dasara padagalu · DEVOTIONAL · jagannatha dasaru · MADHWA · narasimha · narasimha suladhi

Narasimha suladhi by Jagannatha dasaru

Once Jagannatha dasaru visited a holy place called surpur. There he noticed a poor man, who was so anxious and sad. He then called the poor man and asked the reason behind his sadness. The poor brahmin replied he was extremely poor and not having sufficient funds for even a day meal. Jagannatha dasaru on his medidation found, that poor brahman in his previous birth has not donated any dhaana or dharma. That was the reason for his poverty in this birth. Jagannatha dasaru asked “What you are having with you to sell or give?”He replied other than a copper kalasa, he didnt have anything. Jagannatha dasaru asked him to sell the copper vessel and with that money he asked him to prepare panaka and to give it to him and other bhaktas in the temple. Brahmin did the same. After selling copper vessel, he prepared panaka and gave it to jagannatha dasaru and other hari bhaktas. Jagannatha dasaru composed Narasimha suladhi and He gave  upadesha to the brahmin. the brahmin also with full bakthi started reciting suladhi. course of time, Narasima swamy blessed him with good status and even a highest job postion in surpur sarkar.  This is a powerful suladhi, if recited with complete devotion and dedication will help us to get rid of all difficulties in life

narasimha-suladhi(kannada lyrics)

Dhurithavana kutari dhurjana kula vairi
Sharanagatha vajrapamjara kumjara
Vara samrakshaka janma maranarahitha mahitha
Parama karunasimdhu bakthabamdhu
Svaratha svathamthra jagadhbaritha chithsukapurna
Hariye ksharakshara purushoththama
Urugaya vaikumta vara mamdhira chamdhira
Tharani koti samkasha vimala kesha
Dhuradholagarjunana thuraga nadesidha sam
Gara Bayamkara lokaika vira
Narasimha ninna padhakkeragi bedikombe
Morehokka dhasage bamdha Bayava pari
Harisi soukyava karunisu dhayadhimdha
Sarvaramtharyami lokasvami
Smarane mathradhi ajamilage mukthiyaniththe
Aridheno niniga porevudhemma
Saruva kamadha jagannathavittala Baktha
Paripalakanemba birudhu ninnadhallave? ||

Vidhipitha ninalladhe nidhipathigalumte?
Sadhananagi ippe ninna dhaasarigaagi
Madhusudhana jagannaathavittalareya
Nidhananenisikombe ninna dhveshigalige ||

Muru lokasvami sarvagna sukapurna
Preraka sakshi karanakarya dhoshavi
Dhura sadhgunasamdhra sajjanambudhi chamdhra
Barakartha jagake ninire emma manoratha
Salisuvudhenasadhyavo ninage?
Kruramanavara samharamadisu guru
Maruthanimdhathi shigravagi
Nirakshisemdhu prarthisuve Baktharige buri
Sara bagyavaniththu krupemadu anudhina
Shura jagannathavittala ninalladhi
Nnaru Bakthara kava karunigalu jagadhi ||

Pithanimdha nomdha prahladhananu kaydhe dhe
Vathegalige bamdha Baya pariharisidhe dhrou
Padhiya more keli dhivyaambarava karunisidhe
Kshithijanalayadhi balaluva baleyara dhvara
Vathige karedhoydhu olidhavara poshisidhe ma
Ruthiya karadhim bruhadhrathakuvarana kolisi
Pruthivipara bidisi palisidhe karunadhali kuru
Pruthanadhol pamdavara gelisi kirthiya padadhe
Shathamodhanasthradhimdhali garbadholage pi
Dithanadha shishuparikshithana samthaisidhe
Shithikamtagolidhu sayakanagi muppuradha
Sathiyaranolisi kiruthiyiththe Bakthanige
Mithiyumte ninna karunake dhevapathi sam
Pratha bedikombe binnapa kelajasra sam
Sthuthipa Bakuthara manorathava puraisu su
Vrathanama shrijagannathavittala baga
Vatha janara priya nine gathi emage ihaparadhi ||

Ni salahalinnaaru murlokadholu bamdha
Ddaisuvaru olahorage Dhanava dhivou
Kasaru ninage samarpaka karya ma
Ha sukadhi nadesuvaru niruthadhi lakshmi
Dhasiyemdhanipalu ninnaramaneyalli
Dhesha kala gunakarmadhigalu ninaga
Vasake yogyavadha sthanavenipavu
Isha lokake leshayasa kaneno karu
NA samudhrane olidhu emma manadha abi
Lashe puraisemdhu bedidheno vedha
Vyasa kitage olidhu kottu mahasim
Hasanavannerisi ni poredheyo pa
Rasharathmaja ninna gunagala bannise
Na samarthane emdhemdhigadharu dheva
Ni sulabanemdhashrayisimdhu na bi
Nnaisidheno I rithiyalli saru
Vasunilaya shrijagannathavittalareya
Isu mathugaleke manmanadha
Ashe purthiya madi emmanu dhayadhi u
Dhasisadhe anudhina nolpudhu ||

Nigamathathigalige vedhyavagadha ninna
Aganitha mahime lakumi bomma bava
Dhigalu thavariyaru sakalyadhimdha ji
Vigalige gocharisuvudhe ninna rupa
Bagavamtha nine dhayaluvemdharidhu na
Pogalidheno yathamathiyolage lesha
Bageyadhirennaparadhakotigalannu
Jagathipathi thanna maguvina thodhalu ma
Thugalane keli tha nagutha kamitha bage
Bageyimdha purthisi mige harushadhimdha
Bigidhappi modhipanalladhe shishuvanu
Thegedhu bisutu maththe pagegombaneno thrai
Yugane bidadhe padipogaluva dhasagi
Bage badathanaveke samsaradholage na
Lmoganayya arthakamagalolagippa I
Rvage ropavomdhage avudhasadhyavo
Gagana bupathala vyaptharupage kara
Mugive gocharisemma dhruguyugagaligimdhu
Yugavartha shrijagannathavittala nara
Mruganagi kambhadhimdhogedhu bamdhodhagidhe ||

Shrinidhi prathidhehamgalalli gathi
Ninalladhe emagarihaparadhalli
A nalinabavabavadhyanimishara ni
Janamdhavarithu palagala koduva ma
Hanubava emmabimatha salisuvu
Dhenachchari ninnarisi lakumi kade
Ganalu paramaishvaryadha pramtha chi
Dhanamdhamayane pranathara adhika
Ranusara nadesuva mukya
Pranapathige nuthana vi~G~japana
Venumtinnanudhinadhali malpudhu
Manadha guru jagannathavittala karu
Nanidhi sarvadha sulaba ninallave? ||

Chatula karyagala samgatane maduveyo ni
Shkutila jagannathavittala dhevoththama ||

4 thoughts on “Narasimha suladhi by Jagannatha dasaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s