gopala dasaru · narasimha suladhi

ಅಹೋಬಿಲ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸುಳಾದಿ/Ahobala Narasimha devara suladi – Gopala Dasaru

ರಾಗ: ಮೋಹನ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅನಂತನ್ನ ನೋಡಿ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣನ
ಅನಂತನ್ನ ಪಾಡಿ ಆಗಮಾದಿ ನುತನ
ಅನಂತನ್ನ ಬೇಡಿ ಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನ
ಅನಂತನ್ನ ತಿಳಿ ಅಧಿಕಾರಾನುಸಾರ
ಅನಂತ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ಅನಂತ ರೂಪನಾಗಿ
ಅನಂತನೇವೆ ಅಹೋಬಲ ನಾರಸಿಂಹನಾಗಿ
ಅನಂತ ಪರಿಯಾ ತುತಿಪೊ ಆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಗೊಲಿದು
ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ತೋರಿ ಆತನ ವ್ರತವ ಗೆಲಿಸಿ
ಅನಂತ ಸಿರಿ ಅಜಭವಾದ್ಯರಿಂದಲಿನ್ನು
ಅನಂತ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಳುಖತಲಿಪ್ಪ
ಆನಂತ ಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಅನಂತ ನಿಂದಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಭವನಾಶನ ಮಾಳ್ಪಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಜನಕ
ಭವನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಿಂದು
ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂಡ ಶಾಸನನು ಎಂ –
ಬವನು ತಾನು ಬಲು ಕವಿಗಳ ದೂಷಿಸುತ
ಭವ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಬಹು ವಿಪ್ರರ ದ್ರೋ –
ಹವನು ತಾಕಿ ಶವನು ಆಗಿ ಬೀಳೆ
ಜವನ ದೂತರು ಬಂದು ಜಬರಿಸಿ ವಯ್ಯುವ  ಸಮಯ –
ಕ್ಕವನ ಅಂಗುಟ ಬೆರಳು ಭವನಾಸಿಲಿ ಬೀಳೆ
ಭವ ತರಿದು ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಇತ್ತು
ಭುವನದೊಳಗೆ ದಶರಥರಾಯನೆ ಆದ
ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನು
ಪವನಂತರ ನಿಂತು ಪಂಡಿತರನು ಪೊರೆವಾ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಸಿರಿದೇವಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲುಂಟು
ಗರುಡ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ಉರಗ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ನರರ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ವಾಯುತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ಪರಿ ಪರಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ್ಯುಂಟು
ನರಹರಿ ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ತೀರ್ಥದಿ ಇದ್ದು
ಧರಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ತಿಳಿದವರಿಗೆ
ಕರುಣಾಕರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ ತನ್ನ
ಶರಣರ ಪೊರಿಯಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪುವನಿಲ್ಲಿ ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಸಿರಿವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಸಿರಿಗಂಧ ಕೊರಳ
ಅರಳಿದ ಪೂಮಾಲೆ ಆವುದರ ಮೇಲೊಲಿಯೆ
ಕರಣ ಕುಂಡಲ ಕಸ್ತೂರಿ ನೊಸಲ ಥಳಥಳಿಸೆ
ಕಿರಿದಂತ ಕಪ್ಪುರದ ಕರಡಿಗೊದನ
ಸಿರಿ ಕಿರೀಟವು ಸಿರಿನಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ಕರ ಚತುರ್ಭೂಭುಜ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಯುಧ
ವರ ನಾಭಿಯಿಂದ ವೊಪ್ಪೊ ವಢ್ಯಾಣ ಕಟಿ –
ತರ ಮೇಲೆ ಉಡಿಗೆ ಕಿಂಕಿಣಿಯ ಘಂಟೆ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘೆ ಜಘನ
ಶರಣರ ಮೋಹಿಪ ರೂಪ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಶೃಂ –
ಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಗರುಡವಾಹನ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಪರಿವಾರದೊಡಿಯ ಪರಬೊಮ್ಮ ಕಾಣೊ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ । ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಲ ನಾಡಸಲ್ಲಾದಿನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗಲ್ಲೆ ಕೈವಲ್ಲ್ಯಾ
ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು ಆವಕಡೆಯಿಂದಾದರು ತಿನ್ನಲು
ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದ ಕಡ್ಯಾಗೊದೆ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಹರಿ ಇರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ಯಾಕೆನಲು
ಸುಲಭದಿ ತಿಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಟು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದು ಏನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಯ್ದದೇನು
ಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣಿಸಿ ನೋಡಿ
ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದನ ರಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ತಾ ಪೊಳೆವಾ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ನೋಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಬೇಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಮಾಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ನೀಡುವ ತನಗೆ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಕೇಡು ಲಾಭಂಗಳ ಕೂಡಿ ಉಣಿಸುವನು
ಗೂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಜಡ ಜೀವರಿಗೆ
ಗಾಡಿಕಾರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಕೂಡಿ ಆಡುತ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸುತ್ತುತಲಿಪ್ಪಾ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾನಂತವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಾ ತೋರುತಿಪ್ಪ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾಯುಧಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮವು ಮಾಡೆ ಅನಂತಮಡಿ ಅವರಿಗೀವಾ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ದೇವತೆಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತಾಪಸಿಗಳು
ನಿಲ್ಲಿಸಿಪ್ಪರೊಂದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ವೃಕ್ಷ ರೂಪದಿಂದ
ಪಲ್ಲವಿಸುತ ನಾನಾ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ರೂಪದಿಂದ
ಹುಲ್ಲು ಕಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವದಕೆ
ಮೆಲ್ಲನೇ ತಿಳಿದು ಹರಿಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ಪಿಸಬೇಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಫ ಫಲವು ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪವು ಬಲ್ಲವರು ತಿಳಿದು ನೋಡಾ
ಎಲ್ಲರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬಲ್ಲಿದ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದಗೊಲಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೈವ ನೋಡಿ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅನಂತನ ನೋಡಿ ಅನಂತನ ಬೇಡಿ
ಅನಂತ ಒಂದೆ ದೈವ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನೆನ್ನಿ ॥

dhruvatALa
anaMtanna nODi agaNita guNagaNana
anaMtanna pADi AgamAdi nutana
anaMtanna bEDi animitya bAMdhavana
anaMtanna tiLi adhikArAnusAra
anaMta janara porevA anaMta rUpanAgi
anaMtanEve ahObala nArasiMhanAgi
anaMta pariyA tutipo A mArkAMDEya golidu
anaMta mUrti tOri Atana vratava gelisi
anaMta siri ajaBavAdyariMdalinnu
anaMta pariyalli smarisi koLuKatalippa
AnaMta girivAsa gOpAlaviTThala
anaMta niMdali anaMta tIrtha uMTu || 1 ||

maTTatALa
BavanASana mALpA BAgIrathi janaka
BavanASini tIrthadalli tAne niMdu
avaniyoLage obba caMDa SAsananu eM –
bavanu tAnu balu kavigaLa dUShisuta
Bava pIDitanAgi bahu viprara drO –
havanu tAki Savanu Agi bILe
javana dUtaru baMdu jabarisi vayyuva samaya –
kkavana aMguTa beraLu BavanAsili bILe
Bava taridu anuBavake taMdu ittu
BuvanadoLage daSaratharAyane Ada
BavarOgada vaidya gOpAlaviTThalanu
pavanaMtara niMtu paMDitaranu porevA || 2 ||

rUpakatALa
siridEvi pesarina tIrtha illuMTu
garuDa tIrtha uMTu uraga tIrtha uMTu
narara uddharisali vAyutIrtha uMTu
pari pari pesarina tIrthagaLillyuMTu
narahari tAne oMdoMdu tIrthadi iddu
dhari mElidda janara porevA tiLidavarige
karuNAkara dEvA gOpAlaviTThala tanna
SaraNara poriyali irutippuvanilli || 3 ||

JaMpitALa

sirivatsa kaustuBa sirigaMdha koraLa
araLida pUmAle Avudara mEloliye
karaNa kuMDala kastUri nosala thaLathaLise
kiridaMta kappurada karaDigodana
siri kirITavu sirinAma kastUri tilaka
kara caturBUBuja SaMKa cakrAyudha
vara nABiyiMda voppo vaDhyANa kaTi –

tara mEle uDige kiMkiNiya GaMTe
Uru jAnu jaMGe jaGana
SaraNara mOhipa rUpa siri nArAyaNa SRuM –
gAra mUrti garuDavAhana gOpAlaviTThala
parivAradoDiya parabomma kANo || 4 ||

triviDitALa
illi uMTu alli illa | alli uMTu ille illa
solla nADasallAdinnu ballavarigalle kaivallyA
belladaccu AvakaDeyiMdAdaru tinnalu
bella oMdu kaDiyAgi kallu oMda kaDyAgode
elli nODA hari iralu illige baMdadyAkenalu
sulaBadi tiLuva sthaLadalli mahAtme uMTu
alliMda baMdadu EnA illiMda koMDOydadEnu
balla j~jAnigaLu manadalliddu guNisi nODi
mallara mardana raMga gOpAlaviTThala
elli nODalu viSvamUrti tA poLevA || 5 ||

aTTatALa
nODuva tanna tA obbaralli niMtu
bEDuva tanna tA obbaralli niMtu
mADuva tanna tA obbaralli niMtu
nIDuva tanage tA obbaralli niMtu
kEDu lABaMgaLa kUDi uNisuvanu
gUDu mADiTTaMtha jaDa jIvarige
gADikAra dEvA gOpAlaviTThala
kUDi ADuta nammoDane suttutalippA || 6 ||

AditALa
ille anaMtAnaMtavAgi mellane tA tOrutippa
ille anaMtAyudhagaLu ballavarige tOrutippA
ille anaMta rUpagaLu ballavarige tOrutippA
illi oMdu karmavu mADe anaMtamaDi avarigIvA
elli nODA tIrthagaLu elli nODA dEvategaLu
elli nODA munigaLu elli nODA tApasigaLu
nillisipparoMdu oMdu baLLi vRukSha rUpadiMda
pallavisuta nAnA pakShi jAti rUpadiMda
hullu kAShTagaLannu illi CEdisuvadake
mellanE tiLidu harigalli innarpisabEku
ella puShPa Palavu SrIvallaBanna sEvisutta
illi irutippavu ballavaru tiLidu nODA
ellaraMtaryAmiyAda ballida gOpAlaviThala
alli prahallAdagolidu illi baMda daiva nODi || 7 ||

jate

anaMtana nODi anaMtana bEDi
anaMta oMde daiva gOpAlaviTThalanenni ||

narasimha suladhi · purandara dasaru

Narasimha Suladi – Purandara Dasaru

ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿಂಹದ ಮೊಗದವ |
ಹುಂಕರಿಸುವೆ ಮೊರಿದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕೋಪಾಟೋಪದವ |
ಗುಡಗುಡಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕಿವಿಯ ಮೇಳವಿಸಿ
ಮೆಲ್ಕವಿದೆರಗುವೆ ಮೊರದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಕುಡುದಾಡೆಗಳ |
ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಗೆದರಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ತೆರವಾಯ ತರೆಯುತ
ಗಹಗಹಿಸುವೆ ಮೊರೆದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೊ |
ಅಂಜುವೆ ನಾನೀ ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರÀಸಿಂಹ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನು ಉರಿಮೋರೆ ದೈವವೆ ಅಂಜುವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಉದರವ ಬಗಿದ ಬಳಿಕ |
ಕರುಳುಮಾಲೆಯ ಕಿತ್ತು ಕೊರಳಲಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ |
ಉರಿಯನುಗುಳಲೇತಕೆ ಸಿರಿಯ(ಸು)ನುಡಿಸಲೇತಕೆ |
ಹರ-ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಕುಮಾಡಲೇತಕೆ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದರೆ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಲೇತಕೆ ||2||
ತ್ರಿವುಡೆ ತಾಳ
ಅಟ್ಟಹಾಸಕಬುಜಜಾಂಡ ಕಟ್ಟಾಹ ಪ್ರತಿಧ್ವÀ್ವನಿಗೊಡುತಲಿದೆ |
ಮೆಟ್ಟಿದಳೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತಲಿದೆ |
ಬೆಟ್ಟಗಳೈಸೂ ಉರುಳುರುಳಿ ಬೀಳುತಿವೆ |
ದಿಟ್ಟ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ
ಕಟ್ಟರಸು ಕಾಣಿರೊ ||3||
ಅಟತಾಳ
ಉರಿಸಾಗರಗಳ ಸುರಿದು ನಾಲಗೆ ನೀಡೆ |
ಚರಾಚರಂಗಳು ಚಾರಿವರಿವುತಲಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯವಂದೇ ಆಗಿಹೋಗುತಿತ್ತು |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದದೇವ ಬಂದು ನಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಂದೇ ಸಿಡಿದುಹೋಗುತಿತ್ತು ||4||
ಏಕತಾಳ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನುದರವÀ ಬಗಿದು ಉಗುರಲಿ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ |
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಸರಸವಾಡಿದಿರಾ? ||5||
ಜತೆ
ಸಿರಿಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಂದರವಿಠಲ |
ಶರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಜಯಜಯ ||

narasiMha suLAdi
dhruvatALa
aMjuve nAnI siMhada mogadava |
huMkarisuve moridommommo |
aMjuve nAnI kOpATOpadava |
guDaguDisuve moredommommo |
aMjuve nAnI kiviya mELavisi
melkavideraguve moradommommo |
aMjuve nAnI kuDudADegaLa |
kiDi kiDi kiDigedarisuve moredommomo |
aMjuve nAnI teravAya tareyuta
gahagahisuve moredommommo |
aMjuve nAnI sirimuddu naraÀsiMha
puraMdaraviThala nInu urimOre daivave aMjuve ||1||
maTTatALa
hiraNyakaSipuvina udarava bagida baLika |
karuLumAleya kittu koraLalikkida baLika |
uriyanuguLalEtake siriya(su)nuDisalEtake |
hara-bommAdigaLannu sarakumADalEtake |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala
prahlAdadEva baMdare karedu muddADalEtake ||2||
trivuDe tALa
aTTahAsakabujajAMDa kaTTAha pratidhvaÀ#0CCD;vanigoDutalide |
meTTidaLe tale keLagAgutalide |
beTTagaLaisU uruLuruLi bILutive |
diTTa muddu narasiMha puraMdaraviThalane
kaTTarasu kANiro ||3||
aTatALa
urisAgaragaLa suridu nAlage nIDe |
carAcaraMgaLu cArivarivutalittu |
brahmAMDavaMdE siDidu hOgutittu |
brahmapraLayavaMdE AgihOgutittu |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
prahlAdadEva baMdu nilisadiddare |
brahmAMDavaMdE siDiduhOgutittu ||4||
EkatALa
hiraNyakaSipuvinudaravaÀ bagidu ugurali |
sarasavADidirA maimuTTi sarasavADidirA |
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
sarasavADidirA? ||5||
jate
sirimuddu narasiMha puraMdaraviThala |
SaraNa prahlAda saMrakShaka jayajaya ||

MADHWA · narasimha · narasimha suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Narasimha avatara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಜಗದೋತ್ಪಾದಕ ವಾಯು
ವಯನಾಯಕಾದ್ಯರು ತುತಿಸೆ ಮಾತಾಡದಿಪ್ಪೆ
ಭಯ ಬಿಟ್ಟವನಂದದಿ ಘನ್ನತನವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು
ತ್ರಯಲೋಕ ನಗುವಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆನೊ
ನಯನಂಗಳು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶಾಲಾಯತ ಸೀತಳಾ
ದಯರಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಒಪ್ಪುತಲಿವೆ
ವ್ಯಯರಹಿತವಿದೇನೆಂಬೆನೊ ಅಖಿಳರ ಓಡಿಸುವ
ಲಯಕಾರಿಯಂತೆ ಕಿಡಿ ಉದುರಿಪ ಬಗೆ ಏನು
ನಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಾಯನ ಗತಿಗೆ ನಿ
ರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸುರರು ಮರುಳಾಗುತಿಹ್ಯರು
ಅಯುತಾಯುತಾ ನಿಯತಾ ಸಿಡಿಲುಗರ್ಜನೆ ಮಿಗಿಲು
ಸಯವಾಗಿ ಭೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೆಂಗೆಡಿಪದೇನು
ಹುಯಲಿಟ್ಟು ಜಗವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕರೆದರೆ
ಪಯೋಬಿಂದಿನಷ್ಟು ದೂರ ಪೀಠಾ ಬಿಡದು ಮಹಿಮಾ
ಪಯಣಗತಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದುವು
ದಯವಾದೆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವೇನು
ಬಯಸಿದವರಾಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಿಲ್ಲದೆ
ಬಯಲಾಗಿ ಪೋಪವೆಂದು ಸುರರು ಕೊಂಡಾಡೆ ನಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಯಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಬಾಲನ ಮೊರೆಗೆ ವಿ
ಜಯವನೀವಗೋಸುಗ ನೀನೆ ಒದಗಿದ್ದೇನೊ
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ ಚಲುವಿ
ಕಿಯ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸುತಿರೆ
ಪ್ರಿಯನೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿ
ನ್ಮಯ ಮೂರುತಿಯೇ ಇಂಥ ಅಂಗವಿಕಾರವೇನು
ಜಯದೇವಿನಾಥ ದೀನನಾಥ ದುರ್ಜಯ ವಿ
ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ನಮೋ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅರಿದರ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾಕೈದುಗಳಿರಲು
ಅರಿಯ ಉದರ ನಖದಿ ಸೀಳಿದ ಪರಿ ಏನೋ
ಸರುವ ಕಾಲರೂಪ ನಿನಗೆ ಮೀರಿದವಿಲ್ಲಾ
ಅರಸದೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಾಕಲ್ಯವೇನೋ
ಇರುಳು ಹಗಲುದೇವಿ ಸಾರುವ ತೊಡಿಮ್ಯಾಲೆ
ದುರುಳಾ ನಿರ್ಜೀವಿಯ ಇಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮವೇನೋ
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ನರಕೇಸರಿ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಗೆ ಸೋಜಿಗವೋ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪರದೇವತಿ ನಿನ್ನ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳು
ಪರಮ ಶಾಂತವೆಂದು ಸಮಸ್ತರೊಲಿಸೆ
ಭರದಿಂದ ಘುಡಿಘುಡಿಸುತ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಉರಿ ಮಾರಿ ದೈವವೆಂದೆಲ್ಲಾರೋಡಿದ್ದೇನೋ
ವರಮಣಿ ನಾನಾ ಹಾರಗಳಿರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ಸುರಿವ ಶೋಣಿತ ಹಸಿಗರಳಾ ಹಾಕಿದುದೇನು
ಸಿರೋರಹ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವಯವಂಗಳೂ ಮೃದು
ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾಕಠಿಣ ತೋರಿದುದೇನೊ
ನರವಲ್ಲ ಮೃಗವಲ್ಲ ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ
ಶರೀರವ ತೆತ್ತು ಅದ್ಬುತ ಬಿರಿದಾದ್ದೇನೊ
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಶಿವಪುರಂದರ ಸುರರಾದ್ಯರು
ನಿರುತ ನಿನಗೆ ನಿಜಕಿಂಕರರಾಗಿರೆ
ಸುರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಪರಿ
ವರ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಮನ್ನಿಸಿದಾ ಘನವೇನೊ
ದುರಿತ ಕುಠಾರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಘೋರ
ತರ ರೂಪವತಾಳಿದೆ ಸೌಮ್ಯತನವೆ ತೊರದು ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪಾದೈಕಾಶ್ರಯಾ ಏ
ಕಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ದೈವ
ಎಂತು ಪೇಳಲಿ, ನೋಡಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಮುಂತೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸೋತ ಮುಗುಳುನಗಿ ಏನು
ಕಿಂತುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ
ಕಾಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಕರುಣಾಳು
ಚಿಂತಿತ ಫಲದಾಯಾ ದೈತ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮಹಾ
ಭ್ರಾಂತೆಗೊಳಿಪ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವಾ
ತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ನಿನ್ನಾ ಮರಿಯದೆ ಎಂತೊ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಕುಟಿಲ ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಕರುಳವಕ್ತ ಕರವಾಳಪಾಣಿ
ಕಠಿಣ ಕೋಪಾಟೋಪಪಾಗ್ನಿ ಛಟ ಛಟರಭಸ ಚಂಡಪ್ರತಾಪ
ಕಠೋರಶಬ್ದ ಹಾಹಾಕಾರ ತೀಕ್ಷಣನಖ ವಜ್ರನಾಗೋಪವೀತ
ಝಟಶಠರೋಮ ಕುಚಿತಕರ್ನದಂತೋಷ್ಟ್ರ ಮಿಳಿತವು
ತಟ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ನಾಶಿಕ ಪುಟಹುಂಕಾರ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ
ಕಣಕಣ ಪ್ರವಾಹ ಭೃಕುಟಿ ತಟಿ
ತಟಿತ್ಕಾಂತಿ ವೀರಾವೇಶ ಕೋಲಾಹಲ ಸಿಂಹ
ಪಟುತರ ಲಂಘಣೆ ಭುಜತೊಡೆ ತಟಕೆ
ಲಟಲಟ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಉಗ್ರಾದಿಟ ಅಧಟ ಅಚ್ಚಟ ನಿಚ್ಚಟವು
ತ್ಕøಷ್ಟ ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ನೋಟ
ನಟ ನಟ ನಟಣೆ ಅಬ್ಬರ ಉಲ್ಬಣ
ನಿಬ್ಬರ ಅರ್ಭಾಟ ಬೊಬ್ಬಾಟ
ಕಟ ಕಟ ಕಾರ್ಬೊಗೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಮೊಬ್ಬಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಗೆ
ಇದತಬ್ಬಿಬ್ಬಿಗೆ ಜಬ್ಬಿಗೆಲುಬ್ದ
ಭಟರೆದೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಆರಾಟಾ
ತುಟಿ ಕದಪು ಭುಜಕಂಧರ ಉರಬಾಹು
ಜಠರ ನಾಭಿ ಜಘನಾ ಕಟಿ ಊರು ಜಾನುಜಂಘೆಗುಲ್ಫಾಂ
ಗುಟ ಪದಕುಣಿಯೇ ಅನುಕಂಪ
ಪುಟಿ ಪುಟಿದಾಡುವ ಅಡಿಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಂಡ
ಕಟಹದಲ್ಲಣವು ಭಟ ಸುರಮುನಿ
ಕಟಕ ನೆರೆದುಘೇ ಉಘೇ ಭಳಿರೆ
ಪೂತರೆ ಭಲ್ಲ ಭಲ್ಲರೆ ಸಿಂಗಾ
ಘಟಿತಾಘಟಿತ ಸಮರ್ಥ ನಿಜೈಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಚಟುಲ ನಿರ್ಜರರ ಕಟಕ ಪೂಜಿತ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾನಂದ
ಹಟ ನಾನಾಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಬುತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಣುಮಹತ್ತು
ತ್ಕಟ ಗುರುಲಘು ಪರಿಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾ
ದ್ಧಟ ಅಗೋಚರ ಘೋರ ಯುಗಪದಿ ಪೂರ್ಣನಿರ್ಭೇದದ
ದುರ್ಲಭ ಸುಲಭಾ ಅಲೋಭಾ ಅವಿರುದ್ಧಾಸುವಿರುದ್ಧಾ
ಕರ್ಮವಿಕರ್ಮ ವಿದೂರನೆ
ಸಟಿಯಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಇಬ್ಬಗೆ ಅಸುರಾರಿ
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಂಠೀರವ
ಪಠಿಸಿ ಪುಟಾಂಜುಳಿಯಾದವಗೆ
ತೃಟಿಯೊಳು ಪೊಳೆವ, ಪತಿತ ಪಾವನನೇ ||5||

ಜತೆ
ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮೋನಮೋ
ದೈತ್ಯಮರ್ದನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಿತರುವಾಯಾ||6||

dhruvatALa
jaya jayavendu jagadOtpAdaka vAyu
vayanAyakAdyaru tutise mAtADadippe
Baya biTTavanaMdadi Gannatanavanne biTTu
trayalOka naguvaMte bAyi teredeno
nayanangaLu nODidare viSAlAyata sItaLA
dayarasa pUrNavAgi nitya opputalive
vyayarahitavidEneMbeno aKiLara ODisuva
layakAriyaMte kiDi uduripa bage Enu
nayavAgi ninna pAdagAyana gatige ni
rNaya mADalArade suraru maruLAgutihyaru
ayutAyutA niyatA siDilugarjane migilu
sayavAgi BO eMdu kUgi keMgeDipadEnu
huyaliTTu jagavella oMdAgi karedare
payObiMdinaShTu dUra pIThA biDadu mahimA
payaNagati illadale ommindomme baMduvu
dayavAde staMBadinda vicitravEnu
bayasidavarApattu elliddaru nillade
bayalAgi pOpavendu suraru konDADe nitya
prAyake sikkidante bAlana morege vi
jayavanIvagOsuga nIne odagiddEno
payOnidhisute ninna lakShaNOpEta caluvi
kiya nODi higgi higgi higgi hAraisutire
priyane paramAnaMda saMpUrNaiSvarya ci
nmaya mUrutiyE iMtha aMgavikAravEnu
jayadEvinAtha dInanAtha durjaya vi
jaya viThThala narasiMha ninna lIlege namO ||1||

maTTatALa
aridara modalAda nAnAkaidugaLiralu
ariya udara naKadi sILida pari EnO
saruva kAlarUpa ninage mIridavillA
arasade samayAnusAra sAkalyavEnO
iruLu hagaludEvi sAruva toDimyAle
duruLA nirjIviya iTTa saMBramavEnO
SaraNAgata vatsala vijaya viThThalarEya
narakEsari ninna caritege sOjigavO ||2||

triviDitALa
paradEvati ninna guNarUpa kriyagaLu
parama SAMtavendu samastarolise
BaradiMda GuDiGuDisuta banda kAlakke
uri mAri daivaveMdellArODiddEnO
varamaNi nAnA hAragaLire koraLalli
suriva SONita hasigaraLA hAkidudEnu
sirOraha migilAda avayavangaLU mRudu
taravAgiddare mahAkaThiNa tOridudEno
naravalla mRugavalla jagadvilakShaNavAda
SarIrava tettu adbuta biridAddEno
paramEShTi Sivapurandara surarAdyaru
niruta ninage nijakiMkararAgire
sura vairigaLige ondondu paripari
vara pAlisiddu mannisidA GanavEno
durita kuThAri vijaya viThThala GOra
tara rUpavatALide saumyatanave toradu ||3||

aTTatALa
santata ninna pAdaikASrayA E
kAntigaLige mecci summanAgada daiva
entu pELali, nODi taraLa prahlAda
munte nillalu sOta muguLunagi Enu
kintuyillada svAmi SuddhAtmA SrI lakumi
kAnta sarvAntaryAmi karuNALu
cintita PaladAyA daityAvaLige mahA
BrAntegoLipa nammA vijaya viThThala svA
tantra sarvOttamA ninnA mariyade eMto||4||

AditALa
kuTila niTilalOcana karuLavakta karavALapANi
kaThiNa kOpATOpapAgni CaTa CaTaraBasa canDapratApa
kaThOraSabda hAhAkAra tIkShaNanaKa vajranAgOpavIta
JaTaSaTharOma kucitakarnadantOShTra miLitavu
taTa SvAsOSvAsa nASika puTahuMkAra jvAlAmAlA
kaNakaNa pravAha BRukuTi taTi
taTitkAMti vIrAvESa kOlAhala siMha
paTutara laMGaNe BujatoDe taTake
laTalaTa jihvAgra ugrAdiTa adhaTa accaTa niccaTavu
tkaøShTa aTTahAsA miTi miTi miTi miTi miTi nOTa
naTa naTa naTaNe abbara ulbaNa
nibbara arBATa bobbATa
kaTa kaTa kArboge habbige mobbige ubbige
idatabbibbige jabbigelubda
BaTarede ibbage ibbage ArATA
tuTi kadapu BujakaMdhara urabAhu
jaThara nABi jaGanA kaTi Uru jAnujanGegulPAn
guTa padakuNiyE anukaMpa
puTi puTidADuva aDigaLu bommAnDa
kaTahadallaNavu BaTa suramuni
kaTaka nereduGE uGE BaLire
pUtare Balla Ballare singA
GaTitAGaTita samartha nijaiSvarya guNapUrNa
caTula nirjarara kaTaka pUjita sakala kriyAnanda
haTa nAnAcitra vicitra adbuta aiSvarya aNumahattu
tkaTa gurulaGu parimita vyaktAvyaktA
ddhaTa agOcara GOra yugapadi pUrNanirBEdada
durlaBa sulaBA alOBA aviruddhAsuviruddhA
karmavikarma vidUrane
saTiyalla anAdi siddha ibbage asurAri
vaTapatraSAyi siri vijaya viThThala kaMThIrava
paThisi puTAnjuLiyAdavage
tRuTiyoLu poLeva, patita pAvananE ||5||

jate
BRutyavatsala ninna rUpakke namOnamO
daityamardana vijaya viThThala kaTitaruvAyA||6||

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · jagannatha dasaru · MADHWA · narasimha · narasimha suladhi

Narasimha suladhi by Jagannatha dasaru

Once Jagannatha dasaru visited a holy place called surpur. There he noticed a poor man, who was so anxious and sad. He then called the poor man and asked the reason behind his sadness. The poor brahmin replied he was extremely poor and not having sufficient funds for even a day meal. Jagannatha dasaru on his medidation found, that poor brahman in his previous birth has not donated any dhaana or dharma. That was the reason for his poverty in this birth. Jagannatha dasaru asked “What you are having with you to sell or give?”He replied other than a copper kalasa, he didnt have anything. Jagannatha dasaru asked him to sell the copper vessel and with that money he asked him to prepare panaka and to give it to him and other bhaktas in the temple. Brahmin did the same. After selling copper vessel, he prepared panaka and gave it to jagannatha dasaru and other hari bhaktas. Jagannatha dasaru composed Narasimha suladhi and He gave  upadesha to the brahmin. the brahmin also with full bakthi started reciting suladhi. course of time, Narasima swamy blessed him with good status and even a highest job postion in surpur sarkar.  This is a powerful suladhi, if recited with complete devotion and dedication will help us to get rid of all difficulties in life

narasimha-suladhi(kannada lyrics)

Dhurithavana kutari dhurjana kula vairi
Sharanagatha vajrapamjara kumjara
Vara samrakshaka janma maranarahitha mahitha
Parama karunasimdhu bakthabamdhu
Svaratha svathamthra jagadhbaritha chithsukapurna
Hariye ksharakshara purushoththama
Urugaya vaikumta vara mamdhira chamdhira
Tharani koti samkasha vimala kesha
Dhuradholagarjunana thuraga nadesidha sam
Gara Bayamkara lokaika vira
Narasimha ninna padhakkeragi bedikombe
Morehokka dhasage bamdha Bayava pari
Harisi soukyava karunisu dhayadhimdha
Sarvaramtharyami lokasvami
Smarane mathradhi ajamilage mukthiyaniththe
Aridheno niniga porevudhemma
Saruva kamadha jagannathavittala Baktha
Paripalakanemba birudhu ninnadhallave? ||

Vidhipitha ninalladhe nidhipathigalumte?
Sadhananagi ippe ninna dhaasarigaagi
Madhusudhana jagannaathavittalareya
Nidhananenisikombe ninna dhveshigalige ||

Muru lokasvami sarvagna sukapurna
Preraka sakshi karanakarya dhoshavi
Dhura sadhgunasamdhra sajjanambudhi chamdhra
Barakartha jagake ninire emma manoratha
Salisuvudhenasadhyavo ninage?
Kruramanavara samharamadisu guru
Maruthanimdhathi shigravagi
Nirakshisemdhu prarthisuve Baktharige buri
Sara bagyavaniththu krupemadu anudhina
Shura jagannathavittala ninalladhi
Nnaru Bakthara kava karunigalu jagadhi ||

Pithanimdha nomdha prahladhananu kaydhe dhe
Vathegalige bamdha Baya pariharisidhe dhrou
Padhiya more keli dhivyaambarava karunisidhe
Kshithijanalayadhi balaluva baleyara dhvara
Vathige karedhoydhu olidhavara poshisidhe ma
Ruthiya karadhim bruhadhrathakuvarana kolisi
Pruthivipara bidisi palisidhe karunadhali kuru
Pruthanadhol pamdavara gelisi kirthiya padadhe
Shathamodhanasthradhimdhali garbadholage pi
Dithanadha shishuparikshithana samthaisidhe
Shithikamtagolidhu sayakanagi muppuradha
Sathiyaranolisi kiruthiyiththe Bakthanige
Mithiyumte ninna karunake dhevapathi sam
Pratha bedikombe binnapa kelajasra sam
Sthuthipa Bakuthara manorathava puraisu su
Vrathanama shrijagannathavittala baga
Vatha janara priya nine gathi emage ihaparadhi ||

Ni salahalinnaaru murlokadholu bamdha
Ddaisuvaru olahorage Dhanava dhivou
Kasaru ninage samarpaka karya ma
Ha sukadhi nadesuvaru niruthadhi lakshmi
Dhasiyemdhanipalu ninnaramaneyalli
Dhesha kala gunakarmadhigalu ninaga
Vasake yogyavadha sthanavenipavu
Isha lokake leshayasa kaneno karu
NA samudhrane olidhu emma manadha abi
Lashe puraisemdhu bedidheno vedha
Vyasa kitage olidhu kottu mahasim
Hasanavannerisi ni poredheyo pa
Rasharathmaja ninna gunagala bannise
Na samarthane emdhemdhigadharu dheva
Ni sulabanemdhashrayisimdhu na bi
Nnaisidheno I rithiyalli saru
Vasunilaya shrijagannathavittalareya
Isu mathugaleke manmanadha
Ashe purthiya madi emmanu dhayadhi u
Dhasisadhe anudhina nolpudhu ||

Nigamathathigalige vedhyavagadha ninna
Aganitha mahime lakumi bomma bava
Dhigalu thavariyaru sakalyadhimdha ji
Vigalige gocharisuvudhe ninna rupa
Bagavamtha nine dhayaluvemdharidhu na
Pogalidheno yathamathiyolage lesha
Bageyadhirennaparadhakotigalannu
Jagathipathi thanna maguvina thodhalu ma
Thugalane keli tha nagutha kamitha bage
Bageyimdha purthisi mige harushadhimdha
Bigidhappi modhipanalladhe shishuvanu
Thegedhu bisutu maththe pagegombaneno thrai
Yugane bidadhe padipogaluva dhasagi
Bage badathanaveke samsaradholage na
Lmoganayya arthakamagalolagippa I
Rvage ropavomdhage avudhasadhyavo
Gagana bupathala vyaptharupage kara
Mugive gocharisemma dhruguyugagaligimdhu
Yugavartha shrijagannathavittala nara
Mruganagi kambhadhimdhogedhu bamdhodhagidhe ||

Shrinidhi prathidhehamgalalli gathi
Ninalladhe emagarihaparadhalli
A nalinabavabavadhyanimishara ni
Janamdhavarithu palagala koduva ma
Hanubava emmabimatha salisuvu
Dhenachchari ninnarisi lakumi kade
Ganalu paramaishvaryadha pramtha chi
Dhanamdhamayane pranathara adhika
Ranusara nadesuva mukya
Pranapathige nuthana vi~G~japana
Venumtinnanudhinadhali malpudhu
Manadha guru jagannathavittala karu
Nanidhi sarvadha sulaba ninallave? ||

Chatula karyagala samgatane maduveyo ni
Shkutila jagannathavittala dhevoththama ||