MADHWA · marriage · sesha dasaru · sulaadhi · vivaha

Vivaha suladi

Late marriages is the major problem in Recent times among Madhwa families. The reasons can be anything right from social status, financial situation, salary,age, own house, education or astrology problem. Only Bhagavantha Sri Hari can protect us from crossing all these challenges. Modalakalu sesha dasaru (Sishyaru of Vijaya dasaru) composed this Vivaha suladhi for benefitting unmarried individuals to get married soon.

vivaha-suladhi-kannada

Suladhi in English: 

Vaivaha madide vibava purvakadinda |
Avadu idake samavendu tilidu|
Bavadalli higgi balalidare idake|
Bavaj~jaradavaru meccuvare|
“yadveva vidyaya kurute sraddhaya|
Tadevavirya vattaram Bavati ityupanishada|”
Tadaiva virya vattaram Bavati |
Evamadigalu Ipari varalutire a |
Bava j~janadimda ahankaradi |
Savira samkyavada (krutu)galu madaleke |
Deva devanu drushthi^^inda noda |
Avaniyolage alparamadhya kirti |
Bahovadallade adarondenahado |
Kevala Sramadinda artha sampadisi |
Avadu saladadake runavamadi |
Dhavanta Ipari gatanavada karma |
Pavannavada punya vagadire |
Buvanadalli baride ayasabadaleke |
Vaivaha maduva vidhi byaruntu |
Avava karmadinda murelu gotradavaru |
Pavitraraguvaru papadinda |
Savadhanadi kelu Bakuti^^indali manave |
Novu ninagagadu Bavadalinda |
Kava karunanidhi guruvijayaviththalareya |
Sevakanendavage sukavivano ||

– mattatala –
Makkalu enagaru avarige nanaru |
Rakkasantaka tane karmanu bandhadali |
Mukyavagi tanna kliptanusaradali |
Akkaradindali Atmajage pitanu |
Saukyada nimitta sati mane dhana pasu |
Mikkadavella ittihya teradante |
Makkalu modalada sampadaviya tane A |
Sakkuti yindali enage ittihanentendu |
Mukkundanara upakaranagalennu |
Kakkullatiyalinda nannadembo branti |
Sikkadale gunisu kalikruta mohavanu |
Vikramadimdalli indriyagramagalu |
Akramisi baralu praptavada moha |
Prakyata garpisuvadu samsaya madadale |
Baktipurvakadinda archisu(mariyadale) j~janadali |
Boktasara guruvijayaviththalareya |
Dakkuvanu idanu grahisida naranige ||

–trividatala–
Hrudayadolage hari prerisidadarolu |
Mudadi nudive guru krupabaladi |
Odagi keluvadu varana lakshanavannu I |
Vidhadi chintisuvadu guptadinda |
Adhama janarugalige antu tiliyagodade |
Padumanabanu avaravara namarupa bi |
Dade dharisihanembo krutyadinda |
Vadhuvara sabdavachya vasudevane sari |
Idarolu sukshma untu grahisuvadu |
Paduma sambava vayu Kaga ahipesa surapa |
Madana prananiruddha manu guru |
Sadaksha pajesvara pravaha yama sasi |
Aditya varunadi surarellaru |
Kadukondipparu devana anuj~jadi |
Sadaradali tili vara vicyara |
Badara sankasa guruvijayaviththalareyana |
Padagalarcipadakke ide dvaravu ||

–– rupaka tala–
Suramuni modalada rushiya janarella |
Sariyade nindiharu sukshmadinda |
Suragayaka vididu nara nadi parvata |
Parama pavitra sapta vanadhigalu |
Arasu tannaya nija brutyarimdali kudi |
Iruvo subaginante hariyu tanna |
Parivara saha vyapti vibuti enisuva |
Varanalli ippanu tattasabda vacyadi
Narane I pari tilidu pujisuvana |
Irali idanu itta mundanadali kelo |
Parama mangalavada madhugalalli |
Siridevi barati sarasvati shanmahishi |
Girije varuni sauparani Saci |
Smaranardhangini prani tara manavi usha |
Vara dakshayani pravahi syamalaru |
Tara sanj~ja haripadadinda udubavisida|
Paramapa^^avanne striyaruntu |
Siripati adarante strirupavanu dharisi |
Parivyaptanagippa striyaralli |
Taruvayadali sthula bommamdadolidda |
Hari siri modalada divijarannu |
Sariradali tandu aikyacimhintisi I |
Teradi tilidu parama Bakuti^^inda |
Vara vadhugaligagi paripari vastugala |
Pariyu cimtisi harisiri garpisu |
Siridevi modalada striyaralamkarisi |
Parama Bakutiyinda narayanage |
Siridevi garpisu vidhivayu |
Surarigarpisu avaravara striyara
Varavaralli kudisu vidhi purvaka |
Parama purusha hari tushtanaha |
Durula mardana guruvijayaviththalareya |
Parama yasassu niva ihaparadi |

-jampitala-
Dehavembo kshetra sannidhanadalli |
Lohitaksanembo patragalu |
Avyahatasthana vaidisu ninna |
Sahavagi murelu ninna|
Sahasrarupa guruvijayaviththalareyana |
Mohaninagaguvadu avakala |
-attatala-
Initu lakshnadimdali chaturthadinadalli |
Enenu mada takkaddella |
Danujarige idu upacharavendennu |
Ninu koduvadella ninu kombuvadella |
Anvayosu bimbanapada sannidhiyalli |
Initu maduva maneyalli surarella |
Vanajakshanaj~jadi subave kodutipparu |
Ina sasimamdala pariyamta tiliyava |
Ganarasi ganitadinitu satpunyava |
Janisuvadadarinda baride matugalalli |
Anumana idakkilla Sruti smruti vakyavu |
Vanajadhi pati guruvijayaviththalange |
Maneyava nenisuvi idarinda avaga ||

-aditala-
I parimaduvade subalagna venipudu |
I pari madidavana vamsave sadvamsa |
I pari tilidavana gotrave abivruddhi |
I pari tilidavana maneyalli sarvakala |
Lopavagadante subajala vaguvadu |
Ipari tiliyadale satasankya kanyadana |
Apara madalyake avagilla punyavannu
Sripati meccadiha nanavidha karma jala |
Papa nivartige karanavalla kelo |
Suprakasavada manikya marikondu |
Alpavada ajivana prapti madikondante |
Apara mahimana anusandhana villade |
Vyaparadinda banda kshudravada punyavannu |
Kopadi dvaradinda daityaru kombuvaru |
I pari tilidavana janumave sapalavennu |
Apavargadata guruvijayaviththalareya |
Kapaduvanu satata Ipari grahisidavara ||

-jate-
Maduve enipadidu siri narayanarige |
Padavige sopana guruvijayaviththala valiva ||

2 thoughts on “Vivaha suladi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s