surataru | mOkSha mArgava tOru ||10||
SlOka :
kakShA vAsaka RukSha kEsari mahA | vRukShAdi saMhArakA |
lAkShAgAravu biTTu ninnavara nA | sukShEmadiMdaidisi |
BikShArthAviniyuktanAgi bakanA | lakShilladE kuTTidI |
sAkShI mUruti citravE ninagadadhyakShagra sarvESagA ||11||
pada :
BArati ninagAgi baMdaLu vEdavatiyALu |
drupadaje enisidaLu |
GOra duHSAsanu muTTalu | moreyiTTaLu dvArarAdaLu |
vara sujanABIShTa koDuvaLu |
dhIranenave hRudayadoLu haga
liruLu | BajanegaLippanaMGrigaLu ||12||
SlOka :
ellA daityaru huTTi BUtaLadi ninnalle pradvEShadiM |
dillE illa mukuMdanA guNagaLu | suLLaShTu I viSvavo ||
illeMdhELalu sadguNakke gottillA tAnAga I tatvavo |
alliMdaÀcyutanAj~jeyiMdavaniyOL | pullAkSha mattaididi||13||
pada :
pAjaka kShEtradi jananavanu mattaidi nInu |
madhyagEhAryana sUnu |
rAjatAsanadalli iddanu | obba yatipanu |
acyutaprEkSha eMbuvanu | srajaniyanu sEvisi tAnu |
vara paDedanu | BAvI SiShya ninnanu |
dvijanAgi baMdu A yatiyanu poMdidi nInu |
turyASramavanu yinnu ||14||
SlOka :
durvAdyukta BAShya saMGagaLanu | sarvEdyanI KaMDisI |
sarvAnaMdadi divya SAstragaLanu | vAgAjayaM nirmisi ||
pOrvAnaMda sutIrtha madhva enisi |
garvOciÀsallOkake |
nirvANakke sumArga tOridi mahA |
sarvaj~ja cUDAmaNi ||15||
pada:
kRuShNanu gOpicaMdanadalli baMdu dhareyalli |
rajatapITha puradalli |
viShNu tA niMdanu ninnalli | dayadiMdalli |
nI kaliyugadalli |
vRuShNISana mADisutalli anudinadalli |
iruvi mattoMdaralli |
viShNu kRupeyu eShTu hELali dinadinadalli |
paTTavALidi alli |viThThalana vijayapAdadalli anudinadalli||16||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s