MADHWA · sthothra

Mangalashtakam

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲ-ಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರ-ವಿಭೂಷಣಃ ಸುರ-ಗುರು ಶೇಷಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾ ಪುನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರ-ಮಂದಿರಂ ಸುರ-ಗಣಾಃ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ
ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ಕುಟುಂಬ-ಪಾಲನ-ಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಲಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಯು-ಗಿರೀಶ-ಶೇಷ-ಗರುಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ-ಕಾಮೌ ಗುರು-
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೌ ಮನು-ಯಮೌ ವಿತ್ತೇಶ-ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ |
ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರೃತಿರ್ಮರುದ್-ಗಣ-ಯುತಾಃ ಪರ್ಜನ್ಯ-ಮಿತ್ರಾದಯಃ
ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸುರ-ಪುಂಗವಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ-ಪರಾಶರೌರ್ವ-ಭೃಗವೋಽಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಃ
ಶ್ರೀಮಾನತ್ರಿ-ಮರೀಚ್ಯುಚಥ್ಯ-ಪುಲಹಾಃ ಶಕ್ತಿರ್-ವಸಿಷ್ಠೋಽಂಗಿರಾಃ
ಮಾಂಡವ್ಯೋ ಜಮದಗ್ನಿ-ಗೌತಮ-ಭರದ್ವಾಜಾದಯ-ಸ್ತಾಪಸಾಃ
ಶ್ರೀಮದ್-ವಿಷ್ಣು-ಪದಾಂಬುಜೈಕ-ಶರಣಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೩ ||

ಮಾಂಧಾತಾ ನಹುಷೋಽಂಬರೀಷ-ಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥುರ್ಹೈಹಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಮ-ಸುತೋ ನಳೋ ದಶರಥೋ ರಾಮೋ ಯಯಾತಿರ್-ಯದುಃ |
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಭರತಶ್ಚೋತ್ತಾನಪಾದ-ಧ್ರುವಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭುಜಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀ-ಮೇರುರ್ಹಿಮವಾಂಶ್ಚ ಮಂದರ-ಗಿರಿಃ ಕೈಲಾಸ-ಶೈಲಸ್ತಥಾ
ಮಾಹೇಂದ್ರೋ ಮಲಯಶ್ಚ ವಿಂಧ್ಯ-ನಿಷಧೌ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ರೈವತಃ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರ್ವರ-ಗಂಧಮಾದನ-ಗಿರಿರ್ಮೈನಾಕ-ಗೋಮಾಂತಕಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಧರಾಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೫ ||

ಗಂಗಾ-ಸಿಂಧು-ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರೀ ನರ್ಮದಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ಭೀಮರಥೀ ಚ ಫಲ್ಗು-ಸರಯೂಃ ಶ್ರೀ-ಗಂಡಕೀ ಗೋಮತೀ |
ಕಾವೇರೀ-ಕಪಿಲಾ-ಪ್ರಯಾಗ-ಕಿಟಿಜಾ-ನೇತ್ರಾವತೀತ್ಯಾದಯೋ
ನದ್ಯಃ ಶ್ರೀಹರಿ-ಪಾದ-ಪಂಕಜ-ಭುವಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೬ ||

ವೇದಾಶ್ಚೋಪನಿಷದ್-ಗಣಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಸಾಂಗಾಃ ಪುರಾಣಾನ್ವಿತಾ
ವೇದಾಂತಾ ಅಪಿ ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ-ಸಹಿತಾಸ್ತರ್ಕಾಃ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಗಣಾಃ |
ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಿ-ನೀತಿ-ನಾಟಕ-ಯುತಾಃ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ನಾನಾ-ವಿಧಾಃ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ಗುಣ-ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ-ಪರಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೭ ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ನವ-ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭ-ಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸ-ಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್-ದೇವತಾಸ್ತದ್-ಗಣಾಃ |
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತದ್ ವರ-ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೇ-
ಣಾಽಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ದಂ ಸರ್ವಾಶುಭ-ಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾದಿ-ಶುಭ-ಕ್ರಿಯಾಸು ಸತತಂ ಸಂಧ್ಯಾಸು ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ-ಸಮಸ್ತ-ವಾಂಛಿತ-ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸೌ ಮಾನವಃ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಯತಿವಿರಚಿತಂ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

lakShmIryasya parigrahaH kamala-BUH sUnurgarutmAn rathaH
pautraScaMdra-viBUShaNaH sura-guru SEShaSca SayyA punaH |
brahmAnDaM vara-maMdiraM sura-gaNAH yasya praBOH sEvakAH
sa trailOkya-kuTuMba-pAlana-paraH kuryAddharirmangalam || 1 ||

brahmA vAyu-girISa-SESha-garuDA dEvEndra-kAmau guru-
candrArkau varuNAnalau manu-yamau vittESa-viGnESvarau |
nAsatyau nirRutirmarud-gaNa-yutAH parjanya-mitrAdayaH
sastrIkAH sura-pungavAH prati-dinaM kurvaMtu nO mangalam || 2 ||

viSvAmitra-parASaraurva-BRugavO&gastyaH pulastyaH kratuH
SrImAnatri-marIcyucathya-pulahAH Saktir-vasiShThO&ngirAH
mAnDavyO jamadagni-gautama-BaradvAjAdaya-stApasAH
SrImad-viShNu-padAMbujaika-SaraNAH kurvaMtu nO mangalam || 3 ||

mAndhAtA nahuShO&MbarISha-sagarau rAjA pRuthurhaihayaH
SrImAn dharma-sutO naLO daSarathO rAmO yayAtir-yaduH |
ikShvAkuSca viBIShaNaSca BarataScOttAnapAda-dhruvA-
vityAdyA Buvi BUBujaSca satataM kurvaMtu nO mangalam || 4 ||

SrI-mErurhimavAMSca mandara-giriH kailAsa-SailastathA
mAhEndrO malayaSca vindhya-niShadhau siMhastathA raivataH |
sahyAdrirvara-gandhamAdana-girirmainAka-gOmAntakA-
vityAdyA Buvi BUdharASca satataM kurvantu nO mangalam || 5 ||

gangA-sindhu-sarasvatI ca yamunA gOdAvarI narmadA
kRuShNA BImarathI ca Palgu-sarayUH SrI-ganDakI gOmatI |
kAvErI-kapilA-prayAga-kiTijA-nEtrAvatItyAdayO
nadyaH SrIhari-pAda-pankaja-BuvaH kurvantu nO mangalam || 6 ||

vEdAScOpaniShad-gaNASca vividhAH sAMgAH purANAnvitA
vEdAMtA api mantra-tantra-sahitAstarkAH smRutInAM gaNAH |
kAvyAlankRuti-nIti-nATaka-yutAH SabdASca nAnA-vidhAH
SrIviShNOrguNa-nAma-kIrtana-parAH kurvantu nO mangalam || 7 ||

AdityAdi-nava-grahAH SuBa-karA mEShAdayO rASayO
nakShatrANi sa-yOgakASca tithayastad-dEvatAstad-gaNAH |
mAsAbdA Rutavastathaiva divasAH sandhyAstathA rAtrayaH
sarvE sthAvara-jangamAH prati-dinaM kurvantu nO mangalam || 8 ||

ityEtad vara-mangalAShTakamidaM SrIrAjarAjESvarE-
NA&KyAtaM jagatAmaBIShTa-Pala-daM sarvASuBa-dhvaMsanam |
mAngalyAdi-SuBa-kriyAsu satataM sandhyAsu vA yaH paThEd
dharmArthAdi-samasta-vAnCita-PalaM prApnOtyasau mAnavaH || 9 ||

|| iti SrIrAjarAjESvarayativiracitaM mangalAShTakaM saMpUrNam ||

 

kaveri · MADHWA · sthothra

Kaveri sthothra

ಮರುದ್ಧೃತೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾದೇವಿ ಮನೋಹರೇ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸ್ನಾಸ್ಥಿತಾಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನಿ ॥ 1॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರೇ ಮಮ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಯ ।
ಕವೇರಕನ್ಯೇ ಕಾವೇರಿ ಸಮುದ್ರಮಹಿಷಿಪ್ರಿಯೇ ॥ 2॥

ದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ಸಿಂಧುವರ್ಯೇ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಮಾಮುದ್ಧರ ದಯಾಂಬುಧೇ ॥ 3॥

ಸ್ತ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ತತಃ ಸ್ವಗಾ ।
ಆಯುಷ್ಯಂ ದೇಹಿ ಚಾರೋಗ್ಯಂ ಋಣಾನ್ಮುಕ್ತಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ತಾಸಾಂ ಚ ಸರಿತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಹ್ಯಕನ್ಯಾಘನಾಶಿನಿ ।
ಕಾವೇರಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತಾ ಜನತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ॥ 5॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೇ ಕಾವರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

Marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।
sarvābhīṣṭapradē dēvi snāsthitāṁ puṇyavardhini॥ 1॥

sarvapāpakṣayakarē mama pāpaṁ vināśaya।
kavērakan’yē kāvēri samudramahiṣipriyē॥ 2॥

dēhi mē bhaktimukti tvaṁ sarvatīrthasvarūpiṇi।
sindhuvaryē dayāsindhō māmud’dhara dayāmbudhē॥ 3॥

striyaṁ dēhi sutaṁ dēhi śriyaṁ dēhi tataḥ svagā।
āyuṣyaṁ dēhi cārōgyaṁ r̥ṇānmuktaṁ kuruṣva mām॥ 4॥

tāsāṁ ca saritāṁ madhyē sahyakan’yāghanāśini।
kāvēri lōkavikhyātā janatāpanivāriṇi॥ 5॥

iti brahmāṇḍa purāṇē kāvarī prārthanā॥marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।

MADHWA · madhwacharyaru · sthothra

Kanduka stuti

ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ |
ಕಾಲಿಯನಾಗಕ್ಷ್ವೇಲನಿಹಂತಾ ಸರಸಿಜನವದಲವಿಕಸಿತನಯನಃ || ೧ ||

ಕಾಲಘನಾಲೀಕರ್ಬುರಕಾಯಃ ಶರಶತಶಕಲಿತರಿಪುಶತನಿವಹಃ |
ಸಂತತಮಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ಮುರಾರಿಃ ಸತತಗಸಮಜವಖಗಪತಿನಿರತಃ || ೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ||

aMbaragaMgAcuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH |
kAliyanAgakShvElanihantA sarasijanavadalavikasitanayanaH || 1 ||

kAlaGanAlIkarburakAyaH SaraSataSakalitaripuSatanivahaH |
santatamasmAn pAtu murAriH satatagasamajavaKagapatinirataH || 2 ||
|| iti SrImadAnandatIrthaBagavatpAdAcAryaviracitaM kandukastutiH ||

 

kalyani devi · MADHWA · sthothra · taratamya

Taratamya sthothra (Kalyani devi)

ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋಽಥ ಪ್ರಕೃತಿರಥ ವಿಧಿಪ್ರಾಣನಾಥಾವಥೋಕ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಭಾರತೀ ಚ ದ್ವಿಜಫಣಿಮೃಢಾಶ್ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಷಟ್ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾರುಣೀ ಪರ್ವತಪತಿತನಯಾ ಚೇಂದ್ರಕಾಮಾವಥಾಸ್ಮಾನ್
ಪ್ರಾಣೋಽಥೋ ಯೋಽನಿರುದ್ಧೋ ರತಿಮನುಗುರವೋ ದಕ್ಷಶಚ್ಯೌ ಚ ಪಾಂತು || ೧ ||

ತ್ರಾಯಂತಾಂ ನಃ ಸದೈತೇ ಪ್ರವಹ ಉತ ಯಮೋ ಮಾನವೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ
ಚಾಪ್ಪೋಽಥೋ ನಾರದೋಽಥೋ ಭೃಗುರನಲಕುಲೇಂದ್ರಃ ಪ್ರಸೂತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮರೀಚಿಪ್ರಮುಖವಿಧಿಸುತಾಃ ಸಪ್ತ ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯ-
ಶ್ಚೈವಂ ವೈ ಮಿತ್ರತಾರೇ ವರನಿಋತಿನಾಮಾ ಪ್ರಾವಹೀ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ || ೨ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋಽಶ್ವಿನೌ ತೌ ಗಣಪತಿಧನಪಾವುಕ್ತಶೇಷಾಃ ಶತಸ್ಥಾ
ದೇವಾಶ್ಚೋಕ್ತೇತರೇ ಯೇ ತದವರಮನವಶ್ಚ್ಯಾವನೋಚಥ್ಯಸಂಜ್ಞೌ |
ವೈನ್ಯೋ ಯಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಶಶಬಿಂದುಃ ಪ್ರಿಯಾದಿವ್ರತೋಽಥೋ
ಗಂಗಾಪರ್ಜನ್ಯಸಂಜ್ಞೇ ಶಶಿಯಮದಯಿತೇ ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಚಾಽಶು ಪಾಂತು || ೩ ||

ಏಭ್ಯೋಽನ್ಯೇ ಚಾಗ್ನಿಜಾಯಾ ಚ ಜಲಮಯಬುಧಶ್ಚಾಪಿ ನಾಮಾತ್ಮಿಕೋಷಾ-
ಶ್ಚೈವಂ ಭೂಮೌ ತತಾತ್ಮಾ ಶನಿರಪಿ ತಥಿತಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಕರ್ಮಪೋಽಪಿ |
ಯೇಽಥಾಽಥೋಚಾಪ್ಯುತಾನಾಮಿಹ ಕಥಿಸಸುರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ಸಮಾಸ್ತೇ
ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾ ನಃ ಪುನಾಂತು ಕ್ರಮಗದಿತಮಹಾತಾರತಮ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಾಃ || ೪ ||

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್ |
ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ || ೫ ||

ಸರ್ವೋತ್ತಮೋ ವಿಷ್ಣುರಥೋ ರಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ತದೀಯಪತ್ನ್ಯೌ |
ಅನ್ಯೇ ಚ ದೇವಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಹರೌ ಸುಭಕ್ತಿಂ ಮಮ ಸಂದಿಶಂತು || ೬ ||

viShNuH sarvOttamO&tha prakRutiratha vidhiprANanAthAvathOktE
brahmANI BAratI ca dvijaPaNimRuDhASca striyaH ShaT ca viShNOH |
sauparNI vAruNI parvatapatitanayA cEndrakAmAvathAsmAn
prANO&thO yO&niruddhO ratimanuguravO dakShaSacyau ca pAntu || 1 ||

trAyantAM naH sadaitE pravaha uta yamO mAnavI candrasUryau
cAppO&thO nAradO&thO BRuguranalakulEndraH prasUtiSca nityam |
viSvAmitrO marIcipramuKavidhisutAH sapta vaivasvatAKya-
ScaivaM vai mitratArE varani^^RutinAmA prAvahI ca prasannAH || 2 ||

viShvaksEnO&Svinau tau gaNapatidhanapAvuktaSEShAH SatasthA
dEvAScOktEtarE yE tadavaramanavaScyAvanOcathyasanj~jau |
vainyO yaH kArtavIryaH kShitipatiSaSabiMduH priyAdivratO&thO
gaMgAparjanyasaMj~jE SaSiyamadayitE mA virAT cA&Su pAntu || 3 ||

EByO&nyE cAgnijAyA ca jalamayabudhaScApi nAmAtmikOShA-
ScaivaM BUmau tatAtmA Sanirapi tathitaH puShkaraH karmapO&pi |
yE&thA&thOcApyutAnAmiha kathisasurA madhyaBAgE samAstE
viShNvAdyA naH punAMtu kramagaditamahAtAratamyEna yuktAH || 4 ||

vandE viShNuM namAmi Sriyamatha ca BuvaM brahmavAyU ca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanaMtaM BajE rudradEvam |
dEvIM vaMdE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakalasurAMstadgurUn madgurUMSca || 5 ||

sarvOttamO viShNurathO ramA ca brahmA ca vAyuSca tadIyapatnyau |
anyE ca dEvAH satataM prasannA harau suBaktiM mama sandiSantu || 6 ||

 

MADHWA · sthothra · yati

Sthothra compilation on Madhwa Yatigalu

Madhwacharyaru

 1. Slokas on Madhwacharyaru 
 2. Avatara traya stothra(Vadirajaru)
 3. Sri Madhwashtakam (Trivikrama Panditacharyaru)
 4. Sumadhwa vijaya (Sanskrit PDF) (Narayana Panditacharyaru) — External link
 5. Sumadhwa Vijaya (English PDF) (Narayana Panditacharyaru)– External link
 6. Sumadhwa vijaya(Kannada PDF) (Narayana Panditacharyaru)– External link
 7. Vayu sthuthi(Sanskrit PDF) (Trivikrama Panditacharyaru) — External link
 8. Vayu sthuthi(Kannada pdf) (Trivikrama Panditacharyaru )– External link

Guru parampara sloka

Sri Jaya theertharu

SriPadarjaru

Sri Vyasarajaru

Sri Raghuttama theertharu

Sri Vadirajaru

Sri Raghavendra theertharu

 1. Guru Raghavendra sthothram/shri poorna bodha(Appanacharyaru)
 2. Sri Raghavendra Managalaashtakam (Appanacharyaru)
 3. Akshara Malika Sthothra on Rayaru by Krishna Avadutaru
 4. Sri Raghavendra Ashtakshara sthothram (Guru Jagannatha dasaru)
 5. Raghavendra kavacha  (Appanacharyaru)

Sri Sathya bodha theertharu