MADHWA · Ugabogha

Index – Ughabhoga by various hari dasaru

 1. Ugabhoga by Sripadarajaru
 2. Ugabhoga by Vyasarajaru
 3. ugabhoga by Purandara dasaru(Part 1)
 4. ugabhoga by Purandara dasaru(Part 2)
 5. Ugabhogagalu by Vijaya dasaru
 6. Ugabhoga by Sri Gopala dasaru
 7. Ugabhogagalu by Sri Jagannatha dasaru
gopala dasaru · MADHWA · Ugabogha

Ugabhoga by Sri Gopala dasaru

ಅಂಬಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಭರೂಪದಿ ಹರಿಯ
ಅಂಭ್ರಮಣಿ ಕಂಭಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಣರೂಪ
ಶಂಭುವಂದಿತ ವತ್ಸಸಂಭ್ರಮದಲಿ ಇರಲು
ಅಂಬುಜಸಮನ ಗುರುತಂದೆ ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ
ಬೆಂಬಿದದೆ ತೋರೋ ಪ್ರಾಣ

Ambakādallidda kambharūpadi hariya
ambhramaṇi kambhakke suttalū guṇarūpa
śambhuvandita vatsasambhramadali iralu
ambujasamana gurutande gōpālaviṭhalana
bembidade tōrō prāṇa


ಅನ್ಯರಿಂದಲಿ ಸುಖವಾಯಿತೆಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಕ್ಲೇಶ ಮೇಲಯ್ಯ
ನಿನ್ನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರುಡ ಮೇಲಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವರಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಮನು-
ಜನಿಗಿಂತ ನಾಯಿಕುನ್ನಿ ಲೇಸಯ್ಯ ಕುಲ-
ಹೀನನಾದರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನು
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಮತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ

An’yarindali sukhavāyitembuvudakkinta
ninnindāyitemba klēśa mēlayya
ninnariyade an’yara ballenembudakkinta
kaṇṇilladiruva kuruḍa mēlayya
puṇyapāpavariyade badukuva manu-
janiginta nāyikunni lēsayya kula-
hīnanādaru sukha duḥkhagaḷanu
ninnindāyitemba mati
cennāgi tiḷisayya gōpālaviṭhala


ಆರಿಗಾರಾಗುವರೊ ಆಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಆರಿಗಾರೊದಗುವರೊ ಸಂಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಆರಿಂದ ಬಪ್ಪುವುದು ಆರಿಂದ ತಪ್ಪುವುದು
ಆರಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಇದರ ಕಾರಣವನು
ಇದಕಾರು ವಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಆರೋಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ಅವಗೆ
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರುತಿ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಈರೀತಿ ಅರಿದವಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೊರೆವ ||

Ārigārāguvaro āpattu kālakke
ārigārodaguvaro sampattu kālakke
ārinda bappuvudu ārinda tappuvudu
ārisi nōḍuvudu idara kāraṇavanu
idakāru vāraṇadalli nōḍi
ārōpisalu ellā bhāra avage
kāruṇyamūruti gōpālaviṭhala
īrīti aridavage illē poreva ||


ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವರುಂಟು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳುಂಟು
ಧನವ ಗಳಿಸುವರುಂಟು ಗಳಿಸದಿದ್ದವರುಂಟು
ಧನವ ಕಟ್ಟುವರುಂಟು ದಾನ ಮಾಡುವರುಂಟು
ಋಣವ ಕೊಟ್ಟವರುಂಟು ಋಣ ಮಾಡಿದವರುಂಟು
ಮಣೆಗಾರತನವಿದರೊಳೆಂದಿಗೂ ಬೇಡ
ಮುನಿಗಳು ಸಹಿತಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋದರು ಇದಕೆ
ಗುಣಪೂರ್ಣ ಚೆಲ್ವ ಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಗುಣ ಚಿಂತನೆಯೊಳಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು

Maneya kaṭṭuvaruṇṭu maḍadi makkaḷuṇṭu
dhanava gaḷisuvaruṇṭu gaḷisadiddavaruṇṭu
dhanava kaṭṭuvaruṇṭu dāna māḍuvaruṇṭu
r̥ṇava koṭṭavaruṇṭu r̥ṇa māḍidavaruṇṭu
maṇegāratanavidaroḷendigū bēḍa
munigaḷu sahitāgi mōsa hōdaru idake
guṇapūrṇa celva gōpālaviṭhṭhala ninna
guṇa cintaneyoḷiḍu iṣṭē sāku


 

MADHWA · Ugabogha · ugabogha

My favorite Ugabhoga collection

Sri Sripadarajaru

ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವನಿತೆಯಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತನಯರಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನಿತು ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನೆವೋ ಸಂತೋಷ ಎನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗವಿಠಲ

Maneyinda santōṣa kelavarige lōkadalli dhanadinda santōṣa kelavarige lōkadalli vaniteyiṁ santōṣa kelavarige lōkadalli tanayariṁ santōṣa kelavarige lōkadalli initu santōṣa avaravarigāgali ninna nenevō santōṣa enagāgali nam’ma raṅgaviṭhala

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ
ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ
ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ
ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು
ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ

Dhyānavu kr̥tayugadi yajana yajñavu trētāyugadi dānavāntakana dēvatārcane dvāparayugadi ā mānavarigeṣṭu phalavo aṣṭu phalavu kaliyugadi gānadali kēśavayenalu kaigūḍuvanu Ranga vittala

Purandara dasaru

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗ
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧು
ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥವು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಂದಿರಲು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಪ್ಪಿದನು ||

Elli harikatheya prasanga
Alli gange yamune godavari sindhu
Ella tirthavu bandu eneyagi nindiralu
Vallaba purandaravithalanoppidanu ||

ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಿನ
 ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ 
ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭತಾರೆ
 ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭಕರಣ 
ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭಯೋಗ
 ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭಲಗ್ನ
ಇಂದು ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
 ಪಾಡಿದ ದಿನವೆ ಶುಭದಿನವು

Indina dina subadina
Indina vara subavara
Indina tare subatare
Indina karana subakarana
Indina yoga subayoga
Indina lagna subalagna
Indu purandaravithalarayana
Padida dinave subadinavu

ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ |
ಅಜಾಮಿಳನು ಕರೆದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಬಂದಂತೆ |
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ |
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ |
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ |
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ |

Aneyu karedare adimula bandante |
Ajamilanu karedare narayananu bandante |
Adaviyalli dhruvaraya karedare vasudeva bandante |
Sabeyalli draupadi karedare srikrushna bandante |
Ninna dasara dasanu na karedare |
Enna palisabeku purandara vithala |

ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ತಾರಾಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು 
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ದೈವಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಲವಯ್ಯಾ ಸುಜನರಿಗೆ ||

Jaya hariyombude sudinavu
Jaya hariyembude tarabalavu
Jaya hariyembude candrabalavu
Jaya hariyembude vidyabalavu
Jaya hariyembude daivabalavu
Jaya hari purandaravithalana
Balavayya sujanarige ||

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ
 ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಸಿರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನಿಗೆ 
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ||

Subavidu shobana harige
Subavidu shobana sirige
Subavidu purandaravitthalarayanige
Subavidu shobana harige ||

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ 
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವುಣಿಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೊ ದೇವ
 ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ondu kaladalli Ane kudure melmeresuve
Ondu kaladalli barigalalli nadesuve
Ondu kaladalli mrushtannavunisuve
Ondu kaladalli upavasavirisuve
Ninna mahimeya nine balleyo deva
Pannanngasayana sripurandara vittala||

ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ
 ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ
 ಮುಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ
ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ
 ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ
 ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಂದಂತೆ
 ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಂದು
 ಸಲಹಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Baliya manege vamana bandante
Bagirathage srigange bandante
Mucukundage sri mukunda bandante
Gopiyarige govinda bandante
Vidurana manege sri krushna bandante
Vibishanana manege sri rama bandante
Ninna namavu bandu enna naligeyali nindu
Salahali sri purandaravithala||

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ
ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಭರದಿಂದ
ಈ ಎರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೊ
ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hagalu ninna neneyalilla hasivu tr̥ṣeyinda iruḷu ninna neneyalilla nidrebharadinda ī eraḍara bādhege nānoḷagādeno salaho purandaraviṭhala purandaraviṭhala ||

Vijaya dasaru

ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಹಲಿಗೆ
ಅಂದವಾಗಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಬಂದು ಬದಿಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಾರಾಸನಾಗಿ ನಿಂದು
ಹಿಂದು ಮುಂದುಪದ್ರವವಾಗದಂತೆ
ಇಂದಿರೆರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ ಎನಗಾವ
ಬಂಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ
ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಾ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ
ದೇವ ಆಪತ್ತು ಬರಲೀಯ ನೋಡಿ

Ondu kaiyali khaḍga ondu kaiyali halige andavāgi piḍidukoṇḍu divārātriyali bandu badiyali nitya bārāsanāgi nindu hindu mundupadravavāgadante indireramaṇa kāyuttalire enagāva bandhakagaḷu illa dhan’ya dhan’ya kandarpanayyā siri vijaya viṭhṭhalarāya dēva āpattu baralīya nōḍi

ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಪುದು
ಎತ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ವಿನಯದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಘನವಯ್ಯ
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟು
ಅತ್ತ ಎಳೆಸದಿರಿ ದುಸ್ಸಂಗಕ್ಕೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಜ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವರು
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಗುವ ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು
ಉತ್ತಮ ಗುಣದಲ್ಲೆ ಮೊದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಪ
ಅರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಆ ತರುವಾಯದಿ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ
ತುತಿಸಿ ಆತನ್ನ ಚರಣ ನೋಳ್ಪದ ಮಾಡು||

Tatvābhimānigaḷirā uttara pālipudu etti karava mugive vinayadalli ātmadoḷage nim’ma vyāpāra ghanavayya tattasthānadalli nityavāgi daityarige sarvada nim’ma prēraṇeyuṇṭu atta eḷesadiri dus’saṅgakke cittadalli nīvē nija vyāpāra māḍuvaru satyakke eraguva mārgavittu uttama guṇadalle modale nim’ma pūjipa arthiyāgali ā taruvāyadi uttama ślōka sirivijayaviṭhalanna tutisi ātanna caraṇa nōḷpada māḍu||

Gopala dasaru

ಅನ್ಯರಿಂದಲಿ ಸುಖವಾಯಿತೆಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಕ್ಲೇಶ ಮೇಲಯ್ಯ
ನಿನ್ನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರುಡ ಮೇಲಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವರಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಮನು-
ಜನಿಗಿಂತ ನಾಯಿಕುನ್ನಿ ಲೇಸಯ್ಯ ಕುಲ-
ಹೀನನಾದರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನು
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಮತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ

An’yarindali sukhavāyitembuvudakkinta ninnindāyitemba klēśa mēlayya ninnariyade an’yara ballenembudakkinta kaṇṇilladiruva kuruḍa mēlayya puṇyapāpavariyade badukuva manu- janiginta nāyikunni lēsayya kula- hīnanādaru sukha duḥkhagaḷanu ninnindāyitemba mati cennāgi tiḷisayya gōpālaviṭhala

Achalananda vittala

ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗಿಲ್ಲಾ |
ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲಾ
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದಪಾಪ ಗಂಡನಿಗೇ|
ತೋಂಡರಕ್ಷಕ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲಾ ನೀ ಗಂಡ-ನಾ ಹೆಂಡತಿ* ||

Gaṇḍa māḍida puṇya heṇḍatige samapālu heṇḍati māḍida puṇya gaṇḍanigillā | gaṇḍa māḍida pāpa heṇḍatiyadallā heṇḍati māḍidapāpa gaṇḍanigē| tōṇḍarakṣaka acalānanda viṭhalā nī gaṇḍa-nā heṇḍati* ||

MADHWA · sripadarajaru · ugabhoga · Ugabogha

Ugabhoga by Sripadarajaru

Maneyinda santosha kelavarige lokadolu
dhanadinda santosha kelavarige lokadolu
vaniteyinda santosha kelavarige lokadolu
tanayarinda santosha kelavarige lokadolu
initu santosha avaravarigagali ninna nenevo
santosha enagagali namma rangavittala ||


Dhyanavu krutayugadi
yajana yaj~javu tretayugadi
dhanavantakana devatarcane dvaparayugadi
A manavarigeshtu Palavo ashtu Palavu kaliyugadi
ganadali kesavayenalu kaigoduvanu rangavittala |

 


 

Kalikalake samayugavillavayya
kalushaharisi kaivalyanivudhayya
sale nama kirtane smarane sakayya
smarisalu sayujya paravivudayya
balavanta srirangavittalana nenedare
kaliyugave krutayugavaguvudayya ||


 

Ballavanu ullavanu niniralu Bajisade
kshullakara matavididu sukava bayasuve nanu
kallu govina halu karu bayasidante na
hallu hogudanariye akatakata mandamatiyu
kallagovanu hullu ganjiyaneredu salahidede Enu Pala
ballidaseyu bidiso namo ramgavittala |


Enna mana vishayangalali mulugito
enna tanuvu vruddapya aidito
antakara kare baho hottayito
kala vilambana vinitillavayya
vyale aritu binnaha madide
hige taralara biduva tayigalunte – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva
karunakara sirirangavithalareya – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva ||


Kambaliya buttiyali kasavanarisuvarunte
ambujodarana nele ariyada duratumaru
bembidade sukanarasuvarunte uda-
rambaradi dambakaru ihaparake bahyarendu
sambaranmtaka pita rangavithalareyanna pa-
dambujodbramarudolumige duraradavaru
bembidade sukavanaruvarunte ||


Haribakutanadava aritu papava maduvudilla
ariyade madidare hariyu enisuvudilla
saranu banmdavana raviyatanayana nodu
mareyade Bajiso ranmgavithalareyana ||


Anantakaladalli yava punyadalli
enna mana ninnalli eragiso
enna manavanu ninna caranadolomme
ittu salaho rangavithala |


Bavavemba adaviyalli tapatrayadi siluki
bayagolladamte gelluvudake sriharinama
horatagi mattunte enna manava ninna
charanadallittu salaho namma rangavithala |


Munde kettu banmdavara
hindake hakikonda balika
banda gunadoshagala enisuvare ele deva |
andavalla ninna Ganatege
tandetayigalu tamma
kandanavagunagalenisuvare?
Endendigenna uddharisabekele deva
sandehavyatake namo rangavithalayya |


 

Marikonanante thora bagyava kottu
narakakke iduvano durjanarugalanu
sara Bakutarige daridryadigalannu
kottu paruganisuvanu ranmgavithalareya |


Ambaradalavanu inasasigalallade
ambarataladaladuva pakshi tavu ballave?
Jalada pramanava tavaregalallade melidda
maragidaballigalu tavu ballave?
Mavina hannina ruci aragiligalallade
cirva kagegalu tavu ballave?
Ninna mahime ninna Baktaru ballaru –
mattannyarenu ballarayya?
Baktaradhinane baktarodeyane Baktara
salahayya namo rangavithalayya ||


Baruvudu buddiyu balavu kirutiyu
nirutadi dhairyavu nirbayatvavu
arogananmda ajadya vakpatutvavu hare
rangavithala hanuma enalu |


Saligrama vrundavanadali ippante
enna manavanu bidadiha hari
jannara janna narahari govinda
enna manavanu bidadiha pundarika mana
piriyaneyayya pandarangipuripati sirirangavithala |


 

 

 

MADHWA · purandara dasaru · Ugabogha

Importance of Ankita of Hari dasaru stated by Purandara dasaru ugabhogas

 • It is the phrase or set of words used by a Haridasaru, usually at the end, to sign-off a composition. 
 • It is basically a literary signature or mudrika or pen-name that identifies the composed.
 •  Each Haridasa had his or her own ankitha.
 • Ankitas are usually conferred by gurus after sishyas prove their knowlege in thathva gnana. Few dasaru received their ankita through dream(swapna labda)
Guru upadesavillada j~janavuguru upadesavillada snanavu
Guru upadesavillada dhyanavu
Guru upadesavillada japavu
Guru upadesavillada tapavu
Guru upadesavillada mantra
Guru upadesavillada tantra
Uragana upavasadante kaniro
Guru vyasarayare karunadindali enage
Purandaravithalane paradaivavendaruhi
Durita Bayavella pariharisidaragi
Vara mahamantra upadesisidaragi ||

Ankita villada deha nishedha
Ankita villada kavya sobisadu
Ankita villadirabaradendu ca-
Krankitavannu madi ennangakke
Pankajanaba purandara vithalana
Ankita enagitta guruvyasamuniraya ||

MADHWA · Ugabogha · Vijaya dasaru

Ugabhogagalu by Vijaya dasaru

ಸುಡು ಸುಡು ಯಾಚಕನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ
ಕೊಡುವೆನೆಂದರೆ ಬಹು ದಿವಸ ಕಾಯ್ದು
ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಕಡಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತ
ಗಡಗಿಯೊಳಗಿನ ನೊಣದಂತೆ ಸುತ್ತುತ ಆಸೆ
ಬಿಡಲಾರದೆ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಮಿಡುಕುತ
ಕಡುಮೂರ್ಖನಂತೆ ನಾನಾದೆನು ಪ್ರಾಣೇಶ
ಕಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕೊಡುಗೈ ದಾತನಿಗೆ ಇನಿತು ಪರರಾಶೆ||

Sudu sudu yachakana janma vyartha vyartha
Koduvenebdare bahudivasa kaydu
Adige biddu avana manasu tanna
Kadege madikondu yocisuta
Gadigeyolagina nonadante suttuta Ase
Bidalarade hidiyalarade midukuta
Kadumurkanante nanadenu pranesa
Sudu sudu yacaka janma vyartha vyartha
Kadusampurna vijayavithalareya
Kodagaidatanire intu pararase |


 

ಹರಿ ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಕೋಣ
ಪರಿ ಪರಿ ಎಸಗಿದ್ದ ಸುಕೃತ ಕ್ಷೀಣ
ಧರೆಯೊಳಗವನೆ ಜೀರ್ಣಪದ ಕಾಣ
ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾರವ ಕಾಣ
ಸುರ ನರೋರಗ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಗೆ ಠಾಣ
ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪೊರೆಯನು ಪ್ರಾಣ||

Haribakutiyilladavanobba kona
Paripari esagidda sukruta kshina
Dhareyolagavane jirnapada kana
Koralali hakida harava kana
Suranaroruga madhya illavage tana
Sirivijayavithala poreyanu prana |

 


Dasara maneyalli vasavagiddava
Dasara baliyali serikondavaneno
Dasara maneyalli niru pottava nanu
Dasara maneyenjalede tegedava nanu
Dasarundaddu undu beledava nanu
Dasara mane munde ratri jagara nanu
Dasara nambida dasanu nanu
Doshi nanadade dosharahita punya-
Rasi purandaradasara myale dayasaradhiyittu
Ni salahuyenna pasava bidisutta
Lesu palipa namma vijayavithalareya
Bisi bisatadiru binkada daiva ||

Tattvabimanigalira uttara palipudu
Etti karava mugive vinayadalli
Atmadolage nimma vyapara Ganavayya
Tattvasthanadalli nityavagi
Daityarige sarvada nimma preraneyuntu
Atta elesadiri dussangakke
Chittadalli nive nija vyapara maduvaru
Satyakke eraguva margavittu
Uttama gunadalle modale nimma pujipa
Arthiyagali ataruvayadi
Uttamasloka sirivijayavithalanna
Tutisi Atanna carana noldada madu |


 

ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನಿಗೆ ಊರು ತುಂಬಿದರೇನು
ಅಪಹಾಸಗೊಳಿಸುವ ಗೆಳೆಯನಾದರೆ ಏನು
ಕುಪಿತವ ಬಿಡದವನು ಕುಲಜನಾದರೇನು
ಕಪಟವ ಬಿಡದವನ ಕೂಡ ಉಂಡರೇನು
ಕೃಪೆಮಾಡದವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೇನು
ತಪಸಿಗಳೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ||

Upavasaviddavanige Uru tumbidarenu
Apahasagolisuva geleyanadare Enu
Kupitava bidadava kulajanadarenu
Kapatava bidadavana kuda undare Enu
Krupe madadavana kalige biddare Enu
Tapasigalodeya namma vijayavithalareya |


ಆಕಳಿಗೆ ಕರುವುಗಳು ಏಸು ಇಪ್ಪಾವೆಂದು
ಲೋಕದೊಳು ಕೇಳಿದರೆ ಜನ ಒಪ್ಪೋದು
ಈ ಕರುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕಳುಗಳುಂಟೆಂದು
ವಾಕು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಜನಮೆಚ್ಚುವುದೆ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನಗಿಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಪೆನೆ
ಸಾಕುವ ದೊರೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಂದು
ನೀ ಕೇಳಿದದಕೆ ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ
ಸಾಕುವರು ನಿನ್ನ ವಿನಾ ಉಂಟೇನಯ್ಯಾ
ಬಾಕುಳಿಗ ಮಾನವರು ಎನ್ನಂಥವರು ನಿನಗ
ನೇಕ ಜನ ತುಂಬಿಹದು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ
ಏಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆ ಎನಗೋರ್ವನಲ್ಲದೆ
ನಾ ಕಾಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಸಮನಾ
ಶ್ರೀ ಕಳತ್ರ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟರಾಯ
ಯಾಕೆ ಎನ್ನೊಡನೆ ಈ ಮಾತು ಸೊಗಸೆ||

Akalige karugalu Esu ippavendu
Lokadolu kelidare jana oppahudu
I karuvige eshtu akalugaluntendu
Vaku besagondare jana meccuvude
Srikanta ninagimdu uttara kodalapene
Sakuva doregalu eshtemdu
Ni kelidudake sojigavagide enage
Sakuvaru ninna vinaha untenayya
Bakuligamanavaru ennanthavaru ninaga-
Neka jana tumbihudu nodidalli
Eko svami nine enagorvanallade
Na kane innomdu ninna samana
Sri kalatra vijayavithala vemkataraya
Yake ennodane I matu sogase |


ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಭಂಗಪಡಲುಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಕಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಬೇಕು
ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ರೋಗಂಗಳು ಬರಬೇಕು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಎನ್ನನೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಏನು?

Ninna dasanemdenisikollalu beku Banga padalu beku
Dina pratidinadalli annavastra kanade irabeku
Bennubidade rogangalu hattiralu beku
Tannavara kaiyinda CI enisikolabeku
Pannangasayana srivijayavithalareya
Enna I pariyali madida bageyenu |


ಕಾಲಕಾಲಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯನು
ನಾಲಗೆಗೆ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆ
ಕೀಳು ಮತಿಯನೆ ಬಿಡಿಸೊ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮಾಡಿಸೊ ನಿ
ನ್ನಾಳುಗಳೊಳಗೆ ಊಳಿಗವನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೊ
ಬಳಲಿದೆನೊ ಭವದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬ
ಯಲಾಸೆಯಲಿ ನಾ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆ
ಪಾಲಸಾಗರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದೆನೊ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರೆ ||

Kalakalake ninna namada smaraneyanu
Naligege kodu kandya narayanane
Kilumatiyane bidiso kirtaneya madiso ni-
Nnalugalolage uligavanittu paliso
Balalideno bavadolage biddu ba-
Yalaseyali na kalava kalede
Palasagarasayi vijayavithala ninna
Palige bandeno paramapurusha hare |


Ondentu bagilulla pattanadolage
Munde ippattanalku maneyolu
Tandenna nillisi olagittu kavalu madi
Bandhanadolagittu balalisuvadanyaya
Tane antaratmaka ninu olagiddu svatantra-
Nendenisi enna baride kollisuvareno
Kandarpapita ranga ni kayabekenna
Entadarenu anantamuruti vijayavithala |


ನಿನ್ನ ಜನರ ಸಂಗ ಕೊಡು ಎನ್ನಂತರಂಗ
ಘನ್ನ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗ
ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯೊಲ್ಲೆ ಅಂದಿನ ಭವಣಿ ಬಲ್ಲೆ
ಮನ್ನಿಸು ಮಾರಮಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ
ಇನ್ನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಕಡೆಮಾಡು ಇಹದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಕರ್ಮದ ಬಲೆ
ಎನ್ನ ಮನೋರಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿ
ಧನ್ಯನ ಮಾಡುವದು ಪಥವ ತೋರಿ||

Ninna janara sanga kodu ennantaranga
Ganna sugunantaranga mangalanga
Anyapeksha olle amdina bavane balle
Mannisu maramana ille ille
Innu I dehadalle kade madu ihadalli
Munna putti baruva karmada bale
Enna manoratha sirivijayavithala hari
Dhanyana maduvadu pathava tori |


ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ಹಕ್ಕಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಗಗ
ನಕ್ಕೆ ಮೊಗವೆತ್ತಿ ಕೂಗುತಿಪ್ಪೆ
ಅಕ್ಕರೆ ನಿನಗಿನ್ನು ಬಾರದೆ ಎಲೊ ದೇ
ವಕ್ಕಳ ಒಡಿಯಾನೆ ತ್ರಿಜಗದಲ್ಲಿ
ರಕ್ಕಿಸಿ ಪೋದರೇನೋ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾ
ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತಿಸುವಿ
ಚಕ್ಕಂದವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ನಾನೋರ್ವನೆ ಗತಿಯೆ
ಮುಕುತಿಯಾಗಿಪ್ಪದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ
ಬಕ್ಕದಾಸನು ನಾನು ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ಲೆಖ್ಖಕ್ಕೆ ನಿಪನಾವಾವನಯ್ಯಾ||

Rekke murida pakshi bayibittante gaga-
Nakke mogavetti kugutippe
Akkara ninaginnu barade elo de-
Varkala odeyane trijagadalli
Thakkisi podareno sarvajivarolu Etakke
Ennobbana tukkisuveyo
Chakkandagide ninage nanorvane gatiye
Mukkutiyagippade sarvarige
Bakkadasanu nanu vijayavithala ninna
Lekkakke modalu enisuvenenayya ||


ಜನನದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ ಬರುತಿಪ್ಪ
ಮನೊ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆರಗುವ ಭಯ
ಕಾನನ ಭಯ ಬಲುರೋಗ ತೊಡಕುವ ಭಯ ತೀವ್ರತಮ
ಸಿನ ಭಯ ಬಂದರಾದರು
ಗಣನೆ ಮಾಡರು ಕಾಣೊ ಹರಿಯ ನಂಬಿದ ಜನರು
ಅನುಮಾನ ಸಲ್ಲದು ಸಂತರ ತಿಳಿವುದು
ಜನುಮಾದಿ ಕರ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ
ರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಿನ ಭಯಗಳ ನೀಗೊ||

Jananada Baya maranada Baya barutippa
Mano indriyagalu vishayakkeraguva Baya
Kanana Baya baluroga todakuva Baya
Tirva tamasina Baya bamdaradaru
Ganane madaru kano hariya nambida janaru
Anumana salladu santata tilivudu
Janumadikarta srivijayavithalana
Arcane madu anudina bayagala nigo |


ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಗಾರನಾಗಿ
ಜಾಲ ಪಾಪಂಗಳು ಕಸ ಪೋಗುವಂತೆ ಜಾಲಿಸಬೇಕು
ಜಾಲಿಸಿ ಬಿಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಜಾಳಿಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಲು ಮಾಯಾ
ಜಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಜಾಳಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಜನನ ನೀಗಬೇಕು||

Jalisabeku jalisabeku jalisabeku
Jalagaranagi papajalamgala kasapoguvante
Jalisabeku jalisi olle vastu sampadisi
Jalige chennagi tumbalu maya-
Jala vijayavithalana sannidhiyalli
Jaligeyittu janana nigabeku |


ಮಡಿಮಾಡಿಕೊಂಬ ಬಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮನುಜ
ಮಡುವಿನೊಳಗಿನ ಉದಕ ಜಡವಲ್ಲವೆ
ಮಡಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ವಸ್ತ್ರ ತಾನೆ ಜಡವು
ಮಡಿ ಎಂತಾಯಿತು ಪೇಳೊ ಸದಾಚಾರನೆ
ಜಡಜಡಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದರೆ ತಕ್ಷಣಕೆ
ಉಡುವದು ಹೊದೆವದು ಶುಚಿವಾಹುದೆ
ಜಡಕೆ ಈ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಬಂದ ತರುವಾಯ
ಪೊಡವೀಶ ರಂಗಂಗೆ ಪೇಳು ಅದನೆ
ಕಡಲಶಯನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಅಡಿಗಳ ನೆನೆದವನು ಸರ್ವದಾ ಮಡಿ ಎನ್ನು||

Madimadikomba bage tiliyabeku manuja
Maduvinolagina udaka jadavallade
Madiyendenisikomba vastra tane jadavu
Madiyentayitu pelo sadacharane
Jadajadake sambandhavadare takshanake
Uduvudu hodivudu Suci ahude
Jadake I samarthya banda taruvaya
Podavisa rangage pelu adane vadiddare
Kadalasayana namma vijayavithalareyana
Adigala nenedavanu sarvada madi ennu |


ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಿದು ಕೇಳಿರಿ ಸಜ್ಜನರು
ಅರುಹುವೆ ಸಿರಿಪತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವ
ಕರುಣಿಸಿ ವಾಕು ಮನೋ ಮಯನೆನಿಸಿ
ಶಿರದಶ ತೋಳೆರಡು ಪದವೆರಡು ಧರಿಸುತ್ತ
ಸ್ಥಿರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತ್ರಿವಿಧರ ಮನದಲಿಪ್ಪ
ಸುರರಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ಪಂಚಾಸ್ಯದಿ ಇವರಿ
ವರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಾಮ ಪಂಚಾಸ್ಯದಿಂದ
ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾಕಾಲಾ
ಶರಣವತ್ಸಲ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ವರವ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಇವರ ಗತಿ||

Paramarahasyavidu keliri sajjanaru
Aruhuve siripatiya vyaparava
Karunisi vaku manomayanenisi
Siradasa toleradu padaveradu dharisutta
Sthiradehadali nintu trividhara manadalippa
Surarige balabaga pancasyadi iva-
Rivara striyarige vamapamcasyadinda
Prerane madutta sadakala
Saranavatsala sirivijayavithalareya
Prantakke kodutippa ivara gati |


ಎಲೊ ಎಲೊ ದುರಿತವೆ ಓಡು ಓಡು ಎನ್ನ
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಂತೆ ತಲೆ ಬಲಿತು ನಿಂದೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಕುಲಕೆ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ ಕೈಲೆ ಕಡ್ಡಿಯನಿತ್ತೆ
ಮಲೆತವರ ಗಂಡ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಕಂಡರೆ ನಿನ್ನ
ತಲೆಯ ಚೆಂಡಾಡುವ ಭೂತ ಬಲಿಯನೀವ
ತಿಳಿದುಕೊ ನಿನ್ನೊಳು ನೀನು ಮೊದಲಂತೆ ನಾನಲ್ಲ
ಸುಲಭ ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ||

Elo elo duritave odu odu enna
Baliyalli modalamte tale balitu nindeyadare ninna
Kulake kshemavilla kaili kaddiyanitte
Maletavara ganda sirikrushna kandare ninna
Taleya chendaduva butabaliyaniva
Tiliduko ninnolu ninu modalante nanalla
Sulaba vijayavithala olidare Bayavilla |


ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ಮೌನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ದಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ಸ್ನಾನ ಮೌನ ದಾನ ನಾನಾ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ
ಭಾನು ಉದಯದಲಿ ನೀನೆದ್ದು ಭಕುತಿಲಿ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ನಾಮ
ಆನಂದವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ನೀ ನೆನೆಯೊ ನೆನೆಯೊ ಮನವೆ
e್ಞÁನ ಗೋಚರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನುಂಟು||

Snana madidarinnenu Palavo
Mauna madidarinnenu Palavo
Dana madidarinnenu Palavo
Snana mauna dana nana karmavella
Banu udayadali nineddu Bakutili
Srinarayananembo nama
Anandavagi omme konenaligeyinda
Ni neneyo ni neneyo manave
Snana madidarinnenu Pala
J~janagocara vijayavithalanna
Dhyanadali omme nenedare saku
Snana madidarinnenu untu |


ಅನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಬಿದ್ದವಗೆ
ಖಿನ್ನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ
ಚಿಣ್ಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊದಲಾದ ಭಕುತರ
ಘನ್ನತೆ ಏನೆಂಬೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಮನ್ನಿಸು ಮಹರಾಯ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಬಿನ್ನಹ ಕೈಕೊಂಡು ಭಕುತನ್ನ ಪಾಲಿಸು||

Ananta kalpakke ninna more biddavage |
Kinnateyillavembuda keli balle |
Chinna dhruva prahlada modalada Baktara |
Ganate enembe lokadalli |
Manniso maharaya vijayavithalareya |
Binnapa kaikondu Baktana paliso |


ಬಿಂಬ ಪೊಳೆಯುತಿರೆ ದಿಂಬ ದಂಡನೆ ಯಾಕೆ
ತುಂಬಿದೂಟವಿರೆ ತಿರುಪೆ ಯಾಕೆ
ಕೊಂಬೆಯಲಿಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಾನೇ ಬೀಳುತ್ತಿರಲು
ಕುಂಭಿಣಿಯಲಿ ಕೆಡಹಿ ಫಲ ಮೆಲುವರೆ
ಹಂಬಲಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ತೊರದು e್ಞÁ
ನಾಂಬುಧಿಯೊಳಗಿರು ನಂಬಿ ಹರಿಯ ಸಾರು
ಗಂಭೀರ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ
ಬಿಂಬ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇಂಬುಂಟು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ||

Bimba poleyutire dinda dandaneyake |
Tumbidutavire tirupeyake |
Kombeyulla hannu tane biluttiralu
Kumbiniyali kedahi Pala meluvare |
Hambalagolasalla karmavembuva toredu |
J~janambudhiyolagiru nambi hariya saru |
Gambirapurusha sri hari vijayavithalareyana |
Bimba nodidavarige imbu untu vaikunthadalli |


Koti koti janmake ninna nama onde saku |
Datisuvudu Bava sagarava |
Butakatanadali haridasanadare |
Totavillade metiyettidante |
Nitagadu kano endigu yama batara |
Tata tappado kasiyalliddaru |
Hatakambaradhara vijayavithalareya |
Natiso ninna charanabjadali manasu |


ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಕೆ ಇತರ ನಾಮಗಳೆಣೆಯುಂಟೆ
ತಾರತಮ್ಯದಿ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿತನಕೆ ಸಮವುಂಟೆ
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗನ್ನದಾನಕೆ ಸಮಾನ ಉಂಟೆ
ಧೀರ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಗೆ ಸಮವುಂಟೆ||

Narayanana namake itara namagaleneyunte
Taratamyadi devategalolage hiritanake samavunte
Dhariniyolagannadanake samanavunte
Dhira vijayavithalanna dvadasi tithige samavunte |


ಕಠಿಣವಾದರು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಅನುಗಾಲ
ಜಠರಾದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಂತಾದರಾಗೆ
ನಟನೆಯ ಮಾಡುತ ತಿರುಗುವ ಮಾನವಗೆ
ಅಟವಿಯಲ್ಲಾದರು ಪೂರ್ಣ ಸುಖವು
ಸಟಿಯಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಅಜಭವಾದಿಗಳೆ ಬಲ್ಲರು
ದಿಟನೆ ತಿಳಿದು ಪೇಳಿದರು ಪುಸಿಯಲ್ಲ
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ವಿಠಲಾ ಎಂದು ನುಡಿದವಗೆ ಆವ ಭಯವುಂಟು||

Kathinavadaru ninna nama anugala
Jatharadolage ittu entadarage
Nataneya madutta tiruguva manavage
Ataviyalladaru purna sukavu
Sateyalla I matu ajabavadigale ballaru
Niccata tilidu helidaru pusiyalla
Vatapatrasayi namma vijayavithalareya
Vithala emdu nudidavage Ava bayavuntu |


Kulisa nambida narage Sailada bayavunte
Jaladhi nele ballavage kolace nirina Bayave
Chaladanka vijayavithala ninna neneyalu
Kelakala Arjisida duritagalu nilluvave |


ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಭಂಗಪಡಲುಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಕಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಬೇಕು
ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ರೋಗಂಗಳು ಬರಬೇಕು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಎನ್ನನೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಏನು?

Ninna dasanendenisikolalu beku Banga padalu beku
Dina pratidinadalli annavastra kanade irabeku
Bennu bidade rogangalu hattiralu beku
Tannavara kaiyinda CI enisikolabeku
Pannangasayana srivijayavithalareya
Enna I pariyalli madida bageyenu |

 ನಾನು ನೀನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಗಾದರು ನರ
ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿದನಾಗೆ
ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ದುರ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ
ಮಾನಸಾಧಮನಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡಿಗೆ
ನಾನಾ ಸಂಕಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೀನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ
ತಾನಿಳಿವನು ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ
ಅನಂತ ಜನುಮದೊಳು ಸೇವಕನೆಂದೆನೆ
ತಾನೊಲಿದು ಈವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಗತಿ||

Nanu ninu endu ommegadaru nara
Ananta janumadali nudidanage
Svanasukaraduryoniyalli putti
Manushadhamanagi kattakadege
Nana sankatapattu hina bojana madi
Tanilivanu nityanarakadalli
Ananta janumadolu sevakanendene
Tanolidu Iva vijayavithala gati |


ಎತ್ತಣದೊ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ
ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸೆ
ತುತ್ತನು ಮೆಲುವಾಗ ಕಂಟಕವಿದ್ದಂತೆ
ಮೃತ್ಯು ಮಾರಿಗಳು ಕಾದಿಪ್ಪವೆಲ್ಲ
ಮತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಸುಖ ಬಯಸುವ ನರಗೆ
ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವೆನೊ
ಉತ್ತಮಗತಿ ಬಯಸುವ ನಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲಿನ
ಬುತ್ತಿಯಂದದಿ ಕಾಣೊ ಸತಿ ಸುತರು
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಾಡುವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ
ತುತ್ತಿಸಲು ಬಂದು ಕೈವಲ್ಯ ದಾರಿಗಿಡುವ|

Ettanado I maya samsara
Nityavalla nityavalla vicarise
Tuttuvanu meluvaga kantha kavidante
Mrutyumarigalu kadippavella
Martyadali putti suka bayasuva narage
Hattu savira pranama maduveno
Uttama gati bayasuva nayi talemelina-
Buttiyandadi kano satisutaru
Chittadalladuva vijayavithalareyana
Tutisalu bandu kaivalyadariliduva ||


ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನ್ನಿಸಿ
ರನ್ನದಂದಣವೇರಿ ಮೆರೆಸಲು
ಮುನ್ನೇನು ಸುಖವಿನಿತಿಲ್ಲ ದುಃಖವಲ್ಲದೆ ಘೋರ
ಗನ್ನ ಘಾತಕವು ಎಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದು
ಸನ್ನೆಯನು ಕೇಳಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಉದಾ
ಸಿನ್ನವನು ಮಾಡಿ ಕೆರ ಹೊಡಿಸಿದ ಸುಖ
ವೇನು ಬಾರದು ಕಾಣೊ ಪನ್ನಗಾರಿಗಾದರು
ಅನ್ಯಥಾ ಬಿಡದಿರು ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ||

Anyadevategalu karedoydu mannisi
Rannadandanaveri meresalu
Munnenu sukavinitilla du:Kavallade gora
Ganna gatakavu endige tappadu
Sanneyanu keli saruvottama hari uda-
Sinavanu madi kera hodesida suka-
Venu baradu kano pannagarigadaru
Anyatha bidadiru vijayavithalanna
Anyadevategalu karedoydu mannise |

betel leaves · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · purandara dasaru · thamboolam · Ugabogha · viladhale

Betel leaves (viladhale) 

There is a famous ugabogha written by sri purandara dasaru on viladhale(betel nuts). One,two or three betel leaves should not be given in tamboolam to suhasini or purusharu or anyone when you do dhaana ,dharma, moradha bhagina, pooja or for any cause. 

It is must to give minimum 4 or 5 betel leaves(viladhale) for getting good benifits(Pala)

Ondu Villedeleya viprarigendendu koda baaradu

Eradele Kodalu kuNdi Hoguvudu Bhaagya

Moorele kodalu Bandodagavudu haani

chandadindali Nalku Aidele tandhu

Kottare thande Purandara Vittala

Vaikunta padaviya veevA

 

DEVOTIONAL · MADHWA · slokas · Ugabogha · Uncategorized · Vijaya dasaru

Ugabogha: Abatthu parihara Ugabogha

This is written by Sri Vijaya dasaru to protect Gopala dasaru from dacoits on his way to udupi.

There was the time, It was not safe to travel from Adoni to Udupi because there were lot of dacoits and thieves on that route. This ugabhoga was composed to remove obstacles from Gopala dasaru travel on his way to udupi.

This sloka protects one from all sort of diseases and bad conditions of their life. This Ugabogha can  be chanted daily for getting rid of all dangers in life.

ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಹಲಿಗೆ
ಅಂದವಾಗಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಬಂದು ಬದಿಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಾರಾಸನಾಗಿ ನಿಂದು
ಹಿಂದು ಮುಂದುಪದ್ರವವಾಗದಂತೆ
ಇಂದಿರೆರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ ಎನಗಾವ
ಬಂಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ
ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಾ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ
ದೇವ ಆಪತ್ತು ಬರಲೀಯ ನೋಡಿ ||

Ondu kaiyali kadga
Ondu kaiyali halige
Andavagi pididukondu divaratriyali
Bandu badiyali nitya barasanagi nindu
Hindu mundupadravavagadante
Indireramana kayuttalire enagava
Bandhakagalu illa dhanya dhanya
Kandarpanayya siri vijaya viththalaraya
Deva Apattu baraliya nodi ||