hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · Rudra · siva

Hari Kathamruta saaradhalli Rudra devaru

ವಾಮದೇವ ವಿರಂಚಿತನಯ ಉ
ಮಾಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ
ಸಾಮಜಾಜಿನವಸನ ಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ
ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸಮಂದಿರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಳ ವಿಲೋಚನ
ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾ
ಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪಸಮೀರನಲಿ ಶಿ
ಷ್ಯತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅಖಿಳಾಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯಲಿ
ಹತ್ತುಕಲ್ಪದಿ ತಪವ ಗೈದಾ
ದಿತ್ಯರೊಳಗುತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಪುರು
ಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೊ ಮಹದೇವ||

ನಂದಿವಾಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌ
ಳೇಂದು ಶೇಖರ ಶಿವತ್ರಿಯಂಬಕ
ಅಂಧಕಾಸುರಮಥನ ಗಜಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಧರ
ಮಂದಜಾಸನ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ
ದ್ವಂದ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ
ವಂದಿಸುವೆ ನನವರತ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾರ್ವತೀರಮಣ||

ಫಣಿ ಫಣಾಂಚಿತ ಮುಕುಟರಂಜಿತ
ಕ್ವಣಿತಡಮುರುತ್ರಿಶೂಲ ಶಿಖಿದಿನ
ಮಣಿ ನಿಶಾಕರ ನೇತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಪ್ರಣತಕಾಮದ ಪ್ರಮಥ ಸುರಮುನಿ
ಗಣಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ ರಾ
ವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಸತತ ಮಾಂಪಾಹಿ ಮಹದೇವ||

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರು
ಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಂ
ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸನ್ಮುದವನಿತ್ತು
ಯಕ್ಷ ಪತಿಸಖ ಯಜಪರಿಗೆ ಸುರ
ವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದನುಜಾರಿ ಲೋಕಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಶುಕದುರ್ವಾಸ ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಸಂತಯಿಸು ||

ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ಲವಣ ಜಲಧಿಯೊ
ಳುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನವೊಲಿಸಿ ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ ದುರಾತ್ಮರ
ನಿತ್ಯನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸಿದ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಗೆ ನಮಿಪೆ ಶೇಷಪದಾರ್ಹನಹುದೆಂದು||

vAmadEva virancitanaya u
mAmanOhara ugra dhUrjaTi
sAmajAjinavasana BUShaNa sumanasOttaMsa
kAmahara kailAsamaMdira
sOmasUryAnaLa vilOcana
kAmitaprada karuNisemage sadA sumangaLava ||

kRuttivAsane hinde nI nA
lvattu kalpasamIranali Si
Shyatva vahisi aKiLAgamArthagaLOdi jaladhiyali
hattukalpadi tapava gaidA
dityaroLaguttamanenisi puru
ShOttamana pariyanka padavaidideyo mahadEva||

nandivAhana naLinidhara mau
LEndu SEKara SivatriyaMbaka
andhakAsuramathana gajaSArdUla carmadhara
mandajAsana tanaya trijaga
dvandya Suddha spaTika sanniBa
vandisuve nanavarata pAlisO pArvatIramaNa||

PaNi PaNAncita mukuTaranjita
kvaNitaDamurutriSUla SiKidina
maNi niSAkara nEtra paramapavitra sucaritra
praNatakAmada pramatha suramuni
gaNasupUjita caraNayuga rA
vaNa mada viBanjana satata mAMpAhi mahadEva||

dakShayaj~ja viBanjanane viru
pAkSha vairAgyAdhipati saM
rakShisemmanu sarvakAladi sanmudavanittu
yakSha patisaKa yajaparige sura
vRukSha vRukShadanujAri lOkA
dhyakShya SukadurvAsa jaigIShavya santayisu ||

hattu kalpadi lavaNa jaladhiyo
Luttama SlOkanavolisi kRuta
kRutyanAgi jagatpatiya nEmadi kuSAstragaLa
bittarisi mOhisi durAtmara
nityaniraya nivAsarenisida
kRuttivAsage namipe SEShapadArhanahudendu||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Sri Hari Kathamruta Saara/ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ

HarikathamrutasAra is the magnum opus composition of Sri Jagannatha Dasaru. This great  composition is written in Bhamini Shatpadi and consists of thirty two chapters explaining both jnana and its means. It starts with a benediction prayer to all deities as per the hierarchy.

The phala sruthy of this great work is written by Srida vittala dasaru.

Complete Harikathmruta sara in Kannada(PDF) – HKS

Sandhi No Sandhi title
1 ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ / Mangala Charana sandhi
2 ಕರುಣಾ ಸಂಧಿ / Karuna sandhi
3 ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿ / Vyapthi sandhi
4 ಭೋಜನ ಸಂಧಿ / Bhojana sandhi
5 ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿ / Vibhooti sandhi
6 ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಸಂಧಿ / Panchamahayagna Sandhi
7 ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಂಧಿ / Pancha tanmathra sandhi/Durita Nivaraana sandhi
8 ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ / Mathruka sandhi
9 ಶ್ರೀ ವರ್ಣಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಧಿ / Sri VarnaPrakriya sandhi /  Udaattaanudaatta Sandhi
10 ಸರ್ವಪ್ರತೀಕ ಸಂಧಿ /Sarva Pratheeka sandhi
11 ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮ ಸಂಧಿ/Sthavarajangama sandhi/ Dhyaana prakriyasandhi
12 ಶ್ರೀ ನಾಡೀಪ್ರಕರಣ ಸಂದಿ / Nadeeprakarana Sandhi
13 ಶ್ರೀ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಸಂಧಿ / Namasmarana sandhi
14 ಶ್ರೀ ಪಿತೃಗಣ ಸಂಧಿ / Pithruguna sandhi / Jeevanaprakriya sandhi
15 ಶ್ರೀ ಶ್ವಾಸ ಸಂಧಿ  / Shwaasa sandhi
16 ಶ್ರೀ ದತ್ತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಧಿ / Dhatthasvathanthriya sandhi / SwAtantrnya vibhajane Sandhi
17 ಶ್ರೀ ಸ್ವಗತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಧಿ / Swagathaswantrya sandhi
18 ಶ್ರೀ ಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸ ಸಂಧಿ/Kreedavilasa sandhi / sarvaswatantrya sandhi
19 ಶ್ರೀ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಸಂಧಿ / Bimbaparoksha sandhi/ Bimbopasana sandhi / Bimba pratibimba sandhi
20 ಶ್ರೀ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Guna Taratamya sandhi
21 ಶ್ರೀ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಸಂಧಿ / Karma vimochana sandhi
22 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣು ಸಂಧಿ / Bhaktaradhasahishnu sandhi /SakaladuritanivaaraNa Sandhi
23 ಶ್ರೀ ಬೃಹತ್ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Bruhat taratamya sandhi 
24 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪಸಾಧನ ಸಂಧಿ/ಶ್ರೀ ಅಪರೋಕ್ಷ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Kalpa sadhana sandhi/Aparoksha Taratamya sandhi
25 ಶ್ರೀ ಆರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Aarohana taratamya sandhi
26 ಶ್ರೀ ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ/Avarohana taratamya sandhi
27 ಶ್ರೀ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Anukramanika tharatamya sandhi
28 ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ/ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ
Sri Vigneshwara stothra sandhi/Sri Ganapathy stothra sandhi
29 ಶ್ರೀ ಅಣುತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Anu taratamya sandhi
30 ಶ್ರೀ ದೈತ್ಯತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Dhaithya taratamya sandhi
31 ಶ್ರೀ ನೈವೇದ್ಯಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ / Neivedhya prakarana sandhi
32 ಶ್ರೀ ಕಕ್ಷಾತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ / Kaksha taratamya sandhi
33 ಶ್ರೀ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಂಧಿ / Palashruthi sandhi
hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · srida vittala

Hari kathamruta saara Phala sruthi sandhi

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸಾರ್ಯರ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದವಿಠಲರು (ಕರ್ಜಿಗಿ ದಾಸರಾಯರು) ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಂಧಿ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುವರ
ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಕರತಲಾಮಲಕವನೆ
ಪೇಳಿದ ಸಕಲ ಸಂಧಿಗಳ
ಪರಮ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿಗಳು
ಮತ್ಸರಿಸಲೆದೆಗಿಚ್ಚಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಸಕರಿಗಿದು
ತೋರಿ ಪೇಳುವದಲ್ಲ ಧರೆಯೊಳಗೆ||1||

ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಯ ರೂಪದಲೀ
ಮಹಾದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯದಾದಿಯೊಳಾ
ಮನೋಹರ ತರತರಾತ್ಮಕ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳ
ಯಾಮಯಾಮಕೆ ಪಠಿಸುವವರ
ಸುಧಾಮಸ ಕೈಪಿಡಿಯಲೋಸುಗ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೇಳ್ದ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯಕೇನೆಂಬೆ||2||

ಸಾರವೆಂದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಸಾರವೆಂಬುದೆಮ್ಮ ಗುರುವರ
ಸಾರಿದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯದೆನುತ ಮಹೇಂದ್ರ ನಂದನನ
ಸಾರಥಿಯ ಬಲಗೊಂಡು ಸಾರಾ
ಸಾರಗಳ ನಿರ್ಣೈಸಿ ಪೇಳ್ದನು
ಸಾರ ನಡೆವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲಿಹುದೋ||3||

ದಾಸವರ್ಯರ ಮುಖದಿ ನಿಂದು
ರಮೇಶನನು ಕೀರ್ತಿಸುವ ಮನದಭಿಲಾಷೆಯಲಿ
ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಲಿದು ಪೇಳಿಸಿದ
ಈ ಸುಲಕ್ಷಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ್ಯತಿ
ಪ್ರಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ
ಲೇಸುಲೇಸನೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಡುದೆ ಕುರುಹು ಕವಿಗಳಿಗೆ||4||

ಪ್ರಾಕೃತೋಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಬರಿದೆ
ಮಹಾಕೃತಘ್ನರು ಜರಿವರಲ್ಲದೆ
ಸ್ವೀಕೃತವ ಮಾಡದಲೆ ಬಿಡುವರೇ ಸುಜನರಾದವರು
ಶ್ರೀಕೃತೀಪತಿ ಅಮಲ ಗುಣಗಳು
ಈ ಕೃತಿಯೊಳುoಟಾದ ಬಳಿಕ
ಪ್ರಾಕೃತವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಡಗರವೇನು ಸುಜನರಿಗೆ||5||

ಶ್ರುತಿಗೆ ಶೋಭನಮಾಗದಡೆ
ಜಡಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವೀಯದಡೆ
ಶ್ರುತಿಸ್ಮ್ರುತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗದಿದ್ದಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯ
ಮಥಿಸಿ ಮಧ್ವಾಗಮ ಪಯೋಬ್ಧಿಯ
ಕ್ಷಿತಿಗೆ ತೋರಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ
ರತರಿಗೀಪ್ಸಿತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವೆನಿಸುವುದು||6||

ಭಕ್ತಿವಾದದಿ ಪೇಳ್ದನೆಂಬ
ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಸಲ್ಲದು ಕಾವ್ಯದೊಳು ಪುನರುಕ್ತಿ
ಶುಷ್ಕ ಸಮಾನ ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ
ಯುಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ
ವಿಭಕ್ತಿ ವಿಷಮಗಳಿರಲು
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಭೋಗ್ಯವಿದೆಂದು ಸಿರಿಮದನಂದ ಮೆಚ್ಚುವನೆ?||7||

ಆಶುಕವಿಕುಲ ಕಲ್ಪತರು
ದಿಗ್ದೇಶವರಿಯಲು ರಂಗನೊಲುಮೆಯ
ದಾಸಕೂಟಸ್ಥರಿಗೆರಗಿ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು
ಈ ಸುಲಕ್ಷಣ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಮೀಸಲರಿಯದೆ ಸಾರದೀರ್ಘ
ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆರೆಯದಲೆ ಸಲಿಸುವದೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ||8||

ಪ್ರಾಸಗಳ ಪೊಂದಿಸದೆ ಶಬ್ದ
ಶ್ಲೇಷಗಳ ಶೋಧಿಸದೆ ದೀರ್ಘ
ಹ್ರಾಸಗಳ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಷಟ್ಪದಿಗತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ
ದೂಷಕರು ದಿನದಿನದಿ ಮಾಡುವ
ದೂಷಣೆಯೆ ಭೂಷಣಗಳೆಂದುಪ
ದೇಶಗಮ್ಯವು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸಾಧ್ಯರಿಗೆ||9||

ಅಶ್ರುತಾಗಮ ಇದರ ಭಾವ
ಪರಿಶ್ರಮವು ಬಲ್ಲವರಿಗಾನಂದಾಶ್ರುಗಳ
ಮಳೆಗರೆಸಿ ಮರೆಸುವ ಚಮತ್ಕ್ರುತಿಯ
ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ದಿವಿಜರ
ಜಸ್ರದಲಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪರಿದರೊಳು
ಪಃಶ್ರುತಿಗಳೈತಪ್ಪವೇ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ||10||

ನಿಚ್ಚ ನಿಜಜನ ನೆಚ್ಚ ನೆಲೆಗೊಂಡಚ್ಚ
ಭಾಗ್ಯವು ಪೆಚ್ಚ ಪೇರ್ಮೆಯು
ಕೆಚ್ಚ ಕೇಳ್ವನು ಮೆಚ್ಚ ಮಲಮರ ಮುಚ್ಚಲೆಂದೆನುತ
ಉಚ್ಚವಿಗಳಿಗೆ ಪೊಚ್ಚ ಪೊಸೆದನ
ಲುಚ್ಚರಿಸದೀ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಯನುಚ್ಚರಿಸೆ
ಸಿರಿವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ಮೆಚ್ಚಲೇನರಿದು||11||

ಸಾಧು ಸಭೆಯೊಳು ಮೆರೆಯೆ ತತ್ವ
ಸುಬೋಧ ವೃಷ್ಟಿಯಗರೆಯೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ
ಬೀಜವು ಹುರಿಯೆ ಖಳರದೆ ಬಿರಿಯೆ ಕರಕರಿಯ
ವಾದಿಗಳ ಪಲ್ಮುರಿಯೆ ಪರಮ
ವಿನೋದಿಗಳ ಮೈಮರೆಯಲೋಸುಗ
ಹಾದಿತೋರಿದ ಹಿರಿಯ ಬಹುಚಾತುರ್ಯ ಹೊಸಪರಿಯ||12||

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರೊಲವೆಯೊ ವಿಠಲೋಪಾಸಕ
ಪ್ರಭುವರ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರ
ದಯವೋ ತಿಳಿಯದು ಓದಿ ಕೇಳದಲೆ
ಕೇಶವನ ಗುಣಮಣಿಗಳನು
ಪ್ರಾಣೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ವಾದಿರಾಜರ
ಕೋಶಕೊಪ್ಪುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪೇಳಿದರು||13||

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ನವರಸಭರಿತ
ಬಹು ಗಂಭೀರ ರತ್ನಾಕರ
ರುಚಿರ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಲಂಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ
ಸರಸ ನರ ಕಂಠೀರವಾಖ್ಯಾರ್ಯರ
ಜನಿತ ಸುಕುಮಾರ ಸಾತ್ವೀಕರಿಗೆ
ಪರಮೋದಾರ ಮಾಡಿದ ಮರೆಯದುಪಕಾರ||14||

ಅವನಿಯೊಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ತೈಲವನು
ಪಾಮರನುಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಲವನೆ
ಪಂಡಿತನೋಕರಿಪವಿವೇಕಿಯಪ್ಪಂತೆ
ಶ್ರವಣ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಸವಿದು ನಿರ್ಗುಣಸಾರ ಮಕ್ಕಿಸಲವ
ನಿಪುಣನೈ ಯೋಗ್ಯಗಲ್ಲದೆ ದಕ್ಕಲರಿಯದಿದು||15||

ಅಕ್ಕರದೊಳೀ ಕಾವ್ಯದೊಳೊಂದಕ್ಕರವ
ಬರೆದೋದಿದವ ದೇವರ್ಕಳಿಂ
ದುಸ್ತಜ್ಯನೆನಿಸಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳ
ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲೋಕೈಕನಾಥನ
ಭಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಗಲ್ಲದೆ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸೊಗಸುವದೆ||16||

ವತ್ತಿಬಹ ವಿಘ್ನಗಳ ತಡೆದಪ
ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಿ ಕಾಲನ
ಭೃತ್ಯರಿಗೆ ಭೀಕರವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ
ಎತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿಸಿ ವನರುಹೇಕ್ಷಣ
ನ್ರುತ್ಯಮಾಡುವವನ ಮನೆಯೊಳು
ನಿತ್ಯಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||17||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮಾಹಾಯಶೋ
ಧೈರ್ಯ ಬಲ ಸಮ ಸಹಾಯ
ಶೌರ್ಯೋದಾರ್ಯ ಗುಣಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೊದಲಾದ
ಆಯುತಗಳುಂಟಾಗಲೊಂದಧ್ಯಾಯ
ಪಠಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂ ಶ್ರವಣೀಯವಲ್ಲದೆ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸುಜನರಿಗೆ||18||

ಕುರುಡ ಕಂಗಳ ಪಡೆವ ಬಧಿರನಿಗೆರೆಡು
ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಬಹವು ಬೆಳೆಯದ
ಮುರುಡ ಮದನಾಕೃತಿಯ ತಾಳ್ವನು ಕೇಳ್ದ ಮಾತ್ರದಲಿ
ಬರಡು ಹೈನಾಗುವದು ಪೇಳ್ದರೆ
ಕೊರಡು ಪಲ್ಲೈಸುವದು ಪ್ರತಿದಿನ
ಹುರುಡಿಲಾದರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನು ಪಠಿಸೆ||19||

ನಿರ್ಜರ ತರಂಗಿಣಿಯೊಳನುದಿನ
ಮಜ್ಜನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ
ವಿವರ್ಜಿತಾಶಾಪಾಶದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದಧಿಕ ಫಲ
ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದೊರೆಯದಿಪ್ಪವೆ
ಸಜ್ಜನರು ಶಿರತೂಗುವಂದದಿ

ಘರ್ಜಿಸುತಲೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||20||

ಸತಿಯರಿಗೆ ಪತಿಭಕುತಿ ಪತ್ನೀವ್ರತ
ಪುರುಷರಿಗೆ ಹರುಷ ನೆಲೆಗೊಂಡತಿ
ಮನೋಹರರಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ
ಸತತ ಮಂಗಳವೀವ ಬಹು
ಸುಕೃತಿಗಳೆನಿಸುತ ಸುಲಭದಿಂ ಸದ್ಗತಿಯ
ಪಡೆವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನು ಪಠಿಸೆ||21||

ಎಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ
ಭಗವಂತನಮಲ ಗುಣಾನುವಾದಗಳೆಂತು
ಪರಿಯಲಿ ಪೂರ್ಣಬೋಧರ ಮತವ ಪೊಂದಿದರ
ಚಿಂತನಗೆ ಬಪ್ಪಂತೆ ಬಹು ದೃಷ್ಟಾಂತ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೇಳ್ದ ಮಹಂತರಿಗೆ
ನರರೆಂದು ಬಗೆವರೆ ನಿರಯ ಭಾಗಿಗಳು||22||

ಮಣಿಖಚಿತ ಹರಿವಾಣದೊಳು ವಾರಣ
ಸುಭೋಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನುತ
ಪಸಿದವರಿಗೋಸುಗ ನೀಡುವಂದದಲಿ
ಪ್ರಣತರಿಗೆ ಪೊಂಗನಡ ವರ
ವಾನ್ಗ್ಮಣಿಗಳಿಂ ವಿರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಯೊಳುಣಿಸಿ
ನೋಡುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ವನುದಾರ||23||

ದುಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ದುರ್ವಿಷಯದಿಂ
ಪುಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ಪೂತಕರ್ಮ
ಭ್ರಷ್ಟರೆನ್ನದೆ ಶ್ರೀದವಿಠಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ
ಕೃಷ್ಣ ಕೈಪಿಡಿವನು ಸುಸತ್ಯ
ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಸತ್ವವನು ಪಾಲಿಸಿ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪಠಿಸುವರ||24||

SrI jagannAtha dAsAryara parama muKya
SiShyarAda SrI SrIdaviThalaru (karjigi dAsarAyaru) racisida SrI PalaSruti saMdhi

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadiMdApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

harikathAmRutasAra SrImadguruvara
jagannAtha dAsara karatalAmalakavane
pELida sakala saMdhigaLa
parama paMDita mAnigaLu
matsarisaledegiccAgi tOruvudarisakarigidu
tOri pELuvadalla dhareyoLage||1||

BAminI ShaTpadiya rUpadalI
mahAdButa kAvyadAdiyoLA
manOhara taratarAtmaka nAMdi padyagaLa
yAmayAmake paThisuvavara
sudhAmasa kaipiDiyalOsuga
prEmadiMdali pELda guru kAruNyakEneMbe||2||

sAraveMdare harikathAmRuta
sAraveMbudemma guruvara
sAridallade tiLiyadenuta mahEMdra naMdanana
sArathiya balagoMDu sArA
sAragaLa nirNaisi pELdanu
sAra naDeva mahAtmarige saMsAravellihudO||3||

dAsavaryara muKadi niMdu
ramESananu kIrtisuva manadaBilASheyali
varNABimAnigaLolidu pELisida
I sulakShaNa kAvyadoLagyati
prAsagaLige prayatnavillade
lEsulEsane SrAvya mADude kuruhu kavigaLige||4||

prAkRutOktigaLeMdu baride
mahAkRutaGnaru jarivarallade
svIkRutava mADadale biDuvarE sujanarAdavaru
SrIkRutIpati amala guNagaLu
I kRutiyoLuoTAda baLika
prAkRutave saMskRutada saDagaravEnu sujanarige||5||

Srutige SOBanamAgadaDe
jaDamatige maMgaLavIyadaDe
Srutismrutige sammatavAgadiddaDe namma gururAya
mathisi madhvAgama payObdhiya
kShitige tOrida brahma vidyA
ratarigIpsita harikathAmRutasAravenisuvudu||6||

BaktivAdadi pELdaneMba
prasakti salladu kAvyadoLu punarukti
SuShka samAna pada vyatyAsa modalAda
yukti SAstra viruddha Sabda
viBakti viShamagaLiralu
jIvanmukta BOgyavideMdu sirimadanaMda meccuvane?||7||

ASukavikula kalpataru
digdESavariyalu raMganolumeya
dAsakUTastharigeragi nA bEDikoMbenu
I sulakShaNa harikathAmRuta
mIsalariyade sAradIrGa
dvEShigaLigereyadale salisuvadenna binnapava||8||

prAsagaLa poMdisade Sabda
SlEShagaLa SOdhisade dIrGa
hrAsagaLa sallisade ShaTpadigatige nillisade
dUShakaru dinadinadi mADuva
dUShaNeye BUShaNagaLeMdupa
dESagamyavu harikathAmRutasAra sAdhyarige||9||

aSrutAgama idara BAva
pariSramavu ballavarigAnaMdASrugaLa
maLegaresi maresuva camatkrutiya
miSrarige mare mADi divijara
jasradali kAydipparidaroLu
paHSrutigaLaitappavE nija Bakti uLLavarige||10||

nicca nijajana necca nelegoMDacca
BAgyavu pecca pErmeyu
kecca kELvanu mecca malamara muccaleMdenuta
uccavigaLige pocca posedana
luccarisadI saccaritreyanuccarise
sirivatsa lAMCana meccalEnaridu||11||

sAdhu saBeyoLu mereye tatva
subOdha vRuShTiyagareye kAmakrOdha
bIjavu huriye KaLarade biriye karakariya
vAdigaLa palmuriye parama
vinOdigaLa maimareyalOsuga
hAditOrida hiriya bahucAturya hosapariya||12||

vyAsatIrtharolaveyo viThalOpAsaka
praBuvarya puraMdaradAsarAyara
dayavO tiLiyadu Odi kELadale
kESavana guNamaNigaLanu
prANESagarpisi vAdirAjara
kOSakoppuva harikathAmRutasAra pELidaru||13||

harikathAmRutasAra navarasaBarita
bahu gaMBIra ratnAkara
rucira SRuMgAra sAlaMkAra vistAra
sarasa nara kaMThIravAKyAryara
janita sukumAra sAtvIkarige
paramOdAra mADida mareyadupakAra||14||

avaniyoLu jyOtiShmatI tailavanu
pAmaranuMDu jIrNisalavane
paMDitanOkaripavivEkiyappaMte
SravaNa maMgaLa harikathAmRuta
savidu nirguNasAra makkisalava
nipuNanai yOgyagallade dakkalariyadidu||15||

akkaradoLI kAvyadoLoMdakkarava
baredOdidava dEvarkaLiM
dustajyanenisi dharmArthakAmagaLa
lekkisade lOkaikanAthana
Bakti BAgyava paDeva jIvanmuktagallade
harikathAmRutasAra sogasuvade||16||

vattibaha viGnagaLa taDedapa
mRutyuvige maremADi kAlana
BRutyarige BIkarava puTTisi sakala siddhigaLa
ettigoLLisi vanaruhEkShaNa
nrutyamADuvavana maneyoLu
nityamaMgaLa harikathAmRutasAra paThisuvara||17||

AyurArOgyaiSvarya mAhAyaSO
dhairya bala sama sahAya
SauryOdArya guNagAMBIrya modalAda
AyutagaLuMTAgaloMdadhyAya
paThisida mAtradiM SravaNIyavallade
harikathAmRutasAra sujanarige||18||

kuruDa kaMgaLa paDeva badhiranigereDu
kivi kELbahavu beLeyada
muruDa madanAkRutiya tALvanu kELda mAtradali
baraDu hainAguvadu pELdare
koraDu pallaisuvadu pratidina
huruDilAdaru harikathAmRutasAravanu paThise||19||

nirjara taraMgiNiyoLanudina
majjanAdi samasta karma
vivarjitASApASadiMdali mADidadhika Pala
hejjehejjege doreyadippave
sajjanaru SiratUguvaMdadi

GarjisutalI harikathAmRutasAra paThisuvara||20||

satiyarige patiBakuti patnIvrata
puruSharige haruSha nelegoMDati
manOhararAgi guru hiriyarige jagadoLage
satata maMgaLavIva bahu
sukRutigaLenisuta sulaBadiM sadgatiya
paDevaru harikathAmRutasAravanu paThise||21||

eMtu baNNisalennaLave
BagavaMtanamala guNAnuvAdagaLeMtu
pariyali pUrNabOdhara matava poMdidara
ciMtanage bappaMte bahu dRuShTAMta
pUrvakavAgi pELda mahaMtarige
narareMdu bagevare niraya BAgigaLu||22||

maNiKacita harivANadoLu vAraNa
suBOjya padArtha kRuShNArpaNavenuta
pasidavarigOsuga nIDuvaMdadali
praNatarige poMganaDa vara
vAngmaNigaLiM viracisida kRutiyoLuNisi
nODuva harikathAmRutasAra vanudAra||23||

duShTarennade durviShayadiM
puShTarennade pUtakarma
BraShTarennade SrIdaviThala vENugOpAla
kRuShNa kaipiDivanu susatya
viSiShTa dAsatvavanu pAlisi
niShTheyiMdali harikathAmRutasAra paThisuvara||24||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Anu taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕನಿಷ್ಠಳು ಎನಿಪಳು ಅನಂತ ಗುಣ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಪವನರು ಕಡಿಮೆ ವಾಣೀ ಭಾರತಿಗಳು ಅಧಮ
ವಿಷ್ಣು ವಹನ ಫಣೀಂದ್ರ ಮೃಡರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಷಿಯರು ಅಧಮರು
ಇವರೊಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಎನಿಪಳು ಜಾಂಬವತಿ ಆವೇಶ ಬಲದಿಂದ||1||

ಪ್ಲವಗ ಪನ್ನಗಪ ಅಹಿ ಭೂಷಣ ಯುವತಿಯರು ಸಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ
ಜಾಂಬವತಿಗಿಂದಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಇಂದ್ರ ಕಾಮರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣನು
ಕಡಿಮೆ ಕಾಮನ ಕುವರ ಶಚಿ ರತಿ ದಕ್ಷ ಗುರು ಮನು
ಪ್ರವಹ ಮಾರುತ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವ ಆರು ಜನರಿಂದ||2||

ಯಮ ದಿವಾಕರ ಚಂದ್ರ ಮಾನವಿ ಸುಮರು ಕೋಣಪ ಪ್ರವಹಗೆ ಅಧಮರು
ದ್ಯುಮಣಿಗಿಂದಲಿ ವರುಣ ನೀಚನು ನಾದದ ಅಧಮನು
ಸುಮನಸಾಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಭೃಗು ಮುನಿ ಸಮರು ನಾರದಗೆ ಅಧಮರು
ಅತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೈವಸ್ವತರು ಅನಳಗೆ ಅಧಮ||3||

ಮಿತ್ರ ತಾರಾ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರವಹಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಾವಹಿ ಸಮರು
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗಿಂದಲಿ ಕೊರತೆ
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಗಣನಾಥ ವಿತ್ತಪತಿ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಅಧಮರು
ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅವರಿಗಿಂದಲಿ ಬಿತ್ತರಿಪೆನು ಶತಸ್ಥ ಮನುಜರ ವ್ಯೂಹ ನಾಮಗಳ||4||

ಮರುತರು ಒಂಭತ್ತು ಅಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ಎರಡು ಅಶ್ವಿನಿ
ವಿಶ್ವೇದೇವರು ಎರಡೈದು ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ
ಗುರು ಪಿತೃ ತ್ರಯ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಭರತ ಭಾರತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಋಭುವು
ಎಂದರಿದು ಇವರನು ಸೋಮರಸ ಪಾನಾರ್ಹರು ಅಹುದೆಂದು||5||

ಈ ದಿವೌಕಸರೊಳಗೆ ಉಕ್ತರು ಐದಧಿಕ ದಶ
ಉಳಿದ ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷರಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಧನಪ ವಿಘ್ನೇಶಾ
ಸಾಧು ವೈವಸ್ವತ ಸ್ವಯಂಭುವ ಶ್ರೀದ ತಾಪಸರುಳಿದು
ಮನು ಎಕಾದಶರು ವಿಘ್ನೇಶಗಿಂತಲಿ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವರು||6||

ಚವನ ನಂದನ ಕವಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರಜ ಉಚಿಥ್ಯಮುನಿ ಪಾವಕ
ಧೃವ ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಕುವಲಯಪರು ಉಕ್ತೇತರಿಂದಲಿ ಅವರ ರೋಹಿಣಿ ಶಾಮಲಾ ಜಾಹ್ನವಿ
ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ದೇವಿಯರು ಅಧಮ||7||

ದ್ಯುನದಿಗಿಂತಲಿ ನೀಚರೆನಿಪರು ಅನಭಿಮಾನಿ ದಿವೌಕಸರು
ಕೇಚನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಹಾ ದೇವಿಗೆ ಅಧಮ ಬುಧ
ಎನಿಸುವಳು ಉಷಾದೇವಿ ನೀಚಳು ಶನಿ ಕಡಿಮೆ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ
ಸದ್ವಿನುತ ಪುಷ್ಕರ ನೀಚನು ಎನಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂದನಗೆ||8||

ಕೊರತೆಯೆನಿಪರು ಅಶೀತಿ ಋಷಿ ಪುಷ್ಕರಗೆ
ಊರ್ವಶಿ ಮುಖ್ಯ ಶತ ಅಪ್ಸರರು ತುಂಬುರ ಮುಖರು ಅಜಾನಜರು ಎನಿಸುತಿಹರು
ಕರೆಸುವುದು ಅನಳಗಣ ನಾಲ್ವತ್ತು ಅರೆ ಚತುರ್ದಶ ದ್ವಿ ಅಷ್ಟ ಸಾವಿರ
ಹರಿ ಮಡದಿಯರು ಸಮರೆನಿಸುವರು ಪಿಂತೆ ಪೇಳ್ವರಿಗೆ||9||
ತದವರರು ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅಪ್ಸರ ಸುದತಿಯರು ಕೃಷ್ಣಾoಗ ಸಂಗಿಗಳು
ಅದರ ತರುವಾಯದಲಿ ಚಿರಪಿತರುಗಳು
ಇವರಿಂದ ತ್ರಿದಶ ಗಂಧರ್ವ ಗಣ ಇವರಿಂದ ಅಧಮ ನರ ಗಂಧರ್ವರು
ಇವರಿಂದ ಉದಧಿ ಮೇಲೆ ಅಖಿಳ ಪತಿಗಳು ಅಧಮರು ನೂರು ಗುಣದಿಂದ||10||

ಪೃಥ್ವಿ ಪತಿಗಳಿಗಿಂದ ಶತ ಮನುಜೋತ್ತಮರು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಪರು
ಇವರಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನೂರು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕರಾದವರ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನಮಿಸುತ ಭೃತ್ಯನು ಆನುಹದೆಂಬ
ಭಕ್ತರ ಚಿತ್ತದಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕರುಣಿಪರು ಅಖಿಳ ಸೌಖ್ಯಗಳ||11||

ದ್ರುಮಲತಾ ತೃಣ ಗುಲ್ಮ ಜೀವರು ಕ್ರಮದಿ ನೀಚರು
ಇವರಿಗಿಂತಧಮರು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರಿಗಿಂತಲು ಅಜ್ಞಾನಿ
ತಮಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರ ಭೃತ್ಯರು ಅಧಮರು ಅಮರುಷಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೈತ್ಯರು
ನಮುಚಿ ಮೊದಲಾದ ಅವರಿಗಿಂತಲಿ ವಿಪ್ರಚಿತ ನೀಚ||12||

ಅಲಕುಮಿಯು ತಾ ನೀಚಳೆನಿಪಲು ಕಲಿ ಪರಮ ನೀಚತಮ
ಅವನಿಂದುಳಿದ ಪಾಪಿಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಲು ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ
ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಕಾಲದಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕಲ್ಮಶ ಕುಮಾರ್ಗ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಳ್ಪುದು ಬಲ್ಲವರು ನಿತ್ಯ||13||

ಸತ್ವ ಜೀವರ ಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರೊಳಗೆ ಪುರಂಜನ
ದೈತ್ಯ ಸಮುದಾಯಧಿಪತಿ ಕಲಿಯೆನಿಪ
ಪವಮಾನ ನಿತ್ಯದಲಿ ಅವರೊಳಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕನು ತಾನಾಗಿ
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||14||

ಪ್ರಾಣದೇವನು ತ್ರಿವಿಧರೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಣ ತಾನೆಂದೆನಿಸಿ
ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸಾರದಿ ಕರ್ಮಗಳ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸುರರ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯಮ ಜೀವರಿಗೆ
ಅಜ್ಞಾನ ಮೋಹ ದ್ವೇಷಗಳ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||15||

ದೇವ ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯವ ಈ ವಿಧದಿ ತಿಲಿದೆಲ್ಲರೊಳು
ಲಕ್ಷ್ಮೀವರನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದು ಸುಖವೀವ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಸುಖಮಯ
ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಾದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||16||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

viShNu sarvOttamanu prakRuti kaniShThaLu enipaLu ananta guNa
paramEShThi pavanaru kaDime vANI BAratigaLu adhama
viShNu vahana PaNIndra mRuDarige kRuShNa mahiShiyaru adhamaru
ivaroLu SrEShThaLu enipaLu jAMbavati AvESa baladiMda||1||

plavaga pannagapa ahi BUShaNa yuvatiyaru sama tammoLage
jAMbavatigindali kaDime ivaru indra kAmarige avara prANanu
kaDime kAmana kuvara Saci rati dakSha guru manu
pravaha mAruta korateyenisuva Aru janarinda||2||

yama divAkara candra mAnavi sumaru kONapa pravahage adhamaru
dyumaNigindali varuNa nIcanu nAdada adhamanu
sumanasAsya prasUti BRugu muni samaru nAradage adhamaru
atri pramuKa viSvAmitra vaivasvataru anaLage adhama||3||

mitra tArA nir^^Ruti pravahA patni prAvahi samaru
viSvAmitragindali korate
viShvaksEna gaNanAtha vittapati aSvinigaLu adhamaru
mitra modalAda avarigindali bittaripenu Satastha manujara vyUha nAmagaLa||4||

marutaru oMBattu adhika nAlvattu eraDu aSvini
viSvEdEvaru eraDaidu hannondu rudraru dvAdaSAditya
guru pitRu traya aShTavasugaLu Barata BArati pRuthvi RuBuvu
eMdaridu ivaranu sOmarasa pAnArharu ahudendu||5||

I divaukasaroLage uktaru aidadhika daSa
uLida eMBattaidu SESharige eNeyenisuvaru dhanapa viGnESA
sAdhu vaivasvata svayaMBuva SrIda tApasaruLidu
manu ekAdaSaru viGnESagintali korateyenisuvaru||6||

cavana naMdana kavi bRuhaspati avaraja ucithyamuni pAvaka
dhRuva nahuSha SaSibindu priyavratanu prahlAda
kuvalayaparu uktEtarindali avara rOhiNi SAmalA jAhnavi
virAT parjanya saMj~jA dEviyaru adhama||7||

dyunadigintali nIcareniparu anaBimAni divaukasaru
kEcana munigaLige kaDime svAhA dEvige adhama budha
enisuvaLu uShAdEvi nIcaLu Sani kaDime karmAdhipati
sadvinuta puShkara nIcanu enisuva sUryanandanage||8||

korateyeniparu aSIti RuShi puShkarage
UrvaSi muKya Sata apsararu tuMbura muKaru ajAnajaru enisutiharu
karesuvudu anaLagaNa nAlvattu are caturdaSa dvi aShTa sAvira
hari maDadiyaru samarenisuvaru pinte pELvarige||9||

tadavararu anAKyAta apsara sudatiyaru kRuShNAoga sangigaLu
adara taruvAyadali cirapitarugaLu
ivarinda tridaSa gandharva gaNa ivarinda adhama nara gandharvaru
ivarinda udadhi mEle aKiLa patigaLu adhamaru nUru guNadinda||10||

pRuthvi patigaLiginda Sata manujOttamaru kaDime eniparu
ivariMda uttarOttara nUru guNadinda adhikarAdavara
nityadali cintisuta namisuta BRutyanu AnuhadeMba
Baktara cittadali nelegonDu karuNiparu aKiLa sauKyagaLa||11||

drumalatA tRuNa gulma jIvaru kramadi nIcaru
ivarigiMtadhamaru nitya baddharigiMtalu aj~jAni
tamasige yOgyara BRutyaru adhamaru amaruShAdi aBimAni daityaru
namuci modalAda avarigiMtali vipracita nIca||12||

alakumiyu tA nIcaLenipalu kali parama nIcatama
avaninduLida pApigaLilla nODalu I jagatrayadi
malavisarjana kAladali kattaleyoLage kalmaSa kumArga
sthaLagaLali cintaneya mALpudu ballavaru nitya||13||

satva jIvara mAni brahmanu nitya baddharoLage puranjana
daitya samudAyadhipati kaliyenipa
pavamAna nityadali avaroLage karma pravartakanu tAnAgi
SrI puruShOttamana saMprItigOsuga mADi mADisuva||14||

prANadEvanu trividharoLage pravINa tAnendenisi
adhikAra anusAradi karmagaLa tA mADi mADisuva
j~jAna Bakti surarge miSra j~jAna madhyama jIvarige
aj~jAna mOha dvEShagaLa daityarige koDutippa||15||

dEva daityara tAratamyava I vidhadi tilidellaroLu
lakShmIvaranu sarvOttamanendaridu nityadali
sEvisuva Baktarigolidu suKavIva sarvatradali suKamaya
SrI virincAdi amara vandita jagannAtha viThalanu||16||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Avarohana taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣ ನಿಜಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜರ
ತಾರತಮ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲಿ ಗುರುಬಲದಿ||

ಕೇಶವಗೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಕಮಲಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ವಾಣಿಗೆ
ವೀಶ ಫಣಿಪ ಮಹೇಶರಿಗೆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದಕೆ
ಶೇಷ ರುದ್ರರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸುವಾಸದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು||1||

ಪ್ರಾಣದೇವಗೆ ನಮಿಪೆ ಕಾಮನ ಸೂನು ಮನು ಗುರು ದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ
ಪ್ರವಹ ದೇವಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮ ಯಮ ಮಾನವಿಗೆ ವರುಣನಿಗೆ
ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಪಿಸುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ತಿಳಿಸಲಿ ಎನಗೆಂದು||2||

ಅನಳ ಭೃಗು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯರಿಗೆ ಕನಕ ಗರ್ಭಜ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಪ
ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಗಾಧಿ ಸಂಭವಗೆ
ದನುಜ ನಿರ್ಋತಿ ತಾರ ಪ್ರಾವಹಿ ವನಜ ಮಿತ್ರಗೆ ಅಶ್ವಿನೀ ಗಣಪಾ
ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ||3||

ಉಕ್ತ ದೇವರ್ಕಳನು ಉಳಿದೆಂಭತ್ತೈದು ಜನರುಗಳು ಮನುಗಳು
ಚಿಥ್ಯ ಚಾವನ ಯಮಳರಿಗೆ ಕರ್ಮಜರು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಪ್ರಮುಖ ಶತಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಗಂಗ
ಆದಿತ್ಯ ಯಮ ಸೋಮ ಅನಿರುದ್ಧರ ಪತ್ನಿಯರ ಪದಕೆ||4||

ಹುತವಹನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಸುತ ಬುಧಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಿಕ ಉಷಾ ಸತಿಗೆ
ಛಾಯಾತ್ಮಜ ಶನೈಶ್ಚರಗೆ ಅನಮಿಪೆ ಸತತ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲಿ ಬಿಡದೆ ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯು ಎನಿಪ ಪುಷ್ಕರನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ||5||

ಆ ನಮಿಪೆ ಅಜಾನಜರಿಗೆ ಸುಕೃಶಾನು ಸುತರಿಗೆ ಗೋವ್ರಜದೊಳಿಹ
ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪಿತರು ಶತನೂನ ಶತಕೋಟಿ ಮೌನಿ ಜನರಿಗೆ
ದೇವಮಾನವ ಗಾನ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಅವನಿಪರಿಗೆ
ರಮಾ ನಿವಾಸನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||6||

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ ತಾರತಮ್ಯವ ಅನುದಿನದಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನೆನೆವರಿಗೆ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಫಲಿಸುವವು
ವನಜ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯರು ಅವಯವರು ಎನಿಸುವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಮಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿರು ಮರೆಯದಲೆ||7||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrIramaNa nijaBaktarenisuva vArijAsana muKya nirjara
tAratamyava pELve saMkShEpadali gurubaladi||

kESavage nArAyaNage kamalAsana samIrarige vANige
vISa PaNipa mahESarige ShaNmahiShiyara padake
SESha rudrara patniyarige suvAsada pradyumnarige
saMtOShadali vaMdisuve Bakti j~jAna koDalendu||1||

prANadEvage namipe kAmana sUnu manu guru dakSha Saci rati mAniniyarige
pravaha dEvage sUrya sOma yama mAnavige varuNanige
vINA pANi nArada munige napisuve
j~jAna Bakti virakti mArgava tiLisali enageMdu||2||

anaLa BRugu dAkShAyaNiyarige kanaka garBaja saptarShigaLige eNeyenipa
vaivasvata manu gAdhi saMBavage
danuja nir^^Ruti tAra prAvahi vanaja mitrage aSvinI gaNapA
dhanapa viSvaksEnarige vandisuvenu anavarata||3||

ukta dEvarkaLanu uLideMBattaidu janarugaLu manugaLu
cithya cAvana yamaLarige karmajaru enisutippa
kArtavIryArjuna pramuKa Satastharige parjanya ganga
Aditya yama sOma aniruddhara patniyara padake||4||

hutavahana ardhAMginige caMdrama suta budhage nAmAtmika uShA satige
CAyAtmaja SanaiScarage anamipe satata
prati divasadali biDade jIva pratati mADuva karmagaLige
adhipatiyu enipa puShkarana pAdAMbujagaLige namipe||5||

A namipe ajAnajarige sukRuSAnu sutarige gOvrajadoLiha
mAniniyarige cirapitaru SatanUna SatakOTi mauni janarige
dEvamAnava gAna prauDharige avaniparige
ramA nivAsana dAsavargake namipenu anavarata||6||

anukramaNika tAratamyava anudinadi sadBakti pUrvaka nenevarige
dharmArtha kAmAdigaLu Palisuvavu
vanaja saMBava muKyaru avayavaru enisuva jagannAtha viThalana
vinayadindali namisi konDADutiru mareyadale||7||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Aarohana taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಉಕ್ತಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪೇಳ್ದ
ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯವ ಮುನಿಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ||

ಸ್ಥಾವರರ ನೋಡಲ್ಕೆ ತೃಣ ಕ್ರಿಮಿ ಜೀವರೋತ್ತಮ
ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲಿ ಆವಿ ಗೋ ಗಜ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರಾದಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮ
ಕರ್ಮಿಕರ ಭೂ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಿ ನೋಡಲು ಕೋವಿದ ಉತ್ತಮ
ಕವಿಗಳಿಂದಲಿ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಉತ್ತಮರು||1||

ಧರಣಿಪರ ನೋಡಲ್ಕೆ ನರ ಗಂಧರ್ವರು ಉತ್ತಮ
ದೇವ ಗಂಧರ್ವರ ಗುಣೋತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತ ಶತೋನಶತಕೋಟಿ ಪರಮ ಋಷಿಗಳು
ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾನರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ
ಚಿರಪಿತೃಗಳು ಉತ್ತಮರು ಚಿರನಾಮಕ ಪಿತೃಗಳಿಂದ||2||

ಎರಡೈದು ಎಂಭತ್ತು ಋಷಿ ತುಂಬರ ಶತ ಊರ್ವಶಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ಶತಾಜನಜರು ಉತ್ತರ ಚಿರ ಪಿತೃಗಳಿಂದ
ಅವರರು ಊರ್ವಶಿಗಿಂತ ವೈಶ್ವಾನರನ ಸುತರು ಈರೆಂಟು ಸಾವಿರ
ಹರದಿಯರೊಳು ಉತ್ತಮ ಕಶೇರು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜನ||3||

ಸರಿಯೆನಿಪರು ವ್ರಜೌಕಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುರಾಸ್ಯಾತ್ಮಜರಿಗಿಂ ಪುಷ್ಕರನು
ಕರ್ಮಪ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಉತ್ತಮನು
ತರಣಿಜನಿಗೆ ಉತ್ತಮಳು ಉಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುರಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಲಪ ಬುಧ
ಶರಧಿಜಾತ್ಮಜಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಹ ದೇವಿಯೆನಿಸುವಳು||4||

ಅನಳ ಭಾರ್ಯಳಿಗಿಂತ ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು
ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ಘನಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ಸ್ತ್ರೀ ಉಷಾದೇವಿ
ದ್ಯುನದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಾಮಲಾ ರೋಹಿಣಿಗಳು ಆರ್ವರು ಸಮಾನ
ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ನೂರು ಕರ್ಮಜರು||5||

ಪೃಥು ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೃಪರು
ಭಾಗೀರಥಿಯ ನೋಡಲ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬಲ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರ ಸಪ್ತಕರು
ಪಿತೃಗಳು ಏಳು ಎಂಟಧಿಕ ಅಪ್ಸರ ಸತಿಯರು ಈರೈದೊಂದು ಮನಸುಗಳು
ದಿತಿಜ ಗುರು ಚಾವನ ಉಚಿತ್ಥ್ಯರು ಕರ್ಮಜರು ಸಮಾರು||6||

ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಗಣಪಾ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷರಿಗೆ
ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಮಿತ್ರ ತಾರಾ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರಾವಹಿ ಗುಣಗಳಿಂದ
ಐದಧಿಕ ಎಂಭತ್ತು ಎನಿಪ ಶೇಷರಿಗೆ ಉತ್ತಮರು
ಸನ್ಮುನಿ ಮರೀಚಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಪುಲಹಾ ಕ್ರತು ವಸಿಷ್ಠ ಮುಖ||7||

ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರರು ಏಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರು
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೈವಸ್ವತನು ಈಶ ಆವೇಶ ಬಲದಿಂದ
ಮಿತ್ರಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಸ್ವಾಹಾ ಭರ್ತೃ ಭೃಗುವು ಪ್ರಸೂತಿ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತಲಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮರು||8||

ನಾರದ ಉತ್ತಮನು ಅಗ್ನಿಗಿಂತಲಿ ವಾರಿನಿಧಿ ಪಾದ ಉತ್ತಮನು
ಯಮ ತಾರಕ ಈಶ ದಿವಾಕರರು ಶತರೂಪರೋತ್ತಮರು
ವಾರಿಜಾಪ್ತನಿಗಿಂತ ಪ್ರವಹಾ ಮಾರುತೋತ್ತಮ
ಪ್ರವಹಗಿಂತಲಿ ಮಾರಪುತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರುಮನುದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿಯು||9||

ಆರು ಜನರುಗಳಿಂದಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ತಮ
ಅಖಿಳ ಶರೀರಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಗಿಂತಲಿ ಕಾಮ
ಇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರಿ ವಾರುಣಿ ಖಗಪ ರಾಣಿಗೆ ಶೌರಿ ಮಹಿಷಿಯರೊಳಗೆ
ಜಾಂಬವತೀ ರಮಾಯುತಳು ಆದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಲು ಎನಿಸುವಳು||10||

ಹರ ಫಣಿಪ ವಿಹಗ ಇಂದ್ರ ಮೂವರು ಹರಿ ಮಡದಿಯರಿಗುತ್ತಮ
ಸೌಪರಣಿ ಪತಿಗುತ್ತಮರು ಭಾರತಿ ವಾಣಿ ಈರ್ವರಿಗೆ
ಮರುತ ಬ್ರಹ್ಮರು ಉತ್ತಮರು ಇಂದಿರೆಯು ಪರಮ ಉತ್ತಮಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವರು ಇಲ್ಲವು ಎಂದಿಗು ದೇಶ ಕಾಲದೊಳು||11||

ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಮಹಿಳೆ ಲಕುಮಿ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ ಅಮರೇಂದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗೈಸಿ
ಅವರವರ ಧಾಮಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಳು ಅಜರಾಮರಣಳಾಗಿದ್ದು
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಗುರುವೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪಳು ಅಚ್ಯುತನ||12||

ಈಸು ಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರೇಶನ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣದೊಳು
ಲೇಶ ಲೇಶಕೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವಳು ಅವಾವ ಕಾಲದಲಿ
ದೇಶ ಕಾಲಾತೀತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೇಶವನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳವೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು
ಇವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಣೆಯುಂಟೆ||13||

ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ರೋಮದೊಳು
ಒಂದು ದೇಶದಿ ಪೊಂದಿಕೊಂಡಿಹರು ಅಜಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಣ
ಸಿಂಧು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಮೇರು ಸುಮಂದರಾದಿ ಆದ್ರಿಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಂದರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಪರಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ||14||

ಸರ್ವ ದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದ
ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರ ಸರ್ವಾತ್ಮ
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವನಾಮಕ ಸರ್ವಜನ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತ
ಸರ್ವ ಕಾಮದ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವ||15||

ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಹಣವ ಬರೆದು ಆರು ಪಠಿಸುವರೋ ಅವರ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಗಣ ಅಂತರಾತ್ಮಕನು
ಪೂರೈಸುವ ಮನೋರಥಂಗಳ ಕಾರುಣಿಕ ಕೈವಲ್ಯ ದಾಯಕ
ದೂರಗೈಪ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತವ ವೀತ ಶೋಕ ಸುಖ||16||

ಪ್ರಣತ ಕಾಮದನ ಅಂಘ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಳ್ಳವಗೆ
ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯೆನಿಪುದು ಜಡ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತರತಮವು
ಮನವಚನದಿಂ ಸ್ಮರಿಸುವರ ಭವವನಧಿ ಶೋಷಿಸಿ ಪೋಗುವುದು
ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಸಂಪದಕೆ||17||

ಅನಳನೊಳು ಹೋಮಿಸುವ ಹರಿಚಂದನವೆ ಮೊದಲಾದ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು
ಪ್ರತ್ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೋರ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ದನುಜ ಮಾನವ ದಿವಿಜರ ಅವರವರ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ
ವೃಜಿನ ಅರ್ದನನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಪ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ||18||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯ ಪುರುಷ ವಿವಿಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಧಾರ
ಸರ್ವೋದೃಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ದುರ್ಗಮ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ಸ್ವಹಿ
ಶಕ್ತ ಶಾಶ್ವಿತ ಸಕಲ ವೇದೈಕ ಉಕ್ತ ಮಾನದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವ
ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||19||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

Baktarenisuva divya puruShara ukti lAlisi pELda
muktAmukta jIvara tAratamyava munipa SAnDilya||

sthAvarara nODalke tRuNa krimi jIvarOttama
krimigaLiMdali Avi gO gaja vyAGragaLinda SUdrAdi mUvaru uttama
karmikara BU dEvaru uttama karmi nODalu kOvida uttama
kavigaLindali kShitiparu uttamaru||1||

dharaNipara nODalke nara gandharvaru uttama
dEva gaMdharvara guNOttamaru ivariginta SatOnaSatakOTi parama RuShigaLu
apsara strIyaru samAnaru ivarigintali
cirapitRugaLu uttamaru ciranAmaka pitRugaLinda||2||

eraDaidu eMBattu RuShi tuMbara Sata UrvaSi apsara strIyaru
SatAjanajaru uttara cira pitRugaLinda
avararu UrvaSiginta vaiSvAnarana sutaru IrenTu sAvira
haradiyaroLu uttama kaSEru eppattanAlku jana||3||

sariyeniparu vrajaukasa strIyaru surAsyAtmajarigiM puShkaranu
karmapa puShkaranige SanaiScara uttamanu
taraNijanige uttamaLu uSha aSvini surAsige uttama jalapa budha
SaradhijAtmajage uttama svaha dEviyenisuvaLu||4||

anaLa BAryaLiginta anAKyAta animiSha uttamaru
ivarigintali Ganapa parjanya aniruddhana strI uShAdEvi
dyunadi sanj~jA SAmalA rOhiNigaLu Arvaru samAna
anAKyAta animiSha uttamaru ivarigintali nUru karmajaru||5||

pRuthu nahuSha SaSibindu priyavrata parIkShita nRuparu
BAgIrathiya nODalke adhika balyAdi indra saptakaru
pitRugaLu ELu enTadhika apsara satiyaru Iraidondu manasugaLu
ditija guru cAvana ucitthyaru karmajaru samAru||6||

dhanapa viSvaksEna gaNapA aSvinigaLu eMBattaidu SESharige
eNeyenisuvaru mitra tArA nir^^Ruti prAvahi guNagaLinda
aidadhika eMBattu enipa SESharige uttamaru
sanmuni marIci pulastya pulahA kratu vasiShTha muKa||7||

atri angiraru ELu brahmana putraru ivarige samaru
viSvAmitra vaivasvatanu ISa AvESa baladinda
mitragiMta uttamaru svAhA BartRu BRuguvu prasUti
viSvAmitra modalAdavarigintali mUvaru uttamaru||8||

nArada uttamanu agnigintali vArinidhi pAda uttamanu
yama tAraka ISa divAkararu SatarUparOttamaru
vArijAptaniginta pravahA mArutOttama
pravahagintali mAraputra aniruddha gurumanudakSha Saci ratiyu||9||

Aru janarugaLindali ahankArika prANa uttama
aKiLa SarIramANi prANagintali kAma
indrarige gauri vAruNi Kagapa rANige Sauri mahiShiyaroLage
jAMbavatI ramAyutaLu Ada kAraNa adhikalu enisuvaLu||10||

hara PaNipa vihaga indra mUvaru hari maDadiyariguttama
sauparaNi patiguttamaru BArati vANi Irvarige
maruta brahmaru uttamaru indireyu parama uttamaLu
lakShmige sariyenisuvaru illavu endigu dESa kAladoLu||11||

SrI mukundana mahiLe lakumi mahA mahimege EneMbe
brahma ISa amarEndrara sRuShTi sthiti layagaisi
avaravara dhAmagaLa kalpisi koDuvaLu ajarAmaraNaLAgiddu
sarva svAmi mama guruveMdu upAsane mALpaLu acyutana||12||

Isu mahimegaLuLLa lakShmi parESana anantAnanta guNadoLu
lESa lESake sariyenisuvaLu avAva kAladali
dESa kAlAtIta lakShmige kESavana vakSha sthaLave avakASavAyitu
ivana mahimege vyAptige eNeyunTe||13||

ondu rUpadoLu ondu avayavadoLu ondu rOmadoLu
ondu dESadi poMdikonDiharu ajaBavAdi samasta jIvagaNa
sindhu sapta dvIpa mEru sumandarAdi AdrigaLu
brahma purandarAdi samasta lOka parAlayagaLella||14||

sarva dEvOttamanu sarvaga sarvaguNa saMpUrNa sarvada
sarva taMtra svataMtra sarvAdhAra sarvAtma
sarvatOmuKa sarvanAmaka sarvajana saMpUjya SASvata
sarva kAmada sarva sAkShiga sarvajitsarva||15||

tAratamya ArOhaNava baredu Aru paThisuvarO avara
lakShmI nArasiMha samasta dEva gaNa antarAtmakanu
pUraisuva manOrathangaLa kAruNika kaivalya dAyaka
dUragaipa samasta duritava vIta SOka suKa||16||

praNata kAmadana anGri saMdarSanada apEkSheya uLLavage
niccaNikeyenipudu jaDa modalu brahmAnDa taratamavu
manavacanadiM smarisuvara Bavavanadhi SOShisi pOguvudu
kAraNavu enisuvudu j~jAna Bakti virakti saMpadake||17||

anaLanoLu hOmisuva harichandanave modalAda adara suvAsaneyu
pratpratyEka tOrpudu ella kAladali
danuja mAnava divijara avaravara anucitOcita karma
vRujina ardananu vyaktiya mALpa triguNAtIta viKyAta||18||

Baktavatsala BAgya puruSha vivikta viSvAdhAra
sarvOdRukta dRuShTAdRuShTa durgama durviBAvya svahi
Sakta SASvita sakala vEdaika ukta mAnada mAnya mAdhava
sUkta sUkShma sthUla SrI jagannAtha viThalanu||19||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Kalpa sadhana sandhi/Aparoksha Taratamya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ/
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾಕು ಮಾಯ್ಗಳ ಕುಹಕ ಯುಕ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಹರಿಯೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ
ಶ್ರೀ ಕಳತ್ರನ ಸದನ ದ್ವಿಜಪ ಪಿನಾಕಿ ಸನ್ನುತ ಮಹಿಮ
ಪರಮ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ||1||

ವೇದ ಮೊದಲಾಗಿಪ್ಪ ಅಮಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ಜೀವರ
ಸಾಧನಗಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ನಂತರ ಲಿಂಗ ಭಂಗವನು
ಸಾಧುಗಳು ಚಿತ್ತೈಪದು ಎನ್ನಪರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ
ಚಕ್ರ ಗದಾಧರನು ಪೇಳಿಸಿದ ತೆರದಂದದಲಿ ಪೇಳುವೆನು||2||

ತೃಣ ಕ್ರಿಮಿ ದ್ವಿಜ ಪಶು ನರೋತ್ತಮ ಜನಪ ನರಗಂಧರ್ವ ಗಣರು
ಇವರೆನಿಪರು ಅಂಶ ವಿಹೀನ ಕರ್ಮ ಸುಯೋಗಿಗಳೆಂದು
ತನು ಪ್ರತೀಕದಿ ಬಿಂಬನ ಉಪಾಸನವಗೈಯುತ ಇಂದ್ರಿಯಜ ಕರ್ಮ
ಅನವರತ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ನಿರ್ಮಮರುಯೆನಿಸುವರು||3||

ಏಳುವಿಧ ಜೀವ ಗಣ ಬಹಳ ಸುರಾಳಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನೇಮವುಳ್ಳದು
ತಾಳಿ ನರದೇಹವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದೊಳುದ್ಭವಿಸಿ
ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮವ ತೊರೆದು ಗುರುಗಳು ಪೇಳಿದ ಅರ್ಥವ ತಿಳಿದು
ತತ್ತತ್ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅವರು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು||4||

ಹೀನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಹುವಿಧ ಯೋನಿಯಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪ್ರಾಂತಕೆ
ಮಾನುಷತ್ವವನೈದಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಹರಿಯೆಂಬ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವೇದೋಕ್ತ ಅನುಸಾರ ಸಹಸ್ರಜನ್ಮ
ಅನ್ಯೂನ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರದಿ||5||

ಹತ್ತು ಜನ್ಮಗಳಲಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಸುರಾಸುರ ಗಣಾರ್ಚಿತ
ಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ವಿಶೋಕ ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪಾತ್ಮ
ಸತ್ಯ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಜಗದೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣ
ಜರಾಮೃತ್ಯು ವರ್ಜಿತನೆಂದು ಉಪಾಸನೆಗೈದ ತರುವಾಯ||6||

ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಗಾರ ಪಶು ಧನ ಪತ್ನಿ ಮಿತ್ರ
ಕುಮಾರ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಇಹ ಸ್ನೇಹಗಿಂತ ಅಧಿಕ
ಮಾರಮಣನಲಿ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವ ಸೂರಿಗಳು ಈ ಉಕ್ತ ಜನ್ಮವ ಮೀರಿ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವದೇಹದಿ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುವರು||7||

ದೇವ ಗಾಯಕ ಅಜಾನ ಚಿರಪಿತೃ ದೇವರೆಲ್ಲರು
ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಗಳು ಆವ ಕಾಲಕು ಪುಷ್ಕರ ಶನೈಶ್ಚರ ಉಷಾ ಸ್ವಾಹಾ ದೇವಿ
ಬುಧಸನಕಾದಿಗಳು ಮೇಘಾವಳಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಾಂಶರು
ಈ ಉಭಯ ಗಣದೊಳಗಿವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಗಳು||8||

ಭರತ ಖಂಡದಿ ನೂರು ಜನ್ಮವ ಧರಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮಕ ಸುಕರ್ಮ ಆಚರಿಸಿದ ಅನಂತರದಿ
ದಶ ಸಹಸ್ರ ಜನ್ಮದಲಿ ಉರುತರ ಜ್ಞಾನವನು
ಮೂರೈದು ಎರಡು ದಶ ದೇಹದಲಿ ಭಕ್ತಿಯ
ನಿರವಧಿಕನಲಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಬರು ಬಿಂಬ ರೂಪವನು||9||
ಸಾಧನಾತ್ಪೂರ್ವದಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಅಪರೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ
ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ವಿರೋಧ ವಾಕ್ಯವ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಮಧುಸೂದನನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮನು ಎಂದು ತುತಿಸುವರು||10||

ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪನ ವಿಡಿದು ಶತಸ್ಥ ದೇವಗಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರು
ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸುವರು ಆವ ಕಾಲದಲಿ
ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ
ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯೂ ವಾಣಿ ವಾಗ್ದೇವಿ||11||

ಋಜುಗಣಕೆ ಭಕ್ತಿ ಆದಿ ಗುಣ ಸಹಜವು ಎನಿಸುವವು
ಕ್ರಮದಿ ವೃದ್ಧಿ ಅಬ್ಜಜ ಪದವಿ ಪರ್ಯಂತ ಬಿಂಬ ಉಪಾಸನವು ಅಧಿಕ
ವೃಜಿನ ವರ್ಜಿತ ಎಲ್ಲರೊಳು ತ್ರಿಗುಣಜ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲವು ಎಂದಿಗು
ದ್ವಿಜಫಣಿಪ ಮೃಡ ಶಕ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅವರೊಳು ಇರುತಿಹವು||12||

ಸಾಧನಾತ್ಪೂರ್ವದಲಿ ಈ ಋಜ್ವಾದಿ ಸಾತ್ವಿಕರು ಎನಿಪ ಸುರಗಣ
ಅನಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸುವರು
ಸಾಧನೋತ್ತರ ಸ್ವಸ್ವ ಬಿಂಬ ಉಪಾಧಿ ರಹಿತ ಆದಿತ್ಯನಂದದಿ
ಸಾದರದಿ ನೋಡುವರು ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸಾರದಲಿ||13||

ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎನಿಸುತಿಹರು ಸುಪರ್ಣ ಶೇಷಾದಿ ಅಮರರರೆಲ್ಲ
ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ವರೆನಿಪರು ಭಾರತೀ ಪ್ರಾಣ ಸೊನ್ನೊಡಲ ವಾಗ್ದೇವಿಯರು
ಪಣೆಗಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಅವರೊಳಗೆ ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ
ವ್ಯಾಪಾರವನು ಮಾಡುವರು||14||

ಹೀನ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡು ಪವಮಾನ ದೇವನು ಮಾಳ್ಪನು
ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನುತ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭಜಿಪರ್ಗೆ
ಪ್ರಾಣಪತಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ಕುಯೋನಿಗಳ ಕೊಡ
ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಆನೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಮನುಜರ ನರಕಕೆ ಐದಿಸುವ||15||

ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃಪ ನರರೆನಿಸುವ ಐವರೊಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ
ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಿ ಈ ವಿರಿಂಚಿ ಅಂಡವನು ಬೆನ್ನಿಲಿ ತಾ ವಹಿಸಿ
ಲೋಕಗಳ ಪೊರೆವನು ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪದಲಿ||16||

ಗುಪ್ತನಾಗಿದ್ದು ಅನಿಲ ದೇವ ದ್ವಿಸಪ್ತ ಲೋಕದ ಜೀವರೊಳಗೆ
ತ್ರಿಸಪ್ತ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಶ್ವಾಸ ಜಪಗಳನು
ಸುಪ್ತಿಸ್ವಪ್ನದಿ ಜಾಗ್ರತಿಗಳಲಿ ಆಪ್ತನಂದದಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಕ್ಲುಪ್ತ ಭೋಗಗಳೀವ ಪ್ರಾಂತಕೆ ತೃತೀಯ ರೂಪದಲಿ||17||

ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾತ್ಮಕ ಶರೀರದೊಳಿದ್ದ ಕಾಲಕು ಲಿಂಗದೇಹವು ಬದ್ಧವಾಗದು
ದಗ್ಧ ಪಟದೋಪಾದಿ ಇರುತಿಹುದು
ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಅನವದ್ಯನು ಎನಿಸುವ
ಗರುಡ ಶೇಷ ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು||18||

ಗಣದೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಋಜುವೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಬನು
ಕಲ್ಪ ಶತ ಸಾಧನವಗೈದ ಅನಂತರದಿ ತಾ ಕಲ್ಕಿಯೆನಿಸುವನು
ದ್ವಿನವಾಶೀತಿಯ ಪ್ರಾಂತ ಭಾಗದಿ ಅನಿಲ ಹನುಮದ್ಭೀಮ ರೂಪದಿ
ದನುಜರೆಲ್ಲರ ಸದೆದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆನಿಸಿದನು||19||
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಹರಿಗೆ ತಾ ಸಾದೃಶ್ಯ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತಿಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಪವಮಾನ
ಶಾಶ್ವತ ಸುಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನ ರೂಪಗುಣಗಳ
ಅನಶ್ವರವೆಂದೆನುತ ಪೊಗಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳೊಳಗಿದ್ದು||20||

ಖೇಟ ಕುಕ್ಕುಟ ಜಲಟವೆಂಬ ತ್ರಿಕೋಟಿ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ಸತತ ನಿಶಾಟರನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸಲಹುವ ಸರ್ವ ಸತ್ಜನರ
ಕೈಟಭಾರಿಯ ಪುರದ ಪ್ರಥಮ ಕವಾಟವೆನಿಸುವ
ಗರುಡ ಶೇಷ ಲಲಾಟಲೋಚನ ಮುಖ್ಯ ಸುರರಿಗೆ ಆವಕಾಲದಲಿ||21||

ಈ ಋಜುಗಳೊಳಗೊಬ್ಬ ಸಾಧನ ನೂರು ಕಲ್ಪದಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಸುವ
ಚಾರುತರ ಮಂಗಳ ಸುನಾಮದಿ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದಲಿ
ಸೂರಿಗಳು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ವಂದಿಸೆ ಘೋರದುರಿತಗಳನು ಅಳಿದು ಪೋಪುವು
ಮಾರಮಣ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗುವ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ||22||

ಪಾಹಿ ಕಲ್ಕಿಸುತೇಜದಾಸನೆ ಪಾಹಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಖಂಡನೆ
ಪಾಹಿ ವರ್ಚಸ್ವೀ ಖಷಣ ನಮೋ ಸಾಧು ಮಹೀಪತಿಯೆ
ಪಾಹಿ ಸದ್ಧರ್ಮಜ್ಞ ಧರ್ಮಜ ಪಾಹಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿ ವೈಕೃತ
ಪಾಹಿ ಅಂಜನ ಸರ್ಷಪನೆ ಖರ್ಪಟ: ಶ್ರದ್ಧಾಹ್ವ||23||

ಪಾಹಿ ಸಂಧ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನನೆ ಪಾಹಿ ಮಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೀರ್ತನ
ಪಾಹಿ ಸಂಕೀರ್ಣಾಖ್ಯ ಕತ್ಥನ ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಜಯಾ
ಪಾಹಿ ಮಾಹತ್ತರ ಸುವೀರ್ಯನೆ ಪಾಹಿಮಾಂ ಮೇಧಾವಿ ಜಯಾಜಯ
ಪಾಹಿಮಾಂ ರಂತಿಮ್ನಮನು ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ||24||

ಪಾಹಿ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಸಂತಸ ಪಾಹಿ ಆನಂದ ಸಂತುಷ್ಟನೆ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಚಾರ್ವಾಂಗಚಾರು ಸುಬಾಹುಚಾರು ಪದ
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸುಲೋಚನನೆ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸಾರಸ್ವತ ಸುವೀರನೆ
ಪಾಹಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಕಪಿ ಅಲಂಪಟ ಪಾಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞ||25||

ಪಾಹಿಮಾಂ ಸರ್ವಜಿತ್ ಮಿತ್ರನೆ ಪಾಹಿ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕನೆ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧರ್ಮವಿನೇತ ಶಾರದ ಓಜ ಸುತಪಸ್ವೀ
ಪಾಹಿಮಾಂ ತೇಜಸ್ವಿ ನಮೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದಾನ ಸುಶೀಲ
ನಮೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಯಜ್ಞ ಸುಕರ್ತ ಯಜ್ವೀ ಯಾಗ ವರ್ತಕನೆ||26||

ಪಾಹಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ರಾಣ ಅಮರ್ಷಿ ಪಾಹಿಮಾಂ ಉಪದೇಷ್ಟ ತಾರಕ
ಪಾಹಿ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡನ ಸುಕರ್ತಾ ಸುಕಾಲಜ್ಞ
ಪಾಹಿ ಕಾಲ ಸುಸೂಚಕನೆ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕಲಿ ಸಂಹರ್ತಕಲಿ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕಾಲಿಶಾಮರೇತ ಸದಾರತ ಸುಬಲನೆ||27||

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಹೋ ಸದಾಕಪಿ ಪಾಹಿ ಗಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದಶಕುಲ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಶ್ರೋತವ್ಯ ನಮೋ ಸಂಕೀರ್ತಿತವ್ಯ ನಮೋ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಮಂತವ್ಯಕವ್ಯನೆ ಪಾಹಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯನೆ ಸರವ್ಯನೆ
ಪಾಹಿ ಗಂತವ್ಯ ನಮೋ ಕ್ರವ್ಯನೆ ಪಾಹಿ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ||28||

ಪಾಹಿ ಸೇವ್ಯ ಸುಭವ್ಯ ನಮೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸ್ವರ್ಗವ್ಯ ನಮೋ ಭಾವ್ಯನೆ
ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ನಮೋ ವಕ್ತವ್ಯ ಗವ್ಯ ನಮೋ
ಪಾಹಿ ಮಂ ಲಾತವ್ಯವಾಯುವೆ ಪಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯ
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸರಸ್ವತೀಪತೇ ಜಗದ್ಗುರುವರ್ಯ||29||

ವಾಮನ ಪುರಾಣದಲಿ ಪೇಳಿದ ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಪರಮ ಮಂಗಳ ನಾಮಗಳ
ಸಂಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸುವವರಾ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಅವರು ಬೇಡಿದ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳಿತ್ತು
ತನ್ನ ತ್ರಿಧಾಮದೊಳಗೆ ಅನುದಿನದಲಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡಿಸುವನು||30||

ಈ ಸಮೀರಗೆ ನೂರು ಜನ್ಮ ಮಹಾ ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗ
ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಐದಿದನು ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನು
ಭೂಸುರನ ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಖ್ಯವನಿತ್ತ ದಾತನ
ದಾಸವರ್ಯನು ಲೋಕಪತಿಯೆನಿಸುವುದು ಅಚ್ಚರವೆ||31||

ದ್ವಿಶತ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಈ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ ಕರೆಸಿದನು
ತನ್ನೊಶಗ ಅಮರರೊಳಿದ್ದು ಮಾಡುವನು ಅವರ ಸಾಧನವ
ಅಸದುಪಾಸನೆಗೈವ ಕಲ್ಯಾದಿ ಅಸುರಪರ ಸಂಹರಿಸಿ
ತಾ ಪೊಂಬಸಿರ ಪದವೈದಿದನು ಗುರು ಪವಮಾನ ಸತಿಯೊಡನೆ||32||

ಅನಿಮಿಷರ ನಾಮದಲಿ ಕರೆಸುವ ಅನಿಲದೇವನು
ಒಂದು ಕಲ್ಪಕೆ ವನಜ ಸಂಭವನೆನಿಸಿ ಎಂಭತ್ತೇಳೂವರೆ ವರ್ಷ
ಗುಣತ್ರಯ ವರ್ಜಿತನ ಮಂಗಳ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಸುರೂಪಂಗಳ
ಉಪಾಸನವು ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತರದಿರುತಿಹುದು||33||

ಮಹಿತ ಋಜುಗಣಕೆ ಒಂದೇ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವಿವರ್ಜಿತವೆಂಬ ದೋಷವು
ವಿಹಿತವೆ ಸರಿ ಇದನು ಪೇಳ್ದಿರೆ ಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಬಹುದು ಸಾಮ್ಯವು
ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯು ದ್ರುಹಿಣ ಪದ ಪರ್ಯಂತ ವೃದ್ಧಿಯು
ಬಹಿರುಪಾಸನೆ ಉಂಟು ಅನಂತರ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನವು||34||

ಜ್ಞಾನರಹಿತ ಭಯತ್ವ ಪೇಳ್ವ ಪುರಾಣ ದೈತ್ಯರ ಮೋಹಕವು
ಚತುರಾನನಗೆ ಕೊಡುವದೆ ಮೋಹಾಜ್ಞಾನ ಭಯ ಶೋಕ
ಭಾನುಮಂಡಲ ಚಲಿಸಿದಂದದಿ ಕಾಣುವುದು ದೃಗ್ ದೋಷದಿಂದಲಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ತೋರ್ದನಲ್ಲದಲೆ||35||

ಕಮಲಸಂಭವ ಸರ್ವರೊಳಗುತ್ತಮನೆನಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ
ವಿಮಲ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣದಿಂದ
ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ವಿವರ್ಜಿತನ ಗುಣ ರಮೆಯ ಮುಖದಿಂದರಿತು ನಿತ್ಯದಿ
ದ್ಯುಮಣಿ ಕೋಟಿಗಳಂತೆ ಕಾಂಬನು ಬಿಂಬ ರೂಪವನು||36||

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಾದಿ ಅಖಿಳ ಗುಣ ಚತುರಾನನೊಳಗಿಪ್ಪಂತೆ
ಮುಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಣನಲಿ ಚಿಂತಿಪುದು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿ
ನ್ಯೂನ ಋಜು ಗಣ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ವೃದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ
ಸಮಾನ ಭಾರತಿ ವಾಣಿಗಳಲಿ ಪದ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಧಿಕ||37||

ಸೌರಿ ಸೂರ್ಯನ ತೆರದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಮೀರ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಿರಿಗಳೊಳು
ತೋರುವುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಿ ಮುಕ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ
ವಾರಿಜಾಸನ ವಾಯು ವಾಣೀ ಭಾರತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಳಯದಿ ಬಾರದು
ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷವು ಹರಿ ಕೃಪಾ ಬಲದಿ||38||

ನೂರು ವರುಷ ಅನಂತರದಲಿ ಸರೋರುಹಾಸನ ತನ್ನ ಕಲ್ಪದಲಿ
ಆರು ಮುಕ್ತಿಯನು ಐದುವರೊ ಅವರವರ ಕರೆದೊಯ್ದು
ಶೌರಿ ಪುರುದೊಳಗಿಪ್ಪ ನದಿಯಲಿ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಸ್ನಾನ ನಿಜ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತದಿ ಮಾಡಿ
ಹರಿ ಉದರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ||39||

ವಾಸುದೇವನ ಉದರದಲಿ ಪ್ರವೇಶಗೈದ ಅನಂತರದಿ
ನಿರ್ದೋಷ ಮುಕ್ತರು ಉದರದಿಂ ಪೊರಮಟ್ಟು ಹರುಷದಲಿ
ಮೇಶನಿಂದ ಆಜ್ಞವ ಪಡೆದು ಅನಂತಾಸನ ಸೀತದ್ವೀಪ ಮೋಕ್ಷದಿ ವಾಸವಾಗಿ
ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖರು ಸಂಚರಿಸುತಿಹರು||40||

ಸತ್ವ ಸತ್ವ ಮಹಾ ಸುಸೂಕ್ಷಮು ಸತ್ವ ಸತ್ವಾತ್ಮಕ ಕಳೇವರ
ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪನು ಎನಿಪಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವು ಎರಡು ಗುಣ
ಮುಕ್ತ ಭೋಗ್ಯವಿದಲ್ಲ ಅಜಾಂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ
ಹರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗೀ ಜಗದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು||41||

ಪಾದ ನ್ಯೂನ ಶತಾಬ್ದ ಪರ್ಯಂತ ಓದಿ ಉಗ್ರತಪ ಅಹ್ವಯದಿ ಲವಣ ಉದಧಿಯೊಳಗೆ
ಕಲ್ಪದಶ ತಪವಿದ್ದ ಅನಂತರದಿ
ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹದೇವ ಪದವ ಆರೈದು ನವ ಕಲ್ಪ ಅವಸಾನಕೆ
ಐದುವನು ಶೇಷನ ಪದವ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತನಾಗಿ||42||

ಇಂದ್ರ ಮನು ದಶ ಕಲ್ಪಗಳಲಿ ಸುನಂದ ನಾಮದಿ ಶ್ರವಣಗೈದು
ಮುಕುಂದನ ಅಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಸುಕಲ್ಪ ತಪವಿದ್ದು
ನೊಂದು ಪೊಗೆಯೊಳು ಕೋಟಿ ವರುಷ ಪುರಂದರನದನುಂಡ ಅನಂತರ
ಪೊಂದಿದನು ನಿಜ ಲೋಕ ಸುರಪತಿ ಕಾಮನಿದರಂತೆ||43||

ಕರೆಸುವರು ಪೂರ್ವದಲಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕರು ಅತಿ ಶಾಂತ ಸುರೂಪ ನಾಮದಿ
ಎರಡೆರೆಡು ಮನು ಕಲ್ಪ ಶ್ರವಣಗೈದು
ಮನು ಕಲ್ಪ ವರ ತಪೋ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ವಾಕ್ ಶಿರಗಳಾಗಿ ಈರೈದು ಸಾವಿರ ವರುಷ
ದುಃಖವನೀಗಿ ಕಾಂಬರು ಬಿಂಬ ರೂಪವನು||44||

ಸಾಧನಗಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನಂತರ ಐದುವರು ಮೋಕ್ಷವನು
ಶಿವ ಶಕ್ರಾದಿ ದಿವಿಜರು ಉಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂ ಕಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ
ಐದಲೆಗೆ ಐವತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಸಹೋದರನಿಗಿಪ್ಪತ್ತು
ದ್ವಿನವ ತ್ವಗಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಗುರು ಮನುಗಳಿಗೆ ಷೋಡಶವು||45||

ಪ್ರವಹ ಮರುತಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೈಂಧವ ದಿವಾಕರ ಧರ್ಮರಿಗೆ ದಶ
ನವ ಸುಕಲ್ಪವು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇಷ ಶತ ಜನರಿಗೆಂಟು
ಕವಿ ಸನಕ ಸುಸನಂದನ ಸನತ್ಕುವರ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಏಳು
ವರುಅನನ ಯುವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದಿ ಪುಷ್ಕರಗೆ ಆರು ಕಲ್ಪದಲಿ||46||

ಐದು ಕರ್ಮಜ ಸುರರಿಗೆ ಆಜಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರೆಡು ಕಲ್ಪ
ಅರ್ಧಾಧಿಕ ತ್ರಯ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪಿತೃ ತ್ರಯವು
ಈ ದಿವೌಕಸ ಮನುಜ ಗಾಯಕರು ಐದುವರು ಎರಡೊಂದು ಕಲ್ಪ
ನರಾಧಿಪರಿಗೆ ಅರೆ ಕಲ್ಪದೊಳಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷವು ಇರುತಿಹುದು||47||

ದೀಪಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ ದೀಪ್ತಿಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮಹಾತಿಮಿರ ಕಳೆದು
ಪರೋಪಕಾರವ ಮಾಳ್ಪ ತೆರದಂದದಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ಆ ಪಯೋಜಾಸನನೊಳಗಿದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೈಸುತ
ತಾ ಪೊಳೆವನು ಅವರಂತೆ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||48||

ಸ್ವೋದರಸ್ಥಿತ ಪ್ರಾಣ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ದೇಹಗಳ ಕೊಟ್ಟು
ಆದರದಿ ಅವರವರ ಸೇವೆಯ ಕೊಂಬನು ಅನವರತ
ಮೋದ ಬೋಧ ದಯಾಬ್ಧಿ ತನ್ನವರಾಧಿ ರೋಗವ ಕಳೆದು
ಮಹಾದಪರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಸಲಹುವ ಸತತ ಸ್ಮರಿಸುವರ||49||

ಪ್ರತಿ ಪ್ರತೀ ಕಲ್ಪದಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವ ಮಾಡುತಲೆ ಮೋದಿಪ
ಚತುರಮುಖ ಪವಮಾನರ ಅನ್ನವ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುವ
ಘೃತವೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೆನಿಪ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಸೇಚನರು
ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಮೂರ್ಜಗವೆಲ್ಲ ಓದನ ಅತಿಥಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬ||50||

ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಂಡ ಭೋಜನ ಗರ್ಭಗತ ಶಿಶು ಉಂಬ ತೆರದಲಿ
ನಿರ್ಭಯನು ತಾನುಂಡು ಉಣಿಸುವನು ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ
ನಿರ್ಬಲಾತಿ ಪರಮಾಣು ಜೀವಗೆ ಅಬ್ಬುವದೆ ಸ್ಥೂಲಾನ್ನ ಭೋಜನ
ಅರ್ಭಕರು ಪೇಳುವರು ಕೋವಿದರು ಇದನ ಒಡಂಬಡರು||51||

ಅಪಚಯಗಳಿಲ್ಲ ಉಂಡುದುದರಿಂದ ಉಪಚಯಗಳಿಲ್ಲ
ಅಮರಗಣದೊಳಗೆ ಉಪಮರೆನಿಸುವರಿಲ್ಲ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಅಪರಿಮಿತ ಸನ್ಮಹಿಮ ಭಕ್ತರ ಅಪುನರಾವರ್ತರನು ಮಾಡುವ
ಕೃಪಣ ವತ್ಸಲ ಸ್ವಪದ ಸೌಖ್ಯವನಿತ್ತು ಶರಣರಿಗೆ||52||

ಬಿತ್ತಿ ಬೀಜವು ಭೂಮಿಯೊಳು ನೀರೆತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳಸು ಪ್ರಾಂತಕೆ
ಕಿತ್ತಿ ಮೆಲುವಂದದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲೋಕಗಳ ಮತ್ತೆ ಜೀವರ
ಕರ್ಮ ಕಾಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮಾಡುತಲಿ
ಸಮವರ್ತಿಯೆನಿಸುವ ಖೇದ ಮೋದಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನವರತ||53||

ಶ್ವಸನ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸುಮನಸರೊಳಿದ್ದರು
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಗಳು ವಶದೊಳಿಪ್ಪವು ಸಕಲ ಭೋಗಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ
ಅಸುರ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಭಾದಿಸುತಲಿಪ್ಪವು
ದಿನದಿನದಿ ಮಾನಿಸರೊಳಗೆ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ಪೋಗುವವು||54||

ವಾಸುದೇವಗೆ ಸ್ವಪ್ನಸುಪ್ತಿಪಿಪಾಸ ಕ್ಷುತ್ ಭಯ ಶೋಕ ಮೋಹ ಆಯಾಸ ಅಪಸ್ಮೃತಿ
ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ದೋಷ ವರ್ಜಿತನೆಂದು
ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಶಿವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜರು ಉಪಾಸನೆಯಗೈದು
ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿಹರು||55||

ಪರಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಣವು ಐದು ತ್ರುಟಿ ಕರೆಸುವದು ಐವತ್ತು ತ್ರುಟಿ ಲವ
ಎರಡು ಲವವು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಗಳೆಂಟು ಮಾತ್ರ
ಯುಗ ಗುರು ದಶ ಪ್ರಾಣರು ಪಳ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಣವು
ಘಟಿಕ ತ್ರಿಂಶತಿ ಇರುಳು ಹಗಲು ಅರವತ್ತು ಘಟಿಕಗಳು ಅಹೊರಾತ್ರಿಗಳು||56||

ಈ ದಿವಾರಾತ್ರಿಗಳು ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಪಕ್ಷಗಳು
ಎರಡು ಮಾಸಗಳು ಆದಪವು ಮಾಸ ದ್ವಯವೆ ಋತು ಋತುತ್ರಯಗಳು ಅಯನ
ಐದುವದು ಅಯನದ್ವಯಾಬ್ದ ಕೃತಾದಿ ಯುಗಗಳು
ದೇವ ಮಾನದಿ ದ್ವಾದಶ ಸಹಸ್ರ ವರುಷಗಳು ಅದನು ಪೇಳುವೆನು||57||

ಚತುರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರಿವು ಕೃತ ಯುಗಕೆ
ಸಹಸ್ರ ಸಲೆ ಷಟ್ ಶತವು ತ್ರೇತಗೆ ದ್ವಾಪರಕೆ ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ನಾನೂರು
ದಿತಿಜಪತಿ ಕಲಿಯುಗಕೆ ಸಾವಿರ ಶತ ದ್ವಯಗಳು ಕೂಡಿ
ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವಿಹವು ವರ್ಷಗಳು||58||

ಪ್ರಥಮ ಯುಗಕೆ ಏಳಧಿಕ ಅರೆ ವಿಂಶತಿ ಸುಲಕ್ಷಾಷ್ಟೋತ್ತರ
ಸುವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಾಬ್ದಗಳು
ಷಣ್ಣವತಿ ಮಿತ ಸಹಸ್ರದ ಲಕ್ಷ ದ್ವಾದಶ ದ್ವಿತೀಯ
ತೃತೀಯಕೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಚತುರ ಷಷ್ಠಿ ಸಹಸ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಇದರರ್ಧ ಚಿಂತಿಪುದು||59||

ಮೂರಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಆರು ಮೂರೆರೆಡಧಿಕ ಸಾವಿರ
ಈರೆರೆಡು ಯುಗ ವರುಷ ಸಂಖ್ಯೆಗೈಯಲು ಇನಿತಿಹುದೊ
ಸೂರಿ ಪೆಚ್ಚಿಸೆ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಮೂವತ್ತೆರೆಡು ಕೋಟಿ
ಸರೋರುಹಾಸನಗೆ ಇದು ದಿವಸವು ಎಂಬರು ವಿಪಶ್ಚಿತರು||60||

ಶತಧೃತಿಗೆ ಈ ದಿವಸಗಳು ತ್ರಿಂಶತಿಯು ಮಾಸ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದವು
ಶತವು ಎರಡರೊಳು ಸರ್ವ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವು
ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪೇಳುತಿಹವು ಅಚ್ಯುತಗೆ ನಿಮಿಷವಿದೆಂದು
ಸುಖ ಶಾಶ್ವತಗೆ ಪಾಸಟಿಯೆಂಬುವರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದಿವಿಜರನು||61||

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾಧವಗಿದು ಉಪಚಾರವೆಂದು
ಋಗಾದಿ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳು ಪೇಳುವವು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಮೋದಮಯನ ಅನುಗ್ರಹವ ಸಂಪಾದಿಸಿ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನು ಐದಿ ಸುಖಿಸುವರು||62||

ಈ ಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ಸುಖ ಸುವಿವೇಕಿಗಳಿಗಲ್ಲದಲೆ
ವೈಷಿಕ ವ್ಯಾಕುಲ ಕುಚಿತ್ತರಿಗೆ ದೊರೆವುದಾವ ಕಾಲದಲಿ
ಲೋಕ ವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಇದನವಲೋಕಿಸುತ ಮೋದಿಪರಿಗೊಲಿದು
ಕೃಪಾಕರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪೊರೆವನು ಅನುದಿನದಿ||63||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve/
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

EkaviMSati mata pravartaka kAku mAygaLa kuhaka yukti nirAkarisi
sarvOttamanu hariyeMdu sthApisida
SrI kaLatrana sadana dvijapa pinAki sannuta mahima
parama kRupAkaTAkShadi nODu madhvAcArya guruvarya||1||

vEda modalAgippa amala mOkSha adhikArigaLu Ada jIvara
sAdhanagaLa aparOkSha naMtara linga Bangavanu
sAdhugaLu cittaipadu ennaparAdhagaLa nODadale
cakra gadAdharanu pELisida teradandadali pELuvenu||2||

tRuNa krimi dvija paSu narOttama janapa naragandharva gaNaru
ivareniparu aMSa vihIna karma suyOgigaLendu
tanu pratIkadi biMbana upAsanavagaiyuta indriyaja karma
anavarata harige arpisuta nirmamaruyenisuvaru||3||

ELuvidha jIva gaNa bahaLa surALi sanKyA nEmavuLLadu
tALi naradEhavanu brAhmaNara kuladoLudBavisi
sthUla karmava toredu gurugaLu pELida arthava tiLidu
tattatkAla dharma samarpisuva avaru karma yOgigaLu||4||

hIna karmagaLinda bahuvidha yOniyali saMcarisi prAMtake
mAnuShatvavanaidi sarvOttamanu hariyeMba
j~jAna BaktigaLinda vEdOkta anusAra sahasrajanma
anyUna karmava mADi harigarpisida nantaradi||5||

hattu janmagaLali hari sarvOttamanu surAsura gaNArcita
citra karma viSOka anantAnanta rUpAtma
satya satsankalpa jagadOtpatti sthitilaya kAraNa
jarAmRutyu varjitanendu upAsanegaida taruvAya||6||

mUru janmagaLalli dEhAgAra paSu dhana patni mitra
kumAra mAtA pitRugaLalli iha snEhaginta adhika
mAramaNanali biDade mADuva sUrigaLu I ukta janmava mIri
paramAtmana svadEhadi nODi suKisuvaru||7||

dEva gAyaka ajAna cirapitRu dEvarellaru
j~jAna yOgigaLu Ava kAlaku puShkara SanaiScara uShA svAhA dEvi
budhasanakAdigaLu mEGAvaLi parjanya sAMSaru
I uBaya gaNadoLagivaru vij~jAna yOgigaLu||8||

Barata KanDadi nUru janmava dharisi niShkAmaka sukarma Acarisida anantaradi
daSa sahasra janmadali urutara j~jAnavanu
mUraidu eraDu daSa dEhadali Baktiya
niravadhikanali mADi kAMbaru biMba rUpavanu||9||

sAdhanAtpUrvadali ivarige anAdi kAla aparOkShavilla
niShEdha karmagaLilla naraka prApti modalilla
vEda SAstragaLallippa virOdha vAkyava pariharisi
madhusUdanane sarvOttamOttamanu endu tutisuvaru||10||

satyalOkAdhipana viDidu Satastha dEvagaNa anta ellaru
Bakti yOgigaLendu karesuvaru Ava kAladali
Bakti yOgyara madhyadali sadBakti vij~jAnAdi guNadinda uttama
uttama brahma vAyU vANi vAgdEvi||11||

RujugaNake Bakti Adi guNa sahajavu enisuvavu
kramadi vRuddhi abjaja padavi paryanta biMba upAsanavu adhika
vRujina varjita ellaroLu triguNaja vikAragaLillavu endigu
dvijaPaNipa mRuDa Sakra modalAda avaroLu irutihavu||12||

sAdhanAtpUrvadali I RujvAdi sAtvikaru enipa suragaNa
anAdi sAmAnya aparOkShigaLendu karesuvaru
sAdhanOttara svasva biMba upAdhi rahita Adityanandadi
sAdaradi nODuvaru adhikAra anusAradali||13||

Cinna Baktaru enisutiharu suparNa SEShAdi amarararella
accinna Baktaru nAlvareniparu BAratI prANa sonnoDala vAgdEviyaru
paNegaNNa modalAda avaroLage tattanniyAmakarAgi
vyApAravanu mADuvaru||14||

hIna satkarmagaLu eraDu pavamAna dEvanu mALpanu
idake anumAnavilla endu enuta dRuDha Baktiyali Bajiparge
prANapati saMprItanAgi kuyOnigaLa koDa
ella karmagaLu Ane mADuveneMba manujara narakake aidisuva||15||

dEvarShi pitRupa nararenisuva aivaroLu nelesiddu
avara svaBAva karmava mADi mADipa ondu rUpadali
BAvi brahmanu kUrma rUpadi I virinci anDavanu bennili tA vahisi
lOkagaLa porevanu dvitIya rUpadali||16||

guptanAgiddu anila dEva dvisapta lOkada jIvaroLage
trisapta sAvirada ArunUru SvAsa japagaLanu
suptisvapnadi jAgratigaLali Aptanandadi mADi mADisi
klupta BOgagaLIva prAntake tRutIya rUpadali||17||

Suddha satvAtmaka SarIradoLidda kAlaku lingadEhavu baddhavAgadu
dagdha paTadOpAdi irutihudu
siddha sAdhana sarvaroLage anavadyanu enisuva
garuDa SESha kapardi modalAda amararellaru dAsarenisuvaru||18||

gaNadoLage tAniddu RujuveMdu enisikoMbanu
kalpa Sata sAdhanavagaida anantaradi tA kalkiyenisuvanu
dvinavASItiya prAnta BAgadi anila hanumadBIma rUpadi
danujarellara sadedu madhvAcAryarenisidanu||19||

viSvavyApaka harige tA sAdRuSya rUpava dharisi
brahma sarasvatI BAratigaLinda oDagUDi pavamAna
SASvata suBaktiyali suj~jAna svarUpana rUpaguNagaLa
anaSvaravendenuta pogaLuva SrutigaLoLagiddu||20||

KETa kukkuTa jalaTaveMba trikOTi rUpava dharisi
satata niSATaranu saMharisi salahuva sarva satjanara
kaiTaBAriya purada prathama kavATavenisuva
garuDa SESha lalATalOcana muKya surarige AvakAladali||21||

I RujugaLoLagobba sAdhana nUru kalpadi mADi karesuva
cArutara mangaLa sunAmadi kalpa kalpadali
sUrigaLu saMstutisi vandise GOraduritagaLanu aLidu pOpuvu
mAramaNa saMprItanAguva sarva kAladali||22||

pAhi kalkisutEjadAsane pAhi dharmAdharma KanDane
pAhi varcasvI KaShaNa namO sAdhu mahIpatiye
pAhi saddharmaj~ja dharmaja pAhi saMpUrNa Suci vaikRuta
pAhi aMjana sarShapane KarpaTa: SraddhAhva||23||

pAhi saMdhyAta vij~jAnane pAhi maha vij~jAna kIrtana
pAhi saMkIrNAKya katthana mahAbuddhi jayA
pAhi mAhattara suvIryane pAhimAM mEdhAvi jayAjaya
pAhimAM rantimnamanu mAM pAhi mAM pAhi||24||

pAhi mOda pramOda santasa pAhi Ananda santuShTane
pAhimAM cArvAngacAru subAhucAru pada
pAhi pAhi sulOcanane mAM pAhi sArasvata suvIrane
pAhi prAj~ja kapi alaMpaTa pAhi sarvaj~ja||25||

pAhimAM sarvajit mitrane pAhi pApa vinASakane
mAM pAhi dharmavinEta SArada Oja sutapasvI
pAhimAM tEjasvi namO mAM pAhi dAna suSIla
namO mAM pAhi yaj~ja sukarta yajvI yAga vartakane||26||

pAhi prANa trANa amarShi pAhimAM upadEShTa tAraka
pAhi kAla krIDana sukartA sukAlaj~ja
pAhi kAla susUcakane mAM pAhi kali saMhartakali
mAM pAhi kAliSAmarEta sadArata subalane||27||

pAhi pAhi sahO sadAkapi pAhi gamya j~jAna daSakula
pAhimAM SrOtavya namO sankIrtitavya namO
pAhimAM mantavyakavyane pAhi draShTavyane saravyane
pAhi gantavya namO kravyane pAhi smartavya||28||

pAhi sEvya suBavya namO mAM pAhi svargavya namO BAvyane
pAhi mAM j~jAtavya namO vaktavya gavya namO
pAhi maM lAtavyavAyuve pAhi brahma brAhmaNapriya
pAhi pAhi sarasvatIpatE jagadguruvarya||29||

vAmana purANadali pELida I mahAtmara parama mangaLa nAmagaLa
saMprIti pUrvaka nitya smarisuvavarA
SrI manOrama avaru bEDida kAmitArthagaLittu
tanna tridhAmadoLage anudinadaliTTu Ananda paDisuvanu||30||

I samIrage nUru janma mahA suKa prArabdha BOga
prayAsavillade aididanu lOkAdhipatyavanu
BUsurana oppiDi avalige viSESha sauKyavanitta dAtana
dAsavaryanu lOkapatiyenisuvudu accarave||31||

dviSata kalpagaLalli biDade I pesarinindali karesidanu
tannoSaga amararoLiddu mADuvanu avara sAdhanava
asadupAsanegaiva kalyAdi asurapara saMharisi
tA poMbasira padavaididanu guru pavamAna satiyoDane||32||

animiShara nAmadali karesuva aniladEvanu
ondu kalpake vanaja saMBavanenisi eMBattELUvare varSha
guNatraya varjitana mangaLa guNa kriyA surUpangaLa
upAsanavu avyaktAdi pRuthvi antaradirutihudu||33||

mahita RujugaNake ondE paramOtsAha vivarjitaveMba dOShavu
vihitave sari idanu pELdire mukta brahmarige bahudu sAmyavu
j~jAna Bakutiyu druhiNa pada paryanta vRuddhiyu
bahirupAsane unTu anantara biMba darSanavu||34||

j~jAnarahita Bayatva pELva purANa daityara mOhakavu
caturAnanage koDuvade mOhAj~jAna Baya SOka
BAnumanDala calisidandadi kANuvudu dRug dOShadindali
SrInivAsana prItigOsuga tOrdanalladale||35||

kamalasaMBava sarvaroLaguttamanenisuvanu ella kAladi
vimala Bakti j~jAna vairAgyAdi guNadinda
samAByadhika vivarjitana guNa rameya muKadindaritu nityadi
dyumaNi kOTigaLante kAMbanu biMba rUpavanu||36||

j~jAna BaktAdi aKiLa guNa caturAnanoLagippaMte
muKyA prANanali cintipudu yatkiMcit korateyAgi
nyUna Ruju gaNa jIvaralli kramENa vRuddhi j~jAna Bakti
samAna BArati vANigaLali pada prayuktAdhika||37||

sauri sUryana teradi brahmasamIra gAyatrI girigaLoLu
tOruvudu aspaShTa rUpadi mukti paryanta
vArijAsana vAyu vANI BAratigaLige mahA praLayadi bAradu
aj~jAnAdi dOShavu hari kRupA baladi||38||

nUru varuSha anantaradali sarOruhAsana tanna kalpadali
Aru muktiyanu aiduvaro avaravara karedoydu
Sauri purudoLagippa nadiyali kAruNika susnAna nija parivAra sahitadi mADi
hari udara pravESisuva||39||

vAsudEvana udaradali pravESagaida anantaradi
nirdOSha muktaru udaradiM poramaTTu haruShadali
mESaniMda Aj~java paDedu anantAsana sItadvIpa mOkShadi vAsavAgi
vimukta duHKaru sancarisutiharu||40||

satva satva mahA susUkShamu satva satvAtmaka kaLEvara
satyalOkAdhipanu enipage atyalpavu eraDu guNa
mukta BOgyavidalla ajAnDa utpatti kAraNavalla
hari prItyarthavAgI jagada vyApAragaLa mADuvanu||41||

pAda nyUna SatAbda paryanta Odi ugratapa ahvayadi lavaNa udadhiyoLage
kalpadaSa tapavidda anantaradi
sAdhisida mahadEva padava Araidu nava kalpa avasAnake
aiduvanu SEShana padava pArvati sahitanAgi||42||

indra manu daSa kalpagaLali sunanda nAmadi SravaNagaidu
mukundana aparOkShArtha nAlku sukalpa tapaviddu
nondu pogeyoLu kOTi varuSha purandaranadanunDa anantara
pondidanu nija lOka surapati kAmanidaraMte||43||

karesuvaru pUrvadali chandrArkaru ati SAnta surUpa nAmadi
eraDereDu manu kalpa SravaNagaidu
manu kalpa vara tapO baladinda arvAk SiragaLAgi Iraidu sAvira varuSha
duHKavanIgi kAMbaru biMba rUpavanu||44||

sAdhanagaLa aparOkSha anantara aiduvaru mOkShavanu
Siva SakrAdi divijaru ukta kramadiM kalpa sanKyeyali
aidalege aivattu upEndra sahOdaranigippattu
dvinava tvagAdhipati prANanige guru manugaLige ShODaSavu||45||

pravaha marutage hanneraDu saindhava divAkara dharmarige daSa
nava sukalpavu mitrarige SESha Sata janarigenTu
kavi sanaka susanandana sanatkuvara munigaLige ELu
varu^^anana yuvati parjanyAdi puShkarage Aru kalpadali||46||

aidu karmaja surarige AjAnAdigaLige eraDereDu kalpa
ardhAdhika traya gOpikA strIyarige pitRu trayavu
I divaukasa manuja gAyakaru aiduvaru eraDondu kalpa
narAdhiparige are kalpadoLage aparOkShavu irutihudu||47||

dIpagaLa anusarisi dIptiyu vyApisi mahAtimira kaLedu
parOpakArava mALpa teradandadali paramAtma
A payOjAsananoLagiddu svarUpa Saktiya vyaktigaisuta
tA poLevanu avarante cEShTeya mADi mADisuva||48||

svOdarasthita prANa rudra indrAdi surarige dEhagaLa koTTu
Adaradi avaravara sEveya koMbanu anavarata
mOda bOdha dayAbdhi tannavarAdhi rOgava kaLedu
mahAdaparAdhagaLa nODadale salahuva satata smarisuvara||49||

prati pratI kalpadali sRuShTi sthiti layava mADutale mOdipa
caturamuKa pavamAnara annava mADi Bunjisuva
GRutave mRutyunjayanenipa dEvategaLella upasEcanaru
SrIpatige mUrjagavella Odana atithiyenisikoMba||50||

garBiNi strI unDa BOjana garBagata SiSu uMba teradali
nirBayanu tAnunDu uNisuvanu sarva jIvarige
nirbalAti paramANu jIvage abbuvade sthUlAnna BOjana
arBakaru pELuvaru kOvidaru idana oDaMbaDaru||51||

apacayagaLilla unDududarinda upacayagaLilla
amaragaNadoLage upamarenisuvarilla janmAdigaLu modalilla
aparimita sanmahima Baktara apunarAvartaranu mADuva
kRupaNa vatsala svapada sauKyavanittu SaraNarige||52||

bitti bIjavu BUmiyoLu nIretti beLesida beLasu prAntake
kitti meluvandadali lakShmI ramaNa lOkagaLa matte jIvara
karma kAlOtpatti sthiti laya mADutali
samavartiyenisuva KEda mOdagaLu illa anavarata||53||

Svasana rudra indra pramuKa sumanasaroLiddaru
kShutpipAsagaLu vaSadoLippavu sakala BOgake sAdhanagaLAgi
asura prEta piSAcigaLa BAdisutalippavu
dinadinadi mAnisaroLage mRuga pakShi jIvaroLiddu pOguvavu||54||

vAsudEvage svapnasuptipipAsa kShut Baya SOka mOha AyAsa apasmRuti
mAtsarya mada puNya pApAdi dOSha varjitanendu
brahma sadASivAdi samasta divijaru upAsaneyagaidu
ella kAladi muktarAgiharu||55||

parama sUkShma kShaNavu aidu truTi karesuvadu aivattu truTi lava
eraDu lavavu nimiSha nimiShagaLenTu mAtra
yuga guru daSa prANaru paLa hanneraDu bANavu
GaTika triMSati iruLu hagalu aravattu GaTikagaLu ahorAtrigaLu||56||

I divArAtrigaLu eraDu hadinaidu pakShagaLu
eraDu mAsagaLu Adapavu mAsa dvayave Rutu RututrayagaLu ayana
aiduvadu ayanadvayAbda kRutAdi yugagaLu
dEva mAnadi dvAdaSa sahasra varuShagaLu adanu pELuvenu||57||

catura sAvirada enTu nUrivu kRuta yugake
sahasra sale ShaT Satavu trEtage dvAparake dvisahasra nAnUru
ditijapati kaliyugake sAvira Sata dvayagaLu kUDi
I dEvategaLige hanneraDu sAvira vihavu varShagaLu||58||

prathama yugake ELadhika are viMSati sulakShAShTOttara
suviMSati sahasra manuShya mAnAbdagaLu
ShaNNavati mita sahasrada lakSha dvAdaSa dvitIya
tRutIyake enTu lakShada catura ShaShThi sahasra kAlige idarardha cintipudu||59||

mUradhika nAlvattu lakShada Aru mUrereDadhika sAvira
IrereDu yuga varuSha sanKyegaiyalu initihudo
sUri peccise sAvirada nAnUru mUvattereDu kOTi
sarOruhAsanage idu divasavu eMbaru vipaScitaru||60||

SatadhRutige I divasagaLu triMSatiyu mAsa dvAdaSAbdavu
Satavu eraDaroLu sarva jIvOtpatti sthiti layavu
SRuti smRutigaLu pELutihavu acyutage nimiShavidendu
suKa SASvatage pAsaTiyeMbuvare brahmAdi divijaranu||61||

Adi madhyAntaragaLillada mAdhavagidu upacAravendu
RugAdi vEda purANagaLu pELuvavu nityadali
mOdamayana anugrahava saMpAdisi ramA brahma rudra indrAdigaLu
tamma tamma padaviyanu aidi suKisuvaru||62||

I kathAmRuta pAna suKa suvivEkigaLigalladale
vaiShika vyAkula kucittarige dorevudAva kAladali
lOka vArteya biTTu idanavalOkisuta mOdiparigolidu
kRupAkara jagannAtha viThala porevanu anudinadi||63||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru

Bhaktaradhasahishnu sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭಗೆ ಸಮ ಕರುಣಾಳುಗಳ ನಾಕಾಣೆನೆಲ್ಲಿ
ಕುಚೇಲನ ಅವಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟನು ಸಕಲ ಸಂಪದವ
ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಂಚಾಲಿಗಿತ್ತನು
ದೈತ್ಯನುದರವ ಸೀಳಿ ಸಂತೈಸಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ||1||

ದೇವಶರ್ಮಾಹ್ವಾಯ ಕುಟುಂಬಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನು ಕಾಣದೆ
ದೇವ ದೇವ ಶರಣ್ಯ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸೆನೆ ಕೇಳಿ ತಾ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಿದ ಸೌಖ್ಯ
ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಂದ ಈತನ ಸೇವಿಸದೆ
ಸೌಖ್ಯಗಳ ಬಯಸುವರು ಅಲ್ಪ ಮಾನವರು||2||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪೋಲ್ವ ಕರುಣಿಗಳು ಈ ನಳಿನಜಾಂಡದೊಳು ಕಾಣೆ
ಪ್ರವೀಣರಾದವರು ಅರಸಿ ನೋಳ್ಪುದು ಶೃತಿಪುರಾಣದೊಳು
ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮ ಕೃಪಾದಿಗಳು ಕುರು ಸೇನೆಯೊಳಗಿರೆ
ಅವರ ಅವಗುಣಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಗತಿಯ||3||

ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಚಕ್ರ ಶಂಖವ ತೋಂಡಮಾನ ನೃಪಾಲಗಿತ್ತನು
ಭಾಂಡಕಾರಕ ಭೀಮನ ಮೃದ ಆಭರಣಗಳಿಗೊಲಿದ
ಮಂಡೆ ಒಡೆದ ಆಕಾಶರಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡನೆನಿಸಿದ
ಗಹನ ಮಹಿಮ ಗದಾಬ್ಜಧರಪಾಣಿ||4||

ಗೌತಮನ ನಿಜಪತ್ನಿಯನು ಪುರುಹೂತನು ಐದಿರೆ ಕಾಯ್ದ
ವೃತ್ರನ ಘಾತಿಸಿದ ಪಾಪವನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದನು
ಶಾತಕುಂಭಾತ್ಮಕ ಕಿರೀಟವ ಕೈತವದಿ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಇಂದ್ರಾರಾತಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದ
ಭಕ್ತತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ||5||

ನಾರನಂದ ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಾರಕರ್ಮಕೊಲಿದ
ಅಜ ಸುಕುಮಾರನು ಎನಿಸಿದ ನಂದಗೋಪಗೆ ನಳಿನಭವ ಜನಕ
ವೈರವರ್ಜಿತ ದೈತ್ಯರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ
ವಿಪಗಮನ ಪೆಗಲೇರಿದನು ಗೋಪಾಲಕರ ವೃಂದಾವನದೊಳಂದು||6||

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪಲ್ಲವ ಗೋಕುಲದ ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಒಲಿಸಿದ
ಪಾಕಶಾಸನ ಪೂಜ್ಯ ಗೋ ಗೋವತ್ಸಗಳ ಕಾಯ್ದ
ನೀಕರಿಸಿ ಕುರುಪತಿಯ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ವಿದುರನೌತನ
ಬಾಕುಲಿಕನಂದದಲಿ ತೋರಿದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು||7||

ಪುತ್ರನೆನಿಸಿದ ಗೋಪಿದೇವಿಗೆ ಭರ್ತೃವೆನಿಸಿದ ವೃಜದನಾರಿಯರ ಉತ್ರಲಾಲಿಸಿ
ಪರ್ವತವ ನೆಗದಿಹ ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ
ಶತ್ರುತಾಪನ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನ ಪುತ್ರಿಯರ ತಂದಾಳ್ದ
ತ್ರಿಜಗತ್ಧಾತ್ರ ಮಂಗಳಗಾತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸುರಮಿತ್ರ||8||

ರುಪನಾಮ ವಿಹೀನ ಗರ್ಗಾರೋಪಿತ ಸುನಾಮದಲಿ ಕರೆಸಿದ
ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಚ್ಚಿನ್ನ ರೂಪದಿ ತೋರ್ದ ಲೋಗರಿಗೆ
ದ್ವಾಪರಾಂತ್ಯದಿ ದೈತ್ಯರನು ಸಂತಾಪಗೊಳಿಸುವೆನೆಂದು
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಮಂದಿರನು ಅವತರಿಸಿ ಸಲಹಿದನು ತನ್ನವರ||9||

ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಾದಿ ಅಮರನುತ ನಾನಾವತಾರವ ಮಾಡಿ ಸಲಹಿದ
ದೇವತೆಗಳನು ಋಷಿಗಳನು ಕ್ಷಿತಿಪರನು
ಮಾನವರ ಸೇವೆಗಳ ಕೈಕೊಂಡು ಫಲಗಳನೀವ
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯ ಸುಗ್ರೀವ ಧ್ರುವ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ||10||

ದುಷ್ಟ ದಾನವಹರಣ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ಭಕ್ತ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕ
ಭಯವಿನಾಶನ ವಿಗತ ಭಯಶೋಕ
ನಷ್ಟ ತುಷ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಅಷ್ಟ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆವ ಕಾಲದಿ
ಹೃಷ್ಟನಾಗುವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಹೃದ್ಗುಹ ನಿವಾಸಿ||11||

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಳಯ ಉದಕದಿ ತಾವರೆ ಕಂದ ನಂಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದ
ತಲೆಯಲಿ ಬಾಂದೊರೆಯ ಪೊತ್ತವಗೆ ಒಲಿದು ಪರ್ಯಂಕ ಪದವಿತ್ತ
ವಂದಿಸಿದ ವೃಂದಾರಕರ ಸತ್ವೃಂದಕೆ ಉಣಿಸಿದ ಸುಧೆಯ
ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾಕಾಂತ ಬಹು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜಯವಂತ||12||

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಭು ತನಗೆ ತಾನೆ ಭೃತ್ಯನೆನಿಸುವ
ಭೋಕ್ತ್ರು ಭೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿದ್ದು ತತ್ತದಾಹ್ವಯನಾಗಿ ತರ್ಪಕ
ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ತತ್ವ ಪತಿಗಳ
ಮತ್ತರಾದ ಅಸುರರ್ಗೆ ಅಸಮೀಚೀನ ಫಲವೀವ||13||

ಬಿಟ್ಟಿಗಳ ನೆವದಿಂದಡಾಗಲಿ ಪೊಟ್ಟೆಗೋಸುಗವಾದಡಾಗಲಿ
ಕೆಟ್ಟರೋಗ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅಣಕದಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನಿಂ ಬಾಯ್ದೆರೆದು
ಹರಿ ವಿಠಲಾ ಸಲಹೆಂದೆನಲು ಕೈಗೊಟ್ಟು ಕಾವ
ಕೃಪಾಳು ಸಂತತ ತನ್ನ ಭಕುತರನು||14||

ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿಯ ಅರಸನ ಸುಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ
ಆವ ಬಗೆಯಿಂದ ಆದಡಾಗಲಿ ಕೀರ್ತಿಸಿದ ನರರ
ಕಾವ ಕಮಲದಳಾಯತಾಕ್ಷ ಕೃಪಾವ ಲೋಕನದಿಂದ
ಕಪಿ ಸುಗ್ರೀವಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ಒಲಿದಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಪ||15||

ಚೇತನಂತರ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ
ಜನಿತೋಥ ವಿಷ್ಣೋಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಯೆಮ್ಮೊಡನೆ ಜಾತನಾಗುವ ಜನ್ಮರಹಿತ
ಆಕೂತಿನಂದನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಹೂತನಾಗಿ
ಮನೋರಥವ ಬೇಡಿಸಿಕೊಳದೀವ||16||

ನ್ರುಷತುಯೆನಿಸುವ ಮನುಜರೊಳು ಸುರ ಋಷಭ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳು
ತತ್ತತ್ವಿಷಯಗಳ ಭುಂಜಿಸುವ ಹೋತಾಹ್ವಯನು ತಾನಾಗಿ
ಮೃಷರಹಿತ ವೇದದೊಳು ಋತಸತು ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ ಕರೆಸುವ
ಜಗತ್ಪ್ರಸವಿತ ನಿರಂತರದಿ ಸಂತೈಸುವನು ಭಕುತರನು||17||

ಅಬ್ಜ ಭವ ಪಿತ ಜಲಧರಾದ್ರಿಯೊಳು ಅಬ್ಜ ಗೋಜಾದ್ರಿಜನೆನಿಸಿ
ಜಲದುಬ್ಬಳೀ ಪೀಯೂಷ ದಾವರೆ ಶ್ರೀಶಶಾಂಕದೊಳು
ಕಬ್ಬು ಕದಳಿ ಲತಾ ತೃಣ ದ್ರುಮ ಹೆಬ್ಬುಗೆಯ ಮಾಡುತಿಹ ಗೋಜನು
ಇಬ್ಬಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಮಣಿಮೃಗ ಸೃಜಿಪ ಅದ್ರಿಜನು||18||

ಶ್ರುತಿವಿನುತ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಭಾರತಿ ರಮಣನೊಳಗಿದ್ದು
ತಾ ಶುಚಿಷತುಯೆನಿಸಿ ಜಡ ಚೇತನರನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತಿಹ
ಅತುಳ ಮಹಿಮ ಅನಂತ ರೂಪ ಅಚ್ಯುತನೆನಿಸಿ ಚಿತ್ದೇಹದೊಳು
ಪ್ರಾಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ನಾನಾ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಮಾಳ್ಪ||19||

ಅತಿಥಿಯೆನಿಸುವ ಅನ್ನಮಯ ಬಾರತಿ ರಮಣನೊಳು
ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡಿಸುವನು
ಮನೋಮಯನುಯತನ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಬರಲದ ಜತನ ಮಾಡಿಸಿ
ಆತ್ಮ ಜಾಯಾ ಸುತರ ಸಂಗದಿ ಸುಖವನೀವ ಆನಂದಮಯನೆನಿಸಿ||20||

ಇನಿತು ರೂಪಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷಗಳೆನಿತು ಬಪ್ಪವು ಪೇಳಿರೈ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೋತ್ತಮರು ಆದವರು ನಿಷ್ಕಪಟ ಬುದ್ಧಿಯಲಿ
ಗುಣನಿಯಾಮಕ ತತ್ತದಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಳ್ಪದೇವನ
ನೆನೆದ ಮಾತ್ರದಿ ದೋಷರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಡುತಿಹವು||21||

ಕುಸ್ಥನೆನಿಸುವ ಭೂಮಿಯೊಳು ಆಶಸ್ಥನೆನಿಸುವ ದಿಗ್ವಲಯದೊಳು
ಖಸ್ಥನೆನಿಪ ಆಕಾಶದೊಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ವ್ಯಸ್ತನೆನಿಸುವ
ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ತನೆನಿಸುವ ಬಳಿಯಲಿದ್ದು ಉಪಸ್ಥನೆನಿಪ
ವಿಶೋಧನ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಲೋಕದೊಳು||22||

ಜ್ಞಾನದನುಯೆಂದೆನಿಪ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ ಮಾನದನುಯೆಂದೆನಿಪ ವಸನದಿ
ದಾನಶೀಲ ಸುಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಅವದಾನ್ಯನೆನಿಸುವನು
ವೈನತೇಯ ಅವರೂಥ ತತ್ತತ್ಸ್ಥಾನದಲಿ ತತ್ತತ್ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅನುಸಾರ
ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡುತ ನಿತ್ಯನೆಲೆಸಿಪ್ಪ||23||

ಗ್ರಾಮಪನೊಳು ಅಗ್ರಣಿಯೆನಿಸುವನು ಗ್ರಾಮಿಣೀಯೆನಿಸುವರು ಜನರೊಳು
ಗ್ರಾಮ ಉಪಗ್ರಾಮಗಳೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯನೆನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ತಾನೇ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾಮಕನಾಗಿ ಸಲಹುವ
ಈ ಮಹಿಮೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವರಿಗುಂಟೆ ಲೋಕದೊಳು||24||

ವಿಜಯಸಾರಥಿಯೆಂದು ಗರುಡಧ್ವಜನ ಮೂರ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸುತಿಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಒಲಿದು
ವಿಜಯದನು ತಾನಾಗಿ ಸಲಹುವ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣಾಂಬುಜ
ವಿಭೂತಿದ ಭುವನ ಮೋಹನರೂಪ ನಿರ್ಲೇಪ||25||

ಅನಭಿಮತ ಕರ್ಮಪ್ರವಹದೊಳಗೆ ಅನಿಮಿಷಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಗಣವಿಹುದು
ತತ್ಫಲಗಳ ಉಣ್ಣದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮುನ್ನ
ವನಿತೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಕರುಣಾವನಧಿ ನಿರ್ಮಿಸೆ
ತಮ್ಮತಮ್ಮಯ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ಉಣುತ ಚರಿಸುವರು||26||

ಝಲ್ಲಡಿಯ ನೆಳಲಂತೆ ತೋರ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಭವದ ಸೌಖ್ಯವು
ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕರು ಬಿಡದು ಬೆಂಬತ್ತಿಹುದು ಜೀವರಿಗೆ
ಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವನು ಭುಂಜಿಸಿ
ಬಲ್ಲವರ ಕೂಡಾಡು ಭವ ದುಃಖಗಳ ನೀಡಾಡು||27||

ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ದಿದನು ಅಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಅದಸುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಲು
ಅಘ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾಳ್ಪದು ವಿಠಲುಂಡುಚ್ಚಿಷ್ಟ
ಸಜ್ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸುಗ ಥಟ್ಟನೆ ಉಣುತಿಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಜರ
ಕಟ್ಟಿವೈದು ಯಮಪಟ್ಟಣದೊಳು ಒತ್ತಟ್ಟಲೆ ಇಡುತಿಹನು||28||

ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಭೋಗದಾಸೆಯ ನೀಗಿ ಪರಮಾನುರಾಗದಿಂದಲಿ
ಭೋಗೀಶಯನನ ಆಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂದು
ಕೂಗುತಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೆ ಭವರೋಗ ಭೇಷಜ ಕೈಗೊಡು ಎಂದನೆ
ಬೇಗನೆ ಒದಗುವ ಭಾಗವತರಸ||29||

ಏನು ಕರುಣವೋ ತನ್ನವರಲಿ ದಯಾನಿಧಿಗೆ
ಸದ್ಭಕ್ತ ಜನರು ಅತಿ ಹೀನ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರು ಸರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೊರೆವ
ಪ್ರಾಣಹಿಂಸ ಲುಬ್ದಕಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಿತ್ತು
ದಶರಥ ಸೂನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯ ಮಾಡಿದ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು||30||

ಮೂಢ ಮಾನವ ಎಲ್ಲಕಾಲದಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬ ಇನಿತೆಂದು ದೈನ್ಯದಿ
ಬೇಡದಂದದಿ ಮಾಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ
ನೀಡುವರೆ ನಿನ್ನ ಅಮಲಗುಣ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಭಾಗವತರ ಒಡನೆ
ಆಡಿಸೆನ್ನನು ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಲಿ ದಯದಿಂದ||31||

ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪನು ಚತುರ ಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮಕನಿರಲು
ಮತ್ತೆ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಯಸುವರೆನು ಬಲ್ಲವರು
ಮತಿ ವಿಹೀನರು ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತವೆಂದರಿದು ಅನುದಿನದಿ
ಗಣಪತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನೆ ಭಜಿಸುವರು||32||

ಒಮ್ಮಿಗಾದರು ಜೀವರೊಳು ವೈಷಮ್ಯ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯವಿಲ್ಲ
ಸುಧರ್ಮ ನಾಮಕ ಸಂತೈಸುವನು ಸರ್ವರನು ನಿತ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲ್ಪಾಂತದಲಿ ವೇದಾಗಮ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಸುಮ್ಮನೀವನು ತ್ರಿವಿಧರಿಗೆ ಅವರವರ ನಿಜಗತಿಯ||33||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrI lakumivallaBage sama karuNALugaLa nAkANenelli
kucElana avalige mecci koTTanu sakala saMpadava
kELidAkShaNa vastragaLa pAncAligittanu
daityanudarava sILi santaisidanu prahlAdana kRupAsAndra||1||

dEvaSarmAhvAya kuTuMbake jIvanOpAyavanu kANade
dEva dEva SaraNya rakShisu rakShisene kELi tA olidu pAlisida sauKya
kRupAvalOkanadinda Itana sEvisade
sauKyagaLa bayasuvaru alpa mAnavaru||2||

SrInivAsana pOlva karuNigaLu I naLinajAnDadoLu kANe
pravINarAdavaru arasi nOLpudu SRutipurANadoLu
drONa BIShma kRupAdigaLu kuru sEneyoLagire
avara avaguNagaLu Enu nODade pAlisida paramAtma paragatiya||3||

canDa vikrama cakra SanKava tOnDamAna nRupAlagittanu
BAnDakAraka BImana mRuda ABaraNagaLigolida
manDe oDeda AkASarAyana henDatiya nuDi kELi magaLige ganDanenisida
gahana mahima gadAbjadharapANi||4||

gautamana nijapatniyanu puruhUtanu aidire kAyda
vRutrana GAtisida pApavanu nAlku viBAga mADidanu
SAtakuMBAtmaka kirITava kaitavadi kaddoyda indrArAti bAgila kAyda
BaktatvEna svIkarisi||5||

nArananda vrajada strIyara jArakarmakolida
aja sukumAranu enisida nandagOpage naLinaBava janaka
vairavarjita daityarana saMhAra mADida
vipagamana pegalEridanu gOpAlakara vRundAvanadoLandu||6||

SrIkarArcita pAdapallava gOkulada gollatiyara olisida
pAkaSAsana pUjya gO gOvatsagaLa kAyda
nIkarisi kurupatiya BOjana svIkarisidanu viduranautana
bAkulikanandadali tOrida Baktavatsalanu||7||

putranenisida gOpidEvige BartRuvenisida vRujadanAriyara utralAlisi
parvatava negadiha kRupAsAMdra
SatrutApana yaj~ja puruShana putriyara tandALda
trijagatdhAtra mangaLagAtra parama pavitra suramitra||8||

rupanAma vihIna gargArOpita sunAmadali karesida
vyApaka pariccinna rUpadi tOrda lOgarige
dvAparAntyadi daityaranu santApagoLisuvenendu
SvEtadvIpa mandiranu avatarisi salahidanu tannavara||9||

SrI virincAdi amaranuta nAnAvatArava mADi salahida
dEvategaLanu RuShigaLanu kShitiparanu
mAnavara sEvegaLa kaikonDu PalagaLanIva
nityAnandamaya sugrIva dhruva modalAda Baktarigitta puruShArtha||10||

duShTa dAnavaharaNa sarvOtkRuShTa sadguNa Barita Bakta aBIShTadAyaka
BayavinASana vigata BayaSOka
naShTa tuShTigaLilla sRuShTi Adi aShTa kartanige Ava kAladi
hRuShTanAguva smaraNe mAtradi hRudguha nivAsi||11||

hinde praLaya udakadi tAvare kaMda nanjisi kAyda
taleyali bAndoreya pottavage olidu paryanka padavitta
vandisida vRundArakara satvRuMdake uNisida sudheya
karuNA sindhu kamalAkAnta bahu niScinta jayavanta||12||

satyasankalpa anusAra pravartisuva praBu tanage tAne BRutyanenisuva
BOktru BOgya padArthadoLagiddu tattadAhvayanAgi tarpaka
tRupti paDisuva tatva patigaLa
mattarAda asurarge asamIcIna PalavIva||13||

biTTigaLa nevadindaDAgali poTTegOsugavAdaDAgali
keTTarOga prayuktavAgali aNakadindomme niTTusiriniM bAyderedu
hari viThalA salahendenalu kaigoTTu kAva
kRupALu santata tanna Bakutaranu||14||

I vasundhareyoLage SrI BUdEviya arasana suguNa karmagaLa
Ava bageyinda AdaDAgali kIrtisida narara
kAva kamaladaLAyatAkSha kRupAva lOkanadinda
kapi sugrIvage olidandadali olidaBilAShe pUraipa||15||

cEtanantaryAmi lakShmInAtha karmagaLa anusarisi
janitOtha viShNOyeMba Sruti pratipAdya yemmoDane jAtanAguva janmarahita
AkUtinandana Baktarinda AhUtanAgi
manOrathava bEDisikoLadIva||16||

nruShatuyenisuva manujaroLu sura RuShaBa indriyagaLoLu
tattatviShayagaLa Bunjisuva hOtAhvayanu tAnAgi
mRuSharahita vEdadoLu Rutasatu pesarinindali karesuva
jagatprasavita nirantaradi santaisuvanu Bakutaranu||17||

abja Bava pita jaladharAdriyoLu abja gOjAdrijanenisi
jaladubbaLI pIyUSha dAvare SrISaSAnkadoLu
kabbu kadaLi latA tRuNa druma hebbugeya mADutiha gOjanu
ibbage pratIka maNimRuga sRujipa adrijanu||18||

Srutivinuta sarvatradali BArati ramaNanoLagiddu
tA SuciShatuyenisi jaDa cEtanarana pavitra mADutiha
atuLa mahima ananta rUpa acyutanenisi citdEhadoLu
prAkRuta puruShanandadali nAnA cEShTegaLa mALpa||19||

atithiyenisuva annamaya bArati ramaNanoLu
prANamaya prAkRuta viShaya cintaneya mADisuvanu
manOmayanuyatana vij~jAnamaya baralada jatana mADisi
Atma jAyA sutara sangadi suKavanIva Anandamayanenisi||20||

initu rUpAtmanige dOShagaLenitu bappavu pELirai
brAhmaNa kulOttamaru Adavaru niShkapaTa buddhiyali
guNaniyAmaka tattadAhvayanenisi kAryava mALpadEvana
neneda mAtradi dOSharASigaLu ella keDutihavu||21||

kusthanenisuva BUmiyoLu ASasthanenisuva digvalayadoLu
Kasthanenipa AkASadoLu obbobbaroLage iddu vyastanenisuva
sarvaroLage samastanenisuva baLiyaliddu upasthanenipa
viSOdhana viSuddhAtma lOkadoLu||22||

j~jAnadanuyendenipa SAstradi mAnadanuyendenipa vasanadi
dAnaSIla subuddhiyoLage avadAnyanenisuvanu
vainatEya avarUtha tattatsthAnadali tattat svaBAvagaLa anusAra
caritre mADuta nityanelesippa||23||

grAmapanoLu agraNiyenisuvanu grAmiNIyenisuvaru janaroLu
grAma upagrAmagaLoLage SrImAnyanenisutippa
SrI manOrama tAnE yOgakShEma nAmakanAgi salahuva
I mahime mikkAda dEvarigunTe lOkadoLu||24||

vijayasArathiyendu garuDadhvajana mUrtiya BaktipUrvaka Bajisutippa mahAtmarige
sarvatradali olidu
vijayadanu tAnAgi salahuva Bujaga BUShaNa pUjya caraNAMbuja
viBUtida Buvana mOhanarUpa nirlEpa||25||

anaBimata karmapravahadoLage animiShAdi samasta cEtana gaNavihudu
tatPalagaLa uNNade sRuShTisida munna
vaniteyinda oDagUDi karuNAvanadhi nirmise
tammatammaya anucitOcita karmaPalagaLa uNuta carisuvaru||26||

JallaDiya neLalante tOrpudu ella kAladi Bavada sauKyavu
elli pokkaru biDadu beMbattihudu jIvarige
ollenendare biDadu hari nirmAlya naivEdyavanu Bunjisi
ballavara kUDADu Bava duHKagaLa nIDADu||27||

kuTTi koydidanu aTTu iTTu adasuTTu koTTada muTTalu
aGa hiTTiTTu mALpadu viThalunDucciShTa
sajjanara biTTu tannaya hoTTegOsuga thaTTane uNutiha keTTa manujara
kaTTivaidu yamapaTTaNadoLu ottaTTale iDutihanu||28||

jAgumADade BOgadAseya nIgi paramAnurAgadindali
BOgISayanana Agarada hebbAgilali nindu
kUgutali SirabAgi karuNA sAgarane BavarOga BEShaja kaigoDu endane
bEgane odaguva BAgavatarasa||29||

Enu karuNavO tannavarali dayAnidhige
sadBakta janaru ati hIna karmava mADidaru sari svIkarisi poreva
prANahiMsa lubdakage suj~jAna BaktigaLittu
daSaratha sUnu vAlmIki RuShiya mADida parama karuNALu||30||

mUDha mAnava ellakAladi bEDikoMba initendu dainyadi
bEDadandadi mADu puruShArthagaLa svapnadali
nIDuvare ninna amalaguNa konDADi higguva BAgavatara oDane
ADisennanu janmajanmagaLali dayadinda||31||

caturavidha puruShArtha rUpanu catura mUrti Atmakaniralu
matte itara puruShArthagaLa bayasuvarenu ballavaru
mati vihInaru alpa suKa SASvatavendaridu anudinadi
gaNapatiyE modalAda anya dEvategaLane Bajisuvaru||32||

ommigAdaru jIvaroLu vaiShamya dvESha asUyavilla
sudharma nAmaka santaisuvanu sarvaranu nitya
brahma kalpAntadali vEdAgamya SrI jagannAtha viThala
summanIvanu trividharige avaravara nijagatiya||33||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru

Karma vimochana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನು ಮಾಯಾ ಲೋಲ ಅನಂತ ಅವತಾರ ನಾಮಕ
ವ್ಯಾಳ ರೂಪ ಜಯಾ ರಮಣನ ಆವೆಶನು ಎನಿಸುವನ
ಲೀಲೆಗೈವ ಅನಂತ ಚೇತನ ಜಾಲದೊಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಲಯದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿಹ ಶಾಂತಿ ಅನಿರುದ್ಧ||1||

ಐದು ಕಾರಣ ರೂಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನಿಸುವವು
ಆರೈದು ರೂಪದಿ ರಮಿಸುತಿಪ್ಪನು ಈ ಚರಾಚರದಿ
ಭೇದ ವರ್ಜಿತ ಮೂರ್ಜಗದ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ
ಸ್ವಉದರದೊಳಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನು ಸಂತೈಪ ಸರ್ವಜ್ಞ||2||

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃಗಳೊಳು ಸ್ವಭಾರ್ಯರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ಕ್ರೀಡಿಸುತಿಪ್ಪ ತನ್ನೊಳು ತಾನೆ ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಲಿ
ಪ್ರೇರ್ಯನು ಅಲ್ಲೇ ರಮಾಬ್ಜ ಭವರು ಆರ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು
ಸ್ವವೀರ್ಯದಿಂದಲಿ ದಿವಿಜ ದಾನವ ತತಿಯ ದಿನದಿನದಿ||3||

ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆಕಾಶದೊಳು ಇರುತಿಪ್ಪ
ವ್ಯಾಪ್ತಾವೇಶ ಅವತಾರಾಂತರಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಶ ರಹಿತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶದನು ತಾನಾಗಿ
ಯೋಗೀಶಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ತನ್ನೊಳು ಎಲ್ಲರನಿಟ್ಟು ಸಲಹುವನು||4||

ದಾರು ಪಾಷಾಣಗತ ಪಾವಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪಂತೆ
ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಳಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತೋರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ
ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಫಲಗಳ ಉಣಿಸಿ ಸಂತೈಸುವ ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ||5||

ಊರ್ಮಿಗಳೊಳಿಪ್ಪ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಜನ್ಯ ಫಲ ಅಫಲಂಗಳ
ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉಂಡು ಉಣಿಸುತಿಪ್ಪ
ನಿರ್ಮಮ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಶ್ರಯ ಧರ್ಮವಿತು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮಗ
ದುರ್ಮತೀ ಜನರ ಒಲ್ಲನು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಶ್ರೀನಲ್ಲ||6||

ಜಲದ ವಡಬಾನಳಗಳು ಅಂಬುಧಿ ಜಲವನು ಉಂಬುವವು
ಅಬ್ದ ಮಳೆಗರೆದಿಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನೀವುದು ಅನಲನು ತಾನೇ ಭುಂಜಿಪುದು
ತಿಳಿವುದು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಗುಣ ಕೃತ ಕರ್ಮಜ
ಫಲಾಫಲಗಳು ಉಂಡು ಉಣಿಸುವನು ಸಾರವಾಗ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ||7||

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಲೋಕಿಸುತ ಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳ ಅನಲೇನು
ರವಿಯ ಉದಯಾಸ್ತಮಯ ಪರ್ಯಂತ ಜಪಗಳ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಹೃಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳೊಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ
ನಿರಸ್ತಕಾಮನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವ||8||

ಮದ್ಯ ಭಾಂಡವ ದೇವ ನದಿಯೊಳಗೆ ಅದ್ದಿ ತೊಳೆಯಲು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವು ಅಹುದೆ ಎಂದಿಗಾದರು
ಹರಿ ಪದಾಬ್ಜಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸದವಗೆ ವಿರುದ್ಧವು ಎನಿಸುವವೆಲ್ಲ
ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ದುಃಖವನೆ ಕೊಡುತಿಹವು ಅಧಮ ಜೀವರಿಗೆ||9||

ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕನ
ಸರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅನವರತ ಕೊಂಡಾಡು ಮರೆಯದಲೆ
ಸಕ್ತನಾಗದೆ ಲೋಕವಾರ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳನು ಈಡಾಡಿ
ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡುತಿರು ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯೆಂದರಿದು||10||

ಲೋಪವಾದರು ಸರಿಯೇ ಕರ್ಮಜ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳು ಎರಡು ನಿನ್ನನು ಲೇಪಿಸವು
ನಿಷ್ಕಾಮಕನು ನೀನಾಗಿ ಮಾಡುತಿರೆ
ಸೌಪರಣಿ ವರವಹನ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಎಣಿಸದಲೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಸತತ ಸುಖಸಾಂದ್ರ||11||

ಸ್ವರತ ಸುಖಮಯ ಸುಲಭ ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಷೋಕ ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತ ಚರಣ ಯುಗ
ಚಾರು ಅಂಗ ಶಾರ್ನ್ಗ ಶರಣ್ಯ ಜಿತಮನ್ಯು
ಪರಮ ಸುಂದರ ತರ ಪರಾತ್ಪರ ಶರಣ ಜನ ಸುರಧೇನು ಶಾಶ್ವತ ಕರುಣಿ
ಕಂಜದಳಾಕ್ಷಕಾಯೆನೆ ಕಂಗೊಳಿಪ ಶೀಘ್ರ||12||

ನಿರ್ಮಮನು ನೀನಾಗಿ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳು ನಿರಂತರದಿ
ಸುಧರ್ಮ ನಾಮಕಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ನಿಷ್ಕಲುಷ ನೀನಾಗು
ಭರ್ಮ ಗರ್ಭನ ಜನಕ ದಯದಲಿ ದುರ್ಮತಿಗಳನು ಕೊಡದೆ
ತನ್ನಯ ಹರ್ಮ್ಯದೊಳಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಕಾವ ಕೃಪೆಯಿಂದ||13||

ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದಿ ಶರಣ ಜನ ವರಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನು
ತನ್ನ ನಿಜ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನುಸಾರದಲಿ ಕೊಡುತಿಪ್ಪನು ಫಲಾಫಲವ
ಅಲ್ಪಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಹಿತಲ್ಪನ ಆರಾಧಿಸದಿರು ಎಂದಿಗು
ಶಿಲ್ಪಗನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಲೆಯಂದದಲಿ ಸಂತೈಪ||14||

ದೇಶ ಭೇದ ಆಕಾಶದಂದದಿ ವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವ ಭೂತ ನಿವಾಸಿಯೆನಿಸಿ
ಚರಾಚರಾತ್ಮಕನು ಎಂದು ಕರೆಸುವನು
ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಗಳೊಳಗೆ
ಅವರ ಉಪಾಸನಗಳಂದದಲಿ ಫಲವೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ್ಹ||15||

ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಗಳ ಕರ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ ಭಜಿಸೆ ಕೆಡುವವು
ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೃದಯ ಅಂಬರದಿ
ವಂಚಿಸುವ ಜನರೊಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷ
ತಾ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರಿಯ ಸುರಮುನಿಗೇಯ ಶುಭಕಾಯ||16||

ಕಾಲದ್ರವ್ಯ ಸುಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯ ಪೇಳುವರು ಅಲ್ಪರಿಗೆ
ಅವು ನಿರ್ಮೂಲ ಗೈಸುವವು ಅಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ತೈಲ ಧಾರೀಯಂತ ಅವನ ಪದ ಓಲೈಸಿ ತುತಿಸದಲೆ ನಿತ್ಯದಿ
ಬಾಲಿಷರು ಕರ್ಮಗಳೆ ತಾರಕವೆಂದು ಪೇಳುವರು||17||

ಕಮಲಸಂಭವ ಶರ್ವ ಶಕ್ರಾದಿ ಅಮರರೆಲ್ಲರು
ಇವನ ದುರತಿಕ್ರಮ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮನವಚನದಿಂ ಪ್ರಾಂತಗಾಣದಲೆ
ಶ್ರಮಿತರಾಗಿ ಪದಾಬ್ಜ ಕಲ್ಪದ್ರುಮದ ನೆಳಲ ಆಶ್ರಯಿಸಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಸಂತೈಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪರು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ||18||

ವಾರಿಚರವು ಎನಿಸುವವು ದರ್ದುರ ತಾರಕಗಳೆಂದರಿದು
ಭೇಕವನು ಏರಿ ಜಲಧಿಯ ದಾಟುವೆನೆಂಬುವನ ತೆರದಂತೆ
ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು ಸೂರಿಗಮ್ಯನ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ
ಸೌರಶೈವ ಮತಾನುಗರ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಡುತಿಹರು||19||

ಕ್ಷೋಣಿಪತಿ ಸುತನೆನಿಸಿ ಕೈದುಗ್ಗಾಣಿಗೊಡ್ಡುವ ತೆರದಿ
ಸುಮನಸ ಧೇನು ಮನೆಯೊಳಗಿರಲು ಗೋಮಯ ಬಯಸುವಂದದಲಿ
ವೇಣುಗಾನಪ್ರಿಯನ ಅಹಿಕ ಸುಖಾನುಭವ ಬೇಡದಲೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣನಾಥನ ಪಾದ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡು ಕೊಂಡಾಡು||20||

ಕ್ಷುಧೆಯ ಗೋಸುಗ ಪೋಗಿ ಕಾನನ ಬದರಿ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲಿ
ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗ ಬಿದ್ದು ಬಾಯ್ದೆರೆದವನ ತೆರದಂತೆ
ವಿಧಿಪಿತನ ಪೂಜಿಸದೆ ನಿನ್ನಯ ಉದರ ಗೋಸುಗ
ಸಾಧುಲಿಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಆರಾಧಿಸುತ ಬಳಲದಿರು ಭವದೊಳಗೆ||21||

ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತೃವೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಕರೆಸುತ ತತ್ತದಾಹ್ವಯದಿ
ಭಾನುಮಂಡಲಗ ಪ್ರದರ್ಶಕ ತಾನೆನಿಸಿ ವಶನಾಗುವನು
ಶುಕ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಹೃದಯಾಕಾಶಗತ ಚಂದ್ರ||22||

ಉದಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದರ್ಶ ಪೌರ್ಣಿಮ ಅಧಿಕ ಯಾಮವು ಶ್ರವಣ ಅಭಿಜಿತು
ಸದನವೈದಿರೆ ಮಾಳ್ಪ ತೆರದಂದದಲಿ ಹರಿಸೇವೆ
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಏನು ನೋಡದೆ ವಿಧಿಸುತಿರು
ನಿತ್ಯದಲಿ ತನ್ನಯ ಸದನದೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು||23||

ನಂದಿವಾಹನ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದ ದ್ವಾದಶಿ ಪೈತೃಕ ಸಂಧಿಸಿಹ ಸಮಯದಲಿ
ಶ್ರವಣವ ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸದಾ
ನಿಂದ್ಯರಿಂದಲಿ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯವ ಕಣ್ದೆರೆದು ನೋಡದಲೆ
ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಅಂತರ್ಗತನ ಸರ್ವತ್ರ ಭಜಿಸುತಿರು||24||

ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಮೇರು ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ಸತ್ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ನಿಸ್ಸೀಮ
ಪಾವನನಾಮ ದಿವಿಜೋದ್ಧಾಮ ರಘುರಾಮ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ನಿತ್ಯ ತನ್ನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳ ತುತಿಸುವರಿಗೆ
ಸುಧಾಮಗೆ ಒಲಿದಂದದಲಿ ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||25||

ತಂದೆ ತಾಯ್ಗಳ ಕುರುಹನರಿಯದ ಕಂದ ದೇಶಾಂತರದೊಳಗೆ ತನ್ನಂದದಲಿ
ಇಪ್ಪವರ ಜನನೀ ಜನಕರನು ಕಂಡು
ಹಿಂದೆಯೆನ್ನನು ಪಡೆದ ಅವರು ಈ ಯಂದದಲಿಪ್ಪರೋ ಅಲ
ನಾನು ಅವರ ಎಂದು ಕಾಣುವೆನೆನುತ ಹುಡುಕುವ ತೆರದಿ ಕೋವಿದರು||26||

ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಸಮೂಹದೊಳು ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳೊಳು
ನಿರ್ಜಿತನ ಗುಣ ರೂಪಗಳ ಪುಡುಕುತ ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ
ಮತಿಮತರು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದ್ರದಿ
ಶಫರಿಯಂದದಿ ಸತತ ಸಂಚರಿಸುವರು ಕಾಣುವ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ||27||

ಮತ್ಸ್ಯಕೇತನ ಜನಕ ಹರಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ನಿಜ ಶರಣ ಜನವತ್ಸಲ
ವರಾರೋಹ ವೈಕುಂಠಆಲಯ ನಿವಾಸಿ
ಚಿತ್ಸುಖಪ್ರದ ಸಲಹೆನಲು ಗೋವತ್ಸ ಧ್ವನಿಗೊದಗುವ ತೆರದಿ
ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ಬಂದೊದಗವುನು ನಿರ್ಮತ್ಸರರ ಬಳಿಗೆ||28||

ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಗ ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ದೂರಾದ್ದೂರತರ
ದುರ್ಲಭನು ಎನಿಸುವನು ದೈತ್ಯ ಸಂತತಿಗೆ
ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನೆನೆವವರ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಹೋರಗಕೆ ಸರ್ವಾರಿಯೆನಿಸಿ
ಸದಾ ಸುಸೌಖ್ಯವನು ಈವ ಶರಣರಿಗೆ||29||

ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಗದಾಬ್ಜಧರ ದುರತಿಕ್ರಮ ದುರಾವಾಸ
ವಿಧಿ ಶಿವ ಶಕ್ರ ಸೂರ್ಯಾದ್ಯ ಅಮರ ಪೂಜ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ನಿರ್ಲಜ್ಜ
ಶುಕ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಅಶ್ವಮೇಧಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ ಕೆಡಿಸಿ
ಅಬ್ಜಜಾಂಡವ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಪಡೆದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಹ್ವಯನು||30||

ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರೆಲ್ಲ ಹರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸುರಗಣದೊಳಗೆ
ಸರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತನು ಎನಿಸುವ ಸರ್ವರಿಂದಲಿ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ
ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳ ನೀಡಾಡಿ
ಪರಮಾಸಕ್ತನು ಆಗಿರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ವಿಷಯದಲಿ||31||

ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಭಕ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಣಿಮಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತ
ಗುಣಿ ಗುಣ ತ್ರಯ ದೂರ ವರ್ಜಿತ ಗಹನ ಸನ್ಮಹಿಮ
ಎಣಿಸ ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳ ಕುಂಭಿಣಿಜೆಯಾಣ್ಮ ಶರಣ್ಯ
ರಾಮಾರ್ಪಣವೆನಲು ಕೈಕೊಂಡ ಶಬರಿಯ ಫಲವ ಪರಮಾತ್ಮ||32||

ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲವು ಈತನ ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲ
ಲೋಕದೊಳಿಲ್ಲದಿಹ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವೈ ಅಜ್ಞಾತ ಜನರಿಲ್ಲ
ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚಿನ ಬೊಂಬೆಯಂದದಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀಭೂ ನಲ್ಲ ಇವಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಜಗಕೆಲ್ಲ||33||

ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಶಾರ್ವರೀಕರ ಅಬ್ದ ವಾಹನನನುಜ
ಯದುವಂಶಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಮ ನಿರುಪಮ ಸುನಿಸ್ಸೀಮ ಸಮಿತಸಮ
ಲಬ್ಧನಾಗುವ ತನ್ನವಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಉಣಿಸಿ ತೀವ್ರದಿ
ಕ್ಷುಬ್ಧ ಪಾವಕನಂತೆ ಬಿಡದಿಪ್ಪನು ದಯಾಸಾಂದ್ರ||34||

ಶ್ರೀ ವಿರಿಂಚಿ ಆದಿ ಅಮರ ವಂದಿತ ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ
ದೇವಕಿ ದೇವಿ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸಿದನು ಅಜನು ನರರಂತೆ
ರೇವತೀ ರಮಣ ಅನುಜನು ಸ್ವಪದಾವಲಂಬಿಗಳನು ಸಲಹಿ
ದೈತ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಹರಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||35||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

mUla nArAyaNanu mAyA lOla ananta avatAra nAmaka
vyALa rUpa jayA ramaNana AveSanu enisuvana
lIlegaiva ananta cEtana jAladoLu pradyumna
brahmAnDa Alayada oLa horage nelesiha SAnti aniruddha||1||

aidu kAraNa rUpa ippattaidu kAryagaLu enisuvavu
Araidu rUpadi ramisutippanu I carAcaradi
BEda varjita mUrjagadjanmAdi kAraNa muktidAyaka
sva^^udaradoLiTTu ellaranu saMtaipa sarvaj~ja||2||

kArya kAraNa kartRugaLoLu svaBAryarinda oDagUDi
kapilAcArya krIDisutippa tannoLu tAne svEcceyali
prEryanu allE ramAbja Bavaru Arya rakShisi SikShisuvanu
svavIryadindali divija dAnava tatiya dinadinadi||3||

I samasta jagattinoLage AkASadoLu irutippa
vyAptAvESa avatArAntarAtmakanAgi paramAtma
nASa rahita jagattinoLage avakASadanu tAnAgi
yOgISASaya sthita tannoLu ellaraniTTu salahuvanu||4||

dAru pAShANagata pAvaka bEre bEre ippante
kAraNa kAryagaLa oLagiddu kAraNa kAryanu endenisi
tOrikoLLade ellaroLu vyApAra mADuva
yOgyategaLa anusAra PalagaLa uNisi santaisuva kRupAsAndra||5||

UrmigaLoLippa karma vikarma janya Pala aPalangaLa
nirmalAtmanu mADi mADisi unDu uNisutippa
nirmama nirAmaya nirASraya dharmavitu dharmAtma dharmaga
durmatI janara ollanu apratimalla SrInalla||6||

jalada vaDabAnaLagaLu aMbudhi jalavanu uMbuvavu
abda maLegarediLige SAntiyanIvudu analanu tAnE Bunjipudu
tiLivudu I pariyalli lakShmI nilaya guNa kRuta karmaja
PalAPalagaLu unDu uNisuvanu sAravAga sarva jIvarige||7||

pustakagaLa avalOkisuta mantra stutigaLa analEnu
raviya udayAstamaya paryanta japagaLa mADi PalavEnu
hRustha paramAtmane samasta avasthegaLoLiddu ellaroLage
nirastakAmanu mADi mADipanu endu tiLiyadava||8||

madya BAnDava dEva nadiyoLage addi toLeyalu nityadali
pariSuddhavu ahude endigAdaru
hari padAbjagaLa buddhi pUrvaka Bajisadavage viruddhavu enisuvavella
karma samRuddhigaLu duHKavane koDutihavu adhama jIvarige||9||

Bakti pUrvakavAgi muktAmukta niyAmakana
sarvOdrikta mahimegaLa anavarata konDADu mareyadale
saktanAgade lOkavArte prasaktigaLanu IDADi
SRuti smRuti ukta karmava mADutiru hariyAj~jeyendaridu||10||

lOpavAdaru sariyE karmaja pApapuNyagaLu eraDu ninnanu lEpisavu
niShkAmakanu nInAgi mADutire
sauparaNi varavahana ninna mahAparAdhagaLa eNisadale
svargApavargava koTTu salahuva satata suKasAMdra||11||

svarata suKamaya sulaBa viSvaMBara viShOka surAsurArcita caraNa yuga
cAru aMga SArnga SaraNya jitamanyu
parama suMdara tara parAtpara SaraNa jana suradhEnu SASvata karuNi
kanjadaLAkShakAyene kangoLipa SIGra||12||

nirmamanu nInAgi karma vikarmagaLu nirantaradi
sudharma nAmakage arpisuta niShkaluSha nInAgu
Barma garBana janaka dayadali durmatigaLanu koDade
tannaya harmyadoLagiTTu ella kAladi kAva kRupeyiMda||13||

kalpakalpadi SaraNa jana varakalpavRukShanu
tanna nija sankalpada anusAradali koDutippanu PalAPalava
alpasuKada apEkSheyinda ahitalpana ArAdhisadiru endigu
Silpagana kai sikka Sileyandadali santaipa||14||

dESa BEda AkASadandadi vAsudEvanu sarva BUta nivAsiyenisi
carAcarAtmakanu endu karesuvanu
dvESha snEha udAsInagaLilla I SarIragaLoLage
avara upAsanagaLandadali PalavIvanu parabrahmha||15||

sancitAgAmigaLa karma virinci janakana Bajise keDuvavu
mincinandadi poLeva puruShOttama hRudaya aMbaradi
vancisuva janarolla SrIvatsAncita susadvakSha
tA niShkincana priya suramunigEya SuBakAya||16||

kAladravya sukarma Suddhiya pELuvaru alparige
avu nirmUla gaisuvavu alla pApagaLa ella kAladali
taila dhArIyanta avana pada Olaisi tutisadale nityadi
bAliSharu karmagaLe tArakavendu pELuvaru||17||

kamalasaMBava Sarva SakrAdi amararellaru
ivana duratikrama mahimegaLa manavacanadiM prAntagANadale
SramitarAgi padAbja kalpadrumada neLala ASrayisi
lakShmI ramaNa santaisendu prArthiparu ati Bakutiyinda||18||

vAricaravu enisuvavu dardura tArakagaLendaridu
BEkavanu Eri jaladhiya dATuveneMbuvana teradante
tAratamya j~jAna SUnyaru sUrigamyana tiLiyalariyade
sauraSaiva matAnugara anusarisi keDutiharu||19||

kShONipati sutanenisi kaiduggANigoDDuva teradi
sumanasa dhEnu maneyoLagiralu gOmaya bayasuvandadali
vENugAnapriyana ahika suKAnuBava bEDadale
lakShmI prANanAthana pAda Bakutiya bEDu konDADu||20||

kShudheya gOsuga pOgi kAnana badari PalagaLa apEkSheyindali
podeyoLage siga biddu bAyderedavana teradante
vidhipitana pUjisade ninnaya udara gOsuga
sAdhulinga pradarSakara ArAdhisuta baLaladiru BavadoLage||21||

j~jAna j~jEya j~jAtRuveMba aBidhAnadiM buddhAdigaLa adhiShThAnadali nelesiddu
karesuta tattadAhvayadi
BAnumaMDalaga pradarSaka tAnenisi vaSanAguvanu
Suka SaunakAdi munIndra hRudayAkASagata caMdra||22||

udaya vyApisi darSa paurNima adhika yAmavu SravaNa aBijitu
sadanavaidire mALpa teradandadali harisEve
vidhi niShEdhagaLu Enu nODade vidhisutiru
nityadali tannaya sadanadoLagiMbiTTu salahuva Baktavatsalanu||23||

nandivAhana rAtri sAdhane banda dvAdaSi paitRuka sandhisiha samayadali
SravaNava tyajisuvante sadA
nindyarindali banda dravyava kaNderedu nODadale
SrImadAnandatIrtha antargatana sarvatra Bajisutiru||24||

SrI manOrama mEru trikakuddhAma satkalyANaguNa nissIma
pAvananAma divijOddhAma raGurAma
prEmapUrvaka nitya tanna mahA mahimegaLa tutisuvarige
sudhAmage olidandadali aKiLArthagaLa koDutippa||25||

tande tAygaLa kuruhanariyada kanda dESAntaradoLage tannandadali
ippavara jananI janakaranu kanDu
hindeyennanu paDeda avaru I yandadalipparO ala
nAnu avara endu kANuvenenuta huDukuva teradi kOvidaru||26||

Sruti purANa samUhadoLu BArata prati prati padagaLoLu
nirjitana guNa rUpagaLa puDukuta parama haruShadali
matimataru pratidivasa sArasvata samudradi
SaPariyaMdadi satata sancarisuvaru kANuva lavalavikeyinda||27||

matsyakEtana janaka hari SrIvatsa lAnCana nija SaraNa janavatsala
varArOha vaikunTha^^Alaya nivAsi
citsuKaprada salahenalu gOvatsa dhvanigodaguva teradi
paramOtsAhadi baMdodagavunu nirmatsarara baLige||28||

sUrigaLige samIpaga durAcArigaLige endendu dUrAddUratara
durlaBanu enisuvanu daitya saMtatige
sAri sArige nenevavara saMsAraveMba mahOragake sarvAriyenisi
sadA susauKyavanu Iva SaraNarige||29||

cakra SaMKa gadAbjadhara duratikrama durAvAsa
vidhi Siva Sakra sUryAdya amara pUjya padAbja nirlajja
Sukra SiShyara aSvamEdhA prakriyava keDisi
abjajAMDava atikramisi jAhnaviya paDeda trivikramAhvayanu||30||

Saktarenisuvarella hari vyatirikta suragaNadoLage
sarvOdriktanu enisuva sarvariMdali sarva kAladali
Bakti pUrvakavAgi anya prasaktigaLa nIDADi
paramAsaktanu Agiru harikathAmRuta pAna viShayadali||31||

praNata kAmada Bakta ciMtAmaNi maNimayABaraNa BUShita
guNi guNa traya dUra varjita gahana sanmahima
eNisa Baktara dOShagaLa kuMBiNijeyANma SaraNya
rAmArpaNavenalu kaikoMDa Sabariya Palava paramAtma||32||

balleneMbuvarillavu Itana olleneMbuvarilla
lOkadoLilladiha sthaLavillavai aj~jAta janarilla
belladaccina boMbeyandadi ellaroLagirutippa
SrIBU nalla ivage eNeyilla apratimalla jagakella||33||

Sabda gOcara SArvarIkara abda vAhanananuja
yaduvaMSAbdhi candrama nirupama sunissIma samitasama
labdhanAguva tannavage prArabdha karmagaLa uNisi tIvradi
kShubdha pAvakanante biDadippanu dayAsAndra||34||

SrI virinci Adi amara vaMdita I vasundhareyoLage
dEvaki dEvi jaTharadoLu avatarisidanu ajanu nararante
rEvatI ramaNa anujanu svapadAvalaMbigaLanu salahi
daityAvaLiya saMharisida jagannAtha viThalanu||35||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Sarva Pratheeka sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಆವ ಪರಬೊಮ್ಮನ ಅತಿವಿಮಲ ಅಂಗಾವ ಬದ್ಧರು ಎಂದೆನಿಪ
ರಾಜೀವಭವ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರು ಅನುದಿನದಿ ಹರಿಪದವ ಸೇವಿಪರಿಗೆ
ಅನುಕೂಲರಲ್ಲದೆ ತಾವು ಇವರನು ಕೆಡಿಸಬಲ್ಲರೆ
ಶ್ರೀವಿಲಾಸಾಸ್ಪದನ ದಾಸರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಅಪಜಯವು||1||

ಶ್ರೀದನ ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಯುಗಳ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ಆತ್ಮದೊಳಗಿಟ್ಟು
ಆದರದಿ ಸಂತುತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುವರಿಗೆ ಈ ನವಗ್ರಹವು
ಆದಿತೇಯರು ಸಂತತಾಧಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಪರಿಹರಿಸುತ ಅವರನ
ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು ಎಲ್ಲರೊಂದಾಗಿ ಈಶನ ಆಜ್ಞೆಯಲಿ||2||

ಮೇದಿನಿಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಗೋಷ್ಪಾದ ಉದಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಮಲ ತೀರ್ಥವು
ಪಾದಪಾದ್ರಿ ಧರಾತಳವೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀವಗಣ ಶ್ರೀದನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು
ಅವರುಂಬ ಓದನವೇ ನೈವೇದ್ಯ
ನಿತ್ಯದಿ ಹಾದಿ ನಡೆವುದೇ ನರ್ತನಗಳು ಎಂದರಿತವನೆ ಯೋಗಿ||3||

ಸರ್ವ ದೇಶವು ಪುಣ್ಯ ದೇಶವು ಸರ್ವ ಕಾಲವು ಪರ್ವ ಕಾಲವು
ಸರ್ವ ಜೀವರು ದಾನ ಪಾತ್ರರು ಮೂರು ಲೋಕದೊಳು
ಸರ್ವ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರವು ಸರ್ವ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯು
ಶರ್ವ ವಂದ್ಯನ ವಿಮಲ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳವಗೆ||4||

ದೇವಖಾತ ತಟಾಕವಾಪಿ ಸರೋವರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಸುರರು
ಕಳೇವರದೊಳಗಿಹ ರೋಮ ಕೂಪಗಳೊಳಗೆ ತುಂಬಿಹರು
ಆ ವಿಯತ್ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳು ಭಾವಿಸುವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡೆನಿಪ ಸಾವಿರ
ಸುನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತಲಿಹವು ಎಂದು||5||

ಮೂರು ಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಶೋಭಿಪ ಈರು ಅಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ
ಮಾರುತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಮಾಧವ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಾ ರಮಿಸುತಿಹನೆಂದು
ತಿಳಿದಿಹ ಸೂರಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು
ಅವರ ಶರೀರವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಅರ್ಚನೆಯೇ ಹರಿಪೂಜೆ||6||

ಶ್ರೀವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೆಂದರಿದು ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಬಲ್ಲವರು
ಆವ ಜಲದಲಿ ಮಿಂದರೆಯು ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳು ತಾ ಒಲಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡು ಈವರು ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳನು
ಅರಿಯದ ಜೀವರು ಅಮರ ತರಂಗಿಣಿಯನು ಐದಿದರು ಫಲವೇನು||7||

ನದನದಿಗಳು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಪರಿವವು ಉದಧಿ ಪರಿಯಂತರದಿ
ತರುವಾಯದಲಿ ರಮಿಸುವವು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗಿ ತೋರದಲೆ
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಆಚರಿಸುವರು ಬುಧರು
ಭಗವದ್ರೂಪ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಚಿಂತನೆ ಬರಲು ತ್ಯಜಿಸುವರು ಅಖಿಳ ಕರ್ಮಗಳ||8||

ಕಲಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ದಾನವರೊಳಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಭವಾದಿ ದೇವರ್ಕಳು ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಲಿ
ಅವರವರ ಕಲುಷ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಜಲರುಹೇಕ್ಷಣಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ನಿಶ್ಚಲ ಸುಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣರು ಸುಖಿಪರು ಅವರೊಳಗೆ||9||

ಆವ ಜೀವರೊಳಿದ್ದರೇನು? ಇನ್ನಾವ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಲೇನು?
ಇನ್ನಾವ ಗುಣ ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲೇನವರು?
ಕಾವನಯ್ಯನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವಲೋಕನ ಬಲದಿ ಚರಿಸುವ
ದೇವತೆಗಳನು ಮುಟ್ಟಲು ಆಪವೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು||10||

ಪತಿಯೊಡನೆ ಮನಬಂದ ತೆರದಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲಿ ರಮಿಸಿ ಮೋದಿಸಿ
ಸುತರ ಪಡೆದು ಇಳೆಯೊಳು ಜಿತ ಇಂದ್ರಿಯಳು ಎಂದು ಕರೆಸುವಳು
ಕೃತಿ ಪತಿ ಕಥಾಮೃತ ಸುಭೋಜನ ರತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
ಇತರ ದೋಷ ಪ್ರತತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸುವವೇನು ಅಚ್ಯುತನ ದಾಸರಿಗೆ||11||

ಸೂಸಿಬಹ ನದಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಸಹಾಸ ತೋರುವೆನೆನುತ
ಜಲಕೆದುರು ಈಸಿದರೆ ಕೈಸೋತು ಮುಳುಗುವ
ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟವನು ಕ್ಲೇಶವೈದುವ ಅನಾದಿಯಲಿ ಸಾರ್ವೇಶ ಕ್ಲುಪ್ತಿಯ ಮಾಡಿದುದ ಬಿಟ್ಟು
ಆಶೆಯಿಂದಲಿ ಅನ್ಯರ ಆರಾಧಿಸುವ ಮಾನವನು||12||

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಜಡಮತಿ ಮಾನವನು ದಿನದಿನದಿ ಮಾಡುವ
ಸ್ನಾನ ಜಪ ದೇವಾರ್ಚನೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳ
ದಾನವರು ಸೆಳೆದೊಯ್ವರಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸ್ವೀಕರಿಸ
ಮದ್ದಾನೆ ಪಕ್ವ ಕಪಿತ್ಥ ಫಲ ಭಕ್ಷಿಸಿದ ವೋಲಹುದು||13||

ಧಾತ್ರಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಅಖಿಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿಸಿದರೇನು
ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರವರಿತು ಅನ್ನಾದಿ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಗಾತ್ರ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿದರು ಏನು
ಹರಿ ಸರ್ವತ್ರಗತನು ಎಂದರಿಯದೆ ತಾ ಕರ್ತೃ ಎಂಬುವನು||14||

ಕಂಡ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ದೇಹವ ದಂಡಿಸಿದ ಫಲವೇನು
ದಂಡ ಕಮಂಡಲoಗಳ ಧರಿಸಿ ಯತಿಯೆಂದೆನಿಸಿ ಫಲವೇನು
ಅಂಡಜಾಧಿಪನು ಅಂಸಗನ ಪದ ಪುಂಡರೀಕದಿ ಮನವಹರ್ನಿಶಿ
ಬಂಡುಣಿಯವೋಲ್ ಇರಿಸಿ ಸುಖಪಡದೆ ಇಪ್ಪ ಮಾನವನು||15||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಓದಿ ಪೇಳಿದರೇನು
ಸಕಲ ನಿಷೇಧ ಕರ್ಮಗಳ ತೊರೆದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿ ಏನು
ಓದನಂಗಳ ಜರಿದು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧಗೈಸಿದರೇನು
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಅಳಿಯದೆ ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಮಾನವನು||16||

ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು ನೋಡಿದರೇನು ಓದಿದರೇನು
ಪೇಳಿದರೇನು ಪಾಡಿದರೇನು ಮಾಡಿದರೇನು ದಿನದಿನದಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಸದಾ ಅನುರಾಗದಿ ನೆನೆದು
ತತ್ತತ್ ಸ್ಥಾನದಲಿ ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಕನ ಸ್ಮರಿಸದವ||17||

ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿ ಪೇಳಿದ ಅಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವು ಇದಲ್ಲ
ತತ್ವ ಸುಪದ್ಧತಿಗಳನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನು ಅಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ
ಮಧ್ವ ವಲ್ಲಭ ತಾನೇ ಹೃದಯದೊಳು ಇದ್ದು ನುಡಿದಂದದಲಿ ನುಡಿದೆನು
ಅಪದ್ಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪುದು ಬುಧರು||18||

ಕಬ್ಬಿನೊಳಗಿಹ ರಸ ವಿದಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬು ಬಲ್ಲುದೆ
ಭಾಗ್ಯ ಯೌವನ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಮೈ ಮರೆದವಗೆ ಹರಿ ಸುಚರಿತಾಮೃತವು ಲಭ್ಯವಾಗದು
ಹರಿಪದಾಬ್ಜದಿ ಹಬ್ಬಿದ ಅತಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರಸ
ಉಂಡು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಸುಖಾಬ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಆಡುವವಗೆ ಅಲ್ಲದಲೆ||19||

ಖಗವರಧ್ವಜನ ಅಂಘ್ರಿ ಭಕುತಿಯ ಬಗೆಯನು ಅರಿಯದ ಮಾನವರಿಗಿದು
ಒಗಟಿನಂದದಿ ತೋರುತಿಪ್ಪದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತನ ಅಮಲ ಗುಣಗಳ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಭಾಗವತರಿಗೆ
ಮಿಗೆ ಭಕುತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಖವಿತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಿಪುದು||20||

ಪರಮ ತತ್ವ ರಹಸ್ಯವು ಇದು ಭೂಸುರರು ಕೇಳುವುದು ಸಾದರದಿ
ನಿಷ್ಠುರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಢರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿ ಪಿಶುನರಿಗೆ
ಅರಸಿಕರಿಗೆ ಇದು ಪೇಳ್ವುದಲ್ಲ ಅನವರತ ಭಗವತ್ಪಾದ
ಯುಗಳ ಅಂಬುರುಹ ಮಧುಕರನು ಎನಿಸುವವರಿಗೆ ಇದನು ಅರುಪು ಮೋದದಲಿ||21||

ಲೋಕವಾರ್ತೆಯಿ ದಲ್ಲ ಪರಲೋ ಕೈಕನಾಥನ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳ್ವರೆ |
ಕಾಕು ಮನುಜರಿ ಗಿದು ಸಮರ್ಪಕ ವಾಗಿ ಸೊಗಸುವುದೆ ||
ಕೋಕನದ ಪರಿ ಮಳವು ಷಟ್ಪದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂ ದದಲಿ
ಜಲಚರ ಭೇಕ ಬಲ್ಲದೆ ಇದರ ರಸ ಹರಿ ಭಕ್ತಗಲ್ಲದಲೆ||22||

ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನರಹಿತ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಸರ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮೇಯ
ಜರಾಮರಣ ವರ್ಜಿತ ವಿಗತ ಕ್ಲೇಶ ವಿಪ್ರತಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ
ಘ್ರುಣಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅನಂತ ಮಹಿಮ
ಘೃತ ಪ್ರತೀಕ ಆರಾಧಿತ ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಸುರರಾಜ||23||

ವನಚರ ಅದ್ರಿ ಧರಾ ಧರನೆ ಜಯ ಮನುಜ ಮೃಗವರ ವೇಷ ಜಯ
ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವ ಜಯ ಭೃಗು ರಾಮ ಭೂಮ ಜಯ
ಜನಕಜಾ ವಲ್ಲಭನೆ ಜಯ ರುಗ್ಮಿಣಿ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ
ಜಿನ ವಿಮೋಹಕ ಕಲಿವಿದಾರಣ ಜಯ ಜಯಾರಮಣ||24||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಾರ್ಚಿತ ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ
ಸುಮನಸ ಪ್ರೋಚ್ಚ ಸನ್ಮಂಗಳದ ಮಧ್ವ ಅಂತಃಕರಣರೂಢ
ಅಚ್ಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿಚ್ಚ ನೆಚ್ಚಿದ ಜನರ ಬಿಡ
ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನು ಉಂಡು ಅರಣ್ಯದೊಳು ಗೋ ಗೋಪರನು ಕಾಯ್ದ||25||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

Ava parabommana ativimala angAva baddharu endenipa
rAjIvaBava modalAda amararu anudinadi haripadava sEviparige
anukUlarallade tAvu ivaranu keDisaballare
SrIvilAsAspadana dAsarige unTe apajayavu||1||

SrIdana anGri sarOjayugaLa EkAdaSa sthAna AtmadoLagiTTu
Adaradi santutisi higguvarige I navagrahavu
AditEyaru santatAdhi vyAdhigaLa pariharisuta avarana
kAdukonDiharu ellarondAgi ISana Aj~jeyali||2||

mEdiniya mEluLLa gOShpAda udakagaLu ella Amala tIrthavu
pAdapAdri dharAtaLave sukShEtra jIvagaNa SrIdana pratimegaLu
avaruMba OdanavE naivEdya
nityadi hAdi naDevudE nartanagaLu endaritavane yOgi||3||

sarva dESavu puNya dESavu sarva kAlavu parva kAlavu
sarva jIvaru dAna pAtraru mUru lOkadoLu
sarva mAtugaLu ella mantravu sarva kelasagaLu ella pUjeyu
Sarva vandyana vimala mUrti dhyAnavuLLavage||4||

dEvaKAta taTAkavApi sarOvaragaLa aBimAni suraru
kaLEvaradoLagiha rOma kUpagaLoLage tuMbiharu
A viyatgangAdi nadigaLu BAvisuvudu eppatteraDenipa sAvira
sunADigaLoLage pravahisutalihavu endu||5||

mUru kOTiya mEle SOBipa Iru adhika eppattu sAvira
mAruta antaryAmi mAdhava prati divasadalli tA ramisutihanendu
tiLidiha sUrigaLu dEvategaLu
avara SarIravE sukShEtra avara arcaneyE haripUje||6||

SrIvaranige aBiShEkavendaridu I vasundhareyoLage ballavaru
Ava jaladali miMdareyu gangAdi tIrthagaLu tA olidu bandalli
nelegonDu Ivaru aKiLArthagaLanu
ariyada jIvaru amara tarangiNiyanu aididaru PalavEnu||7||

nadanadigaLu iLeyoLage parivavu udadhi pariyantaradi
taruvAyadali ramisuvavu alli tanmayavAgi tOradale
vidhi niShEdhagaLu Acarisuvaru budharu
BagavadrUpa sarvatradali cintane baralu tyajisuvaru aKiLa karmagaLa||8||

kaliye modalAda aKiLa dAnavaroLage
brahma BavAdi dEvarkaLu niyAmakarAgi hariyAj~jeyali
avaravara kaluSha karmava mADi mADisi
jalaruhEkShaNage arpisuta niScala suBakti j~jAna pUrNaru suKiparu avaroLage||9||

Ava jIvaroLiddarEnu? innAva karmava mADalEnu?
innAva guNa rUpagaLa upAsane mADalEnavaru?
kAvanayyana parama kAruNya avalOkana baladi carisuva
dEvategaLanu muTTalu Apave pApa karmagaLu||10||

patiyoDane manabanda teradali prati divasadali ramisi mOdisi
sutara paDedu iLeyoLu jita indriyaLu endu karesuvaLu
kRuti pati kathAmRuta suBOjana rata mahAtmarige
itara dOSha pratatigaLu saMbaMdhisuvavEnu acyutana dAsarige||11||

sUsibaha nadiyoLage tanna sahAsa tOruvenenuta
jalakeduru Isidare kaisOtu muLuguva
hariya biTTavanu klESavaiduva anAdiyali sArvESa kluptiya mADiduda biTTu
ASeyindali anyara ArAdhisuva mAnavanu||12||

nAnu nannadu eMba jaDamati mAnavanu dinadinadi mADuva
snAna japa dEvArcaneyE modalAda karmagaLa
dAnavaru seLedoyvarallade SrInivAsanu svIkarisa
maddAne pakva kapittha Pala BakShisida vOlahudu||13||

dhAtriyoLaguLLa aKiLa tIrthakShEtra carisidarEnu
pAtrApAtravaritu annAdi dAnava mADi PalavEnu
gAtra nirmalanAgi mantra stOtra paThisidaru Enu
hari sarvatragatanu eMdariyade tA kartRu eMbuvanu||14||

kanDa nIroLu muLugi dEhava danDisida PalavEnu
danDa kamanDalaogaLa dharisi yatiyendenisi PalavEnu
anDajAdhipanu aMsagana pada punDarIkadi manavaharniSi
banDuNiyavOl irisi suKapaDade ippa mAnavanu||15||

vEda SAstra purANa kathegaLa Odi pELidarEnu
sakala niShEdha karmagaLa toredu satkarmagaLa mADi Enu
OdanangaLa jaridu SvAsa nirOdhagaisidarEnu
kAma krOdhava aLiyade nAnu nannadeMba mAnavanu||16||

Enu kELidarEnu nODidarEnu OdidarEnu
pELidarEnu pADidarEnu mADidarEnu dinadinadi
SrInivAsana janma karma sadA anurAgadi nenedu
tattat sthAnadali tadrUpa tannAmakana smarisadava||17||

buddhi vidyAbaladi pELida aSuddha kAvyavu idalla
tatva supaddhatigaLanu tiLida mAnavanu alla budharinda
madhva vallaBa tAnE hRudayadoLu iddu nuDidaMdadali nuDidenu
apaddhagaLa nODadale kivigoTTu Alipudu budharu||18||

kabbinoLagiha rasa vidantige abbu ballude
BAgya yauvana mabbinali mai maredavage hari sucaritAmRutavu laByavAgadu
haripadAbjadi habbida ati sadBakti rasa
uMDu ubbi kobbi suKAbdhiyoLage ADuvavage alladale||19||

Kagavaradhvajana anGri Bakutiya bageyanu ariyada mAnavarigidu
ogaTinandadi tOrutippadu ella kAladali
triguNa varjitana amala guNagaLa pogaLi higguva BAgavatarige
mige Bakuti vij~jAna suKavittu avara rakShipudu||20||

parama tatva rahasyavu idu BUsuraru kELuvudu sAdaradi
niShThurigaLige mUDharige panDita mAni piSunarige
arasikarige idu pELvudalla anavarata BagavatpAda
yugaLa aMburuha madhukaranu enisuvavarige idanu arupu mOdadali||21||

lOkavArteyi dalla paralO kaikanAthana vArte kELvare |
kAku manujari gidu samarpaka vAgi sogasuvude ||
kOkanada pari maLavu ShaTpada svIkarisuvaM dadali
jalacara BEka ballade idara rasa hari Baktagalladale||22||

svaprayOjanarahita sakalEShTa pradAyaka sarvaguNa pUrNa pramEya
jarAmaraNa varjita vigata klESa vipratama viSvAtma
GruNi sUrya prakASa ananta mahima
GRuta pratIka ArAdhita anGri sarOja surarAja||23||

vanacara adri dharA dharane jaya manuja mRugavara vESha jaya
vAmana trivikrama dEva jaya BRugu rAma BUma jaya
janakajA vallaBane jaya rugmiNi manOratha siddhidAyaka
jina vimOhaka kalividAraNa jaya jayAramaNa||24||

saccidAnandAtma brahma karArcita anGri sarOja
sumanasa prOcca sanmangaLada madhva antaHkaraNarUDha
acyuta jagannAtha viThala nicca neccida janara biDa
kADgiccanu unDu araNyadoLu gO gOparanu kAyda||25||