kalyani devi · MADHWA · taratamya

Laghu Taratamya

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್
ದೇವಿರ್ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲ ಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ ||

vandE viShNuM namAmi SrIyamatha ca BuvaM brahmavAyUca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanantaM BajE rudradEvam
dEvirvandE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakala surAMstadgurUnmadgurUMSca ||

kalyani devi · MADHWA · sthothra · taratamya

Taratamya sthothra (Kalyani devi)

ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋಽಥ ಪ್ರಕೃತಿರಥ ವಿಧಿಪ್ರಾಣನಾಥಾವಥೋಕ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಭಾರತೀ ಚ ದ್ವಿಜಫಣಿಮೃಢಾಶ್ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಷಟ್ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾರುಣೀ ಪರ್ವತಪತಿತನಯಾ ಚೇಂದ್ರಕಾಮಾವಥಾಸ್ಮಾನ್
ಪ್ರಾಣೋಽಥೋ ಯೋಽನಿರುದ್ಧೋ ರತಿಮನುಗುರವೋ ದಕ್ಷಶಚ್ಯೌ ಚ ಪಾಂತು || ೧ ||

ತ್ರಾಯಂತಾಂ ನಃ ಸದೈತೇ ಪ್ರವಹ ಉತ ಯಮೋ ಮಾನವೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ
ಚಾಪ್ಪೋಽಥೋ ನಾರದೋಽಥೋ ಭೃಗುರನಲಕುಲೇಂದ್ರಃ ಪ್ರಸೂತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮರೀಚಿಪ್ರಮುಖವಿಧಿಸುತಾಃ ಸಪ್ತ ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯ-
ಶ್ಚೈವಂ ವೈ ಮಿತ್ರತಾರೇ ವರನಿಋತಿನಾಮಾ ಪ್ರಾವಹೀ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ || ೨ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋಽಶ್ವಿನೌ ತೌ ಗಣಪತಿಧನಪಾವುಕ್ತಶೇಷಾಃ ಶತಸ್ಥಾ
ದೇವಾಶ್ಚೋಕ್ತೇತರೇ ಯೇ ತದವರಮನವಶ್ಚ್ಯಾವನೋಚಥ್ಯಸಂಜ್ಞೌ |
ವೈನ್ಯೋ ಯಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಶಶಬಿಂದುಃ ಪ್ರಿಯಾದಿವ್ರತೋಽಥೋ
ಗಂಗಾಪರ್ಜನ್ಯಸಂಜ್ಞೇ ಶಶಿಯಮದಯಿತೇ ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಚಾಽಶು ಪಾಂತು || ೩ ||

ಏಭ್ಯೋಽನ್ಯೇ ಚಾಗ್ನಿಜಾಯಾ ಚ ಜಲಮಯಬುಧಶ್ಚಾಪಿ ನಾಮಾತ್ಮಿಕೋಷಾ-
ಶ್ಚೈವಂ ಭೂಮೌ ತತಾತ್ಮಾ ಶನಿರಪಿ ತಥಿತಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಕರ್ಮಪೋಽಪಿ |
ಯೇಽಥಾಽಥೋಚಾಪ್ಯುತಾನಾಮಿಹ ಕಥಿಸಸುರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ಸಮಾಸ್ತೇ
ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾ ನಃ ಪುನಾಂತು ಕ್ರಮಗದಿತಮಹಾತಾರತಮ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಾಃ || ೪ ||

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್ |
ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ || ೫ ||

ಸರ್ವೋತ್ತಮೋ ವಿಷ್ಣುರಥೋ ರಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ತದೀಯಪತ್ನ್ಯೌ |
ಅನ್ಯೇ ಚ ದೇವಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಹರೌ ಸುಭಕ್ತಿಂ ಮಮ ಸಂದಿಶಂತು || ೬ ||

viShNuH sarvOttamO&tha prakRutiratha vidhiprANanAthAvathOktE
brahmANI BAratI ca dvijaPaNimRuDhASca striyaH ShaT ca viShNOH |
sauparNI vAruNI parvatapatitanayA cEndrakAmAvathAsmAn
prANO&thO yO&niruddhO ratimanuguravO dakShaSacyau ca pAntu || 1 ||

trAyantAM naH sadaitE pravaha uta yamO mAnavI candrasUryau
cAppO&thO nAradO&thO BRuguranalakulEndraH prasUtiSca nityam |
viSvAmitrO marIcipramuKavidhisutAH sapta vaivasvatAKya-
ScaivaM vai mitratArE varani^^RutinAmA prAvahI ca prasannAH || 2 ||

viShvaksEnO&Svinau tau gaNapatidhanapAvuktaSEShAH SatasthA
dEvAScOktEtarE yE tadavaramanavaScyAvanOcathyasanj~jau |
vainyO yaH kArtavIryaH kShitipatiSaSabiMduH priyAdivratO&thO
gaMgAparjanyasaMj~jE SaSiyamadayitE mA virAT cA&Su pAntu || 3 ||

EByO&nyE cAgnijAyA ca jalamayabudhaScApi nAmAtmikOShA-
ScaivaM BUmau tatAtmA Sanirapi tathitaH puShkaraH karmapO&pi |
yE&thA&thOcApyutAnAmiha kathisasurA madhyaBAgE samAstE
viShNvAdyA naH punAMtu kramagaditamahAtAratamyEna yuktAH || 4 ||

vandE viShNuM namAmi Sriyamatha ca BuvaM brahmavAyU ca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanaMtaM BajE rudradEvam |
dEvIM vaMdE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakalasurAMstadgurUn madgurUMSca || 5 ||

sarvOttamO viShNurathO ramA ca brahmA ca vAyuSca tadIyapatnyau |
anyE ca dEvAH satataM prasannA harau suBaktiM mama sandiSantu || 6 ||

 

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · taratamya

Madhwa philosophy and Taratamya By purandara dasaru

ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು ಪಂಚಭೇದವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ
ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕವೆಂದು ಸಾರಿರೈ

ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದವು
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೇದ ಜೀವಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ

ಮಾನುಷೋತ್ತಮರಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು
ಜಾನಪಿತರಜಾನಜ ಕರ್ಮರು ಉಕ್ತ ಶೇಷ ಶತಸ್ಥರು

ಗಣಪಮಿತ್ರರು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ವಹ್ನಿ ನಾರದ ವರುಣರು
ಇನಜಗೆ ಸಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಮನುಸತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಹನು

ದಕ್ಷ ಸಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರು ಶಚಿ ರತಿಸ್ವಾಯಂಭುವರಾರ್ವರು
ಕಕ್ಷಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಕಾಮನು ಕಿಂಚಿದಧಿಕನು ಇಂದ್ರನು

ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದಧಿಕ ಮಹರುದ್ರ ರುದ್ರ ಸಮ ಶೇಷಗರುಡರು
ಗರುಡಶೇಷರಿಗಧಿಕರೆನಿಪರು ದೇವಿ ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ

ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯುದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮರು
ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂ ಅಧಿಕಶಕ್ತಳು ಶ್ರೀರಮಾ

ಅನಂತ ಗುಣದಿಂ ಲಕುಮಿಗಧಿಕನು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನು
ಘನ ಸಮರು ಇವಗಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನುಮ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿಗೆ

Satya jagatidu panchabhedavu nitya shri govindana-
krutyavaritu taaratamyadi krushnanadhikendu saarirai

jiva Ishage bheda sarvatra – jiva jivake bhedavu
jiva jadake jadajadake bheda – jiva jada paramaatmage | 1 |

maanushottamaradhika kshitiparu manujadeva gandharvaru
j~jaani pitraajaana karmaja daanavaaritattvesharu | 2 |

ganapa mitranu saptarushigalu vahni naarada varunanu
inajage sama chandra suryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|

daksha sama aniruddha shachi guru rati svayambhuvaraarvaru
praanaginda adhika kaamanu kinchidadhikanu indranu |4|

deva indrage adhika maharudra – deva sama sheshagarudaru
kevala rudra shesha garudage devi hechchu sarasvati |5|

vaayuvige samarilla jagadolu vaayudevare brahmaru
vaayubrahmage koti gunadindadhika shaktalu shriramaa |6|

ananta gunagalindadhika lakumige Adi purandaravithalanu
Ganaru samaru illa jagadolu hanumahrutpadmavaasige |7|

 

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · taratamya

Taratamya- Purandara dasara kriti

Satata gananaatha siddhiyaniva kaaryadali
mati prerisuvalu paarvatidevi mu-
kutipathake manaviva maharudradevaru hari bha-
kutidaayakalu bhaaratidevi yu-
kuti  shaastragalalli vanajasambhavanarasi
satkarmagala nadesi suj~jaana matiyittu
gati paalisuva namma pavamaananu
chittadali ananda sukavanivalu ramaa bha-
kutajanarodeya namma purandaravitthalanu
satata ivarolu nintu I krutiya nadesuvanu |

Dvaitha · MADHWA · taratamya

taratamya

TARATAMYA

DEVATA TARATAMYA

1 Vishnu – Hari Sarvottamma

2 Lakshmi – Nitya Mukta

3 a) Brahma
b) Vaayu

4 a) Saraswati
b) Bhaarathi

5 a) Garuda
b) Shesha
c) Rudra

6 Shanmahishi-s of Krishna
a) Jaambavati
b) Bhadra
c) Neela
d) Kalindi
e) Mitravinda
f) Lakshana

7 a) Sauparni (Dharmapatni of Garuda)
b) Vaaruni (Dharmapatni of Shesha)
c) Paarvati (Dharmapatni of Rudra)

8 a) Indra (Purandara)
b) Kaama/ Manmatha (Kumara/Skanda/Shanmukha)

9 Ahankaarika Praana

10 a) Svaayambhu Manu
b) Daksha Prajapati
c) Bruhaspatyacharya
d) Shachi (Dharmapatni of Indra (Purandara))
e) Rati (Dharmapathni of Kaama)
f) Aniruddha (Son of Kaama)

11 Pravaha Vaayu

12 a) Vivasvaan Surya
b) Chandra
c) Yama
d) Shataroopa (Dharmapatni of Svaayumbhu Manu)

13 Varuna

14 Devarshi Naarada

15 a) Bhrugu
b) Agni
c) Prasooti (Dharmapatni of Daksha Prajapati)

16 [a to g are Brahmaputra-s)
a) Mareechi
b) Athri
c) Angirasa
d) Pulastya
e) Pulaha
f) Kratu
g) VashishTa
h) VaivasvataManu
i) Vishwamitra

17 a) Mitra
b) Niraruti
c) Praavahi (Dharmapatni of Pravaha Vaayu)
d) Taara (Dharmapatni of Bruhaspatyacharya)

18 a) Vishvaksena
b) Ganapati
c) Ashwini Devata-s –Naasatya & Dasra
d) Kubera
e) Shesha Shatastha SOmarasapaanaarha-s
LISTED IN SOMARASAPAANAARHA SECTION

19. KARMAJA DEVATA-S (KAKSHA 19)
a. Dvaarapalaka-s b. Mareechi (Son of Vaayu) c. Paavaka (Son of Agni)
d. Jayanta (Son of Indra) e. vishvakarma f. Shata Punya Shloka Raja-s
g. RuShi-s h. Vishnu Parshada-s i. Gandharva-s j. 92 Apsara Streeya-s
k. 7 Pitru-s – saptha pitru devategalu (ganas). They are yama, soma, kavyavAhana, agniShTAta, aryama, anala, barhiShat).
l. Manu-s m. Indra-s n. Yagnya Sadhanaabhimaani Devatas
o. Archara Marga Devatas p. Dhoomaadi Maarga Devatas
q. Graha-s r. Sulekha Naamaka Chitragupta
s. Dig-abhimaani Devata-s t. Ab-abhimaani Devata-s
u. Vahana-s of Devata-s v. Maalagaara Sudhaama
w. GaNa Naamaka ChanDaka x. Kaalaakhyabhimaani

20 a) Parjanya (Megabhimani)
b) Ganga (Dharmapatni of Varuna)
c) Sangnya (Dharmapatni of Vivasvaan Surya)
d) Rohini ( Dharmaptni of Chandra)
e) Viradusha (Dharmapatni of aniruddha) – BrahmAndAbhimAnini
f) Shyamala (Dharmaptni of Yama)

21 KurmAdhi anAkhyAta Devatha-s

22 Svaaha (Dharmapatni of Agni) – ManthrAbhimAnini

23 Budha (JalAbhimAni)

24 a) Devaki
b) Yashoda
c) Usha (Dharmapatni of Ashvini Devata-s) – NAmAbhimAnini

25 a) Shanaishchara
b) Dhara

26 Pushkara (KarmAbhimAni)

27 AjAnaja Devata-s

AAJAANAJA DEVATA-S (KAKSHA 27)
Aakhyaata Aajaanaja Devata-s:
1. 92 Gandharva-s 2. Kratu
3. Sindhu 4. 908 Apsara Streeya-s (92 appeaar in Kaksha 19)
5. 16,100 Children of Agni (Born as Shri Krishna Patni-s)
Anaakhyaata Aajaanaja Devata-s:
1. Vibudha-s (100 in total)
2. Deva Bhrutya Pitru-s (100 in total)
3. Deva Bhrutya Asura-s (100 in total)
4. Deva Gaayana Gandharva-s (100 in total)
5. Deva Nrutya Apsara Streeya-s (100 in total)
6. Siddha Sanketa-s (70 in total) [Deva Karya Nirvaahaka-s]
7. Vaahana carriers YakShara-s (70 in total)
8. Shibika carriers RakShasa-s (30 in total)
9. Deva Paricharaka Chaarana-s (30 in total)
10. Sevaakarta Bhuta-s (70 in total)
11. Kinnara-s (70 in total)
12. Pishacha-s (70 in total)
13. Kubera Bhrutya Guhyaka-s (7 in total)
14. Preta-s (70 in total)
15. Vidyadhara-s (70 in total)
16. VaruNa Bhrutya Naaga-s (5 in total)
17. Shata-Una ShatakoTi RuShi-s

28 Chira Pitru-s

29 Deva Gandharva-s

30 Manushya Gandharva-s

31 Kshitipa-s (Maanusha Chakravarti-s)

32 ManushyOttama-s
a) Nara
b) Bhuchara
c) Khechara
d) Krimi
e) Truna

SOMARASA-PAANAARHA-S
There are 100 SOmarasa Paanaarha-s as detailed below:
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 : 13
II. Kaksha 18 : 84
III. Lower Kaksha than Kaksha 18 : 3
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 (Count of 13):
1. Urukrama (Kaksha 1 – One among Aditya-s – AvathAra of Hari)
2. Pradhana Vaayu (Kaksha 3 – One among Aditya-s – Bharati Pati – Mukhya PraNa)
3. Maha Rudra (Kaksha 5 – One among EkAdasha Rudra-s – Vaama)
4. Indra (Kaksha 8 – One among Adhitya-s – Purandara)
5. Ahankaarika PraaNa (Kaksha 9 – One among Maruth-s)
6. Bruhaspati (Kaksha 10)
7. Pravaha Vaayu (Kaksha 11 – One among Maruth-s)
8. Chandra (Kaksha 12)
9. Yama (Kaksha 12)
10. Vivasvaan (Kaksha 12 – One among Aditya-s)
11. VaruNa (Kaksha 13 – one among Aditya-s)
12. Agni (Kaksha 15 – One among Ashta Vasu-s)
13. Mitra (Kaksha 17 – one among Aditya-s)
II. Kaksha 18 (Count of 84):
a. AshTa Vasu (Count of 8 — 1 appear in other kaksha)
1. DroNa 2. Dhruva 3. Dosha 4. Arka 5. PraNa 6. Dyu
7. Vibhavasu

One Vasu ‘Agni’ appears in Uttama Kaksha – 15
b. Ekaadasha Rudra (Count of 11 — 1 appear in other Kaksha)
1. Bheema 2. Raivata 3. Oja 4. Ajaikapaat 5. Mahan
6. Bahuroopaka 7. Bhava 8. Ugra 9. Vrushaakapi 10. Ahirbudhni
One Rudra ‘Vaama –Parvati pati’ appears in Uttama Kaksha – 5

c. Dwaadasha Aditya (Count of 12 — 6 appear in other Kaksha-s)
1. Bhaga 2. Poosha 3. Savitru 4. Dhaata 5. Aaryama 6. TvasTru

Six Aditya-s appear in different Kaksha-s:
Of these 5 Aditya-s appear in Uttama (higher) Kaksha:
Urukrama – Kaksha 1 Indra – Kaksha 8 2. Vivasvaan – Kaksha 12
3. VaruNa – Kaksha 13 4. Mitra – Kaksha 17

One appear in Adhama Kaksha:
Parjanya – Kaksha 20
d. Maruth GaNa (Count of 49 — 2 appear in other Kaksha-s)
1. PraaNa 2. Apaana 3. Vyaana 4. Udaana 5. Samaana 6. Naaga 7. Koorma
8. Krukala 9. Devadatta 10. Dhananjaya 11. Aavaha 12. Paraavaha 13. Samvaha
14. Shamyu 15. Udvaha 16. Vivaha 17. Shanku 18. Kaala 19. Shvaasa 20. Nala
21. Anila 22. Pratibha 23. Kumuda 24. Kaanta 25. Shuchi 26. Shveta 27. Ajita
28. Guru 29. Jhunjhu 30. Samvartaka 31. Keela 32. Jita 33. Soumya 34. Kapi
35. JaDa 36. Mandooka 37. Samhruta 38. Siddha 39. Rakta 40. KrushNa
41. Pika 42. Shuka 43. Yati 44. Bheema 45. Hanu 46. Pinga 47. Kampana

Two Maruth-s ‘Ahankaarika PraaNa- Kaksha 9’ and ‘Pravaha Vaayu – Kaksha 11’
appeared in Uttama Kaksha
Note:
i. PraaNa, Apaana, Vyaana, Udaana, Samaana are Daasa PraaNa-s
ii. Bharati-pati Mukhya PraaNa has 5 rUpAs with the same 5 names and those
should not be confused with Daasa PraaNa-s.
e. Vishvedevata (Count of 10 – All appear in this Kaksha)
1. Puroorava 2. Aardava 3. Kaala 4. Kaama 5. Dhuri 6. Lochana 7. Satya
8. Vasu 9. Daksha 10. Kratu

f. Ashwini Devata (Count of 2)
1. Naasatya 2. Dasra
g. Others in this Kaksha (Count of 2)
1. Dyaava 2. Rubhu

Total Count in Kaksha 18 =

AshTa Vasu (7) + Ekaadasha Rudra (10) + Dwaadasha Aditya (6) + Maruth
GaNa (47) + Vishvedevata (10) + Ashwini Devata (2) + Others (2)
= 84
III. Lower Kaksha than Kaksha 18 (Count of 3):

In Kaksha 19:
Kavyavaaha

In Kaksha 20:
Parjanya – One among Aditya-s
5 appeared in Kakshas between 1 & 17, 6 appeared in Kaksha 18
In Kaksha 25: Pruthvi

Dwaarapalaka-s
There are 56 Dvaarapalaka-s.
7 AvaraNa-s * 8 dhvArapAlaka-s = 56 Dvaarapalaka-s
1. Jaya 2. Vijaya
Others
Shata Punya Shloka Raja-s
1. Prahlada 2. Priyavrata 3. Uttaanapaada
4. Gaya 5. Maandhaata 6. Pruthu 7. Shashibindu 8. Kaartaveerya 9. Kakutya
10. Daushyanti 11. Bharata 12. Pareekshitha 13. Janaka 14. Haihaya 15. Arshabha
16. Others
Rushi-s (Count of Shata KoTi Rushi-s – 8 appear in Uttama Kaksha & Shata-Una Shata Koti appear in Adhama Kaksha — There are 92 RuShi-s in this Kaksha)

1. Chavana 2. Uchitthya 3. Kardama 4. Kashyapa 5. Sanaka
6. Sanandana 7. Sanatsujaata
8. Others

Gandharva-s
1. HaaHaa 2. HuHu 3. DhrutaraashTra 4. Tumbura 5. Chitraratha
6. Vishvaavasu 7. Paraavasu 8. Vidyaadhara
Manu-s (Count of 14 – 3 Belong to Uttama Kaksha)
1. Svaayambhu [Kaksha 10] 2. SvaarOchiSha 3. uttama
4. taapasa [Kaksha 1 – Shri Hari] 5. Raivata 6. ChakShusha
7. Vaivasvata [Kaksha 16] 8. SaavarNi 9. DakshsaavarNi
10. BrahmasaavarNi 11. DharmasaavarNi 12. RudrasaavarNi
13. DevasaavarNi 14. IndrasaavarNi

Indra-s (Count of 14 – 7 appear in Uttama Kaksha):
1. Yagnya [Kaksha 1 – Shri Hari] 2. ROchana [Kaksha 3 – MukhyapraaNa]
3. Satyajitu [Kaksha 12 – Yama] 4. Vibhu [Kaksha 18 – Dasra (Ashvini Devata)]
5. Trishikha [Kaksha 18 – Naasatya (Ashvini Devata)] 6. Mandaradyumna [Kaksha 8 – Sachipati Indra] 7. Purandara [Kaksha 8 – Sachipati Indra]
8. Bali 9. Adbhuta 10. Shambhu 11. Vidhruta 12. Krutadhaama 13. Divaspati
14. Dhrutashuchi

Graha-s (Count of 9 – 5 appear in Uttama & Adhama Kaksha):
1. Guru [Kaksha 10 – Bruhaspatyaachaarya] 2. Soorya [Kaksha 12]
3. Chandra [Kaksha 12] 4. Raahu 5. Ketu 6. Mangala
7. Shukra 8. Budha [Kaksha 23] 9. Shani [Kaksha 25]

Vahana-s
1. Nandi 2. Hamsa 3. Others

bhAratI ramaNa mukhyaprAMtargata shrI kRuShNArpanamastu

dasara padagalu · Dvaitha · MADHWA · taratamya

Let us know Dvaitha

“Madhwa mathave mathavu sakala smurthi sammathavu”

As the line says, madhwa philosphy is the only one which is accepeted by vedas. Being a Madhwa,one should understand the principles of dvaitha philosophy.

Five fundamental, eternal and real differences are described in this system:

  •     Between the individual soul (or jīvatma) and God (Brahmatma īshvara or Vishnu).
  •     Between matter (inanimate, insentient) and God.
  •     Among individual souls (jīvatma)
  •     Between matter and jīva.
  •     Among various types of matter.

Tharathamya or hierarchy among gods:

Vishnu is the Supreme Lord and Lakshmi is His eternal consort. Brahma and Vayu occupy the same next level. Their wives (Saraswati and Bharathi respectively) occupy the next level. Garuda-Sesha-Shiva, Indra-Kamadeva, Surya-Chandra, Varuna, Agni, Ganesha-Kubera and others successively occupy the lower ranks in this hierarchy.

Madhva propounds that life in the world can be divided into two groups: kshara and akshara. Kshara refers to life with destructible bodies, while akshara refers to indestructible bodies. Laxmi is akshara, while others from Brahma and lower are ksharas or jīvas. Possessing no body, Vishnu is exempt from this classification.

Sri vyasarajaru theerhtaru consolidates dvaita (madhwa philosophy in single sloka

Sriman Madhvamate: Harih Paratarah, Satyam Jagat, Tattvatho Bhedho Jivagana, Hareranucara, Nichoccabhavam gatah |

Muktir Naijasukhanubhutir, Amala Bhaktih Tatsadhanam, Hyakshradi Tritayam Pramanam, Akhilamnayaikavedyo Harih ||

Meaning

Sriman Madhwa Mathe
1 . Harih para tarah – Hari is the Supreme Being.
2 . Satyam Jagat – The world is Real, not Mithya or illusion.
3 . Tatvato Bhedah – Difference is Real.
4 . Jeeva Gana Hare ranu charah – All the Jivas are Hari’s Servants.
5 . Neecho cha bhavam gatah – with gradation among them.
6. Muktirnaija sukhanubhutih – Mukti is the enjoyment of (the soul’s) innate bliss.
7. Amala Bhaktischa tat Sadhanam – pure bhakti is the means of    attaining mukti.
8. Akshadi Tritayam pramanam –  there are three sources to gain knowledge namely :-

  • Knowing things through “Eyes and other Indriya Prathyaksha”,
  • knowing by inference, “Anumana” , and
  • By Shastras ‘Agama”. Tru Knowledge of the world can be gained by the above three means. It is “Tritayam”.

9. Akhilamnaiyaika Vedyo Harih -Lord Sri Hari can be known by Amna (or, Veda) only.

 


Dasara padagalu on dvaita philosophy and taratamya

Satya jagatidu panchabhedavu nitya shri govindana-
krutyavaritu taaratamyadi krushnanadhikendu saarirai
jiva Ishage bheda sarvatra – jiva jivake bhedavu
jiva jadake jadajadake bheda – jiva jada paramaatmage | 1 |
maanushottamaradhika kshitiparu manujadeva gandharvaru
j~jaani pitraajaana karmaja daanavaaritattvesharu | 2 |
ganapa mitranu saptarushigalu vahni naarada varunanu
inajage sama chandra suryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|
daksha sama aniruddha shachi guru rati svayambhuvaraarvaru
praanaginda adhika kaamanu kinchidadhikanu indranu |4|
deva indrage adhika maharudra – deva sama sheshagarudaru
kevala rudra shesha garudage devi hechchu sarasvati |5|
vaayuvige samarilla jagadolu vaayudevare brahmaru
vaayubrahmage koti gunadindadhika shaktalu shriramaa |6|
ananta gunagalindadhika lakumige Adi purandaravithalanu
Ganaru samaru illa jagadolu hanumahrutpadmavaasige |7|


Satata gananaatha siddhiyaniva kaaryadali
mati prerisuvalu paarvatidevi mu-
kutipathake manaviva maharudradevaru hari bha-
kutidaayakalu bhaaratidevi yu-
kuti  shaastragalalli vanajasambhavanarasi
satkarmagala nadesi suj~jaana matiyittu
gati paalisuva namma pavamaananu
chittadali ananda sukavanivalu ramaa bha-
kutajanarodeya namma purandaravitthalanu
satata ivarolu nintu I krutiya nadesuvanu |