hanuma · MADHWA · slokas

Hanumantha sloka

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

Manojavam maruta tulya vegam, jitendriyam buddhi mataam varishtham
vaataatmajam vaanara yooth mukhyam, shree raama dootam Shirasa namaami


ಬುದ್ದಿರ್ಭಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತಾ
ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾದ್ಭವೇತ್

buddhirbalaM yaSodhairyaM nirbhayatva-marOgataa |
ajaaDyaM vaakpaTutvaM cha hanumat-smaraNaad-bhavEt ||

DEVOTIONAL · MADHWA · slokas · Uncategorized

Sloka to chant before travelling

This is the sloka to be chanted everyday before leaving home. This would protect you from all sort of robberies, dangers and accidents.

Yadavaryaru, (Previously a Jewelry owner) Later a renowned Madhwa mahaniyaru who wrote tippanis for Sri Jaya theerthara works. He was the brother and sishyaru of sri Vedesha Theertharu of Uttaradhi Mutt

Yadappa or Yadavaryaru was very rich. He was performing Gold business by going from one place to another by foot. Whenever he was leaving the home, he used to recite the following sloka:

Agratho Narasimhascha prushtatho Gopinandhana
ubhayo parshyoschaiva shasharau Rama Lakshmana

ಅಗ್ರತೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಪೃಷ್ಠತೋ ಗೋಪೀನಂದನ:
ಉಭಯೊಹೋ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರಾಸ್ತಾಂ ಸಶರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಶ್ಮಣೌ

Meaning:

Narasimha devaru in the front, Sri Krishna to our back side and Rama Lakshmana to our side well equipped with weapons will follow wherever we go. They will protect us wherever we go.

Once a set of thieves were planning to snatch the bag from Yadavaryaru. These thieves happened to observe always two soldiers  on horse back gurading yadavaryaru

The thieves knew that Yadavaryaru dont have horses as well as raiders. They were surprised. One day they approached Yadavaryaru in diguise and asked him who were the riders on horseback always guarding him

Yadavaryaru was shocked and replied that he dont have any body guards. The thieves told him that whenever they attempt to snatch the bag from yadavaryaru they saw two guards backing him. The thieves also told yadavaryaru,the moment he enters his home the guards disappear. They wanted to know the secret.

Yadavaryaru remembered the sloka and he recognized It is Rama and Lakshmana guarded him back. Yadavaryaru was ready to give away all his gold jewelries to thieves. But thieves understood the significance of Rama, Narasimha and Krishna, they surrendered and took an oath that they would never do robbery

 

 

 

 

everyday · MADHWA · slokas

Daily slokas

Sloka to chant while getting up from the bed:
ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ
ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

Sloka to chant before stepping into floor from bed

ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮನ್ದಲೆ
ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ

Sloka to chant while taking bath

ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

Mantra snana

ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ತಾಂ ಗತೋಪಿವಾ
ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

Sloka to chant while doing pradakshine and namaskara

ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

Sloka to chant while taking theertha

ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ
ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

Sloka to chant before taking medicine

ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಳೇಬರೇ
ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

Sloka to chant while praying to god:

ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ
ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

Sloka to chant while lighting the lamp

ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ
ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sloka for smooth travel

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ
ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

Sloka to chant while doing pradakshine of ashwatha vruksha

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

Sloka to chant before sleep

ರಾಮಂ ಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ
ಶಯನೇಯಃ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಸ್ಯತಿಃ

 

MADHWA · navrathri · slokas

DEVI STUTHI

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vishnu Maayethi Sabdita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chetanetyaabhi Dheeyate
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Nidraa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshudhaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chaayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Thrishnaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Jaati Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lajja Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shradha Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lakshmi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vritti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Smrithi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Dayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Tushti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Matru Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Braanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Indriyaanaamadhistaatri Bhootaanaam Chaakileshu Yaa
Bhooteshu Satatam Tasyai Vyaaptidevyai Namo Namaha

Chiti Roopena Yaa Kristnam Yetadhyaapya Sthithaa Jagat
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

durga · MADHWA · navrathri · slokas

Durga slokas

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

Sarva mangala mangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri Narayani namosthute


ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತಿರೂಪೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!


Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam

MADHWA · saraswathy · saraswathy pooja · slokas

Saraswathy slokas

ಸರಸ್ವತೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ||

Saraswati namastubhyam varade kaama rupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavathu me sadaa.


ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಳಾ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ |
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರಾ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್-ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ |
ಸಾ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ |

Ya kundendu thushara haara dhavalaa ya subha vastraanvitha
Ya veena varadanda mandithakaraa ya swetha padmasana
Ya brahmachyutha sankara prabhruthibhirdevai sadaa pujitha
Samampathu saraswathi bhagavathi nissesha jaadyapaha


ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ವಿದ್ಯೇ ಕಮಲಲೋಚನೇ ।
ವಿದ್ಯಾರೂಪೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Saraswati mahabhage vidye kamala lochane
Viswarupe visalakshi vidyam dehi namostute

dhadhi vamana sloka · everyday · MADHWA · slokas · vaamana · vamana · vamana jayanthi

Dhadhi vamana sthothra

ಹೇಮಾದ್ರಿ-ಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧ-ಸ್ಫಟಿಕ-ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ-ನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೧ ||

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಗಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲ-ಪ್ರಖ್ಯಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿ-ಸಮಪ್ರಭಮ್ || ೨ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ-ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ-ಸುಶೀತಲಮ್ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮಚ್ಯುತಮವ್ಯಯಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವನಮಾಲಾ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ || ೪ ||

ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಪರಿವೃತಮ್-ಅಪ್ಸರೋಗಣ-ಸೇವಿತಮ್ || ೫ ||

ಸನಕಾದಿಭಿರನ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಸಮಂತತಃ |
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಭಿರ್-ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೬ ||

ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈರ್ದೇವೇಶೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನ-ತತ್ಪರೈಃ |
ತ್ರಿಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೭ ||

ದಧಿಮಿಶ್ರಾನ್ನಕವಲಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕರೇಽಪಿ ಚಿಂತಯೇದ್ವಾಮೇ ಪೀಯೂಷಮಮಲಂ ಸುಧೀಃ || ೮ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಮನ್ನಪಾನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಮಧೋಕ್ಷಜಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಚಾನ್ನಸಂಪದಮ್ || ೯ ||

ಅತಿಸುವಿಮಲಗಾತ್ರಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮನ್ನಂ
ಸುಲಲಿತದಧಿಖಂಢಂ ಪಾಣಿನಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ |
ಕಲಶಮಮೃತಪೂರ್ಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ದಧಾನಂ
ತರತಿ ಸಕಲದುಃಖಾದ್ವಾಮನಂ ಭಾವಯೇದ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ಅಕ್ಲೇಶಾದನ್ನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ || ೧೧ ||

ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮಃ ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಸತ್ಕೌಪೀನಃ ಪೀತ-ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಶ್ರೀಃ |
ಛತ್ರೀ ದಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಃ ಪಾಯಾದ್ದೇವೋ ವಾಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ || ೧೨ ||

ಅಜಿನದಂಡ-ಕಮಲು-ಮೇಖಲಾ-ರುಚಿರ-ಪಾವನ-ವಾಮನ-ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೇ ನಿಗಮವಾಕ್ಪಟವೇ ಬಟವೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಭೂಮಿಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ವಾಮನಂ ದೇವಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ-ವರಪ್ರದಮ್ || ೧೪ ||

ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಮನಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ವಾಮನಸ್ತಾರಕೋಭಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Hemadri shikarakaram Shudha spatika sannibham
Poorna chandra nibhanam Devam dwibujam, Vamanam smareth

Padmasanatham devesham Chandra mandala madhyagam,
Jwalath kalanala prakhyam Tadith koti samaprabham.

Soorya koti prathikaasam Chandra koti susheethalam,
Chandra mandala madhyastham  Vishnu mavyaya machutham

Srivathsa kousthuboraskam Divya rathna vibhooshitham,
Peethambaradaram devam, Vana maalaa vibhooshitham.

Sundaram pundarikaaksham Kireetena Virajitham,
Shodasa sthree pariyutham Samyag apsara gana sevitham.

Sanakadhibhir anaischya Sthooyamaanam samathatha
Rig yajursaama atharvana vedaayai Geeyamaanam Janardhanam

Chathurmukhadayai devesai  Stotra aaradhana thath parai.
Tryambaka Maha devo  Nrutyathe yasya sannidhou.

Dadhi misranna kavalam Rukma pathram cha dakshine,
Kare thu chinthaye dhavaamay Peeyusham amalam sudhi.

Sadhakaanaam prayaschantham anna panam anuthamam,
Brahme muhurthe Choddhaya Dhyayed deva madokshajam.
Ayur arogyam  aiswaryam Labhathe Chaa anna sampada.

Athi suvimala gathram rukmapathrastamannam
Sulalitha Dhadhi bhandam paninaa dakshinena
Kalasam amruthapoornam Vaama hasthe dadhaanam
Tharathi sakala dukhaan Vamanam Bhavadeya

Idham stotram padethyasthu pratha kaale dwijothama
Aklesad anna sidhyartham  jnana sidhyartham eva cha.

Abhra shyama shubra yajopaveethi Sath koupeena Peeta Krishnajina sri
ChHathri Dandi Pundareekayathaksha Payed devo Vamano Brahmachsai.

Ajina danda kamandalu  mekhalaa ruchira Pavana Vamana Moorthaye,
Mitha jagat preeithayaa jitharaye Nigama Vak pathaye Vatave Nama.

Sri bhoomi sahitham divyam Mukthaa hara vibhooshitham
Nammami vamanam thwam Bhukthi mukthi vara pradam

amano budhi dathaa cha dravayastho vamana smrutha
Vamana stharakobhabyaam  Vamanaaya namo nama.

everyday · MADHWA · madhwacharyaru · slokas

Slokas on Madhwacharyaru

ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ |ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವಚ |
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು | ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ |

Prathamohanuman naama dwiteeyo Beema Eva cha
Purnapragnya truteeyastu Bagavat karya saadhakah ||

ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ |
ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಮ್ ||

Abhramam bhangarahitam ajadam vimalam sada |
Anandatirtha matulam bhaje tapatrayapaham ||

ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ |
ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಸ್ತಾನ್ನಮಸ್ಯೇ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

Pruthvi mandala madhyasthah poornabodha matanugah |
Vaishnava vishnuhrudayas tannamasye gurunmama ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಾ ಗುರವಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ |
ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ||

brahmaantaa guravah sakshat ishtam daivam shriyah patih |
Acharyah shrimad Acharyah santu me janma janmani ||

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯ ನಿಗಮಾಹ
ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮಪ್ರಿಯತಮ ಹನೂಮಾನ್ಗುರುಗುಣ
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ಭೀಮಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ಟಭಗವನ್
ನಮಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಪ್ರದಿಶಸುದೃಶಮ್ ನೊ ಜಯ ಜಯ

Namaste pranesha pranata vibhavaaya nigamaaha
Namah swamin rama priyatama hanooma anguruguna
Namastubhyam bheema prabalatama krushneshta bhagavan
Namaha srimanmadhwa pradisha sudrusham no jaya jaya||

everyday · MADHWA · Mahamantra · narasimha · slokas

Sri Nrisimha Maha-mantra 

ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಮ್ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ್ಯತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ugram viram maha-vishnum jvalantam sarvato mukham
nrisimham bhishanam bhadram  mrityur mrityum namamy aham

Meaning:

“I bow down to Lord Narasimha who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious and the death of death personified.”