MADHWA · purandara dasaru · sulaadhi

Sundara kanda suladhi / ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಅಯ್ಯಯ್ಯ! ಕೈಕೆ ಮುನಿದರೆ ಏನವ್ವ ! |
ದೀವೌಕಸರನಾಳುವ ನಿನ್ನ ಅದ್ವೈತತನವು |
ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೋಹುದೆ ಪ್ರಭುವೆ |
ಅಯ್ಯ ಮಂಥರೆ ಜರಿದರೆ ಪಂತಿದೇರ ನಾಳುವ |
ನಿನ್ನ ಲೋಕತಿಂತಿಣಿಯ ಗೆಲುವ ಶೀಲ ಬಹುದೆ |
ವಿಭುವೆ ಅಯ್ಯ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಿರೆ |
ತರುಲತೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಚೇತನ ವೃಂದಕೆ |
ಮುಕುತಿಯನಿತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹೋಹುದೆ ಅಯ್ಯ |
ಆರುಮುನಿದರೆ ಆರು ಜರೆದರೆ ಆರೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ |
ಹೀನವುಂಟೆ? ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿರೂಪನೆ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯ |
ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಲಕ್ಷಣಾಗ್ರಜ ಹನುಮನನಾಳ್ದ |
ರಾಮ ರಾಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಯ್ಯ ||1||
ಮುಟ್ಟತಾಳ
ತುಂಗ ವಕ್ಷ ತುರೀಯ ಮೂರುತಿಯ |
ರಥಾಂಗ ಪಾಣಿಯ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯ ತರಣಿ ತೇಜನ |
ಅಂಗನೆಯರ ಮನವ ಸೊರೆಗೊಂಬನ ತಂಗಿ, ತಾರೆ |
ತರಣಿತೇಜನ ತಂಗಲೇಕೆ ತಗರಲೇಕೆ |
ಸಾರಂಗದಾಮನೊಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ |
ರಂಗೇಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂಗಳಾಂಗ |
ಒಲೆದಿರನದೇಕೆ ತಂಗಿ, ತಾರೆ, ತರಣಿತೇಜನ ||2||
ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅರಿದನೊಬ್ಬ ನಾಸಿಕವ ನಿನ್ನನುಜೆಯ |
ಪುರವನುರುಪಿ ದಾನವರ ಗೆದ್ದನೊಬ್ಬ |
ಶರನಿಧಿಯ ದಾಂಟಿದನೊಬ್ಬ |
ಸಿರಿ ಮುಡಿಯ ಮುಕುಟವ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟನೊಬ್ಬ |
ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ ತೋಟಿ ಬೇಡ |
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕು ಬದುಕುವ ಬಾರೆಲೊ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ||3||
ಆದಿ ತಾಳ (ಅಟ್ಟತಾಳ?)
ರಾಮರಾಮ ಎನುತ ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಂಟಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮೆನುತ ಅಸುರರ ಗೆಲಿದೆ |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ಭೂಮಿ ಸುತೆಯ ಪಾದವ ಕಂಡು |
ರಾಮ ರಾಮ ಎನುತ ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ |
ಉಂಗುರವಿತ್ತ ರಾಮನರ್ಧಾಂಗಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ತೈಸು ಎನುತ ||4||
ಏಕತಾಳ
ರಾಮನೊಳು ಹನುಮನು ಸೇರುವನೆಂದರಿಯಿರೊ |
ರಾಮನಿಂದ ಹತವಾಯ್ತು ರಾವಣನ ಕಟಕವೆಂದರಿಯರೊ |
ರಾಮನ ಪ್ರಸಾದದ ದೊರೆಗಳ ಕೆಣಕದಿರಿರೊ |
ರಾಮಬಾಣಕಿದಿರಾಗದಿರಿರೊ, ದನುಜರೆಲ್ಲ |
ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾವಣನ ಶಿರವ ಚೆಂಡಾಡುವನು |
ರಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೊ ||5||
ಜತೆ
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸಮ ರಾಮನಾಮ |
ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಮ ||

dhruva tALa
ayyayya! kaike munidare Enavva ! |
dIvaukasaranALuva ninna advaitatanavu |
aciMtya Sakti hOhude praBuve |
ayya maMthare jaridare paMtidEra nALuva |
ninna lOkatiMtiNiya geluva SIla bahude |
viBuve ayya taMdeyilladire |
tarulatege paSu pakShige cEtana vRuMdake |
mukutiyanitta mahime hOhude ayya |
Arumunidare Aru jaredare Arolladiddare |
hInavuMTe? tAraka brahmadvirUpane ninage ayya |
jAnaki vallaBa lakShaNAgraja hanumananALda |
rAma rAya puraMdara viThala ayya ||1||
muTTatALa
tuMga vakSha turIya mUrutiya |
rathAMga pANiya taMgi, tAre |
parama puruSha hariya taraNi tEjana |
aMganeyara manava soregoMbana taMgi, tAre |
taraNitEjana taMgalEke tagaralEke |
sAraMgadAmanolediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana |
raMgESa puraMdara viThalana maMgaLAMga |
olediranadEke taMgi, tAre, taraNitEjana ||2||
rUpaka tALa
aridanobba nAsikava ninnanujeya |
puravanurupi dAnavara geddanobba |
Saranidhiya dAMTidanobba |
siri muDiya mukuTava kittiTTanobba |
puraMdaraviThalarAyana tOTi bEDa |
SaraNu pokku badukuva bArelo aNNaNNa ||3||
Adi tALa (aTTatALa?)
rAmarAma enuta aMbudhiya dAMTide |
rAma rAmenuta asurara gelide |
rAma rAma enuta BUmi suteya pAdava kaMDu |
rAma rAma enuta rAma puraMdaraviThalana |
uMguravitta rAmanardhAMgi dEvi cittaisu enuta ||4||
EkatALa
rAmanoLu hanumanu sEruvaneMdariyiro |
rAmaniMda hatavAytu rAvaNana kaTakaveMdariyaro |
rAmana prasAdada doregaLa keNakadiriro |
rAmabANakidirAgadiriro, danujarella |
rAma nimma rAvaNana Sirava ceMDADuvanu |
rAma puraMdaraviThalana poMdi badukiro ||5||
jate
sahasra nAma sama rAmanAma |
mahA mahimeya puraMdara viThala rAma ||

purandara dasaru · sulaadhi

ಜೋಗುಳ ಸುಳಾದಿ / Jogula Suladhi


ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಅಂಬುಧಿ ತೊಟ್ಟಲಾಗೆ ಆಲದೆಲೆಯಾಗಿ |
ಅನಂತ ಮೃದುಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಅಯ್ಯ |
ವೇದ ನೇಣುಗಳಾ ವೇದಾಂತದೇವಿಯರು |
ಪಾಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ತೂಗುವರಾಗಿ |
ಆನಂದ ಗೋಪಿಯರು ಇನ್ನೆಂಥ
ಪರಮಾನಂದವನುಂಬರೊ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ||1||
ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಸಿರಿಹರಿ ಮೂರುತಿ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಬೊಮ್ಮದ ಮರಿಯೆ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ||2||
ತ್ರಿವಿಡೆ ತಾಳ
ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು ಇಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಲಿ ಅಯ್ಯ |
ಸೋಳ ಸಾಸಿರ ಮಂದಿ ಆಳು ಮಾಡುವರೆನ್ನ |
ಸೋಳÀಸಾಸಿರ ಮಂದಿ ಬೀಳು ಮಾಡುವರೆನ್ನ |
ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲೆ ಬಿಡುವೆನೆ |
ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಬೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯಾ ||3||
ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಮಂಥನ ಮಾಡಲು ಮಾಧವ ಮೊಸರೆ ಮೀಸಲು |
ಇಂಥಾದ್ದುಂಟೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೋಲು |
ಎಂಥವನೊ ನೀನಂಜದೆ ಎನ್ನಾಳಿದೆ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಇಂಥಾದ್ದುಂಟೆ ಬಿಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಲು ||4||
ಆದಿ ತಾಳ
ದೇಹವ ಮಾಡಿದೆÉ ದೇಹವ ಕೂಡಿದೆ |
ದೇಹವು ತಾನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ |
ದೇಹಿ ನಾನಾದೆನೊ ದೇವ ನೀನಾದೆಯೋ |
ಶ್ರೀವರನಾಥ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||5||
ಜೊತೆ
ಅನಂತಮೂರತಿ ಅನಂತಕೀರುತಿ
ಅನಂತನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠಲ

suLAdi
dhruva tALa
aMbudhi toTTalAge AladeleyAgi |
anaMta mRuduhAsigeyAgi ayya |
vEda nENugaLA vEdAMtadEviyaru |
pADi muddADi tUguvarAgi |
AnaMda gOpiyaru inneMtha
paramAnaMdavanuMbaro |
puraMdaraviThala ballanayya ||1||
maTTa tALa
jO jO jO enna sirihari mUruti |
jO jO jO enna bommada mariye |
jO jO jO enna puraMdaraviThala |
jO jO jO enna enna tamma dammayya
jO jO jO enna enna kaMda gOviMda ||2||
triviDe tALa
aShTamahiShiyaru iTTu guTTali ayya |
sOLa sAsira maMdi ALu mADuvarenna |
sOLaÀsAsira maMdi bILu mADuvarenna |
puraMdaraviThalanna kaMDalle biDuvene |
mEle baMdaddu matte nODikoMbe ayya ayyA ||3||
aTTa tALa
maMthana mADalu mAdhava mosare mIsalu |
iMthAdduMTe biDu biDu karadalli kaDegOlu |
eMthavano nInaMjade ennALide |
puraMdaraviThala iMthAdduMTe biDu karadalli kaDagOlu ||4||
Adi tALa
dEhava mADideÉ dEhava kUDide |
dEhavu tAneMba Brameya biDiside |
dEhi nAnAdeno dEva nInAdeyO |
SrIvaranAtha puraMdaraviThala ||5||
jote
anaMtamUrati anaMtakIruti
anaMtanABa puraMdaraviThala

narasimha suladhi · purandara dasaru

Narasimha Suladi – Purandara Dasaru

ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿಂಹದ ಮೊಗದವ |
ಹುಂಕರಿಸುವೆ ಮೊರಿದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕೋಪಾಟೋಪದವ |
ಗುಡಗುಡಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕಿವಿಯ ಮೇಳವಿಸಿ
ಮೆಲ್ಕವಿದೆರಗುವೆ ಮೊರದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕುಡುದಾಡೆಗಳ |
ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಗೆದರಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ತೆರವಾಯ ತರೆಯುತ
ಗಹಗಹಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರÀಸಿಂಹ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನು ಉರಿಮೋರೆ ದೈವವೆ ಅಂಜುವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಉದರವ ಬಗಿದ ಬಳಿಕ |
ಕರುಳುಮಾಲೆಯ ಕಿತ್ತು ಕೊರಳಲಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ |
ಉರಿಯನುಗುಳಲೇತಕೆ ಸಿರಿಯ(ಸು)ನುಡಿಸಲೇತಕೆ |
ಹರ-ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಕುಮಾಡಲೇತಕೆ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದರೆ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಲೇತಕೆ ||2||
ತ್ರಿವುಡೆ ತಾಳ
ಅಟ್ಟಹಾಸಕಬುಜಜಾಂಡ ಕಟ್ಟಾಹ ಪ್ರತಿಧ್ವÀ್ವನಿಗೊಡುತಲಿದೆ |
ಮೆಟ್ಟಿದಳೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತಲಿದೆ |
ಬೆಟ್ಟಗಳೈಸೂ ಉರುಳುರುಳಿ ಬೀಳುತಿವೆ |
ದಿಟ್ಟ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ
ಕಟ್ಟರಸು ಕಾಣಿರೊ ||3||
ಅಟತಾಳ
ಉರಿಸಾಗರಗಳ ಸುರಿದು ನಾಲಗೆ ನೀಡೆ |
ಚರಾಚರಂಗಳು ಚಾರಿವರಿವುತಲಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯವಂದೇ ಆಗಿಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದು ನಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದುಹೋಗುತಿತ್ತು ||4||
ಏಕತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನುದರವÀ ಬಗಿದು ಉಗುರಲಿ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ? ||5||
ಜತೆ
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಶರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಜಯಜಯ ||

narasiMha suLAdi
dhruvatALa
aMjuve nAnI siMhada mogadava |
huMkarisuve moridommommo |
aMjuve nAnI kOpATOpadava |
guDaguDisuve moredommommo |
aMjuve nAnI kiviya mELavisi
melkavideraguve moradommommo |
aMjuve nAnI kuDudADegaLa |
kiDi kiDi kiDigedarisuve moredommomo |
aMjuve nAnI teravAya tareyuta
gahagahisuve moredommommo |
aMjuve nAnI sirimuddu naraÀsiMha
puraMdaraviThala nInu urimOre daivave aMjuve ||1||
maTTatALa
hiraNyakaSipuvina udarava bagida baLika |
karuLumAleya kittu koraLalikkida baLika |
uriyanuguLalEtake siriya(su)nuDisalEtake |
hara-bommAdigaLannu sarakumADalEtake |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala
prahlAdadEva baMdare karedu muddADalEtake ||2||
trivuDe tALa
aTTahAsakabujajAMDa kaTTAha pratidhvaÀ#0CCD;vanigoDutalide |
meTTidaLe tale keLagAgutalide |
beTTagaLaisU uruLuruLi bILutive |
diTTa muddu narasiMha puraMdaraviThalane
kaTTarasu kANiro ||3||
aTatALa
urisAgaragaLa suridu nAlage nIDe |
carAcaraMgaLu cArivarivutalittu |
brahmAMDavaMdE siDidu hOgutittu |
brahmapraLayavaMdE AgihOgutittu |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
prahlAdadEva baMdu nilisadiddare |
brahmAMDavaMdE siDiduhOgutittu ||4||
EkatALa
hiraNyakaSipuvinudaravaÀ bagidu ugurali |
sarasavADidirA maimuTTi sarasavADidirA |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
sarasavADidirA? ||5||
jate
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
SaraNa prahlAda saMrakShaka jayajaya ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Devaru Kottanu Kottanu Kottanu

Last week I had wonderful opportunity of attending Sri Moola Raama devaru pooa at Uttaradhi Mutt, Kachiguda, Hyderabad. 

Heard this song during bhojana kala naama smaranam. I remember listening to this song in a whatsapp video.

What a wonderful composition

ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ   |
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೋಟ್ಟಾನು  ||

ಡಂಭವ ನೀ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇ ರಂಗನ  |
ನಂಬಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ  ||1||
                    

ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ  ಭಕ್ತರ  |
ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣಿ||2||

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು ನಿನಗಿಹ  |
ಪರಲೋಕದ ಸಂಪದಗಳನೆಲ್ಲ    ||3||

Savadhanadindadiru Manave
Devaru Kottanu Kottanu Kottanu || pa||

Dhambhava nee Bidalolle Rangana |
Nambida Aa Kshanadalle || 1 ||

Drudha Maddatana Smarane Bhakthara |
Bhidatanu Aathi Karuni || 2 ||

Purandara Vittalana Nambu Ninagiha |
Paralokhada Sampadagalanella || 3||

You can listen to this song in this youtube video:

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · srinivasa

Srinivasa devaru betege hodhadhu ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದುದು

( ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜ ಏಕತಾಳ)

ಡಂಗುರವ ತೀಡಿ ಮೈಯೊಳು ಗಂಧ ಪೂಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಧ ಪೂಸಿದ ||೧||
ಪುಣುಗು ಜವ್ವಾಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚಿದ ||೨||
ನೊಸಲ ಮೇಲೆ ಮೃಗನಾಭಿ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ತಿಲಕ ಧರಿಸಿದ ||೩||
ಓರೆ ತುರುಬು ಓರೆ ಜಡೆಯ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ||೪||
ಎಂಟು ಎಂಟು ಮುತ್ತ್ತಿನ ವಂಟಿ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ,ವಂಟಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೫||
ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಆಭರಣವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಆಭರಣವಿಟ್ಟನೆ ||೬||
ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಂದುಗೆ ನೂಪುರವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಪುರಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೭||
ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡಗ ಪೆಂಡೆ ಕಾಲಲಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಾಲಲಿಟ್ಟನೆ ||೮||
ಅಂಗುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಗುರವಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಹೊನ್ನುಂಗುರವಿಟ್ಟನೆ ||೯||
ತೋಳರಕ್ಷೆ ಮಣಿಹಸ್ತ ಕಡಗ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕಡಗ ಇಟ್ಟನೆ ||೧೦||
ಹಾರಪದಕ ಹುಲಿಯುಗುರು ವೈಜಯಂತಿಯು , ಕೊರಳೊಳ್, ವೈಜಯಂತಿಯು ||೧೧||
ದುಂಡು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಗೆ ತಾಳಿ ಧರಿಸಿದ, ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಳಿ ಧರಿಸಿದ ||೧೨||
ಬಂದಿ ಕಂಕಣ ಬಾಪುರಿ ವಂಕಿ ಇಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ವಂಕಿ ಇಟ್ಟನೆ ||೧೩||
ಶೃಂಗಾರದ ಜರತರದ ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟನೆ ||೧೪||
ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಭಂಗಾರದ ಕವಚವಿಕ್ಕಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕವಚವಿಕ್ಕಿದ ||೧೫||
ದಿಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಟೆಯಾಡ ಹೊರಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಟೆ-ಯಾಡಹೊರಟನೆ ||೧೬||
ಪಟ್ಟವಾಳಿ ಶಾಮಿಯ ಕಸೆಯ ಬಿಗಿದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ, ಕಸೆಯ ಬಿಗಿದನೆ ||೧೭||
ಹುಡಿಯ ಕಟ್ಟು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಠಾಣಿ ಹೊಗಿಸಿದ , ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟ್ಠಾಣಿ ಹೊಗಿಸಿದ ||೧೮||
ಓರೆ ತುರುಬಿನ ನಾಯಕ ಬಾರದ್ಹೋದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ,ಬಾರದ್ಹೋದನೆ ||೧೯||
ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಾಗಿ ವನಕೆ ಹೊರಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ವನಕೆ ಹೊರಟನೆ ||೨೦||
ಜಗವೆಲ್ಲ ನೋಡುತಿರಲು ತೇಜಿಯೇರಿದ , ಸ್ವಾಮಿ ,ತೇಜಿಯೇರಿದ ||೨೧||
ತ್ರಿಜಗವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸೆಂದು ತೇಜಿ ಹಿಡಿದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಜಿ ಹಿಡಿದನೆ ||೨೨||
ಗಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಕಷ್ಟಬಟ್ಟನೆ ,ಸ್ವಾಮಿ , ಕಷ್ಟಬಟ್ಟನೆ || ೨೩||
ವೃಕ್ಷಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತಿಹಳ ಕಂಡನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಮಿಂಚುತಿಹಳ ಕಂಡನೆ ||೨೪||
ಸೋಲುಮುಡಿಯ ಸೋಗೆಗಣ್ಣ ಓರೆನೋಟವ , ಅವಳ , ಓರೆನೋಟವ ||೨೫||
ನೀಲವರ್ಣದ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಮೇಲೆ ಛಾಯವ , ಅವಳ , ಮೇಲೆ ಛಾಯವ ||೨೬||
ಎರಳೆಗಂಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣ ತಿರುಗುತಿಹಳು , ಅವಳು , ಹೊಳೆಯುತಿಹಳು ||೨೭||
ಮೃಗವ ಕಂಡು ಶಿರವನೆತ್ತಿ ನೋಡುತಿಹಳು , ಅವಳು , ನೋಡುತಿಹಳು ||೨೮||
ಕುಂಜರಗಮನೆಯಂತೆ ತಿರುಗುತಿಹಳು , ಅವಳು , ಒಲೆವುತಿಹಳು ||೨೯||
ವನವ ಬಿಟ್ಟು ವನಕೆ ವನಕೆ ಹಾರುತಿಹಳು , ಅವಳು, ಹಾರುತಿಹಳು ||೩೦||
ಅವಳ ಕಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ ಭ್ರಾಂತಿಬಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡನೆ ||೩೧||
ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರೆ ನೋಡುತಿಹನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ನೋಡುತಿಹನೆ ||೩೨||
ದಾರಿಗಡ್ಡ ನಿಂದಿರಲಾರು ಹೀನರಾವುತ , ಎಲೊ ,ಹೀನರಾವುತ ||೩೩||
ಪರನಾರಿಯರ ಕಂಡು ಮೋರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿ , ಎಲೊ ,ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿ ||೩೪||
ಹೀನನಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಬಂದೆನೆ, ನಿನ್ನ , ಹುಡುಕಬಂದೆನೆ ||೩೫||
ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಚಗಳ ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ, ನಾನು , ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ ||೩೬||
ಲಂಡ ಪುಂಡರ ಮಾತ ಆಡದಿರೊ , ಎನ್ನ ಕೂ-ಡಾಡದಿರೊ ||೩೭||
ಕತ್ತಿ ಕಠಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೇನೆಗಂಜೆನೋ , ನಾನು , ಸೇನೆಗಂಜೆನೋ ||೩೮||
ನಿನ್ನ ಬಿರುದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಾರೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಬೇಗ , ಬಾರೆ ಚುಂಚುಕಿ ||೩೯||
ಬಾರೆ ಹೋಗೆ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಮೆಯೆ ನಾನು , ಎಲೊ , ಭಾಮೆಯೆ ನಾನು ||೪೦||
ನಿನ್ನ ಬಿಂಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗೊ ರಾವುತ , ಅತ್ತ , ಸಾರೊ ರಾವುತ ||೪೧||
ನೀಲವೇಣಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಾರೆಯೆ , ಎನ್ನೊಳ್ , ನಿಲ್ಲಲಾರೆಯೆ ||೪೨||
ನಿನ್ನ ಮುಖಪದ್ಮಗಳ ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ , ನೀರೆ ,ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡೆನೆ ||೪೩||
ಹೀನಮಾತಾಡದಿರೊ ಹೀನ ರಾವುತ , ಎಲೊ , ಹೀನ ರಾವುತ ||೪೪||
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಕೂಡೆ ವಾದವೇತಕೆ , ಎಲೆ , ವಾದವೇತಕೆ ||೪೫||
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಂದು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಮೇಲೆ , ಏರೆ ಚುಂಚುಕಿ ||೪೬||
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಮಡದಿಯೆ ನಾನು , ಎಲೊ , ಮಡದಿಯೆ ನಾನು||೪೭||
ಹೀನಮಾತಾಡದಿರೊ ಹುಡುಗ ರಾವುತ , ಎಲೊ , ತುಡುಗ ರಾವುತ ||೪೮||
ರಾಜ್ಯಭೂಮಿಗಳನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವೆನು ನಾನು , ನಿನಗೆ , ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವೆನು ||೪೯||
ನಿನ್ನೊಡೆಯನೆಂದು ಪಾಲಿಸೆ ಚುಂಚುಕಿ , ಬೇಡಿ-ಕೊಂಬೆ ನಾಯಕಿ ||೫೦||
ರಾಜ್ಯಭೂಮಿಯಾಳಲಿಕ್ಕೆ ರಾಯನೇ ನಾನು , ಎಲೊ ,ರಾಯನೇ ನಾನು ||೫೧||
ದೊಡ್ಡ ಅಡವಿಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಆಹಾರವೇನೊ , ಎಲೊ , ಆಹಾರವೇನೊ ||೫೨||
ಆಲದಂತಿಹ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ಹಣ್ಣು , ಮುಟ್ಟ-ಬಾರದ ಹಣ್ಣು ||೫೩||
ಮುದ್ದು ಸುರಿವ ಹೂ , ಬಹಳ , ಮುದ್ದು ಸುರಿವ ಹೂ ||೫೪||
ಕರೆಯಬಾರದಾ ಹಣ್ಣು ಕೈಗೆ ನೀಕಾದ, ಹಣ್ಣು , ಕೈಗೆ ನೀಕಾದ ||೫೫||
ಎಷ್ಟು ಪೇಳ್ದರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡಲಿ , ಇ-ನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ||೫೬||||
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ದಾರಿಲ್ಲೆಂದು ಜುಲ್ಮೆ ಮಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ಜುಲ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ||೫೭||
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ , ವಾಸ ಮಾಡಿದ || ೫೮ ||
ವರಹವತಾರ ತಾನೆಂದು ಅರಸನಾದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಅರಸನಾದನೆ ||೫೯||
ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾರಿಯಿಟ್ಟನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ನಾರಿಯಿಟ್ಟನೆ ||೬೦||
ಬೆಟ್ಟ ನಡೆವರಿಲ್ಲೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದನೆ ||೬೧||
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ , ಸ್ವಾಮಿ ,ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ||೬೨||
ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ ತಾನು ಒಪ್ಪದಿಂದಲೆ , ಗಿರಿಗೆ ಬಂದನೆ ||೬೩||
ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆಂದು ಹಾಗೆ ನಿಂದನೆ , ಸ್ವಾಮಿ , ಹಾಗೆ ನಿಂದನೆ ||೬೪||

( rAga kAMBOja EkatALa)

DaMgurava tIDi maiyoLu gaMdha pUsida , svAmi, gaMdha pUsida ||1||
puNugu javvAji kastUri haccida , svAmi , kastUri haccida ||2||
nosala mEle mRuganABi tilaka dharisida , svAmi , tilaka dharisida ||3||
Ore turubu Ore jaDeya goMDe kaTTida , svAmi , goMDe kaTTida ||4||
eMTu eMTu mutttina vaMTi iTTane , svAmi ,vaMTi iTTane ||5||
kaMThadalli kaustuBa ABaraNaviTTane , svAmi , ABaraNaviTTane ||6||
pAdadalli honnaMduge nUpuraviTTane , svAmi bApuri iTTane ||7||
kirugejje pADaga peMDe kAlaliTTane , svAmi , kAlaliTTane ||8||
aMgulige takkaMtha uMguraviTTane , svAmi , honnuMguraviTTane ||9||
tOLarakShe maNihasta kaDaga iTTane , svAmi , kaDaga iTTane ||10||
hArapadaka huliyuguru vaijayaMtiyu , koraLoL, vaijayaMtiyu ||11||
duMDu muttu kaTTi sarige tALi dharisida, svAmi, tALi dharisida ||12||
baMdi kaMkaNa bApuri vaMki iTTane , svAmi , vaMki iTTane ||13||
SRuMgArada jaratarada aMgi toTTane , svAmi , aMgi toTTane ||14||
aMgadalli BaMgArada kavacavikkida , svAmi , kavacavikkida ||15||
diTTa veMkaTESa bETeyADa horaTane , svAmi bETe-yADahoraTane ||16||
paTTavALi SAmiya kaseya bigidane , svAmi, kaseya bigidane ||17||
huDiya kaTTu naDuvige kaTThANi hogisida , svAmi, kaTThANi hogisida ||18||
Ore turubina nAyaka bArad~hOdane , svAmi ,bArad~hOdane ||19||
celuva cennigarAyanAgi vanake horaTane , svAmi , vanake horaTane ||20||
jagavella nODutiralu tEjiyErida , svAmi ,tEjiyErida ||21||
trijagavanne pAliseMdu tEji hiDidane , svAmi, vAji hiDidane ||22||
gaTTa beTTavanne sutti kaShTabaTTane ,svAmi , kaShTabaTTane || 23||
vRukShamUladalli miMcutihaLa kaMDane , svAmi , miMcutihaLa kaMDane ||24||
sOlumuDiya sOgegaNNa OrenOTava , avaLa , OrenOTava ||25||
nIlavarNada kOmalAMgi mEle CAyava , avaLa , mEle CAyava ||26||
eraLegaMgaLaMte kaNNa tirugutihaLu , avaLu , hoLeyutihaLu ||27||
mRugava kaMDu Siravanetti nODutihaLu , avaLu , nODutihaLu ||28||
kuMjaragamaneyaMte tirugutihaLu , avaLu , olevutihaLu ||29||
vanava biTTu vanake vanake hArutihaLu , avaLu, hArutihaLu ||30||
avaLa kaMDu veMkaTESa BrAMtibaTTane , svAmi BrAMtigoMDane ||31||
aDDadAriyalli mOre nODutihane , svAmi , nODutihane ||32||
dArigaDDa niMdiralAru hInarAvuta , elo ,hInarAvuta ||33||
paranAriyara kaMDu mOre hEge mADuti , elo ,hEge mADuti ||34||
hInanallave ninna huDukabaMdene, ninna , huDukabaMdene ||35||
ninna gurukucagaLa kaMDu BrAMtigoMDene, nAnu , BrAMtigoMDene ||36||
laMDa puMDara mAta ADadiro , enna kU-DADadiro ||37||
katti kaThAri ninna sEnegaMjenO , nAnu , sEnegaMjenO ||38||
ninna biruda biTTukoTTu bAre cuMcuki , bEga , bAre cuMcuki ||39||
bAre hOge ennalikke BAmeye nAnu , elo , BAmeye nAnu ||40||
ninna biMka biTTukoTTu tirugo rAvuta , atta , sAro rAvuta ||41||
nIlavENi enna kUDa nillalAreye , ennoL , nillalAreye ||42||
ninna muKapadmagaLa kaMDu BrAMtigoMDene , nIre ,BrAMtigoMDene ||43||
hInamAtADadiro hIna rAvuta , elo , hIna rAvuta ||44||
vArijAkShi enna kUDe vAdavEtake , ele , vAdavEtake ||45||
prEmadiMda baMdu toDeya mEle Ere cuMcuki , mEle , Ere cuMcuki ||46||
toDeya mEle Eralikke maDadiye nAnu , elo , maDadiye nAnu||47||
hInamAtADadiro huDuga rAvuta , elo , tuDuga rAvuta ||48||
rAjyaBUmigaLanu aShTu koDuvenu nAnu , ninage , biTTukoDuvenu ||49||
ninnoDeyaneMdu pAlise cuMcuki , bEDi-koMbe nAyaki ||50||
rAjyaBUmiyALalikke rAyanE nAnu , elo ,rAyanE nAnu ||51||
doDDa aDavibeTTadoLage AhAravEno , elo , AhAravEno ||52||
AladaMtiha haNNu muTTabArada haNNu , muTTa-bArada haNNu ||53||
muddu suriva hU , bahaLa , muddu suriva hU ||54||
kareyabAradA haNNu kaige nIkAda, haNNu , kaige nIkAda ||55||
eShTu pELdaru kELalilla Ena mADali , i-nnEnu mADali ||56||||
aDaviyoLage dArilleMdu julme mADida , svAmi , julme mADida ||57||
svAmipuShkaraNiya tIradalli vAsa mADida , svAmi , vAsa mADida || 58 ||
varahavatAra tAneMdu arasanAdane , svAmi , arasanAdane ||59||
kollApuradalli tanna nAriyiTTane , svAmi , nAriyiTTane ||60||
beTTa naDevarilleMdu kRuShNa naDedane , svAmi , kRuShNa naDedane ||61||
svAmi veMkaTESa tAnu bETeyADida , svAmi ,bETeyADida ||62||
appa veMkaTESa tAnu oppadiMdale , girige baMdane ||63||
SrISa puraMdaraviThalaneMdu hAge niMdane , svAmi , hAge niMdane ||64||

 

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Neivedhya kollo Narayana swami

ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಳ್ಳೊ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ದಿವ್ಯ ಷಡುರಸಾನ್ನವನಿಟ್ಟೆನೋ||

ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಶಾಲ್ಯನ್ನ ಪಂಚ ಭಕ್ಷ್ಯ
ಅಮೃತ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯ ಪರಮಾನ್ನವೋ
ರಮಾ ದೇವಿಯರು ಸ್ವಹಸ್ತದಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ
ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವಿಯರು ಸಹಿತೌತಣ||1||

ಅರವತ್ತು ಶಾಕ ಲವಣ ಶಾಕ ಮೊದಲಾದ
ಸರಸ ಮೊಸರು ಬುತ್ತಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವೋ
ಪರಮ ಮಂಗಳ ಅಪ್ಪಾವು ಅತಿರಸ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಇಟ್ಟ ಹೊಸ ತುಪ್ಪವೋ||2||

ಒಡೆಯಂಬೊಡೆ ದಧಿವಡೆಯು ತಿಂಥಿಣಿ
ಒಡೆಯ ಎಡೆಗೆ ಒಡನೆ ಬಡಿಸಿದೆ
ದೃಢವಾದ ಪದಾರ್ಥಂಗಳನೆಲ್ಲ ಇಡಿಸಿದೆ
ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಉಣ್ಣೋ||3||

Naivēdyava koḷḷo nārāyaṇasvāmi
divya ṣaḍurasānnavaniṭṭenō||

ghama ghamisuva śālyanna pan̄ca bhakṣya
amr̥ta kūḍida divya paramānnavō
ramā dēviyaru svahastadi māḍida pāka
bhūmi modalāda dēviyaru sahitautaṇa||1||

aravattu śāka lavaṇa śāka modalāda
sarasa mosaru butti citrānnavō
parama maṅgaḷa appāvu atirasa
haruṣadindali iṭṭa hosa tuppavō||2||

oḍeyamboḍe dadhivaḍeyu tinthiṇi
oḍeya eḍege oḍane baḍiside
dr̥ḍhavāda padārthaṅgaḷanella iḍiside
oḍeya śrī purandara viṭhalane uṇṇō||3||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Aroghaneya maadeleyya

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡೇಳಯ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್
ನಾರಾಯಣ ಭೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಯ್ಯ|| ಪ.||

ಸರಸಿಜಭವಾಂಡದ ಮೇರು ಮಂಟಪದಿ ದಿನ
ಕರಕರ ದೀಪ್ತ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರವು ||
ತರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೋಲುವ ರತುನದ ಹೊನ್ನ
ಹರಿವಾಣದಲಿ ದೇವಿ ಬಿಡಿಸಿಹಳಯ್ಯ ||1||

ಅಲ್ಲ ಹೇರಳೆ ಲಿಂಬೆ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮೆಣಸು ಕಾಯ್
ನೆಲ್ಲೆ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿ ಚೆಲ್ವ ಮಾಂಗಾಯಿ ||
ಬೇಲ ಮಂಗರೋಳಿ ಹುಣಸೆ ಪಾಪಟೆಕಾಯಿ
ಎಲ್ಲ ಧರಾದೇವಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿಹಳಯ್ಯ ||2||

ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಕಂಗಳು
ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲವು ||
ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೆರಸಿದ ಸಿಖರಿಣಿ
ಒಪ್ಪದಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಡಿಸಿಹಳಯ್ಯ ||3||

ಎಣ್ಣೂರಿಗತಿರಸ ಚೆನ್ನಾದ ಮಂಡಿಗೆ
ಅನ್ನ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಪರಮಾನ್ನಗಳು ||
ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಶಾಲ್ಯನ್ನವ ನಿಮಿಷದಿ
ಚೆನ್ನೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬಡಿಸಿಹಳಯ್ಯ ||4||

ನೀ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಹುದು ನಿನ್ನ ಉದರದೊಳು
ನಾನಾ ಜನರು ಬಂದು ಉಣ್ಣಬೇಕೋ ||
ಶ್ರೀನಾಥ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ
ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||5||

Ārōgaṇeya māḍēḷayya śrīman
nārāyaṇa bhōga svīkarisayya|| pa.||

Sarasijabhavāṇḍada mēru maṇṭapadi dina
karakara dīpta jyōtiścakravu ||
taraṇi maṇḍala pōluva ratunada honna
harivāṇadali dēvi biḍisihaḷayya ||1||

alla hēraḷe limbe yālakki meṇasu kāy
nelle ambaṭekāyi celva māṅgāyi ||
bēla maṅgarōḷi huṇase pāpaṭekāyi
ella dharādēvi aṇigoḷisihaḷayya ||2||

happaḷa saṇḍige vividha śākaṅgaḷu
tuppa sakkare haṇṇu-hampalavu ||
karpūra kastūri berasida sikhariṇi
oppadi śrīdēvi baḍisihaḷayya ||3||

eṇṇūrigatirasa cennāda maṇḍige
anna kṣīrānna paramānnagaḷu ||
saṇṇa sēvege śālyannava nimiṣadi
cenne durgādēvi baḍisihaḷayya ||4||

nī nityatr̥ptanahudu ninna udaradoḷu
nānā janaru bandu uṇṇabēkō ||
śrīnātha gadugina vīranārāyaṇa
anātha bandhu śrī purandaraviṭhala ||5||

dasara padagalu · hanuma · hanumabhimamadhwa · MADHWA · purandara dasaru

hanuma bhima madhwa muniya

ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ನೆನೆದು ಬದುಕಿರೋ ||ಪ||
ಅನುಮಾನಂಗಳಿಲ್ಲದಲೆ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂಗಳನೀವ ||ಅ.ಪ||

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣೋದ್ಧಾರ ಜೀವರೋತ್ತಮರು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನರೊಳುತ್ಕೃಷ್ಟ
ಕಾಣಿರೇನೊ ಕಾಯ ಕರ್ಮ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ
ತ್ರಾಣಗೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಜಾಣ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ||

ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನಾದ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನೆನೆಯುವವರ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆಣೆಯುಂಟೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೋ ಈತ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪದವಿಗಳ ದಾತ
ಆ ಮಹಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಢ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ||

ಅವತಾರ ತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸೇವಿಸುತ ಮತ್ತು
ತವಕದಿಂದ ಪೂಜಿಪ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರೊ
ಕವಿತ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವಿದು ಅವಿವೇಕವೆಂದೆಣಿಸಬೇಡಿ
ಭವಬಂಧನ ಕಳೆವ ಕಾವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ ||

Hanuma bhīma madhva muniya nenedu badukirō ||pa||
anumānaṅgaḷilladale manōbhīṣṭaṅgaḷanīva ||a.Pa||

prāṇigaḷa prāṇōd’dhāra jīvarōttamaru mattu
prāṇāpāna vyānōdāna samānaroḷutkr̥ṣṭa
kāṇirēno kāya karma cakṣurindriyagaḷige
trāṇagoṭṭu salahuva jāṇa guru mukhya prāṇa ||

kāmadhēnu cintāmaṇi kalpa vr̥kṣanāda svāmi
prēmadindali neneyuvavara bhāgyakkeṇeyuṇṭe
sāmān’yavallavō īta mōkṣa sampadavigaḷa dāta
ā mahā aparōkṣa jñāna dārḍhya bhakti koḍuva ||

avatāra trayaṅgaḷalli hariya sēvisuta mattu
tavakadinda pūjipa mahā mahimeyuḷḷavaro
kavita vākyavallavidu avivēkavendeṇisabēḍi
bhavabandhana kaḷeva kāva purandara viṭhalana dāsa ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Adhiyalli gajamukhana archisi

ಆದಿಯಲಿ ಗಜಮುಖನ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಲು
ಆವ ಬಗೆ ಕಾರ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ
ಮೋದದಿಂ ಸಲಿಸುವ ಮನದಿಷ್ಟವ
ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಕಲ ಸುರರಿಂಗೆ
ಮಾಧವನೇ ನೇಮಿಸಿಪ್ಪ ಈಯಧಿಕಾರವ
ಆದರದಿಂದ ಅವರವರೊಳು ನಿಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ
ಭೇದಗೊಳಿಸದೆ ಮಾಳ್ಪ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ādiyali gajamukhana arcisi ārambhisalu
āva bage kāryatati sid’dhigoḷisi
mōdadiṁ salisuva manadiṣṭava
sādhu janarella kēḷi sakala surariṅge
mādhavanē nēmisippa īyadhikārava
ādaradinda avaravaroḷu nindu kāryagaḷa
bhēdagoḷisade māḷpa purandaraviṭhala ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · tulasi

Elamma tulasi komalaveni

ಏಳಮ್ಮಾ ತುಳಸಿ ಕೋಮಲವೇಣಿ ನೀಲವರ್ಣನ ರಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ||ಪ||

ಏಳುತಲೆದ್ದು ಶ್ರೀತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು
ಏಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತಲಿ
ಏಳು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕಳೆವಂಥ ತಾಯೆ ನೀ||೧||

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಹೃದಯದೊಳ್ ಕೌಸ್ತಭ
ತೊಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಅಂಗಿ ತೋಳ ಬಾಪುರಿಯು
ಇಟ್ಟ ದ್ವಾದಶನಾಮ ನೊಸಲಲ್ಲೆ ತಿಲಕವು
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ನಿನಗೊಪ್ಪಿದನಲ್ಲ ತುಳಸಿ||೨||

ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ
ಎಡಬಲಕೊಪ್ಪುವ ಛತ್ರಚಾಮರವು
ಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಮುಡಿಯಿಂದಲುದುರುತ
ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ರಾಣೀ||೩||

Ēḷam’mā tuḷasi kōmalavēṇi nīlavarṇana rāṇi nitya kalyāṇi||pa||

ēḷutaleddu śrītuḷasige kai mugidu
ēḷu pradakṣiṇe hākutali
ēḷu janmada pāpa kaḷevantha tāye nī||1||

uṭṭa pītāmbara hr̥dayadoḷ kaustabha
toṭṭa muttina aṅgi tōḷa bāpuriyu
iṭṭa dvādaśanāma nosalalle tilakavu
lakṣmīramaṇanu ninagoppidanalla tuḷasi||2||

eḍada kaiyalli śaṅkha balada kaiyalli cakra
eḍabalakoppuva chatracāmaravu
ḍida mallige hūmuḍiyindaluduruta
oḍeya śrī purandaraviṭhalana rāṇī||3||