MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಹಂಸಾನಂದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಮುನಿಗಳ ಮಸ್ತಕರತುನ ಭಾರತಿರಮಣ
ತೃಣಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪ್ತನೆ ಪಾವನ ಶರೀರ
ಗುಣನಿಧಿ ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಪಂಚಪರಣ
ಅಣುಮಹತ್ತು ರೂಪನೆ ಸನಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಿಯ
ವನಜಜಾಂಡವನ್ನು ತಾಳವನೆ ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸುವ
ಘನ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಜ್ಜನಪಾಲ ಶುಭಲೋಲ
ಅನಿಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯು ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ –
ಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಾತ ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ಗೆದ್ದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಜಗ –
ಜ್ಜನಕ ಚತುರಹಸ್ತ ಮಿನಗುವ ಗದಾಪಾಣಿ
ದನುಜರ ಸದೆಬಡೆದ ರಣರಂಗಧೀರ ಶೂರ
ಇನ ಮೊದಲಾದ ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವದಾ ತೇಜ
ವನಜಾರಿಕುಲಾಧೀಶ ಮನಮುದ್ದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಆರ್ಯ , ಅನುಗಾಲ ಜಗದ್ಗುರು
ಜನುಮ ಜನುಮ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವ ಕರುಣಿ
ನೆನೆದವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಧೇನು ತರುವೆ
ಪ್ರಣವ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನಾರಾ –
ಯಣನಂಘ್ರಿ ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮನದೊಳೆಣಿಪ ಮೌನಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ನಿನ್ನಾಧೀನವೆ ಲೋಕ ನೀ ಹರಿಯಾಧೀನ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹರಿ
ನಿನ್ನಾಧಾರ ನಮಗೆ ನಿನಗಾಧಾರ ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಬೆಳಗು ಜಗಕೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗು ಹರಿ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿ ಧ್ಯಾನ
ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವೆ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಿನ್ನ ಕಾಣೆವು ನಾವು ನೀ ಹರಿಯನು ಕಾಣೆ
ನಿನ್ನ ಮಾಯವು ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಹರಿಮಾಯ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿ ನೀನು ಹರಿಯೊಳಗೆ
ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಭಕುತರ ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಳವುತ್ತ ಪೊಳೆದಾಡುವ ಪ್ರಾಣ
ಚಿಣ್ಣಾವತಾರ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಟ್ಠಂಗೆ ಅ –
ಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಡೆಯ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ಖಳರು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರ
ಹಳಿದು , ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಣಿಮಂತನೆಂಬುವನ
ಬಲವಂತನಹುದೆಂದು ಕರೆದು ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಇಳಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ ಭೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ
ಅಳಿದು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಮಂದಮತಿಗಳ ಮಾಡಿ
ಕುಲಮರಿಯಾದೆಗಳ ಕೆಡಿಸಿ ಜಗವ
ಬಲುಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜೀವೇಶಗೆ ಐಕ್ಯ
ತಿಳಿಸಿ ಪರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರದಂತೆ
ಹೊಲಗೆಡಿಸಪೋಗೆಂದು , ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದದಿಂದ ಪೇ –
ಳಲು , ಹರುಷವ ತಾಳಿ ಖಳನು , ಮನ –
ದೊಳು ನೆನೆದಾನಿಲನೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಿನ ವೈರ
ವಳಿತೆಂದು ಕೈಕೊಂಡು ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಸುಲಭಭಕ್ತರ ಮತಿ ಅಳಿದುಬಿಡುವೆನೆಂದು ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಚರಣಡಿ ಯಂಬೊ ಗ್ರಾಮದಲಿ ವಿವಶಳಾಗಿ
ಚರಿಸುವ ಸ್ತ್ರಿಯಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು
ದುರುಳ ಸಂಕರನೆಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಮೆರದು ಮನೋವಾಚಕಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ
ಎರಡೆಂಬೊ ವಾಕ್ಯವನು ಪೇಳದಲೆ
ತಿರುಗಿದನು ಬಹುಬಗೆ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರವನೆ ರಚಿಸಿ
ಶಿರಬಲಿತು ಧರ್ಮಗಳ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಪೇಳಿ ಉತ್ತಮ
ಪರವೆಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತ
ಇರಲು , ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಹಸಗೆಟ್ಟು ಕೇವಲ
ಮೊರೆಯಿಡಲು ಹರಿಕರುಣದಿಂದ ನೀನು
ಸುರರು ಪೊಗಳಲಾಗಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಾಜ್ಞಾ
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅವತರಿಸಿದ ವೃಕೋದರ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ

ಜನಿಸಿದೆ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯನೆ ವೇಗದಿ ನಡು
ಮನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಜ ನಾರಿಯಲಿ
ತನಯ ಲೀಲೆಯ ತೋರಿ , ಹುರಳಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಮೆದ್ದು
ಜನನಿಗಾಶ್ಚರ್ಯವ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ
ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಲಿವರ್ದನನ ಸಂಗಡ ಪೋಗಿ
ಹುಣಿಸೆ ಬೀಜದಲಿ ಸಾಲವನೆ ತಿದ್ದಿ
ತೃಣಮಾಡಿ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಯನು ಸೋಲಿಸಿ , ಆ –
ಕ್ಷಣದಲಿ ಯತಿಯಾದೆ ಜನಕನಿಂದ
ಫಣಿಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ನಾರಿಯ ರಮಣ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷನಲ್ಲಿ
ವಿನಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ –
ತನ ಪಡದಿ ಮಧ್ವಾಖ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅನಿಮಿಷ ನದಿ ದಾಟಿ ಭೂಪತಿಯ ವಂಚಿಸಿ
ಬಿನಗುಚೋರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ
ಮನೋವೇಗದಲಿ ಮಹಾಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ದನುಜಾರಿ ಇರೆ ಪೋಗಿ ನಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾ
ಅನುವಾಗಿ ಕಲಿತು ಸರ್ವದಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವ –
ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ತೆರಳಿ
ಜನುಮರಹಿತ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯನ್ನೆ ಕಂಡು ವಂ –
ದನೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಟು ಮಳಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ –
ಯನು ಪಡೆದು ಬಂದೆ , ರಜತಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ
ಇನನಂತೆ ಪೊಳೆವ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅನಂತೇಶ್ವರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಅನುದಿನ ನೆನೆಸುವ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ರಕ್ಕಸ ರೂಪ ಸಂಕರ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ತಾಮಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನ್ಯಾವ –
ರಿಸಿ , ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ ಪುಸಿಯೆಂದು ವೊರೆದು , ವೊ –
ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಸುಮವ ಬಡಿಸಿ ವೆ –
ಕ್ಕಸನಾಗಿರಲಿತ್ತ ಶ್ವಸನಾವತಾರವೆ , ನಸುನಗುತ್ತ ವೇಗ
ದಶ ಪ್ರಕರಣ ರಂಜಿಸುವ ಸೂತ್ರವೆ ನಾಲ್ಕು
ದಶ ಉಪನಿಷತ್ ಎಸೆವ ಋಗ್ಗಾಗೀತ
ಹಸನಾದೆರಡು ಭಾಷ್ಯ ತ್ರಿಸ ತಾತ್ಪರ್ಯವು
ಎಸಳು ಯಮಕಭಾರತಾಗಮ ಸದಾಚಾರ
ಕುಶಲಸ್ಮೃತಿ , ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ , ಕೃಷ್ಣ ಸು –
ರಸಮಹಾರ್ಣವ , ಮಿಸಣಿಪ ತಂತ್ರಸಾರ
ವಸುದೇವಸುತ ಜನಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯ , ಮತ್ತೆ
ಋಷಿಕಲ್ಪ , ನರಸಿಂಹ ಪೊಸಬಗೆ ನಖಸ್ತುತಿ
ನಿಶಿಕರನಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಮೂವತ್ತೇಳು
ರಸಪೂರಿತವಾದ ದರುಶನಗ್ರಂಥಗಳ ರ –
ಚಿಸಿ , ಏಕವಿಂಶತಿ ಅಸುರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಖಂ –
ಡಿಸಿ ವಾದಿಗಳ ಭಂಗಿಸಿ , ಸೋಲಿಸಿ , ಚತು –
ರ್ದಶ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೈವ ಝಷಕೇತುಪಿತನೆಂದು
ಬೆಸಸಿ ಡಂಗುರವ ಹೊಯಿಸಿ ಬಿರುದನೆ ಎತ್ತಿ
ಶಿಶುಜನರ ಉದ್ಧರಿಸಿ , ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು
ದಶದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಕೀರ್ತಿಪಸರಿಸಿ ಮೆರೆವ ವಿ –
ಕಸಿತ ವದನ , ತ್ರಿದಶರ ಮನೋಹರ
ಹಸಿದವನಂತೆ ಭುಂಜಿಸಿದೆ ಕದಳಿ ಫಲ
ವಶವೆ ಪೊಗಳಲು, ಮಾನಿಸಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ
ಶಶಿಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಜ್ಞಾನದಾತ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ದುರುಳಮೋಹಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಿರಿಗೆ ಕುಲಿಶನೆನಿಸಿ
ತರಿದು , ಸಿದ್ಧಾಂತಮತ ಪರಮತತ್ವವೇ ತಾ –
ತ್ಪರ್ಯ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಅರುಹಿ , ಮುಕ್ತಿಗೆ
ದಾರಿ ಕರೆದು , ಕರದೊಳು ತೋರಿ
ಎರಡಾರುಪುಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆಧರರ ಮಾಡಿ ಪಾ –
ಮರರ ಪಾಲಿಸಿ ತಾಮಸರ ತಮಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ
ಸಿರಿ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ; ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ಹಡಗ
ಬರುತ ನಿಲ್ಲಲು ನೋಡಿ , ಕರೆದು ಗೋಪಿಚಂದನ
ಕರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭರದಿ ದ್ವಾದಶ
ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುತ ಅದರ ಒಳಗುಳ್ಳ ಸೋ –
ದರಮಾವನವೈರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ , ಮಧ್ವ –
ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೊಳದು ನಿಂದಿರಿಸಿ ರಜತಪೀಠ
ಫುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ
ತರುವಾಯರ್ಚನಿಗೆ ನಾಲ್ಕೆರಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ
ಕರಕಮಲದಿಂದ ಪಡೆದೆ , ವರಮಧ್ಯ ತಾಳ ಮಠ
ನರಸಿಂಹ – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಇ –
ಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಇಟ್ಟು ಪರಿ ಪರಿಯಲಿಂದ ಈ ಮೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸರವೊಂದು ಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಹಕಾಯ
ಸರಸಿಜನಾಭಮುನಿ ನರಹರಿ ಮಾಧವ
ವರ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ , ಏಕೋದರ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ , ಮಹಾ –
ಶರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯ ದುರಿತನಾಶನ ಭಗವ –
ತ್ಪರನಾದ ಸತ್ಯತೀರ್ಥ ತರುವಾಯ ನಾರಾಯಣಾ –
ಚಾರ್ಯಯೆಂಬೊ ಶಿಷ್ಯರನ ಪಡೆದು ಅ –
ವರ ಗುರುಭಾವನೆಯಿದ್ದಿನಿತು
ಅರುಹಿ , ಮೂಲರಾಮನ್ನ ಚರಣವನ್ನ ಭಜಿಸಿ
ಧರೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು , ಇಹ – ಪರದಲ್ಲಿ ಬೋಧವೆಂಬೊ
ಚರಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ , ಮರಳೆ ಸುರರು ಕುಸುಮ
ವರುಷವ ಕರೆಯಲು , ಬದರಿಗೆ ಪೋಗುತ ದಿವ್ಯ
ಕರಬೀಸಿ , ಸತ್ಯತೀರ್ಥರ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಳಕಟ್ಟಿದೆ
ನಿರುತ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ನ ಕರುಣವನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ವರವಿದ್ಯ ವೋದುವ ಪರಮಗುರುವೆ ಸತ್ಯ
ಕರದಂಡವನ್ನು ತಿರುಹಿ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆವ
ಪರಿ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ವಿರಕ್ತ
ಎರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಅರಿತಷ್ಟು ಪೇಳಿದೆ
ಹಿರಿದು ವರ್ಣಿಸೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ
ತರಳತನದಲಿಂದ ಗಿರಿಯ ಧುಮುಕಿದವನೆ
ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ
ಎರವು ಮಾಡದೆ ಎನ್ನಂತರಯಾಮಿಯಾಗಿಪ್ಪನೆ
ಪರಿಪಾಲಿಸು ನಿಜ ಶರಣರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು
ಜರಮರಣ ರಹಿತ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ
ಎರಡೊಂದವತಾರ ಧರಿಸಿದ ಧರ್ಮಶೀಲ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅದ್ವೈತಮತ ಕೋಲಾಹಲ ರಿಪುಮಸ್ತಕ ಶೂಲ
ಮಧ್ವರಾಯ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಿಯ ॥

SrI sumadhvavijaya stOtra suLAdi

rAga haMsAnaMdi

dhruvatALa

munigaLa mastakaratuna BAratiramaNa
tRuNamodalAda vyAptane pAvana SarIra
guNanidhi pavamAna pavamAna paMcaparaNa
aNumahattu rUpane sanakAdigaLa priya
vanajajAMDavannu tALavane mADi bArisuva
Gana samarthane sajjanapAla SuBalOla
anila pradhAnavAyu hanuma BIma madhva –
muni j~jAnadAta karaNABimAnigaLa
gaNane mADade gedda animitta baMdhu jaga –
jjanaka caturahasta minaguva gadApANi
danujara sadebaDeda raNaraMgadhIra SUra
ina modalAda ThAvinali sarvadA tEja
vanajArikulAdhISa manamuddu pUrNapraj~ja
praNatArtihara Arya , anugAla jagadguru
januma januma sAdhana mADisuva karuNi
nenedavarige ciMtAmaNi suradhEnu taruve
praNava mUruti namma vijayaviTThala nArA –
yaNanaMGri guptadalli manadoLeNipa mauni || 1 ||

maTTatALa

ninnAdhInave lOka nI hariyAdhIna
ninna prEraNe jagake ninage prEraNe hari
ninnAdhAra namage ninagAdhAra hari
ninna beLagu jagake ninage beLagu hari
ninna dhyAna namage ninage hari dhyAna
ninna stOtrave namage ninage hariya stOtra
ninna kANevu nAvu nI hariyanu kANe
ninna mAyavu namage ninage harimAya
ninnoLage hari nInu hariyoLage
anyOnyavAgi Bakutara manadalli
kaNNige poLavutta poLedADuva prANa
ciNNAvatAra SrIvijayaviTThaMge a –
cCinna BaktanAda sanyAsigaLoDeya || 2 ||

rUpakatALa

kali modalAda KaLaru satkarma mADuvara
haLidu , yOcane mADi maNimaMtaneMbuvana
balavaMtanahudeMdu karedu upadESisi
iLiyoLu janisi BEdArthaj~jAnavella
aLidu sajjanarannu maMdamatigaLa mADi
kulamariyAdegaLa keDisi jagava
balumithyaveMdu sthApisi jIvESage aikya
tiLisi paragatiya mArga tOradaMte
holageDisapOgeMdu , mannisi mudadiMda pE –
Lalu , haruShava tALi KaLanu , mana –
doLu nenedAnilane ninna aMdina vaira
vaLiteMdu kaikoMDu vijayaviTThalanna
sulaBaBaktara mati aLidubiDuveneMdu || 3 ||

JaMpitALa

caraNaDi yaMbo grAmadali vivaSaLAgi
carisuva striyaLalli janisi baMdu
duruLa saMkaraneMbO nAmadalli dhareyoLage
meradu manOvAcakAyadalli tAnAgi
eraDeMbo vAkyavanu pELadale
tirugidanu bahubage duHSAstravane racisi
Sirabalitu dharmagaLa nirAkarisi
paramAtmage nirguNa pELi uttama
paravella jIvaralli sAdhisutta
iralu , sajjanarella hasageTTu kEvala
moreyiDalu harikaruNadiMda nInu
suraru pogaLalAgi vijayaviTThalanAj~jA
Siradalli dharisi avatarisida vRukOdara || 4 ||

tripuTatALa

janiside paraSuklatrayane vEgadi naDu
maneya brAhmaNa nija nAriyali
tanaya lIleya tOri , huraLi guggari meddu
jananigAScaryava migilenisi
kuNidADi balivardanana saMgaDa pOgi
huNise bIjadali sAlavane tiddi
tRuNamADi SivaSAstriyanu sOlisi , A –
kShaNadali yatiyAde janakaniMda
PaNiyAdyarige guruvAda nAriya ramaNa
anusarisi acyuta prEkShanalli
vinayadali pOgi niyamavAgi SiShya –
tana paDadi madhvAKya nAmadalli
animiSha nadi dATi BUpatiya vaMcisi
binagucOrarannu mOsagoLisi
manOvEgadali mahAbadarikASramadalli
danujAri ire pOgi namisi vidyA
anuvAgi kalitu sarvadA allidda sarva –
munigaLiMda pUjegoMDu teraLi
janumarahita vyAsa muniyanne kaMDu vaM –
dane mADi , eMTu maLala muTTige –
yanu paDedu baMde , rajatapIThapuradalli
inanaMte poLeva AnaMdatIrtha
guNapUrNa anaMtESvara vijayaviTThalanna
anudina nenesuva vaiShNavAcArya || 5 ||

aTTatALa

vasudhiyoLage rakkasa rUpa saMkara
masadu matsarisi tAmasaSAstragaLa nyAva –
risi , nirmalaj~jAna pusiyeMdu voredu , vo –
lisikoMDu avarige Basumava baDisi ve –
kkasanAgiralitta SvasanAvatArave , nasunagutta vEga
daSa prakaraNa raMjisuva sUtrave nAlku
daSa upaniShat eseva RuggAgIta
hasanAderaDu BAShya trisa tAtparyavu
esaLu yamakaBAratAgama sadAcAra
kuSalasmRuti , dvAdaSa stOtra , kRuShNa su –
rasamahArNava , misaNipa taMtrasAra
vasudEvasuta janisida nirNaya , matte
RuShikalpa , narasiMha posabage naKastuti
niSikaranaMte SOBisuva mUvattELu
rasapUritavAda daruSanagraMthagaLa ra –
cisi , EkaviMSati asura BAShyagaLa KaM –
Disi vAdigaLa BaMgisi , sOlisi , catu –
rdaSa lOkakke daiva JaShakEtupitaneMdu
besasi DaMgurava hoyisi birudane etti
SiSujanara uddharisi , pogaLisikoMDu
daSadikkinoLu kIrtipasarisi mereva vi –
kasita vadana , tridaSara manOhara
hasidavanaMte BuMjiside kadaLi Pala
vaSave pogaLalu, mAnisage nimma mahime
SaSikOTi lAvaNya vijayaviTThalanaMGri
vaSa mADikoMDu saMtasaj~jAnadAta || 6 ||

AditALa

duruLamOhaka SAstragirige kuliSanenisi
taridu , siddhAMtamata paramatatvavE tA –
tparya guNatAratamya aruhi , muktige
dAri karedu , karadoLu tOri
eraDArupuMDra mudredharara mADi pA –
marara pAlisi tAmasara tamasige aTTi
siri pati prIti baDisi ; SaradhiyoLage haDaga
baruta nillalu nODi , karedu gOpicaMdana
karaNe tegedukoMDu Baradi dvAdaSa
stOtrava mADuta adara oLaguLLa sO –
daramAvanavairiya nirIkShisi , madhva –
sarOvaradalli toLadu niMdirisi rajatapITha
Puradalli utsAhadi sarasadalli pUjisi
taruvAyarcanige nAlkeraDu sanyAsigaLa
karakamaladiMda paDede , varamadhya tALa maTha
narasiMha – subrahmaNya parama kShEtradali i –
bbaru yatigaLa iTTu pari pariyaliMda I mUru
kShEtra vAsaravoMdu biDade saMcarisida mahakAya
sarasijanABamuni narahari mAdhava
vara akShOBya , EkOdara viShNutIrtha , mahA –
SaraNa trivikramArya duritanASana Bagava –
tparanAda satyatIrtha taruvAya nArAyaNA –
cAryayeMbo SiShyarana paDedu a –
vara guruBAvaneyiddinitu
aruhi , mUlarAmanna caraNavanna Bajisi
dhareyoLagiTTu , iha – paradalli bOdhaveMbo
cariteyannu tOrisi , maraLe suraru kusuma
varuShava kareyalu , badarige pOguta divya
karabIsi , satyatIrthara tirugi sthaLakaTTide
niruta vEdavyAsanna karuNavane saMpAdisi
varavidya vOduva paramaguruve satya
karadaMDavannu tiruhi nellu beLeva
pari mADida Sakta parama j~jAni virakta
eraguve ninna lIle aritaShTu pELide
hiridu varNise namma hiriyaru ballarayya
taraLatanadaliMda giriya dhumukidavane
sarigANe ninagelli sarigANe ninagelli
eravu mADade ennaMtarayAmiyAgippane
paripAlisu nija SaraNaroLage iTTu
jaramaraNa rahita vijayaviTThalanna
eraDoMdavatAra dharisida dharmaSIla || 7 ||

jate

advaitamata kOlAhala ripumastaka SUla
madhvarAya vijayaviTThalanna mahApriya ||

MADHWA · pranesha dasaru · sulaadhi

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಭೈರವಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ
ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರವನೂ
ಈ ವಸುಧಿಯೊಳು ತ್ರಿವಿಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಶ್ರೀವರ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತು
ಸ್ಥಾವರಚೇತನ ಜಗಕೆ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ
ಜೀವ ಭಿನ್ನನು ಕಾಣೋ ಸರ್ವೇಶ
ಪಾವನವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಭಾರತ ವರ
ಭಾವುಕ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ
ಈ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಗಮ್ಯ
ಆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕೇವಲವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ
ಯಾವದ್ವೇದಾರ್ಥವ ವಿಚಾರಿಸೆ
ಆವಾವ ಬಗೆಯಿಂದ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
ಭಾವಜ್ಞ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ
ಈ ವಿಧವಾದ ಈಕ್ಷತೇ ಕರ್ಮನೆನಿಸುವ
ಈ ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ –
ತ್ವವ ಪೇಳದ ಪಾಪಿಗೆ ಏನೆಂಬೇ
ದೇವೇಶನಾದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನ
ಈ ವಿಧ ತಿಳಿವುದು ಕಾವ ಕರುಣಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೈಯ್ಯಾ
ಪ್ರಕಟದಿಂದ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು
ಯುಕುತಿವಂತರು ಕೇಳಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಅಖಿಳ ಚತುರ್ವಿಧ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಅಕಳಂಕತ್ವದಲಿ ವಾಚ್ಯ ಪರಮ ವಾಚ್ಯ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಶ್ರುತಿ
ದೋಷಿ ನ್ಯಾಯಾಪೇತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ಈಸೇಸು ವಿರೋಧವು ಹರಿ ವಾಚ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸೂಸಿ ಬಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವಾ
ಘಾಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಬಾಧಕ ಪೇಳಿ
ಘಾಸಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ ವಿರೋಧವ
ಈ ಸೊಲ್ಲು ಪುಶಿಯಲ್ಲ ವೇದವಚನ ಸಿದ್ಧ
ಲೇಶ ಸಂದೇಹವಗೊಳಸಲ್ಲದು
ತಾಸು ತಾಸಿಗೆ ಇದನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀಶನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಡಿರೊ ನಿತ್ಯ
ಈಶ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ನೋಳ್ಪ ಕರುಣದಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಗತಿ ಮುಖ್ಯ
ದುರ್ಗಮ ದುಃಖಗಳ ತಿಳಿದು ನಿರ್ವೇದದಿ
ಭಾರ್ಗವಿರಮಣನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಗಳ
ನಿರ್ಗತದಲಿ ತಿಳಿದು ಹರುಷದಿ ತನು ಉಬ್ಬಿ
ನಿರ್ಗಮವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ದುರ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗವ ದೂರದಿ ಬಿಟ್ಟಪ –
ವರ್ಗಪ್ರದಾ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನುಸರಿಸಿ
ನಿರ್ಗಮಿಸದಲೆ ಧೇನಿಸಿದರೆ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ
ಸರ್ಗದಿ ವಿಮಲ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗವನೀವನು ಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ವಾ –
ಲಗೈಸಿಕೊಂಬನು ಕರುಣಾದಿಂದೀ ಬಗೆ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಈ ತರುವಾಯದಿ ಅಖಿಳ ಜನರಕರ್ಮ
ವ್ರಾತವ ಕಳೆವನು ವಧುನವ ಮೊನೆ ಮಾಡಿ
ಈ ತರುಣೀಶನು ಸಕಲ ಜೀವರದೇಹ
ಘಾತ ವಿಕ್ರಾಂತಿ ಭೇದದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ
ನೀತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀರಜಭವನಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬನು
ವೀತಲಿಂಗರ ಮಾಡಿ ವಿಧಿಮುಖರೆಲ್ಲರ
ಈ ತರುವಾಯ ದಿನಭುಂಜಿಸಿರಭೋಗ
ಜಾತವ ಕೊಡುತಲಿ ಜನನ ಮರಣನೀಗೆ
ವಾತಜನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಈ ತೆರದಲಿ ಜೀವಜಾತರ ಪಾಲಿಪಾ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ದೋಷರಹಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದರಿದರೆ
ವಾಸುದೇವ ವೊಲಿವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ॥

rAga: Bairavi
dhruvatALa
SrIviShNuvina divya SravaNa manana dhyAna
I vidhavAda vicAravanU
I vasudhiyoLu trividhAdhikArigaLu
BAva Suddhiyalli bahu bage vicArisi
SrIvara karuNisi tannaparOkShavittu
sthAvaracEtana jagake janmAdikartA
jIva Binnanu kANO sarvESa
pAvanavAda nAlku vEda BArata vara
BAvuka paMcarAtra mUlarAmAyaNa
I vidhavAda SAstrakagamya
A upakrama upasaMhAra aByAsa
kEvalavAda upapatti modalAda liMgadiMda
yAvadvEdArthava vicArise
AvAva bageyiMda hariyE sarvOttama
BAvaj~ja janarella tiLidu nODi
I vidhavAda IkShatE karmanenisuva
I vAsudEvage samastavAda SabdavAcya –
tvava pELada pApige EneMbE
dEvESanAda prANESaviTThalana
I vidha tiLivudu kAva karuNi || 1 ||

maTTatALa
sakala SabdagaLu nAlku vidhavaiyyA
prakaTadiMda tatra prasiddha kelavu
yukutivaMtaru kELi anyatra prasiddha
aKiLa caturvidha vacanagaLiMda prANESaviTThala
akaLaMkatvadali vAcya parama vAcya || 2 ||

triviDitALa
I SabdagaLigella yukta samaya Sruti
dOShi nyAyApEta SrutigaLiMda
IsEsu virOdhavu hari vAcyatvadalli
sUsi baMdaru vEdavyAsadEvA
GAsi illadaMte prabala bAdhaka pELi
GAsiya biDisida virOdhava
I sollu puSiyalla vEdavacana siddha
lESa saMdEhavagoLasalladu
tAsu tAsige idane smarisi adhikArigaLu
dOSharahita j~jAnAnaMdapUrNa
SrISanobbane eMdu tiLidu pADiro nitya
ISa prANESaviTThala nOLpa karuNadi || 3 ||

aTTatALa
svargAdigaLalli gati agati muKya
durgama duHKagaLa tiLidu nirvEdadi
BArgaviramaNana atiSaya mahimegaLa
nirgatadali tiLidu haruShadi tanu ubbi
nirgamavillada Bakuti saMpAdisi
durgati mArgava dUradi biTTapa –
vargapradA tanna yOgyateyanusarisi
nirgamisadale dhEnisidare karuNAbdhi
sargadi vimala tannaparOkSha
mArgavanIvanu mige kaDime Agade
svargApavargadi prANESaviTThala vA –
lagaisikoMbanu karuNAdiMdI bage || 4 ||

AditALa

I taruvAyadi aKiLa janarakarma
vrAtava kaLevanu vadhunava mone mADi
I taruNISanu sakala jIvaradEha
GAta vikrAMti BEdadi arcirAdi
nItamArgadiMda nIrajaBavaniMda
prItiyiMdali tanna sErisikoMbanu
vItaliMgara mADi vidhimuKarellara
I taruvAya dinaBuMjisiraBOga
jAtava koDutali janana maraNanIge
vAtajanaka namma prANESaviTThala
I teradali jIvajAtara pAlipA || 5 ||

jate
dOSharahita guNapUrNaneMdaridare
vAsudEva voliva prANESaviTThala ||

MADHWA · purandara dasaru · sulaadhi

Sundara kanda suladhi / ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಅಯ್ಯಯ್ಯ! ಕೈಕೆ ಮುನಿದರೆ ಏನವ್ವ ! |
ದೀವೌಕಸರನಾಳುವ ನಿನ್ನ ಅದ್ವೈತತನವು |
ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೋಹುದೆ ಪ್ರಭುವೆ |
ಅಯ್ಯ ಮಂಥರೆ ಜರಿದರೆ ಪಂತಿದೇರ ನಾಳುವ |
ನಿನ್ನ ಲೋಕತಿಂತಿಣಿಯ ಗೆಲುವ ಶೀಲ ಬಹುದೆ |
ವಿಭುವೆ ಅಯ್ಯ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಿರೆ |
ತರುಲತೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಚೇತನ ವೃಂದಕೆ |
ಮುಕುತಿಯನಿತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹೋಹುದೆ ಅಯ್ಯ |
ಆರುಮುನಿದರೆ ಆರು ಜರೆದರೆ ಆರೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ |
ಹೀನವುಂಟೆ? ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿರೂಪನೆ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯ |
ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಲಕ್ಷಣಾಗ್ರಜ ಹನುಮನನಾಳ್ದ |
ರಾಮ ರಾಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಯ್ಯ ||1||
ಮುಟ್ಟತಾಳ
ತುಂಗ ವಕ್ಷ ತುರೀಯ ಮೂರುತಿಯ |
ರಥಾಂಗ ಪಾಣಿಯ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯ ತರಣಿ ತೇಜನ |
ಅಂಗನೆಯರ ಮನವ ಸೊರೆಗೊಂಬನ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ತರಣಿತೇಜನ ತಂಗಲೇಕೆ ತಗರಲೇಕೆ |
ಸಾರಂಗದಾಮನೊಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ |
ರಂಗೇಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂಗಳಾಂಗ |
ಒಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ ||2||
ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅರಿದನೊಬ್ಬ ನಾಸಿಕವ ನಿನ್ನನುಜೆಯ |
ಪುರವನುರುಪಿ ದಾನವರ ಗೆದ್ದನೊಬ್ಬ |
ಶರನಿಧಿಯ ದಾಂಟಿದನೊಬ್ಬ |
ಸಿರಿ ಮುಡಿಯ ಮುಕುಟವ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟನೊಬ್ಬ |
ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ ತೋಟಿ ಬೇಡ |
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕು ಬದುಕುವ ಬಾರೆಲೊ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ||3||
ಆದಿ ತಾಳ (ಅಟ್ಟತಾಳ?)
ರಾಮರಾಮ ಎನುತ ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಂಟಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮೆನುತ ಅಸುರರ ಗೆಲಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ಭೂಮಿ ಸುತೆಯ ಪಾದವ ಕಂಡು |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ |
ಉಂಗುರವಿತ್ತ ರಾಮನರ್ಧಾಂಗಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ತೈಸು ಎನುತ ||4||
ಏಕತಾಳ
ರಾಮನೊಳು ಹನುಮನು ಸೇರುವನೆಂದರಿಯಿರೊ |
ರಾಮನಿಂದ ಹತವಾಯ್ತು ರಾವಣನ ಕಟಕವೆಂದರಿಯರೊ |
ರಾಮನ ಪ್ರಸಾದದ ದೊರೆಗಳ ಕೆಣಕದಿರಿರೊ |
ರಾಮಬಾಣಕಿದಿರಾಗದಿರಿರೊ, ದನುಜರೆಲ್ಲ |
ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾವಣನ ಶಿರವ ಚೆಂಡಾಡುವನು |
ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೊ ||5||
ಜತೆ
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸಮ ರಾಮನಾಮ |
ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಮ ||

dhruva tALa
ayyayya! kaike munidare Enavva ! |
dIvaukasaranALuva ninna advaitatanavu |
aciMtya Sakti hOhude praBuve |
ayya maMthare jaridare paMtidEra nALuva |
ninna lOkatiMtiNiya geluva SIla bahude |
viBuve ayya taMdeyilladire |
tarulatege paSu pakShige cEtana vRuMdake |
mukutiyanitta mahime hOhude ayya |
Arumunidare Aru jaredare Arolladiddare |
hInavuMTe? tAraka brahmadvirUpane ninage ayya |
jAnaki vallaBa lakShaNAgraja hanumananALda |
rAma rAya puraMdara viThala ayya ||1||
muTTatALa
tuMga vakSha turIya mUrutiya |
rathAMga pANiya taMgi, tAre |
parama puruSha hariya taraNi tEjana |
aMganeyara manava soregoMbana taMgi, tAre |
taraNitEjana taMgalEke tagaralEke |
sAraMgadAmanolediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana |
raMgESa puraMdara viThalana maMgaLAMga |
olediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana ||2||
rUpaka tALa
aridanobba nAsikava ninnanujeya |
puravanurupi dAnavara geddanobba |
Saranidhiya dAMTidanobba |
siri muDiya mukuTava kittiTTanobba |
puraMdaraviThalarAyana tOTi bEDa |
SaraNu pokku badukuva bArelo aNNaNNa ||3||
Adi tALa (aTTatALa?)
rAmarAma enuta aMbudhiya dAMTide |
rAma rAmenuta asurara gelide |
rAma rAma enuta BUmi suteya pAdava kaMDu |
rAma rAma enuta rAma puraMdaraviThalana |
uMguravitta rAmanardhAMgi dEvi cittaisu enuta ||4||
EkatALa
rAmanoLu hanumanu sEruvaneMdariyiro |
rAmaniMda hatavAytu rAvaNana kaTakaveMdariyaro |
rAmana prasAdada doregaLa keNakadiriro |
rAmabANakidirAgadiriro, danujarella |
rAma nimma rAvaNana Sirava ceMDADuvanu |
rAma puraMdaraviThalana poMdi badukiro ||5||
jate
sahasra nAma sama rAmanAma |
mahA mahimeya puraMdara viThala rAma ||

purandara dasaru · sulaadhi

ಜೋಗುಳ ಸುಳಾದಿ / Jogula Suladhi


ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಅಂಬುಧಿ ತೊಟ್ಟಲಾಗೆ ಆಲದೆಲೆಯಾಗಿ |
ಅನಂತ ಮೃದುಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಅಯ್ಯ |
ವೇದ ನೇಣುಗಳಾ ವೇದಾಂತದೇವಿಯರು |
ಪಾಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ತೂಗುವರಾಗಿ |
ಆನಂದ ಗೋಪಿಯರು ಇನ್ನೆಂಥ
ಪರಮಾನಂದವನುಂಬರೊ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ||1||
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಸಿರಿಹರಿ ಮೂರುತಿ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಬೊಮ್ಮದ ಮರಿಯೆ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ||2||
ತ್ರಿವಿಡೆ ತಾಳ
ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು ಇಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಲಿ ಅಯ್ಯ |
ಸೋಳ ಸಾಸಿರ ಮಂದಿ ಆಳು ಮಾಡುವರೆನ್ನ |
ಸೋಳÀಸಾಸಿರ ಮಂದಿ ಬೀಳು ಮಾಡುವರೆನ್ನ |
ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲೆ ಬಿಡುವೆನೆ |
ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಬೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯಾ ||3||
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಮಂಥನ ಮಾಡಲು ಮಾಧವ ಮೊಸರೆ ಮೀಸಲು |
ಇಂಥಾದ್ದುಂಟೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೋಲು |
ಎಂಥವನೊ ನೀನಂಜದೆ ಎನ್ನಾಳಿದೆ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಇಂಥಾದ್ದುಂಟೆ ಬಿಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಲು ||4||
ಆದಿ ತಾಳ
ದೇಹವ ಮಾಡಿದೆÉ ದೇಹವ ಕೂಡಿದೆ |
ದೇಹವು ತಾನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ |
ದೇಹಿ ನಾನಾದೆನೊ ದೇವ ನೀನಾದೆಯೋ |
ಶ್ರೀವರನಾಥ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||5||
ಜೊತೆ
ಅನಂತಮೂರತಿ ಅನಂತಕೀರುತಿ
ಅನಂತನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠಲ

suLAdi
dhruva tALa
aMbudhi toTTalAge AladeleyAgi |
anaMta mRuduhAsigeyAgi ayya |
vEda nENugaLA vEdAMtadEviyaru |
pADi muddADi tUguvarAgi |
AnaMda gOpiyaru inneMtha
paramAnaMdavanuMbaro |
puraMdaraviThala ballanayya ||1||
maTTa tALa
jO jO jO enna sirihari mUruti |
jO jO jO enna bommada mariye |
jO jO jO enna puraMdaraviThala |
jO jO jO enna enna tamma dammayya
jO jO jO enna enna kaMda gOviMda ||2||
triviDe tALa
aShTamahiShiyaru iTTu guTTali ayya |
sOLa sAsira maMdi ALu mADuvarenna |
sOLaÀsAsira maMdi bILu mADuvarenna |
puraMdaraviThalanna kaMDalle biDuvene |
mEle baMdaddu matte nODikoMbe ayya ayyA ||3||
aTTa tALa
maMthana mADalu mAdhava mosare mIsalu |
iMthAdduMTe biDu biDu karadalli kaDegOlu |
eMthavano nInaMjade ennALide |
puraMdaraviThala iMthAdduMTe biDu karadalli kaDagOlu ||4||
Adi tALa
dEhava mADideÉ dEhava kUDide |
dEhavu tAneMba Brameya biDiside |
dEhi nAnAdeno dEva nInAdeyO |
SrIvaranAtha puraMdaraviThala ||5||
jote
anaMtamUrati anaMtakIruti
anaMtanABa puraMdaraviThala

sulaadhi · Vijaya dasaru

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ / SAMARPANE PRAKAARA NAIVEDYA SULADI

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಸಮ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳ ಜನರು ಸತತದಲ್ಲಿ
ಹಿಮಶೇತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶ ಧರಣಿ
ಶಮೆದಮೆ ಉಳ್ಳ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿದ್ದ
ಸುಮನೋಹರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೇಳತಕ್ಕ
ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಕೇವಲ ಹರುಷ ರಹಸ್ಯ ಆ –
ಗಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪೇಳುತಿದೆ ಉತ್ತಮ
ರಮೆಯರಸನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಮನಸಿಗೆ
ರಮಣೀಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ
ದ್ಯುಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪದು ಆ –
ತುಮ ಅನಾತುಮದೊಳು ಚಿಂತನೆ ಗೈದು
ಸಮ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಗೋಳಕವ ನೆನೆದು ಮ –
ಹಿಮೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಧೇನಿಸುತ್ತ
ತಮೊಗುಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಗಳದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
ಅಮರಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲ –
ಕುಮಿವಲ್ಲಭನೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲನೆಂದು
ಕಮಲ ಕರ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಂಬನ ಪ್ರ –
ತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಿಧ ತಿಳಿದು
ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಪೊಂದು
ಗಮನವಾಗಲಾರದು ಕಂಡಕಡಿಗೆ
ಅಮಲವಾದ ಪೂಜೆ ಹದಿನಾರು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ
ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಆವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ
ಅಮಿತ ಪ್ರತಾಪ ಹರಿ ನಿಸ್ಪ್ರಹ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ
ಕಮಲಭವಾದಿ ಮನಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರ
ಅಮಿಶ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ರಸ ಭೋಕ್ತ ನಾನಾ ರೂಪದಲಿ
ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲವಗೆ ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖನೊ
ಕ್ಷಮ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಮಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದೀ –
ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸನ ಚಿತ್ತು
ಚಮತ್ಕಾರ ಒಂದೊಂದಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ಬಗೆ ಉಂಟು
ಸುಮತಿ ಲೋಕಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪದು
ಸಮನಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಚತುರವಿಧ ಅನ್ನ
ರಮೆ ಬೊಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮನ
ನಿಮಿಷ ಬಿಡದೆ ಇನಿತು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅ –
ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಬಿಂಬ ಕೈಕೊಂಬೋರು
ಕಮಠ ಕಪಿಲ ಭೃಗು ನರಸಿಂಹ ನಾಮದಲಿ
ರಮಿಪ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯದಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕುಮತಿ ಜನಕೆ ತಿಳಿಯಗೊಡನೊ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ
ತಿಮಿರ ಭಾನು ಭವಾರ್ಣವ ತಾರಕ ಉ –
ತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯರಸ ತತ್ತತ್ಪದಾರ್ಥದಲಿ
ಸಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯೋಗಮಾಯಾ
ಅಮರರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ತಾನು ಕೈಕೊಂಬ ದು –
ರ್ಗಮ ಕಾಣೊ ದುಃಖ ದೂರ ಮಹಾಪ್ರಭುವೊ
ಉಮೆಯರಸ ಪರಿಯಂತ ಈ ರಸ ಸಲ್ಲುವದು
ಕಮಲಭವ ಲಕುಮಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ
ಸುಮನಸ ಗಣಕೆ ಲೇಪನವಿಲ್ಲ ಅವರ ಆ –
ತುಮದೊಳಗಿದ್ದಖಿಳರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ
ಕ್ರಮಗೆಡುವರು ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ
ತಮತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಮಮ ಹರಿ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಾ ಉಪ –
ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಉದರದೊಳಗೆ
ತಮ ತರದಿಂದ ಪೊಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಉ –
ತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣನ್ನ ಚರಿತೆ ಎಂತೊ
ಮಮತಾ ರಹಿತಾ ಪರಾಯು ಆರಂಭಿಸಿ
ನಮಿಪಾ ಜನರು ಇತ್ತ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತು
ಕ್ರಮದಲಿ ಆವಾವ ತತ್ವಾತ್ಮಕ ರಸಂಗಳು
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಮಾಳ್ಪ
ಕಮಲೇಶ ಶುಭರಸ ಸವಿದುಂಬೋದು ನಿಶ್ಚಯವು
ಅಮಿತ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಮಣನು
ಕ್ರಿಮಿ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆ –
ಕ್ರಮಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವದೇನೊ
ಭ್ರಮಣನಲ್ಲವೊ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಾಂಶಿ ಅಂಶಕೆ ಸಂ –
ಗಮ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದೇ ಜೀವರನ್ನು
ನಮೊ ನಮೋ ನಮೊ ಎಂದು ಆದ್ಯಂತ ತಿಳಿದ ನರಗೆ
ಸಮವೃತ್ತಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ಹಿಮಕರ ವರ್ಣ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನನುಪಮ –
ನೆಂದರ್ಪಿಸೆ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಅರ್ಪಿಸಲಿಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಲಿ
ಸರ್ಪಿ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ದರ್ಪತನವೆ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲಿ ಕಂ –
ದರ್ಪ ಪಿತನೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಪಕನೆಂದು
ದರ್ಪಣದೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಳ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ಸರ್ಪಭೂಷಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಗ್ರಹಿಸು
ದರ್ಪಜನರ ವೈರಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಪಿತ ಕೈಕೊಂಬಾ ಭಕುತಿ ಮಾತ್ರಕೆ ಒಲಿದು ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ವೃಂದಾರಕ ಜನ ಉಂಟು ಅದಕೆ
ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪವು
ಕುಂದದಲೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವದು
ನಂದವಾಹದು ಜನಕೆ ಅನ್ನ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ
ಸಂದೋರು ಭಕ್ಷ ಘೃತ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ಅರ –
ವಿಂದ ಬಾಂಧವ ಲಕುಮಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂದಿಹ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಲು
ಅಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದಧಿ ಸೂಪಕ್ಕೆ
ಒಂದೊಂದಿರಾ ಮೌಳಿ ವಾಯು ಚಂದ್ರವರುಣಾ
ವಿಂದ್ರ ಮುಧುರಿಪು ಕ್ರಮಾತು ಶ್ರೀಧರಾ
ಮುಂದೆ ಪತ್ರ ಫಲ ಶಾಕಾ ಆಮ್ಲ ಅನಾಮ್ಲಕ್ಕೆ
ಪೊಂದಿ ಮಿತ್ರ ಶೇಷ ಗೌರಿ ಗೌರೀಶರು
ಇಂದಿರೇಶ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ಗುಣ –
ಸಾಂದ್ರ ಸಂಕರುಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು
ಇಂದ್ರ ಯಮ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆ –
ನಂದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಾ
ಛಂದ ಉಪಸ್ಕರ ಕಟುಗಳಿಗೆ ಇವರೆನ್ನು
ವಂದಿಸುವದು ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದೂ
ಗಂದುಗ್ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಸಾಸಿವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ –
ಗಂಧ ಕರ್ಪೂರ ಇವಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ಕಂದರ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೈಲ ಪಕ್ವಕೆ
ಇಂದ್ರಜ ಅಧೊಕ್ಷಜ ದೇವತೆಯೊ
ಸಂದೀದ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಿಲಮಾಷ –
ದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಕ್ಕೆ ದಕ್ಷ ನರಸಿಂಹನೆ
ರಂಧ್ರವುಳ್ಳ ಭಕ್ಷಮಾಷ ಮಿಕ್ಕಾದದಕೆ ಸ –
ಬಂಧವಾಗಿಹ ಮನು ಅಚ್ಯುತ ದೇವಾ
ಸೈಂಧವ ಸಂದಿಜಕೆ ನಿರಋತಿ ಪ್ರಾಣ ಉ –
ಪೇಂದ್ರನು ಜನಾರ್ದನ ಯುಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ತಂದಿಡುವ ತಾಂಬೂಲ ಸ್ವಾದೋದಕದಲ್ಲಿ
ಮಂದಾಕಿನಿ ಸೌಮ್ಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣನೋ
ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮು –
ಕುಂದನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದ ಪೇಳಿದೆ
ಮಂದರಾದ್ರಿಧರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಕರುಣಾ –
ದಿಂದ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸವಿದು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಪುಷ್ಕರ ರತಿ ಹಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವನು ಪಾವಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಾದು ರಸಕೆನ್ನಿ
ವಸುಜೇಷ್ಟ ವಸಂತ ವಲಿಗೆ ಗೋಮಯ ಪಿಂಡ
ಕೊಸತಿಯಾಗಿಪ್ಪರು ಭಾರ್ಗವ ಋಷಭನು
ಅಸಮಾ ಗುಣದೇವಿ ಪಾಕ ಕತೃಗಳಿಗೆ
ವಿಶ್ವಂಭರ ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಾ
ವಸುಧೀ ವರಾಹ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಎಸೆವ ಮೇಲು ಭಾಗಕೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ
ಮಿಸುಣಿಪ ವರ್ಣಕೆ ಶಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಪು –
ರಷನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತಿಸು
ಎಸಳು ತುಳಸಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಪಿಲ ರಂ –
ಜಿಸುವ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿ ಆನಂದ
ಬೆಸಸೂವೆ ಭೋಜನ ಪಾತ್ರಿ ವ್ಯಜನಕೆ ಶೋ –
ಭಿಸುವರು ದುರ್ಗಾ ಸೌಪರ್ಣಿ ಸತ್ಯಾದತ್ತ
ಮಶಕಾದಿ ಸ್ಪರ್ಶದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಶ್ವಶನ ಮುದ್ರೆ ಎನಬೇಕು ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮುದ್ರೆಯು
ವಿಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥ ತೋರಿಸಬೇಕು ಶುಭ
ರಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಧೇನು ಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕು
ಬಿಸಿಜ ಮುದ್ರೆಯು ಶೋಧನಾರ್ಥವು ಸು –
ದರ್ಶನ ಮುದ್ರೆಯು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಶಂಖ ಗದಾ ಕ –
ಲಶ ಮುದ್ರೆಗಳು ತೋರಿಸಬೇಕು ಚನ್ನಾಗಿ
ದಶ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಮೃತಬಿಂದು ಪವಿತ್ರಕೆ
ಬೆಸನೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹಂಸ ಮುದ್ರೆಯು
ಪೆಸರುಗೊಳಿಸಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ
ಕುಶಲ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಚಿಂ –
ತಿಸಬೇಕು ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥದ ವೈಭವ
ಅಸು ಕರಣ ಕಾಯ ಭೇದವನರಿತು ತು –
ತಿಸಬೇಕು ಹರಿಯ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿ –
ರ್ದೋಷ ಗುಣಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾರಭೋಕ್ತಾ ಅಪ್ರಮೇ –
ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಭಕ್ತ
ವತ್ಸಲ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಿ
ಅಂಶಾವತಾರಾವೇಶ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುರ್ತಿ
ಉಸರಿಕ್ಕದೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದು
ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಪುಶಿಯಲ್ಲ ಎನುತಲಿ
ವಶವಾಗಿ ಇಪ್ಪ ದೇವನ ನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಸುಳೆ ಎಂದದಲಿ ಪರಮೋತ್ಸಹ ವಿಡಿದು ಸಾ –
ಧಿಸು ಗುಣರೂಪ ಕ್ರೀಯಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ವಿಷಯಂಗಳಿಗೆ ದೂರ ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವಾ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ರತ್ನ ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಂತ್ರಿಕ
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ
ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ನಾನು ಎಂದು
ತುತ್ತಿಸಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ
ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಹವಿಸ್ಸು ಪರಮ ಪಾ –
ವಿತ್ರ ಸ್ವಾದು ಸುಗಂಧ ಹವ್ಯ ಭಾವ ಕ್ರಿಯಾದಿ
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಮನೋಹರ ಅಮೃತವಾಗಿಹ
ಸತ್ಯ ಭೋಗ ದ್ರವ್ಯ ಹರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಪರಮಾನ್ನ ಹರಿದ್ರಾನ್ನ
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮುದ್ಗಾನ್ನ ಅಪೂಪ ವಿಧಗಳು
ಮತ್ತೆ ಕದಳಿ ಫಲ ಸಂಬ್ರಾಣ ಸುಫಲ ಪಕ್ಷ
ತಥ್ಥಳಿಸುವ ಕಂದಮೂಲ ವ್ಯಂಜನ ನಾನಾ
ವಸ್ತು ಗೋಘೃತ ಮಿಶ್ರಾಫಲ ಮೊದಲಾದವು
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ
ಕರ್ತೃ ನೀನೆ ಎಂದು ಮೇರುಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ
ಭೃತ್ಯ ಇತ್ತದ್ದು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸು
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು
ತತ್ತದ್ರಸ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಯೋಚಿಸು
ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಷಡುರಸ ಇ –
ಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಸ ಅದರೊಳಗಿಪ್ಪವು
ಉತ್ತಮರಸ ಎರಡು ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಪ್ಪವು ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತುವ ಮನಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾನು –
ಷೋತ್ತಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಪರೋಕ್ಷ ಕಾಲಕೆ
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದು ಮೌನವಿಡಿದು ಪೂರ್ವ
ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ವಿಧಿ ಆಚಮನಾ ನೀಯೊ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಹಮೇಧಿಯಾದವ
ನಿತ್ಯ ಈ ಪರಿಯಿಂದ ಚರಿಸಬೇಕೂ ಚನ್ನಾಗಿ
ತುತ್ತು ತೊರದು ಗುಹಾ ಸೇರಿದವನಾದರು
ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಬ ಆಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೂ
ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರ ಬಗೆ ಬೇರೆ
ಆತ್ಮ ಭಜನೆಯೊಳಗೆ ಸರ್ವವು ಇದ್ದ ತೆರದಿ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಎಣಿಸಿ ಉಣಿಸಲಿ ಬೇಕು
ಹತ್ತದು ಮನಸಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಗು –
ಣೋತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿಪ್ಪವು
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಳಿದೆ ಇದೆ ಬಿಡದೆ ಚಿಂತಿಸು ಅಹಿ –
ತಲ್ಪ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಗರ್ಪಿಸೆ ಕೈಕೊಂಬಾ ॥

rAga kAMbOdhi

dhruvatALa

samarpaNe prakAra tiLivadu cennAgi
sama buddhivuLLa janaru satatadalli
himaSEtu madhyadalli puTTida dESadoLage
krama uMTu svalpa pradESa dharaNi
Samedame uLLa madhvamatadalli poMdidda
sumanOhara jIvigaLige pELatakka
pramEya idu kEvala haruSha rahasya A –
gamadalli sAri pELutide uttama
rameyarasanna divya vigraha manasige
ramaNIyavAdaddu lakShaNOpEta
dyumaNi prakASadaMte opputippadu A –
tuma anAtumadoLu ciMtane gaidu
sama viShamadalli gOLakava nenedu ma –
himeyannu maraLi maraLi dhEnisutta
tamoguNada kAryavannu hiMgaLadu Suddha satva
mamateyiMdali hariya meccisabEku
amarAdi samudAya jIvigaLige la –
kumivallaBane muKya mUlaneMdu
kamala karnikeyalli idda biMbana pra –
timeyalli iDuva vidha tiLidu
samanvaya ille mADi mukti mArgava poMdu
gamanavAgalAradu kaMDakaDige
amalavAda pUje hadinAru dikkiniMda
krama tiLidu AvAhana dhyAna mADi
amita pratApa hari nispraha nityatRupta
kamalaBavAdi manake dUrakke dUra
amiSra mikkAda rasa BOkta nAnA rUpadali
Brameyillavage nijapUrNa suKano
kShama madhyadali sthUla madhyama sUkShmaveMdI –
kramadiMda prasiddha vAsana cittu
camatkAra oMdoMdake trividha bage uMTu
sumati lOkake sulaBavAgippadu
samanisi tiLiyabEku caturavidha anna
rame bomma tAtvikaru sAkShAtparamana
nimiSha biDade initu sRuShTyAdi iShTavAgi a –
pramEya prAj~jabiMba kaikoMbOru
kamaTha kapila BRugu narasiMha nAmadali
ramipa jihvEMdriyadali svIkarisi
kumati janake tiLiyagoDano anAdyavidyA
timira BAnu BavArNava tAraka u –
ttamavAda yOgyarasa tattatpadArthadali
sama tiLisikoMDare yOgamAyA
amararige uNisuva tAnu kaikoMba du –
rgama kANo duHKa dUra mahApraBuvo
umeyarasa pariyaMta I rasa salluvadu
kamalaBava lakumige illavO
sumanasa gaNake lEpanavilla avara A –
tumadoLagiddaKiLaralli aikya
kramageDuvaru omme idara prAcuryadiMda
tamatamma svABAvika naDateyalli
amama hari parama Sakti sRuShTA upa –
ramadalli sarvarannu udaradoLage
tama taradiMda poMdiTTu koMDippa u –
ttama SlOka pUrNanna carite eMto
mamatA rahitA parAyu AraMBisi
namipA janaru itta BOgyavastu
kramadali AvAva tatvAtmaka rasaMgaLu
samasta jIvigaLige Eka mALpa
kamalESa SuBarasa saviduMbOdu niScayavu
amita vij~jAnapUrNa svaramaNanu
krimi modalAda cEtanake upajIvya A –
kramake BagavaMtanige AguvadEno
BramaNanallavo svAmi BinnAMSi aMSake saM –
gama mADisuva oMdE jIvarannu
namo namO namo eMdu AdyaMta tiLida narage
samavRutti BIti illa elliddarU
himakara varNa vijayaviTThala nanupama –
neMdarpise kaivalyA sarvadA kaikoMbA || 1 ||

maTTatALa

arpisalibEku adhikAra BEdadali
sarpi modalAda nAnA vastugaLiMda
darpatanave biTTu dharma mArgadali kaM –
darpa pitane sarva vyApya vyApakaneMdu
darpaNadoLu biMba nOLpa teradaMte
sarpaBUShaNa tatvadalli iddadde grahisu
darpajanara vairi vijayaviTThalarEyA
arpita kaikoMbA Bakuti mAtrake olidu || 2 ||

triviDitALa

oMdoMdu padArthakke obbobba aBimAnigaLu
vRuMdAraka jana uMTu adake
oMdoMdu BagavadrUpagaLalli ippavu
kuMdadale tiLidu koMDADuvadu
naMdavAhadu janake anna pAyasadalli
caMdra BArati kESava nArAyaNa
saMdOru BakSha GRuta kShIradalli ara –
viMda bAMdhava lakumi vANiyalli
niMdiha mAdhava gOviMda viShNu balu
aMda maMDige beNNe dadhi sUpakke
oMdoMdirA mauLi vAyu caMdravaruNA
viMdra mudhuripu kramAtu SrIdharA
muMde patra Pala SAkA Amla anAmlakke
poMdi mitra SESha gauri gaurISaru
iMdirESa padmanABa dAmOdara guNa –
sAMdra saMkaruShaNa mUrti ennu
iMdra yama vAsudEva pradyumna A –
naMda aniruddhanu sakkare bellA
CaMda upaskara kaTugaLige ivarennu
vaMdisuvadu I pari tiLidU
gaMdugra yAlakki sAsivi matte SrI –
gaMdha karpUra ivakella kELi
kaMdarpa puruShOttama taila pakvake
iMdraja adhokShaja dEvateyo
saMdIda kuShmAMDa pariSuddha tilamASha –
diMda nirmitakke dakSha narasiMhane
raMdhravuLLa BakShamASha mikkAdadake sa –
baMdhavAgiha manu acyuta dEvA
saiMdhava saMdijake nira^^Ruti prANa u –
pEMdranu janArdana yukta kramadalli
taMdiDuva tAMbUla svAdOdakadalli
maMdAkini saumya hari kRuShNanO
oMdoMdu aBimAni oMdoMdu mUrti mu –
kuMdana prEraNe iMda pELide
maMdarAdridhara vijayaviTThala karuNA –
diMda suLidADuva savidu tRuptanAgi || 3 ||

aTTatALa

puShkara rati haMsanAmaka paramAtma
viSvanu pAvaka Suddhige svAdu rasakenni
vasujEShTa vasaMta valige gOmaya piMDa
kosatiyAgipparu BArgava RuShaBanu
asamA guNadEvi pAka katRugaLige
viSvaMBara dEva alli vAsA
vasudhI varAha naivEdya maMDaladalli
eseva mElu BAgake viGnESvara kumAra
misuNipa varNake SiShvaksEna pu –
raShanAmaka BagavaMtana ciMtisu
esaLu tuLasige SrIdEvi kapila raM –
jisuva pAtriyalli vAruNi AnaMda
besasUve BOjana pAtri vyajanake SO –
Bisuvaru durgA sauparNi satyAdatta
maSakAdi sparSadOSha parihArakke
SvaSana mudre enabEku tArkShyamudreyu
viSha nivAraNArtha tOrisabEku SuBa
rasa siddhige dhEnu mudre tOrisabEku
bisija mudreyu SOdhanArthavu su –
darSana mudreyu rakShaNArtha SaMKa gadA ka –
laSa mudregaLu tOrisabEku cannAgi
daSa digbaMdhana amRutabiMdu pavitrake
besane tiLidu matte haMsa mudreyu
pesarugoLisalibEku elli bEkAdalli
kuSala maMtra j~jAna pUrvakadiMda ciM –
tisabEku nAnA padArthada vaiBava
asu karaNa kAya BEdavanaritu tu –
tisabEku hariya I pariyalli svataMtra ni –
rdOSha guNapUrNa nispRuha sAraBOktA apramE –
ya satya saMkalpa karuNAnidhi Bakta
vatsala nArAyaNAtmaka aMSi
aMSAvatArAvESa dravya prApurti
usarikkade ninna dAsaneMdu
puSiyalla puSiyalla puSiyalla enutali
vaSavAgi ippa dEvana nIkShisi
hasuLe eMdadali paramOtsaha viDidu sA –
dhisu guNarUpa krIyAda samarpaNe
asura saMhAra namma vijayaviTThalarEyA
viShayaMgaLige dUra anAdi svaBAvA || 4 ||

AditALa

ratna maMtra viShNu sahasranAma taMtrika
citta SuddhanAgi mUru prakAradalli
tatvaj~jAnadiMda alpaj~ja nAnu eMdu
tuttisi maMgaLamUrtige naivEdya
uttama guNavuLLa havissu parama pA –
vitra svAdu sugaMdha havya BAva kriyAdi
atyaMta viSuddha manOhara amRutavAgiha
satya BOga dravya hariya muMBAgadalli
nitya hIge ciMtisi paramAnna haridrAnna
citrAnna mudgAnna apUpa vidhagaLu
matte kadaLi Pala saMbrANa suPala pakSha
taththaLisuva kaMdamUla vyaMjana nAnA
vastu gOGRuta miSrAPala modalAdavu
tattasthAnadali iDisikoMDu sarva
kartRu nIne eMdu mErumudre tOrisi
BRutya ittaddu kaikoLLabEkeMdu ciMtisu
pratyEka pratyEka dhyAnadiMdali tiLidu
tattadrasa saMyOga viBAga yOcisu
satva rAjasa tamOguNadiMda ShaDurasa i –
ppattu nAlku rasa adaroLagippavu
uttamarasa eraDu eMdige nASavilla
vyAptavAgippavu AdimadhyAMtadalli
suttuva manasu nillisi sAdhanadalli mAnu –
ShOttama mADabEku anaparOkSha kAlake
satya saMkalpaneMdu maunaviDidu pUrva
uttarApOSana vidhi AcamanA nIyo
pratyakShavAgidda grahamEdhiyAdava
nitya I pariyiMda carisabEkU cannAgi
tuttu toradu guhA sEridavanAdaru
hottu hottige koMba AhAra arpisabEkU
uttama madhyama adhamara bage bEre
Atma BajaneyoLage sarvavu idda teradi
cittadalli sarvavu eNisi uNisali bEku
hattadu manasige ommiMdommele gu –
NOtkarShaNe mADidare sulaBavAgippavu
nityAnaMda namma vijayaviTThalarEyA
arthiyiMdali sAligrAmAdiyalli uMba || 5 ||

jate

svalpa pELide ide biDade ciMtisu ahi –
talpa vijayaviTThala garpise kaikoMbA ||

mohana dasaru · sulaadhi

ಪಂಚಭೇದ ತಾರತಮ್ಯ ಸುಳಾದಿ / HARIYE SARVOTTAMA PANCHABHEDA TARATAMYA SULADI

ರಾಗ ಹಂಸಧ್ವನಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಿರಿಯು ಆತನ ರಾಣಿ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಮರುತ ಪುತ್ರರಯ್ಯಾ
ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ
ಹರಿಯ ರಾಣಿಯರು ನಾಲ್ಕೆರಡು ಮಂದಿ ಸೌ –
ಪರಣಿ ವಾರುಣಿ ಗಿರಿಜಾ ಸುರಪತಿಕಾಮಾದ್ಯರ
ತರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಸುರನದಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಶರಣು ನೆನಿಸಿದವಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಭೇದ ಹರಿಗೆ ಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ದೇವ ನಾರಾಯಣನ
ಭಾವಕ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದು
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಪಾವನ ಚರಣನಾಮ ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸು ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಹರಿಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನ ಮನಸು
ಎರಗೀಸಲೀಸನು ಅನ್ಯ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಎರಗಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ತಿರಿಗಿಸುವನಯ್ಯಾ
ತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆರೆಯಲೀಸಾ
ಬೆರೆದರೆ ಬೆರೆಯಲಿ ರತಿಯ ಪುಟ್ಟಲೀಸಾ
ರತಿ ಪುಟ್ಟಿದರೆ ಏನು ಕಾಕು ಮಾಡಲಿಸನಯ್ಯಾ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ 
ಪಾವನ ಚರಣವನು ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸೊ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಮರುತ ಮತವ ಪೊಂದಿ ಹರಿಯೆ ಪರನೆಂದು
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಚರಣಕ್ಕೆರಗು ಆವಾಗಲೂ
ಹರಿಕಥಾಮೃತವ ಕರ್ಣದಿಂದಲಿ ಕೇಳು
ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತಿರು
ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಭುಂಜಿಸು
ಹರಿದಾಸರ ಕೂಡ ತಿರುಗು ಊಳಿಗನಂತೆ
ಹರಿ ಅವತಾರ ಸಿರಿ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಹರಿಯೆ ತ್ರಿಭುವನ ಧೊರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯೊ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನು ಉನ್ನತ ಪಾಪವ ಮಾಡೆ
ದಾನವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೀವ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ಲಕುಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇನು ಪ್ರ –
ಪನ್ನರ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರುತಿ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಸನ್ನುತಿಸುವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ತಿಳಿಯದವಗೆ
ಮಾರುತಿಪ್ರೀಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ ವೊಲಿಯಾ ॥

rAga haMsadhvani

dhruvatALa

hariyE sarvOttama siriyu Atana rANi
sarasijOdBava maruta putrarayyA
sarasvati BArati garuDa SESha rudra
hariya rANiyaru nAlkeraDu maMdi sau –
paraNi vAruNi girijA surapatikAmAdyara
taratamya j~jAnadinda tiLiyabEku
suranadipita namma mOhannaviTThala
SaraNu nenisidavage innu sariyu kANe || 1 ||

maTTatALa

jIva jIvake BEda jaDajaDake BEda
jIva jaDake BEda harige jaDake BEda
jIva ISage BEda dEva nArAyaNana
BAvakriyagaLige aBEdavannu tiLidu
SrIvallaBa namma mOhannaviTThalanna
pAvana caraNanAma tIvradali Bajisu || 2 ||

tripuTatALa

hariyu tanage bEkAdavana manasu
eragIsalIsanu anya satiyaralli
eragisidare bEga tirigisuvanayyA
tirugisadiddare bereyalIsA
beredare bereyali ratiya puTTalIsA
rati puTTidare Enu kAku mADalisanayyA
karuNAsAgara namma mOhannaviTThalana
pAvana caraNavanu tIvradali Bajiso || 3 ||

aTTatALa

maruta matava pondi hariye paranendu
guru hiriyara caraNakkeragu AvAgalU
harikathAmRutava karNadindali kELu
hari nirmAlyava Siradalli dharisutiru
hari naivEdyava haruShadalli Bunjisu
haridAsara kUDa tirugu ULiganante
hari avatAra siri mOhannaviTThala
hariye triBuvana dhoreyendu tiLiyo || 4 ||

AditALa

tanage bEkAdavanu unnata pApava mADe
dAnavarige koDisi puNya BaktarigIva
Ganna mahima lakumiyannu biTTarEnu pra –
pannara biDeneMba cinmaya mUruti
pannagAdri nilaya mOhannaviTThalanna
sannutisuvanige innu sariyu kANe || 5 ||

jate

tAratamya pancaBEda tiLiyadavage
mArutiprIya mOhannaviTThala voliyA ||

modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ / Sri Bhagavad Gita Stotra Suladhiರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

” ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ
ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ
ಮಯೈ ವೈತೇ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ 
ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 33)
ಎನ್ನಿಂದ ಆದ ಕೃತ್ಯ ಅವಜ್ಞ ಮಾಡದಲೆ 
ಉತ್ತರವ ಪೇಳುವದು 
ಭಾವಾಭಿಜನ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರವಾದರೂ 
ಶ್ರೀವರ ನಿನ್ನಿಂದೇ ಪುಟ್ಟಿತೆನಗೆ 
ಪಾವನ ಮಹಿಮ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆವಪರಾಧ ಉಂಟು ತಿಳಿಸಿ ಪೇಳೋ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

” ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ 
ಕರ್ಣಂ ತಥಾನ್ಯಾನಪಿ ಯೋಧ ವೀರಾನ್ 
ಮಯಾ ಹತಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಮಾ ವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ
ಯುದ್ಧ್ಯಸ್ವ ಜೇತಾऽಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 34)
ಪ್ರಾಣನಾಥನೆ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಎನಗಾವದು ಕೃತ್ಯ ಇದರೊಳಗೆ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ವೀರನಾದವ ಒಂದು ಕರಗಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹನನ ಮಾಡೆ
ಪರಿಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಘನತಿಯು ಪುರುಷಗಲ್ಲದೆ ಜಡ 
ಕರಗಸಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವದೆಂತೊ
ತುರಗ ಬಿಗಿದ ರಥ ಗಮನಾಗಮನದಿಂದ 
ಪರಿಖ್ಯಾತಾ ವೈದಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ತುರಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಕೆ ಹೊರತು ಜಡಕೆ ಬರುವದುಂಟೆ ಈ
ತೆರದಿ ಬರುವದಯ್ಯಾ ಎನಗೆ ಕೀರ್ತಿ
ಹರಿ ನೀ ವೊಲಿದು ಎನ್ನ ನಾಮ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ 
ಧರಣಿ ಭಾರವ ನಿಳುಹಿ ಮೆರೆದ ದೇವಾ 
” ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೇ ಹತಂ 
ಉಭೌತೌ ನವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನಹನ್ಯತೇ “
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಹರಣ ಮಾಡುವ ಕರ್ತು ನೀನೆ ದೇವಾ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

” ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾ –
ಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭಾವಿತಾವಾ ನಭೂಯಃ 
ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣೋ 
ನಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ” 
ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವಾ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

” ಲೇಲೀಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ 
ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ 
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 30)
ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಎನಗಿಲ್ಲಪರಾಧವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಾಮಾಸೌ ರುದ್ರಸ್ತು ರುದ್ರನಾಮಾ 
ಎಮ್ಮ ನಾಮವು ನೀನೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ॥

rAga kalyANi

dhruvatALa

” tasmAt tvamuttiShTha yaSO laBasva
jitvA SatrUn BuMkShvaM rAjyaM samRuddhaM
mayai vaitE nihatAH pUrvamEva
nimitta mAtraM Bava savyasAcin ” (a 11 SlO 33)
enniMda Ada kRutya avaj~ja mADadale
uttarava pELuvadu
BAvABijanyavAda ahaMkAravAdarU
SrIvara ninniMdE puTTitenage
pAvana mahima guruvijayaviThThalarEyA
AvaparAdha uMTu tiLisi pELO || 1 ||

maTTatALa

” drONaMca BIShmaMca jayadrathaMca
karNaM tathAnyAnapi yOdha vIrAn
mayA hatAM stvaM jahi mA vyathiShThA
yuddhyasva jEtA&si raNE sapatnAn ” (a 11 SlO 34)
prANanAthane guruvijayaviThThalarEyA
enagAvadu kRutya idaroLage || 2 ||

triviDitALa

vIranAdava oMdu karagasa kaiyalli
dharisi SatrugaLannu hanana mADe
pariprAptavAda Ganatiyu puruShagallade jaDa
karagasake kIrti baruvadeMto
turaga bigida ratha gamanAgamanadiMda
pariKyAtA vaidida kIrtiyannu
turaga SrEShThake horatu jaDake baruvaduMTe I
teradi baruvadayyA enage kIrti
hari nI volidu enna nAma rUpava dharisi
dharaNi BArava niLuhi mereda dEvA
” ya EnaM vEtti haMtAraM yaScainaM manyatE hataM
uBautau navijAnItO nAyaM haMti nahanyatE “
karuNAnidhiyE guruvijayaviThThalarEyA
haraNa mADuva kartu nIne dEvA || 3 ||

aTTatALa

” na jAyatE mriyatE vA kadAcinnA –
yaM BUtvA BAvitAvA naBUyaH
ajO nityaH SASvatO&yaM purANO
nahanyate hanyamAnE SarIrE “
vijayasArathi guruvijayaviThThalarEya
sOjigavE sari enna aparAdhavA || 4 ||

AditALa

” lElIhyasE grasamAnaH samaMtAt
lOkAn samagrAn vadanairjvaladBiH
tEjOBirApUrya jagat samagraM
BAsastavOgrAH pratapaMti viShNO ” (a 11 SlO 30)
bAlArkakOTi praBa guruvijayaviThThalarEyA
AlOcisidarU enagillaparAdhavA || 5 ||

jate

brahmastu brahmAnAmAsau rudrastu rudranAmA
emma nAmavu nInE guruvijayaviThThalarEyA ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Jwara parihaara suladhi

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಅರಳಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚಾತುರ್ಥಿಕ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರಗೋಸುಗ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಳಾದಿ 

 ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ದಯಮಾಡೊ ಎನ್ನೊಡೆಯಾ ದಾಸಿಗೊಲಿದು ಇಂದು
ಭಯವೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ವೇಗದಿಂದಲಿ ಬಿಡದೆ
ಬಯಲಾಸೆಮಾಡಿ ಮುಂಗಾಣದೆ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಪಯಣಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಬಡಲ್ಯಾಕೆ
ಅಯುತ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾನವರು ಎಸಗಿದರು
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಾಮ –
ತ್ರಯದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಿರ್ಮಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ
ಜಯಪ್ರದವಾಗುವುದು ಜಗವರಿಯೆ
ವಿಯದ್ಗಂಗಾ ಮೊದಲಾದ ನದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ
ಮೀಯಬೇಕೆಂದು ಪೇಳುವ ಉಕ್ತಿಯು ನಿ –
ಶ್ಚಯವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲೀಗ
ತ್ರಯಕೋಟಿ ಸಾರ್ಧ ತೀರ್ಥಂಗಳು ನಿರುತಾ –
ಶ್ರಯವಾಗಿ ದೇವಗಣದೊಡನೆ ನಿ –
ರಯದೂರನೆ ಕೇಳು ಮಹಾಸೋಜಿಗ
ವ್ಯಯವಾಗವೆ ಮಹಾತಾಪ ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು
ತ್ರಯ ಬಗೆಯಿಂದಟ್ಟಿದ ಮಾಯಾ
ಹೊಯಲಿಡುವೆ ನಿಂದು ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಾದಿರೆ ನಿ –
ರ್ದಯವಂತನೆಂದು ಸರ್ವದ ದೂರುವೇ
ನಯನದಲಿ ನೋಡು ಉಡುಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತನು ಹೃ –
ದಯದೊಳಗೆ ಮರೆದಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉ –
ದಯಾಸ್ತಮಾನ ತನಕ ಇದೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ
ಹಯದಂತೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡುವೇ
ಶ್ರೀಯರಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎಂದವಗೆ
ಜಯಂಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಈ ರೋಗವು ನಿನ್ನ ಮೂರು ನಾಮಗಳೊಮ್ಮೆ
ಸಾರಿದರೆ ಇರದೆ ಬೇರರಸಿ ಕಿತ್ತಿ
ಕ್ರೂರರ ಸಹಿತದಲಿ ದೂರಾಗಿ ಪೋಗುವುದು
ಆರಿಗೆ ಪೇಳದಲೆ ಹಾರವೀವುದು ನಮಗೆ
ಭಾರಕರ್ತನಾದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಪನರ್ಧಾ ಶರೀರಕೆ ಪೀಡೇ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದಿರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮನೆ
ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎನಗುಂಟು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ
ಆಪಗಾ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಈರ್ವರನ ಕರೆದೊಯ್ದು
ಪಾಪ ಮುಕ್ತರ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಆಪತ್ತುಗಳ ತಡಿ ತಡಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನ –
ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ ಚರಿಸುವಂಥ
ಸೂಪಂಥವೆ ಕೊಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸು ಉಳ್ಳ
ತಾಪಸ ಸಜ್ಜನರ ಸಮೀಪವೀಯೋ
ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಪರಿಯಂತ ಭವವ್ಯಾಧಿ
ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಸೆ
ಪೋಪದೆ ನಿಲ್ಲುವದೆ ಕಾಲಾ ಕ್ಲಪ್ತಿಯುಂಟೆ
ನೀ ಪಾಲಿಸದಿರೆ ಕಾಣೆ ಪರರಾ
ಆಪಾರ ಔಷಧ ನಾನಾ ಮಾತ್ರಿಗಳ್ಯಾಕೆ
ಮಾಪತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ವ್ಯರ್ಥವೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ
ಆಪನ್ನ ಜನರ ಸಾಕುವದಲ್ಲದೆ
ಭೂಪಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ
ಕೋಪವಿಲ್ಲದ ದೈವಾ ದೀನಬಂಧೂ
ಚಾಪಧರಾಗ್ರಣಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ರೂಪ ದೇಹದೊಳಿರೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಶ್ವಾನನ್ನ ಕೊಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲು ಬೇಕೇನೊ
ಆನಂದ ಪದವೀವ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳೀ
ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಬೇಕೇನೊ ಭಕ್ತರ ಮನೋರಥ
ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾದ
ಧ್ಯಾನದೊಳೊಮ್ಮಿಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಪಲಾ –
ಯಾನವಾಗೋದು ಬಲು ಕಾಲದ ರೋಗ
ಹಾನಿಯಾಗಿ ಪೋಗಿ ಹಿತವಕ್ಕು ಕಾಯಕ್ಕೆ
ಈ ನಿರಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಾಲದೆ
ನೀನೊಲಿದು ರೋಗ ಪೋಗುವ ಕಾರಣ
ನಾನು ತಿಳುಹಿದ ಕಾಲ ಕ್ಲಪ್ತಿ ನೋಡಿ
ನಾನೆ ತುತಿಸಿದೆ ಗುರುಗಳ ದಯದಿಂದ
ಧಾನಪತಿ ವಂದ್ಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನ
ಮಾನಸಾ ನುಡಿ ಕಾಯೊ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಡದೆ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಿರು ಅತಿದೂರಕೆ ಹಾಕಿ
ವ್ಯಾಳಿ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಿಗೆ ಅನು –
ಕೂಲವಾಗಲಿ ಬೇಕು ಮನಸು ಇತ್ತಾಗ
ಭೂಲೋಕದೊಳು ತಿಳಿದು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿ ಶರಣರ ಸ್ತೋತ್ರ
ವಾಲಯ ಪಠಿಸುತ್ತ ಸುಖದಲ್ಲಿಪ್ಪಂತೆ ಮಾಡು
ಬಾಲ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ತಾರದೆ
ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವ
ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗುವೆ ಕಠಿಣತನವೆ ಬಿಡು
ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೆ 
ಇತ್ತು
ಮೂಲೋಕ ಪರಿಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಆಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅತಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕಾವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಅಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಗಳಿಂದ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ
ವಿಠ್ಠಲಾ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕರುಣೀ ॥

SrIvijayadAsaru tamma dharmapatniyAda araLammanavarige cAturthika jvara parihAragOsuga dEvara prArthane suLAdi

rAga kalyANi

dhruvatALa

dayamADo ennoDeyA dAsigolidu iMdu
Bayave pariharisi vEgadiMdali biDade
bayalAsemADi muMgANade kaMDa kaDege
payaNagatiyalli prayAsa baDalyAke
ayuta aparAdhagaLu mAnavaru esagidaru
payOnidhisute ramaNa ninna nAma –
trayadiMda dUrAgi nirmaLadalli nitya
jayapradavAguvudu jagavariye
viyadgaMgA modalAda nada nadigaLige pOgi
mIyabEkeMdu pELuva uktiyu ni –
Scayavalla ninna SrIpAdapadmadallIga
trayakOTi sArdha tIrthaMgaLu nirutA –
SrayavAgi dEvagaNadoDane ni –
rayadUrane kELu mahAsOjiga
vyayavAgave mahAtApa jvara vyAdhigaLu
traya bageyiMdaTTida mAyA
hoyaliDuve niMdu sollu lAlisAdire ni –
rdayavaMtaneMdu sarvada dUruvE
nayanadali nODu uDupili itta mAtanu hRu –
dayadoLage maredilla enage svAmi u –
dayAstamAna tanaka idE smarisutta
hayadaMte kuNikuNidu nalidADuvE
SrIyarasa vijayaviThThala eMdavage
jayaMgaLallade pratikUlavalla || 1 ||

maTTatALa

I rOgavu ninna mUru nAmagaLomme
sAridare irade bErarasi kitti
krUrara sahitadali dUrAgi pOguvudu
Arige pELadale hAravIvudu namage
BArakartanAda vijayaviThThala ninna
ArAdhipanardhA SarIrake pIDE || 2 ||

triviDitALa

upEkShe mADadiru utkRuShTa mahimane
apEkShA enaguMTu anudinadalli
ApagA yAtrige Irvarana karedoydu
pApa muktara mADu muMde baruva
ApattugaLa taDi taDamADade j~jAna –
dIpa prakASadali carisuvaMtha
sUpaMthave koDu Suddha manasu uLLa
tApasa sajjanara samIpavIyO
ApAdamastaka pariyaMta BavavyAdhi
lEpisikoMDire ninna nenase
pOpade nilluvade kAlA klaptiyuMTe
nI pAlisadire kANe pararA
ApAra auShadha nAnA mAtrigaLyAke
mApati ninna nAmave vyarthave
vyApAra ninagide ellelli iddarU
Apanna janara sAkuvadallade
BUpAradoLage mattoMdu mAte illa
kOpavillada daivA dInabaMdhU
cApadharAgraNi vijayaviThThala ninna
rUpa dEhadoLire anya pratime pUje || 3 ||

aTTatALa

SvAnanna kolige baNNada kOlu bEkEno
AnaMda padavIva ninna nAmagaLI
byAnige bEkEno Baktara manOratha
EneMbenayya ninna Baktara pAda
dhyAnadoLommiDe tirugi nODade palA –
yAnavAgOdu balu kAlada rOga
hAniyAgi pOgi hitavakku kAyakke
I niraMtara anuBavisiddu sAlade
nInolidu rOga pOguva kAraNa
nAnu tiLuhida kAla klapti nODi
nAne tutiside gurugaLa dayadiMda
dhAnapati vaMdya vijayaviThThala enna
mAnasA nuDi kAyo mannisi biDade || 4 ||

AditALa

Alasya mADadiru atidUrake hAki
vyALi vyALige ninna caraNa sEvige anu –
kUlavAgali bEku manasu ittAga
BUlOkadoLu tiLidu sAdhana mADuta
nAligeyiMdali hari SaraNara stOtra
vAlaya paThisutta suKadallippaMte mADu
bAla BAShegaLella manasige tArade
pAlisabEku enna dEha saMbaMdhava
kAlige eraguve kaThiNatanave biDu
bALuvaMte mADi Bakti mArgave
ittu
mUlOka paripAlA vijayaviThThalarEya
ALAgi ellara ati mOhadalli kAvA || 5 ||

jate

aTTide ninna nAmagaLiMda mahAvyAdhi
viThThalA viThThala vijayaviThThala karuNI ||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Digvijaya Rama suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಜಯ ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ಪ್ರಿಯಾ
ಅದ್ವೈತ ಮಹಿಮ ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ರಾಮಾ
ಸದ್ವರ್ಣ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನ ಬಲ್ಲ
ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡಿಯಾಘ ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಪ್ರಮೇಯ
ಸದ್ವೀರ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಾ ಪಾ
ದದ್ವಯನೆನಿಸುವ ಸದ್ವಾಣಿವುಳ್ಳ ಗು
ರು ದ್ವಾರ ಸಾರಿದವರ ಹೃದ್ವನಜದಲ್ಲಿದ್ದು
ಸದ್ವಿಚಾರ ನಡೆಸುವ ತದ್ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಯ
ಅಧ್ವರ ಭೋಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ಮ
ರುದ್ವಂಶರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸದ್ವಾಲಗಕೊಂಡ ಮೂರ್ತಿ|| 1||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಪೆರ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ವಿಶ್ವಾಕರ್ಮನಿಂದಲಿ ಅಂದು
ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಳ ಶರೀರ
ಧರ್ಮಬೋಧಕ ರಾಮಾ ನಿರ್ಮಯನೆ ಚ
ತುರ್ಮಾಗ ನಿತ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮತ್ಸರನಾದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದೆನೋ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಬಲುಕಾಲ ಲೋಕೇಶ ತನ್ನ ಮನಿಯಲ್ಲಿ
ಚೆಲುವ ರಾಮನಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿರಲು
ಒಲಿದು ಜಾಬಾಲಿಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಿಂದಲಿ
ಜಲಜ ಸಂಭವನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇಡಲು
ಸಲಿಸಿ ಮಾತನು ಋಷಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೊಡಲಾಗಿ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಗೆ ಕೊಡಲು
ಸುಲಭದಿಂದ ಶಿವನು ತನ್ನಯ ನಿಜ
ಲಲನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ
ಕೆಲವು ದಿವಸ ಗಿರಿಜೆ ಪೂಜಿಸಿ ಆಮೇಲೆ
ತಿಳಿದು ದಕ್ಷನ ಯಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಇಳಿದು ಪೋಗುವಾಗ ಸೈಮುನಿ ಋಷಿ ಕೈ
ಯಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು
ಜಲಜಗರ್ಭನ ವಶಕೆ ತಂದು ಕೊಡಲು
ಪೊಳೆವ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿ
ಶ್ಚಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿದ್ದಾನೆಂದೂ
ಬಲುದೈವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಜಾನಕಿಪತಿ
ಬಲವಂತ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಸುಜನಗೇಯಾ|| 3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ತಪಮಾಡಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಮನ ಕೊಡಲಿತ್ತಲು
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗಿ
ಅತಿಶಯವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಿಯಂತೆ
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವಾಲಗದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲು
ಕ್ಷಿತಿಸುತೆ ತಾನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪಾಲಿಸೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರುತ
ಸುತನು ಜಾಂಬುವಂತನಿಗೆ ದಯಮಾಡಿದಾ
ಸತತ ಮಂಗಳಕಾಯಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಾ
ನುತಿಸಿ ಕೊಳುತಲಿದ್ದಾ ಸುರರಾದಿ ಕೈಯಾ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವೇದಗರ್ಭನೆಂಬೊ ಭೂಸುರ ರಾಮನ್ನ
ಪಾದ ಸಂದರ್ಶನವಾಗದಲೆ ಅ
ನ್ನೋದಕ ಕೊಳದಿರೆ ರಾಘವ ಭಕ್ತನಿಂ
ದಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೇಯನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ
ಆದರದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಲಿತ್ತಾ
ಭೂದೇವ ಬಹುಕಾಲ ಸೀತಾರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗಲಾಗಿ ಇತ್ತ
ಸಾಧುಗುಣವುಳ್ಳ ಮುಕುಂದವರ್ಮನೆಂಬ
ಮೇದಿನಿಪತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರೆ
ಆದುದು ಅಶರೀರವಾಕ್ಯ ಆತಗೆ ಕೇಳಿ
ಆದಿತ್ಯವಂಶಜ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಾ
ರಾಧನೆಗೊಳುತಿದ್ದ ಅಜನಿಂದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ||5||
ಜತೆ
ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸ್ಮರಿಸಿದವರ ಕಾವಾ ನಿತ್ಯ ರಘುರಾಮಾ ||6||

dhruvatALa
madhvavallaBa jaya sadvaiShNavara priyA
advaita mahima jagadvilakShaNa rAmA
sadvarNa BUta BaviShyadvartamAna balla
vidvAMsaroDiyAGa pradhvaMsa apramEya
sadvIra EkamEva advitIyA pA
dadvayanenisuva sadvANivuLLa gu
ru dvAra sAridavara hRudvanajadalliddu
sadvicAra naDesuva tadviparIta kArya
adhvara BOkta namma vijaya viThThalarEyA ma
rudvaMSariMda nitya sadvAlagakoMDa mUrti|| 1||
aTTatALa
permeyiMdali viSvAkarmaniMdali aMdu
nirmitavAgidda nirmaLa SarIra
dharmabOdhaka rAmA nirmayane ca
turmAga nitya niShkarma BAvadalli
nirmatsaranAda vijaya viThThalarEyana
nirmala cittadalli arcane mADidenO ||2||
triviDitALa
balukAla lOkESa tanna maniyalli
celuva rAmanapUje mADutiralu
olidu jAbAlimuni prArthane yiMdali
jalaja saMBavana meccisi bEDalu
salisi mAtanu RuShige I pratime koDalAgi
olisikoMDalliMda Sivage koDalu
sulaBadiMda Sivanu tannaya nija
lalanige koDalAgi vinayadiMda
kelavu divasa girije pUjisi AmEle
tiLidu dakShana yAgadallige baMdu
iLidu pOguvAga saimuni RuShi kai
yallikoTTa taruvAya rAma pratimeyannu
jalajagarBana vaSake taMdu koDalu
poLeva sumEru parvatadalli iTTu ni
Scala pUje mADutiddAneMdU
baludaiva vijaya viThThala jAnakipati
balavaMta Baktara priya sujanagEyA|| 3||
aTTatALa
tapamADi ikShvAku brahmage meccisi
kRupeyalli mUlarAmana koDalittalu
kShitiyoLage ayOdhyadalli pUjisalAgi
atiSayavAgi rAmacaMdra pariyaMte
miti illada vAlagadalli oppalu
kShitisute tAne pUjisi hanumaMtanige
pratimeya pAlise alliMda mAruta
sutanu jAMbuvaMtanige dayamADidA
satata maMgaLakAyA vijaya viThThala rAmA
nutisi koLutaliddA surarAdi kaiyA ||4||
AditALa
vEdagarBaneMbo BUsura rAmanna
pAda saMdarSanavAgadale a
nnOdaka koLadire rAGava BaktaniM
dAda pratij~jEyanu tiLidu tanna mUrtiya
AdaradiMdali koTTu kaLuhalittA
BUdEva bahukAla sItArAma pratimeya
mEdiniyoLu biTTu pOgalAgi itta
sAdhuguNavuLLa mukuMdavarmaneMba
mEdinipatiyAgi oDDi dESadallire
Adudu aSarIravAkya Atage kELi
AdityavaMSaja vijaya viThThala rAmA
rAdhanegoLutidda ajaniMda kOSadalli||5||
jate
naraharitIrtharige olida vijaya viThThala
smarisidavara kAvA nitya raGurAmA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕದರಿ / Kadari

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗದೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆನೊ ಸರ್ವ |
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಅಗಲಾ ಸುತ್ತಯೋಜನ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ |
ಹಗಲೊಂದು ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲಿ ಸುಗುಣನಾಗಿ ಇರಲು |
ಅಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವದೂ |
ನಿಗಮಾಸನ್ನ ಹರಿ ಮೊಗನ ಹಗೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ಖಗರಾಜಾನಿಲ್ಲಿ ತಪಸಿನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ |
ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತು [ಮಿ]ರುಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು |
ಪೊಗಳಿದ ಜನ[ದ] ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳಿವ ಸುಲಭಾ ನರ |
ಮೃಗರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಕದರಿನಿವಾಸ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಚನ್ನಿ[ಗ]ನಾಗಿ ಮೆರೆವ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉದಭವಿಸಿ |
ಅಹಿತದಿತಿಸುತ [ಆ]ವಹದೊಳು ಕೊಂದು |
ಸಾಹವುಳ್ಳ ಸುರರ ದಾನಮಾಡುವೇನೆಂದು |
ಅಹೋಬಲದಿಂದ ಈಮ್ಮಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಮಹಿಧರಕೆ ಬಂದು ವಹಿಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿಖಳಕೊಂದೂ |
ಗಹಗಹಿಸಲು ವಾರಿರುಹ ಭವಬಂದು ಬಿ |
ನ್ನಾಹ ಮಾಡುತಿರಲು ಬಹುಮಹಿಮನಾದ
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಹಸಂತೋಷದಲಿ ಬಾಹುಬಲದಿ ಮೆರೆದಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಈ ತೆರದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಇರುತಿರೆ |
ಶ್ವೇತ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಂದು ವೇಗ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತ ನಿರ್ಮ್ಗಳದಲ್ಲಿ |
ಖ್ಯಾ[ತಿ] ಪಡೆದ ವರವಿನಿಂದ |
ಭೂತಳದೊಳಗಿದ್ದು ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ |
ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯಕಾಣೊ ನಾಮದಲ್ಲೀ |
ಭೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭೃಗನು ಇಲ್ಲಿ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ |
ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ |
ಶ್ವೇತವಾಹನನಂದು ಯಾತ್ರಿಮಾಡುವಾಗ |
ನೀತಿನಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಶುದ್ಧನಾದ |
ಭೂತಾಧಿಪನೆ ಬಲ್ಲ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ನಾರದ ಗರುಹೀದ |
ಮಾತುಳ ವೈರಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಮಾಂ |
ಧಾತಾನಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ವರವನಿತ್ತ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ಭವನಾಶಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥ |
ಶ್ವೇತವಾಹನ ವಶಿಷ್ಟ ನಾರದತೀರ್ಥ |
ಧಾತಾ ನರಸಿಂಗ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥ |
ಪಾಲಕಹರ ಋಣಮೋಚನತೀರ್ಥ ಮ |
ಹಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ರಾಮ ಶಂಖಾಚಕ್ರ |
ಶ್ವೇತ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶು |
ದ್ಧಾತುಮಾ ಬಂದೊಂದು ಮಜ್ಜನಮಾಡಲು |
e್ಞÁತಿಗಳ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಐದುವ |
ವಾತಾವಿನುತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸೆ ಒಲಿದು ಸಂಗಡ ಬಪ್ಪ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಜುನನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಕೂಡ |
ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ[ಗೆ] ನಿ |
ರ್ಲಜ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಯಾ ಗರ್ಜನೆಯಲಿ ನುಡಿದು |
ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಬಲು ಪೂಜ್ಯವಂತರಾಗಿ |
ಅರ್ಜುನ ಮರದೆಡಿಯಾ ಇಪ್ಪ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ನಿರ್ಜರಾಗಣದೊಡನೆ ಪಾಲಿಸುವಾ ಫಲವರಿತು ||5||
ಜತೆ
ಖಾದ್ರಿ ಪುರಾನಿಲಯಾ ನರಶಿಂಗಾ ಭವಭಂಗ |
ಭದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||

Rāga:Bhairavi
dhruvatāḷa
jagadoḷagidakelli migilugāṇeno sarva |
nagara pradēśa idara agalā suttayōjana |
yugayugadalli yātregaḷa māḍida puṇya |
hagalondu kṣaṇavilli suguṇanāgi iralu |
agaṇitadalli bhaktarige tandu koḍuvadū |
nigamāsanna hari mogana hagegaḷigilla |
khagarājānilli tapasināgi kr̥ṣṇana |
hegalalli pottu [mi]ruguva varavannu paḍedu |
pogaḷida jana[da] kaṇṇige suḷiva sulabhā nara |
mr̥garūpa vijayaviṭhalā kadarinivāsa |
bagebageyinda canni[ga]nāgi mereva||1||
maṭṭatāḷa
pral’hādage mecci śrīhari udabhavisi |
ahitaditisuta [ā]vahadoḷu kondu |
sāhavuḷḷa surara dānamāḍuvēnendu |
ahōbaladinda īm’maḍiyoḷage stōtra |
mahidharake bandu vahiladalli keḍahikhaḷakondū |
gahagahisalu vāriruha bhavabandu bi |
nnāha māḍutiralu bahumahimanāda
vijayaviṭhalarēyā |
mahasantōṣadali bāhubaladi meredā ||2||
triviḍitāḷa
ī teradali illi narahari irutire |
śvēta munēśvara bandu vēga |
tā tapavane māḍi betta nirmgaḷadalli |
khyā[ti] paḍeda varavininda |
bhūtaḷadoḷagiddu andārabhyavāgi |
śvētāraṇyakāṇo nāmadallī |
bhītiyindali bhr̥ganu illi tapavane māḍi |
pātaka parihāra māḍikoṇḍa |
śvētavāhananandu yātrimāḍuvāga |
nītinindali ille śud’dhanāda |
bhūtādhipane balla idara mahimeyannu |
prītiyindali nārada garuhīda |
mātuḷa vairi siri vijayaviṭhalā māṁ |
dhātānindali pūjegoṇḍu varavanitta 3
aṭṭatāḷa
śvēta puṣkaraṇiyu bhavanāśi bhr̥gutīrtha |
śvētavāhana vaśiṣṭa nāradatīrtha |
dhātā narasiṅga indrādyaṣṭatīrtha |
pālakahara r̥ṇamōcanatīrtha ma |
hātiśayavuḷḷa rāma śaṅkhācakra |
śvēta nānā tīrthagaḷalli uṇṭu śu |
d’dhātumā bandondu majjanamāḍalu |
eñaÁtigaḷa kūḍa sadgati aiduva |
vātāvinuta svāmi vijayaviṭhalarēyā |
mātumātige nenise olidu saṅgaḍa bappa ||4||
āditāḷa
arjunanadiyalli sajjanakūḍa |
majjanavannu māḍi hejjehejje[ge] ni |
rlajyarāgi hariyā garjaneyali nuḍidu |
mūrjagadoḷu balu pūjyavantarāgi |
arjuna maradeḍiyā ippa vijayaviṭhala |
nirjarāgaṇadoḍane pālisuvā phalavaritu ||5||
jate
khādri purānilayā naraśiṅgā bhavabhaṅga |
bhadrā mūruti janārdhana vijayaviṭhalā ||||