dasa sahithya · dasara padagalu · Vadirajaru

Haridasaru Kanda Sri Vadirajaru

Here is the next golden opportunity to download lyrics in tamil.

Compilation of songs on Bhavi Sameera Sri Vadirajaru by various dasargalu.

Thanks to Mr. Ramamurthi, Pollachi and Sri Hayavadana Seva Samiti, Singanallur, Coimbatore for their help with the scanned version and permission to upload the same in the portal.

dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Ava kulavo ranga

ಆವ ಕುಲವೊ ರಂಗ ಅರಿಯಬಾರದು ||ಪ.||

ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಬಾರದು ಗೋವುಕಾವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷÀವ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದಿತ್ತನಂತೆ ||ಅ.ಪ.||

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವಳರೊಡನೆ ಆಡಿದನಂತೆತಾ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗಪಕ್ಷ್ಷಿಗಳ ಮರುಳುಮಾಡಿದ ದೇವನಂತೆ ||1||

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕಟನ ಒದ್ದನಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬ ಕಿತ್ತನಂತೆಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದು ಬಾಲೇರಿಗೊಲಿದ ದೇವನಂತೆ ||2||

ಗೊಲ್ಲತೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆಮೆಲ್ಲನೆ ಪೂತನಿ ಅಸುವ ಹೀರಿ ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಂತೆ ||3||

ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಂತೆÀರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊಮ್ಮಗನಂತೆ ಮುದ್ದುಮುಖದ ದೇವನಂತೆ ||4||

ತರಳತನದಿ ಒರಳನೆಳೆದು ಮರನ ಕೆಡಹಿ ಮತ್ತವರ ಸಲಹಿದುರುಳ ರಕ್ಕಸರನು ಕೊಂದ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನಂತೆ ||5|

Āva kulavo raṅga ariyabāradu ||pa.||

Āva kulavendariyabāradu gōvukāva gollanantepārijātada vr̥kṣaÀva satyabhāmege tandittanante ||a.Pa.||

Gōkuladalli puṭṭidanante gōvaḷaroḍane āḍidanantetā koḷalanūdi mr̥gapakṣṣigaḷa maruḷumāḍida dēvanante ||1||

kālalli śakaṭana oddanante gūḷiya komba kittanantekāḷiṅgana heḍeya tuḷidu bālērigolida dēvanante ||2||

gollatēra manegaḷalli kaḷḷatanava māḍidanantemellane pūtani asuva hīri ballida kansana kondanante ||3||

sarpa tanna hāsigeyante pakṣi tanna vāhanavanteÀrpabhūṣaṇa mom’maganante muddumukhada dēvanante ||4||

taraḷatanadi oraḷaneḷedu marana keḍahi mattavara salahiduruḷa rakkasaranu konda celuva hayavadananante ||5||

laghu vayu sthuthi · MADHWA · Vadirajaru

Laghu vayu sthuthi(kannada)

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣ್ವಾಜ್ಞದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಪವನನು ಕೇಸರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗಾಗಿ ಲವಣಜಲಧಿಯಂ ಲಂಘಿಸಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ |
ಇದ್ದಂಥಾ ರಾವಣನ್ನು ರಘುಪನ ಕರದಿ ನಿಂಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ್ದಾ ರಾಘವನ್ನು  ಭಜಿಸಿ ಮೆರೆದಿ ಕಿಂಪುರುಷಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ     ||೧||

ಆ ವಾಯು ಭೀಮನಾಗಿ ಸುರವರ ಬಲದಿಂ ಕೋಬ್ಬಿದಾಮಾಗದನನ್ನು
ಕಿರ್ಮೀರಂ ಕೀಚಕನ್ನು ಬಕಮುಖಖಲರಂ ದುಷ್ಟದುರ್ಯೋಧನನ್ನು |
ಕೂಂದು ರಾಜಾಶ್ವಮೇಧ ಪ್ರಮುಖಮಖಗಳಂ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆಂದು
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ಸುಜನರಪತಿಯು ಮೆರದನು ಸಾಧು ಬಂಧು        ||೨||

ಪ್ರಾಗ್ ಜನ್ಮದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಲಿಯಲಿ ಮಣಿಮಾನ್ ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಹಂ ವಿತಥ ವಚನದಿಂ ಎಲ್ಲರಂ ಕೆಡಿಸಲಾಗಿ |
ಅಜ್ಞಾನಾಖ್ಯನದಿಂದ  ಸುಜನರ ಮತಿಯು ಮ್ಲಾನವಂ ಪೊಂದಿರಲ್ಲು
ಶ್ರೀಶಜ್ಞಾ ಶಿರದಿ ವಹಿಸಿ ಕುರುಕುಲ ಪತಿಯೂ  ಆದನೂ ಮಧ್ವಸೂರ್ಯಾ        ||೩||

ಸರ್ವಜ್ಞ ಶ್ರೀಶನೇವೇ ವಿಧಿಭವಮುಖರು  ಶ್ರೀಹರಿ ದಾಸರೇನೇ
ಸತ್ಯೇವೇ ಈಜಗತ್ತು ಜನವು ತ್ರಿವಿಧವು ನಿತ್ಯ ಪಂಚಪ್ರಭೇದ |
ಈಶಾಧೀನೇವೇ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಿದನುಗುಣಾ ಅಂದದೇವೇ ಪ್ರಮಾಣಾ
ಹೀಗೆಂದು ಮಧ್ವಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಸುಜನಕೆ ಅದನು ದಿವ್ಯಮೋದಾ        ||೪||

ಕೇಳೆಂದು ಮಾಯಿವಾದೀ ಸಕಲಸುರವನು ಮಂದಿಗಳ್ಯಜ್ಞನಲ್ಲಾ
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ  ಸಕಲಜಗತ್ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲ |
ನೀನರಿಯೋ ನಿನ್ನ ನಾರಿ ಹಗಲು ಇರಳಲಿ ಜಾರವಾಮಾಡುವೋದು
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೆಂದೋ ವಿತಥ ವಚನವು ಹ್ಯಾಂಗ ನೀಆಡವೋದು    ||೫||

ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಮಾನಹೀನಜನಕೆ ಶುದ್ಧಿಲ್ಲದಾನಾಯಿಗೆ
ಮಾಯಿ ಸಂಕರಗೆ ಸಮೀರನಗದಾ ಪೆಟ್ಟಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು |
ನಿತ್ಯಂಧತಮ ಅಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಜ್ಞಾನವಂ ವರ್ಜಿಸಿ
ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಸಹ ಗೋಪಿಚಂದನವನ್ನು ದೇಹಂಗಳಲ್ಯರ್ಚಿಸಿ    ||೬||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ||

Śrīmadviṣṇvājñadinda janisi pavananu kēsarī kṣētradalli
kan̄jākṣi sītegāgi lavaṇajaladhiyaṁ laṅghisi laṅkeyalli |
iddanthā rāvaṇannu raghupana karadi niṅgisi bhūmiyinda
kūḍiddā rāghavannu  bhajisi meredi kimpuruṣā khaṇḍadalli     ||1||

ā vāyu bhīmanāgi suravara baladiṁ kōbbidāmāgadanannu
kirmīraṁ kīcakannu bakamukhakhalaraṁ duṣṭaduryōdhanannu |
kūndu rājāśvamēdha pramukhamakhagaḷaṁ māḍi kr̥ṣṇārpaṇendu
rājādhirājanāgi sujanarapatiyu meradanu sādhu bandhu        ||2||

prāg janmadvēṣadinda kaliyali maṇimān saṅkarācāryanāgi
brahmāhaṁ nirguṇōhaṁ vitatha vacanadiṁ ellaraṁ keḍisalāgi |
ajñānākhyanadinda  sujanara matiyu mlānavaṁ pondirallu
śrīśajñā śiradi vahisi kurukula patiyū  ādanū madhvasūryā        ||3||

sarvajña śrīśanēvē vidhibhavamukharu  śrīhari dāsarēnē
satyēvē ījagattu janavu trividhavu nitya pan̄caprabhēda |
īśādhīnēvē sarvaśrutigidanuguṇā andadēvē pramāṇā
hīgendu madhvasūrya tiḷisi sujanake adanu divyamōdā        ||4||

kēḷendu māyivādī sakalasuravanu mandigaḷyajñanallā
jijñāsya brahmanārāyaṇa  sakalajagatparimitiyannu balla |
nīnariyō ninna nāri hagalu iraḷali jāravāmāḍuvōdu
brahmāhaṁ nirguṇendō vitatha vacanavu hyāṅga nī’āḍavōdu    ||5||

māyāvādige mānahīnajanake śud’dhilladānāyige
māyi saṅkarage samīranagadā peṭṭindalē muktiyu |
nityandhatama ahudu endu tiḷidu ajñānavaṁ varjisi
śrīmudrāsaha gōpicandanavannu dēhaṅgaḷalyarcisi    ||6||

||iti śrīvādirājaviracita kannaḍalaghuvāyustutiḥ samāptā||

dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Aroghane maadu saarasukhadodeya

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಸಾರಸುಖದೊಡೆಯ|| ಪ.||

ಸತ್ಯವಾದ ಜಗಕೆ ಕರ್ತುಕಾರಣ ನೀನೆ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಹುದೈ
ಸತ್ಯವಾದವತಾರ ಸಕಲಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಭಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿರಿ ಪರಮ ದಯಾಳು||1||

ಅಣುರೋಮಕೂಪದಲಿ ಅಂಡಜಾಂಡಗಳಿರಲು
ಘನಕೃಪಾಂಬುಧಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳಲಳವೆ
ಫಣಿಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಭುವನವ್ಯಾಪಕ ಹರಿಯ
ಘನಭಕುತಿಲ್ಯಜಭವರು ಪೂಜೆಮಾಡುವರು|| 2||

ಗಂಗೆಗೋದಾವರಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯಮುನೆ
ರÀಂಗಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ಕಾವೇರಿಯು
ಮಂಗಳ ಭೀಮರಥಿ ನಿಮಗೆ ಮಜ್ಜನಕೆ ಅಣಿಮಾಡಿ
ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಭಾಪೆಂದು ಪೊಗಳೆ ||3||

ರನ್ನಮಯವಾಗಿರ್ದ ಹೊನ್ನಮಂಟಪದೊಳಗೆ
ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪಾಕವು
ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ವಾಣಿ ಭಾರತಿದೇವಿ ಕಡುಜಾಣೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆ ಮಾಡುವರು ||4||

ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪುನುಗು[ಚಂದನ] ಜವ್ವಾಜಿ
ಮುಂದೆ ಕುಂಕುಮದ ಕೇಸರಿಯ ಲೇಪ
ಚೆಂದದ ಕೇದಿಗೆ ಮುಡಿವಾಳ ಸಂಪಿಗೆ
ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಗೊಪ್ಪಿತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ||5||

ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಪರಿಮಳಿಪ ಕುಶಲದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
ಬಿಸಿದೋಸೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೇಹ್ಯಪೇಯ
ಬಸಿರೊಳಗೆ ಈರೇಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟವಗೆ
ನಸುನಗುತ ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಬಡಿಸೆ ||6||

ನೂರು ಯೋಜನದಗಲ ಸರಸಿಜ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹದಿ
ನಾರು ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನದ್ಹರಿವಾಣವು
ಸಾರೆಯಲಿ ಪೊಂಬಟ್ಟಲೆಂಬ ಸಾಗರದೊಳಗೆ
ಮೇರುಗಿರಿಯೆಂಬೊ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗೆ ||7||

ಆ ಕಮಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕುಬಗೆ ಘೃತ ಸೂಪ
ಲೋಕಪತಿಗನುವಾದ ದಿವ್ಯಾನ್ನವು
ಬೇಕಾದ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ರಸಾಯನವ
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಡಿಸೆ||8||

ಖಳರಕುಲವೈರಿಗೆ ತಿಳಿನೀರುಮಜ್ಜಿಗೆ
ಎಳನೀರು ಪಾನಕ ಸೀತಳುದಕ
ಬಳಲಿದಿರಿ ಬಳಲಿದಿರಿ ಎನುತ ಹಯವದನಗೆ
ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಪೂರವೀಳ್ಯವನೆ ಕೊಡಲು ||9||

Ārōgaṇeya māḍu sārasukhadoḍeya|| pa.||

Satyavāda jagake kartukāraṇa nīne
muktidāyaka nityatr̥ptanahudai
satyavādavatāra sakalaguṇa paripūrṇa
bhaktidāyaka siri parama dayāḷu||1||

aṇurōmakūpadali aṇḍajāṇḍagaḷiralu
ghanakr̥pāmbudhi nim’ma pogaḷalaḷave
phaṇiśāyiyāgidda bhuvanavyāpaka hariya
ghanabhakutilyajabhavaru pūjemāḍuvaru|| 2||

gaṅgegōdāvari tuṅgabhadre yamune
raÀṅgasannidhiyāda kāvēriyu
maṅgaḷa bhīmarathi nimage majjanake aṇimāḍi
aṅgajanayya bhāpendu pogaḷe ||3||

rannamayavāgirda honnamaṇṭapadoḷage
svarṇapātregaḷalli svayampākavu
ninna sose vāṇi bhāratidēvi kaḍujāṇe
cennāgi naivēdyavanne māḍuvaru ||4||

gandha kastūri punugu[candana] javvāji
munde kuṅkumada kēsariya lēpa
cendada kēdige muḍivāḷa sampige
kandarpanayyagoppitu mallige ||5||

desedesege parimaḷipa kuśalada citrānna
bisidōsege beṇṇe lēhyapēya
basiroḷage īrēḷu jagavanimbiṭṭavage
nasunaguta indirādēvi baḍise ||6||

nūru yōjanadagala sarasija brahmāṇḍa hadi
nāru baṇṇada cinnad’harivāṇavu
sāreyali pombaṭṭalemba sāgaradoḷage
mērugiriyembo dīpagaḷu beḷage ||7||

ā kamale māḍiddu nālkubage ghr̥ta sūpa
lōkapatiganuvāda divyānnavu
bēkāda pan̄cabhakṣya rasāyanava
ēkāntadalli nim’ma dēvi baḍise||8||

khaḷarakulavairige tiḷinīrumajjige
eḷanīru pānaka sītaḷudaka
baḷalidiri baḷalidiri enuta hayavadanage
naḷinākṣi karpūravīḷyavane koḍalu ||9||

MADHWA · neivedhyam · Vadirajaru

Arohane maado ananda mooruthy

ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೊ ಆನಂದಮೂರುತಿ ||ಪ||

ರÀನ್ನದ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಶೋಭನವಾದ
ಪೊನ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ನೆರವಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ನಿನ್ನರಸಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೆಯರ ಕೂಡಿ ಶಾ-
ಲ್ಯನ್ನ ಸವಿಶಾಕಗಳ ನೀಡಿದ ಕೈಯಿಂದ ||1||

ತುಪ್ಪ ಮಧು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಕರಿಗಳ
ಲೇಪ ಸಾರಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ದಧಿ ಪಕ್ವಫಲಂಗಳು
ಆ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಲೇಹ್ಯಪೇಹ್ಯವ ||2||

ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳಾಮುನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನವೊ
ಮನ್ನಿಸಿ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಕರಕಂಜದಿಂದ
ಪೂರ್ಣವಮಾಡು ಭುಜಿಸೊ ಹಯವದನ ಕೃ-
ಪಾಳು ಸಕಲಲೋಕಪಾಲ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ||3||

Ārōgaṇe māḍo ānandamūruti ||pa||

raÀnnada taḷigeyannu śōbhanavāda
ponna baṭṭalugaḷa neravi śrīharige
ninnarasi ā lakṣmi soseyara kūḍi śā-
lyanna saviśākagaḷa nīḍida kaiyinda ||1||

tuppa madhu citrānna pāyasa karigaḷa
lēpa sārasa bhakṣyagaḷa
gōpālakr̥ṣṇage dadhi pakvaphalaṅgaḷu
ā padmamukhi baḍisidaḷu lēhyapēhyava ||2||

enna kundugaḷāmunige divya annavo
mannisi karedu ninna karakan̄jadinda
pūrṇavamāḍu bhujiso hayavadana kr̥-
pāḷu sakalalōkapāla suraroḍeyane ||3||

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vadirajaru

14 pooja to Lord Udupi Krishna everyday

I am happy to share a rare devaranama composed by Sri Vadirajaru, explaining 14 different poojas performed at Shri krishna matha Udupi

The fourteen poojas per day in Krishna matha, Udupi is as follows:

 1. Nirmalya visarjana pooja

  2. Ushah kala pooja

  3. Akshaya patra-gopooja

  4. Panchamruta abhisheka pooja

  5. Udvartana pooja

  6. Kalasha pooja

  7. Teertha pooja

  8. Alankara pooja

  9. Avasara sanakadi pooja

  10. Maha pooja

  11. Chamara seva pooja

  12. Ratri pooja

  13. Mantapa pooja /Ranga pooja

  14. Shayanotsava/Ekanta seva pooja

udupi krishna pooja haadu ENGLISH

udupi krishna pooja haadu(Kannada)

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vadirajaru

Gopi Geetham (Vadirajaru)

ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿ ಕಂದನೆಂದು ಮೋಹಿಸಲು
ಮುಕುಂದನ ಪಾಡಿದಳು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ವೃಂದಾವನವ ಸಾರಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ್ನ ತೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೆ ತಂದಳು ಗಂಗಿ ಉದಕವ
ಪೀತಾಂಬರ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಳು
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ಬಂದು ಕುಳಿತರು ಭ್ರಾಂಬರು ನಂದನ ಮನೆಯಲಿ
ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಪರೀಕ್ಷೀತರಾಯ ಕೇಳು
ಶಂಖೋತ್ಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು
ಮೌನದಾಪಾತ್ರಿವಳಗ ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥ ಬಡಿಸಿ
ಭ್ರಾಂಬರಾ ಎಡಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಳೆ ಯಶೋದಾ
ಇಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರಿಯೊಳು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿನಾಥ
ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ನೋಡಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಲಿ
ಕೋಲುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಬಡಿಯ ಬರಲು
ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿದ ಕೃಷ್ಣನು
ಅಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಪಿದೇವಿ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿದಳು ಮಗನ ವಜ್ರಕಂಬಕ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಮಾಧವಾ ದುರುಳ ನೀವು ಸ್ನಾನಕೆ ಹೋಗಿರಿ
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತರಾಗಲೆ
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆನ್ನಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ
ವಿಪ್ರರಾ ಎಡಿಗೆ ನಿಂತಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ಹಿಂದಕ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಗೋವಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಗೊಲ್ಲರ ಮಗ ಮುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಚಿಂತೆಬಟ್ಟರು
ಫುಲ್ಲವದನಿ ಗೋಪಿದೇವಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಎದಿವಳಗ
ಎತ್ತಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರಲೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂದಳು
ನಂದಗೋಪ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗಲೊಳಾಗ ಎತ್ತುಕೊಂಡು
ಯಾರು ಬೈದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು
ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಡೆದಳು
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ರಮಾಪತಿ ಅಳುತ ನಿಂತಾನು|
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಗುವಾ ದಾವಕಡೆ ಇದ್ದರೇನು
ಕೃಷ್ಣನೆಂದವರ ಮನಕೆ ಥಟ್ಟನೇ ಬರುವನು
ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನು||

nanda gOkulada gOpi kandanendu mOhisalu
mukundana pADidaLu haruShadindali
vRundAvanava sArisi gOvindanna teLagiLisi
bangArada ginDile tandaLu gangi udakava
pItAMbara seragu hiDididda lakShmIpati
gangA yamunA snAnamADi banniri endaLu
anda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
bandu kuLitaru BrAMbaru naMdana maneyali
daSamaskandha BAgavata parIkShItarAya kELu
SanKOtsadinda nAnu hELuttiddenu
maunadApAtrivaLaga nAnA padArtha baDisi
BrAMbarA eDige tandiTTaLe yaSOdA
iTTanta pAtriyoLu muTTikonDu gOpinAtha
siTTilinda nODidaru brAhmaNaru kRuShNana kaDeyali
kOlukoMDu kOpadiMda bAlakana baDiya baralu
bAgila hinde hOgi aDagida kRuShNanu
aDagidda kRuShNanna eLedukonDu gOpidEvi
oLaga kaTTidaLu magana vajrakaMbaka
oLaga kaTTi tanna magana brAhmaNarannE bEDikonDu
mAdhavA duruLa nIvu snAnake hOgiri
aMda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
dEvara naivEdya mADi kuLitarAgale
kRuShNArpaNennalu kaTTida kaMbadinda banda
viprarA eDige nintA BaktavatsalA
hiMdaka tirugi nODalu gOvinda bennu hiDididda
gollara maga muTTidanendu ciMtebaTTaru
Pullavadani gOpidEvi tallaNisi edivaLaga
ettakaDe iTTu barale kRuShNanendaLu
nandagOpa tanna magana bagaloLAga ettukonDu
yAru baidaru eMdu kELuttiddanu
anyAyavillade amma nanna baDedaLu
baNNisi baNNisi ramApati aLuta nintAnu|
BUmiya beLaguvA dAvakaDe iddarEnu
kRuShNanendavara manake thaTTanE baruvanu
vAdirAjaru mADidantha bAlalIleyannu
hELi kELidavarige sAyujya padavi koDuva SrI hayavadananu||

 

 

 

 

dasara padagalu · MADHWA · sampradaaya haadu · Vadirajaru

Harshina kuttuva haadu/Turmeric grinding ceremony song

ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭೂರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ
ಸುವ್ವಿ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ||ಪ||

ಹರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸಿರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ
ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸುವ್ವಿ
ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೇಳಿದ
ಗುರುವಾದಿರಾಜೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಯೆಂದು ಸುವ್ವಿ ||1||

ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ನ
ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ಸುವ್ವಿ
ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ತನ್ನ ಮರೆ-
ಹೊಕ್ಕರ ಕಾಯ್ವ ಪ್ರಸನ್ನನಿವ ಸುವ್ವಿ ||2||

ಯಶೋದೆಯ ಕಂದ ತನ್ನ ವಿಷವನುಣ್ಣೆಂದ
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಸುವ್ವಿ
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೊಂದ ನಮ್ಮ
ಎಸೆವ ಗೋವಿಂದ ಪಾಲಿಸ ಬಂದ ಸುವ್ವಿ ||3||

ಶಕಟಾಸುರನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಂದ ಬಲು
ವಿಕಟ ದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಸುವ್ವಿ
ವಿಕಟದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಕೊಂದು ಸರ್ಪನ ಮ-
ಸ್ತಕದಮೇಲೆ ನಲಿವುತ ನಿಂದ ಸುವ್ವಿ||4||

ಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಯ ಬಿಡುವಾಗ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಮೊಸರನೆ ಸುವ್ವಿ
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಮೊಸರನೆ ಸುರಿದು
ಅವರ್ಬರಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕೊಂಡೋಡುವ ಸುವ್ವಿ ||5||

ಮತ್ತಿಯ ಮರಗಳ ಕಿತ್ತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ಸುವ್ವಿ
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ತನ್ನ
ಮಿತ್ರಜನಕಾಗಿ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿದನೆ ಸುವ್ವಿ ||6||

ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಿ ಮಲ್ಲರಸುವ ನೀಗಿ
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಸುವ್ವಿ
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಮುದದಿ ತನ್ನವರ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಸುವ್ವಿ ||7||

ಅನಂತಾಸನವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಗರ ಕೃಷ್ಣಗೆ
ಘನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಸುವ್ವಿ
ಘನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಅಲ್ಲಿ
ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ ಮುಕ್ತರ ಸಂದಣಿ ಸುವ್ವಿ||8||

ಇಂತು ಹಯವದನ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜಗತ್ಕಾಂತ
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹುವ ಸುವ್ವಿ
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹುವ ಮಾರಾಂತರ ಕೃ-
ತಾಂತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹುವ ಸುವ್ವಿ ||9||
Suvvi suvvi nam’ma śrīramaṇage suvvi
suvvi suvvi nam’ma bhūramaṇage suvvi
suvvi endu pāḍi sajjanarella kēḷi ||pa||

harige śaraṇembe sirige śaraṇembe
vara vāṇiramaṇage śaraṇembe suvvi
vara vāṇiramaṇage śaraṇendu pēḷida
guruvādirājēndrana kr̥tiyendu suvvi ||1||

pakṣi vāhanna jagakke mōhanna
rakkasadāhannaniva suvvi
rakkasadāhannaniva tanna mare-
hokkara kāyva prasannaniva suvvi ||2||

yaśōdeya kanda tanna viṣavanuṇṇenda
karkaśada pūtaniya śiśuvāgi suvvi
karkaśada pūtaniya śiśuvāgi konda nam’ma
eseva gōvinda pālisa banda suvvi ||3||

śakaṭāsuranna meṭṭi konda balu
vikaṭa daityanna koraletti suvvi
vikaṭadaityanna koraletti kondu sarpana ma-
stakadamēle nalivuta ninda suvvi||4||

karugaḷa kaṇṇiya biḍuvāga nāriyarellaru
poravaḍalu tā pokku pālmosarane suvvi
poravaḍalu tā pokku pālmosarane suridu
avarbaralu beṇṇeya koṇḍōḍuva suvvi ||5||

mattiya maragaḷa kittuvāga alli
bhr̥tyarigolidu varavitta suvvi
bhr̥tyarigolidu varavitta tanna
mitrajanakāgi giriyettidane suvvi ||6||

madhurege pōgi mallarasuva nīgi
madāndha māvanna maḍ’̔uhida suvvi
madāndha māvanna maḍ’̔uhida śrīkr̥ṣṇa
mudadi tannavara muddisida suvvi ||7||

anantāsanavendu mattondu nagara kr̥ṣṇage
ghanōdakada mēle min̄cutippudu suvvi
ghanōdakada mēle min̄cutippudu alli
mane maneyali muktara sandaṇi suvvi||8||

intu hayavadana niścinta jagatkānta
santaranu sadā salahuva suvvi
santaranu sadā salahuva mārāntara kr̥-
tāntana baḷige kaḷuhuva suvvi ||9||

MADHWA · Vadirajaru

Vadiraja sthavashtakam

ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕುಂದೇಂದುಸ್ಮಿತಸನ್ಮುಖಮ್ |
ಸಂದೇಹಧ್ವಾಂತತರಣಿಂ ತಂ ದೇವೇಷ್ಟ ಶಿಖಾಮಣಿಮ್ || ೧ ||

ವಾದಿರಾಜಗುರುಂ ಮಾಯಾವಾದಿಮತ್ತೇಭಭಿದ್ಧರಿಂ |
ಸಾದ್ವಿಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಸತ್ಸ್ವಾದಿಮಿಷ್ಟಪ್ರದಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಭಜತಾಭೀಷ್ಟದಾತಾರಂ ದ್ವಿಜವೃಂದನಿಷೇವಿತಂ |
ಸುಜನೇಡ್ಯಂ ವಾದಿರಾಜಂ ಋಜುಯೋಗಿನಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ಸಂಸಾರಾಂಭೋಧಿತರಣಿಂ ಕಂಸಾರೀಷ್ಟಶಿಖಾಮಣಿಂ |
ಹಂಸಾವಲಿಮಣಿಂ ವಾದಿರಾಜಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಸಚ್ಛಾಖಂ ಸುಮನೋಲ್ಲಾಸಂ ಸಚ್ಛಾಯಂ ಸದ್ವಿಜಾಶ್ರಿತಂ |
ಸ್ವಚ್ಛಾಂತರಂ ವಾದಿರಾಜಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಕಲ್ಪತರುಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಪದ್ಮಾನನಂ ಶುಭಮಹಾಪದ್ಮಾಯತ ಸುಲೋಚನಂ |
ಮುಕುಂದಮಾನಸಂ ವಾದಿರಾಜನಿಧಿಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ಶಂಖಗ್ರೀವಂ ಕುಂದರದಂ ಕರುಣಾಮಕರಾಲಯಂ |
ಸತ್ಕಚ್ಛಪಂ ವಾದಿರಾಜವರಂ ನವನಿಧಿಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ನೀಲಕೇಶೋಲ್ಲ ಸತ್ಛಾಲಂ ಶ್ರೀಲರೂಪಾಶೀತೇಷ್ಟದಂ |
ಶ್ರೀಲಸದ್ವಾದಿರಾಜೋರುಶೀಲಮಿಷ್ಟಗುರುಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಪದಾದ್ರೌ ಸನ್ಮಹಾರಣ್ಯಾಶ್ರಿತೇ ಸದಾ |
ಖೇಲಂತಂ ಮಯಿಕರಿಭಿರ್ವಾದಿರಾಜಹರಿಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜೀವನಗೀವಂಶಜೇನ ಸಧ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕಂ |
ಮನ್ನಾರಿಕೃಷ್ಣ ಸುಧಿಯಾ ವಾದಿರಾಜಾಸ್ತವಾಷ್ಟಕಂ || ೧೦ ||

ತ್ರಿಂಸಂಧ್ಯಂಯಃ ಪಠೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವದಾ ಚ ಸುಖೀಭವೇತ್ || ೧೧ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದ್ವಾದಿರಾಜಸ್ತವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

vandE SrI vAdirAjAcArya kundEndusmitasanmuKam |
sandEhadhvAntataraNiM taM dEvEShTa SiKAmaNim || 1 ||

vAdirAjaguruM mAyAvAdimattEBaBiddhariM |
sAdvikShEtra nivAsaM satsvAdimiShTapradaM BajE || 2 ||

BajatABIShTadAtAraM dvijavRundaniShEvitaM |
sujanEDyaM vAdirAjaM RujuyOginamASrayE || 3 ||

saMsArAMBOdhitaraNiM kaMsArIShTaSiKAmaNiM |
haMsAvalimaNiM vAdirAjacintAmaNiM BajE || 4 ||

sacCAKaM sumanOllAsaM sacCAyaM sadvijASritaM |
svacCAntaraM vAdirAjaM svEcCAkalpataruM BajE || 5 ||

padmAnanaM SuBamahApadmAyata sulOcanaM |
mukundamAnasaM vAdirAjanidhimASrayE || 6 ||

SanKagrIvaM kundaradaM karuNAmakarAlayaM |
satkacCapaM vAdirAjavaraM navanidhiM BajE || 7 ||

nIlakESOlla satCAlaM SrIlarUpASItEShTadaM |
SrIlasadvAdirAjOruSIlamiShTaguruM BajE || 8 ||

SrImadviShNupadAdrau sanmahAraNyASritE sadA |
KElantaM mayikariBirvAdirAjahariM BajE || 9 ||

SrI majjIvanagIvaMSajEna sadhBakti pUrvakaM |
mannArikRuShNa sudhiyA vAdirAjAstavAShTakaM || 10 ||

triMsandhyaMyaH paThEnmartyaH sa sarvABIShTamavApnuyAt |
AdivyAdhi vinirmuktaH sarvadA ca suKIBavEt || 11 ||

|| iti SrI madvAdirAjastavAShTakaM saMpUrNaM ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vadirajaru

Jayaraaya Jayaraaya(Vadirajaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ಜಯರಾಯ ನಿನ್ನ ದಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆಯವಿತ್ತು ಜಗದೊಳು ಭಯಪರಿಹರಿಸುವ||a.pa||

ಖುಲ್ಲರಾದ ಮಾಯ್ಗಳ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದುವಲ್ಲಭ ಜಗಕೆ ಶ್ರೀನಲ್ಲನೆಂದರುಹಿದಿ ||1||

ಮಧ್ವರಾಯರ ಮತ ಶುದ್ಧಶರಧಿಯೊಳುಉದ್ಭವಿಸಿದ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕ ||2||

ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣಕಮಲವನುಭರದಿ ಭಜಿಸುವರ ದುರಿತಗಳ ಹರಿಸುವ ||3||

jayarAya jayarAya ||pa||

jayarAya ninna dayavuLLa janarigeyavittu jagadoLu Bayapariharisuva||a.pa||

KullarAda mAygaLa hallu muriduvallaBa jagake SrInallanendaruhidi ||1||

madhvarAyara mata SuddhaSaradhiyoLu^^udBavisida guru siddhAntasthApaka ||2||

sirihayavadanana caraNakamalavanuBaradi Bajisuvara duritagaLa harisuva ||3||