MADHWA · madhwacharyaru · sthothra

Kanduka stuti

ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ |
ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || ೧ ||

ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ |
ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || ೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ||

aMbaragaMgAcuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH |
kAliyanAgakShvElanihantA sarasijanavadalavikasitanayanaH || 1 ||

kAlaGanAlIkarburakAyaH SaraSataSakalitaripuSatanivahaH |
santatamasmAn pAtu murAriH satatagasamajavaKagapatinirataH || 2 ||
|| iti SrImadAnandatIrthaBagavatpAdAcAryaviracitaM kandukastutiH ||

 

MADHWA · madhwacharyaru · trivikrama pandithacharyaru

Sri Madhwashtakam

ಅಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ಸತಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃತಾವತಾರಾಯ ವಸುಂಧರಾಯಾಮ್ |
ಮಧ್ವಾಭಿಧಾನಾಯ ಮಹಾಮಹಿಮ್ನೇ ಹತಾಘಸಂಘಾಯ ನಮೋಽನಿಲಾಯ || ||

ಯೇನ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸರೋಜಮದ್ಧಾ ವಿಕಸಿತಂ ಗೋಭಿರಲಂ ವಿಶುದ್ಧೈಃ |
ದುಸ್ತರ್ಕನೀಹಾರಕುಲಂ ಭಿನ್ನಂ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮಧ್ವದಿವಾಕರಾಯ || ||

ಪ್ರಪನ್ನತಾಪಪ್ರಶಮೈಕಹೇತುಂ ದುರ್ವಾದಿವಾದೇಂಧನಧೂಮಕೇತುಮ್ |
ನಿರಂತರಂ ನಿರ್ಮಿತಮೀನಕೇತುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಮಧ್ವಮುನಿಪ್ರತಾಪಮ್ || ||

 

ಶಾಂತಂ ಮಹಾಂತಂ ನತಪಾದಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ ಕಲಿತಾಗಮಾಂತಮ್ |
ಸ್ವಾಂತಂ ನಯಂತಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಶ್ರಿಯೋ ಮಧ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಪುನಾನನಾಮ್ನೇ ಮುರವೈರಿಧಾಮ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಮ್ನೇ ಸಮಧೀತಸಾಮ್ನೇ |
ಸಂಕೀರ್ತಿತಾಧೋಕ್ಷಜಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಮಧ್ವಾಯ ವಿಮುಕ್ತಿಸೀಮ್ನೇ || ||

ಸನ್ಮಾನಸಂಸಜ್ಜನತಾಶರಣ್ಯಂ ಸನ್ಮಾನಸಂ ತೋಷಿತರಾಮಚಂದ್ರಮ್ |
ಸನ್ಮಾನಸನ್ಯಸ್ತಪದಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಮಧ್ವಮಹಾಮುನೀಶಮ್ || ||

ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ಸತಾಂ ಸಮೂಹೈಶ್ಚಂದ್ರಾಯಮಾನಾಯ ಚಿದಂಬುರಾಶೇಃ |
ದೀಪಾಯಮಾನಾಯ ಹರಿಂ ದಿದೃಕ್ಷೋರಲಂ ನಮೋ ಮಧ್ವಮುನೀಶ್ವರಾಯ || ||

ಗುಣೈಕಸಿಂಧುಂ ಗುರುಪುಂಗವಂ ತಂ ಸದೈಕಬಂಧುಂ ಸಕಲಾಕಲಾಪಮ್ |
ಮನೋಜಬಂಧುಂ ನತಪಾದಪದ್ಮಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಮಧ್ವಮುನಿಂ ವರೇಣ್ಯಮ್ || ||

ಮಧ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯತಮಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠಂತ್ಯಲಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಜನಾ ಯೇ |
ತೇಷಾಮಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರತನೋತಿ ವಾಯುಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವನಾಮಾ ಗುರುಪುಂಗವೋಽಯಮ್ || ||

ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಯಗೇವ ಕೃತ್ವಾ ಹರೇಃ ಶಾಶ್ವತಸದ್ಗುಣಾನ್ ಯಃ |
ಪ್ರಕಾಶಯಾಮಾಸ ಸಮಸ್ತಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವನಾಮಾ ಸದಾ ಪ್ರಸೀದತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಪರಮಪುರುಷಶ್ರೀಚರಣಸರೋರುಹಮಧುಕರರೂಪಕಮಾನಸಮುದಿತಮ್ |
ಗುರುಕುಲತಿಲಕಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಯೋಗಿವರಂ ಸತತಮಹಂ ವಂದೇ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕುಚವಂಶ್ಯೇನ ಮಧ್ವಾಷ್ಟಕಮುದೀರಿತಮ್ |
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಖ್ಯೇನ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ || ೧೨ ||

|| ಇತಿ ಕವಿಕುಲತಿಲಕಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ ||

aj~jAnanASAya satAM janAnAM kRutAvatArAya vasuMdharAyAm |
madhvABidhAnAya mahAmahimnE hatAGasaMGAya namO&nilAya || 1 ||

yEna svasiddhAMtasarOjamaddhA vikasitaM gOBiralaM viSuddhaiH |
dustarkanIhArakulaM ca BinnaM tasmai namO madhvadivAkarAya || 2 ||

prapannatApapraSamaikahEtuM durvAdivAdEMdhanadhUmakEtum |
nirantaraM nirmitamInakEtuM namAmyahaM madhvamunipratApam || 3 ||

SAntaM mahAntaM natapAdakAntaM kAntaM nitAntaM kalitAgamAMtam |
svAntaM nayantaM tripurArikAntaM kAntaM SriyO madhvaguruM namAmi || 4 ||

punAnanAmnE muravairidhAmnE saMpUrNanAmnE samadhItasAmnE |
sankIrtitAdhOkShajapuNyanAmnE namO&stu madhvAya vimuktisImnE || 5 ||

sanmAnasaMsajjanatASaraNyaM sanmAnasaM tOShitarAmacaMdram |
sanmAnasanyastapadaM praSAntaM namAmyahaM madhvamahAmunISam || 6 ||

saMstUyamAnAya satAM samUhaiScaMdrAyamAnAya cidaMburASEH |
dIpAyamAnAya hariM didRukShOralaM namO madhvamunISvarAya || 7 ||

guNaikasindhuM gurupungavaM taM sadaikabandhuM sakalAkalApam |
manOjabaMdhuM natapAdapadmaM namAmyahaM madhvamuniM varENyam || 8 ||

madhvAShTakaM puNyatamaM trisaMdhyaM paThantyalaM BaktiyutA janA yE |
tEShAmaBIShTaM pratanOti vAyuH SrImadhvanAmA gurupuMgavO&yam || 9 ||

samastaSAstrANi ca samyagEva kRutvA harEH SASvatasadguNAn yaH |
prakASayAmAsa samastayuktiBiH SrImadhvanAmA ca sadA prasIdatAm || 10 ||

paramapuruShaSrIcaraNasarOruhamadhukararUpakamAnasamuditam |
gurukulatilakaSrImadAnandatIrthayOgivaraM satatamahaM vaMdE || 11 ||

SrImallikucavaMSyEna madhvAShTakamudIritam |
SrImattrivikramAKyEna gurvanugrahakArakam || 12 ||

|| iti kavikulatilakaSrImattrivikramapaMDitAcAryaviracitaM SrImadhvAShTakam ||

MADHWA · madhwacharyaru · purandara dasaru · sulaadhi

Madhwacharyaru suladhi(By Purandara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ |
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವಕೆ ಎಂಟು ಗುಣವೆಂಬ |
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರೂಹನೆಂದು-
ತಾನೆ ದೈವವೆಂಬ |
ಇವರೊಬ್ಬರೂ ವೇದಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು |
ಇವರೊಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು |
ಒಬ್ಬ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೊಬ್ಬನೆ
ಎಂದು ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ||1||

ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಹರಿಪರ ದೇವತೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ  |
ಹರಿಯಡಿಗಳನೈದುವ ಮುಕುತಿಯೇ ಮುಕುತಿ |
ಹರಿ ವಿರಹಿತ ಜ್ಞಾನ  ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ  |
ಹರಿ ವಿರಹಿತ ಮುಕುತಿ ಮಾತಿನ ಮುಕುತಿ |
ಹರಿಪರ ಸಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಗುರುಗಳು |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ದೈವವು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಸುರತರುವಿರುತಿರೆ ಎಲವದಫಲ ಗಿಳಿ ಬಯಸಿಪ್ಪಂತೆ |
ಹಿರಯರಾದರು ನೋಡ ಹರಿಪರದೈವೆಂದರಿಯದೆ |
ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ ಹರಿ ಪರದೈವೆಂದರಿಯದೆ |
ಸಿರಿವಿರಿಂಚಿ ಭವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಡಿಂಗರಿಗರೆಂದರಿಯದೆ |
ಹಿರಿಯರಾದರು ನೋಡು ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ |
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರಿದ
ಸಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿರುತಿರೆ
ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ ||3||

ತ್ರಿವುಡೆ ತಾಳ
ಸೋಹಂ ಎಂದು ಲೋಕವ ಮೋಹಿಸುವರ |
ನಿರಾಕರಿಸಿ ದಾಸೋಹಂ ರಹಸ್ಯವನರುಹಿದ |
ಸೋಹಂ ಎಂಬ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾಳು |
ಮಧ್ವ ಮುನಿ ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ವೈದಿಕ ಮತದಲಿ ನಡೆದೆವೆಂದು ತಾವು
ವೈಷ್ಣವವಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು |
ವೈಷ್ಣವ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡದೆವೆಂದು
ವೈದಿಕವಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು |
ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಮಧ್ವಮತ ಮುನಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮೆಚ್ಚ ||5||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏಕ ವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯ ದೂಷಕನೆಂಬ
ಬಿರುದು ನಮ್ಮಯ ಗುರುರಾಯಗಲ್ಲದುಂಟೆ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಯರಗಲ್ಲದುಂಟೆ ? ||6||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಯೆ ಪರಮ ಗುರು ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರು ಸುರ |
ಗುರಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂ-
ದರಿತಿರೆ ಭಕುತಿ ಮುಕುತಿಯುಂಟು |
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ದೈವಾಧಿ ದೈವ |
ಸುರ ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ||7||

ಜತೆ
ಶರಣು ಗಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ |
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಾನನವರತ ||

dhruvatALa
obba AcAryanu daivavE illaveMba |
obba AcAryanu daivake enTu guNaveMba |
obba AcAryanu nirguNa nirAkAra nirUhanendu-
tAne daivaveMba |
ivarobbarU vEdArthavaritU ariyaru |
ivarobbarU SAstrArthavaritU ariyaru |
obba madhvAcAryare purandara viThalanobbane
eMdu tOri koTTavarAgi ||1||

maTTa tALa
haripara dEvate eMba gnanave gnana |
hariyaDigaLanaiduva mukutiyE mukuti |
hari virahita gnana mithyA gnana |
hari virahita mukuti mAtina mukuti |
haripara siri madhvAcAryarE gurugaLu |
trailOkyake purandara viThalanE daivavu ||2||

rUpakatALa
surataruvirutire elavadaPala giLi bayasippante |
hirayarAdaru nODa hariparadaivendariyade |
gurugaLAdaru nODa hari paradaivendariyade |
sirivirinci BavAdigaLella hariya Dingarigarendariyade |
hiriyarAdaru nODu gurugaLAdaru nODa |
siri purandara viThalana tOrida
siri madhvAcAryarirutire
gurugaLAdaru nODa ||3||

trivuDe tALa
sOhaM endu lOkava mOhisuvara |
nirAkarisi dAsOhaM rahasyavanaruhida |
sOhaM eMba siri purandara viThala nALu |
madhva muni dAsOhaM eMba ||4||

AditALa
vaidika matadali naDedevendu tAvu
vaiShNavavaMbiTTu koTTaru kelavaru |
vaiShNava matadalli naDadevendu
vaidikavaM biTTukoTTaru kelavaru |
vaidika vaiShNava ondE endu madhvamata muni
pratipAdisida purandara viThala mecca ||5||

JaMpetALa
Eka viMSati kuBAShya dUShakaneMba
birudu nammaya gururAyagalladunTe |
purandaraviThala sarvOttamaneMba
siddhAntavu namma guru rAyaragalladunTe ? ||6||

aTTatALa
hariye parama guru paramEShThi guru sura |
guramadhvAcArya cakravarti en-
daritire Bakuti mukutiyunTu |
purandara viThalane daivAdhi daiva |
sura guru madhvAcAryare cakravarti ||7||

jate
SaraNu giri madhvAcAryarige purandara viThalage |
SaraNu SaraNeMbe nAnanavarata ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra

 1. Dwadasa sthothra – Prathama adhyaya
 2. Dwadasa stothra – Dwiteeya adhyaya
 3. Dwadasa sthothra – Trutheeya adhyaya
 4. Dwadasa sthothra – chathurta adhyaya
 5. Dwadasa sthothra – Panchamo adhyaya
 6. Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya
 7. Dwadasa sthothra – saptama adhyaya
 8. Dwadasa sthorhra – ashtama adhyaya 
 9. Dwadasa sthothra – Navama adhyaya
 10. Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya
 11. Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya
 12. Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya
dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya

ದ್ವಾದಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧ ||

ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೨ ||

ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ನಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೩ ||

ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೪ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಕ ಸ್ಯಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೫ ||

ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೬ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಿತ ಮಂದಿರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೭ ||

ಮಂದಿರ ಸ್ಯಂದನ ಸ್ಯಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೮ ||

ಇಂದಿರಾ ನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೯ ||

ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧೦ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು||

dvAdaSaM stOtram
Ananda mukunda aravinda nayana |
AnandatIrtha parAnanda varada || 1 ||

sundari mandira gOvinda vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 2 ||

candraka mandira nandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 3 ||

candra surEndra suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 4 ||

mandAra syandaka syandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 5 ||

vRundAraka vRunda suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 6 ||

mandAra syandita mandira vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 7 ||

mandira syandana syandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 8 ||

indirA nandaka sundara vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 9 ||

Ananda candrikA spandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 10 ||

||iti SrI madAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viratEShu dvAdaSastOtrEShu||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya

ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಉದೀರ್ಣ ಮಜರಂ ದಿವ್ಯ ಮಮೃತಸ್ಯಂದ್ಯಧೀಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವ ವೇದ ಪದೋದ್ಗೀತ ಮಿಂದಿರಾ ಧಾರ ಮುತ್ತಮಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವ ದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯ ವಿದಾರಿತಮ ಹತ್ತಮಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೩ ||

ಉದಾರಮಾದರಾ ನ್ನಿತ್ಯಮನಿಂದ್ಯಂ ಸುಂದರೀ ಪತೇಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೪ ||

ಇಂದೀವರೋದರ ನಿಭಂ ಸುಪೂರ್ಣಂ ವಾದಿ ಮೋಹದಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೫ ||

ದಾತೃ ಸರ್ವಾಮರೈಸ್ವರ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ್ಯಾದೇರಹೋ ವರಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೬ ||

ದೂರಾ ದ್ದೂರ ತರಂ ಯತ್ ತು ತದೇವಾಂತಿಕ ಮಂತಿಕಾತ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೭ ||

ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವ ಗುಣೈಕಾರ್ಣ ಮನಾದ್ಯಂತಂ ಸುರೇಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿನಾ ಹರೇನಂದ ರೂಪಿಣಃ |
ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಠನ್ನಾನಂದತಾಮಿಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

EkAdaSa stOtram

udIrNa majaraM divya mamRutasyandyadhISituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 1 ||

sarva vEda padOdgIta mindirA dhAra muttamam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 2 ||

sarva dEvAdi dEvasya vidAritama hattamaH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 3 ||

udAramAdarA nnityamanindyaM suMdarI patEH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 4 ||

indIvarOdara niBaM supUrNaM vAdi mOhadam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 5 ||

dAtRu sarvAmaraisvarya vimuktyAdErahO varam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 6 ||

dUrA ddUra taraM yat tu tadEvAntika mantikAt |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 7 ||

pUrNa sarva guNaikArNa manAdyantaM surESituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 8 ||

AnandatIrtha muninA harEnaMda rUpiNaH |
kRutaM stOtramidaM puNyaM paThannAnandatAmiyAt || 9 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu EkAdaSa stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya

ದಶಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ಅವನ ಶ್ರೀಪತಿ ರಪ್ರತಿ ರಧಿ ಕೇಶಾದಿ ಭವಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧ ||

ಸುರ ವಂದ್ಯಾಧಿಪ ಸದ್ವರ ಭರಿತಾ ಶೇಷ ಗುಣಾಲವಮ್
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೨ ||

ಸಕಲ ಧ್ವಾಂತ ವಿನಾಶಕ ಪರಮಾನಂದ ಸುಧಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೩ ||

ತ್ರಿಜಗತ್ಪೋತ ಸದಾರ್ಚಿತ ಚರಣಾ ಶಾಪತಿ ಧಾತೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೪ ||

ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಧಾರಕ ಪರಿತೋ ದೇಹಿ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೫ ||

ಶರಣಂ ಕಾರಣ ಭಾವನ ಭವ ಮೇ ತಾತ ಸದಾಽಲಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೬ ||

ಮರಣ ಪ್ರಾಣದ ಪಾಲಕ ಜಗದೀಶಾವ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೭ ||

ತರುಣಾ ದಿತ್ಯ ಸವರ್ಣಕ ಚರಣಾಬ್ಜಾ ಮಲ ಕೀರ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೮ ||
ಸಲಿಲಪ್ರೋತ್ಥ ಸರಾಗಕ ಮಣಿ ವರ್ಣೋಚ್ಚನ ಖಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೯ ||
ಖಜತೂಣೀ ನಿಭ ಪಾವನ ವರ ಜಂಘಾಮಿತ ಶಕ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೦ ||

ಇಭ ಹಸ್ತಪ್ರಭ ಶೋಭನ ಪರಮೋರು ಸ್ಥರ ಮಾಲೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೧ ||

ಅಸನೋತ್ಫುಲ್ಲ ಸುಪುಷ್ಪಕ ಸಮವರ್ಣಾ ವರಣಾಂತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೨ ||

ಶತ ಮೋದೋದ್ಭವ ಸುಂದರ ವರ ಪದ್ಮೋತ್ಥಿತ ನಾಭೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೩ ||

ಜಗದಾ ಗೂಹಕ ಪಲ್ಲವ ಸಮ ಕುಕ್ಷೇ ಶರಣಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೪ ||

ಜಗದಂಬಾ ಮಲ ಸುಂದರ ಗೃಹವಕ್ಷೋ ವರ ಯೋಗಿನ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೫ ||

ದಿತಿಜಾಂತ ಪ್ರದ ಚಕ್ರದರ ಗದಾಯುಗ್ವರ ಬಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೬ ||

ಪರಮಜ್ಞಾನ ಮಹಾನಿಧಿ ವದನಶ್ರೀ ರಮಣೇಂದೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೭ ||

ನಿಖಿಲಾಘೌ ಘ ವಿನಾಶನ ಪರ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದ ದೃಷ್ಟೇ
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೮ ||

ಪರಮಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಸುಮುನಿ ರಾಜೋ ಹರಿಗಾಥಾಮ್ |
ಕೃತವಾನ್ ನಿತ್ಯ ಸುಪೂರ್ಣಕ ಪರಮಾನಂದ ಪದೈಷೀ ||೧೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ದಶಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

daSamaM stOtram.

avana SrIpati raprati radhi kESAdi BavAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 1 ||

sura vandyAdhipa sadvara BaritA SESha guNAlavam
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 2 ||

sakala dhvAMta vinASaka paramAnaMda sudhAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 3 ||

trijagatpOta sadArcita caraNA SApati dhAtO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 4 ||

triguNAtIta vidhAraka paritO dEhi suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 5 ||

SaraNaM kAraNa BAvana Bava mE tAta sadA&lam |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 6 ||

maraNa prANada pAlaka jagadISAva suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 7 ||

taruNA ditya savarNaka caraNAbjA mala kIrtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 8 ||

salilaprOttha sarAgaka maNi varNOccana KAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 9 ||

KajatUNI niBa pAvana vara jaMGAmita SaktE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 10 ||

iBa hastapraBa SOBana paramOru sthara mAlE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 11 ||

asanOtPulla supuShpaka samavarNA varaNAMtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 12 ||

Sata mOdOdBava suMdara vara padmOtthita nABE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 13 ||

jagadA gUhaka pallava sama kukShE SaraNAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 14 ||

jagadaMbA mala sundara gRuhavakShO vara yOgin |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 15 ||

ditijAMta prada cakradara gadAyugvara bAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 16 ||

paramaj~jAna mahAnidhi vadanaSrI ramaNEMdO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 17 ||

niKilAGau Ga vinASana para sauKya prada dRuShTE
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 18 ||

paramAnanda sutIrtha sumuni rAjO harigAthAm |
kRutavAn nitya supUrNaka paramAnaMda padaiShI ||19||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu daSama stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Navama adhyaya

ನವಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅತಿಮತ ತಮೋಗಿರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಭೇದನ ಪಿತಾಮಹ ಭೂತಿದ ಗುಣ ಗಣ ನಿಲಯ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧ ||

ವಿಧಿಭವಮುಖಸುರ ಸತತಸುವಂದಿತ ರಮಾಮನೋವಲ್ಲಭ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೨ ||

ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣಮಯ ಶರೀರಹೇ ವಿಗತ ಗುಣೇತರ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೩ ||

ಅಪರಿಮಿತಸುಖನಿಧಿ ವಿಮಲಸುದೇಹ ಹೇ ವಿಗತಸುಖೇತರ  ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೪ ||

ಪ್ರಚಲಿತಲಯ ಜಲವಿಹರಣ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಮಯ ಮೀನ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೫ ||

ಸುರದಿತಿಜಸುಬಲ ವಿಲುಲಿತ ಮಂದರಧರ ವರಕೂರ್ಮ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೬ ||

ಸಗಿರಿವರ ಧರಾತಲವಹ ಸುಸೂಕರ ಪರಮ ವಿಭೋಧ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೭ ||

ಅತಿಬಲ ದಿತಿಸುತ ಹೃದಯವಿಭೇದನ ಜಯ ನೃಹರೇಽಮಲ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೮ ||

ಬಲಿಮುಖದಿತಿಸುತ ವಿಜಯ ವಿನಾಶನ ಜಗದವ ನಾಜಿತಭವ ಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೯ ||

ಆವಿಜಿತಕುನೃಪತಿ ಸಮಿತಿ ವಿಖಂಡನ ರಮಾವರ ವೀರಪ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೦ ||

ಖರತರನಿಶಿಚರದಹನ ಪರಾಮೃತ ರಘುವರ ಮಾನದ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೧ ||

ಸುಲಲಿತತನುವರ ವರದ ಮಹಾಬಲ ಯದುವರ ಪಾರ್ಥಪ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾ ರಮಣ || ೧೨ ||

ದಿತಿಸುತಮೋಹನ ವಿಮಲವಿಬೋಧನ ಪರಗುಣ ಬುದ್ಧ ಹೇ ಭವಮಮ ಸರ್ಹಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾ ರಮಣ || ೧೩ ||

ಕಲಿಮಲಹುತವಹ ಸುಭಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶರಣದ ಕಲ್ಕೀಶ(ಹೇ)ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೪ ||

ಅಖಿಲಜನಿವಿಲಯ ಪರಸುಖ ಕಾರಣ ಪರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೫ ||

ಇತಿ ತವ ನುತಿವರಸತತರತೇರ್ಭವ ಸುಶರಣಮುರು ಸುಖತೀರ್ಥಮುನೇರ್ಭಗವನ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೬ ||

|| ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ನವಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

navamaM stOtram

atimata tamOgiri samiti viBEdana pitAmaha BUtida guNa gaNa nilaya |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 1 ||

vidhiBavamuKasura satatasuvandita ramAmanOvallaBa Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 2 ||

agaNita guNagaNamaya SarIrahE vigata guNEtara Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 3 ||

aparimitasuKanidhi vimalasudEha hE vigatasuKEtara Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 4 ||

pracalitalaya jalaviharaNa SASvata suKamaya mIna hE Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 5 ||

suraditijasubala vilulita maMdaradhara varakUrma hE Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 6 ||

sagirivara dharAtalavaha susUkara parama viBOdha hE Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 7 ||

atibala ditisuta hRudayaviBEdana jaya nRuharE&mala Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 8 ||

balimuKaditisuta vijaya vinASana jagadava nAjitaBava mama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 9 ||

AvijitakunRupati samiti viKanDana ramAvara vIrapa Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 10 ||

KarataraniSicaradahana parAmRuta raGuvara mAnada Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramAramaNa || 11 ||

sulalitatanuvara varada mahAbala yaduvara pArthapa Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramA ramaNa || 12 ||

ditisutamOhana vimalavibOdhana paraguNa buddha hE Bavamama sarhaNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramA ramaNa || 13 ||

kalimalahutavaha suBaga mahOtsava SaraNada kalkISa(hE)Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 14 ||

aKilajanivilaya parasuKa kAraNa para puruShOttama Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 15 ||

iti tava nutivarasatataratErBava suSaraNamuru suKatIrthamunErBagavan |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 16 ||

|| SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu navama stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – saptama adhyaya

ಸಪ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.
ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾಃ |
ಯಸ್ಯಾ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರತ ಊರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಗೀರ್ವಾಣ ಸಂತತಿರಿಯಂ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರ ರವಿ ಧರ್ಮ ಶಶಾಂಕ ಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣ ಸಂತತಿರಿಯಂ ಯದ ಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯಂ ವಿಸೃಜತ್ಯ ಚಿಂತ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಸುಮತಿ ಪ್ರಚಯಾದ್ಯ ಶೇಷ-ಸನ್ಮಂಗಲಂ ವಿದಧತೇ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತತ್ಪ್ರಣ ತಸತ್ಪ್ರಣತಾ ಅಪೀಡ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೩ ||

ಷಡ್ವರ್ಗ ನಿಗ್ರಹ ನಿರಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಾ ದ್ಯಾಯಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮೃಷಯೋ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರೀತ್ಯ ಯಾನಪಿ ಸಮೇತ್ಯ ನ ಯಾತಿ ದುಃಖಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ಶೇಶಾಹಿ ವೈರಿ ಶಿವ ಶಕ್ರ ಮನು ಪ್ರಧಾನಚಿತ್ರೋರು ಕರ್ಮ ರಚನಂ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಖಿಲಂ ವಿದ ಧಾತಿ ಧಾತಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಶಕ್ರೋಗ್ರ ದೀಧಿತಿ ಹಿಮಾಕರ ಸೂರ್ಯ ಸೂನುಪೂರ್ವಂ ನಿಹತ್ಯ ನಿಖಿಲಂ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನೃತ್ಯತಿ ಶಿವಃ ಪ್ರಕಟೋರು ಶಕ್ತಿ | ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೬ ||

ತತ್ತ್ಪಾದ ಪಂಕಜ ಮಹಾ ಸನತಾ ಮವಾಪ ಶರ್ವಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣೋ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನಾಗಪತಿ ರನ್ಯಸುರೈರ್ದುರಾಪಾಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ನಾಗಾರಿ ರುದ್ರ ಬಲ ಪೌರುಷ ಆಪ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾಹತ್ವ ಮುತ್ತ ಮಜವೋ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶಕ್ರ ಮುಖ ದೇವಗಣೈರ ಚಿಂತ್ಯಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿ ಸನ್ಮುಖ ಪಂಕಜೋತ್ಥಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾ ಹರಿ ಮನಃಪ್ರಿಯ ಮುತ್ತಮಾರ್ಥಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯ ಜಿತ ಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧಾಯಯಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇತದಭಿಯಾತಿ ತಯೋರಭೀಷ್ಟಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಸಪ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

saptama stOtram.
viSva sthiti pralaya sarga mahA viBUtivRutti prakASa niyamAvRuti baMdha mOkShAH |
yasyA apAngalava mAtrata UrjitA sA gIrvANa santatiriyaM yadapAnga lESam || 1 ||

brahmESa Sakra ravi dharma SaSAnka pUrvagIrvANa santatiriyaM yada pAngalESam |
ASritya viSva vijayaM visRujatya cintyA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 2 ||

dharmArtha kAma sumati pracayAdya SESha-sanmangalaM vidadhatE yadapAMgalESam
ASritya tatpraNa tasatpraNatA apIDyA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 3 ||

ShaDvarga nigraha nirasta samasta dOShA dyAyanti viShNu mRuShayO yadapAnga lESam |
ASrItya yAnapi samEtya na yAti duHKaM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 4 ||

SESAhi vairi Siva Sakra manu pradhAnacitrOru karma racanaM yadapAnga lESam |
ASritya viSva maKilaM vida dhAti dhAtA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 5 ||

SakrOgra dIdhiti himAkara sUrya sUnupUrvaM nihatya niKilaM yadapAngalESam |
ASritya nRutyati SivaH prakaTOru Sakti | SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 6 ||

tattpAda pankaja mahA sanatA mavApa SarvAdi vaMdya caraNO yadapAngalESam |
ASritya nAgapati ranyasurairdurApAM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 7 ||

nAgAri rudra bala pauruSha Apa viShNOrvAhatva mutta majavO yadapAnga lESam |
ASritya Sakra muKa dEvagaNaira cintyaM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 8 ||

AnandatIrtha muni sanmuKa pankajOtthaM sAkShAdramA hari manaHpriya muttamArtham |
BaktyA paThatya jita mAtmani sannidhAyayaH stOtra mEtadaBiyAti tayOraBIShTam || 9 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu saptama stOtram.

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya

ಷಷ್ಠಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |
ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿ ನಾಥ |
ಇಂದೀವರೋದರ ದಳ ನಯನ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ || ೨ ||

ಚಂದ್ರ ಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ |
ಮತ್ಸ್ಯಕರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿನ್ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ ವಂದ್ಯ || ೩ ||

ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಲೋಕ ವಿಧಾರಕ ದೇವ ವರೇಣ್ಯ |
ಸೂಕರ ರೂಪಕ ದಾನವ ಶತ್ರು ಭೂಮಿ ವಿಧಾರಕ ಯಜ್ಞ ವರಾಂಗ || ೪ ||

ದೇವ ನೃಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶತ್ರೋ ಸರ್ವ ಭಯಾಂತಕ ದೈವತ ಬಂಧೋ |
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವ ವೇಷ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ ಕಾರಣ ರೂಪ || ೫ ||

ರಾಮ ಭೃಗೂದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತ ದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭು ವರೇಣ್ಯ |
ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತಾ || ೬ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಗ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ |
ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೇ ದೇವ ಸುಭೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ || ೭ ||

ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮೂಲ ಯುಗಾದೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಿತ್ಯ ಸುಭೋಧ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ |
ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥಾ || ೯ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು
ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಷಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ShaShThaM stOtram.

dEvaki nandana nanda kumAra vRundAvanAncana gOkula candra |
kanda PalASana sundara rUpa nandita gOkula vandita pAda || 1 ||

indra sutAvaka nandaka hasta candana carcita sundari nAtha |
indIvarOdara daLa nayana mandara dhArin gOvinda vandE || 2 ||

candra SatAnana kunda suhAsa naMdita daivatAnanda supUrNa |
matsyakarUpa layOda vihArin vEda vinEtra caturmuKa vaMdya || 3 ||

kUrma svarUpaka maMdara dhArin lOka vidhAraka dEva varENya |
sUkara rUpaka dAnava Satru BUmi vidhAraka yaj~ja varAMga || 4 ||

dEva nRusiMha hiraNyaka SatrO sarva BayAntaka daivata baMdhO |
vAmana vAmana mANava vESha daitya kulAntaka kAraNa rUpa || 5 ||

rAma BRugUdvaha sUrjita dIptE kShatra kulAntaka SaMBu varENya |
rAGava rAGava rAkShasa SatrO mAruti vallaBa jAnaki kAntA || 6 ||

dEvaki nandana sundara rUpa rugmiNi vallaBa pAnDava bandhO |
daitya vimOhaka nitya suKAdE dEva suBOdhaka buddha svarUpa || 7 ||

duShTa kulAntaka kalki svarUpa dharma vivardhana mUla yugAdE |
nArAyaNAmala kAraNa mUrtE pUrNa guNArNava nitya suBOdha || 8 ||

AnaMdatIrtha munIMdra kRutA harigAthA |
pApaharA SuBA nitya suKArthA || 9 ||

||iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu
dvAdaSa stOtrEShu ShaShTha stOtram||