MADHWA · pranesha dasaru · sulaadhi

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ರಾಗ ಭೈರವಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ
ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರವನೂ
ಈ ವಸುಧಿಯೊಳು ತ್ರಿವಿಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಶ್ರೀವರ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತು
ಸ್ಥಾವರಚೇತನ ಜಗಕೆ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ
ಜೀವ ಭಿನ್ನನು ಕಾಣೋ ಸರ್ವೇಶ
ಪಾವನವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಭಾರತ ವರ
ಭಾವುಕ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ
ಈ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಗಮ್ಯ
ಆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕೇವಲವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ
ಯಾವದ್ವೇದಾರ್ಥವ ವಿಚಾರಿಸೆ
ಆವಾವ ಬಗೆಯಿಂದ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
ಭಾವಜ್ಞ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ
ಈ ವಿಧವಾದ ಈಕ್ಷತೇ ಕರ್ಮನೆನಿಸುವ
ಈ ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ –
ತ್ವವ ಪೇಳದ ಪಾಪಿಗೆ ಏನೆಂಬೇ
ದೇವೇಶನಾದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನ
ಈ ವಿಧ ತಿಳಿವುದು ಕಾವ ಕರುಣಿ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೈಯ್ಯಾ
ಪ್ರಕಟದಿಂದ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು
ಯುಕುತಿವಂತರು ಕೇಳಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಅಖಿಳ ಚತುರ್ವಿಧ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಅಕಳಂಕತ್ವದಲಿ ವಾಚ್ಯ ಪರಮ ವಾಚ್ಯ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಶ್ರುತಿ
ದೋಷಿ ನ್ಯಾಯಾಪೇತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ಈಸೇಸು ವಿರೋಧವು ಹರಿ ವಾಚ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸೂಸಿ ಬಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವಾ
ಘಾಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಬಾಧಕ ಪೇಳಿ
ಘಾಸಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ ವಿರೋಧವ
ಈ ಸೊಲ್ಲು ಪುಶಿಯಲ್ಲ ವೇದವಚನ ಸಿದ್ಧ
ಲೇಶ ಸಂದೇಹವಗೊಳಸಲ್ಲದು
ತಾಸು ತಾಸಿಗೆ ಇದನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀಶನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಡಿರೊ ನಿತ್ಯ
ಈಶ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ನೋಳ್ಪ ಕರುಣದಿ ॥ 3 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಗತಿ ಮುಖ್ಯ
ದುರ್ಗಮ ದುಃಖಗಳ ತಿಳಿದು ನಿರ್ವೇದದಿ
ಭಾರ್ಗವಿರಮಣನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಗಳ
ನಿರ್ಗತದಲಿ ತಿಳಿದು ಹರುಷದಿ ತನು ಉಬ್ಬಿ
ನಿರ್ಗಮವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ದುರ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗವ ದೂರದಿ ಬಿಟ್ಟಪ –
ವರ್ಗಪ್ರದಾ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನುಸರಿಸಿ
ನಿರ್ಗಮಿಸದಲೆ ಧೇನಿಸಿದರೆ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ
ಸರ್ಗದಿ ವಿಮಲ ತನ್ನಪರೋಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗವನೀವನು ಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ವಾ –
ಲಗೈಸಿಕೊಂಬನು ಕರುಣಾದಿಂದೀ ಬಗೆ ॥ 4 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಈ ತರುವಾಯದಿ ಅಖಿಳ ಜನರಕರ್ಮ
ವ್ರಾತವ ಕಳೆವನು ವಧುನವ ಮೊನೆ ಮಾಡಿ
ಈ ತರುಣೀಶನು ಸಕಲ ಜೀವರದೇಹ
ಘಾತ ವಿಕ್ರಾಂತಿ ಭೇದದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ
ನೀತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀರಜಭವನಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬನು
ವೀತಲಿಂಗರ ಮಾಡಿ ವಿಧಿಮುಖರೆಲ್ಲರ
ಈ ತರುವಾಯ ದಿನಭುಂಜಿಸಿರಭೋಗ
ಜಾತವ ಕೊಡುತಲಿ ಜನನ ಮರಣನೀಗೆ
ವಾತಜನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ
ಈ ತೆರದಲಿ ಜೀವಜಾತರ ಪಾಲಿಪಾ ॥ 5 ॥

ಜತೆ

ದೋಷರಹಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದರಿದರೆ
ವಾಸುದೇವ ವೊಲಿವ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲ ॥

rAga: Bairavi
dhruvatALa
SrIviShNuvina divya SravaNa manana dhyAna
I vidhavAda vicAravanU
I vasudhiyoLu trividhAdhikArigaLu
BAva Suddhiyalli bahu bage vicArisi
SrIvara karuNisi tannaparOkShavittu
sthAvaracEtana jagake janmAdikartA
jIva Binnanu kANO sarvESa
pAvanavAda nAlku vEda BArata vara
BAvuka paMcarAtra mUlarAmAyaNa
I vidhavAda SAstrakagamya
A upakrama upasaMhAra aByAsa
kEvalavAda upapatti modalAda liMgadiMda
yAvadvEdArthava vicArise
AvAva bageyiMda hariyE sarvOttama
BAvaj~ja janarella tiLidu nODi
I vidhavAda IkShatE karmanenisuva
I vAsudEvage samastavAda SabdavAcya –
tvava pELada pApige EneMbE
dEvESanAda prANESaviTThalana
I vidha tiLivudu kAva karuNi || 1 ||

maTTatALa
sakala SabdagaLu nAlku vidhavaiyyA
prakaTadiMda tatra prasiddha kelavu
yukutivaMtaru kELi anyatra prasiddha
aKiLa caturvidha vacanagaLiMda prANESaviTThala
akaLaMkatvadali vAcya parama vAcya || 2 ||

triviDitALa
I SabdagaLigella yukta samaya Sruti
dOShi nyAyApEta SrutigaLiMda
IsEsu virOdhavu hari vAcyatvadalli
sUsi baMdaru vEdavyAsadEvA
GAsi illadaMte prabala bAdhaka pELi
GAsiya biDisida virOdhava
I sollu puSiyalla vEdavacana siddha
lESa saMdEhavagoLasalladu
tAsu tAsige idane smarisi adhikArigaLu
dOSharahita j~jAnAnaMdapUrNa
SrISanobbane eMdu tiLidu pADiro nitya
ISa prANESaviTThala nOLpa karuNadi || 3 ||

aTTatALa
svargAdigaLalli gati agati muKya
durgama duHKagaLa tiLidu nirvEdadi
BArgaviramaNana atiSaya mahimegaLa
nirgatadali tiLidu haruShadi tanu ubbi
nirgamavillada Bakuti saMpAdisi
durgati mArgava dUradi biTTapa –
vargapradA tanna yOgyateyanusarisi
nirgamisadale dhEnisidare karuNAbdhi
sargadi vimala tannaparOkSha
mArgavanIvanu mige kaDime Agade
svargApavargadi prANESaviTThala vA –
lagaisikoMbanu karuNAdiMdI bage || 4 ||

AditALa

I taruvAyadi aKiLa janarakarma
vrAtava kaLevanu vadhunava mone mADi
I taruNISanu sakala jIvaradEha
GAta vikrAMti BEdadi arcirAdi
nItamArgadiMda nIrajaBavaniMda
prItiyiMdali tanna sErisikoMbanu
vItaliMgara mADi vidhimuKarellara
I taruvAya dinaBuMjisiraBOga
jAtava koDutali janana maraNanIge
vAtajanaka namma prANESaviTThala
I teradali jIvajAtara pAlipA || 5 ||

jate
dOSharahita guNapUrNaneMdaridare
vAsudEva voliva prANESaviTThala ||

MADHWA · pranesha dasaru

Sri HariVayu Stuthi / ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ – Pranesha Dasaru

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ

ಭಾಮಿನಿಷಟ್ಪದಿ

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ

ನಖಸ್ತುತಿ
ದಿವಿಜ ರಮಣನ ದ್ವೇಷಿ ಜನರೆಂ ।
ಬವನಿ ಭರ ಮಾತಂಗ ಮಾಧೇ ।
ಯವಹ ಕುಂಭಗಳೆಂಬ ಗಿರಿಗಳ ದಾರಣಾಧಿಪಟೂ ।
ಪವಿಗಳನು ಪೋಲ್ವಮರಗಣದಿಂ ।
ಸುವಿದಳಿತ ದುರ್ಧ್ವಾಂತ ಕುಮತಿ ।
ಪ್ರವಿತತಾಂತರದಿಂದ ಭಾವಿತ ನಖ ಶರಣ್ಯೆಮಗೇ ॥ 1 ॥

ಸುಗುಣಗಣ ಸಂಕೋಪಸಂಗತ ।
ದೃಗ್ಗೃಥಿತ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಯ ।
ಝಗಝಗಿಪ ಮಾರ್ತಾಂಡನುಪಮೆಯ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಗಳಿಂ ।
ಯುಗಯುಗಾಸ್ಯ ಭವೇಂದ್ರ ಸಂದೋ ।
ಹಗಳನೈದಿಸಿ ಭಸಿತ ಭಾವವ ।
ಬಗೆಬಗೆಯಲಿಂದವನಿಜಯಳನಪ್ಪಿ ರಮಿಸುವನೇ ॥ 2 ॥

ಶುಭನಿಕೇತನ ಸೌಖ್ಯದ ಭವ ।
ನ್ನಿಭರನನ್ಯರಗಾಣೆನಧಿಕ ।
ತ್ರಿಭುವನದಿ ನಾಲ್ಕೆರಡನೇ ರಸದಂತೆ ಸನ್ಮಹಿತಾ ।
ವಿಭು ವಿಭೂತಿದ ಭೂಜಲೇಂದ್ರ ।
ಪ್ರಭೃತಿರಸ ಸಪ್ತೋತ್ತಮನೆ ಯನ ।
ಗಭಯ ಕೊಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನುತ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನೇ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀ ವಾಯುಸ್ತುತಿ

ಭಾರತೀಶ ಭವೇಂದ್ರನುತ ಸೀ – ।
ತಾರಮಣಗತಿ ಪ್ರೀತ ಹನುಮಾನ್ ।
ಘೋರ ಕೀಚಕಚಯ ಧನಂಜಯ ಸೌಖ್ಯ ಸತ್ತೀರ್ಥಾ ॥ ಪ ॥

ಹರಿಯ ಚರಣ ಸರೋಜನಿಷ್ಠಾ ।
ವರ ಸುಗುಣದಿಂದಧಿಕ ಗುರುತಮ ।
ಚರಣ ಲೋಕತ್ರಯ ಸುಪೂಜಿತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ।
ವರ ಮುನೀಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಾಂ ।
ಬುರುಹದಲಿ ಭ್ರಾಜಿಪ ರಜೋಗಣ ।
ಪರಮ ಪಾವಿಸಲಾವ ರಜಗಳು ಭಾರತೀ ವಿನುತ ॥ 1 ॥

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಭಿವೃದ್ಧ ಕಲಕಲ ।
ಶಬ್ಧದಿಂದನುಬದ್ಧ ಸೇವಾ ।
ವೃದ್ಧ ಸಂವಿದ್ವಿಬುಧಗಣದ ಸುಮೌಲಿ ರತ್ನಗಳಾ ।
ಹೃದ್ಯ ಸಂಘಟ್ಟನದಿ ಘರಷಿತ ।
ಶುದ್ಧ ಪಾದುಕ ಜನಿತ ಕನ ।
ಕದ ಸದ್ರಜೋಗಣರಂಜಿತಾಶಾ ಸುರೇಣುಗಳಿಗೆ ನಮೋ ॥ 2 ॥

ಜನನ ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಬಹುಳಾಂ ।
ಜನಕೆ ವಿರಹವನೀವ ಬಲು ಸ ।
ಜ್ಜನಕೆ ಸುಗುಣಗಳಿತ್ತು ವಿಮಲಾನಂದ ಕರುಣಿಸುವಾ ।
ದಿನದಿನದಿ ದೂಷಿಸುವ ದುರ್ಮತಿ ।
ದನುಜರನು ದುಃಖೋಗ್ರತಮದೊಳ್ ।
ಮುಣುಗಿಸುವ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಪಾಂಸುಗಳಾನು ವರಣಿಪೆನೇ ॥ 3 ॥

ಕಲಿಯ ಮಲದಿಂ ಕಲುಷಜನದಲಿ ।
ವಲಿದು ವಿಜ್ಞಾನವನೆ ಕರುಣಿಸೆ ।
ಜಲಜ ಜಾಹ್ನವಿ ಜಡೆ ಬಿಡೌಜಸ ಮುಖ್ಯ ಸುರವಿನುತಾ ।
ಸುಲಭರನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸ ।
ತ್ಸುಲಲಿತಾಗಮ ಮಹಿತ ಮಧ್ವಾ ।
ಮಲ ಸುರೂಪನೆ ಮರುತ ನಾ ನಿನ್ನೆಂತು ವರಣಿಪೆನೋ ॥ 4 ॥

ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚಿನ ಪೋಲ್ವ ಗದೆಯಿಂ ।
ಥಳಥಳಿಪ ದಿನಕರನ ತೇಜದ ।
ಚಲುವ ಭುಜ ಭೂಷಣದಿ ಭೂಷಿತ ಭುಜದಿ ಧರಿಸುತಲೀ ।
ಬೆಳಗಿ ಭುವನಂತರವ ನಿಜರುಚಿ ।
ಗಳಲಿ ಭಾಜಿಪ ಭೀಮರೂಪಾ ।
ನಿಳನೆ ನಿರ್ಮಲಮತಿಯ ಕರುಣಿಪುದಲವಬೋಧಾಖ್ಯಾ ॥ 5 ॥

ಭವಜ ಸಂತಾಪಗಳ ವನಕೆ ।
ಅವಧಿ ಕರುಣಾಕಲಿತನೇ ಹೃದಯಾ ।
ಲವ ಶುಭಸ್ಮಿತ ಪೊರಯುತ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯ ಮಣಿಕಿರಣಾ ।
ನಿವಹದಿಂ ದಿಗ್ದಶವ ಬೆಳಗುವ ।
ಭುವನರುಹನಾಭನ ನಿವಾಸದ ।
ಲವಿರಹಿತ ಸುಖತೀರ್ಥಜಲಧಿಯೆ ಶಮಲ ಪರಿಹರಿಸೋ ॥ 6 ॥

ಬಂಧಕಂದಿಪ ಭಜಕಜನಕಾ ।
ನಂದ ಪೊಂದಿಪ ನುಡಿಯ ರಮಣನೆ ।
ಛಂದದಿಂದಾಂಜಲಿಯ ಶಿರದಲಿ ಬಂಧಿಸುವೆ ಭರದೀ ।
ಇಂದಿರಾರಮಣನ ಪದಾಂಬುಜ ।
ಒಂದು ಮನದಲಿ ಭಜಿಪ ಭಕುತಿಯ ।
ಗಂಧವಹ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಭಜನೆಯ ಭೂರಿ ಕರುಣಿಪುದೂ ॥ 7 ॥

ಘನ ಸರೋರುಹಮಿತ್ರ ಶಶಲಾಂ ।
ಛನ ಸಮೇತಾ ನಭನರಾಧಿಪ ।
ಜನ ವಿಭೂತಿಗಳುಳ್ಳ ವಸುಮತಿ ದಿವಿಜ ಭುವನಗಳಾ ।
ಜನನಭರಣೋದ್ದಳನಗಳ ಕಾ ।
ರಣದ ಸುಭ್ರೂವಿಭ್ರಮವು ಹೆ ।
ದ್ಧನುಜ ಸಂಕರ ಸಲಿಲಜಾದ್ಯರ ಸತತ ಮೋಹಿಪುದೂ ॥ 8 ॥

ನಿನ್ನ ಯತಿರೂಪವನು ಪೂಜಿಪ ।
ಧನ್ಯಜನರಾನಂದರೂಪದಿ ।
ರನ್ನ ಸಹಚರಚಲಿತ ಚಾಮರಚಯದಿ ಶೋಭಿಪರೂ ।
ಘನ್ನ ದ್ಯುತಿ ತಾರುಣ್ಯ ಶುಭ ಲಾ ।
ವಣ್ಯ ಲೀಲಾಪೂರ್ಣ ಸತಿಯರ ।
ಚನ್ನ ಕುಚ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಜನಿತಾನಂದ ಸಂಭರರೂ ॥ 9 ॥

ಕುಂದಮಂದಾರಾದಿ ಕುಸುಮದ ।
ಗಂಧ ಸಂಗತ ಮರುತ ।
ಸಹಿತಾನಂದ ಜನಕಾನಂದವೀವುದು ವನರುಹಾಕ್ಷಿಯರಾ ।
ವೃಂದ ಸಂಸೇವಿತ ನಿರಂಜನ ।
ಚಂದ್ರ ದಿವಸಾಧೀಶ ಮದನಾ ।
ಹೀಂದ್ರ ಸುರಪತಿ ಸೇವ್ಯಮಹಿತ ಮುಕುಂದನರಮನೆಯೋಳ್ ॥ 10 ॥

ಧಿಟ್ಟ ಕಟಕಟ ಶಬ್ಧ ಶಬಲೋ ।
ದ್ಘಟ್ಟಜನಿ ಕೆಂಗಿಡಿಗಳಿಂದತಿ ।
ಜುಷ್ಟ ಪಂಕಿಲ ಜರಿವ ಸುಖಬಿಂದುವಿನ ತಮದೊಳಗೆ ।
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತರಾದ ಭವದ ನ ।
ಭೀಷ್ಟರನು ಸಂತಪ್ತ ಶಿಲೆಗಳ ।
ಲಿಟ್ಟು ಕುಂದಿಪರನವರತ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಜನರುಗಳು ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸರಸ ಚರಣ ।
ಧ್ಯಾನ ಮಂಗಳಮಹಿತ ಭವದಸ ।
ಮಾನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಿಡಿದು ಸುಮುದಾಸೀನ ಮಾನವನೂ ।
ಜ್ಞಾನಿಗೋಚರ ರಹಿತ ದುಃಖಾ ।
ಧೀನ ಸುಖ ಸಂಸಾರದೊಳು ಬಲು ।
ದೂನನಾಗಿಹ ನಿತ್ಯ ನಿರಯವ ನೋಡನೆಂದೆಂದೂ ॥ 12 ॥

ಕ್ಷುದಧಿಕಾರ್ದಿತ ರಾಕ್ಷಸರ ಖರ ।
ರದನ ನಖಕ್ಷೋಭಿತಾಕ್ಷ ।
ಮದಕ್ಷುರಾನನ ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಿತಗಾತ್ರ ಸಹಿತರನೂ ।
ರುದಿರ ಪೂಯಾ ಕುಲಿತ ನಾನಾ ।
ವಿಧದ ಕ್ರಿಮಿಕುಲ ಕಲಿಲತಮದೊಳ ।
ಗಧಿ ನಿಮಗ್ನರ ಬಾಧಿಪವು ಪವಿ ಕಲ್ಪ ಕುಜಲೂಕಾ ॥ 13 ॥

ಜನನಿ ಜನಕಾಗ್ರಜ ಹಿತಪ್ರದ ।
ಪ್ರಣಯಭರ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೆ ।
ಜನನಮರಣಾದಿಗಳ ಜರಿಸುವ ಮರುತ ಜಾಹ್ನವಿಯಾ ।
ಜನಕ ಹರಿಯ ಅಪೂರ್ವ ನಿನ್ನಯ ।
ವನಜ ಚರಣದಿ ವಿಮಲ ಭಕುತಿಯು ।
ದಿನದಿನದಿ ಯನಗಧಿಕ ಕರುಣಿಪುದಮಿತ ಸದ್ಭೋಧಾ ॥ 14 ॥

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಣಗಳಿಂದಾ ।
ಧಿಕ ರಮಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿ ಹರಿಪಾ ।
ದ ಕಮಲದಿ ತದ್ಭಕ್ತ ತಾಮರಸೋದ್ಭವ ಸಮೀರಾ ।
ಮಖ ಶತಾಮುಖ ತಾರತಮ್ಯವ ।
ಯುಕುತಿಯಲಿ ತಾ ತಿಳಿದು ನಿರ್ಮಲ ।
ಭಕುತಿ ಭಾರವ ವಹಿಸುವನ ನಮ್ಮನಿಲ ನೀ ಪೊರೆವೇ ॥ 15 ॥

ತತ್ತ್ವ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರ್ಮಲ ।
ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವರ ।
ಸತ್ಯ ಸುಖಕೈದಿಸುವೆ ಮಿಶ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರುಗಳಾ ।
ಸುತ್ತಿಸುವೆ ಸಂಸಾರದಲಿ ಬಲು ।
ವತ್ತಿಸುವೆ ಮಿಥ್ಯಾಮನೀಷರ ।
ನಿತ್ಯ ನಿರಯದಲೆಂದು ಕೇಳುವೆ ನಾನು ನಿಗಮಗಳಾ ॥ 16 ॥

ಮಹಿತ ಪೌರುಷ ಬಾಹುಶಾಲಿ ವಿ ।
ರಹಿತ ಸರ್ವಾಘೌಘ ನಿರ್ಮಲ ।
ಸಹಿತ ಬಹುಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಾ ।
ಬಹು ಸಹೋಮಯ ಭಜಕ ರಹಿತವ ।
ದಹಿಸುವ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಮೋಹಕ ।
ಮಹಮಹಿಮ ಹನುಮಂತದೇವರ ರೂಪಕಾನಮಿಪೇ ॥ 17 ॥

ಶತ ಮನೀಷನೆ ಶಮದ ಪಂಚಾ ।
ಶತ ಸಹಸ್ರ ಸುಯೋಜನಗಳಿಂ ।
ದತಿ ವಿದೂರ ಮಹೌಷಧಿಗಳುಳ್ಳಾ ಗಿರೀಂದ್ರವನೂ ।
ಪ್ರಥಿತ ನೀ ತರಲಾಗ ಗಮಿಸೀ ।
ಕ್ಷಿತಿ ಧರೇಂದ್ರನ ಕಿತ್ತು ತಂದಾ ।
ಪ್ರತಿಮ ನಿನ್ನನು ನೋಡ್ದರಾ ಜನರೊಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೇ ॥ 18 ॥

ಘನಗುಣಾಂಭೋನಿಧಿಯೆ ಶತಯೋ ।
ಜನ ಸಮುನ್ನತ ವಿಸ್ತೃತಾಚಲ ।
ವನು ಅನಾದರದಿಂದಲೊಗೆಯಲು ಲೀಲೆ ಮಾತ್ರದಲೀ ।
ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ವ ಸ್ಥಳಗಳತಿ ।
ಘನ ಸುಶಕಲ ಸಮೇತ ಸುಶಿಲಾ ।
ಗಣಗಳುಳ್ಳದ್ದೆನಿಸೆ ನಿನ್ನಯ ಕೌಶಲಕೆ ನಮಿಪೇ ॥ 19 ॥

ನಿನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲಿಂದ ಪೇಷಿತ ।
ಸ್ವರ್ಣಮಯವರ್ಮ ವಿಭೂಷಿತ ।
ಚೂರ್ಣಿತಾಸ್ಥಿಗಳುಳ್ಳ ರಾವಣನುರವ ನೋಡುವರೂ ।
ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಸುತಟಾಕ ಶಂಕಾ ।
ಪೂರ್ಣರಾಗುವರಾ ಸುಮುಷ್ಟಿಯು ।
ಬನ್ನ ಕಳೆದು ಬಹೂನ್ನತಾನಂದಗಳ ಕೊಡದೇನೋ ॥ 20 ॥

ಜಾನಕಿ ಮುದ್ರಾದಿ ದಾನವು ।
ದಾನವರ ದಹನಾದಿ ಸೇನಾ ।
ಶ್ರೇಣಿಗತಿ ಸುಪ್ರೀತ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಸುಖಮಾಲೀ ।
ಭಾನುಕುಲ ಸುಲಲಾಮ ಪ್ರೇಮಾ ।
ಧೀನ ಮಾನಸನಾಗಿ ವನರುಹ ।
ಸೂನುವಿನ ಶುಭಪದವನಿತ್ತನು ನಿನಗೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಾ॥ 21 ॥

ಮದ ಬಕನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅತಿ ವೇ ।
ಗದಿ ಪುರಸ್ಥಿತ ಸರ್ವ ಜನದ ಸು ।
ವಿಧೃತಿ ಸುಖ ವಿಘ್ನಗಳ ಭರದಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿದೆಯೋ ।
ಅಧಮತರ ದುರ್ಧಿಷಣ ದುರುಳರಿ ।
ಗಧಿಕ ಕಿರ್ಮೀರನ ರಣಾಂಗದಿ ।
ಸದೆದ ಸತ್ಕೌರವ ಕುಲೇಂದ್ರನೆ ನಮಿಪೆನನವರತಾ ॥ 22 ॥

ಅತ್ಯ ಯತ್ನದಲಿಂದ ಕುಜರಾ ।
ಪತ್ಯನಂಗಾಸ್ಥಿಗಳ ಸಂಧಿಗ ।
ಳೊತ್ತಿ ನಿರ್ಮಥಿಸಲು ಸುರಾರಿ ಜನೋತ್ತಮೋತ್ತಮನಾ ।
ಅರ್ಥಿಯಲಿ ಸಂಹರಿಸೆ ಹರಿ ತಾ ।
ತೃಪ್ತನಾದನು ಎಂತೋ ಆ ಪರಿ ।
ತೃಪ್ತನಾದನೆ ಪೇಳು ರಾಜಸೂಯಾಶ್ವಮೇಧದಲೀ ॥ 23 ॥

ಸಿಂಹನಾದದಲಿಂದ ಪೂರಿತ ।
ಬಹ್ವನೀಕಕ್ಷಪಣ ನಿಪುಣಾ ।
ರಂಹಸದ ತ್ವದ್ರಣವ ವರ್ಣಿಪರಿನ್ನುಂಟೇ ।
ಸಿಂಹ ಸಂಹನನಾಂಗ ಕಮಲಾ ।
ಸಿಂಹನಲ್ಲದೆ ಸತತ ಸುವಿ ।
ರಹಿತಾಂಹಸನೆ ನಿಮ್ಮಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆರಗಿ ವಂದಿಪೆನೋ ॥ 24 ॥

ಜ್ಞಾನಧನದಾನಿಲನೆ ನಿನ್ನಯ ।
ರಾಣಿ ವಾಣಿಯು ಯೆನ್ನ ಮನದ – ।
ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ವಿಶಾಲ ಭಕುತಿಯ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳ ।
ಜ್ಞಾನವನು ಕರುಣಿಸುತಲನುದಿನ ।
ಹೀನ ದುರಿತೌಘಗಳ ವಿರಹಿಸ – ।
ಲಾ ನರೇಂದ್ರನ ಕುವರಿ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯ ಕರುಣದಲೀ ॥ 25 ॥

ಭೇದ ವಿರಹಿತ ಬಹು ಚಿದಾನಂ – ।
ದಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣರೆನಿಸಿದ ।
ಭೇದವಚನಕೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದಾ ।
ಮೋದದಲಿ ದ್ವಿಜಬಾಹುಜೋದಿತ ।
ರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸಕೃಷ್ಣರ ।
ಪಾದ ಪಂಕಜ ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಚರಣಕಾನಮಿಪೇ ॥ 26 ॥

ನಂದದಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕವ ತರ ।
ಲಂದು ಪೋಗಲು ಭೀಮರೂಪದ ।
ಲಂದದಿಂದಾಂಜನೆಯ ಕುವರನ ಬಾಲ ಧರಿಸದಲೇ ।
ಕುಂದಿದಂದದಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ।
ನಂದತೀರಥ ದನುಜಮೋಹನ ।
ನಂದಸಾಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಯು ಲೀಲೆ ಕೇವಲವೋ ॥ 27 ॥

ಕುಟಿಲ ಕಟುಮತಿ ಕಟುಕ ದೈತ್ಯರ ।
ಕಠಿಣತರ ಗದೆಯಿಂದ ಕುಂದಿಸಿ ।
ನಿಟಿಲನೇತ್ರನ ನುಡಿಗಳಿಂದಾಜೇಯ ಮಾಯಿಗಳಾ ।
ದಿಟನೆ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳ ನಿಚಯದಿ ।
ಶಠರ ವಿಶ್ವಾತಥದ ವಚನರ ।
ತ್ರುಟಿಯು ಮೀರದೆ ತರಿದು ತರುಣಿಗೆ ಕುಸುಮ ನೀನಿತ್ತೇ ॥ 28 ॥

ಯುಗಪದದಿ ಸಂಹೃತ ಮಹಾಸುರ ।
ರಿಗೆ ಮಿಗಿಲು ಮಣಿಮಂತ ತಾನತಿ ।
ಮಿಗಿಲು ಕೋಪದ ವಶಗನಾಗಿ ಮಹೌಜಸನೇ ನಿನ್ನಾ ।
ಬಗೆಯ ಜನರಾಂತರಕೆ ಮೋಹವ ।
ಬಗೆವ ಬಹುಗುಣಪೂರ್ಣ ಹರಿಗೆ ।
ವಿಗುಣ ಜೀವೈಕ್ಯವನು ಪೇಳುವ ಕುಮತ ರಚಿಸಿದನೂ ॥ 29 ॥

ಅವನ ದುರ್ಧಿಷಣಾನುಸಾರದಿ ।
ಪವನಪಿತಗೆ ಜೀವೈಕ್ಯವನು ಪೇ ।
ಳುವ ಕುವಾದವ ಕೆಲರು ಸಲಿಸಲು ಕೆಲರನಾದರಿಸೇ ।
ಪವನ ನೀನವತರಿಸಿ ವೇಗದ ।
ಲವನಿಯೊಳಗಾ ಕುಮತಿ ದುರ್ಯ್ಯು ।
ಕ್ತ್ಯವನಿರುಹಗಳ ದಹಿಸಿದ್ಯಪ್ರತಿ ದಾವ ಸಮನಾಗೀ ॥ 30 ॥

ಅಮಿತಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನ ವಾಖ್ಯಾ ।
ವಿಮಲ ಪಂಚಾನನ ನಿನಾದವ ।
ಭ್ರಮಿಸಿ ಕೇಳುತ ಭಯದಿ ವದರಿ ನಿರಾಶೆಯಲಿ ಜರಿದು ।
ಶಮಿತ ದರ್ಪಾಕೋಪರಾಗಿ ।
ಭ್ರಮದಿ ಸಂತತರೆನಿಸಿ ದಶದಿಶೆ ।
ಗಮಿಸಿ ಪೋದರು ಮಾಯಿ ಗೋಮಾಯಿಗಳು ಘಳಿಗೆಯೊಳೂ ॥ 31 ॥

ಜಯ ಸುಶೀಲ ಸುಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯೆ ।
ಜಯ ಗುರೋ ಜನ್ಮತ್ರಯದಲಾ ।
ಮಯ ವಿದೂರನೇ ಮಾಯಿಜನರು ವಿಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ।
ಭಯ ವಿಧುರ ನಿರ್ಮಲ ಚಿದಾನಂದ ।
ಮಯನೆ ಸುಖಸಂದಾಯಿ ನೇತ್ರ ।
ತ್ರಯ ಮುಖರಿಗಧಿಪತಿಯೆ ಮಮ ಸುಖವೀವುದಾಚಾರ್ಯ ॥ 32 ॥

ಉದಯಿಸುವ ಮಂದಸ್ಮಿತದ ಮೃದು ।
ಮಧುರ ಸಲ್ಲಾಪಾಖ್ಯ ಸುಧೆಯ ।
ತ್ಯಧಿಕ ಧಾರಾಸೇಕದಿಂ ಸಂಶಾಂತ ಭವಶೋಕಾ ।
ಸದಮಲರ ಮನೋನಯನದಿಂ ಸಂ ।
ಮುದದಿ ಸೇವಿತವಾದ ನಿನ್ನಯ ।
ವದನಚಂದ್ರವನೆಂದು ನಾ ನಿತ್ಯದಲಿ ನೋಡುವೆನೋ ॥ 33 ॥

ಮೋದತೀರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ವಚನಾ ।
ಸ್ವಾದಿಸುವ ಬಹು ಸುಕೃತಿ ಜನರಾ ।
ಗಾಧ ಅಪೇಕ್ಷಗಳ ಹರಸುತ ಮೋದವೀಯುತಲೀ ।
ಸಾದರದಿ ಶೋಭಿಸುವ ನಿನ್ನಯ ।
ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನು ಸಂತತ ।
ಬೋಧಪೂರ್ಣನೆ ಎಮ್ಮ ಶ್ರವಣಕೆ ಗೋಚರಿಸಿ ಸಲಹೋ ॥ 34 ॥

ರತುನಮಯ ಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ।
ಶತಮನೀಷನೆ ಭಾವಿ ವಾಣೀ ।
ಪತಿಯೆ ನಿನ್ನನು ವೈದಿಕಾದಿಸು ವಿದ್ಯದಭಿಮಾನೀ ।
ಕ್ರತುಭುಜರು ಸೇವಿಪರು ಸತತದಿ ।
ವಿತತ ನಿನ್ನಯ ಚರಿತೆಯನು ದೇ ।
ವತೆ ಸಮಾಜದಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪೊಗಳುತಿಹರದಕೇ ॥ 35 ॥

ಜನ್ಮ ಮೃತಿ ನಿರಯಾದಿ ಭಯ ಭೀ ।
ಷಣ ಕುಸಂಸಾರಾಂಬುನಿಧಿಯೊಳ್ ।
ಮುಣುಗಿದಮಲ ಸುಯೋಗ್ಯ ಜನರನು ನೋಡಿ ಕರುಣದಲೀ ।
ಅನಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂ ।
ದನುನಯದಿ ಮಾರಮಣ ಮನ್ನಿಸಿ ।
ಜನಿಸಿದನು ಋಷಿಯಿಂದ ವಾಸವಿಯುದದೊಳಗಮಲಾ ॥ 36 ॥

ಅಧಮ ಜನರಿಂದತಿ ತಿರೋಹಿತ ।
ಸದಮಲಾಗಮ ತತಿಗೆ ಕರುಣದಿ ।
ಬುಧರಿಗಾ ಮುದವಾಹ ತೆರದಲಿ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದನೂ ।
ಅದುಭುತಾತ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವನಿ ।
ಗೆದುರು ಮಿಗಿಲೋಬ್ಬುಂಟೇ ಲೋಕದಿ ।
ಬದರಿಕಾಶ್ರಮನಿಲಯ ವೇದವ್ಯಾಸಗಾನಮಿಪೇ ॥ 37 ॥

ಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೆಯ ಧರಿಸಿ ಶಿರದಲಿ ।
ಈಶ ಗರುಡ ಶಚೀಶಮುಖರ ದಿ ।
ವೀಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಕೆ ತಂದು ಮಹಾಮಹಿಮ ದೇವಾ ।
ಪೋಷಿಸಲು ಸಜ್ಜನರಿಗತಿ ತ್ವರ ।
ಕಾಶ್ಯಪಿಯೊಳಗವತರಿಸಿ ನೀ ಸ ।
ದ್ಭಾಷ್ಯ ವಿರಚಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿದಿ ದುರ್ಭಾಷ್ಯಗಳನೆಲ್ಲಾ ॥ 38 ॥

ರಜತಪೀಠಾಹ್ವಯ ಪುರದಿ ನೀ ।
ರಜಭವನೆ ನಡುಸದನ ನಾಮಕ ।
ದ್ವಿಜನ ಗೃಹದಲಿ ಜನಿಸಿ ಮಹಮಹಿಮೆಗಳ ತೋರುತಲೀ ।
ನಿಜ ತುರಿಯ ಆಶ್ರಮವ ಧರಿಸೀ ।
ಪ್ರಜರುಗಳನುದ್ಧರಿಸಲುಪನಿಷ ।
ದ್ವ್ರಜ ಸುಭಾರತ ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚಿಸಿದೆಯೋ ಕರುಣಾಳೂ ॥ 39 ॥

ವಂದಿಸುವೆ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯನೆ ।
ವಂದಿಸುವೆ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಸ್ನಾನದ ।
ಕಿಂತಧಿಕ ಪುಣ್ಯವನು ಚರಣ ಸ್ಪರುಶ ಮಾಳ್ಪರಿಗೇ ।
ಪೊಂದಿಸುವನಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆ ಭವ ।
ಬಂಧ ಹರಿಸುತ ಸುಖವ ಕೊಡುವಾ ।
ನಂದತೀರಥ ನಿನಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವೆನನವರತಾ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಶಮರುತರ ದಾಸ ಗುಹಸುತ ।
ಕೇಶವ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಶರ ।
ನೀ ಸುಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ ತಾ ಸುಭಕುತಿಯಲೀ ।
ತೋಷದಿಂ ಪಠಿಸುತ್ತ ನಮಿಸುವ ।
ರಾಶೆಗಳ ಪೂರೈಸುತೀರ್ವರು ।
ಕ್ಲೇಶರಹಿತ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಸುಸೌಖ್ಯನುಣಿಸುವರು ॥ 41 ॥’

SrI prANESadAsArya viracita SrI harivAyustuti

BAminiShaTpadi

rAga kAMbOdhi

naKastuti
divija ramaNana dvEShi janareM |
bavani Bara mAtaMga mAdhE |
yavaha kuMBagaLeMba girigaLa dAraNAdhipaTU |
pavigaLanu pOlvamaragaNadiM |
suvidaLita durdhvAMta kumati |
pravitatAMtaradiMda BAvita naKa SaraNyemagE || 1 ||
suguNagaNa saMkOpasaMgata |
dRuggRuthita prAMtOtthitAgniya |
JagaJagipa mArtAMDanupameya visPuliMgagaLiM |
yugayugAsya BavEMdra saMdO |
hagaLanaidisi Basita BAvava |
bagebageyaliMdavanijayaLanappi ramisuvanE || 2 ||

SuBanikEtana sauKyada Bava |
nniBarananyaragANenadhika |
triBuvanadi nAlkeraDanE rasadaMte sanmahitA |
viBu viBUtida BUjalEMdra |
praBRutirasa saptOttamane yana |
gaBaya koDu prahlAdanuta prANESaviTThalanE || 3 ||

SrI vAyustuti
BAratISa BavEMdranuta sI – |
tAramaNagati prIta hanumAn |
GOra kIcakacaya dhanaMjaya sauKya sattIrthA || pa ||
hariya caraNa sarOjaniShThA |
vara suguNadiMdadhika gurutama |
caraNa lOkatraya supUjita SrImadAnaMda |
vara munIMdrane ninna caraNAM |
buruhadali BrAjipa rajOgaNa |
parama pAvisalAva rajagaLu BAratI vinuta || 1 ||

SraddheyiMdaBivRuddha kalakala |
SabdhadiMdanubaddha sEvA |
vRuddha saMvidvibudhagaNada sumauli ratnagaLA |
hRudya saMGaTTanadi GaraShita |
Suddha pAduka janita kana |
kada sadrajOgaNaraMjitASA surENugaLige namO || 2 ||

janana mRuti modalAda bahuLAM |
janake virahavanIva balu sa |
jjanake suguNagaLittu vimalAnaMda karuNisuvA |
dinadinadi dUShisuva durmati |
danujaranu duHKOgratamadoL |
muNugisuva ninnaMGri pAMsugaLAnu varaNipenE || 3 ||

kaliya maladiM kaluShajanadali |
validu vij~jAnavane karuNise |
jalaja jAhnavi jaDe biDaujasa muKya suravinutA |
sulaBaranu saMrakShisuva sa |
tsulalitAgama mahita madhvA |
mala surUpane maruta nA ninneMtu varaNipenO || 4 ||

poLeva miMcina pOlva gadeyiM |
thaLathaLipa dinakarana tEjada |
caluva Buja BUShaNadi BUShita Bujadi dharisutalI |
beLagi BuvanaMtarava nijaruci |
gaLali BAjipa BImarUpA |
niLane nirmalamatiya karuNipudalavabOdhAKyA || 5 ||

Bavaja saMtApagaLa vanake |
avadhi karuNAkalitanE hRudayA |
lava SuBasmita porayuta vidyAKya maNikiraNA |
nivahadiM digdaSava beLaguva |
BuvanaruhanABana nivAsada |
lavirahita suKatIrthajaladhiye Samala pariharisO || 6 ||

baMdhakaMdipa BajakajanakA |
naMda poMdipa nuDiya ramaNane |
CaMdadiMdAMjaliya Siradali baMdhisuve BaradI |
iMdirAramaNana padAMbuja |
oMdu manadali Bajipa Bakutiya |
gaMdhavaha ninnaMGri Bajaneya BUri karuNipudU || 7 ||

Gana sarOruhamitra SaSalAM |
Cana samEtA naBanarAdhipa |
jana viBUtigaLuLLa vasumati divija BuvanagaLA |
jananaBaraNOddaLanagaLa kA |
raNada suBrUviBramavu he |
ddhanuja saMkara salilajAdyara satata mOhipudU || 8 ||

ninna yatirUpavanu pUjipa |
dhanyajanarAnaMdarUpadi |
ranna sahacaracalita cAmaracayadi SOBiparU |
Ganna dyuti tAruNya SuBa lA |
vaNya lIlApUrNa satiyara |
canna kuca saMSlESha janitAnaMda saMBararU || 9 ||

kuMdamaMdArAdi kusumada |
gaMdha saMgata maruta |
sahitAnaMda janakAnaMdavIvudu vanaruhAkShiyarA |
vRuMda saMsEvita niraMjana |
caMdra divasAdhISa madanA |
hIMdra surapati sEvyamahita mukuMdanaramaneyOL || 10 ||

dhiTTa kaTakaTa Sabdha SabalO |
dGaTTajani keMgiDigaLiMdati |
juShTa paMkila jariva suKabiMduvina tamadoLage |
spaShTavAditarAda Bavada na |
BIShTaranu saMtapta SilegaLa |
liTTu kuMdiparanavarata tvadBRutya janarugaLu || 11 ||

SrInivAsana sarasa caraNa |
dhyAna maMgaLamahita Bavadasa |
mAna sannidhi piDidu sumudAsIna mAnavanU |
j~jAnigOcara rahita duHKA |
dhIna suKa saMsAradoLu balu |
dUnanAgiha nitya nirayava nODaneMdeMdU || 12 ||

kShudadhikArdita rAkShasara Kara |
radana naKakShOBitAkSha |
madakShurAnana pakShivIkShitagAtra sahitaranU |
rudira pUyA kulita nAnA |
vidhada krimikula kalilatamadoLa |
gadhi nimagnara bAdhipavu pavi kalpa kujalUkA || 13 ||

janani janakAgraja hitaprada |
praNayaBara sarvAMtarAtmane |
jananamaraNAdigaLa jarisuva maruta jAhnaviyA |
janaka hariya apUrva ninnaya |
vanaja caraNadi vimala Bakutiyu |
dinadinadi yanagadhika karuNipudamita sadBOdhA || 14 ||

sakala sadguNagaNagaLiMdA |
dhika ramA saMSlEShi haripA |
da kamaladi tadBakta tAmarasOdBava samIrA |
maKa SatAmuKa tAratamyava |
yukutiyali tA tiLidu nirmala |
Bakuti BArava vahisuvana nammanila nI porevE || 15 ||

tattva suj~jAnigaLa nirmala |
muktiyOgya mahAnuBAvara |
satya suKakaidisuve miSraj~jAna janarugaLA |
suttisuve saMsAradali balu |
vattisuve mithyAmanIShara |
nitya nirayadaleMdu kELuve nAnu nigamagaLA || 16 ||

mahita pauruSha bAhuSAli vi |
rahita sarvAGauGa nirmala |
sahita bahula brahmacarya pramuKa dharmagaLA |
bahu sahOmaya Bajaka rahitava |
dahisuva pratidinadi mOhaka |
mahamahima hanumaMtadEvara rUpakAnamipE || 17 ||

Sata manIShane Samada paMcA |
Sata sahasra suyOjanagaLiM |
dati vidUra mahauShadhigaLuLLA girIMdravanU |
prathita nI taralAga gamisI |
kShiti dharEMdrana kittu taMdA |
pratima ninnanu nODdarA janaroMdu kShaNadoLagE || 18 ||

GanaguNAMBOnidhiye SatayO |
jana samunnata vistRutAcala |
vanu anAdaradiMdalogeyalu lIle mAtradalI |
anusarisi svasva sthaLagaLati |
Gana suSakala samEta suSilA |
gaNagaLuLLaddenise ninnaya kauSalake namipE || 19 ||

ninna muShTiyaliMda pEShita |
svarNamayavarma viBUShita |
cUrNitAsthigaLuLLa rAvaNanurava nODuvarU |
svarNagiri sutaTAka SaMkA |
pUrNarAguvarA sumuShTiyu |
banna kaLedu bahUnnatAnaMdagaLa koDadEnO || 20 ||

jAnaki mudrAdi dAnavu |
dAnavara dahanAdi sEnA |
SrENigati suprIta karuNASAli suKamAlI |
BAnukula sulalAma prEmA |
dhIna mAnasanAgi vanaruha |
sUnuvina SuBapadavanittanu ninage naLinAkShA|| 21 ||

mada bakana saMharisi ati vE |
gadi purasthita sarva janada su |
vidhRuti suKa viGnagaLa Baradali biDisi kAydideyO |
adhamatara durdhiShaNa duruLari |
gadhika kirmIrana raNAMgadi |
sadeda satkaurava kulEMdrane namipenanavaratA || 22 ||

atya yatnadaliMda kujarA |
patyanaMgAsthigaLa saMdhiga |
Lotti nirmathisalu surAri janOttamOttamanA |
arthiyali saMharise hari tA |
tRuptanAdanu eMtO A pari |
tRuptanAdane pELu rAjasUyASvamEdhadalI || 23 ||

siMhanAdadaliMda pUrita |
bahvanIkakShapaNa nipuNA |
raMhasada tvadraNava varNiparinnuMTE |
siMha saMhananAMga kamalA |
siMhanallade satata suvi |
rahitAMhasane nimmaMGri kamalakkeragi vaMdipenO || 24 ||

j~jAnadhanadAnilane ninnaya |
rANi vANiyu yenna manada – |
j~jAna kaLedu viSAla Bakutiya hariya mahimegaLa |
j~jAnavanu karuNisutalanudina |
hIna duritauGagaLa virahisa – |
lA narEMdrana kuvari ninnAj~jeya karuNadalI || 25 ||

BEda virahita bahu cidAnaM – |
dAdi guNa saMpUrNarenisida |
BEdavacanake gOcarisida viSESha baladiMdA |
mOdadali dvijabAhujOdita |
rAda vEdavyAsakRuShNara |
pAda paMkaja niruta ninnaya caraNakAnamipE || 26 ||

naMdadali saugaMdhikava tara |
laMdu pOgalu BImarUpada |
laMdadiMdAMjaneya kuvarana bAla dharisadalE |
kuMdidaMdadi tOriside A |
naMdatIratha danujamOhana |
naMdasAMdrane ninna cariteyu lIle kEvalavO || 27 ||

kuTila kaTumati kaTuka daityara |
kaThiNatara gadeyiMda kuMdisi |
niTilanEtrana nuDigaLiMdAjEya mAyigaLA |
diTane vAgbANagaLa nicayadi |
SaThara viSvAtathada vacanara |
truTiyu mIrade taridu taruNige kusuma nInittE || 28 ||

yugapadadi saMhRuta mahAsura |
rige migilu maNimaMta tAnati |
migilu kOpada vaSaganAgi mahaujasanE ninnA |
bageya janarAMtarake mOhava |
bageva bahuguNapUrNa harige |
viguNa jIvaikyavanu pELuva kumata racisidanU || 29 ||

avana durdhiShaNAnusAradi |
pavanapitage jIvaikyavanu pE |
Luva kuvAdava kelaru salisalu kelaranAdarisE |
pavana nInavatarisi vEgada |
lavaniyoLagA kumati duryyu |
ktyavaniruhagaLa dahisidyaprati dAva samanAgI || 30 ||

amitamahimane ninna vAKyA |
vimala paMcAnana ninAdava |
Bramisi kELuta Bayadi vadari nirASeyali jaridu |
Samita darpAkOparAgi |
Bramadi saMtatarenisi daSadiSe |
gamisi pOdaru mAyi gOmAyigaLu GaLigeyoLU || 31 ||

jaya suSIla supUrNa Saktiye |
jaya gurO janmatrayadalA |
maya vidUranE mAyijanaru vihiMsegoLisidarU |
Baya vidhura nirmala cidAnaMda |
mayane suKasaMdAyi nEtra |
traya muKarigadhipatiye mama suKavIvudAcArya || 32 ||

udayisuva maMdasmitada mRudu |
madhura sallApAKya sudheya |
tyadhika dhArAsEkadiM saMSAMta BavaSOkA |
sadamalara manOnayanadiM saM |
mudadi sEvitavAda ninnaya |
vadanacaMdravaneMdu nA nityadali nODuvenO || 33 ||

mOdatIrthane ninna vacanA |
svAdisuva bahu sukRuti janarA |
gAdha apEkShagaLa harasuta mOdavIyutalI |
sAdaradi SOBisuva ninnaya |
vEda vyAKyAnavanu saMtata |
bOdhapUrNane emma SravaNake gOcarisi salahO || 34 ||

ratunamaya pIThadali kuLitiha |
SatamanIShane BAvi vANI |
patiye ninnanu vaidikAdisu vidyadaBimAnI |
kratuBujaru sEviparu satatadi |
vitata ninnaya cariteyanu dE |
vate samAjadi gaMdharvaru pogaLutiharadakE || 35 ||

janma mRuti nirayAdi Baya BI |
ShaNa kusaMsArAMbunidhiyoL |
muNugidamala suyOgya janaranu nODi karuNadalI |
anila prArthitanAgi ninniM |
danunayadi mAramaNa mannisi |
janisidanu RuShiyiMda vAsaviyudadoLagamalA || 36 ||

adhama janariMdati tirOhita |
sadamalAgama tatige karuNadi |
budharigA mudavAha teradali sUtra racisidanU |
aduButAtma mahAnuBAvani |
geduru migilObbuMTE lOkadi |
badarikASramanilaya vEdavyAsagAnamipE || 37 ||

SrISanAj~jeya dharisi Siradali |
ISa garuDa SacISamuKara di |
vISa prArthane manake taMdu mahAmahima dEvA |
pOShisalu sajjanarigati tvara |
kASyapiyoLagavatarisi nI sa |
dBAShya viracisi KaMDisidi durBAShyagaLanellA || 38 ||

rajatapIThAhvaya puradi nI |
rajaBavane naDusadana nAmaka |
dvijana gRuhadali janisi mahamahimegaLa tOrutalI |
nija turiya ASramava dharisI |
prajarugaLanuddharisalupaniSha |
dvraja suBArata BAShyagaLa racisideyO karuNALU || 39 ||

vaMdisuve suravRuMdavaMdyane |
vaMdisuve jAhnaviya snAnada |
kiMtadhika puNyavanu caraNa sparuSa mALparigE |
poMdisuvanige vaMdisuve Bava |
baMdha harisuta suKava koDuvA |
naMdatIratha ninage aBivaMdisuvenanavaratA || 40 ||

SrISamarutara dAsa guhasuta |
kESava SrI BAratISara |
nI supadyagaLiMda stutisida tA suBakutiyalI |
tOShadiM paThisutta namisuva |
rASegaLa pUraisutIrvaru |
klESarahita sthAnavittu susauKyanuNisuvaru || 41 ||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Kaye ninna pada

ಕಾಯೆ ನಿನ್ನ ಪದ ತೋಯಜಕೆರಗುವೆ |ಮಾಯದೇವಿ ಹರಿ ಕಾಯ ನಿವಾಸೇ ||ಕಾಯೇ | ಪ|

ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೇರಿಸೆ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಸತಿ ||ಕರ್ದಮಜಾಲಯ | ಭದ್ರ ಶರೀರೆ ||1||

ಇಂಗಡಲಾತ್ಮಜೆ | ಅಂಗನಾಕುಲ ಮಣಿ ||ರಂಗನ ಪದಕಂಜ | ಭೃಂಗೆ ಕರುಣದಿ ||2||

ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ | ಮಾನಿನೀ ಯನ್ನಯ ||ಹೀನತೆಯೆಣಿಸದೆ | ಪೋಣಿಸಿ ಮತಿಯ ||3||

kAye ninna pada tOyajakeraguve |mAyadEvi hari kAya nivAsE ||kAyE | pa|

buddhiya prErise | pradyumnana sati ||kardamajAlaya | Badra SarIre ||1||

iMgaDalAtmaje | aMganAkula maNi ||raMgana padakaMja | BRuMge karuNadi ||2||

prANESa viThalana | mAninI yannaya ||hInateyeNisade | pONisi matiya ||3||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · tulasi

namo namo sri tulasi

ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ।
ಪಾಹೀ ಪಾಹೀ ಕುಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ । ।pa।|

ಅಮಿತ ಮಹಿಮೆ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪೂರ್ಣಿ ।
ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಮಧುಸೂಧನನರಸಿ । a.pa |

ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಪಾದ ವಂದಿಸಿ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಅಂದದಿ ವರಪಡೆಗಿಂದಿಗೂ ಸರ್ವರ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪೂಜೆಯಗೊಳುತಲಿ ।|1||

ನಾ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇವತಾ ಮಾನಿನಿ ಮಣಿ ಇನ್ನಾ
ಹೀನದಿ ಎಣಿಸದೇ ಕರುಣಿಸಿ ಸರ್ವರ
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿಡಿಸಿ । ।2||

Namō namō śrī tuḷasi।
pāhī pāhī kumatiya pariharisi। ।pa।|

amita mahime sadguṇagaḷa pūrṇi।
kamalēkṣaṇa madhusūdhananarasi। a.Pa |

andina kāladalli haripāda vandisi bhakutiyali
andadi varapaḍegindigū sarvara
mandiradoḷage pūjeyagoḷutali।|1||

nā nambide ninna dēvatā mānini maṇi innā
hīnadi eṇisadē karuṇisi sarvara
prāṇēśa viṭhalana dhyānadoḷiḍisi। ।2||

24 roopas · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · pranesha dasaru

Thanthrasaroktha kesavadi chathurvimsadhi murthy lakshana

ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ಶಿರಿ |ನಿಲಿಯ ವಿಧಿಗೆ ತಾ ||
ವಲಿದು ಸರಿದ ನುಡಿ |ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ||ಪ||

ಮಾಧವನಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿ ಬಹು |ಬೋಧರ ಉಕ್ತಿ ಮನಕೆ ತಂದೂ ||
ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾದಿ ಗ- |ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಸಾಂತರ ಕ್ರಮವೆಂಬುದು||1||

ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಕ್ರಮ |ಈಶ ಮಧುರಿಪುರ ಮಾಧವನೂ ||
ದೋಷಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ |ಭಾಸಿಸುತಿಹ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ ಎಂದು ||2||

ಸಂಕರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶ್ರೀಧರ |ಪಂಕಜನಾಭ ಕಂಜಾದಿ ಕ್ರಮಾ ||
ಬಿಂಕದ ದಾಮೋದರ ಪುರುಷೋತ್ಮ ಕ |ಳಂಕ ಹೃಷೀಕಪುಪೇಂದ್ರ ಗದಾದೆಂದು ||3||

ಮುನಿನುತ ವಾಸುದೇವ ಅಧೋಕ್ಷಜ |ಮನಸಿಜ ಪಿತ ನರಸಿಂಹ ಹರೀ ||
ಅನಘರ್ಧಕ್ರಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜನಾ- |ರ್ದನ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂತರಕ್ರಮ||4||

ನೀಲ ಘನಾಂಗನ ರವಿ ನಿಭ ಇಪ್ಪ |ತ್ನಾಲಕು ಮೂರುತಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ||
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಲಗೈ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ |ಕೇಳಿ ಶಂಖ ರವಿಗದ ಕಂಜ ಕೇಶವ ||5||

ಕಂಜಗದ ರವಿದರ ಧರ ನಾರಾಯಣ |ವೃಜನ ಹರವಿದರ ಪದ್ಮ ಗದಾ ||
ಭುಜ ಮಾಧವ ಗದ ಕಂಜಧರ ರವಿ ಭೂ |ಮಿಜ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿಯಂದು ||6||

ಪುಂಡರೀಕಧರ ರವಿಗದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರ- |ಚಂಡ ಶಂಖ ಕಂಜ ಗದ ಚಕ್ರಾ ||
ಅಂಡಜವಹ ಮಧುರಿಪು ಗದ ರವಿದರ |ಮಂಡಿತ ಪದ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ||7||

ಅರಿದರ ಕಂಜ ಸು ಕಂಬುವಾಮನ ಶ್ರೀ- |ಧರ ರವಿ ಗದಧರ ಪದ್ಮಯುತಾ ||
ವರ ಚಕ್ರ ಜಲಜದರ ಗದ ಹೃಷಿಕ ಪ- |ಪರ ಕಂಜ ರವಿಗದ ಶಂಖ ಪದುಮನಾಭಾ ||8||

ದರಗದ ರವಿ ಕಂಜ ದಾಮೋದರ ಸಂ- |ಕರುಷಣ ಶಂಖ ಕಂಜಾರಿ ಗದಾ ||
ಶರಧಿಜ ರವಿ ಪಂಕಜ ಗದ ಸಂತತ |ಧರಿಸಿಹ ಮಾಯಪ ವಾಸುದೇವನೆಂದು||9||

ದರ ಸುಗದ ನಳಿನ ಅರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು |ದುರುಳಹ ಗದ ಕಂಬು ಕಂಜಾರೀ ||
ಸುರಪನಿರುದ್ಧ ಕಮಲದರ ಗದ ರವಿ |ಧರಿಸಿಹ ಸರ್ವದ ಪುರುಷೋತ್ತುಮನೆಂದು||10||

ಗದ ಕಂಬುಚರಣ ಸರಸಿಜಧೋಕ್ಷಜ |ಪದುಮ ಗದದರ ರವಿ ನರಹರೀ ||
ಉದಜಾರಿದರ ಗದಾಚ್ಯುತ ರವಿದರ |ಗದ ಕಮಲಾಂಶ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭುವೆಂದು ||11||

ಗದ ಚಕ್ರ ವಿಷಜ ಶಂಖ ಉಪೇಂದ್ರನು |ಸುದರುಶನ ಕಂಜ ಗದದರ ಹರೀ ||
ಯದುಪತಿ ಕರ ನಾಲ್ಕರೊಳು ಗದ ಕಮಲ |ಸುದರುಶನ ವಿಧುಭ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ||12||

ವರ ಗಾಯತ್ರೀ ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿ- |ವರು ಸಾದರದಲಿ ಧೇನಿಪುದೂ ||
ನಿರುತ ಸುಕವಿಗಳ ಮತವಿದು ದಕ್ಷಿಣ |ವರ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ಸಂತೈಪನೂ ||13||

tiLivadu sajjanarU Siri |niliya vidhige tA ||
validu sarida nuDi |tiLivadu sajjanarU ||pa||

mAdhavanippatnAlku mUrti bahu |bOdhara ukti manake tandU ||
SOdhisi krama vyutkrama padmAdi ga- |dAdi ardha sAntara kramaveMbudu||1||

kESava viShNu gOvinda vAmana krama |ISa madhuripura mAdhavanU ||
dOShaha trivikrama nArAyaNa |BAsisutiha vyutkrama mUruti endu ||2||

sankaruShaNa aniruddhanu SrIdhara |pankajanABa kaMjAdi kramA ||
binkada dAmOdara puruShOtma ka |Lanka hRuShIkapupEMdra gadAdendu ||3||

muninuta vAsudEva adhOkShaja |manasija pita narasiMha harI ||
anaGardhakrama pradyumna janA- |rdana acyuta kRuShNanu sAntarakrama||4||

nIla GanAngana ravi niBa ippa |tnAlaku mUruti lakShaNavU ||
myAlina balagai modalu keLage kaDi |kELi SanKa ravigada kanja kESava ||5||

kanjagada ravidara dhara nArAyaNa |vRujana haravidara padma gadA ||
Buja mAdhava gada kanjadhara ravi BU |mija vallaBa gOviMda mUrutiyaMdu ||6||

punDarIkadhara ravigada viShNu pra- |canDa SanKa kanja gada cakrA ||
anDajavaha madhuripu gada ravidara |manDita padma trivikrama mUruti||7||

aridara kanja su kaMbuvAmana SrI- |dhara ravi gadadhara padmayutA ||
vara cakra jalajadara gada hRuShika pa- |para kanja ravigada SanKa padumanABA ||8||

daragada ravi kanja dAmOdara san- |karuShaNa SanKa kanjAri gadA ||
Saradhija ravi pankaja gada santata |dharisiha mAyapa vAsudEvanendu||9||

dara sugada naLina ari pradyumnanu |duruLaha gada kaMbu kanjArI ||
surapaniruddha kamaladara gada ravi |dharisiha sarvada puruShOttumanendu||10||

gada kaMbucaraNa sarasijadhOkShaja |paduma gadadara ravi naraharI ||
udajAridara gadAcyuta ravidara |gada kamalAMSa janArdana viBuvendu ||11||

gada cakra viShaja SanKa upEndranu |sudaruSana kanja gadadara harI ||
yadupati kara nAlkaroLu gada kamala |sudaruSana vidhuBa pAncajanyavendu ||12||

vara gAyatrI varNa mUrtigaLi- |varu sAdaradali dhEnipudU ||
niruta sukavigaLa matavidu dakShiNa |vara prANESa viThala saMtaipanU ||13||

 

dasara padagalu · gopichandana · MADHWA · pranesha dasaru

Gopichandana mudradarane mahathmya

Gopichandana mudradarane(Kannada PDF)

gOpicandana mudradhAraNa mahAtmiyanu |Apanitu barave kELvadu sujanaru||pa||

pUrvadali kailAsa SiKaradali indrAdi |gIrvANa sakala muni pramatharindA ||
pArvatISanu sEvegoLutiralu janaka daya |bIrvadake gauri patigintendaLU||1||

ele dEva nimminda lOkak~hitakaravAda |balu dharma gaupya vRuta kELdenIgA ||
tiLisuvadu Udhrva punDrada mudri mahime ene mu- |guLu nagiyinda satigintendanU |||2||

arasi kEL vipranAgali supanDitanAge |dharisadire gOpicandana mudriyA ||
sura GaTa samAna taddEhadaruSana pApa |taraNi biMbava nODi kaLiyabEkU ||3||

kOpiyAgaliyanAcAriyAgali sarva- |dA parara nindegaivavanAgalI ||
gOpicandana lipta gAtranAdana dOSha |lEpavillade muktanahanuBavadiM||4||

eMtu pELali Udhrva puMDra mahatmiyanu |aMtija lalATadali SOBisalkE ||
aMtaHkaruNa SuddhanavanE pUjyanu valiva |kaMtupita kulaSIlagaLaneNisadE ||5||

BAminiyu jnanadiM punDra dharisadale |hOmArthavAgi pAkava mADalU ||
A mahatpApavEnaMbe viShTasamAnna |I marmavariyadunDuvaga narakA||6||

hariya cakrAnkita virahita strI puruShAnga |sparuSavAyite daivavaSadindalI ||
aralava taDiyade Amalka gOmaya snAna |viracisuta SrISanGri pUjisuvadU ||7||

smaraNe mADade hariya ankitara hita dEha |jariye jAhnaviyalli naraka uMTU ||
ari SanKa dharisi kIkaTadalli mRutanAge |larivadu, prayAga mRutigatiyavanigE ||8||

putrahInage lOkavillaveMbuvadyAke |mitra kulajana mudre dharisutiralU ||
Satru samAnApahyaridu mudriyaniDade sva- |pitRugaLigaidisutiharu durgatI ||9||

Ava vipranu UdhrvapunDra virahitanAgi |BAvaSuddhadi SrAddha mADalavanA ||
jIvisuvadyAkeMdu Sapisi dvAdaSa varuSha |tAM vadanadOradhOharu pitRugaLU ||10||

Siradalli cakravire dEvarenisuvadu Buja |ariyuktavAgiralu dvijanenisuvA ||
virahithari pratimi pUjisalu viprage dAna |virase randhra kalaSadoLudakadante ||11||

yAga mADali mahaddAna bahu mADalI |yOga mADali vEda OdutiralI ||
nAgavaradana lAnCanava dharisadale kunni |BAgIrathiyoLaddi tegida teravU ||12||

nAmakarNupanayana AShADha kArtIka |SrI mAdhavana dinadi taptamudri ||
dhImaMtarAda gurugaLa kaiya dharisuvadu |nEmadiM panca saMskAradoLidU ||13||

eraDAru nAlku eraDU ondu punDragaLu |dharisuvadu nAlku varNavu kramAtU ||
aripramuKa pancamudriyoLu hinkArAdi |harirUpa pancaridu dharisabEkU ||14||

Saciye modalAda nirjarara henDaru punDra |Sucimanadi dharisi svapatigaLa sahitA ||
acalita sumAngalyayaidi sva sthaLadalli |mucukunda varadanArAdhisuvarU ||15||

I vacanakAva sthaLakAva nAmAva mu- |drAva mitiyAkAra mRudavellidU ||
Ava varNadalEnu AvaMguladalEnu |Ava mantradakenalu pELvanintU ||16||

kAminiye gOpicandana mardisuvadintu |vAmahastada madhya jalava dharisI ||
I mUru pAda gAyitriyiM mantrisuta |A mahA RukkathO dEvatiyiM||17||

taruvAya dharisuvadu punDragaLu kELelage |varapaNige Adiyali kESavallI ||
surapa nArAyaNudaradi hRudayadalli mA- |vara kanTha dESadalli gOviMdanU ||18||

balapASrvadali viShNu Bujadalli madhUsUda |sale balada kanThadali trIvikramA ||
lalanE kEL vAmapASrvake vAmanA Bujake |KaLaha SrIdhara kanThadali hRuShIkaSa ||19||

pRuShThadali kaMjanABa Siradi dAmOdaranu |iShTe dvAdaSanAma sitapakShakE ||
kRuShNapakShadoLivake saMkaruShaNAdi SrI |kRuShNa pariyanta tiLivaru sujanarU||20||

SailAgra valmISa Sindhu hari kShEtra nadi |kUla dvAraki nelada SrI tulasiyA ||
mUladalliha mRuttikAgaLintu supavitra |kELadaroLage gOpicandanadhikA ||21||

SAma SAntavu rakta rAja vaSa pIta SrI |A mahA viShNu priyakaravu SvEtA ||
I marmagaLa tiLidu punDradhAraNa mADe |BUmiyoLagavaru sajjanaru saKiyE ||22||

strI puruSharella dharisuvadu vivarava tiLidu |pApi hengasu avaLAdarannA ||
gOpicandana gadA PaNige dharisadalidda- |rA puruShanaLidu duHKava baDuvaLU||23||

sakala guNa tarjanadi madhyamadi jaÁna nA- |miSa sadAcAra kaniShThadali mOkShA ||
suKadi, vidhitilaka dakShiNadi uttaradi Siva |akaLanka hari madhya CidradallI ||24||

saCidra harimanenisuvadu SvAnAnGri sama |acCidra paNiyu I lOkadallI ||
tatsamAnadhamarilla punDradAkAra |matsaKiye kELAdaradali pELuvE ||25||

danDadAkAra haccuvadu PaNiyalli Kara |danDadantedige Bujadali bidirelI ||
punDarIkAkSha kELanya dIpAkRutiyu |panDitaru dharisuvaru nigamOktiyiM ||26||

vanitE kEL PaNi kanThadali nAlku pRuShTha tali |initarali pancAngulada parimitI ||
muni nEtra beraLaShTu kukShiyali mELoMdu |Gana udaradalli bAhugaLiGattU|| 27||

vakShadali aShTAMgulada pramANava dharisi |akShayAnandadiM nivryAjadiM ||
pakShivAhanAyudhava nAlkondu vivarava | mumukShugaLu tiLidu dharisuvaru intU ||28||

vallaBaye kELmudrigaLu Bangara |beLLi tAmravAdaru dorakada kAlakE ||
kallinavu kAShThadavu kabbiNadavAdarU |ballavaru mudadiMda dharisutiharU ||29||

udaradali mUru cakradaraDige dara vaMdu |padumadvaya madhyadali nAma nAlkU ||
idaraMte balakukShi bAhugaLig~haccuvadu |mudadindalari mAtra vaMdu koratI ||30||

dara eraDaraDi ondu ari eraDu gadi nAma |dharisuvadu nAlku eDakukShi BujakE ||
koraLige kapOlagaLigoMdoMdu haccuvadu |ari balaka eDaBAgadali SanKavU||31||

gade paNige hRudayadali ravi padma karadvayaka |madhusUdanAnkitavu sarva sthaLakE ||
idarante Acaripa sadvaiShNavara suKavu |adaneMtu varNisali vaSavallavU ||32||

Sara cApagaLanu mUdhrniyali KaDgavu carma |veraDu bala eDa stanadi kaustuBavanU ||uradalli dakShiNada stanadalli SrIvatsa |dharisuvadu Aru cihnagaLu satatA ||33||

lakShmIramaNana mudra punDra dharisida dvijana |kukShiyoLu kavaLa mAtranna koDalU ||akShayAguvadu Pala hinde mundELu kula |takShaNake SuciyAgi gati koDuvadU ||34||

hIna punDranu supanDitanAgiralu avana |Ananadi koTTanna aLuvadintU ||
Enu duShkarma odagito I oDeyaninda |I naShTanige koDisikonDenendu ||35||

pancaniSi badukuvade lEsUdhrva punDragaLu |pancamudriya dharisi hari BajisutA ||
vancisi mukuMdana tiraskarisi mudriya vi- |ranci kalpayuta jIvisalu vyarthA ||36||

elli SrI tulasivana padmavana vaiShNavaru |elli iharallE iha paramAtmanU ||
sollAlisidu hari nuDidihanA vaikunTha- |dallilla nenavaralliruvanendU ||37||

yaraDAru punDra SrI mudradhAraNa carita |smarisi kELidare icCArtha paDedU ||
muravairi lOkavaiduvaru SRuti siddhavidu |girije kELendu dhUrjaTa pELidA ||38||

Siva sakala SAstragaLa kaliki girijege pELda |vivararitu Acaripa BAgavatarA ||
BavaSaradhiyinda kaDigetti pAlisutihanu |kavigEya prANESa viThThala jasrA ||39||

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · sarva moola grantha

Grantha malika stothra(Kannada by Pranesha dasaru)

ಸದ್ವೈಷ್ಣವರಾದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಅದ್ವೈತರುಸರಾಡದಂದದಿ
ಮಧ್ವಮುನಿ ಬರದಂಥ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆನೂ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ನಂತರ |ಚತುರಮುಖ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಮು- |
ಕುತಿ ಪ್ರದಣು ಭಾಷ್ಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥವು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ||
ಚತುರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ |ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಜನಕೆ ಸಮ್ಮತಿ |
ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಪಾಧೀ ಖಂಡನಾ ಗ್ರಂಥಾ ||1||

ಸರಸ ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನ |ವರಮಿತ್ರತ್ವ ಸುಮಾನ ಖಂಡನ |
ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕೊಡುವ ಗ್ರಂಥವು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನಾ ||
ವರದ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಗ್ರಂಥವು |ಹಿರಿದು ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ಗ್ರಂಥ ಸು- |
ಕರುಮ ನಿರ್ಣಯ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರಣಯ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಾ ||2||

ಐತರೇಯವು ತೈತರೇಯ ಸು- |ಖ್ಯಾತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಮಹಿಮೀ |
ವ್ರಾತ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಕಾಠಕ ದಿವ್ಯ ಛಂದೋಗ್ಯಾ ||
ಭೂತಿದಾಥರ್ವಣ ಸುಮಂಡುಕ |ವೀತಭಯ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಅಭಯದ |
ಆ ತಳವಕಾರಿಂತು ಹತ್ತುಪನಿಷದಗಳ ಭಾಷ್ಯಾ ||3||

ಪತಿತಪಾವನ ಗೀತ ತಾತ್ಪ- |ರ್ಯತುಳನ್ಯಾಯ ವಿವರ್ಣ ಹರಿ ನಖ |
ಸ್ತುತಿ ಯಮಕ ಭಾರತ ಬಿಡದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಳ್ಪರಿಗೇ ||
ಗತಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ |ಮೃತ ಮಹರ್ಣವ ತಂತ್ರಸಾರ |
ಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮøತಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ||4||

ಬಾಹ ದುರಿತವ ತಡದು ತ್ವರ ಹೃ- |ದಾಹ ಪರಿಹರಿಸುತಿಹ ಶ್ರೀ ಮ- |
ನ್ಮಹಾ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪಾ ||
ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತರ ಪೊರಪ ಮಾತುಳ |ದ್ರೋಹಿ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಥಿ ನಡು |
ಗೇಹ ಸುತ ವಿರಚಿಸಿದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥವಿವೂ ||5||

ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಯಾತ್ರಿ ದಾನಂ- |ಗಳು ವೃತ ಉಪವಾಸ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ |
ಫಲವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲಾ ||
ಇಳಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳೆಮ್ಮ ವಚನಂ- |ಗಳಿಗೆ ಸಮಹಿತ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲೆಂ- |
ದಲವ ಬೋಧರು ಶಿಷ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಾವೆ ಪೇಳಿಹರೂ ||6||

ಕುನರಗೆಂದಿಗ್ಯೂ ಪೇಳದಲೆ ಸ- |ಜ್ಜನರು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪಠಿಸುವ |
ದನವರತ ಈ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಿ ಶ್ರೀದ ಶುಚಿ ಸದನಾ ||
ಅನಘ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನು |ಮನದಭೀಷ್ಠಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಹದಲಿ |
ಕೊನಿಗೆ ತನ್ನಾಲಯದಿ ಸಂವಿಯದ ಸುಖದೊಳಿರಿಸುವನೂ||7||

sadvaiShNavarAdavarella kELiri advaitarusarADadandadi
madhvamuni baradantha granthasanKyava pELvenU ||pa||

prathama gItABAShya nantara |caturamuKa sUtrakke BAShya mu- |
kuti pradaNu BAShyAKya granthavu anuvyAKyAnA ||
catura grantha pramANa lakShaNa |kShitiyoLage vaiShNava janake sammati |
kathA lakShaNa upAdhI KanDanA granthA ||1||

sarasa mAyAvAda KanDana |varamitratva sumAna KanDana |
parama mangaLa koDuva granthavu tatva sanKyAnA ||
varada tatva vivEka granthavu |hiridu tatvOdyOta grantha su- |
karuma nirNaya viShNu tatva niraNaya RugBAShyA ||2||

aitarEyavu taitarEya su- |KyAte bRuhadAraNya mahimI |
vrAta ISAvAsya kAThaka divya CandOgyA ||
BUtidAtharvaNa sumanDuka |vItaBaya ShaTpraSna aBayada |
A taLavakArintu hattupaniShadagaLa BAShyA ||3||

patitapAvana gIta tAtpa- |ryatuLanyAya vivarNa hari naKa |
stuti yamaka BArata biDade viSvAsa mALparigE ||
gati dvAdaSa stOtra kRuShNA |mRuta maharNava tantrasAra |
cyuta priya sadAcAra smaøti BAgavata tAtparya ||4||

bAha duritava taDadu tvara hRu- |dAha pariharisutiha SrI ma- |
nmahA BArata tAtparya nirNaya praNava kalpA ||
snEha Baktara porapa mAtuLa |drOhi janma jayanti kathi naDu |
gEha suta viracisida mUvattELu granthavivU ||5||

halavu kShEtra suyAtri dAnan- |gaLu vRuta upavAsa yaj~ja mADida |
Palavu I granthagaLa paThisuvudakke samavallA ||
iLiya madhyadoLemma vacanan- |gaLige samahita vastuvillen- |
dalava bOdharu SiShya janarige tAve pELiharU ||6||

kunaragendigyU pELadale sa- |jjanaru sadBaktiyali paThisuva |
danavarata I granthamAliki SrIda Suci sadanA ||
anaGa SrI prANESa viThalanu |manadaBIShThiya koTTu ihadali |
konige tannAlayadi saMviyada suKadoLirisuvanU||7||

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Adhadhayithu innadharu olle

ಆದದ್ದಾಯ್ತಿನ್ನಾದರು ಒಳ್ಳೆ
ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೊ ಪ್ರಾಣಿ
ಈ ದುರ್ನಡತಿಂದೋದರಿಹಪರದಿ
ಮೋದೆಂದಿಗು ಕಾಣೆ | ಪ |

ನೆಲಾಸತಿ ಧನದೊಳನಾವರತ
ಹುಳಾಗಿ ಇರುವೆಲ್ಲೊ
ಹಲಾಪಿಡಿದು ವಿಧಿ ಕುಲಾಚರಣೇ ಬಿಡೆ-
ಪಲಾ ತರುವರಲ್ಲೊ
ಸ್ಥಳಾಸ್ಥಳರಿಯದೆ ಕಲಾಪಮಾಡ್ಯಘ-
ಕೊಳಾಗುವುದು ಸಲ್ಲೊ
ಎಲೆ ಕೇಳುವಂತಿಲಾಮಾತ್ರ ನೀ
ಗೆಲಾಹ ಬಗೆ ಇಲ್ಲೊ | ೧ |

ಶಿಲಾದಿವಿಗ್ರಹ ಥಳಾಸೆ ಹರಿಯಂ
ಬೆಲಾ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳೊ
ಚಲಾ ಪ್ರತಿಮಿ ಪದಗಳಾರ್ಚಿಸದಲೆ
ಮಲಾ ತಿನುತಿಹೆಲ್ಲೊ
ಕಳಾವಿಡಿದರೆ ಅನಿಳಾನ ಹರಿಮನೆ
ಮೊಳಾಗಿಹದಲ್ಲೊ
ನಳಾ ಭರತ ಮುಖ ಇಳಾಣ್ಮರಂದದಿ
ಭಲಾಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲೊ | ೨ |

ಬಿಲಾಸೇರಿ ತಲಕೆಳಕಾಗಿ ತಪಿಸಲು
ಫಲಾಲೇಸಿನಿತಿಲ್ಲೊ
ಖಳಾರಿ ದಿನ ಬಿಂದ್ಜಲಾಕೊಳ್ಳೆನೆಂದು
ಛಲಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೊ
ಬಲಾದರದಂಲಿಂ ತುಲಾದಿ ಸ್ನಾನ ಮೊ
ದಲಾದ ವ್ರತವಲ್ಲೊ
ಬಲಾರಿನುತ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠ್ಠಲನ
ಬಲಾ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ | ೩ |

AdaddAytinnAdaru oLLe
hAdi hiDiyo prANi
I durnaDatindOdarihaparadi
mOdeMdigu kANe | pa |

nelAsati dhanadoLanAvarata
huLAgi iruvello
halApiDidu vidhi kulAcaraNE biDe-
palA taruvarallo
sthaLAsthaLariyade kalApamADyaGa-
koLAguvudu sallo
ele kELuvnilAmAtra nI
gelAha bage illo | 1 |

SilAdivigraha thaLAse hariyaM
belA kEvala suLLo
calA pratimi padagaLArcisadale
malA tinutihello
kaLAviDidare aniLAna harimane
moLAgihadallo
naLA Barata muKa iLANmaraMdadi
BalAyenisalillo | 2 |

bilAsEri talakeLakAgi tapisalu
PalAlEsinitillo
KaLAri dina bindjalAkoLLenendu
CalA mADalillo
balAdaradaMliM tulAdi snAna mo
dalAda vratavallo
balArinuta prANESaviThThalana
balA gaLisikoLLo | 3 |

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

beduvaro sukavo

This is one of my Favorite song composed by Sri Pranesha dasaru and audio version sung by Ananta Kulkarni.

You can find audio link: Click here

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ
ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ|| ಪ ||

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖ ಬೇಡರು ಕಷ್ಟವ
ಮಾಡಲರಿಯರಿದರುಪಾಯವ ||ಅ ಪ ||

ಕಿಟ್ಟಾ ತುಳಿದು ಒಮ್ಮನ್ಹಿಟ್ಟಾ ಬೀಸುವರು
ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ
ಸಾಲುಸಾಲೆಮ್ಮೆಯ ಸೋಲದೆ ತೊಳೆವರು
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕೆ ನೀರೆರೆಯರೊ ಜನ || 1||

ಬೀಗರೂಟಕೆ ಅನೇಕ ಭೋಗವು
ಜೋಳವು ಓಗರ ಬ್ರಾಹ್ಮರೆಲೆಯೊಳು
ಖಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪ ತಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಖಮ್ಮಟು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ||2 ||

ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಮಧ್ವೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ಭುಂಜಿಸರೋ
ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಾವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮನು ಪ್ರಾಣೇಶ
ವಿಟ್ಠಲನೆಂದು ಮಿಡುಕುವರೋ ಜನ|| 3||

Bēḍuvarō sukhava raṅgayya ninna
bēḍuvarō sukhava|| pa ||

bēḍuvarō sukha bēḍaru kaṣṭava
māḍalariyaridarupāyava ||a pa ||

kiṭṭā tuḷidu om’manhiṭṭā bīsuvaru
kuṭṭaru raṅgavalliya kuṭṭaru raṅgavalliya
sālusālem’meya sōlade toḷevaru
sāligrāmake nīrereyaro jana || 1||

bīgarūṭake anēka bhōgavu
jōḷavu ōgara brāhmareleyoḷu
kham’mane tuppa tam’maneyavarige
kham’maṭu dēva brāhmaṇarige ||2 ||

idda padārthavannu śud’dha bhakutiyinda
madhvēśagarpisi bhun̄jisarō
keṭṭaddu tāvu māḍi biṭṭem’manu prāṇēśa
viṭṭhalanendu miḍukuvarō jana|| 3||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Allocation of idols to Yathigalu by Madhwacharyaru

ಸುಖ ತೀರ್ಥರೆದುವರನ ಸ್ಥಾಪಿ-
ಸ್ಯೊ೦ಭತ್ತೆತಿಗಳನು ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ
ಅಕಳ೦ಕ ನಾಮಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟ
ವಿವಿರ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೃಷೀಕೇಶ-
ನರಹರಿ ಜನಾರ್ಧನ ಯತಿ |
ಉಪೇ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾಪಘ್ನ ವಾಮನ ಮುನಿಪ
ವಿಷ್ಣು ಯತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರು || 1 ||

ಈ ಪೆಸರಿಲೊ೦ಭತ್ತು ಮ೦ದಿ ರಘುಪತಿ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ವಿಠ್ಠನೆರಡೆರಡು |
ಭೂಪತಿ ನರಸಿ೦ಹ ವಿಠ್ಠಲ ಹೀಗೆ
ಒ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನು ಕೊಟ್ಟು || 2 ||

ಪದುಮನಾಭರಿಗೆ ರಾಮನ ಕೊಟ್ಟು
ಸಕಲ ದೇಶವನಾಳಿ ಧನ ತಾ ಎನುತಲೀ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿ-
ಗೊ೦ದು ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು || 3 ||

ಬುಧ ಜನಾರ್ಚಿತ ನೃಸಿ೦ಹಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ಕಾಳಿಯ ಮರ್ಧನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ |
ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು || 4 ||

ಯತಿವರ ಉಪೇ೦ದ್ರರಾಯರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನ-
ವಾಮನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನಾ |
ನತ ಸುರದ್ರುಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರಹ-
ಶ್ರೀರಾಮ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನರಸಿ೦ಹ || 5 ||

ಅತಿ ಸುಗುಣ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠಲ-
ನಿ೦ತು ವೊ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ರೌಪ್ಯ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಥ-
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ಅರ್ಚನೆ ಗಿಟ್ಟರು ಕೇಳಿ ||6 ||

suKa tIrthareduvarana sthApi-
syomBattetigaLanu mADi avaravarige
akaLanka nAmagaLa mUrtigaLa koTTa
vivira baNNisuve sujanaru kELi || pa ||

SrI padmanABa hRuShIkESa-
narahari janArdhana yati |
upEmdra tIrtha pApaGna vAmana munipa
viShNu yati rAmatIrtha dOkShaja tIrtharu || 1 ||

I pesarilomBattu mandi raGupati-
kALI mathana viThThaneraDeraDu |
BUpati narasimha viThThala hIge
o0Battu mUrtigaLanu koTTu || 2 ||

padumanABarige rAmana koTTu
sakala dESavanALi dhana tA enutalI |
adara taruvAya hRuShikESa tIrthari-
go0du rAma mUrtiyanu koTTu || 3 ||

budha janArcita nRusimhAryArige
kALiya mardhananAda SrIkRuShNa mUrti |
hRudaya nirmala janArdana tIrtharige-
kALI mathana SrIkRuShNa mUrtiyannu koTTu || 4 ||

yativara upEndrarAyarige viThThalana-
vAmana tIrtharige viThThalanA |
nata suradruma viShNu tIrtharige varaha-
SrIrAma tIrtharige narasimha || 5 ||

ati suguNa adhOkShaja tIrtharige viThala-
nintu vomBattu mUrtigaLa koTTu |
kShitiyoLage raupya pITha purastha-
prANESa viThThalana arcane giTTaru kELi ||6 ||