hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Dhatthasvathanthriya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ|
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಕಾರುಣಿಕ ಹರಿ ತನ್ನೊಳಿಪ್ಪ ಅಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವ ನಾನೂರು ತೆಗೆದು
ಸಪಾದ ಆರೊಂದಧಿಕ ಅರವತ್ತು ನಾರಿಗಿತ್ತ
ದ್ವಿ ಷೋಡಶ ಅಧಿಕ ನೂರು ಪಾದತ್ರಯವ ತನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ
ಈಪರಿ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಪದಾಹ್ವ||1||

ಸತ್ಯ ಲೋಕಾಧಿಪನೊಳಗೆ ಐವತ್ತೆರೆಡು ಪವಮಾನನೊಳು ನಾಲ್ವತ್ತು ಮೇಲೆಂಟು
ಅಧಿಕ ಶಿವನೊಳಗಿಟ್ಟನಿಪ್ಪತ್ತು ಚಿತ್ತಜ ಇಂದ್ರರೊಳು ಐದಧಿಕ ದಶ
ತತ್ವಮಾನಿಗಳು ಎನಿಪ ಸುರರೊಳು ಹತ್ತು
ಈರೈದು ಅಖಿಳ ಜೀವರೊಳಿಟ್ಟ ನಿರವದ್ಯ||2||

ಕಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡ ಅಖಿಳ ದಾನವರೊಳಗೆ ನಾಲ್ವತ್ತೈದು
ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಮರೆಯದೆ ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಆಳಾನೆಂದು
ಸರ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಸಂತೈಸುತಿಪ್ಪನು ಗೆಳೆಯನಂದದಲಿ||3||

ಅವನಿಪ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮವ ಸ್ವವಶ ಮಾತ್ಯರಿಗಿತ್ತು
ತಾ ಮತ್ತವರ ಮುಖದಲಿ ರಾಜ ಕಾರ್ಯಾವ ಮಾಡಿಸುವ ತೆರದಿ
ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ತನ್ನ ಕಳೆಗಳ ದಿವಿಜ ದಾನವ ಮಾನವರೊಳಿಟ್ಟು
ಅವಿರತ ಗುಣತ್ರಯಜ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||4||

ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಈ ತೆರದಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ದೇವದಾನವ ಮಾನವರೊಳಿಟ್ಟು
ಅವರ ಫಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನೆ ಮಾಡಿ
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಸನ್ನುತ ಸುಕರ್ಮ ಫಲತೆಗೆದು
ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸುಖಪಡಿಸುವನು ಸುಭುಜಾಹ್ವ||5||

ಮಾಣಿಕವ ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯೊಳು ಅಜಿವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುರುಷನ
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ತೆರದಿ ದೈತ್ಯರು ನಿತ್ಯದಲಿ ಮಾಳ್ಪ
ದಾನ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಫಲ ಪವಮಾನ ಪಿತನು ಅಪಹರಿಸಿ
ಅಸಮೀಚೀನ ಸುಖಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಸುರರ ಮತ್ತರನು ಮಾಳ್ಪ||6||

ಏಣ ಲಾಂಛನನ ಅಮಲ ಕಿರಣ ಕ್ರಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಯನು ಐದಿ
ಲೋಗರ ಕಾಣಗೊಡದಿಹ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಂಗಿಸುವ ತೆರದಂತೆ
ವೈನತೇಯಾಂಗಸನ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ವರ್ಧಿಸಿ ಸುಖವೇ ಕೊಡುತಿಹರು||7||

ಜನಪನ ಅರಿಕೆಯ ಚೋರ ಪೊಳಲೊಳು ಧನವ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಈಯಲು
ಅವನ ಅವಗುಣಗಳು ಎಣಿಸದೆ ಪೊರೆವ ಕೊಡದಿರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ತೆರದಿ
ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನಲು
ಕೈಕೊಂಡು ತನ್ನರಮನೆಯೊಳಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವ ಮಾಧವಾನತರ||8||

ಅನ್ನದ ಅನ್ನಾದ ಅನ್ನ ನಾಮಕ ಮುನ್ನ ಪೇಳ್ದ ಪ್ರಕಾರ
ಜೀವರೊಳು ಅನ್ನ ರೂಪ ಪ್ರವೇಶಗೈದು ಅವರವರ ವ್ಯಾಪಾರ
ಬನ್ನಬಡದಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಧನ್ಯರಿವರು ಅಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತ ತತ್ತದಾಹ್ವಯನು ಆಗಿ ಕರೆಸುವನು||9||

ಸಲಿಲಬಿಂದು ಪಯಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಬೀಳಲು ವಿಕಾರವನು ಐದ ಬಲ್ಲದೆ
ಜಲವು ತದ್ರೂಪವನೆ ಐದುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಕಲಿಲಮಲಾಪಹನ ಅರ್ಚಿಸುವ ಸತ್ಕುಲಜರ ಕುಕರ್ಮಗಳು
ತಾನಿಷ್ಕಲುಷ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುತಿಹರು||10||

ಮೊಗದೊಳಗೆ ಮೊಗವಿಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಗುವಿನಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ರಂಬಿಸಿ
ನೇಹದಿ ತೆಗೆದು ತನ್ನಯ ಸ್ತನಗಳು ಉಣಿಸುವ ಜನನಿಯಂದದಲಿ
ಅಗಣಿತಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಗಳ ಧೇನಿಪ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಘಟಕನು ತಾನಾಗಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಏವ ಸರ್ವತ್ರ||11||

ತೋಟಿಗನು ಭೂಮಿಯೊಳು ಬೀಜವ ನಾಟಬೇಕೆಂದೆನುತ
ಹಿತದಲಿ ಮೋಟೆಯಿಂ ನೀರೆತ್ತಿ ಸಸಿಗಳ ಸಂತೈಸುವಂತೆ
ಪಾಟುಬಡದಲೆ ಜಗದಿ ಜೀವರ ಘೋಟಕಾಸ್ಯನು ಸೃಜಿಸಿ
ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾಟಗೊಡದಲೆ ಸಲಹುತಿಪ್ಪನು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ||12||

ಭೂಮಿಯೊಳು ಜಲವಿರೆ ತೃಷಾರ್ತನು ತಾ ಮರೆದು
ಮೊಗವೆತ್ತಿ ಎಣ್ದೆಸೆವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಕಾಣದೆ ಮಿಡುಕುವಂದದಲಿ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಸರ್ವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಆಗಿರೆ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ
ಭ್ರಾಮಕರು ಭಜಿಸುವರು ಭಕುತಿಯಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ||13||

ಮುಖ್ಯ ಫಲ ವೈಕುಂಠ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯ ಫಲ ಮಹದಾದಿ ಲೋಕಾ
ಅಮುಖ್ಯ ಫಲ ವೈಷಯಿಕವು ಎಂದರಿದು ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ರಕ್ಕಸ ಅರಿಯ ಭಜಿಸುತಲಿ ನಿರ್ದುಃಖನಾಗು
ನಿರಂತರದಿ ಮೊರೆ ಪೊಕ್ಕವರ ಬಿಡ ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ಭಾರತೀಶ ಪಿತ||14||

ವ್ಯಾಧಿಯಿಂ ಪೀಡಿತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಗುಡೋದಕವ ನೆರೆದು ಅದಕೆ ಔಷಧ ತೇದು
ಕುಡಿಸುವ ತಾಯಿಯ ಉಪಾದಿಯಲಿ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಾದರಾಯಣ ಭಕ್ತ ಜನಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕನಾಗಿ
ಭಾಗವತಾದಿಯಲಿ ಪೇಳಿದನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳೇ ಫಲವೆಂದು||15||

ದೂರದಲ್ಲಿಹ ಪರ್ವತ ಘನಾಕಾರ ತೋರ್ಪುದು ನೋಳ್ಪ ಜನರಿಗೆ
ಸಾರಗೈಯಲು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಿಂದ ಭಯವಿಹುದು
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಸೌಖ್ಯ ಅಸಾರತರವೆಂದು ಅರಿತು
ನಿತ್ಯ ರಮಾರಮಣನ ಆರಾಧಿಸುವರು ಅದರಿಂದ ಬಲ್ಲವರು||16||

ಕೆಸರ ಘಟಗಳ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದರು ಅದು
ಘನ ರಸವು ತುಂಬಲು ಬಹುದೇ? ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಾನೆಂಬ
ಪಶುಪ ನರನು ಏನೇನು ಮಾಳ್ಪ ಅನಶನ ದಾನ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮಗಳು
ಒಸರಿ ಪೋಪವು ಬರಿದೆ ದೇಹ ಆಯಾಸವನೆ ಕೊಟ್ಟು||17||

ಎರಡು ದೀಕ್ಷೆಗಳಿಹವು ಬಾಹ್ಯಾಂತರವು ಎನಿಪ ನಾಮದಲಿ
ಬುಧರಿಂದರಿತು ದೀಕ್ಷಿತನು ಆಗು ದೀರ್ಘ ದ್ವೇಷಗಳ ಬಿಟ್ಟು
ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ
ಜನ್ಮಾದಿ ಅರವಿ ದೂರ ಸುಖಾತ್ಮ ಸರ್ವಗನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು||18||

ಹೇಯವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲವು ಉಪಾದೇಯ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಲ್ಲ ಕಮಲದಳಾಯತ ಅಕ್ಷಗೆಯೆನಲು
ಈಸುವ ಕಾಯಿಯಂದದಿ ಮುಳಗಗೊಡದೆ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸುವ||19||
ಮಂದನಾದರು ಸರಿಯೆ ಗೋಪೀಚಂದನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರೆಗಳ ನಲಿವಿಂದ ಧರಿಸುತ
ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಸರಗಳನು ಕಂಧರದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಧರಿಸಿ
ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯ
ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಕುಲದೈವವು ಎನೆ ಪೊರೆವ||20||

ಪ್ರಾಯ ಧನ ಮದದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕ ಪ್ರಭುವೆಂಬಿ
ಪೂರ್ವದಿ ತಾಯಿ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಿರಲು ಪ್ರಭುವೆಂದೇಕೆ ಕರೆಯರಲೈ?
ಕಾಯ ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗಲು ರಾಯಾ ನೀನೆಂಬುವ ಪ್ರಭುತ್ವ
ಪಲಾಯನವನೈದಿತು ಸಮೀಪದಲಿದ್ದರೆ ಅದು ತೋರು||21||

ವಾಸುದೇವ ಏಕ ಪ್ರಕಾರದಿ ಈಶನೆನಿಸುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಶಚಿ ಈಶ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲರು ದಾಸರೆನಿಸುವರು
ಈ ಸುಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಹಮುಪಾಸನೆಯಗೈವ ನರ
ದೇಹಜ ದೈಶಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರಲು ಅವನು ಏಕೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ||22||

ಆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಲಿ ತ್ರಿಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಾತ್ವ ನಿಯಾಮಕಾತ್ವ
ಸ್ಥಾಪಕಾತ್ವ ವಶಾತ್ವ ಈಶಾತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲ
ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪವು ಎನಿಪವು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಪೋಪವಲ್ಲವು
ಜೀವರಿಗೆ ದಾಸಾತ್ವದುಪಾದಿ||23||

ನಿತ್ಯನೂತನ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸುಹೃತ್ತಮ ಪ್ರಣವಸ್ಥ
ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣ ವಾಗ್ಮನಃಮಯ ಸಾಮಗಾನರತ
ದತ್ತ ಕಪಿಲ ಹಯಾಸ್ಯ ರೂಪದಿ ಪೃಥ್ ಪ್ರುತಗ್ ಜೀವರೊಳಗಿದ್ದು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನು
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮವ ಅನುಸರಿಸಿ||24||

ಶೃತಿಗಳು ಆತನ ಮಾತು ವಿಮಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆ
ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳುತಿಹವು
ಇತರ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ
ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬೇಡದಿರು ಸ್ವಪ್ನದಲಿ||25||

ಭೂತಳಾಧಿಪನು ಆಜ್ಞ ಧಾರಕ ದೂತರಿಗೆ
ಸೇವಾನುಸಾರದಿ ವೇತನವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಂತೋಷಿಸುವ ತೆರದಂತೆ
ಮಾತರಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯನು ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ
ಸದ್ಗುಣಂಗಳ ಗಾಧಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವ ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ||26||

ದೀಪ ದಿವದಲಿ ಕಂಡರಾದಡೆ ಲೋಪಗೈಸುವರು ಆ ಕ್ಷಣ
ಹರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೆ ನಂದ ನಾಮ ಸುನಂದವು ಎನಿಸುವವು
ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ ಸುಜನರ ಪಾಪ ಕರ್ಮವು ಪುಣ್ಯವು ಎನಿಪವು
ಪಾಪಿಗಳ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವು ಪಾಪವು ಎನಿಸುವವು||27||

ಧನವ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದ್ರಾವಣಿಕರಂದದದಿ
ಕೋವಿದರ ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಗೋಸುಗದಿ
ಮನನಗೈದು ಉಪದೇಶಿಸುತ ದುರ್ಜನರ ಕೂಡಿ ಆಡದಿರು ಸ್ವಪ್ನದಿ
ಪ್ರಣತ ಕಾಮದ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ||28||

ಕಾರಕ ಕ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ ವಿಭ್ರಮ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ
ಬಹು ಸಂಸಾರಕೆ ಇವು ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ ದೂರ ಓಡಿಸಿ
ಭ್ರಾಮಕತ್ರಯ ಮಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ

ಸರ್ವಾರಾಧಕನ ಚಿಂತಿಸುತಲಿರು ಸರ್ವತ್ರ ಮರೆಯದಲೆ||29||

ಕರಣ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಕಾಲದಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರವ ಕೊಡದಲೆ ಸುಮ್ಮನಿಪ್ಪನು
ಜಾಗರಾವಸ್ಥೆ ಕರುಣಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ
ಬರಲು ನಾಲ್ಕವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಳನು ಏತಕೆ? ಸ್ವತಂತ್ರನು ತಾನೆಯೆಂಬುವನು||30||

ಯುಕ್ತಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತ ಮಾತುಗಳಿವು
ವಿಚಾರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಗಿವು ಸೋಪಾನವು ಎನಿಪವು ಪ್ರತಿಪ್ರತಿ ಪದವು
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖ
ಪ್ರವಿವಿರಕ್ತನ ಮಾಡುವನು ಭವಭಯದಿಂದ ಬಹು ರೂಪ||31||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸುಗುಣ ಮಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣಮಾತ ವಯುನಾಖ್ಯ ಸೂತ್ರದಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಮಾಲಿಕೆಯ
ವಾಗ್ಮಯಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಕ್ ವಿಷಯವುಹುದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ತೋರ್ಪುದು
ಮಾಣಿಕವ ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತೆರದಂತೆ||32||

ಶ್ರೀವಿಧಿ ಈರ ವಿಪಾಹಿಪ ಈಶ ಶಚೀ ವರಾತ್ಮಭವ ಅರ್ಕ ಶಶಿ
ದಿಗ್ದೇವ ಋಷಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಗಣ ಸೇವಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಲವಂಬಿಗಳು ಆದ ಭಕ್ತರ ಕಾವ
ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃತ್ಕುಮುದ ಚಂದ್ರ||33||

ಆದರಿಶ ಅಗತಾಕ್ಷ ಭಾಷಾ ಭೇದದಿಂದಲಿ ಕರೆಯಲು ಅದನು
ನಿಷೇಧಗೈದು ಅವಲೋಕಿಸದೆ ಬಿಡುವರೆ ವಿವೇಕಿಗಳು
ಮಾಧವನ ಗುಣ ಪೇಳ್ವ ಪ್ರಾಕೃತವು ಆದರೆಯು ಸರಿ
ಕೇಳಿ ಪರಮ ಆಹ್ಲಾದಬಡದಿಪ್ಪರೆ? ನಿರಂತರ ಬಲ್ಲ ಕೋವಿದರು||34||

ಭಾಸ್ಕರನ ಮಂಡಲವ ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮೋದಿಸದೆ
ದ್ವೇಷದಿ ತಸ್ಕರನು ನಿಂದಿಸಲು ಕುಂದಹುದೇ ದಿವಾಕರಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತವು ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಹಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಏನಹುದು?
ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರದಿ ಕೇಳ್ವರಿಗೊಲಿವನು ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಸದಾ||35||

ಪತಿತನ ಕಪಾಲದೊಳು ಭಾಗೀರಥಿಯ ಜಲವಿರೆ ಪೇಯವು ಎನಿಪುದೆ?
ಇತರ ಕವಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕುಕಾವ್ಯ ಅಶ್ರಾವ್ಯ ಬುಧರಿಂದ
ಕೃತಿ ಪತಿಕಥಾನ್ವಿತವು ಎನಿಪ ಪ್ರಾಕೃತವೆ ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಎನಿಸಿ
ಸದ್ಗತಿಯನೀವುದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿ ಪೇಳ್ವರಿಗೆ||36||

ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಯುಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದಿ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ
ಸಂತತ ಸಾಧುಗಳ ಸಹವಾಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಮೋದ ತೀರ್ಥ ಆರ್ಯರ ಮತಾನುಗರು ಆದವರ ಕರುಣದಲಿ ಪೇಳ್ದೆ
ರಮಾಧವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತಿಳಿಸಿದದರೊಳಗೆ||37||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve|
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

kAruNika hari tannoLippa apAra svAtantrya guNava nAnUru tegedu
sapAda Arondadhika aravattu nArigitta
dvi ShODaSa adhika nUru pAdatrayava tanna SarIradoLage
Ipari viBAgava mADi tripadAhva||1||

satya lOkAdhipanoLage aivattereDu pavamAnanoLu nAlvattu mEleMTu
adhika SivanoLagiTTanippattu cittaja indraroLu aidadhika daSa
tatvamAnigaLu enipa suraroLu hattu
Iraidu aKiLa jIvaroLiTTa niravadya||2||

kali modalugonDa aKiLa dAnavaroLage nAlvattaidu
I pari tiLidu upAsane mADu mareyade parama Bakutiyali
iLeyoLage sancarisu lakShmI nilayana ALAnendu
sarva sthaLagaLali santaisutippanu geLeyanandadali||3||

avanipa svAmitva dharmava svavaSa mAtyarigittu
tA mattavara muKadali rAja kAryAva mADisuva teradi
kaviBirIDita tanna kaLegaLa divija dAnava mAnavaroLiTTu
avirata guNatrayaja karmava mADi mADisuva||4||

puNya pApagaLu I teradi kAruNya sAgara dEvadAnava mAnavaroLiTTu
avara Pala vyatyAsavane mADi
banna baDisuva BaktihInara sannuta sukarma Palategedu
prapannarige koTTu avara suKapaDisuvanu suBujAhva||5||

mANikava konDu angaDiyoLu ajivAna koTTu A puruShana
samAdhAna mADuva teradi daityaru nityadali mALpa
dAna yaj~jAdigaLa Pala pavamAna pitanu apaharisi
asamIcIna suKagaLa koTTu asurara mattaranu mALpa||6||

ENa lAnCanana amala kiraNa kramENa vRuddhiyanu aidi
lOgara kANagoDadiha kattaleya Bangisuva teradante
vainatEyAngasana mUrti dhyAnavuLLa mahAtmarige
suj~jAna BaktyAdigaLu vardhisi suKavE koDutiharu||7||

janapana arikeya cOra poLaloLu dhanava kaddoyda Iyalu
avana avaguNagaLu eNisade poreva koDadire SikShisuva teradi
anucitOcita karma kRuShNArpaNavenalu
kaikonDu tannaramaneyoLiTTu Ananda baDisuva mAdhavAnatara||8||

annada annAda anna nAmaka munna pELda prakAra
jIvaroLu anna rUpa pravESagaidu avaravara vyApAra
bannabaDadale mADi mADisi dhanyarivaru ahudu endenisi
traiguNya varjita tattadAhvayanu Agi karesuvanu||9||

salilabindu payAbdhiyoLu bILalu vikAravanu aida ballade
jalavu tadrUpavane aiduvudu ella kAladali
kalilamalApahana arcisuva satkulajara kukarmagaLu
tAniShkaluSha karmagaLAgi puruShArthagaLa koDutiharu||10||

mogadoLage mogaviTTu muddisi maguvinaM bigidappi raMbisi
nEhadi tegedu tannaya stanagaLu uNisuva jananiyandadali
agaNitAtmanu tanna pAdAbjagaLa dhEnipa Bakta janarige
praGaTakanu tAnAgi sauKyagaLu Eva sarvatra||11||

tOTiganu BUmiyoLu bIjava nATabEkendenuta
hitadali mOTeyiM nIretti sasigaLa santaisuvante
pATubaDadale jagadi jIvara GOTakAsyanu sRujisi
yOgyate dATagoDadale salahutippanu sarva kAladali||12||

BUmiyoLu jalavire tRuShArtanu tA maredu
mogavetti eNdesevyOma manDaladoLage kANade miDukuvandadali
SrI manOrama sarvara antaryAmiyu Agire tiLiyalariyade
BrAmakaru Bajisuvaru Bakutiyali anya dEvateya||13||

muKya Pala vaikuMTha muKyAmuKya Pala mahadAdi lOkA
amuKya Pala vaiShayikavu endaridu ati Bakutiyinda
rakkasa ariya Bajisutali nirduHKanAgu
nirantaradi more pokkavara biDa BRutyavatsala BAratISa pita||14||

vyAdhiyiM pIDita SiSuvige guDOdakava neredu adake auShadha tEdu
kuDisuva tAyiya upAdiyali
sarvaj~ja bAdarAyaNa Bakta janake prasAda rUpakanAgi
BAgavatAdiyali pELidanu dharmAdigaLE PalaveMdu||15||

dUradalliha parvata GanAkAra tOrpudu nOLpa janarige
sAragaiyalu sarva vyAGragaLinda Bayavihudu
GOratara saMsAra sauKya asArataravendu aritu
nitya ramAramaNana ArAdhisuvaru adarinda ballavaru||16||

kesara GaTagaLa mADi bEsige bisiloLage iTTu oNagisidaru adu
Gana rasavu tuMbalu bahudE? sarva svAtantra nAneMba
paSupa naranu EnEnu mALpa anaSana dAna snAna karmagaLu
osari pOpavu baride dEha AyAsavane koTTu||17||

eraDu dIkShegaLihavu bAhyAntaravu enipa nAmadali
budharindaritu dIkShitanu Agu dIrGa dvEShagaLa biTTu
hariyE sarvOttama kSharAkShara puruSha pUjita pAda
janmAdi aravi dUra suKAtma sarvaganu endu smarisutiru||18||

hEyavastugaLillavu upAdEya vastugaLilla
nyAyAnyAya dharmagaLilla dvESha asUye modalilla
tAyi tandegaLilla kamaladaLAyata akShageyenalu
Isuva kAyiyandadi muLagagoDade BavAbdhi dATisuva||19||

mandanAdaru sariye gOpIcandana SrI mudregaLa nalivinda dharisuta
SrI tuLasi padumAkShi saragaLanu kandharada madhyadali dharisi
mukunda SrI BUramaNa trijagadvandya
sarva svAmi mama kuladaivavu ene poreva||20||

prAya dhana madadinda janarige nAyaka praBuveMbi
pUrvadi tAyi poTTeyoLiralu praBuvendEke kareyaralai?
kAya ninnanu biTTu pOgalu rAyA nIneMbuva praButva
palAyanavanaiditu samIpadaliddare adu tOru||21||

vAsudEva Eka prakAradi ISanenisuva
brahma rudra Saci ISa modalAda amararellaru dAsarenisuvaru
I sumArgava biTTu sOhamupAsaneyagaiva nara
dEhaja daiSika klESagaLu baralu avanu Eke biDisikoLa||22||

A para brahmanali trijagadvyApakAtva niyAmakAtva
sthApakAtva vaSAtva ISAtvAdi guNagaLige lOpavilla
Eka prakAra svarUpavu enipavu sarva kAladi pOpavallavu
jIvarige dAsAtvadupAdi||23||

nityanUtana nirvikAra suhRuttama praNavastha
varNOtpatti kAraNa vAgmanaHmaya sAmagAnarata
datta kapila hayAsya rUpadi pRuth prutag jIvaroLagiddu pravartisuvanu
avaravara yOgyate karmava anusarisi||24||

SRutigaLu Atana mAtu vimalA smRutigaLu Atana SikShe
jIva pratati prakRutigaLu eraDu pratimegaLu enisikoLutihavu
itara karmagaLu ella lakShmI patige pUjegaLendu smarisuta
catura vidha puruShArthagaLa bEDadiru svapnadali||25||

BUtaLAdhipanu Aj~ja dhAraka dUtarige
sEvAnusAradi vEtanava koTTu avara santOShisuva teradante
mAtariSva priyanu parama prIti pUrvaka
sadguNangaLa gAdhakara santOSha paDisuva iha parangaLali||26||

dIpa divadali kanDarAdaDe lOpagaisuvaru A kShaNa
hari samIpadallire nanda nAma sunandavu enisuvavu
aupacArikavalla sujanara pApa karmavu puNyavu enipavu
pApigaLa satpuNya karmavu pApavu enisuvavu||27||

dhanava saMpAdisuva pradrAvaNikarandadadi
kOvidara manemanegaLali sancarisu SAstra SravaNa gOsugadi
mananagaidu upadESisuta durjanara kUDi ADadiru svapnadi
praNata kAmada koDuva sauKyagaLa iha parangaLali||28||

kAraka kriya dravya viBrama mUru vidha jIvarige
bahu saMsArake ivu kAraNavu enisuvavu ella kAladali dUra ODisi
BrAmakatraya mArige oLagAgadale
sarvArAdhakana cintisutaliru sarvatra mareyadale||29||

karaNa karmava mADidare vismaraNe kAladi mAtugaLige
uttarava koDadale summanippanu
jAgarAvasthe karuNisalu vyApAra mADuva
baralu nAlkavasthegaLu pariharisi koLanu Etake? svatantranu tAneyeMbuvanu||30||

yukti mAtugaLalla Sruti smRuti ukta mAtugaLivu
vicArisi muktigivu sOpAnavu enipavu pratiprati padavu
BaktipUrvaka paThisuvavarige vyakti koDuva svarUpa suKa
praviviraktana mADuvanu BavaBayadinda bahu rUpa||31||

SrInivAsana suguNa maNigaLa prANamAta vayunAKya sUtradi pONisida mAlikeya
vAgmayage samarpisida
j~jAnigaLa dRuk viShayavuhuda aj~jAnigaLige asahya tOrpudu
mANikava markaTana kaiyali koTTa teradante||32||

SrIvidhi Ira vipAhipa ISa SacI varAtmaBava arka SaSi
digdEva RuShi gandharva kinnara siddha sAdhya gaNa sEvita padAMbuja
tvatpAdAlavaMbigaLu Ada Baktara kAva
karuNA sAMdra lakShmI hRutkumuda chandra||33||

AdariSa agatAkSha BAShA BEdadiMdali kareyalu adanu
niShEdhagaidu avalOkisade biDuvare vivEkigaLu
mAdhavana guNa pELva prAkRutavu Adareyu sari
kELi parama AhlAdabaDadippare? nirantara balla kOvidaru||34||

BAskarana manDalava kanDu namaskarisi mOdisade
dvEShadi taskaranu nindisalu kundahudE divAkarage
saMskRutavu idalla endu kuhaka tiraskarisalu Enahudu?
Bakti puraskaradi kELvarigolivanu puShkarAkSha sadA||35||

patitana kapAladoLu BAgIrathiya jalavire pEyavu enipude?
itara kavi nirmita kukAvya aSrAvya budhariMda
kRuti patikathAnvitavu enipa prAkRutave tA saMskRutavu enisi
sadgatiyanIvudu Bakti pUrvaka kELi pELvarige||36||

SAstra sayukti granthagaLu Odi kELdavanalla
santata sAdhugaLa sahavAsa sallApagaLu modalilla
mOda tIrtha Aryara matAnugaru Adavara karuNadali pELde
ramAdhava jagannAtha viThala tiLisidadaroLage||37||

One thought on “Dhatthasvathanthriya sandhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s