hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Avarohana taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣ ನಿಜಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜರ
ತಾರತಮ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲಿ ಗುರುಬಲದಿ||

ಕೇಶವಗೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಕಮಲಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ವಾಣಿಗೆ
ವೀಶ ಫಣಿಪ ಮಹೇಶರಿಗೆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದಕೆ
ಶೇಷ ರುದ್ರರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸುವಾಸದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು||1||

ಪ್ರಾಣದೇವಗೆ ನಮಿಪೆ ಕಾಮನ ಸೂನು ಮನು ಗುರು ದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ
ಪ್ರವಹ ದೇವಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮ ಯಮ ಮಾನವಿಗೆ ವರುಣನಿಗೆ
ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಪಿಸುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ತಿಳಿಸಲಿ ಎನಗೆಂದು||2||

ಅನಳ ಭೃಗು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯರಿಗೆ ಕನಕ ಗರ್ಭಜ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಪ
ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಗಾಧಿ ಸಂಭವಗೆ
ದನುಜ ನಿರ್ಋತಿ ತಾರ ಪ್ರಾವಹಿ ವನಜ ಮಿತ್ರಗೆ ಅಶ್ವಿನೀ ಗಣಪಾ
ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ||3||

ಉಕ್ತ ದೇವರ್ಕಳನು ಉಳಿದೆಂಭತ್ತೈದು ಜನರುಗಳು ಮನುಗಳು
ಚಿಥ್ಯ ಚಾವನ ಯಮಳರಿಗೆ ಕರ್ಮಜರು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಪ್ರಮುಖ ಶತಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಗಂಗ
ಆದಿತ್ಯ ಯಮ ಸೋಮ ಅನಿರುದ್ಧರ ಪತ್ನಿಯರ ಪದಕೆ||4||

ಹುತವಹನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಸುತ ಬುಧಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಿಕ ಉಷಾ ಸತಿಗೆ
ಛಾಯಾತ್ಮಜ ಶನೈಶ್ಚರಗೆ ಅನಮಿಪೆ ಸತತ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲಿ ಬಿಡದೆ ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯು ಎನಿಪ ಪುಷ್ಕರನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ||5||

ಆ ನಮಿಪೆ ಅಜಾನಜರಿಗೆ ಸುಕೃಶಾನು ಸುತರಿಗೆ ಗೋವ್ರಜದೊಳಿಹ
ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪಿತರು ಶತನೂನ ಶತಕೋಟಿ ಮೌನಿ ಜನರಿಗೆ
ದೇವಮಾನವ ಗಾನ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಅವನಿಪರಿಗೆ
ರಮಾ ನಿವಾಸನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||6||

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ ತಾರತಮ್ಯವ ಅನುದಿನದಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನೆನೆವರಿಗೆ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಫಲಿಸುವವು
ವನಜ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯರು ಅವಯವರು ಎನಿಸುವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಮಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿರು ಮರೆಯದಲೆ||7||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIramaNa nijaBaktarenisuva vArijAsana muKya nirjara
tAratamyava pELve saMkShEpadali gurubaladi||

kESavage nArAyaNage kamalAsana samIrarige vANige
vISa PaNipa mahESarige ShaNmahiShiyara padake
SESha rudrara patniyarige suvAsada pradyumnarige
saMtOShadali vaMdisuve Bakti j~jAna koDalendu||1||

prANadEvage namipe kAmana sUnu manu guru dakSha Saci rati mAniniyarige
pravaha dEvage sUrya sOma yama mAnavige varuNanige
vINA pANi nArada munige napisuve
j~jAna Bakti virakti mArgava tiLisali enageMdu||2||

anaLa BRugu dAkShAyaNiyarige kanaka garBaja saptarShigaLige eNeyenipa
vaivasvata manu gAdhi saMBavage
danuja nir^^Ruti tAra prAvahi vanaja mitrage aSvinI gaNapA
dhanapa viSvaksEnarige vandisuvenu anavarata||3||

ukta dEvarkaLanu uLideMBattaidu janarugaLu manugaLu
cithya cAvana yamaLarige karmajaru enisutippa
kArtavIryArjuna pramuKa Satastharige parjanya ganga
Aditya yama sOma aniruddhara patniyara padake||4||

hutavahana ardhAMginige caMdrama suta budhage nAmAtmika uShA satige
CAyAtmaja SanaiScarage anamipe satata
prati divasadali biDade jIva pratati mADuva karmagaLige
adhipatiyu enipa puShkarana pAdAMbujagaLige namipe||5||

A namipe ajAnajarige sukRuSAnu sutarige gOvrajadoLiha
mAniniyarige cirapitaru SatanUna SatakOTi mauni janarige
dEvamAnava gAna prauDharige avaniparige
ramA nivAsana dAsavargake namipenu anavarata||6||

anukramaNika tAratamyava anudinadi sadBakti pUrvaka nenevarige
dharmArtha kAmAdigaLu Palisuvavu
vanaja saMBava muKyaru avayavaru enisuva jagannAtha viThalana
vinayadindali namisi konDADutiru mareyadale||7||

One thought on “Avarohana taratamya sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s