dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Kaye ninna pada

ಕಾಯೆ ನಿನ್ನ ಪದ ತೋಯಜಕೆರಗುವೆ |ಮಾಯದೇವಿ ಹರಿ ಕಾಯ ನಿವಾಸೇ ||ಕಾಯೇ | ಪ|

ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೇರಿಸೆ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಸತಿ ||ಕರ್ದಮಜಾಲಯ | ಭದ್ರ ಶರೀರೆ ||1||

ಇಂಗಡಲಾತ್ಮಜೆ | ಅಂಗನಾಕುಲ ಮಣಿ ||ರಂಗನ ಪದಕಂಜ | ಭೃಂಗೆ ಕರುಣದಿ ||2||

ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ | ಮಾನಿನೀ ಯನ್ನಯ ||ಹೀನತೆಯೆಣಿಸದೆ | ಪೋಣಿಸಿ ಮತಿಯ ||3||

kAye ninna pada tOyajakeraguve |mAyadEvi hari kAya nivAsE ||kAyE | pa|

buddhiya prErise | pradyumnana sati ||kardamajAlaya | Badra SarIre ||1||

iMgaDalAtmaje | aMganAkula maNi ||raMgana padakaMja | BRuMge karuNadi ||2||

prANESa viThalana | mAninI yannaya ||hInateyeNisade | pONisi matiya ||3||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · tulasi

namo namo sri tulasi

ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ।
ಪಾಹೀ ಪಾಹೀ ಕುಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ । ।pa।|

ಅಮಿತ ಮಹಿಮೆ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪೂರ್ಣಿ ।
ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಮಧುಸೂಧನನರಸಿ । a.pa |

ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಪಾದ ವಂದಿಸಿ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಅಂದದಿ ವರಪಡೆಗಿಂದಿಗೂ ಸರ್ವರ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪೂಜೆಯಗೊಳುತಲಿ ।|1||

ನಾ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇವತಾ ಮಾನಿನಿ ಮಣಿ ಇನ್ನಾ
ಹೀನದಿ ಎಣಿಸದೇ ಕರುಣಿಸಿ ಸರ್ವರ
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿಡಿಸಿ । ।2||

Namō namō śrī tuḷasi।
pāhī pāhī kumatiya pariharisi। ।pa।|

amita mahime sadguṇagaḷa pūrṇi।
kamalēkṣaṇa madhusūdhananarasi। a.Pa |

andina kāladalli haripāda vandisi bhakutiyali
andadi varapaḍegindigū sarvara
mandiradoḷage pūjeyagoḷutali।|1||

nā nambide ninna dēvatā mānini maṇi innā
hīnadi eṇisadē karuṇisi sarvara
prāṇēśa viṭhalana dhyānadoḷiḍisi। ।2||

24 roopas · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · pranesha dasaru

Thanthrasaroktha kesavadi chathurvimsadhi murthy lakshana

ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ಶಿರಿ |ನಿಲಿಯ ವಿಧಿಗೆ ತಾ ||
ವಲಿದು ಸರಿದ ನುಡಿ |ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ||ಪ||

ಮಾಧವನಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿ ಬಹು |ಬೋಧರ ಉಕ್ತಿ ಮನಕೆ ತಂದೂ ||
ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾದಿ ಗ- |ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಸಾಂತರ ಕ್ರಮವೆಂಬುದು||1||

ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಕ್ರಮ |ಈಶ ಮಧುರಿಪುರ ಮಾಧವನೂ ||
ದೋಷಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ |ಭಾಸಿಸುತಿಹ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ ಎಂದು ||2||

ಸಂಕರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶ್ರೀಧರ |ಪಂಕಜನಾಭ ಕಂಜಾದಿ ಕ್ರಮಾ ||
ಬಿಂಕದ ದಾಮೋದರ ಪುರುಷೋತ್ಮ ಕ |ಳಂಕ ಹೃಷೀಕಪುಪೇಂದ್ರ ಗದಾದೆಂದು ||3||

ಮುನಿನುತ ವಾಸುದೇವ ಅಧೋಕ್ಷಜ |ಮನಸಿಜ ಪಿತ ನರಸಿಂಹ ಹರೀ ||
ಅನಘರ್ಧಕ್ರಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜನಾ- |ರ್ದನ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂತರಕ್ರಮ||4||

ನೀಲ ಘನಾಂಗನ ರವಿ ನಿಭ ಇಪ್ಪ |ತ್ನಾಲಕು ಮೂರುತಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ||
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಲಗೈ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ |ಕೇಳಿ ಶಂಖ ರವಿಗದ ಕಂಜ ಕೇಶವ ||5||

ಕಂಜಗದ ರವಿದರ ಧರ ನಾರಾಯಣ |ವೃಜನ ಹರವಿದರ ಪದ್ಮ ಗದಾ ||
ಭುಜ ಮಾಧವ ಗದ ಕಂಜಧರ ರವಿ ಭೂ |ಮಿಜ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿಯಂದು ||6||

ಪುಂಡರೀಕಧರ ರವಿಗದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರ- |ಚಂಡ ಶಂಖ ಕಂಜ ಗದ ಚಕ್ರಾ ||
ಅಂಡಜವಹ ಮಧುರಿಪು ಗದ ರವಿದರ |ಮಂಡಿತ ಪದ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ||7||

ಅರಿದರ ಕಂಜ ಸು ಕಂಬುವಾಮನ ಶ್ರೀ- |ಧರ ರವಿ ಗದಧರ ಪದ್ಮಯುತಾ ||
ವರ ಚಕ್ರ ಜಲಜದರ ಗದ ಹೃಷಿಕ ಪ- |ಪರ ಕಂಜ ರವಿಗದ ಶಂಖ ಪದುಮನಾಭಾ ||8||

ದರಗದ ರವಿ ಕಂಜ ದಾಮೋದರ ಸಂ- |ಕರುಷಣ ಶಂಖ ಕಂಜಾರಿ ಗದಾ ||
ಶರಧಿಜ ರವಿ ಪಂಕಜ ಗದ ಸಂತತ |ಧರಿಸಿಹ ಮಾಯಪ ವಾಸುದೇವನೆಂದು||9||

ದರ ಸುಗದ ನಳಿನ ಅರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು |ದುರುಳಹ ಗದ ಕಂಬು ಕಂಜಾರೀ ||
ಸುರಪನಿರುದ್ಧ ಕಮಲದರ ಗದ ರವಿ |ಧರಿಸಿಹ ಸರ್ವದ ಪುರುಷೋತ್ತುಮನೆಂದು||10||

ಗದ ಕಂಬುಚರಣ ಸರಸಿಜಧೋಕ್ಷಜ |ಪದುಮ ಗದದರ ರವಿ ನರಹರೀ ||
ಉದಜಾರಿದರ ಗದಾಚ್ಯುತ ರವಿದರ |ಗದ ಕಮಲಾಂಶ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭುವೆಂದು ||11||

ಗದ ಚಕ್ರ ವಿಷಜ ಶಂಖ ಉಪೇಂದ್ರನು |ಸುದರುಶನ ಕಂಜ ಗದದರ ಹರೀ ||
ಯದುಪತಿ ಕರ ನಾಲ್ಕರೊಳು ಗದ ಕಮಲ |ಸುದರುಶನ ವಿಧುಭ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ||12||

ವರ ಗಾಯತ್ರೀ ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿ- |ವರು ಸಾದರದಲಿ ಧೇನಿಪುದೂ ||
ನಿರುತ ಸುಕವಿಗಳ ಮತವಿದು ದಕ್ಷಿಣ |ವರ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ಸಂತೈಪನೂ ||13||

tiLivadu sajjanarU Siri |niliya vidhige tA ||
validu sarida nuDi |tiLivadu sajjanarU ||pa||

mAdhavanippatnAlku mUrti bahu |bOdhara ukti manake tandU ||
SOdhisi krama vyutkrama padmAdi ga- |dAdi ardha sAntara kramaveMbudu||1||

kESava viShNu gOvinda vAmana krama |ISa madhuripura mAdhavanU ||
dOShaha trivikrama nArAyaNa |BAsisutiha vyutkrama mUruti endu ||2||

sankaruShaNa aniruddhanu SrIdhara |pankajanABa kaMjAdi kramA ||
binkada dAmOdara puruShOtma ka |Lanka hRuShIkapupEMdra gadAdendu ||3||

muninuta vAsudEva adhOkShaja |manasija pita narasiMha harI ||
anaGardhakrama pradyumna janA- |rdana acyuta kRuShNanu sAntarakrama||4||

nIla GanAngana ravi niBa ippa |tnAlaku mUruti lakShaNavU ||
myAlina balagai modalu keLage kaDi |kELi SanKa ravigada kanja kESava ||5||

kanjagada ravidara dhara nArAyaNa |vRujana haravidara padma gadA ||
Buja mAdhava gada kanjadhara ravi BU |mija vallaBa gOviMda mUrutiyaMdu ||6||

punDarIkadhara ravigada viShNu pra- |canDa SanKa kanja gada cakrA ||
anDajavaha madhuripu gada ravidara |manDita padma trivikrama mUruti||7||

aridara kanja su kaMbuvAmana SrI- |dhara ravi gadadhara padmayutA ||
vara cakra jalajadara gada hRuShika pa- |para kanja ravigada SanKa padumanABA ||8||

daragada ravi kanja dAmOdara san- |karuShaNa SanKa kanjAri gadA ||
Saradhija ravi pankaja gada santata |dharisiha mAyapa vAsudEvanendu||9||

dara sugada naLina ari pradyumnanu |duruLaha gada kaMbu kanjArI ||
surapaniruddha kamaladara gada ravi |dharisiha sarvada puruShOttumanendu||10||

gada kaMbucaraNa sarasijadhOkShaja |paduma gadadara ravi naraharI ||
udajAridara gadAcyuta ravidara |gada kamalAMSa janArdana viBuvendu ||11||

gada cakra viShaja SanKa upEndranu |sudaruSana kanja gadadara harI ||
yadupati kara nAlkaroLu gada kamala |sudaruSana vidhuBa pAncajanyavendu ||12||

vara gAyatrI varNa mUrtigaLi- |varu sAdaradali dhEnipudU ||
niruta sukavigaLa matavidu dakShiNa |vara prANESa viThala saMtaipanU ||13||

 

dasara padagalu · gopichandana · MADHWA · pranesha dasaru

Gopichandana mudradarane mahathmya

Gopichandana mudradarane(Kannada PDF)

gOpicandana mudradhAraNa mahAtmiyanu |Apanitu barave kELvadu sujanaru||pa||

pUrvadali kailAsa SiKaradali indrAdi |gIrvANa sakala muni pramatharindA ||
pArvatISanu sEvegoLutiralu janaka daya |bIrvadake gauri patigintendaLU||1||

ele dEva nimminda lOkak~hitakaravAda |balu dharma gaupya vRuta kELdenIgA ||
tiLisuvadu Udhrva punDrada mudri mahime ene mu- |guLu nagiyinda satigintendanU |||2||

arasi kEL vipranAgali supanDitanAge |dharisadire gOpicandana mudriyA ||
sura GaTa samAna taddEhadaruSana pApa |taraNi biMbava nODi kaLiyabEkU ||3||

kOpiyAgaliyanAcAriyAgali sarva- |dA parara nindegaivavanAgalI ||
gOpicandana lipta gAtranAdana dOSha |lEpavillade muktanahanuBavadiM||4||

eMtu pELali Udhrva puMDra mahatmiyanu |aMtija lalATadali SOBisalkE ||
aMtaHkaruNa SuddhanavanE pUjyanu valiva |kaMtupita kulaSIlagaLaneNisadE ||5||

BAminiyu jnanadiM punDra dharisadale |hOmArthavAgi pAkava mADalU ||
A mahatpApavEnaMbe viShTasamAnna |I marmavariyadunDuvaga narakA||6||

hariya cakrAnkita virahita strI puruShAnga |sparuSavAyite daivavaSadindalI ||
aralava taDiyade Amalka gOmaya snAna |viracisuta SrISanGri pUjisuvadU ||7||

smaraNe mADade hariya ankitara hita dEha |jariye jAhnaviyalli naraka uMTU ||
ari SanKa dharisi kIkaTadalli mRutanAge |larivadu, prayAga mRutigatiyavanigE ||8||

putrahInage lOkavillaveMbuvadyAke |mitra kulajana mudre dharisutiralU ||
Satru samAnApahyaridu mudriyaniDade sva- |pitRugaLigaidisutiharu durgatI ||9||

Ava vipranu UdhrvapunDra virahitanAgi |BAvaSuddhadi SrAddha mADalavanA ||
jIvisuvadyAkeMdu Sapisi dvAdaSa varuSha |tAM vadanadOradhOharu pitRugaLU ||10||

Siradalli cakravire dEvarenisuvadu Buja |ariyuktavAgiralu dvijanenisuvA ||
virahithari pratimi pUjisalu viprage dAna |virase randhra kalaSadoLudakadante ||11||

yAga mADali mahaddAna bahu mADalI |yOga mADali vEda OdutiralI ||
nAgavaradana lAnCanava dharisadale kunni |BAgIrathiyoLaddi tegida teravU ||12||

nAmakarNupanayana AShADha kArtIka |SrI mAdhavana dinadi taptamudri ||
dhImaMtarAda gurugaLa kaiya dharisuvadu |nEmadiM panca saMskAradoLidU ||13||

eraDAru nAlku eraDU ondu punDragaLu |dharisuvadu nAlku varNavu kramAtU ||
aripramuKa pancamudriyoLu hinkArAdi |harirUpa pancaridu dharisabEkU ||14||

Saciye modalAda nirjarara henDaru punDra |Sucimanadi dharisi svapatigaLa sahitA ||
acalita sumAngalyayaidi sva sthaLadalli |mucukunda varadanArAdhisuvarU ||15||

I vacanakAva sthaLakAva nAmAva mu- |drAva mitiyAkAra mRudavellidU ||
Ava varNadalEnu AvaMguladalEnu |Ava mantradakenalu pELvanintU ||16||

kAminiye gOpicandana mardisuvadintu |vAmahastada madhya jalava dharisI ||
I mUru pAda gAyitriyiM mantrisuta |A mahA RukkathO dEvatiyiM||17||

taruvAya dharisuvadu punDragaLu kELelage |varapaNige Adiyali kESavallI ||
surapa nArAyaNudaradi hRudayadalli mA- |vara kanTha dESadalli gOviMdanU ||18||

balapASrvadali viShNu Bujadalli madhUsUda |sale balada kanThadali trIvikramA ||
lalanE kEL vAmapASrvake vAmanA Bujake |KaLaha SrIdhara kanThadali hRuShIkaSa ||19||

pRuShThadali kaMjanABa Siradi dAmOdaranu |iShTe dvAdaSanAma sitapakShakE ||
kRuShNapakShadoLivake saMkaruShaNAdi SrI |kRuShNa pariyanta tiLivaru sujanarU||20||

SailAgra valmISa Sindhu hari kShEtra nadi |kUla dvAraki nelada SrI tulasiyA ||
mUladalliha mRuttikAgaLintu supavitra |kELadaroLage gOpicandanadhikA ||21||

SAma SAntavu rakta rAja vaSa pIta SrI |A mahA viShNu priyakaravu SvEtA ||
I marmagaLa tiLidu punDradhAraNa mADe |BUmiyoLagavaru sajjanaru saKiyE ||22||

strI puruSharella dharisuvadu vivarava tiLidu |pApi hengasu avaLAdarannA ||
gOpicandana gadA PaNige dharisadalidda- |rA puruShanaLidu duHKava baDuvaLU||23||

sakala guNa tarjanadi madhyamadi jaÁna nA- |miSa sadAcAra kaniShThadali mOkShA ||
suKadi, vidhitilaka dakShiNadi uttaradi Siva |akaLanka hari madhya CidradallI ||24||

saCidra harimanenisuvadu SvAnAnGri sama |acCidra paNiyu I lOkadallI ||
tatsamAnadhamarilla punDradAkAra |matsaKiye kELAdaradali pELuvE ||25||

danDadAkAra haccuvadu PaNiyalli Kara |danDadantedige Bujadali bidirelI ||
punDarIkAkSha kELanya dIpAkRutiyu |panDitaru dharisuvaru nigamOktiyiM ||26||

vanitE kEL PaNi kanThadali nAlku pRuShTha tali |initarali pancAngulada parimitI ||
muni nEtra beraLaShTu kukShiyali mELoMdu |Gana udaradalli bAhugaLiGattU|| 27||

vakShadali aShTAMgulada pramANava dharisi |akShayAnandadiM nivryAjadiM ||
pakShivAhanAyudhava nAlkondu vivarava | mumukShugaLu tiLidu dharisuvaru intU ||28||

vallaBaye kELmudrigaLu Bangara |beLLi tAmravAdaru dorakada kAlakE ||
kallinavu kAShThadavu kabbiNadavAdarU |ballavaru mudadiMda dharisutiharU ||29||

udaradali mUru cakradaraDige dara vaMdu |padumadvaya madhyadali nAma nAlkU ||
idaraMte balakukShi bAhugaLig~haccuvadu |mudadindalari mAtra vaMdu koratI ||30||

dara eraDaraDi ondu ari eraDu gadi nAma |dharisuvadu nAlku eDakukShi BujakE ||
koraLige kapOlagaLigoMdoMdu haccuvadu |ari balaka eDaBAgadali SanKavU||31||

gade paNige hRudayadali ravi padma karadvayaka |madhusUdanAnkitavu sarva sthaLakE ||
idarante Acaripa sadvaiShNavara suKavu |adaneMtu varNisali vaSavallavU ||32||

Sara cApagaLanu mUdhrniyali KaDgavu carma |veraDu bala eDa stanadi kaustuBavanU ||uradalli dakShiNada stanadalli SrIvatsa |dharisuvadu Aru cihnagaLu satatA ||33||

lakShmIramaNana mudra punDra dharisida dvijana |kukShiyoLu kavaLa mAtranna koDalU ||akShayAguvadu Pala hinde mundELu kula |takShaNake SuciyAgi gati koDuvadU ||34||

hIna punDranu supanDitanAgiralu avana |Ananadi koTTanna aLuvadintU ||
Enu duShkarma odagito I oDeyaninda |I naShTanige koDisikonDenendu ||35||

pancaniSi badukuvade lEsUdhrva punDragaLu |pancamudriya dharisi hari BajisutA ||
vancisi mukuMdana tiraskarisi mudriya vi- |ranci kalpayuta jIvisalu vyarthA ||36||

elli SrI tulasivana padmavana vaiShNavaru |elli iharallE iha paramAtmanU ||
sollAlisidu hari nuDidihanA vaikunTha- |dallilla nenavaralliruvanendU ||37||

yaraDAru punDra SrI mudradhAraNa carita |smarisi kELidare icCArtha paDedU ||
muravairi lOkavaiduvaru SRuti siddhavidu |girije kELendu dhUrjaTa pELidA ||38||

Siva sakala SAstragaLa kaliki girijege pELda |vivararitu Acaripa BAgavatarA ||
BavaSaradhiyinda kaDigetti pAlisutihanu |kavigEya prANESa viThThala jasrA ||39||

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · sarva moola grantha

Grantha malika stothra(Kannada by Pranesha dasaru)

ಸದ್ವೈಷ್ಣವರಾದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಅದ್ವೈತರುಸರಾಡದಂದದಿ
ಮಧ್ವಮುನಿ ಬರದಂಥ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆನೂ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ನಂತರ |ಚತುರಮುಖ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಮು- |
ಕುತಿ ಪ್ರದಣು ಭಾಷ್ಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥವು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ||
ಚತುರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ |ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಜನಕೆ ಸಮ್ಮತಿ |
ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಪಾಧೀ ಖಂಡನಾ ಗ್ರಂಥಾ ||1||

ಸರಸ ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನ |ವರಮಿತ್ರತ್ವ ಸುಮಾನ ಖಂಡನ |
ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕೊಡುವ ಗ್ರಂಥವು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನಾ ||
ವರದ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಗ್ರಂಥವು |ಹಿರಿದು ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ಗ್ರಂಥ ಸು- |
ಕರುಮ ನಿರ್ಣಯ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರಣಯ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಾ ||2||

ಐತರೇಯವು ತೈತರೇಯ ಸು- |ಖ್ಯಾತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಮಹಿಮೀ |
ವ್ರಾತ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಕಾಠಕ ದಿವ್ಯ ಛಂದೋಗ್ಯಾ ||
ಭೂತಿದಾಥರ್ವಣ ಸುಮಂಡುಕ |ವೀತಭಯ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಅಭಯದ |
ಆ ತಳವಕಾರಿಂತು ಹತ್ತುಪನಿಷದಗಳ ಭಾಷ್ಯಾ ||3||

ಪತಿತಪಾವನ ಗೀತ ತಾತ್ಪ- |ರ್ಯತುಳನ್ಯಾಯ ವಿವರ್ಣ ಹರಿ ನಖ |
ಸ್ತುತಿ ಯಮಕ ಭಾರತ ಬಿಡದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಳ್ಪರಿಗೇ ||
ಗತಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ |ಮೃತ ಮಹರ್ಣವ ತಂತ್ರಸಾರ |
ಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮøತಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ||4||

ಬಾಹ ದುರಿತವ ತಡದು ತ್ವರ ಹೃ- |ದಾಹ ಪರಿಹರಿಸುತಿಹ ಶ್ರೀ ಮ- |
ನ್ಮಹಾ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪಾ ||
ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತರ ಪೊರಪ ಮಾತುಳ |ದ್ರೋಹಿ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಥಿ ನಡು |
ಗೇಹ ಸುತ ವಿರಚಿಸಿದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥವಿವೂ ||5||

ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಯಾತ್ರಿ ದಾನಂ- |ಗಳು ವೃತ ಉಪವಾಸ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ |
ಫಲವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲಾ ||
ಇಳಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳೆಮ್ಮ ವಚನಂ- |ಗಳಿಗೆ ಸಮಹಿತ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲೆಂ- |
ದಲವ ಬೋಧರು ಶಿಷ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಾವೆ ಪೇಳಿಹರೂ ||6||

ಕುನರಗೆಂದಿಗ್ಯೂ ಪೇಳದಲೆ ಸ- |ಜ್ಜನರು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪಠಿಸುವ |
ದನವರತ ಈ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಿ ಶ್ರೀದ ಶುಚಿ ಸದನಾ ||
ಅನಘ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನು |ಮನದಭೀಷ್ಠಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಹದಲಿ |
ಕೊನಿಗೆ ತನ್ನಾಲಯದಿ ಸಂವಿಯದ ಸುಖದೊಳಿರಿಸುವನೂ||7||

sadvaiShNavarAdavarella kELiri advaitarusarADadandadi
madhvamuni baradantha granthasanKyava pELvenU ||pa||

prathama gItABAShya nantara |caturamuKa sUtrakke BAShya mu- |
kuti pradaNu BAShyAKya granthavu anuvyAKyAnA ||
catura grantha pramANa lakShaNa |kShitiyoLage vaiShNava janake sammati |
kathA lakShaNa upAdhI KanDanA granthA ||1||

sarasa mAyAvAda KanDana |varamitratva sumAna KanDana |
parama mangaLa koDuva granthavu tatva sanKyAnA ||
varada tatva vivEka granthavu |hiridu tatvOdyOta grantha su- |
karuma nirNaya viShNu tatva niraNaya RugBAShyA ||2||

aitarEyavu taitarEya su- |KyAte bRuhadAraNya mahimI |
vrAta ISAvAsya kAThaka divya CandOgyA ||
BUtidAtharvaNa sumanDuka |vItaBaya ShaTpraSna aBayada |
A taLavakArintu hattupaniShadagaLa BAShyA ||3||

patitapAvana gIta tAtpa- |ryatuLanyAya vivarNa hari naKa |
stuti yamaka BArata biDade viSvAsa mALparigE ||
gati dvAdaSa stOtra kRuShNA |mRuta maharNava tantrasAra |
cyuta priya sadAcAra smaøti BAgavata tAtparya ||4||

bAha duritava taDadu tvara hRu- |dAha pariharisutiha SrI ma- |
nmahA BArata tAtparya nirNaya praNava kalpA ||
snEha Baktara porapa mAtuLa |drOhi janma jayanti kathi naDu |
gEha suta viracisida mUvattELu granthavivU ||5||

halavu kShEtra suyAtri dAnan- |gaLu vRuta upavAsa yaj~ja mADida |
Palavu I granthagaLa paThisuvudakke samavallA ||
iLiya madhyadoLemma vacanan- |gaLige samahita vastuvillen- |
dalava bOdharu SiShya janarige tAve pELiharU ||6||

kunaragendigyU pELadale sa- |jjanaru sadBaktiyali paThisuva |
danavarata I granthamAliki SrIda Suci sadanA ||
anaGa SrI prANESa viThalanu |manadaBIShThiya koTTu ihadali |
konige tannAlayadi saMviyada suKadoLirisuvanU||7||

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Adhadhayithu innadharu olle

ಆದದ್ದಾಯ್ತಿನ್ನಾದರು ಒಳ್ಳೆ
ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೊ ಪ್ರಾಣಿ
ಈ ದುರ್ನಡತಿಂದೋದರಿಹಪರದಿ
ಮೋದೆಂದಿಗು ಕಾಣೆ | ಪ |

ನೆಲಾಸತಿ ಧನದೊಳನಾವರತ
ಹುಳಾಗಿ ಇರುವೆಲ್ಲೊ
ಹಲಾಪಿಡಿದು ವಿಧಿ ಕುಲಾಚರಣೇ ಬಿಡೆ-
ಪಲಾ ತರುವರಲ್ಲೊ
ಸ್ಥಳಾಸ್ಥಳರಿಯದೆ ಕಲಾಪಮಾಡ್ಯಘ-
ಕೊಳಾಗುವುದು ಸಲ್ಲೊ
ಎಲೆ ಕೇಳುವಂತಿಲಾಮಾತ್ರ ನೀ
ಗೆಲಾಹ ಬಗೆ ಇಲ್ಲೊ | ೧ |

ಶಿಲಾದಿವಿಗ್ರಹ ಥಳಾಸೆ ಹರಿಯಂ
ಬೆಲಾ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳೊ
ಚಲಾ ಪ್ರತಿಮಿ ಪದಗಳಾರ್ಚಿಸದಲೆ
ಮಲಾ ತಿನುತಿಹೆಲ್ಲೊ
ಕಳಾವಿಡಿದರೆ ಅನಿಳಾನ ಹರಿಮನೆ
ಮೊಳಾಗಿಹದಲ್ಲೊ
ನಳಾ ಭರತ ಮುಖ ಇಳಾಣ್ಮರಂದದಿ
ಭಲಾಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲೊ | ೨ |

ಬಿಲಾಸೇರಿ ತಲಕೆಳಕಾಗಿ ತಪಿಸಲು
ಫಲಾಲೇಸಿನಿತಿಲ್ಲೊ
ಖಳಾರಿ ದಿನ ಬಿಂದ್ಜಲಾಕೊಳ್ಳೆನೆಂದು
ಛಲಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೊ
ಬಲಾದರದಂಲಿಂ ತುಲಾದಿ ಸ್ನಾನ ಮೊ
ದಲಾದ ವ್ರತವಲ್ಲೊ
ಬಲಾರಿನುತ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠ್ಠಲನ
ಬಲಾ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ | ೩ |

AdaddAytinnAdaru oLLe
hAdi hiDiyo prANi
I durnaDatindOdarihaparadi
mOdeMdigu kANe | pa |

nelAsati dhanadoLanAvarata
huLAgi iruvello
halApiDidu vidhi kulAcaraNE biDe-
palA taruvarallo
sthaLAsthaLariyade kalApamADyaGa-
koLAguvudu sallo
ele kELuvnilAmAtra nI
gelAha bage illo | 1 |

SilAdivigraha thaLAse hariyaM
belA kEvala suLLo
calA pratimi padagaLArcisadale
malA tinutihello
kaLAviDidare aniLAna harimane
moLAgihadallo
naLA Barata muKa iLANmaraMdadi
BalAyenisalillo | 2 |

bilAsEri talakeLakAgi tapisalu
PalAlEsinitillo
KaLAri dina bindjalAkoLLenendu
CalA mADalillo
balAdaradaMliM tulAdi snAna mo
dalAda vratavallo
balArinuta prANESaviThThalana
balA gaLisikoLLo | 3 |

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

beduvaro sukavo

This is one of my Favorite song composed by Sri Pranesha dasaru and audio version sung by Ananta Kulkarni.

You can find audio link: Click here

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ
ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ|| ಪ ||

ಬೇಡುವರೋ ಸುಖ ಬೇಡರು ಕಷ್ಟವ
ಮಾಡಲರಿಯರಿದರುಪಾಯವ ||ಅ ಪ ||

ಕಿಟ್ಟಾ ತುಳಿದು ಒಮ್ಮನ್ಹಿಟ್ಟಾ ಬೀಸುವರು
ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಕುಟ್ಟರು ರಂಗವಲ್ಲಿಯ
ಸಾಲುಸಾಲೆಮ್ಮೆಯ ಸೋಲದೆ ತೊಳೆವರು
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕೆ ನೀರೆರೆಯರೊ ಜನ || 1||

ಬೀಗರೂಟಕೆ ಅನೇಕ ಭೋಗವು
ಜೋಳವು ಓಗರ ಬ್ರಾಹ್ಮರೆಲೆಯೊಳು
ಖಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪ ತಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಖಮ್ಮಟು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ||2 ||

ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಮಧ್ವೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ಭುಂಜಿಸರೋ
ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಾವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮನು ಪ್ರಾಣೇಶ
ವಿಟ್ಠಲನೆಂದು ಮಿಡುಕುವರೋ ಜನ|| 3||

Bēḍuvarō sukhava raṅgayya ninna
bēḍuvarō sukhava|| pa ||

bēḍuvarō sukha bēḍaru kaṣṭava
māḍalariyaridarupāyava ||a pa ||

kiṭṭā tuḷidu om’manhiṭṭā bīsuvaru
kuṭṭaru raṅgavalliya kuṭṭaru raṅgavalliya
sālusālem’meya sōlade toḷevaru
sāligrāmake nīrereyaro jana || 1||

bīgarūṭake anēka bhōgavu
jōḷavu ōgara brāhmareleyoḷu
kham’mane tuppa tam’maneyavarige
kham’maṭu dēva brāhmaṇarige ||2 ||

idda padārthavannu śud’dha bhakutiyinda
madhvēśagarpisi bhun̄jisarō
keṭṭaddu tāvu māḍi biṭṭem’manu prāṇēśa
viṭṭhalanendu miḍukuvarō jana|| 3||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Allocation of idols to Yathigalu by Madhwacharyaru

ಸುಖ ತೀರ್ಥರೆದುವರನ ಸ್ಥಾಪಿ-
ಸ್ಯೊ೦ಭತ್ತೆತಿಗಳನು ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ
ಅಕಳ೦ಕ ನಾಮಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟ
ವಿವಿರ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೃಷೀಕೇಶ-
ನರಹರಿ ಜನಾರ್ಧನ ಯತಿ |
ಉಪೇ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾಪಘ್ನ ವಾಮನ ಮುನಿಪ
ವಿಷ್ಣು ಯತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರು || 1 ||

ಈ ಪೆಸರಿಲೊ೦ಭತ್ತು ಮ೦ದಿ ರಘುಪತಿ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ವಿಠ್ಠನೆರಡೆರಡು |
ಭೂಪತಿ ನರಸಿ೦ಹ ವಿಠ್ಠಲ ಹೀಗೆ
ಒ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನು ಕೊಟ್ಟು || 2 ||

ಪದುಮನಾಭರಿಗೆ ರಾಮನ ಕೊಟ್ಟು
ಸಕಲ ದೇಶವನಾಳಿ ಧನ ತಾ ಎನುತಲೀ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿ-
ಗೊ೦ದು ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು || 3 ||

ಬುಧ ಜನಾರ್ಚಿತ ನೃಸಿ೦ಹಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ಕಾಳಿಯ ಮರ್ಧನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ |
ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು || 4 ||

ಯತಿವರ ಉಪೇ೦ದ್ರರಾಯರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನ-
ವಾಮನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನಾ |
ನತ ಸುರದ್ರುಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರಹ-
ಶ್ರೀರಾಮ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನರಸಿ೦ಹ || 5 ||

ಅತಿ ಸುಗುಣ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠಲ-
ನಿ೦ತು ವೊ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ರೌಪ್ಯ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಥ-
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ಅರ್ಚನೆ ಗಿಟ್ಟರು ಕೇಳಿ ||6 ||

suKa tIrthareduvarana sthApi-
syomBattetigaLanu mADi avaravarige
akaLanka nAmagaLa mUrtigaLa koTTa
vivira baNNisuve sujanaru kELi || pa ||

SrI padmanABa hRuShIkESa-
narahari janArdhana yati |
upEmdra tIrtha pApaGna vAmana munipa
viShNu yati rAmatIrtha dOkShaja tIrtharu || 1 ||

I pesarilomBattu mandi raGupati-
kALI mathana viThThaneraDeraDu |
BUpati narasimha viThThala hIge
o0Battu mUrtigaLanu koTTu || 2 ||

padumanABarige rAmana koTTu
sakala dESavanALi dhana tA enutalI |
adara taruvAya hRuShikESa tIrthari-
go0du rAma mUrtiyanu koTTu || 3 ||

budha janArcita nRusimhAryArige
kALiya mardhananAda SrIkRuShNa mUrti |
hRudaya nirmala janArdana tIrtharige-
kALI mathana SrIkRuShNa mUrtiyannu koTTu || 4 ||

yativara upEndrarAyarige viThThalana-
vAmana tIrtharige viThThalanA |
nata suradruma viShNu tIrtharige varaha-
SrIrAma tIrtharige narasimha || 5 ||

ati suguNa adhOkShaja tIrtharige viThala-
nintu vomBattu mUrtigaLa koTTu |
kShitiyoLage raupya pITha purastha-
prANESa viThThalana arcane giTTaru kELi ||6 ||

 

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru · vyasarayaru

chandrikAcAryara pAda dvayake

ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ದ್ವಯಕೆ
ಎರುಗುವೆ ಪ್ರತಿವಾಸರಕೆ ||pa||

ನವ ವೃಂದಾವನ ಮ‌ಧ್ಯದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವವಿಧ ವರಗಳ ನೀಡುತ ಸತತ
ನವ ಮಣಿ ಮುಕುಟ ಮಸ್ತಕದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವ್ಯ ಜೀವನ ಶುಭಫಲ ಕೋರುತ
ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ದೋ‌‌ಷಗಳೆಣಿಸದೆ
ಸುಂದರ ರಘುಪತಿ ರಾಮನ ತೋರಿದ ||1||

ವಿಜಯ ಮೂರುತಿ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ
ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ವಿಜಿಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಧ್ವಮತದ
ದ್ವಿಗವಿಜಯ ತತ್ವ ತಿರುಳನು ಸಾರಿ
ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದಿರನ
ಮಹಿಮೆಯ ಇಳೆಯೊಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿದ ||2||

ಯಾಂತ್ರಿಕ ತನದಿ ತಾಪವೆನಿಸುವ
ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಿದ
ಚಿತ್ತದಲಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಚಿಸಿ
ಪಂಚಮುಖದ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಂಚಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಯತಿಸಿದ ||3||

candrikAcAryara pAda dvayake
eruguve prativAsarake ||pa||

nava vRundAvana ma^^dhyadi SOBipa
navavidha varagaLa nIDuta satata
nava maNi mukuTa mastakadi SOBipa
navya jIvana SuBaPala kOruta
naMbida Baktara dO^^^^ShagaLeNisade
suMdara raGupati rAmana tOrida ||1||

vijaya mUruti rAmana dhyAnisi
vijaya nagara sAmrAjya vistarisi
vijiyisi sthApisi madhvamatada
dvigavijaya tatva tiruLanu sAri
akaLanka carita SrIrAma candirana
mahimeya iLeyoLu sAdhisi tOrida ||2||

yAntrika tanadi tApavenisuva
yantrOdhAraka mUrtiya nillisi
maMtrAkShateya mahimeya tOrida
cittadaliTTu caMdrikA racisi
pancamuKada prANESa viThThala
pancamantradinda pUjisi yatisida ||3||

dasara padagalu · MADHWA · pranesha dasaru

Dasara padagalu on pranesha dasaru

ಪೋಷಿಸೆನ್ನ ಜೀಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ ||pa||

ಭೂಸುರ ಸೇವಿತ | ಭಾಸುರ ಮಹಿಮ ಉ
ದಾಶೀನ ಮಾಡದೆ | ದೋಷಗಳೆಣಿಸದೆ ||a.pa||

ಪದುಮಸಂಭವ ಕುಲದಿ ಜನಿಸುತ
ವಿದುರಾಗ್ರಜ ಜಗದಿ | ಯದುಪತಿ ಸುಕಥೆಯ
ವಿಧ ವಿಧದಿ ಬೋಧಿಸಿ
ಮದಡರುದ್ಧರಿಸಿದ | ಸದಮಲ ಹೃದಯ ||1||

ನತಜನ ಸುರತರುವೆನಿನ್ನನು
ತುತಿಸಿಲೆನಗೊಶವೆ |
ಸತತದಿ ಸೇವಿಸಿ | ಯತಿ ವರದೇಂದ್ರರ
ಹಿತದಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ||2||

ತರತಮ ಭೇದವನು | ಶ್ರೀವರ
ಹರಿದಿನ ಮಹಿಮೆಯನು
ಸರಳಕನ್ನಡದಿ ವಿರಚಿಸಿ ಕವನವ
ನೊರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಪೊರೆವ ಮಹಾತ್ಮಾ ||3||

ವಾತಜಾತ ಸುಮತ ಸಾಗರ
ಶೀತಕಿರಣ ನಿರುತ
ಪೋತನೊಳೀತರ | ಯಾತಕೆ ನಿರ್ದಯ
ನೀತವಕದಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಲಿದು ||4||

ಪ್ರೇಮದಿ ಪಿಡಿಕೈಯ | ಮಾನವಿ
ಧಾಮರ ಸುವಿಧೇನು
ಶಾಮಸುಂದರೆನ | ನಾಮನೆನೆವ ಸುಖ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೀಪಾಮರಗೀಯುತ ||5||

pOShisenna jIya SrI prANESadAsarAya ||pa||

BUsura sEvita | BAsura mahima u
dASIna mADade | dOShagaLeNisade ||a.pa||

padumasaMBava kuladi janisuta
vidurAgraja jagadi | yadupati sukatheya
vidha vidhadi bOdhisi
madaDaruddharisida | sadamala hRudaya ||1||

natajana surataruveninnanu
tutisilenagoSave |
satatadi sEvisi | yati varadEndrara
hitadali paDeda prati praBAkara ||2||

taratama BEdavanu | SrIvara
haridina mahimeyanu
saraLakannaDadi viracisi kavanava
noredu sajjanara poreva mahAtmA ||3||

vAtajAta sumata sAgara
SItakiraNa niruta
pOtanoLItara | yAtake nirdaya
nItavakadi saMprItiyindolidu ||4||

prEmadi piDikaiya | mAnavi
dhAmara suvidhEnu
SyAmasundarena | nAmaneneva suKa
yAma yAmakIpAmaragIyuta ||5||


ದಾಸರಾಯರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಭಜಿಸಿ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯಾ ||pa||

ದಾಸರಾಯರ ಪಾದ ಭಜಿಪ ಸದ್ಭಕ್ತರ
ಏಸುಜನುಮದ ಪಾಪರಾಶಿ ಪರಿಹರವು
ಶ್ರೀಶನಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಲೇಸಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವದು
ಲೇಶ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆಲಸವು ಸಲ್ಲ ||1||

ಮರುತಮತ ತತ್ವದ ತೆರೆಗಳಿಂ ಸೂಸುತ
ಧರಣಿಸುರರಿಗೆ ರಾಮನಾಮಾಮೃತ
ನಿರುತಭಜಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ತರುಮಣಿಯ
ಹರಿಭಕುತಿ ಧೇನುವನ್ನೀವÀ ಪಾಲ್ಗಡಲೆನಿಪ ||2||

ಸುಜ್ಞಾನ ವೆಂಬಂಥ ಕಿರಣಗಳ ಪಸರಿಸುವ
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವನು ದೂರೋಡಿಪ
ಸೂಜ್ಞರೆಂಬುವ ತಾವರೆಗಳರಳಿಸುವಂಥ
ಅಜ್ಞಕುಮುದುಗಳ ಬಾಡಿಸುವ ಭಾಸ್ಕರನೆನಿಪ ||3||

ನಮಿಪಜನ ಭವತಾಪಕಳೆದು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಂ –
ಬಮಿತ ಅಹ್ಲಾದವನು ಬೀರುವಂಥ
ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ
ವಿಮಲ ಹರಿಜನ ಚಕೋರಕೆ ಚಂದ್ರನೆಂದೆನಿಪ ||4||

ದಾಸಕುಲತಿಲಕ ಪ್ರಾಣೇಶರಾಯನ ಕವನ
ಶ್ರೀಶಕಥೆಗಳ ರಾಶಿಮೀಸಲಾಗಿರಲು
ಆ ಸುಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುಲು ಸರ್ವ
ದೇಶದಲಿ ಮೆರೆಸಿ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯನು ಪಡೆದಂಥ||5||

ಈ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕೆರಗಿದ್ದ ಶಿರಧನ್ಯ
ಈ ಗುರುಗಳೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೇತ್ರ ಧನ್ಯ
ಈ ಗುರುಗಳ ವಾಣಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಕಿವಿ ಧನ್ಯ
ಈ ಗುರುಗಳನು ಮನದಿ ನೆನೆವÀನರ ಧನ್ಯ ||6||

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ಗೆದ್ದು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂ
ಶ್ರೀಗುರುಪ್ರಾಣೇಶ ಭಜಕರೆನಿಪ
ನಾಗಪರಿಯಂತ ವರದೇಶ ವಿಠಲನ ಪ್ರೀಯ
ಯೋಗಿ ವರದೇಂದ್ರ ಮುನಿಗಳ ಪಾದ ಭೃಂಗ ||7||

dAsarAyara divya caraNa Bajisi
SrI prANESadAsArya guruvaryA ||pa||

dAsarAyara pAda Bajipa sadBaktara
Esujanumada pAparASi pariharavu
SrISanali sadBakti lEsAgi puTTuvadu
lESa saMSayavilla Alasavu salla ||1||

marutamata tatvada teregaLiM sUsuta
dharaNisurarige rAmanAmAmRuta
nirutaBajisalu j~jAna vairAgya tarumaNiya
hariBakuti dhEnuvannIvaÀ pAlgaDalenipa ||2||

suj~jAna veMbabtha kiraNagaLa pasarisuva
aj~jAna timiravanu dUrODipa
sUj~jareMbuva tAvaregaLaraLisuvabtha
aj~jakumudugaLa bADisuva BAskaranenipa ||3||

namipajana BavatApakaLedu sadBaktiyaM –
bamita ahlAdavanu bIruvantha
SamadamAdigaLa candrikeyinda SOBisuva
vimala harijana cakOrake caMdraneMdenipa ||4||

dAsakulatilaka prANESarAyana kavana
SrISakathegaLa rASimIsalAgiralu
A suBaktarige santOShagoLisulu sarva
dESadali meresi satkIrtiyanu paDedantha||5||

I gurugaLa pAdakeragidda Siradhanya
I gurugaLIkShisida nEtra dhanya
I gurugaLa vANi kELidda kivi dhanya
I gurugaLanu manadi nenevaÀnara dhanya ||6||

rAgadvEShAdigaLa geddu sadBaktiyiM
SrIguruprANESa Bajakarenipa
nAgapariyanta varadESa viThalana prIya
yOgi varadEndra munigaLa pAda BRunga ||7||