gopala dasaru · narasimha suladhi

ಅಹೋಬಿಲ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸುಳಾದಿ/Ahobala Narasimha devara suladi – Gopala Dasaru

ರಾಗ: ಮೋಹನ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅನಂತನ್ನ ನೋಡಿ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣನ
ಅನಂತನ್ನ ಪಾಡಿ ಆಗಮಾದಿ ನುತನ
ಅನಂತನ್ನ ಬೇಡಿ ಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನ
ಅನಂತನ್ನ ತಿಳಿ ಅಧಿಕಾರಾನುಸಾರ
ಅನಂತ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ಅನಂತ ರೂಪನಾಗಿ
ಅನಂತನೇವೆ ಅಹೋಬಲ ನಾರಸಿಂಹನಾಗಿ
ಅನಂತ ಪರಿಯಾ ತುತಿಪೊ ಆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಗೊಲಿದು
ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ತೋರಿ ಆತನ ವ್ರತವ ಗೆಲಿಸಿ
ಅನಂತ ಸಿರಿ ಅಜಭವಾದ್ಯರಿಂದಲಿನ್ನು
ಅನಂತ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಳುಖತಲಿಪ್ಪ
ಆನಂತ ಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಅನಂತ ನಿಂದಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಭವನಾಶನ ಮಾಳ್ಪಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಜನಕ
ಭವನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಿಂದು
ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂಡ ಶಾಸನನು ಎಂ –
ಬವನು ತಾನು ಬಲು ಕವಿಗಳ ದೂಷಿಸುತ
ಭವ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಬಹು ವಿಪ್ರರ ದ್ರೋ –
ಹವನು ತಾಕಿ ಶವನು ಆಗಿ ಬೀಳೆ
ಜವನ ದೂತರು ಬಂದು ಜಬರಿಸಿ ವಯ್ಯುವ  ಸಮಯ –
ಕ್ಕವನ ಅಂಗುಟ ಬೆರಳು ಭವನಾಸಿಲಿ ಬೀಳೆ
ಭವ ತರಿದು ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಇತ್ತು
ಭುವನದೊಳಗೆ ದಶರಥರಾಯನೆ ಆದ
ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನು
ಪವನಂತರ ನಿಂತು ಪಂಡಿತರನು ಪೊರೆವಾ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಸಿರಿದೇವಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲುಂಟು
ಗರುಡ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು ಉರಗ ತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ನರರ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ವಾಯುತೀರ್ಥ ಉಂಟು
ಪರಿ ಪರಿ ಪೆಸರಿನ ತೀರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ್ಯುಂಟು
ನರಹರಿ ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ತೀರ್ಥದಿ ಇದ್ದು
ಧರಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರ ಪೊರೆವಾ ತಿಳಿದವರಿಗೆ
ಕರುಣಾಕರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ ತನ್ನ
ಶರಣರ ಪೊರಿಯಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪುವನಿಲ್ಲಿ ॥ 3 ॥

ಝಂಪಿತಾಳ

ಸಿರಿವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಸಿರಿಗಂಧ ಕೊರಳ
ಅರಳಿದ ಪೂಮಾಲೆ ಆವುದರ ಮೇಲೊಲಿಯೆ
ಕರಣ ಕುಂಡಲ ಕಸ್ತೂರಿ ನೊಸಲ ಥಳಥಳಿಸೆ
ಕಿರಿದಂತ ಕಪ್ಪುರದ ಕರಡಿಗೊದನ
ಸಿರಿ ಕಿರೀಟವು ಸಿರಿನಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ಕರ ಚತುರ್ಭೂಭುಜ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಯುಧ
ವರ ನಾಭಿಯಿಂದ ವೊಪ್ಪೊ ವಢ್ಯಾಣ ಕಟಿ –
ತರ ಮೇಲೆ ಉಡಿಗೆ ಕಿಂಕಿಣಿಯ ಘಂಟೆ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘೆ ಜಘನ
ಶರಣರ ಮೋಹಿಪ ರೂಪ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಶೃಂ –
ಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಗರುಡವಾಹನ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಪರಿವಾರದೊಡಿಯ ಪರಬೊಮ್ಮ ಕಾಣೊ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ । ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಲ ನಾಡಸಲ್ಲಾದಿನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗಲ್ಲೆ ಕೈವಲ್ಲ್ಯಾ
ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು ಆವಕಡೆಯಿಂದಾದರು ತಿನ್ನಲು
ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದ ಕಡ್ಯಾಗೊದೆ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಹರಿ ಇರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ಯಾಕೆನಲು
ಸುಲಭದಿ ತಿಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಟು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದು ಏನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಯ್ದದೇನು
ಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣಿಸಿ ನೋಡಿ
ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದನ ರಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ತಾ ಪೊಳೆವಾ ॥ 5 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ನೋಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಬೇಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಮಾಡುವ ತನ್ನ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ನೀಡುವ ತನಗೆ ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಕೇಡು ಲಾಭಂಗಳ ಕೂಡಿ ಉಣಿಸುವನು
ಗೂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಜಡ ಜೀವರಿಗೆ
ಗಾಡಿಕಾರ ದೇವಾ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲ
ಕೂಡಿ ಆಡುತ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸುತ್ತುತಲಿಪ್ಪಾ ॥ 6 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾನಂತವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಾ ತೋರುತಿಪ್ಪ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತಾಯುಧಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲೆ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತೋರುತಿಪ್ಪಾ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮವು ಮಾಡೆ ಅನಂತಮಡಿ ಅವರಿಗೀವಾ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ದೇವತೆಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಾ ತಾಪಸಿಗಳು
ನಿಲ್ಲಿಸಿಪ್ಪರೊಂದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ವೃಕ್ಷ ರೂಪದಿಂದ
ಪಲ್ಲವಿಸುತ ನಾನಾ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ರೂಪದಿಂದ
ಹುಲ್ಲು ಕಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವದಕೆ
ಮೆಲ್ಲನೇ ತಿಳಿದು ಹರಿಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ಪಿಸಬೇಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಫ ಫಲವು ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪವು ಬಲ್ಲವರು ತಿಳಿದು ನೋಡಾ
ಎಲ್ಲರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬಲ್ಲಿದ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದಗೊಲಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೈವ ನೋಡಿ ॥ 7 ॥

ಜತೆ

ಅನಂತನ ನೋಡಿ ಅನಂತನ ಬೇಡಿ
ಅನಂತ ಒಂದೆ ದೈವ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಠಲನೆನ್ನಿ ॥

dhruvatALa
anaMtanna nODi agaNita guNagaNana
anaMtanna pADi AgamAdi nutana
anaMtanna bEDi animitya bAMdhavana
anaMtanna tiLi adhikArAnusAra
anaMta janara porevA anaMta rUpanAgi
anaMtanEve ahObala nArasiMhanAgi
anaMta pariyA tutipo A mArkAMDEya golidu
anaMta mUrti tOri Atana vratava gelisi
anaMta siri ajaBavAdyariMdalinnu
anaMta pariyalli smarisi koLuKatalippa
AnaMta girivAsa gOpAlaviTThala
anaMta niMdali anaMta tIrtha uMTu || 1 ||

maTTatALa
BavanASana mALpA BAgIrathi janaka
BavanASini tIrthadalli tAne niMdu
avaniyoLage obba caMDa SAsananu eM –
bavanu tAnu balu kavigaLa dUShisuta
Bava pIDitanAgi bahu viprara drO –
havanu tAki Savanu Agi bILe
javana dUtaru baMdu jabarisi vayyuva samaya –
kkavana aMguTa beraLu BavanAsili bILe
Bava taridu anuBavake taMdu ittu
BuvanadoLage daSaratharAyane Ada
BavarOgada vaidya gOpAlaviTThalanu
pavanaMtara niMtu paMDitaranu porevA || 2 ||

rUpakatALa
siridEvi pesarina tIrtha illuMTu
garuDa tIrtha uMTu uraga tIrtha uMTu
narara uddharisali vAyutIrtha uMTu
pari pari pesarina tIrthagaLillyuMTu
narahari tAne oMdoMdu tIrthadi iddu
dhari mElidda janara porevA tiLidavarige
karuNAkara dEvA gOpAlaviTThala tanna
SaraNara poriyali irutippuvanilli || 3 ||

JaMpitALa

sirivatsa kaustuBa sirigaMdha koraLa
araLida pUmAle Avudara mEloliye
karaNa kuMDala kastUri nosala thaLathaLise
kiridaMta kappurada karaDigodana
siri kirITavu sirinAma kastUri tilaka
kara caturBUBuja SaMKa cakrAyudha
vara nABiyiMda voppo vaDhyANa kaTi –

tara mEle uDige kiMkiNiya GaMTe
Uru jAnu jaMGe jaGana
SaraNara mOhipa rUpa siri nArAyaNa SRuM –
gAra mUrti garuDavAhana gOpAlaviTThala
parivAradoDiya parabomma kANo || 4 ||

triviDitALa
illi uMTu alli illa | alli uMTu ille illa
solla nADasallAdinnu ballavarigalle kaivallyA
belladaccu AvakaDeyiMdAdaru tinnalu
bella oMdu kaDiyAgi kallu oMda kaDyAgode
elli nODA hari iralu illige baMdadyAkenalu
sulaBadi tiLuva sthaLadalli mahAtme uMTu
alliMda baMdadu EnA illiMda koMDOydadEnu
balla j~jAnigaLu manadalliddu guNisi nODi
mallara mardana raMga gOpAlaviTThala
elli nODalu viSvamUrti tA poLevA || 5 ||

aTTatALa
nODuva tanna tA obbaralli niMtu
bEDuva tanna tA obbaralli niMtu
mADuva tanna tA obbaralli niMtu
nIDuva tanage tA obbaralli niMtu
kEDu lABaMgaLa kUDi uNisuvanu
gUDu mADiTTaMtha jaDa jIvarige
gADikAra dEvA gOpAlaviTThala
kUDi ADuta nammoDane suttutalippA || 6 ||

AditALa
ille anaMtAnaMtavAgi mellane tA tOrutippa
ille anaMtAyudhagaLu ballavarige tOrutippA
ille anaMta rUpagaLu ballavarige tOrutippA
illi oMdu karmavu mADe anaMtamaDi avarigIvA
elli nODA tIrthagaLu elli nODA dEvategaLu
elli nODA munigaLu elli nODA tApasigaLu
nillisipparoMdu oMdu baLLi vRukSha rUpadiMda
pallavisuta nAnA pakShi jAti rUpadiMda
hullu kAShTagaLannu illi CEdisuvadake
mellanE tiLidu harigalli innarpisabEku
ella puShPa Palavu SrIvallaBanna sEvisutta
illi irutippavu ballavaru tiLidu nODA
ellaraMtaryAmiyAda ballida gOpAlaviThala
alli prahallAdagolidu illi baMda daiva nODi || 7 ||

jate

anaMtana nODi anaMtana bEDi
anaMta oMde daiva gOpAlaviTThalanenni ||

gopala dasaru · MADHWA · srinivasa

Palisayya pavananayya

Song posted on request:

ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ
ಪಾಲಿವಾರಿಧಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರೇಯ||ಪ||

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಹೃದಯಾಲದೊಳು ನಿನ್ನ
ಶೀಲಮೂರುತಿ ತೋರೊ ಮೇಲುಕರುಣದಿ|ಅ.ಪ|

ಶ್ರೀಶ ಸಂಸಾರವೆಂಬೊ ಸೂಸುವ ಶರಧಿಯೊ
ಳೀಸಲಾರೆನೊ ಹರಿಯೆ ಏ ದೊರೆಯೆ
ದಾಸನೆಂತೆಂದಮ್ಯಾಲೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಲೇಸುನಿನಗಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯಾ
ದೋಷರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡಿಸು
ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೇಸುಭಕುತಿನಿತ್ತು
ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಮೀಸಲಮನ ಮಾಡಿ
ನೀ ಸುಳಿವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಳೊ|೧|

ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ
ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕುಂದ
ಮೂರು ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಏಳರಿಂದ
ಮೂರರ ದಾರಿಗಾಣದೆ ಮೂರಾದೆ
ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂರೆರಡೋಡಿಸಿ
ಂಉರು ಮೂರು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂರುಕಾಲಕೆ ಇತ್ತು
ಮೂರುರೂಪನಾಗಿ ಮೂರುಲೋಕವನೆಲ್ಲ
ಮೂರು ಮಾಡುವ ಬಿಂಬಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವ|೨|

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿ ಸಕಲ
ದುರಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಾ ಬಂದು
ಮರೆಹೊಕ್ಕಮ್ಯಾಲೆನ್ನ ಪೊರೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ
ಜರಿದು ದೂರ ನೂಕುವರೆ ಮುರಾರೆ
ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಈ
ಶರೀರವೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕರ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಸರಿಬಂದದ್ದು ಮಾಡೊ ಬಿರಿದು ನಿನ್ನದು ದೇವ
ಪರಮದಯಾನಿಧೆ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ|೩|

Pālisayya pavananayya
pālivāridhiśayya veṅkaṭarēya||pa||

kālakālake hr̥dayāladoḷu ninna
śīlamūruti tōro mēlukaruṇadi|a.Pa|

śrīśa sansāravembo sūsuva śaradhiyo
ḷīsalāreno hariye ē doreye
dāsanentendamyāle ghāsigoḷisuvudu
lēsuninagallavayya hē jīyā
dōṣarāśigaḷella nāśana māḍisu
viśēṣavāda jñāna lēsubhakutinittu
āseya biḍisenna mīsalamana māḍi
nī suḷivudu śrīnivāsa kr̥pāḷo|1|

mūru guṇagaḷinda mūru tāpagaḷinda
mūru avastheyinda mukunda
mūru aidarinda mūru ēḷarinda
mūrara dārigāṇade mūrāde
mūru hiḍisi myāle mūreraḍōḍisi
ṁuru mūru bhaktiya mūrukālake ittu
mūrurūpanāgi mūrulōkavanella
mūru māḍuva bimbamūruti viśva|2|

karuṇāsāgara ninna smaraṇemātradi sakala
durita parihāravendu nā bandu
marehokkamyālenna poreyabēkallade
jaridu dūra nūkuvare murāre
marutāntargata gōpālaviṭhala ī
śarīrave ninna caraṇakarpisideno
saribandaddu māḍo biridu ninnadu dēva
paramadayānidhe uragādrivāsa|3|

gopala dasaru · MADHWA · Ugabogha

Ugabhoga by Sri Gopala dasaru

ಅಂಬಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಭರೂಪದಿ ಹರಿಯ
ಅಂಭ್ರಮಣಿ ಕಂಭಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಣರೂಪ
ಶಂಭುವಂದಿತ ವತ್ಸಸಂಭ್ರಮದಲಿ ಇರಲು
ಅಂಬುಜಸಮನ ಗುರುತಂದೆ ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ
ಬೆಂಬಿದದೆ ತೋರೋ ಪ್ರಾಣ

Ambakādallidda kambharūpadi hariya
ambhramaṇi kambhakke suttalū guṇarūpa
śambhuvandita vatsasambhramadali iralu
ambujasamana gurutande gōpālaviṭhalana
bembidade tōrō prāṇa


ಅನ್ಯರಿಂದಲಿ ಸುಖವಾಯಿತೆಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಕ್ಲೇಶ ಮೇಲಯ್ಯ
ನಿನ್ನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರುಡ ಮೇಲಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವರಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಮನು-
ಜನಿಗಿಂತ ನಾಯಿಕುನ್ನಿ ಲೇಸಯ್ಯ ಕುಲ-
ಹೀನನಾದರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನು
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಮತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ

An’yarindali sukhavāyitembuvudakkinta
ninnindāyitemba klēśa mēlayya
ninnariyade an’yara ballenembudakkinta
kaṇṇilladiruva kuruḍa mēlayya
puṇyapāpavariyade badukuva manu-
janiginta nāyikunni lēsayya kula-
hīnanādaru sukha duḥkhagaḷanu
ninnindāyitemba mati
cennāgi tiḷisayya gōpālaviṭhala


ಆರಿಗಾರಾಗುವರೊ ಆಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಆರಿಗಾರೊದಗುವರೊ ಸಂಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಆರಿಂದ ಬಪ್ಪುವುದು ಆರಿಂದ ತಪ್ಪುವುದು
ಆರಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಇದರ ಕಾರಣವನು
ಇದಕಾರು ವಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಆರೋಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ಅವಗೆ
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರುತಿ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಈರೀತಿ ಅರಿದವಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೊರೆವ ||

Ārigārāguvaro āpattu kālakke
ārigārodaguvaro sampattu kālakke
ārinda bappuvudu ārinda tappuvudu
ārisi nōḍuvudu idara kāraṇavanu
idakāru vāraṇadalli nōḍi
ārōpisalu ellā bhāra avage
kāruṇyamūruti gōpālaviṭhala
īrīti aridavage illē poreva ||


ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವರುಂಟು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳುಂಟು
ಧನವ ಗಳಿಸುವರುಂಟು ಗಳಿಸದಿದ್ದವರುಂಟು
ಧನವ ಕಟ್ಟುವರುಂಟು ದಾನ ಮಾಡುವರುಂಟು
ಋಣವ ಕೊಟ್ಟವರುಂಟು ಋಣ ಮಾಡಿದವರುಂಟು
ಮಣೆಗಾರತನವಿದರೊಳೆಂದಿಗೂ ಬೇಡ
ಮುನಿಗಳು ಸಹಿತಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋದರು ಇದಕೆ
ಗುಣಪೂರ್ಣ ಚೆಲ್ವ ಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಗುಣ ಚಿಂತನೆಯೊಳಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು

Maneya kaṭṭuvaruṇṭu maḍadi makkaḷuṇṭu
dhanava gaḷisuvaruṇṭu gaḷisadiddavaruṇṭu
dhanava kaṭṭuvaruṇṭu dāna māḍuvaruṇṭu
r̥ṇava koṭṭavaruṇṭu r̥ṇa māḍidavaruṇṭu
maṇegāratanavidaroḷendigū bēḍa
munigaḷu sahitāgi mōsa hōdaru idake
guṇapūrṇa celva gōpālaviṭhṭhala ninna
guṇa cintaneyoḷiḍu iṣṭē sāku


 

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

smarisi sukiselo maanava

ಸ್ಮರಿಸಿ ಸುಖಿಸೆಲೊ ಮಾನವಾ ||pa||

ಸ್ವಾನುಭಾವದಿಂದ ಸುಖವಬಡಿಪ ಗೋಪಾಲದಾಸ ರಾಜರಡಿಗಳನುದಿನಾ ||a.pa||

ಅಪಾರ ಜನುಮದ ದಾಸ್ಯಹರಿಸಿ ಸುಖಸಾರ ಸುರಿಪರನುದಿನಾ ||1||

ಸತ್ಯವಾದ ವಚನ ಸತ್ವಜೀವರಿಷ್ಟಗರೆವ ಚಿತ್ತದೊಳಗನುದಿನಾ ||2||

ಸರ್ವ ವಿಧದಿ ತೋಷಬಡಿಪ ತಂದೆವರದಗೋಪಾಲವಿಠಲನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಪ್ಪನನುದಿನಾ ||3||

Smarisi sukiselo manava ||pa||

Svanubavadinda sukavabadipa gopaladasa rajaradigalanudina ||a.pa||

Apara janumada dasyaharisi sukasara suriparanudina ||1||

Satyavada vacana satvajivarishtagareva cittadolaganudina ||2||

Sarva vidhadi toshabadipa tandevaradagopalavithalane sakshiyagippananudina ||3||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

Gopala dasa raaya mampaalaya

ಗೋಪಾಲದಾಸರಾಯ ಮಾಂಪಾಲಯ ||

ಗೋಪಾಲದಾಸರಾಯಾ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಮ-
ತ್ಪಾಪಗಳೋಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡೊ ಗುರುರಾಯ||a.pa||

ಗಜಮುಖ ನಮಿಸುವೆ ಸುಜನ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀಮದ್
ಸುಜನ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯರೆನಿಸಿದ ||1||

ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಜಪದಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ
ಬನ್ನವ ಬಿಡಿಸಿದ ಘನ್ನ ಮಹಿಮಗುರು ||2||

ಏನು ಕರುಣವೋ ಶ್ರೀ ಮಾನವಿ ದಾಸರಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಆಯುರ್ದಾನವ ಮಾಡಿದ ||3||

ಪದುಮನಾಭನ ಪದಪದುಮ ಮಹಿಮೆಗಳ
ವಿಧ ವಿಧ ಪದಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿದ ||4||

ಶರಣು ಜನಕೆ ಸುರತರುವೆನಿಸಿ ಧರೆಯೊಳು
ಮೆರೆವ ‘ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿ’ ಯ ನೊಲಿಸಿದಂಥ||5||
Gopaladasaraya mampalaya ||

Gopaladasaraya apara mahima ma-
Tpapagalodisi kapado gururaya||a.pa||

Gajamuka namisuve sujana palaka srimad
Sujana vijayadasarige nija sishyarenisida ||1||

Dhanvamtri japadi jagannathadasara
Bannava bidisida Ganna mahimaguru ||2||

Enu karunavo sri manavi dasarige
Sanuragadi ayurdanava madida ||3||

Padumanabana padapaduma mahimegala
Vidha vidha padasuladigalinda tutisida ||4||

Saranu janake surataruvenisi dhareyolu
Mereva ‘ karpara narahari’ ya nolisidantha||5||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

Paalisayya gopala raaya

ಪಾಲಿಸಯ್ಯಾ ಗೋಪಾಲರಾಯಾ ।
ಶೀಲ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನವ ನಿತ್ಯ ।
ಸಲಿಸುತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ।। pa ।।

ಓಡಿಸಿ ವಿಘ್ನವ ನೀಡು ವೈರಾಗ್ಯವ ।
ಬೇಡುವೆ ನಾ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಗತಿ ।। 1 ।।

ಆರ್ತರಭೀಷ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿಪ ದಾನಿ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಶುಭಮೂರ್ತಿ ಸದಾ ।। 2 ।।

ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಜವೆಂದು ।
ಆ ಮೌನಿಯ ಘನ ಪ್ರೇಮಾನ್ವಿತ ।। 3 ।।

Palisayya gopalaraaya |

Sila Bakuti j~janava nitya |
Salisuta prasannanagi || pa ||

Odisi vignava nidu vairagyava |
Beduve na krupe madi gati || 1 ||

Artarabishteya purtipa dani |
Prarthisuve subamurti sada || 2 ||

Syama sundarane svamiyu nijavendu |
A mauniya Gana premanvita || 3 ||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

mangalam mangalam

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು ತೇ ರಮಾಪತೆ ||pa||

ಮಂಗಳಂ ಮಧುವೈರಿ ದೇವವರೇಣ್ಯ ||apa||

ಮಾರಜನಕ ದಿವ್ಯಸಾರ ಸುಂದರದೇಹವಾರಿಜದಳನೇತ್ರ ಕಾರುಣ್ಯಗುಣನಿಧೆ ||

ಮಣಿಮಯ ಶುಭಕರ ಕನಕಕುಂಡಲಧರಮಿನುಗುವ ಮಕುಟಶೋಭನಕರಮೂರ್ತೆ||

ವೇದವಿಬುಧವಂದ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲಸಾಧುಸಜ್ಜನಪಾಲ ಶ್ರೀದೇವಿಲೋಲ ||

Mangalam mangalam Bavatu te ramapate ||pa||

Mangalam madhuvairi devavarenya ||apa||

Marajanaka divyasara sundaradehavarijadalanetra karunyagunanidhe ||

Manimaya subakara kanakakundaladharaminuguva makutasobanakaramurte||

Vedavibudhavandya gopalavithalasadhusajjanapala sridevilola ||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

Mangalam mangalam

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ದಯಾನಿಧೆಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ||pa||

ದೇವ ದೇವೇಶ ದೇಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಂಶ್ರೀವರ ಶ್ರಿಂಗರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ||

ನಂದನಂದನ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಸುತೇಜಇಂದಿವರಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ||

ರಾಜರಾಜಿತ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಮಹಾ ರಾಜ ಭೋಜ ಕಲ್ಪರಾಜ ಸುತೇಜ ||

Mangalam mangalam dayanidhemangalam mangalam ||pa||

Deva devesa dehi kalyanamsrivara Sringara sri srinivasa ||

Nandanandana divyananda suteja^^indivaraksha mukunda murare ||

Rajarajita gopalavithala maha raja boja kalparaja suteja ||

dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

Pore enna swamy

ಪೊರೆ ಎಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಜಗದಂತರಿಯಾಮಿ ||pa||

ಮಾರಜನಕ ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ಬಂದೆನೊ ದೇವಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಾಂತರ ಹರಗೈಸೊ ನೀ ದೇವ|||

ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದೊ ದೇವಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೋರಿಸೊ ದೇವ ||

ಬಡವರ ಪಾಲಿಪ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದೊ ದೇವ ಅಡಿಗಳಿಗೆರಗುವ ಒಡೆಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ||

Pore emma svami ni jagadantariyami ||pa||

Marajanaka ninna kori bandeno devakrura karmantara haragaiso ni deva|||

Baktara palipa Sakti ninnado devabaktiyindali ninna pada toriso deva ||

Badavara palipa Sakti ninnado deva adigaligeraguva odeya gopalavithala ||