dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

beduvaro sukavo

This is one of my Favorite song composed by Sri Pranesha dasaru and audio version sung by Ananta Kulkarni.

You can find audio link: Click here

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ
ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ|| ಪ ||

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖ ಬೇಡರು ಕಷ್ಟವ
ಮಾಡಲರಿಯರಿದರುಪಾಯವ ||ಅ ಪ ||

ಕಿಟ್ಟಾ ತುಳಿದು ಒಮ್ಮನ್ಹಿಟ್ಟಾ ಬೀಸುವರು
ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ
ಸಾಲುಸಾಲೆಮ್ಮೆಯ ಸೋಲದೆ ತೊಳೆವರು
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕೆ ನೀರೆರೆಯರೊ ಜನ || 1||

ಬೀಗರೂಟಕೆ ಅನೇಕ ಭೋಗವು
ಜೋಳವು ಓಗರ ಬ್ರಾಹ್ಮರೆಲೆಯೊಳು
ಖಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪ ತಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಖಮ್ಮಟು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ||2 ||

ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಮಧ್ವೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ಭುಂಜಿಸರೋ
ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಾವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮನು ಪ್ರಾಣೇಶ
ವಿಟ್ಠಲನೆಂದು ಮಿಡುಕುವರೋ ಜನ|| 3||

Bēḍuvarō sukhava raṅgayya ninna
bēḍuvarō sukhava|| pa ||

bēḍuvarō sukha bēḍaru kaṣṭava
māḍalariyaridarupāyava ||a pa ||

kiṭṭā tuḷidu om’manhiṭṭā bīsuvaru
kuṭṭaru raṅgavalliya kuṭṭaru raṅgavalliya
sālusālem’meya sōlade toḷevaru
sāligrāmake nīrereyaro jana || 1||

bīgarūṭake anēka bhōgavu
jōḷavu ōgara brāhmareleyoḷu
kham’mane tuppa tam’maneyavarige
kham’maṭu dēva brāhmaṇarige ||2 ||

idda padārthavannu śud’dha bhakutiyinda
madhvēśagarpisi bhun̄jisarō
keṭṭaddu tāvu māḍi biṭṭem’manu prāṇēśa
viṭṭhalanendu miḍukuvarō jana|| 3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s