dasara padagalu · Dvaitha · MADHWA · pranesha dasaru

Pancha BEda by Pranesha dasaru

ಪಂಚಭೇದ ತಿಳಿವದು ಪ್ರತಿದಿನದಲೀ |
ಮುಂಚಿನಜ ಮಧ್ವಮುನಿ ಮತವನುಸರಿಸಿದವರು || ಪ ||

ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಭೇದ ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ |
ದೇವರಿಗು ಜಡಕು, ಜಡಕೆ ಜಡ ಭೇದಾ ||
ಆವಾಗ ಜೀವರಿಗೆ ಜಡಗಳಿಗೆ ಭೇದುಂಟು |
ಈ ವಿವರವ ಪೇಳ್ವೆ ಯನ್ನಾಪನಿತು ಕೇಳುವದೂ || 1 ||

ಈಶ ನಿತ್ಯ ಅನಾದಿ ಸ್ವರತ ಸರ್ವಗ ಸ್ವಪ್ರ- |
ಕಾಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಶ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ||
ಮೇಶ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ |
ತಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಹು ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿಸುವ || 2 ||

ಶ್ರೀ ಮುಖ ಜಗತ್ಯಕುತ್ಪತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣ ಮ- |
ಹಾ ಮಹಿಮ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ||
ಆಮಯ ವಿದೂರ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲ ಪೂರ್ಣ |
ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸುಗುಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ || 3 ||

ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗಿ ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹು |
ಕಕುಲಾತಿ ಉಳ್ಳವನು ದುರ್ವಿಷಯದೀ ||
ಲಕುಮೀಶನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿವರ್ಜಿತನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷ- |
ಣಕೆ ಅನಂತ ಅಪರಾಧಿ ಜನ್ಮ ಮೃತಿ ಉಳ್ಳವನು || 4 ||

ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನು ಅಜ್ಞಾನಿ |
ಮಾಧವನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯೊಳಗಿಹ್ಯಾ ||
ತಾ ಧರಿಸಿಹನು ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತಾವರಣ |
ಭೇದವೆ ಸಿದ್ಧ ಯಿಂಥ ಜೀವಗೂ ಹರಿಗ್ಯೂ || 5 ||

ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜೀವರು ಸತ್ವ ರಜ ತಮರು |
ಯಂದು ಭೇದಗಳುಂಟವರ ಲಕ್ಷಣಾ ||
ಮುಂದಿನ ಪದದಿ ಪೇಳ್ವೆ ಸಜ್ಜನರು ಕೇಳಿಯಾ- |
ನಂದ ಬಡಲೆಂದು ವಿನಯದಲಿ ಬಿನ್ನೈಸುವೆನು || 6 ||

ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯನಿಪರೆಲ್ಲ ದೇವತಿಗಳ |
ಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ವಿಧೀರವರ್ಹೆಂಡರೂ ||
ಚನ್ನಾಗಿ ಮುದದಿ ಈ ನಿರ್ಜರರ ತರತಮ್ಯ |
ವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ || 7 ||

ವಿಧಿ ಮೊದಲು ತೃಣ ಜೀವ ಪರಿಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕರು |
ಇದರೊಳಗೆ ದೇವ, ಋಷಿ, ಪಿತೃಪ, ನರರೂ ||
ಸುಧಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ರಜಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣ ಗಂಧರ್ವ |
ತುದಿಯಾಗಿ ಸಾಂಶರು ನಿರಂಶರುಳಿದವರೆಲ್ಲ || 8 ||

ಇವರಿಂದ ಭಿನ್ನ ರಾಜಸರು ಗೋ ಭೂ ನರಕ |
ತ್ರಿವಿಧ ಗತಿ ಉಳ್ಳವರು ಪಂಚಭೇದಾ ||
ವಿವರ ತರತಮ ದೇವರ ಮಹತ್ಮಿಯನು ಅರಿಯ |
ದವರು ಲಿಂಗಕಳಿಯರು ಧಾಮತ್ರಯ ಪೊಗದವರೂ || 9 ||

ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನರು ತಮೋಗುಣದವರು |
ಕಂಸಾರಿಯಲಿ ದ್ವೇಷವರ ಸ್ವಭಾವಾ ||
ಆ ಸುರಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ದೈತ್ಯ ರಾ |
ಕ್ಷಸರು, ಪಿಶಾಚರವರನುಗರು, ನರಾಧಮರು || 10 ||

ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸುರರಿಗೆ ಅರಸು ಕಲಿಯವನಾ |
ಹೀನತನವೆಷ್ಟುಚ್ಚರಿಸಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ||
ಜ್ಞಾನಿ ಭೇದವನರಿಯ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಿ ಪು- |
ರಾಣ ವೇದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವಾ || 11 ||

ಸುಜನರಾಚರಣೆ ನಡಿಯಗುಡ ದುಃಖ ಬಡಿಸುವ |
ಕುಜನರಿಗನೇಕ ಬಗೆ ಸಹಯವಹನೂ ||
ಪ್ರಜಗಳನ ರೋಗನಾ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂ ದಣಿಸುವನು |
ವೃಜನವನ ವಪು ತಾಯಿ ತಂಗಿಯಂಬರನರಿಯ || 12 ||

ಬವರ ಬಂಗಾರ ದ್ಯೂತಾ ಪೇಯ ಅನೃತ ನಟ |
ಯುವತಿಯೀಯಾರು ಸ್ಥಳ ನಿಲಯವವರಿಗೆ ||
ನವವಿಧ ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗಾಕಾರನೆನಿಸುವನು |
ಅವನ ಸಮ ಪಾಪಿಗಳು ಮೂರು ಲೋಕದಲಿಲ್ಲ || 13 ||

ಆ ನೀಚನ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನದಿ ಘೋರ |
ಕಾನನದಿ ಕತ್ತಲಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಮರಿಪುದೂ ||
ಕ್ಷೊಣಿಯೊಳವನ ನಿಂದೆ ನಿರುತದಲಿ ಮಾಡುವದೆ |
ಶ್ರೀನಾಥನರ್ಚನೆ ಮಹಾಯಜ್ಞವೆನಿಸುವದು || 14 ||

ಈ ವಿಧದಿ ಮೂರು ಗುಣದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವ |
ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ ಯೋಗ್ಯತಿ ಪ್ರಕಾರಾ ||
ಮೂವರಿಗೆ ಪಾಪಮಿಶ್ರಿತ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬಹು |
ನೋವು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಸುಮೋಕ್ಷಾದಿ ಗತಿ ಉಂಟು || 15 ||

ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಉಳ್ಳನುಭವ ಜಡಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ನೈಜವಾಯಿತು ಭೇದ ಜೀವ ಜಡಕೇ ||
ಆ ಜಡ ತ್ರಿ, ನಿತ್ಯಾ ಅನಿತ್ಯನಿತ್ಯಾ, ನಿತ್ಯ |
ಮಾಜದವು ಅವ್ಯಾಕೃತ ನಭಶೃತಿ ವರ್ಣಗಳೂ || 16 ||

ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಕೃತ ವೈಕೃತತ್ರಯ ಅಸ್ಥಿರ ಜಡವು |
ಪ್ರಾಕೃತವಜಾಂಡ ಧೊರ ಆವರಣವೂ ||
ಸ್ವೀಕೃತೈವತ್ತು ಕೋಟ್ಯೋಜನ ಸುವರ್ಣಾತ್ಮ |
ಕಾಕ್ರಮಿಸಿಹದಜಾಂಡಕಿದು ವಿಕೃತ ಜಡವೆಂದು || 17 ||

ಸರಸಿಜ ಭವಾಂಡದೊಳಿಹ ನೆಲ ಜಲಧಿ ಗಿರಿಗಳು |
ಎರಡೇಳು ಭುವನ ವೈಕೃತ ಜಡವಿದೂ ||
ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ ಜಡತ್ರಯ ವಿಧ ಪುರಾಣಗಳರ್ಥ |
ಇರುತಿಹವು ಅಚಲಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ನಿತ್ಯಾ || 18 ||

ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗತ ತ್ರಿವಿಧಾನಂತ ಪರಮಾಣು |
ಜಾಲ ಕಾರಣತ ಸುಸ್ಥಿರವೆನಿಪವೂ ||
ಮ್ಯಾಲೆ ಅದರಿಂದಾದ ತತ್ವಗಳ ನಿತ್ಯ ಮಹ |
ಕಾಲವೆಂದಿಗ್ಯು ನಿತ್ಯ ಅಣುಕಾಲಗಳ ನಿತ್ಯಾ || 19 ||

ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧ ಜಡ ಒಂದೊಂದೆ ಮೂರು ಮೂ- |
ರಾಗಿರಲು ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೇದ ಸಿದ್ಧಾ ||
ಭಾಗಾರ ಮಾಡಿ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಯದಿ ನೋಡೆ |
ನಾಗಾರಿವಹಗೆ ಜಡಗಳಿಗೆ ಭೇದವೇ ಸತ್ಯಾ || 20 ||

ಈ ಕಮಲಜಾಂಡವು ಅನಿತ್ಯವಿದರೊಳಗೆ ಎಂ- |
ದೂ ಕೆಡದೆ ಸುಖಕಾಂತಿ ಯುಕ್ತವಾದಾ ||
ಶ್ರೀಕಳತ್ರನ ತ್ರಿಧಾಮಗಳು ಕುಕಲಿಗೆ ತಕ್ಕ |
ಶೋಕಪೂರಿತವಾದ ನಿತ್ಯ ನರಕಗಳಿಹವು || 21 ||

ಈ ಪಂಚಭೇದ ಜ್ಞಾನಿಲ್ಲದವ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಿ |
ಗೋಪಿಚಂದನ ಧರಿಸಿದರು ಫಲವೇನೂ ||
ಈ ಪೊಡವಿಯೊಳು ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಜೀವಿಸರೆ |
ಆ ಪರಿಯ ಭಾಸ ವೈಷ್ಣವನೆಂದರಿಯಬೇಕೂ || 22 ||

ಹರಿಗುರುಗಳ ದಯ ಪಡೆವರಿಗೆ ರುಚಿ ತೋರ್ವದಿತ |
ರರಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಯು ಕರ್ಣ ಕಠೋರವೂ ||
ತರಣಿ ಬರೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಘೂಕಗಾದಂತೆ ಇದು |
ಬರಿಯ ಮಾತಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ ಸಮ್ಮತಾಗಿಹದು || 23 ||

ಹೀನರೊಳು ಬೆರಿಯದಲೆ ಪಂಚಭೇದವ ತಿಳಿದು |
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತುಮಾ ||
ಪ್ರಾಣದೇವರೆ ಗುರುಗಳೆಂದರಿತು ಭಜಿಸುವರು |
ಕಾಣರು ಕು ಸಂಸಾರ ಧಾಮತ್ರ ವೈದುವರು || 24 ||

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ |
ಒಪ್ಪುತಿಹ ಈ ಪಂಚಭೇದವನ್ನೂ ||
ತಪ್ಪದಲೆ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವರ ಪೊರವವನು ಬೊಮ್ಮ- |
ನಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನಿಹಪರದಲ್ಲಿ || 25 ||

pancaBEda tiLivadu pratidinadalI |
muncinaja madhvamuni matavanusarisidavaru || pa ||

jIvESarige BEda jIva jIvake BEda |
dEvarigu jaDaku, jaDake jaDa BEdA ||
AvAga jIvarige jaDagaLige BEdunTu |
I vivarava pELve yannApanitu kELuvadU || 1 ||

ISa nitya anAdi svarata sarvaga svapra- |
kASa sarvaj~ja viSva vilakShaNA ||
mESa aparicCinna mUrti prANigaLinda |
tA sAkShiyAgi bahu karmagaLa mADisuva || 2 ||

SrI muKa jagatyakutpatyAdi kAraNa ma- |
hA mahima sarvataMtra svatantrA ||
Amaya vidUra j~jAnAnanda bala pUrNa |
sImeyillada suguNa kriyAtmaka svarUpa || 3 ||

suKa duHKa BOgi jIvanu asvatantra bahu |
kakulAti uLLavanu durviShayadI ||
lakumISanalli Bakti vivarjitanu prati kSha- |
Nake anaMta aparAdhi janma mRuti uLLavanu || 4 ||

Adi vyAdhigaLinda pIDitanu aj~jAni |
mAdhavana baMdhaka SakutiyoLagihyA ||
tA dharisihanu prAkRuta prAkRutAvaraNa |
BEdave siddha yintha jIvagU harigyU || 5 ||

oMdalla sarva jIvaru satva raja tamaru |
yandu BEdagaLunTavara lakShaNA ||
mundina padadi pELve sajjanaru kELiyA- |
nanda baDalendu vinayadali binnaisuvenu || 6 ||

Cinna Baktaru yaniparella dEvatigaLa |
cCinna Baktaru vidhIravarheMDarU ||
cannAgi mudadi I nirjarara taratamya |
vannu kELikobEku j~jAnigaLa muKadinda || 7 ||

vidhi modalu tRuNa jIva pariyaMta sAtvikaru |
idaroLage dEva, RuShi, pitRupa, nararU ||
sudhige yOgya rajAdi gIrvANa gandharva |
tudiyAgi sAMSaru niraMSaruLidavarella || 8 ||

ivarinda Binna rAjasaru gO BU naraka |
trividha gati uLLavaru pancaBEdA ||
vivara taratama dEvara mahatmiyanu ariya |
davaru liMgakaLiyaru dhAmatraya pogadavarU || 9 ||

saMsArigaLige Binnaru tamOguNadavaru |
kaMsAriyali dvEShavara svaBAvA ||
A surArigaLu nAlku prakAra daitya rA |
kShasaru, piSAcaravaranugaru, narAdhamaru || 10 ||

I nAlku bageya surarige arasu kaliyavanA |
hInatanaveShTuccarisali mithyA ||
j~jAni BEdavanariya paMca mahApAtaki pu- |
rANa vEdagaLige viruddhArtha kalpisuvA || 11 ||

sujanarAcaraNe naDiyaguDa duHKa baDisuva |
kujanariganEka bage sahayavahanU ||
prajagaLana rOganA vRuShTiyiM daNisuvanu |
vRujanavana vapu tAyi tangiyaMbaranariya || 12 ||

bavara bangAra dyUtA pEya anRuta naTa |
yuvatiyIyAru sthaLa nilayavavarige ||
navavidha dvEShigaLigAkAranenisuvanu |
avana sama pApigaLu mUru lOkadalilla || 13 ||

A nIcana malamUtra visarjanadi GOra |
kAnanadi kattaliyoLage smaripudU ||
kShoNiyoLavana ninde nirutadali mADuvade |
SrInAthanarcane mahAyaj~javenisuvadu || 14 ||

I vidhadi mUru guNadinda paraspara jIva |
jIvarige BEda yOgyati prakArA ||
mUvarige pApamiSrita karma puNya bahu |
nOvu svarga naraka sumOkShAdi gati unTu || 15 ||

I jIvarige uLLanuBava jaDagaLigilla |
naijavAyitu BEda jIva jaDakE ||
A jaDa tri, nityA anityanityA, nitya |
mAjadavu avyAkRuta naBaSRuti varNagaLU || 16 ||

prAkRuta vikRuta vaikRutatraya asthira jaDavu |
prAkRutavajAnDa dhora AvaraNavU ||
svIkRutaivattu kOTyOjana suvarNAtma |
kAkramisihadajAnDakidu vikRuta jaDavendu || 17 ||

sarasija BavAnDadoLiha nela jaladhi girigaLu |
eraDELu Buvana vaikRuta jaDavidU ||
sthira asthira jaDatraya vidha purANagaLartha |
irutihavu acalAgi SabdagaLa nityA || 18 ||

mUla prakRutigata trividhAnanta paramANu |
jAla kAraNata susthiravenipavU ||
myAle adarindAda tatvagaLa nitya maha |
kAlaveMdigyu nitya aNukAlagaLa nityA || 19 ||

hIge mUru vidha jaDa ondonde mUru mU- |
rAgiralu jaDa jaDake BEda siddhA ||
BAgAra mADi guNarUpa krayadi nODe |
nAgArivahage jaDagaLige BEdavE satyA || 20 ||

I kamalajAnDavu anityavidaroLage eM- |
dU keDade suKakAnti yuktavAdA ||
SrIkaLatrana tridhAmagaLu kukalige takka |
SOkapUritavAda nitya narakagaLihavu || 21 ||

I pancaBEda j~jAnilladava SrI mudri |
gOpichandana dharisidaru PalavEnU ||
I poDaviyoLu vEShadhArigaLu jIvisare |
A pariya BAsa vaiShNavanendariyabEkU || 22 ||

harigurugaLa daya paDevarige ruci tOrvadita |
rarige I kRutiyu karNa kaThOravU ||
taraNi bare sarvarige GUkagAdante idu |
bariya mAtalla SAstrake sammatAgihadu || 23 ||

hInaroLu beriyadale pancaBEdava tiLidu |
sAnurAgadali hari sarvOttumA ||
prANadEvare gurugaLendaritu Bajisuvaru |
kANaru ku saMsAra dhAmatra vaiduvaru || 24 ||

ippattaidu padagaLinda sangatiyAgi |
opputiha I pancaBEdavannU ||
tappadale nitya paThisuvara poravavanu bomma- |
nappa SrI prANESa viThalanihaparadalli || 25 ||

Dvaitha · MADHWA · taratamya

taratamya

TARATAMYA

DEVATA TARATAMYA

1 Vishnu – Hari Sarvottamma

2 Lakshmi – Nitya Mukta

3 a) Brahma
b) Vaayu

4 a) Saraswati
b) Bhaarathi

5 a) Garuda
b) Shesha
c) Rudra

6 Shanmahishi-s of Krishna
a) Jaambavati
b) Bhadra
c) Neela
d) Kalindi
e) Mitravinda
f) Lakshana

7 a) Sauparni (Dharmapatni of Garuda)
b) Vaaruni (Dharmapatni of Shesha)
c) Paarvati (Dharmapatni of Rudra)

8 a) Indra (Purandara)
b) Kaama/ Manmatha (Kumara/Skanda/Shanmukha)

9 Ahankaarika Praana

10 a) Svaayambhu Manu
b) Daksha Prajapati
c) Bruhaspatyacharya
d) Shachi (Dharmapatni of Indra (Purandara))
e) Rati (Dharmapathni of Kaama)
f) Aniruddha (Son of Kaama)

11 Pravaha Vaayu

12 a) Vivasvaan Surya
b) Chandra
c) Yama
d) Shataroopa (Dharmapatni of Svaayumbhu Manu)

13 Varuna

14 Devarshi Naarada

15 a) Bhrugu
b) Agni
c) Prasooti (Dharmapatni of Daksha Prajapati)

16 [a to g are Brahmaputra-s)
a) Mareechi
b) Athri
c) Angirasa
d) Pulastya
e) Pulaha
f) Kratu
g) VashishTa
h) VaivasvataManu
i) Vishwamitra

17 a) Mitra
b) Niraruti
c) Praavahi (Dharmapatni of Pravaha Vaayu)
d) Taara (Dharmapatni of Bruhaspatyacharya)

18 a) Vishvaksena
b) Ganapati
c) Ashwini Devata-s –Naasatya & Dasra
d) Kubera
e) Shesha Shatastha SOmarasapaanaarha-s
LISTED IN SOMARASAPAANAARHA SECTION

19. KARMAJA DEVATA-S (KAKSHA 19)
a. Dvaarapalaka-s b. Mareechi (Son of Vaayu) c. Paavaka (Son of Agni)
d. Jayanta (Son of Indra) e. vishvakarma f. Shata Punya Shloka Raja-s
g. RuShi-s h. Vishnu Parshada-s i. Gandharva-s j. 92 Apsara Streeya-s
k. 7 Pitru-s – saptha pitru devategalu (ganas). They are yama, soma, kavyavAhana, agniShTAta, aryama, anala, barhiShat).
l. Manu-s m. Indra-s n. Yagnya Sadhanaabhimaani Devatas
o. Archara Marga Devatas p. Dhoomaadi Maarga Devatas
q. Graha-s r. Sulekha Naamaka Chitragupta
s. Dig-abhimaani Devata-s t. Ab-abhimaani Devata-s
u. Vahana-s of Devata-s v. Maalagaara Sudhaama
w. GaNa Naamaka ChanDaka x. Kaalaakhyabhimaani

20 a) Parjanya (Megabhimani)
b) Ganga (Dharmapatni of Varuna)
c) Sangnya (Dharmapatni of Vivasvaan Surya)
d) Rohini ( Dharmaptni of Chandra)
e) Viradusha (Dharmapatni of aniruddha) – BrahmAndAbhimAnini
f) Shyamala (Dharmaptni of Yama)

21 KurmAdhi anAkhyAta Devatha-s

22 Svaaha (Dharmapatni of Agni) – ManthrAbhimAnini

23 Budha (JalAbhimAni)

24 a) Devaki
b) Yashoda
c) Usha (Dharmapatni of Ashvini Devata-s) – NAmAbhimAnini

25 a) Shanaishchara
b) Dhara

26 Pushkara (KarmAbhimAni)

27 AjAnaja Devata-s

AAJAANAJA DEVATA-S (KAKSHA 27)
Aakhyaata Aajaanaja Devata-s:
1. 92 Gandharva-s 2. Kratu
3. Sindhu 4. 908 Apsara Streeya-s (92 appeaar in Kaksha 19)
5. 16,100 Children of Agni (Born as Shri Krishna Patni-s)
Anaakhyaata Aajaanaja Devata-s:
1. Vibudha-s (100 in total)
2. Deva Bhrutya Pitru-s (100 in total)
3. Deva Bhrutya Asura-s (100 in total)
4. Deva Gaayana Gandharva-s (100 in total)
5. Deva Nrutya Apsara Streeya-s (100 in total)
6. Siddha Sanketa-s (70 in total) [Deva Karya Nirvaahaka-s]
7. Vaahana carriers YakShara-s (70 in total)
8. Shibika carriers RakShasa-s (30 in total)
9. Deva Paricharaka Chaarana-s (30 in total)
10. Sevaakarta Bhuta-s (70 in total)
11. Kinnara-s (70 in total)
12. Pishacha-s (70 in total)
13. Kubera Bhrutya Guhyaka-s (7 in total)
14. Preta-s (70 in total)
15. Vidyadhara-s (70 in total)
16. VaruNa Bhrutya Naaga-s (5 in total)
17. Shata-Una ShatakoTi RuShi-s

28 Chira Pitru-s

29 Deva Gandharva-s

30 Manushya Gandharva-s

31 Kshitipa-s (Maanusha Chakravarti-s)

32 ManushyOttama-s
a) Nara
b) Bhuchara
c) Khechara
d) Krimi
e) Truna

SOMARASA-PAANAARHA-S
There are 100 SOmarasa Paanaarha-s as detailed below:
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 : 13
II. Kaksha 18 : 84
III. Lower Kaksha than Kaksha 18 : 3
I. Higher Kaksha than Kaksha 18 (Count of 13):
1. Urukrama (Kaksha 1 – One among Aditya-s – AvathAra of Hari)
2. Pradhana Vaayu (Kaksha 3 – One among Aditya-s – Bharati Pati – Mukhya PraNa)
3. Maha Rudra (Kaksha 5 – One among EkAdasha Rudra-s – Vaama)
4. Indra (Kaksha 8 – One among Adhitya-s – Purandara)
5. Ahankaarika PraaNa (Kaksha 9 – One among Maruth-s)
6. Bruhaspati (Kaksha 10)
7. Pravaha Vaayu (Kaksha 11 – One among Maruth-s)
8. Chandra (Kaksha 12)
9. Yama (Kaksha 12)
10. Vivasvaan (Kaksha 12 – One among Aditya-s)
11. VaruNa (Kaksha 13 – one among Aditya-s)
12. Agni (Kaksha 15 – One among Ashta Vasu-s)
13. Mitra (Kaksha 17 – one among Aditya-s)
II. Kaksha 18 (Count of 84):
a. AshTa Vasu (Count of 8 — 1 appear in other kaksha)
1. DroNa 2. Dhruva 3. Dosha 4. Arka 5. PraNa 6. Dyu
7. Vibhavasu

One Vasu ‘Agni’ appears in Uttama Kaksha – 15
b. Ekaadasha Rudra (Count of 11 — 1 appear in other Kaksha)
1. Bheema 2. Raivata 3. Oja 4. Ajaikapaat 5. Mahan
6. Bahuroopaka 7. Bhava 8. Ugra 9. Vrushaakapi 10. Ahirbudhni
One Rudra ‘Vaama –Parvati pati’ appears in Uttama Kaksha – 5

c. Dwaadasha Aditya (Count of 12 — 6 appear in other Kaksha-s)
1. Bhaga 2. Poosha 3. Savitru 4. Dhaata 5. Aaryama 6. TvasTru

Six Aditya-s appear in different Kaksha-s:
Of these 5 Aditya-s appear in Uttama (higher) Kaksha:
Urukrama – Kaksha 1 Indra – Kaksha 8 2. Vivasvaan – Kaksha 12
3. VaruNa – Kaksha 13 4. Mitra – Kaksha 17

One appear in Adhama Kaksha:
Parjanya – Kaksha 20
d. Maruth GaNa (Count of 49 — 2 appear in other Kaksha-s)
1. PraaNa 2. Apaana 3. Vyaana 4. Udaana 5. Samaana 6. Naaga 7. Koorma
8. Krukala 9. Devadatta 10. Dhananjaya 11. Aavaha 12. Paraavaha 13. Samvaha
14. Shamyu 15. Udvaha 16. Vivaha 17. Shanku 18. Kaala 19. Shvaasa 20. Nala
21. Anila 22. Pratibha 23. Kumuda 24. Kaanta 25. Shuchi 26. Shveta 27. Ajita
28. Guru 29. Jhunjhu 30. Samvartaka 31. Keela 32. Jita 33. Soumya 34. Kapi
35. JaDa 36. Mandooka 37. Samhruta 38. Siddha 39. Rakta 40. KrushNa
41. Pika 42. Shuka 43. Yati 44. Bheema 45. Hanu 46. Pinga 47. Kampana

Two Maruth-s ‘Ahankaarika PraaNa- Kaksha 9’ and ‘Pravaha Vaayu – Kaksha 11’
appeared in Uttama Kaksha
Note:
i. PraaNa, Apaana, Vyaana, Udaana, Samaana are Daasa PraaNa-s
ii. Bharati-pati Mukhya PraaNa has 5 rUpAs with the same 5 names and those
should not be confused with Daasa PraaNa-s.
e. Vishvedevata (Count of 10 – All appear in this Kaksha)
1. Puroorava 2. Aardava 3. Kaala 4. Kaama 5. Dhuri 6. Lochana 7. Satya
8. Vasu 9. Daksha 10. Kratu

f. Ashwini Devata (Count of 2)
1. Naasatya 2. Dasra
g. Others in this Kaksha (Count of 2)
1. Dyaava 2. Rubhu

Total Count in Kaksha 18 =

AshTa Vasu (7) + Ekaadasha Rudra (10) + Dwaadasha Aditya (6) + Maruth
GaNa (47) + Vishvedevata (10) + Ashwini Devata (2) + Others (2)
= 84
III. Lower Kaksha than Kaksha 18 (Count of 3):

In Kaksha 19:
Kavyavaaha

In Kaksha 20:
Parjanya – One among Aditya-s
5 appeared in Kakshas between 1 & 17, 6 appeared in Kaksha 18
In Kaksha 25: Pruthvi

Dwaarapalaka-s
There are 56 Dvaarapalaka-s.
7 AvaraNa-s * 8 dhvArapAlaka-s = 56 Dvaarapalaka-s
1. Jaya 2. Vijaya
Others
Shata Punya Shloka Raja-s
1. Prahlada 2. Priyavrata 3. Uttaanapaada
4. Gaya 5. Maandhaata 6. Pruthu 7. Shashibindu 8. Kaartaveerya 9. Kakutya
10. Daushyanti 11. Bharata 12. Pareekshitha 13. Janaka 14. Haihaya 15. Arshabha
16. Others
Rushi-s (Count of Shata KoTi Rushi-s – 8 appear in Uttama Kaksha & Shata-Una Shata Koti appear in Adhama Kaksha — There are 92 RuShi-s in this Kaksha)

1. Chavana 2. Uchitthya 3. Kardama 4. Kashyapa 5. Sanaka
6. Sanandana 7. Sanatsujaata
8. Others

Gandharva-s
1. HaaHaa 2. HuHu 3. DhrutaraashTra 4. Tumbura 5. Chitraratha
6. Vishvaavasu 7. Paraavasu 8. Vidyaadhara
Manu-s (Count of 14 – 3 Belong to Uttama Kaksha)
1. Svaayambhu [Kaksha 10] 2. SvaarOchiSha 3. uttama
4. taapasa [Kaksha 1 – Shri Hari] 5. Raivata 6. ChakShusha
7. Vaivasvata [Kaksha 16] 8. SaavarNi 9. DakshsaavarNi
10. BrahmasaavarNi 11. DharmasaavarNi 12. RudrasaavarNi
13. DevasaavarNi 14. IndrasaavarNi

Indra-s (Count of 14 – 7 appear in Uttama Kaksha):
1. Yagnya [Kaksha 1 – Shri Hari] 2. ROchana [Kaksha 3 – MukhyapraaNa]
3. Satyajitu [Kaksha 12 – Yama] 4. Vibhu [Kaksha 18 – Dasra (Ashvini Devata)]
5. Trishikha [Kaksha 18 – Naasatya (Ashvini Devata)] 6. Mandaradyumna [Kaksha 8 – Sachipati Indra] 7. Purandara [Kaksha 8 – Sachipati Indra]
8. Bali 9. Adbhuta 10. Shambhu 11. Vidhruta 12. Krutadhaama 13. Divaspati
14. Dhrutashuchi

Graha-s (Count of 9 – 5 appear in Uttama & Adhama Kaksha):
1. Guru [Kaksha 10 – Bruhaspatyaachaarya] 2. Soorya [Kaksha 12]
3. Chandra [Kaksha 12] 4. Raahu 5. Ketu 6. Mangala
7. Shukra 8. Budha [Kaksha 23] 9. Shani [Kaksha 25]

Vahana-s
1. Nandi 2. Hamsa 3. Others

bhAratI ramaNa mukhyaprAMtargata shrI kRuShNArpanamastu

DEVOTIONAL · Dvaitha · ekadashi · MADHWA

Ekadashi and its importance

Ekadashi is the 11th day of the moon cycle, both from the full moon and from the new moon.

Na Kaashi na Gaya Ganga na rewa cha Gowthami
Na Chaapi KauravamKshethram, thulyambhoopaHaredrinaath.

– Padma Puraanam

Padmapuraanam says that sacred rivers like Ganga, Narmada, Godavari etc. and holy places like Kashi, Gaya, Kurushetra etc., cannot equal the merit of Ekaadasi Vratha.

“Vratagallelavu ekadashi vratava hinde”

Whether one following any vrata/anushtana or not that doesnt matter, Definitely one should do fasting on ekadashi

Purandara dasara lyrics says as follows:

“Hari dinadali unda nararige
Kora naraga thappudhendhu sruthi saruthalidhe”

The lines say, one who ate on ekadashi day will definitely will go to Naraka as told by vedas

What is Dinathraya:

Ekaadasi Vratha begins with the sankalpaon the Dasami day, fasting on the Ekaadasi day and parane on Dwaadasi day. Since it is spread over three days it goes by the name Dinathraya or three-day Vratha.

All together for three days, you will be forbidden four meals. Even on Dasami and dvadasi, You are not allowed to eat meals for the dinner

Science behind Ekadashi

Meanwhile according to modern science, it is known that the air pressure on our planet varies to extreme limits on both the new moon (Amavasya) and the full moon (Purnima) day. This is because of the orbital path combination of the sun, moon and earth.

This can be observed by the change in the nature of the tidal waves on the new moon and full moon days. The waves are very high and rough, but from the next day onwards, the waves become calm, an indication that the pressure has also receded.

Now, based on this fact, the significance of Ekadashi fasting can be explained in 2 ways:

1) According to science, it takes about 3-4 days for the food that we eat today to reach our brain. Now, if we eat light/fast on Ekadashi days, that intake will reach the brain correspondingly on the New moon/full moon day.

On both of these days, the earth pressure is at its maximum, thus leading to imbalance in everything, including ones thought process.

So, if the input to the brain is at a minimum, the chances of the brain indulging in any wayward activity due to the high pressure imbalance also becomes minimum.

2) Another explanation for the Ekadashi fasting is that compared to any other day of the moon cycle, the atmospheric pressure is the lowest on the Ekadashi days. Thus, this is the best time to fast and cleanse the bowel system. If we fast on any other day, the high pressure/strain may damage our system. Thus, it is advisable that after fasting on the Ekadashi, on the immediate next day (Dwadashi), we get up early and eat as soon as possible.

As per both the above theories, the fasting practice on the Ekadashi days have a strong scientific base.

Mostly people fear that by fasting one will become weak. Such a fear is not genuine. A day’s fast gives rest to the machinery of stomach and thereby helps it to function better in the future.  Not only that the undigested food material gets proper opportunity for its further digestion, but also by fasting the digestion power increases, better assimilation of food takes place helping in more production of blood and other necessary chemicals, and thereby helping better health and better nutritional effects. It is both a good measure for would be stomach troubles and a cure for a number of ailments. It helps better functioning of the liver, pancreas, intestines and kidney etc., thereby reducing the chance of any ailment relating to these organs.

WHY EKAADASI FASTING?

 •  It is Haridina-meant for spritual activity only.
 •  Food will not be digested since the moon is not in full glory.
 •  Shrimad Acharya has prescribed fasting, so it is mandatory to us.
 •  Its observance reduces all sins to ashes.
 •  Fasting tones up our health and keeps the body and the mind trim.

Normally 24 (12 x 2) Ekaadasis occur in a calendar year. When in a year there is an Adhikamaasa(According to Vashishta philosophy Adhika Masa comes in 32months, 16days, 3hrs, and 12mins) 2 more are added.

SANKALPA MANTRAS

1. DASAMI SANKALPA

Dashamee divase Parapte Vrathastoham Janaaradan
Thridinam Devadevesha Nirvigham Kuru Keshava

– Brahmavaivartha Puraanam

Janaardana! Today being Dasami I am ready for the three day vow. Oh, Lord! Deva Deva! Keshava! see that no obstacles come in the way of my vow.

2. EKAADASI SANKALPA

Ekaadashyam Niraharaha Sthithvahani Parehyaham
Bhookshyaami Pundareeksha Saranam Me Bhavaachyutha

– Brihannaaradeeya Puraanam XXI – 15

After fasting on Ekaadasi I will eat on Dwaadasi, Please be my reguge Oh, Achyuta!
TWO DAY FASTING SANKALPA

Adyashvasheha Niraahaaro Bhootvaaham Dwaadashee Dine
Vidhaasye Paaranam Deva Preetho Bhava Ma maanisham

– Varaahapuraanam

I will be on a fast today and tomorrow and break the fast on Dwaadasi. Lord! may you be pleased!

3. DWAADASI SANKALPA

Ajnaana Thimiraandhasya Vratenaanena Keshava
Praseeda Sumukho Natha jnaanadristi Prado Bhava

– Brihannaradeeya Puraanam XXI-20

Oh Lord! Keshava! I am blinded by the darkness of ignorance. By my undertaking this fast on Ekaadasi may it please you to bless me with the light of knowledge.

Ekaadasyupavaasena Dwaadashee Paarnenacha
Yadaarjitham Mayaa Punyam Thena Preenathu Keshavah

– Brahmavaivartha Puraanam

May Lord Keshava be pleased with the merit that accured to me by fasting on Ekaadasi and breaking the fast on Dwaadasi.

Types of Ekadashi:

Month Shukla paksha Krishna paksha
Chaithra Kaamada Varoodhini
Vaishaakh Mohini Aparaa
Jyeshtha Nirjala Yogini
Aashaadha Sayana Kaamikaa
Shraavana Puthrada Ajaa
Bhaadrapada Parivarthini Indiraa
Ashwayuja Paashaankusha Ramaa
Karthika Prabodhini Uthpathi
MargaShira . MokShadaa Suphalaa
Pushya Puthrada Shattila
Maagha Jayaa Vijayaa
Phaalguna Aamalaki Paapamochanaa
Adhika Padmini Paramma

 

Dasara padagalu on Ekadashi

Source:

http://www.salagram.net/ekadasi-science-behind.html

Ekadaashi Achara and vichara by Prabhanjanacharyaru

dasara padagalu · Dvaitha · MADHWA · taratamya

Let us know Dvaitha

“Madhwa mathave mathavu sakala smurthi sammathavu”

As the line says, madhwa philosphy is the only one which is accepeted by vedas. Being a Madhwa,one should understand the principles of dvaitha philosophy.

Five fundamental, eternal and real differences are described in this system:

 •     Between the individual soul (or jīvatma) and God (Brahmatma īshvara or Vishnu).
 •     Between matter (inanimate, insentient) and God.
 •     Among individual souls (jīvatma)
 •     Between matter and jīva.
 •     Among various types of matter.

Tharathamya or hierarchy among gods:

Vishnu is the Supreme Lord and Lakshmi is His eternal consort. Brahma and Vayu occupy the same next level. Their wives (Saraswati and Bharathi respectively) occupy the next level. Garuda-Sesha-Shiva, Indra-Kamadeva, Surya-Chandra, Varuna, Agni, Ganesha-Kubera and others successively occupy the lower ranks in this hierarchy.

Madhva propounds that life in the world can be divided into two groups: kshara and akshara. Kshara refers to life with destructible bodies, while akshara refers to indestructible bodies. Laxmi is akshara, while others from Brahma and lower are ksharas or jīvas. Possessing no body, Vishnu is exempt from this classification.

Sri vyasarajaru theerhtaru consolidates dvaita (madhwa philosophy in single sloka

Sriman Madhvamate: Harih Paratarah, Satyam Jagat, Tattvatho Bhedho Jivagana, Hareranucara, Nichoccabhavam gatah |

Muktir Naijasukhanubhutir, Amala Bhaktih Tatsadhanam, Hyakshradi Tritayam Pramanam, Akhilamnayaikavedyo Harih ||

Meaning

Sriman Madhwa Mathe
1 . Harih para tarah – Hari is the Supreme Being.
2 . Satyam Jagat – The world is Real, not Mithya or illusion.
3 . Tatvato Bhedah – Difference is Real.
4 . Jeeva Gana Hare ranu charah – All the Jivas are Hari’s Servants.
5 . Neecho cha bhavam gatah – with gradation among them.
6. Muktirnaija sukhanubhutih – Mukti is the enjoyment of (the soul’s) innate bliss.
7. Amala Bhaktischa tat Sadhanam – pure bhakti is the means of    attaining mukti.
8. Akshadi Tritayam pramanam –  there are three sources to gain knowledge namely :-

 • Knowing things through “Eyes and other Indriya Prathyaksha”,
 • knowing by inference, “Anumana” , and
 • By Shastras ‘Agama”. Tru Knowledge of the world can be gained by the above three means. It is “Tritayam”.

9. Akhilamnaiyaika Vedyo Harih -Lord Sri Hari can be known by Amna (or, Veda) only.

 


Dasara padagalu on dvaita philosophy and taratamya

Satya jagatidu panchabhedavu nitya shri govindana-
krutyavaritu taaratamyadi krushnanadhikendu saarirai
jiva Ishage bheda sarvatra – jiva jivake bhedavu
jiva jadake jadajadake bheda – jiva jada paramaatmage | 1 |
maanushottamaradhika kshitiparu manujadeva gandharvaru
j~jaani pitraajaana karmaja daanavaaritattvesharu | 2 |
ganapa mitranu saptarushigalu vahni naarada varunanu
inajage sama chandra suryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|
daksha sama aniruddha shachi guru rati svayambhuvaraarvaru
praanaginda adhika kaamanu kinchidadhikanu indranu |4|
deva indrage adhika maharudra – deva sama sheshagarudaru
kevala rudra shesha garudage devi hechchu sarasvati |5|
vaayuvige samarilla jagadolu vaayudevare brahmaru
vaayubrahmage koti gunadindadhika shaktalu shriramaa |6|
ananta gunagalindadhika lakumige Adi purandaravithalanu
Ganaru samaru illa jagadolu hanumahrutpadmavaasige |7|


Satata gananaatha siddhiyaniva kaaryadali
mati prerisuvalu paarvatidevi mu-
kutipathake manaviva maharudradevaru hari bha-
kutidaayakalu bhaaratidevi yu-
kuti  shaastragalalli vanajasambhavanarasi
satkarmagala nadesi suj~jaana matiyittu
gati paalisuva namma pavamaananu
chittadali ananda sukavanivalu ramaa bha-
kutajanarodeya namma purandaravitthalanu
satata ivarolu nintu I krutiya nadesuvanu |

DEVOTIONAL · Dvaitha · everyday · MADHWA · slokas

collections (Sloka for everyday)

Dwadasa nama stothram

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · everyday · MADHWA

Gajendra moksha(easy lyrics in Kannada)

nagali kaal pidiyadhu garudadhin gajaraja
pujishidhanu kamala pushpagaindha
siri neene gathi endhu gajavu kai mukiyalu
negutha uddharisidhhanu vijaya vittalanu

garuda gamana bandhaa garuda hastha bandha
garudadhwajanu bandha gajendhrana balige
sanku chakaradhari bandha nagali baai sulitha
sanku chakradhari namma purandhara vittala bandha
gajendrana balige govindha hari govindha

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · MADHWA · Vijaya dasaru

Vijaya kavacha

Shri kalluru subbannacharya is the author of this work. Subbannacharya was a famous scholar, renowned for his discourses on nyaya sudha. He treated haridasas with disrespect, considering them as pretenders who mislead ordinary people.

Once subbannacharya was in a dilemma since the cook who was supposed to provide the dishes for the lunch arranged in honor of his sudha discourse absented himself with very little notice. However, shri vijayadasaru came there, disguised as a cook and ensured that the function did not stop. Later when people recognized vijayadasaru, he humbly requested subbannacharya to continue with his discourse. But subbannacharya, who was furious, refused to do so; he heaped insult after insult on the calm vijayadasaru, who heard him out patiently.

Finally, when things reached a head, vijayadasaru looked around and saw a water-carrier. On questioning, it was obvious that the carrier was unlettered and a total stranger to the shastras. Vijayadasaru put some akshate (colored rice used for devotional purposes) on his head, and holding him by hand, asked him to lecture on the nyaya sudha! Wonder of wonders, a scholarly discourse flowed from the lips of the water carrier! In addition to delivering a superb lecture, he even highlighted the portions that subbannacharya himself was not sure of, and clarified all the doubts that the latter had! As soon as vijayadasaru removed his hand, the water carrier relapsed to his true self. Subbannacharya was wonderstruck, and truly humbled by the experience.

The divine spark in him was awakened, and in a flash he recognized the greatness of vijayadasaru. He immediately fell at his feet, and with tears in his eyes, begged his forgiveness. He realized the foolishness of his ways, and requested vijayadasaru to accept him as his disciple. Vijayadasaru sent him to another disciple of his, panga nama dasaru, who in turn initiated subbannacharya into haridasahood and gave him the ankita of ‘vyasa viththala’.

Source:www.vijayadasaru.net

If you want your wishes to be fulfilled , chant vijaya kavacha everyday

ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯಚರಣಕೆರಗಿರೊ
ದುರಿತ ತರಿದು ಪೊರೆವ ವಿಜಯಗುರುಗಳೆಂಬರ || ಪ ||

ದಾಸರಾಯನ ದಯವ ಸೂಸಿಪಡೆದನ
ದೋಷರಹಿತನ ಸಂತೋಷಭರಿತನ || ೧ ||

ಜ್ಞಾನವಂತನ ಬಲುನಿಧಾನಿ ಶಾಂತನ
ಮಾನವಂತನ ಬಲುವದಾನ್ಯ ದಾಂತನ || ೨ ||

ಹರಿಯ ಭಜಿಸುವ ನರಹರಿಯ ಯಜಿಸುವ
ದುರಿತ ತ್ಯಜಿಸುವ ಜನಕೆ ಹರುಷಸುರಿಸುವ || ೩ ||

ಮೋದಭರಿತನ ಪಂಚಭೇದವರಿತನ
ಸಾಧುಚರಿತನ ಮನವಿಷಾದಮರೆತನ || ೪ ||

ಇವರ ನಂಬಿದ ಜನಕೆ ಭವವಿದೆಂಬುದು
ಹವಣವಾಗದೋ ನಮ್ಮವರ ಮತವಿದು || ೫ ||

ಪಾಪಕೋಟಿಯ ರಾಶಿ ಲೇಪವಾಗದೊ
ತಾಪಕಳೆವನೋ ಬಲುದಯಾಪಯೋನಿಧಿ || ೬ ||

ಕವನರೂಪದಿ ಹರಿಯ ಸ್ತವನಮಾಡಿದ
ಭುವನ ಬೇಡಿದ ಮಾಧವನ ನೋಡಿದ || ೭ ||

ರಂಗನೆಂದನ ಭವವು ಹಿಂಗಿತೆಂದನ
ಮಂಗಳಾಂಗನ ಅಂತರಂಗವರಿತನ || ೮ ||

ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಸದೇವನ ದಯವ
ಸೂಸಿಪಡೆದನ ಉಲ್ಲಾಸತನದಲಿ || ೯ ||

ಚಿಂತೆ ಬ್ಯಾಡಿರೊ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರೊ
ಶಾಂತ ಗುರುಗಳ ಪಾದವಂತು ನಂಬಿರೋ || ೧೦ ||

ಖೇದವಾಗದೊ ನಿಮಗೆ ಮೋದವಾಹುದೊ
ಆದಿದೇವನ ಸುಪ್ರಸಾದವಾಹುದೊ || ೧೧ ||

ತಾಪ ತಡೆವನೊ ಬಂದ ಪಾಪ ಕಡಿವನೊ
ಶ್ರೀಪತಿಯಪಾದ ಸಮೀಪವಿಡುವನೋ || ೧೨ ||

ಗಂಗೆ ಮಿಂದರೆ ಮಲವು ಹಿಂಗಿತಲ್ಲದೆ
ರಂಗನೊಲಿಯನೊ ಭಕ್ತಸಂಗದೊರೆಯದೇ || ೧೩ ||

ವೇದ ಓದಲು ಬರಿದೆ ವಾದಮಾಡಲು
ಹಾದಿಯಾಗದೊ ಬುಧರ ಪಾದ ನಂಬದೆ || ೧೪ ||

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಾ ದೇಶ ತುಕ್ಕಿಬಂದರು
ದುಃಖವಲ್ಲದೆ ಲೇಶ ಭಕುತಿ ದೊರೆಯದೊ || ೧೫ ||

ದಾನ ಮಾಡಲು ದಿವ್ಯಗಾನಪಾಡಲು
ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯದೊ ಇವರ ಅಧೀನವಾಗದೆ || ೧೬ ||

ನಿಷ್ಠೆಯಾತಕೆ ಕಂಡ ಕಷ್ಟವ್ಯಾತಕೆ
ದಿಟ್ಟಗುರುಗಳ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿಭಜಿಸಿರೊ || ೧೭ ||

ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಕಂಡ ಗೋಜುಬೀಳಲು
ಬೀಜಮಾತಿನ ಫಲಸಹಜ ದೊರೆಯದು || ೧೮ ||

ಸುರಸು ಎಲ್ಲರು ಇವರ ಕರವ ಪಿಡಿವರೊ
ತರಳರಂದದಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತಿಪ್ಪರೊ || ೧೯ ||

ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವು ಇವರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ
ಅಹೋರಾತ್ರಿಲಿ ಸುಖದ ನಿವಹ ಕೊಡುವವೊ || ೨೦ ||

ವ್ಯಾಧಿ ಬಾರದೊ ದೇಹ ಬಾಧೆ ತಟ್ಟದೊ
ಆದಿದೇವನ ಸುಪ್ರಸಾದವಾಹುದೊ || ೨೧ ||

ಪತಿತಪಾಮರ ಮಂದಮತಿಯು ನಾ ಬಲು
ತುತಿಸಲಾಪೆನೆ ಇವರ ಅತಿಶಯಂಗಳ || ೨೨ ||

ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎಮ್ಮ ಪೊರೆವನಲ್ಲದೆ
ದುರಿತಕೋಟಿಯ ಬ್ಯಾಗ ತರಿವ ದಯದಲಿ || ೨೩ ||

ಮಂದಮತಿಗಳು ಇವರ ಚೆಂದವರಿಯದೆ
ನಿಂದೆ ಮಾಡಲು ಭವದಬಂಧ ತಪ್ಪದೊ || ೨೪ ||

ಇಂದಿರಾಪತಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿವನೊ
ಅಂದವಚನವ ನಿಜಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವನೊ || ೨೫ ||

ಉದಯ ಕಾಲದಿ ಈ ಪದವ ಪಠಿಸಲು
ಮದಡನಾದರು ಜ್ಞಾನ ಉದಯವಾಹುದೊ || ೨೬ ||

ಸಟೆ ಇದಲ್ಲವೋ ವ್ಯಾಸವಿಠಲ ಬಲ್ಲನೊ
ಪಠಿಸಬಹುದಿದು ಕೇಳಿ ಕುಟಿಲರಹಿತರು || ೨೭ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸವಿಠ (ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ) ವಿರಚಿತ ವಿಜಯದಾಸರ ಕವಚ ಸಾಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ||

English Lyrics

Smarisi badukiro divya charanakeragiro
durita taridu poreva vijaya gurugalembara ||

Dasarayana dayava susi padedana
dosharahitana santoshabharitana ||1||

J~janavamtana balu nidhani shantana
manyavantana bahu dhanyadatana ||2||

Hariya bhajisuva narahariya yajisuva
durita tyajisuva janake harusha surisuva ||3||

Modabharitana panchabhedavaritana
sadhucharitana manavishada maretana ||4||

Ivara nambida janake bhavavidembudu
havanavagado nammavara matavidu ||5||

Papakotiya rashi lepavagado
tapa kalevanu balu dayapayonidhi ||6||

Kavanarupadi hariya stavana madida
bhuvana bedida madhavana nodida ||7||

Ranganendana bhavavu hingitendana
mangalangana antarangavaritana ||8||

Kashinagaradallidda vyasadevana
dayava susi padedana ullasatanadali ||9||

Chinte byadiro nishchintaragiro
shantagurugala padavantu nambiro ||10||

Khedavagado nimage modavahudo
adidevana suprasadavahudo ||11||

Tapa tadevano banda papa kadivano
shripatiya paadada samipaviduvano ||12||

Veda Odalu baride vada madalu
hadi doreyadu budhara pada nambade ||13||

Gange mimdare malavu himgitallade
ranganoliyano bhaktara samga dorakade ||14||

Lekkavillada desha sutti bamdaru
duhkhavallade lesha bhakti dorakadu ||15||

Dana madalu divyagana padalu
j~jana doreyado ivaradhinavagade ||16||

Ishti yatake kanda kashtavyatake
ditta gurugala pada mutti bhajisiro ||17||

Puje madalu kanda goju bilalu
bijamatina phala sahaja dorakado ||18||

Suraru ellaru ivara karava pidivaro
taralarandadi himde tirugutipparo ||19||

Grahagalellavu ivarge sahaya maduta
ahoratrili sukhada nivaha koduvavu ||20||

Vyadhi barado dehabadhe tattado
adidevana suprasadavahudo ||21||

Patitapamara mandamatiyu na balu
tutisalapene ivara atishayangala ||22||

Karunadindali emma porevanallade
duritakotiya bega tariva dayadali ||23||

Mandamatigalu ivara chandavariyade
ninde madalu bhavada bandha tappado ||24||

Indirapati ivara munde kunivano
anda vachanava nijake tandu koduvano ||25||

Udayakaladi ee padava pathisalu
madadanadaru j~jana udayavahudo||26||

Sateyidallavo vyasavithala ballanu
pathisabahudido keli kutilarahitaru ||27||

 

dasara padagalu · Dates · DEVOTIONAL · Dvaitha · FESTIVALS · gokulashtami · India · krishna · Krishna arghyam · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · MADHWA · Madhwa sampradaaya · shodasha upachara pooja · Usa

Krishna ashtami/Gokulashtami

find useful links on sri krishna

Notes

 • Gokulashtami falls on Sraavana maasa krishna paksha ashtami
 • like ekadashi, one has to fast on Gokulashtami day too
 • This pooja has to be performed in the night
 • main part of this pooja is doing arghya for shri krishna and chandra
 • You can do lot of items for neivedhyam(thengulu(thenkuzhal in tamil), rava ladoo, besan ladoo, ompudi, kodubale, kosambari etc) but you must do complete fasting
 • Taking fast on gokulashtami day gives the pala equal to fasting 24 ekadashis through out the year(that doesnt mean you dont need to fast on ekadashis, it just shows the power of fasting on gokulashtami day)
 • Include avalakki and butter(Krishna’s favorite) in the neivedhya
 • If we give Arghya on Krishna astami day or on Krishna Jayanthi day, we will get the punya equal to Samarpana of samasta bhoomandala as per Bhavishyottara purana.

Sankalpa:

Perform aachamana by saying kesavaya namah: narayanaya namah: …. haraye sri krishnaya namaha ….

Subhe shobana muhurte …. ashwin varthamaane …… samvathsare dhakshinayane varsha rithou sraavana maase krishna pakshe ashtamyam …… vasare subha nakshathre subha yoga subha karana yevanguna visheshana vishistyam subhathi thow barathi ramana mukhya pranantharkatha sri bala krishna preranaya, sri bala krishna prithyartham sri bala krishnaya dhyanam avaahanadhi shodasha upachara poojam karishyam

Dhyanam:

tam-adbhutam bAlakam-ambujekShaNaM caturbhujam shanka-gadAdyudhAyudhaM
shrIvatsa-lakShmaM gala-shobhi-kaustubhaM pItAmbaraM sAndra-payoda-saubhaga
mahArha-vaiDUrya-kirITa-kuNDala-tviShA pariShvakta-sahasra-kuntalaM uddAma-kAnchyangada-kankaNAdibhiH virAjamAnaM vasudeva aikShata

(Sri krishna avathara sloka, Bhagavatham — (10-3-(9-10))

Meaning:

Vasudeva saw that wonder child with four hands, holding a conch, a mace, a chakra (discus) and a lotus; with Srivatsa emblem on his chest; with Kaustubha gem on the neck; with cloth of golden hue, as beautiful as the blue water-filled cloud; with dense hair flowing around amidst the adornments of crown and ear-rings radiant with precious gems; and excellently brilliant with bracelets around the hip and arms.

Avahanam

avaahayami devesa srushti sthithi yan karaana
poojartha bagavan krishna dayaam kru mayi prabho

Avaahayami|| (put akshatha)

Aasanam

deva deva jagannatha vaanchithartha bala bratha
rathna simhaasanam divyam kruhaana madhusudhana

Aasanam samarpayami||(put akshatha)

Paathyam

krush va me dayaam deva samsaararthi bayapaha
paadhyam kruhaana devesa namasthe vishwa pavana

pathyam samarpayami||( pour water in pela three times)

Arghyam

vaachitham krutha me deva dhushkrutam cha vinasaya
dhadh yakshatha palo beth gruhaana arghyam janaardhana

Arghyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

Acchamaniyam 

sri vathsaanga jagannatha sridhara srinikethana
upendra devaki puthra gurhaana aachamaniyam

achamaniyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

snanam

perform panchamrutha snana by starting with milk, curd(yogurt), ghee, honey, jaggery, fruits) . Then perform abhiseka with pure water

Ganga jalam samaanim suvarna kalase sthitham
snanam kru hrishikesha thena adhya madhusudhana

sutthodhaka snanam samarpayami

do achamana with water three times

vasthram

namasthe gnana roopaya knana kamyaya the namah:
peethambara yugam dhivyam kruhaana gnani vallabha

vasthra yugmam samarpayami||

yagnopaveetham 

yagnopaveetham  paramam sow varnam sumano haram
gruhaana devaki putra lokanugraha vigraha

Yagnopaveetham samarpayami||

Abaranam

haara kankana keyura mudhrika kundalaani cha
kruhaana anyaani dhivyaani bhushanaani ramaa pathe

Abaranani samarpayami||

gandham

chandhanaa karu kasthuri dhana saara samanvitham
kandham gruhaana govinda sarva kandha manohara

gandhan samarpayami||

Akshatham

akshaathan dhavalaan sutthan dhrusti priya karaan subhaan
rakthaksha thaam shya daasyami kruhaana madhusudhana

akshathan samarpayami||

Pushpam

malathi mallika pushpa kethaki champ kaathibe
komalai thulasi bivai archayami ramaa pathe

pushpaani samarpayami

anga puja:

Om Shri Krishnaya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Narakantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Janghai Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Urun Pujayami॥

Om Balabhadranujaya Namah। Guhyam Pujayami॥
Om Vishvamurtaye Namah। Jaghanam Pujayami॥
Om Gopijana Priyaya Namah। Katim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Udaram Pujayami॥
Om Shrikantaya Namah। Hridayam Pujayami॥

Om Yajnine Namah। Parshvau Pujayami॥
Om Trivikramaya Namah। Prishthadeham Pujayami॥
Om Padmanabhaya Namah। Skandhau Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahun Pujayami॥
Om Kamalanathaya Namah। Hastan Pujayami॥

Om Vasudevaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sanatanaya Namah। Vadanam Pujayami॥
Om Vasudevatmajaya Namah। Nasikam Pujayami॥
Om Punyaya Namah। Shrotre Pujayami॥
Om Shrishaya Namah। Netrani Pujayami॥

Om Nandagopapriyaya Namah। Bhravau Pujayami॥
Om Devakinandanaya Namah। Bhrumadhyam Pujayami॥
Om Shakatasuramardhanaya Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Shri Krishnaya Namah। Shirah Pujayami॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Sarvangani Pujayami॥
Perform pushparchana for  krishna ashtothra satha namavali
Dhoopam
dasaangam gukgul dhoopam sukantham sumanoharam
kapilaa krutha samyuktam kruhaana purushotthama
Dhoopam Samarpayami||
Deepam
saajyam thri vaarthi samyuktham vanhinaa yogitham mayaa
deepam gruhaana devesa tri logya thimira pahaa
Deepam samarpayami
Neivedhyam
nana pakshayascha bojyais cha rasai syhatbis samanvitham
lehya pe yaadhi yuktham cha neivedhyam upa pujya thaam
Neivedhyam samarpayami||
 nanavidha palaani samarpayami,
thamboolam dhakshinam samarpayami, maha neerajanam samarpayami
karpoora arathi, deeparadhana, chathra chamara samastha rajopacharaan samarpayami
pradhakshina namaskaram samarpayami
Sing dasara padagalu. Find the link in the end
Prarthana
krishna krishna krupaalo dhvam agathinaam kathirbbava
samsaararnava magnam maam praseetha purushothama
Prarthanam samarpayami(pushpakshatha)
Arghya for krishna:
Holding fruit + gold in hand, do arghyam with sankha water three times
Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||
Arghya for chandra
 
do argya with milk in shanka
Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||
Sarva samarpana
yasya smruthya cha namokthya tapap pooja kriyathisu nyunam sampoornatham, yathi sadhuyo vandhe tham achyutam mantra heenam kriya heenam bakthi heenam ramaa pathe. yath kruthum thu mayaa deva paripoornam thathathume.
anene sri bala krishna poojanena baghavan barathi ramana mookhya pranantharkatha sri balakrishna priyatham
Sri Krishnarpanamamsthu
dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA · Vadirajaru

Krishna ashtakam by vadirajaru

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾ ಕಮಲಾಲಯ |
ಲೀಲಯಾ ಧೃತಭೂಧರಾಂಬುರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋದರ ||

ಮಧ್ವಮಾನಸಪದ್ಮಭಾನುಸಮಂ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಮಂ ಸ್ಮರ
ಸ್ನಿಗ್ಧನಿರ್ಮಲಶೀತಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್ |
ಹೃದ್ಯಕಂಬುಸಮಾನಕಂಧರಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಮ್
ಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಸ್ತುತ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೧ ||

ಅಂಗದಾದಿಸುಶೋಭಿಪಾಣಿಯುಗೇನ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೈನಸಂ
ತುಂಗಮಾಲ್ಯಮಣೀಂದ್ರಹಾರಸರೋಸಂ ಖಲನೀರಸಮ್ |
ಮಂಗಲಪ್ರದಮಂಥದಾಮವಿರಾಜಿತಂ ಭಜತಾಜಿತಂ
ತಂ ಗೃಣೇ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೨ ||

ಪೀನರಮ್ಯತನೂದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನಃ ಶುಭ ಹೇ ಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭಾವನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತಮರ್ಥಿಸುಶಂತಮಮ್ |
ಆನತೋಽಸ್ಮಿ ನಿಜಾರ್ಜುನಪ್ರಿಯಸಾಧಕಂ ಖಲಬಾಧಕಂ
ಹೀನತೊಜ್ಝಿತರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೩ ||

ಹೈಮಕಿಂಕಿಣಿಮಾಲಿಕಾರಸನಾಂಚಿತಂ ತಮವಂಚಿತಂ
ಕಮ್ರಕಾಂಚನವಸ್ತ್ರಚಿತ್ರಕಟಿಂ ಘನಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್ |
ನಮ್ರನಾಗಕರೋಪಮೋರುಮನಾಮಯಂ ಶುಭಧೀಮಯಂ
ನೌಮ್ಯಹಂ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೪ ||

ವೃತ್ತಜಾನುಮನೋಜ್ಞಜಂಘಮಮೋಹದಂ ಪರಮೋಹದಂ
ರತ್ನಕಲ್ಪನಖತ್ವಿಷಾ ಹೃತಹೃತ್ತಮಸ್ತತಿಮುತ್ತಮಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಚಿತಾರ್ಚನಂ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಽಽಗತಯಾ ಸ್ವಯಂ
ಚಿತ್ತ ಚಿಂತಯ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೫ ||

ಚಾರುಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮರುಚಾಽಮರೊಚ್ಚಯಚಾಮರೋ-
ದಾರಮೂರ್ಧಜಭಾರಮಂಡಲರಂಜಕಂ ಕಲಿಭಂಜಕಮ್ |
ವೀರತೋಚಿತಭೂಶಣಂ ವರನೂಪುರಂ ಸ್ವತನೂಪುರಂ
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೬ ||

ಶುಷ್ಕವಾದಿಮನೋಽತಿದೂರತರಾಗಮೋತ್ಸವದಾಗಮಂ
ಸತ್ಕವೀಂದ್ರವಚೋವಿಲಾಸಮಹೋದಯಂ ಮಹಿತೋದಯಮ್ |
ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಯತೀಸ್ವರೈಃ ಕೃತಪೂಜನಂ ಗುಣಭಾಜನಂ
ಧಿಕ್ಕೃತೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೭ ||

ನಾರದಪ್ರಿಯಮಾವಿಶಾಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣಂ ನಿಜರಕ್ಷಣಂ
ದ್ವಾರಕೋಪಮಚಾರುದೀಪಚಯಾಂತರೇ ಗತಚಿಂತ ರೇ |
ಧೀರ ಮಾನಸ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ದ್ವಾರಕೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ || ೮ ||

ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಂ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಂ
ತತ್ಪದಾರ್ಚಕವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಂ ಗುಣಪೂರಿತಮ್ |
ಗೋಪ್ಯಮಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚಮುದೇ ಮಮಾಸ್ತ್ವಿಹ ನಿರ್ಮಮ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಂ ಹೃತಧೀಮಲಮ್ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||


Palayachyutha palayajitha palaya kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara

Madhwa manasa padma bhanu samam smara prathimam(sam) smara
Snighdha nirmala seethe kanthila sanmukham karunonmukham
Hrudhya kambhu samana kandharamakshayam durithakshayam
Snigdha samsthutha roupya peeta kruthalayam harimalayam ||1||

Angadhadhi sushobhi pani yugena samkshubhithainasam
Thunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam
Mangalapradha manda dhahama virajitham bhajathajitham
Tham grena vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||2||

Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana
Svanubhava nidharsanaya disantha mardhisu santhamam
Aanathosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam
Heenathojijjatharaoupya peeta kruthalayam harimalayam ||3||

Hema malika kinkini malikarasanchitham thamavanchitham
Rathna kanchana chithra vasthrakateem Ghana prabhaya ghanam
Kamra naga karopa moru mana mayam shubhadhee mayam
Naumyaham vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||4||

Vrutha janu manojna janga mamohadham paramohadham
Rathna kalpa nakhathwisha hrutha hruththamasthathimuthamam
Prathyaham rachitharchanam ramaya swayaagathaya swayam
Chitha chinthya roupya peeta kruthalayam harimalayam ||5||

Charu pada saroja yugma rucha amarochayachamaro
Dhara mordh a jabhara mandala ranchakam kali bhanchakam
Veerathothuchitha bhooshanam vara noopuam swathanuparam
Dharayaathmani roupya peeta kruthalayam harimalayam ||6||

Sushka vadhi mano aathidhoora tharagamothsava dagamam
Sath kaveendra vacho vilasa mahodhaam maahithodhayam
Lakshyami yatheeswarai krutha poojanam guna bhajanam
Ddhikruthopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||7||

Narada priyamavishambhuruhekshanam nija lakshanam
Tharakopama charu dheepa chayanthare gatha chinthare
Dheera manasa poorna Chandra samanamachyuthamanama
Dhwarakopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||8||

Roupyapeeta kruthalayasya hare priyam durithaapriyam
Thad padarchaka Vadhi raja yatiritham guna pooritham
Gopyamashtakam edathuchamudhe mamasthivaha nirmama
Prapya shudha phalaya thathra sukomalam hruthadheemalam||9||